Hotărârea nr. 539/2019

Hotãrârea nr. 539 privind majorarea impozitului pe clădire și/sau a impozitului pe teren pentru anul 2020, ca urmare a încadrării acestora în categoria imobilelor neîngrijite

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂRE NR. 539

privind majorarea impozitului pe clădire și/sau a impozitului pe teren pentru anul 2020, ca urmare a încadrării acestora în categoria imobilelor neîngrijite

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Referatul de aprobare nr. 698/17.12.2019 al Primarului municipiului Ploiești - dl. Adrian- Florin Dobre și Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești nr. 143904/17.12.2019, prin care se propune majorarea impozitului pe clădire și/sau a impozitului pe teren pentru anul 2020, ca urmare a încadrării acestora în categoria imobilelor neîngrijite;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 428/18.12.2019 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 382/18.12.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l "Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze a Consiliului Municipiului Ploiești din data de 18.12.2019;

A

In conformitate cu prevederile art. 489 alin. 5, 6, 7 și 8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 168 din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul prevederilor art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 439/2017 privind aprobarea unei noi proceduri de lucru cu stabilirea criteriilor de identificare și încadrare a imobilelor (terenuri/clădiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești;

Având în vedere adresele nr. 141006/11.12.2019 si 142686/13.12.2019, însoțite de documentațiile întocmite de Comisia mixtă privind încadrarea clădirilor și/sau terenurilor, în categoria celor neîngrijite;

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. a), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27 și ale art. 30 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

A

In baza dispozițiilor art. 129 alin. (4) lit. c) și art. 196 alin.(l) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind Codul Administrativ nr. 57/2019;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă majorarea impozitului pe clădire și/sau a impozitului pe teren pentru anul 2020, ca urmare a încadrării acestora în categoria imobilelor neîngrijite, conform Anexelor nr. 1-25 - parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art. 2 Impozitul majorat prevăzut la art.l se datorează de către proprietar.

Art. 3 Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 19 decembrie 2019


Contrasemnează:


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-^orin-Niculae BOTEZp. SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA Consilier juridicAnexaur.1

Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj | calculat^

-C'oeficienț j j: WorareVj mipozitr^J

1

clădire

Veniamin Costache nr.45

Beldeanu

Liliana    si

5

Beldeanu Călin Laurian

20

300%^L---/:'

Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr.20A din data de 28.03.2019, la care a fost anexată fotografia clădirii identificată ca fiind neîngrijită;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (clădire) în care s-a acordat punctajul de 20 puncte corespunzător majorării impozitului pe clădire cu 300% ;

 • -  Notificarea nr.304349/27.05.2019 transmisă către doamna Beldeanu Liliana și domnul Beldeanu Călin Laurian, în calitate de proprietari ai imobilului situat în Ploiești, str. Veniamin Costache nr.45 și confirmările de primire ale acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.21A din data de 02.12.2019 prin care s-a constatat că proprietarii imobilului nu au remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2019 (dată cuprinsă în notificare) la care a fost anexată fotografia clădirii identificată ca fiind neîngrijită.

Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj calmat j

\ fă"

jEWfîișifejaB

<-fe.        > o ||

-majorare .Za? impozit

1

teren

Mărășești nr.216

Costin Florian Constantin

50 X*

.,50‘O^jZ

Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr.30A din data de 01.04.2019 , la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (teren) în care s-a acordat punctajul de 50 puncte corespunzător majorării impozitului pe teren cu 500% ;

 • -  Notificarea nr.3 04499/29.05.2019 transmisă către domnul Costin Florian Constantin, în calitate de proprietar al imobilului situat în Ploiești, str. Mărășești nr.216 și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.30A din data de 02.12.2019 prin care s-a constatat că proprietarul imobilului nu a remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2019 (dată cuprinsă în notificare) la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit.Nr. ort.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj calculat

majorare impozit

1

teren

str. Văratec nr. 1-3

Niculescu

Corina     si

5

Niculescu

Denisa- Iulia

50

500%


Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr.38A din data de 01.04.2019 la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (teren) în care s-a acordat punctajul de 50 puncte corespunzător majorării a impozitului pe teren cu 500%.

