Hotărârea nr. 54/2019

Hotãrârea nr. 54 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 248/26.07.2018 privind aprobarea participării municipiului Ploiești în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice”, a indicatorilor tehnico-economici ai investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a acordului de parteneriat şi a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale de autobuze electrice


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 54


privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 248/26.07.2018 privind aprobarea participării municipiului Ploiești în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice”, a indicatorilor tehnico-economici ai investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale de autobuze electrice

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 76/21.02.2019 a Primarului Municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin DOBRE și Raportul de specialitate comun al Direcției Relații Internaționale nr. 78/20.02.2019 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 49/22.02.2019, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 248/26.07.2018 privind aprobarea participării municipiului Ploiești în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice”, a indicatorilor tehnico-economici ai investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale de autobuze electrice;

Având în vedere adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 3375/14.02.2019;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data de 26.02.2019;

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. e și alin. 7, lit. a, art. 45 alin. 2, lit. f și art. 115, alin. 1, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 248/2018 privind aprobarea participării municipiului Ploiești în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice”, a indicatorilor tehnico-economici ai investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale de autobuze electrice, după cum urmează:

  • 1. Se modifică art. 4 și va avea următorul cuprins:

„Art. 4. Se aprobă achiziționarea de către MDRAP în numele UAT Municipiul Ploiești, a unui număr de 9 autobuze electrice cu lungimea de aproxit^^ 12,0 metri, a unui număr de 3 statii de încărcare rapidă si 9 statii de încărcareA'lehîS7”'^^.

‘ *

  • 2.     Se modifică art. 5 și va avea următorul cuprins:                 ) o

„Art. 5. (1) Se aprobă valoarea eligibilă aferentă mijloacw^de transporțpublic și a stațiilor de reîncărcare, solicitate la finanțare, și a altor activități eligibile proprii din proiect ale UAT Municipiul Ploiești, în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice”, în cuantum de 25.769.808,00 lei. ”

(2) Anexa 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.248/2018, se modifică conform Anexei 1, care face parte integrantă la prezenta hotărâre. ”

  • 3.    Se modifică art. 6 și va avea următorul cuprins:

„Art. 6. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Ploiești, reprezentând contribuția de 2 % din valoarea eligibilă aferentă tuturor activităților proprii din proiect, în cuantum de 515.396,16 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice”. ”

  • 4.    Se modifică art. 7 și va avea următorul cuprins:

„ Art. 7. Se aprobă valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile în cuantum de 4.275.00,00 lei, valoarea corespunzătoare activităților neeligibile proprii din proiect în cuantum de 714.000,00 lei și achitarea eventualelor cheltuieli neeligibile corespunzătoare investițiilor aferente UAT Municipiul Ploiești în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public- autobuze electrice”. ”

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 248/2018 privind aprobarea participării municipiului Ploiești în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice”, a indicatorilor tehnico-economici ai investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale de autobuze electrice, rămân neschimbate.

Art. 3. începând cu data aprobării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 501/16.11.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 248/26.07.2018 privind aprobarea participării municipiului Ploiești în cadrul proiectului Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice, a indicatorilor tehnico-economici ai investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale de autobuze electrice și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 18/31.01.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 248/26.07.2018 privind aprobarea participării municipiului Ploiești în cadrul proiectului Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice, a indicatorilor tehnico-economici ai investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale de autobuze electrice, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 501/16.11.2018.

Art. 4 (1) Se aprobă modificarea alineatului (4) al art. 3 din Acordul de parteneriat nr. 15650/27.07.2018 încheiat în baza Hotărârii Consiliulăi^Ș^ăl^al Municipiului Ploiești nr. 248/2018 privind aprobarea participării mund^i^iiîiui PÎofeșț^ în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - autobuze clectricc?a indicatorilor tehnico-economici ai investiției, a cheltuielilor legate dd^roidct||f|cui® și de aprobare a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere pri^ind^diza^ în comun a unei achiziții publice ocazionale de autobuze electrice, după^îînT^fiie^m

“(4) Contribuția la finanțarea cheltuielilor totale ale Proiectului”:

Lider de parteneriat:

Valoarea totală a activităților proprii incluse în proiect: 540.000,00 lei

- Valoarea corespunzătoare activităților neeligibile proprii din proiect (în lei și %): 0 lei

Valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse din proiect: 540.000,00 lei

- Valoarea contribuției liderului de parteneriat la valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect (în lei și %): 81.000,00 lei reprezentând 15% din valoarea eligibilă a proiectului

