Hotărârea nr. 541/2019

Hotãrârea nr. 541 privind modificarea Hotărârii nr. 511/09.12.2019 a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti privind actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc patrimoniul municipiului Ploieşti” referitor la sistemul de termoficare din municipiul Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 541

privind modificarea Hotărârii nr. 511/09.12.2019 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc patrimoniul municipiului Ploiești” referitor la sistemul de termoficare din municipiul Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 701/18.12.2019 al domnilor consilieri: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 432/18.12.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 379/18.12.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte si sub nr.427/18.12.2019 la Direcția Economică, privind modificarea Hotărârii nr.511/09.12.2019 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc patrimoniul municipiului Ploiești” referitor la sistemul de termoficare din municipiul Ploiești;

In conformitate cu Avizul din data de 18.12.2019 al Comisiei nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere faptul că bunul care face obiectul prezentei hotărâri face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor art. 286 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, figurând ca poziție distinctă în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, Anexa D, poziția:273;

în temeiul prevederilor Hotărârii nr. 511/09.12.2019 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc patrimoniul municipiului Ploiești” referitor la sistemul de termoficare din municipiul Ploiești;

Luând în considerare adresa nr. 310241/17.12.2019 a Direcției Generale de Dezvoltare Urbană;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. 1 și alin. 2 lit. c), art. 139, art. 196 alin. (1) lit.a) și art. 286 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 511/09.12.2019 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc patrimoniul municipiului Ploiești” referitor la sistemul de termoficare din municipiul Ploiești, cu privire la poziția 273 - CONSTRUCȚIE PT 6 9 MAI care va avea următorul cuprins:

,,-la poziția 273, referitoare la CONSTRUCȚIE PT 6 9 MAI, coloana Elementele de identificare va avea următorul cuprins: Mun. Ploiești, Intrarea Daliei nr.3T, PT 6 9 Mai; Suprafață teren = 377 mp; Suprafață construită la sol = 236 mp;”

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 511/09.12.2019 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc patrimoniul municipiului Ploiești” referitor la sistemul de termoficare din municipiul Ploiești rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 19 decembrie 2019

'X

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, iculae BOTEZ

George-Sonn- Nț


Contrasemnează: p. SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA

Consilier juridic