Hotărârea nr. 540/2019

Hotãrârea nr. 540 privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de șef serviciu Publicitate, Valorificare Patrimoniu din Direcţia Gestiune Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 540

privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu Publicitate, Valorificare Patrimoniu din Direcția Gestiune Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 700/18.12.2019 al Primarului municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian Florin și Raportul comun de Specialitate nr.633/18.12.2019 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ și nr.381/18.12.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești prin care se propune aprobarea organizării concursului pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu Publicitate, Valorificare Patrimoniu din Direcția Gestiune Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești;

luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 18.12.2019 și avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 18.12.2019;

având în vedere prevederile art. 6, alin. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.4/31.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și ale personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești și din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești și alte măsuri privind politica de personal pe anul 2019;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă organizarea concursului pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu Publicitate, Valorificare Patrimoniu din Direcția Gestiune Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.

Art. 2 Primăria Municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 19 decembrie 2019


Contrasemnează:


Mihaela ZAHARIA

~1 A