Partener:

Valoarea totală a activităților proprii incluse în proiect: 30.758.808,00 lei Valoare TVA: 4.785.226,00 lei

Valoarea corespunzătoare activităților neeligibile proprii din proiect (în lei și %): 714.000,00 lei, reprezentând 2,32% din valoarea totală a activităților proprii incluse în proiect

Valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 4.275.000,00 lei Valoarea TVA eligibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 510.226,00 lei

Valoarea eligibilă totală a activităților proprii incluse în proiect: 25.769.808,00 lei

Valoarea contribuției partenerului la valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect (în lei și %): 515.396,16 lei reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Art. 5. (1). Se aprobă "Detalierea cheltuielilor proiectului”, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre se va constitui ca anexă la Acordul de parteneriat nr. 15650/27.07.2018.

Art. 6. Modificările și completările Acordului de parteneriat nr. 15650 din data de 27.07.2018, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, se vor efectua prin Act adițional.

s

Art. 7. Se împuternicește domnul Adrian Florin Dobre - în calitate de Primar al UAT Municipiul Ploiești să semneze Actul adițional la Acordul de parteneriat privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale nr. 15650/27.07.2018, ce va fi încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - lider de proiect și UAT Municipiul Ploiești, cât și toate documentele care decurg din acestea în limita sumelor aprobate prin prezenta hotărâre. ”

Art. 8. Direcția Relații Internaționale va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 9. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 februarie 2019Contrasemnează: SECRETAR, itiuDIȚU


WtX/t M

\o 4

ș.j \

A'Oi?

w

\*Z/

;Z


„Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice” ®*.s8fr

Anexa nr. 3 - Indicatorii tehnico economici

AbE12 - autobuze cu lungimea de 12,0 m

SiR - stație încărcare rapidă

SiL - statie încărcare lentă

9

Oraș

5

Ruta/

LVI

AbE12S

AbE12S

SiR

SiL

Ploiești

2/buc

6

3

6

Ploiești

s

2B/buc

3

3

Total nr. mijloace de transport

buc

9

3

9

Preț estimativ/buc. vehicul (mii. lei)/ Preț estimativ/buc. stație (lei)

lei

2.500.000,00

500.000,00

125.000,00

Preț estimativ total

5

vehicul (mii. lei)/ Preț estimativ total stație (lei)

lei

22.500.000,00

1.500.000,00

1.125.000,00

Cheltuieli de informare si

5 publicitate

lei

60.400,00

Cheltuieli cu salariile

lei

34.182,00

Cheltuieli cu avize si acorduri necesare pentru instalarea stațiilor de încărcare

lei

40.000,00

Total (lei)

lei

25.259.582,00

MGX* /U £ 2 Ha


DETALIEREA CHELTUIELILOR PROIECTULUI, CONFORM PREVEDERILOR ANEXEI 4.1.4 LA GHIDUL SOLICITANTULUI


UAT Municipiul Ploiești, tip vehicul autobuze electrice

FĂRĂ TVA (LEI)                 |               TVA (LEI)

UM

Vehicul (autobuz electric / troleibuz / tramvai)

Categoria (conform Anexei 4.1.4 la Ghidul Solicitantului)

Subcategoria (conform Anexei 4.1.4 la Ghidul Solicitantului)

Vehicul (autobuz electri / troleibuz/ tramvai)

SiR (se completează doar pentru autobuze electrice)

SiL (se completează doar pentru autobuze electricei

Vehicul (autobuz electri / troleibuz/ tramvai)

SiR (se completează doar pentru autobuze electrice)

SiL se completează doar pentru autobuze electrice)

Total nr. mijloace de transport/nr. total statii

buc.

9

3

9

X

X

X

X

X

Preț estimativ/buc. Vehicul (lei) /

Preț estimativ/buc. Stație (lei)

lei

2,500,000.00

500,000.00

125,000.00

X

X

X

X

X

Preț estimativ total vehicule (lei) / Preț estimativ total stație (lei)

lei

22,500,000.00

1,500,000.00

1,125,000.00

4,275,000.00

285,000.00

213,750.00

Categoria 6 - pentru vehicule;

Categoria 15 -pentru SiR si SiL

Subcategoria 14 -pentru vehicule; Subcategoria 54 -pentru SiR si SiL

Cheltuieli cu salariile

lei

34,182.00

X

Categoria 9

X

- cheltuieli cu salariile pentru persoanele angajate în afara organigramei partenerului