 • -  Notificarea nr.304369/27.05.2019 transmisă către doamna Niculescu Corina și doamna Niculescu Denisa- Iulia, în calitate de proprietare ale imobilului situat în Ploiești, str. Văratec nr. 1-3 și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.38A din data de 03.12.2019 prin care s-a constatat că proprietarii imobilului nu au remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2019 (dată cuprinsă în notificare) la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit.

Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj calculat

Coeficient majorare impozit

1

clădire

str. Eroilor nr.55

Pruteanu Dan, Pruteanu Elena      si

9

Moștenitori

5

defunct

Pruteanu

Ioana

7

200%

Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • - Nota de constatare inițială nr.42A din data de 04.04.2019 la care a fost anexată fotografia clădirii identificată ca fiind neîngrijită ;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (clădire) în care s-a acordat punctajul de 7 puncte corespunzător majorării impozitului pe clădire cu 200% ;

 • -  Notificarea nr.304370/27.05.2019 transmisă către domnul Pruteanu Dan, doamna Pruteanu Elena și Moștenitori defunct Pruteanu Ioana, în calitate de proprietari ai imobilului situat în Ploiești, str. Eroilor nr.55 și confirmările de primire ale acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.42A din data de 03.12.2019 prin care s-a constatat că proprietarii imobilului nu au remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2019 (dată cuprinsă în notificare) la care a fost anexată fotografia clădirii identificată ca fiind neîngrijită.

AiftexaW.5

Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj calculat

majorare impozit

1

clădire

B-dul. Republicii nr.

285

Bies Johan David

12

300%

2

teren

B-dul. Republicii nr.

285

Bies Johan

David

75

500%

Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr.57A din data de 05.04.2019 la care au fost

>

anexate fotografiile imobilului identificat ca fiind neîngrijit;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (clădire) în care s-a acordat punctajul de 12 puncte corespunzător majorării impozitului pe clădire cu 300% ;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (teren) în care s-a acordat punctajul de 75 puncte corespunzător majorării a impozitului pe teren cu 500%.

 • -  Notificarea nr.304519/29.05.2019 transmisă către domnul Bies Johan David, în calitate de proprietar al imobilului situat în Ploiești, B-dul. Republicii nr. 285 și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.57A din data de 02.12.2019 prin care s-a constatat că proprietarul imobilului nu a remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2019 (dată cuprinsă în notificare) la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit.


Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj calculat

infpoziîc jTy

1

teren

str. Târgoviștei nr. 4

SC Regency Company SRL

75

500%

2

Clădiri

C13-fost

CI și C14-fost C2

str. Târgoviștei nr. 4

SC Regency Company SRL

40

500%


Documentele care stau Ia baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr.68A din data de 09.04.2019 la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (clădire) în care s-a acordat punctajul de 40 puncte corespunzător majorării impozitului pe clădire cu 500% ;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (teren) în care s-a acordat punctajul de 75 puncte corespunzător majorării a impozitului pe teren cu 500%.

 • -  Notificarea nr.304342/27.05.2019 transmisă către SC Regency Company SRL, în calitate de proprietar al imobilului situat în Ploiești, str. Târgoviștei nr. 4 și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.68A din data de 02.12.2019 prin care s-a constatat că proprietarul imobilului nu a remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2019 (dată cuprinsă în notificare) la care au fost anexate fotografii ale imobilului identificat ca fiind neîngrijit.

fi, \ J             >' y ; Q ;^J

î\ Q              Zf'-. J

VV^6V

Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj calculat

Coeficient majorare impozit

1

Teren (lot 2)

str. Târgoviștei nr. 4

Nită Marian

9

Lorin

75

500%

Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr.60A din data de 09.04.2019 la care a fost anexată fotografia terenului identificat ca fiind neîngrijit;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (teren- lot 2) în care s-a acordat punctajul de 75 puncte corespunzător majorării impozitului pe teren cu 500% ;

 • -  Notificarea nr.304606/31.05.2019 transmisă către domnul Niță Marian Lorin, în calitate de proprietar al imobilului situat în Ploiești, str. Târgoviștei nr. 4 și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.69A din data de 02.12.2019 prin care s-a constatat că proprietarul imobilului nu a remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2019 (dată cuprinsă în notificare) la care a fost anexată fotografia terenului identificat ca fiind neîngrijit.

Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj calculat

Coeficient majorare impozit

1

clădire

str.      Rudului

nr.202

Dumitrescu

Vasilica, Dumitrescu

Jensen Cătălina Viorica, Șerban Oana Cristina si

9

Masone Gabriela Anda

10

200%

Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

- Nota de constatare inițială nr.73 A din data de 09.04.2019 la care a fost anexată fotografia clădirii identificată ca fiind neîngrijită ;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (clădire) în care s-a acordat punctajul de 10 puncte corespunzător majorării impozitului pe clădire cu 200% ;

 • -  Notificarea nr.304509/29.05.2019 transmisă către doamna Dumitrescu Vasilica, doamna Dumitrescu Cătălina Viorica, doamna Șerban Oana Cristina și doamna Masone Gabriela Anda, în calitate de proprietari ai imobilului situat în Ploiești, str. Rudului nr.202 și confirmările de primire ale acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.73A din data de 03.12.2019 prin care s-a constatat că proprietarii imobilului nu au remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2019 (dată cuprinsă în notificare) la care a fost anexată fotografia clădirii identificată ca fiind neîngrijită.


Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj calculat

Coeficient majorare impozit

1

clădire

str. Rudului nr.143

Iliescu Ioan si

5

doamna

Iliescu Oița

Marilena

30

400%


Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

- Nota de constatare inițială nr.74 A din data de 09.04.2019 la care a fost anexată fotografia clădirii identificată ca fiind neîngrijită ;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (clădire) în care s-a acordat punctajul de 30 puncte corespunzător majorării impozitului pe clădire cu 400% ;

 • -  Notificarea nr.304380/27.05.2019 transmisă către domnul Iliescu Ioan si

5 doamna Iliescu Oița Marilena, în calitate de proprietari ai imobilului situat în Ploiești, str. Rudului nr.143 și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.74A din data de 03.12.2019 prin care s-a constatat că proprietarii imobilului nu au remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2019 (dată cuprinsă în notificare) la care a fost anexată fotografia clădirii identificată ca fiind neîngrijită.


Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj^ calculat

impozit

1

clădire

str. Rudului nr.119

Nicolae

Teodora

Roxana    si

5

Dumitrescu

Ștefan Jenei

7

200%


Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

- Nota de constatare inițială nr.75 A din data de 09.04.2019 la care a fost anexată fotografia clădirii identificată ca fiind neîngrijită ;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (clădire) în care s-a acordat punctajul de 7 puncte corespunzător majorării impozitului pe clădire cu 200% ;

 • -  Notificarea nr.304361/27.05.2019 transmisă către doamna Nicolae Teodora Roxana și de domnul Dumitrescu Ștefan Jenei, în calitate de proprietari ai imobilului situat în Ploiești, str. Rudului nr.119 și confirmările de primire ale acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.75A din data de 03.12.2019 prin care s-a constatat că proprietarii imobilului nu au remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2019 (dată cuprinsă în notificare) la care a fost anexată fotografia clădirii identificată ca fiind neîngrijită.

Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj calculat

Coeficient^

impozit

1

teren

str. Căliman nr.89

Cuza Mieluta

Mihai

25

250%

Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr.79A din data de 09.04.2019 la care a fost anexată fotografia terenului identificat ca fiind neîngrijit;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (teren) în care s-a acordat punctajul de 25 puncte corespunzător majorării impozitului pe teren cu 250% ;

 • -  Notificarea nr.304376/27.05.2019 transmisă către domnul Cuza Mieluta Mihai, în calitate de proprietar al imobilului situat în Ploiești, str. Căliman nr.89 și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.79A din data de 03.12.2019 prin care s-a constatat că proprietarul imobilului nu a remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2019 (dată cuprinsă în notificare) la care a fost anexată fotografia terenului identificat ca fiind neîngrijit.

