Hotărârea nr. 542/2019

Hotãrârea nr. 542 privind rectificarea bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat și virările de credite ale bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2019

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 542

privind rectificarea bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat și virările de credite ale bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2019

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând Referatul de aprobare nr. 703/18.12.2019 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu, Zoia Staicu și Raportul de specialitate nr. 426/18.12.2019 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și virărilor de credite ale bugetelor de venituri și cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și ale bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat.

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 18.12.2019;

Având în vedere prevederile:

prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 Legea bugetului de stat pe anul 2019 prevederile art. 19, art. 49, din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. 4, lit. a și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetelor pe anul 2019 a următoarelor instituții de învățământ preuniversitar de stat finanțate integral sau parțial din venituri proprii:

  • -  Școala Gimnazială “Henri Mathias Berthelot”, conform Anexei nr. 1

  • -  Grădinița cu program prelungit nr. 38, conform Anexei nr. 2

  • -  Grădinița cu program prelungit „Scufița Roșie”, conform Anexei nr. 3

Art. 2 Aprobă virările de credite pentru instituțiile de învățământ preuniversitar de stat conform anexelor nr. 4 și 5;

Art. 3 Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate din bugetul local și răspund de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 19 decembrie 2019

A

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-^orin-____________

Viculae BOTEZ


Contrasemnează:

p. SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA

Consilier juridic