X

Categoria 9

Subcategoria 21

- cheltuieli cu salariile pentru personalul angajat în organigrama partenerului

34,182.00

X

Categoria 9

Subcategoria 22

Total cheltuieli de informare și publicitate, din care:

lei

60,400.00

11,476.00

Categoria 8

X

- anunț/comunicat de presă privind începerea proiectului -obligatoriu

lei

3,000.00

570.00

Categoria 8

Subcategoria 17

- anunț/comunicat de presă la finalizarea proiectului - obligatoriu

lei

3,000.00

570.00

Categoria 8

Subcategoria 17

- panou de informare temporar pe durata investiției - obligatoriu

lei

5,000.00

950.00

Categoria 8

Subcategoria 17- placă permanentă la finalizarea investiției - obligatorie

lei

5,000.00

- autocolante și plăcuțe pentru mijloacele de transport și echipamentele achiziționate -obligatorii

lei

32,400.00

- afișe

lei

500.00

- bannere

lei

4,000.00

spoturi audio

lei

4,000.00

spoturi video

lei

0.00

- broșuri

lei

0.00

- pliante

lei

3,500.00

Cheltuieli cu avize și acorduri necesare pentru instalarea stațiilor de încărcare, din care:

lei

40,000.00

- cheltuieli pentru obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri/branșamente la rețeaua publică de energie electrică pentru instalarea punctelor/stațiilor de reîncărcarte a autobuzelor electrice

lei

26,000.00

- alte avize, acorduri și autorizații

lei

- cheltuieli pentru acorduri, avize și autorizația de construire

lei

14,000.00

TOTAL

lei

25,259,582.00

TVA neeligbil

lei

TVA eligibil

lei

valoare totala eligibila

lei

contribuție proprie, 2%

lei

activitati neeligibile proprii

lei

valoare totala partener, cu TVA

lei

Observație: în tabelul „Detalierea cheltuielilor proiectului" se va completa numai în câmpurile hașurate cu verde. Anexa la tabelul „Detalierea cheltuielilor proiectului" se va completa integral conform cazului concret de la nivelul UAT.

Nota nr. 1: SiR înseamnă „stație de încărcare rapidă"; SiLînseamnă „stație de încărcare lentă"

950.00

Categoria 8

Subcategoria 17

6,156.00

Categoria 8

Subcategoria 17

95.00

Categoria 8

Subcategoria 18

760.00

Categoria 8

Subcategoria 18

760.00

Categoria 8

Subcategoria 18

0.00

Categoria 8

Subcategoria 18

0.00

Categoria 8

Subcategoria 18

665.00

Categoria 8

Subcategoria 18

0.00

X

X

Categoria 14

Subcategoria 43

Categoria 14

Subcategoria 43

Categoria 17

Subcategoria 59

4,785,226.00

4,275,000.00

510,226.00

25,769,808.00

515,396.16

714.000,00

30,758,808,00

Nota nr. 2: Tabelul trebuie completat, astfel încât să fie respectate prevederile Anexei 4.1.4 la Ghidul Solicitantului, în special în ceea ce privește încadrarea corectă a cheltuielilor în „categoriile" și „subcategoriile" stipulate, precum și încadrarea acestora în plafoanele maxime prevăzute.

Nota nr. 3: Trebuie avut în vedere faptul că nu sunt purtătoare de TVA următoarele categorii de cheltuieli: salariile, taxele, avizele, acordurile. Purtătoare de TVA sunt doar eventualele studii care stau la baza acordării avizelor și/sau acordurilor.

Notanr,4i Valorile vor ti trecute în LEI, cu două tecimele, fără aproximări.

Denumire

Preț estimativ (lei) / bucată

Număr bucăți

Valoare totală

0

1

2

3=1x2

autocolant lOOmm x lOOmm

15.00

60

900.00

plăcuță

1,500.00

21

31,500.00

afiș

25.00

20

500.00

banner vertical

2,000.00

2

4,000.00

spot audio începere proiect

2,000.00

1

2,000.00

spot audio finalizare proiect

2,000.00

1

2,000.00

pliant

7.00

500

3,500.00

Cheltuieli cu avize și acorduri necesare pentru instalarea stafiilor de încărcare (Categoria 14 -Subcategoria 43)

44,400.00

Denumire

Tarif (lei)

AvizTELEKOM

2,000.00

Aviz Amplasament Electrica/12 statii

3,000.00

Aviz Distrigaz/ 12 statii

10,000.00

Aviz Mediu

6000.00

Aviz Politie

3000.00

Aviz ISC (0,1 si 0,25 din valoarea C+M)

2000.00