.,y$fe^ajrr42

J ..- I •'vy ,?‘-/’x !    ~)_3

Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj '( calculat

«Cwfiei^riV

impozit!?

1

teren

str.     Jepilor

nr.8

Moștenitori defunct Răducu Constantin, Răducu Daniel si

5

Somodi Petre

50

500%

Zof HCL


Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr.92A din data de 23.05.2019 la care a fost anexată fotografia terenului identificat ca fiind neîngrijit;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (teren) în care s-a acordat punctajul de 50 puncte corespunzător majorării impozitului pe teren cu 500% ;

 • -  Notificarea nr.304859/06.06.2019 transmisă către Moștenitori defunct Răducu Constantin, domnul Răducu Daniel și domnul Somodi Petre, în calitate de proprietari ai imobilului situat în Ploiești, str. Jepilor nr.8 și confirmările de primire ale acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.92A din data de 03.12.2019 prin care s-a constatat că proprietarii imobilului nu au remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2019 (dată cuprinsă în notificare) la care a fost anexată fotografia terenului identificat ca fiind neîngrijit.


Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj calculat

majorare impozit

1

clădire

str. Prahovei nr.21

Gerea

Daniela

Manuela si

5

Gerea Marian

40

500%


Documentele care stau Ia baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

- Nota de constatare inițială nr.l6B din data de 19.03.2019 la care a fost anexată fotografia clădirii identificată ca fiind neîngrijită ;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (clădire) în care s-a acordat punctajul de 40 puncte corespunzător majorării impozitului pe clădire cu 500% ;

 • -  Notificarea nr.304391/27.05.2019 transmisă către doamna Gerea Daniela Manuela și domnul Gerea Marian, în calitate de proprietari ai imobilului situat în Ploiești, str. Prahovei nr.21 și confirmările de primire ale acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr,16B din data de 02.12.2019 prin care s-a constatat că proprietarii imobilului nu au remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2019 (dată cuprinsă în notificare) la care a fost anexată fotografia clădirii identificată ca fiind neîngrijită.


Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punc'tâj calcul^

Wgi^K' majorafes

Sâgf&ft

1

clădire

str. Nucilor nr.51

David Mihail si     Marin

5

Marian

40

500%Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

- Nota de constatare inițială nr.l7B din data de 19.03.2019 la care a fost anexată fotografia clădirii identificată ca fiind neîngrijită ;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (clădire) în care s-a acordat punctajul de 40 puncte corespunzător majorării impozitului pe clădire cu 500% ;

 • -  Notificarea nr.304393/27.05.2019 transmisă către domnul David Mihail si

5 domnul Marin Marian, în calitate de proprietari ai imobilului situat în Ploiești, str. Nucilor nr.51 și confirmările de primire ale acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.l7B din data de 02.12.2019 prin care s-a constatat că proprietarii imobilului nu au remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2019 (dată cuprinsă în notificare) la care a fost anexată fotografia clădirii identificată ca fiind neîngrijită.

Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punct^ calculai

1

teren

str. Nucilor nr.32

Bartoc Alexandru Dan

25

250%

Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr.l8B din data de 19.03.2019 la care a fost anexată fotografia terenului identificat ca fiind neîngrijit;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (teren) în care s-a acordat punctajul de 25 puncte corespunzător majorării impozitului pe teren cu 250% ;

 • -  Notificarea nr.304398/27.05.2019 transmisă către domnul Bartoc Alexandru Dan, în calitate de proprietar al imobilului situat în Ploiești, str. Nucilor nr.32 și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.l8B din data de 02.12.2019 prin care s-a constatat că proprietarul imobilului nu a remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2019 (dată cuprinsă în notificare) la care a fost anexată fotografia terenului identificat ca fiind neîngrijit.


Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj/ caldiHaf

impo^tîȚ7

1

Clădire

str. Romană nr.127

Constantinescu Scarlat Alexandru

5

poo%


Documentele care stau Ia baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

- Nota de constatare inițială nr.l9B din data de 21.03.2019 la care a fost anexată fotografia clădirii identificată ca fiind neîngrijită ;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (clădire) în care s-a acordat punctajul de 5 puncte corespunzător majorării impozitului pe clădire cu 200% ;

 • -  Notificarea nr.304392/27.05.2019 transmisă către domnul Constantinescu Scarlat Alexandru, în calitate de proprietar al imobilului situat în Ploiești, str. Romană nr.127 și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.l9B din data de 02.12.2019 prin care s-a constatat că proprietarul imobilului nu a remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2019 (dată cuprinsă în notificare) la care a fost anexată fotografia clădirii identificată ca fiind neîngrijită.

Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj calculat^

h^iorUir^ împbz<

1

Clădire

str. Fundeni nr. 11

Avram

Ștefania    si

Iorga Cristina Georgiana

5

200%

Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

- Nota de constatare inițială nr.24B din data de 21.03.2019 la care a fost anexată fotografia clădirii identificată ca fiind neîngrijită ;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (clădire) în care s-a acordat punctajul de 5 puncte corespunzător majorării impozitului pe clădire cu 200% ;

 • -  Notificarea nr.304388/27.05.2019 transmisă către doamna Avram Ștefania și doamna Iorga Cristina Georgiana, în calitate de proprietari ai imobilului situat în Ploiești, str. Fundeni nr.l 1 și confirmările de primire ale acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.24B din data de 02.12.2019 prin care s-a constatat că proprietarii imobilului nu au remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2019 (dată cuprinsă în notificare) la care a fost anexată fotografia clădirii identificată ca fiind neîngrijită.

/

K       S&< ff

_x <__—-<dLV

Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj calculat

Coeficient majorare impozit

1

teren

tarla 8, parcela 98/13-

3801 mp

Andone

Gheorghe și

Andone

Adina

50

500%


i «Anexa nr.l 8 >


O/


Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr.46 B din data de 02.04.2019 la care a fost anexată fotografia terenului identificat ca fiind neîngrijit;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (teren) în care s-a acordat punctajul de 50 puncte corespunzător majorării impozitului pe teren cu 500% ;

 • -  Notificarea nr.304399/27.05.2019 transmisă către domnul Andone Gheorghe și doamna Andone Adina, în calitate de proprietari ai imobilului teren- situat în Ploiești, tarla 8, parcela 98/13-3801 mp și confirmările de primire ale acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.46 B din data de 05.12.2019 prin care s-a constatat că proprietarii imobilului nu au remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2019 (dată cuprinsă în notificare) la care a fost anexată fotografia terenului identificat ca fiind neîngrijit.


Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Puncfah calculat

Opozit

1

teren

tarla 8, parcela 98/14-

1682 mp

Andone

Gheorghe și

Andone

Adina

50

500%


Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr.47 B din data de 02.04.2019 la care a fost anexată fotografia terenului identificat ca fiind neîngrijit;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (teren) în care s-a acordat punctajul de 50 puncte corespunzător majorării impozitului pe teren cu 500% ;

 • -  Notificarea nr.304400/27.05.2019 transmisă către domnul Andone Gheorghe și doamna Andone Adina, în calitate de proprietari ai imobilului teren- situat în Ploiești, tarla 8, parcela 98/14-1682 mp și confirmările de primire ale acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.47 B din data de 05.12.2019 prin care s-a constatat că proprietarii imobilului nu au remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2019 (dată cuprinsă în notificare) la care a fost anexată fotografia terenului identificat ca fiind neîngrijit.


/ Jpul '

Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj calculat

majorare;' impoMt

1

teren

tarla 8, parcela 98/21-

3750 mp

Toma Nicolae

50

500%


Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • -  Nota de constatare inițială nr.48 B din data de 02.04.2019 la care a fost anexată fotografia terenului identificat ca fiind neîngrijit;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (teren) în care s-a acordat punctajul de 50 puncte corespunzător majorării impozitului pe teren cu 500% ;

 • -  Notificarea nr.304402/27.05.2019 transmisă către domnul Toma Nicolae, în calitate de proprietar al imobilului teren- situat în Ploiești, tarla 8, parcela 98/21-3750 mp și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.48 B din data de 05.12.2019 prin care s-a constatat că proprietarul imobilului nu a remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2019 (dată cuprinsă în notificare) la care a fost anexată fotografia terenului identificat ca fiind neîngrijit.

Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj calculat

^Coeficient majorare? impozit

1

Clădire etaj

str. Stadionului nr.8

Popescu

Maria

5

200%

Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

 • - Nota de constatare inițială nr.66B din data de 02.04.2019 la care a fost anexată fotografia clădirii identificată ca fiind neîngrijită ;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (clădire-etaj) în care s-a acordat punctajul de 5 puncte corespunzător majorării impozitului pe clădire cu 200% ;

 • -  Notificarea nr.304407/27.05.2019 transmisă către doamna Popescu Maria, în calitate de proprietar al imobilului clădire -etaj situat în Ploiești, str. Stadionului nr.8 și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.66B din data de 03.12.2019 prin care s-a constatat că proprietarul imobilului nu a remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2019 (dată cuprinsă în notificare) la care a fost anexată fotografia clădirii identificată ca fiind neîngrijită.


Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj calculat

impozit

1

Clădire

str. Matei Basarab nr.12

Dumitrescu

Maria

20

300%


Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

- Nota de constatare inițială nr.73B din data de 03.04.2019 la care a fost anexată fotografia clădirii identificată ca fiind neîngrijită ;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (clădire) în care s-a acordat punctajul de 20 puncte corespunzător majorării impozitului pe clădire cu 300% ;

 • -  Notificarea nr.304846/06.06.2019 transmisă către doamna Dumitrescu Maria, în calitate de proprietar al imobilului situat în Ploiești, str. Matei Basarab nr.12 și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.73B din data de 06.12.2019 prin care s-a constatat că proprietarul imobilului nu a remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2019 (dată cuprinsă în notificare) la care a fost anexată fotografia clădirii identificată ca fiind neîngrijită.

^r.23

^.:. z°

7v7r ( /®.

/ r, „z.

Nr. ort.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punciai calculat

Coeficienți

1W7

1

Clădire

str. Alexandru Glinka nr.29

Dumitru Felicia,

Dumitru

Daniel Emanuel si Dumitru Tania Elena

10

200%

Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

- Nota de constatare inițială nr.88B din data de 09.04.2019 la care a fost anexată fotografia clădirii identificată ca fiind neîngrijită ;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (clădire) în care s-a acordat punctajul de 10 puncte corespunzător majorării impozitului pe clădire cu 200% ;

 • -  Notificarea nr.304767/05.06.2019 transmisă către doamna Dumitru Felicia, domnul Dumitru Daniel Emanuel și doamna Dumitru Tania Elena, în calitate de proprietari ai imobilului situat în Ploiești, str. Alexandru Glinka nr.29 și confirmările de primire ale acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.88B din data de 06.12.2019 prin care s-a constatat că proprietarii imobilului nu au remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2019 (dată cuprinsă în notificare) la care a fost anexată fotografia clădirii identificată ca fiind neîngrijită.

Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj calculat

‘Coeficient majorare impozit

1

Clădire

str. Ulierului nr.4

Cacip

Sussmann

Ioana

20

300%

Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

- Nota de constatare inițială nr.94B din data de 16.04.2019 la care a fost anexată fotografia clădirii identificată ca fiind neîngrijită ;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (clădire) în care s-a acordat punctajul de 20 puncte corespunzător majorării impozitului pe clădire cu 300% ;

 • -  Notificarea nr.304761/05.06.2019 transmisă către doamna Cacip Sussmann Ioana, în calitate de proprietar al imobilului situat în Ploiești, str. Ulierului nr.4 și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.94B din data de 13.12.2019 prin care s-a constatat că proprietarul imobilului nu a remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2019 (dată cuprinsă în notificare) la care a fost anexată fotografia clădirii identificată ca fiind neîngrijită.

. . Anexa nr.25

Zif- Acz          /'

Nr. crt.

Tip proprietate

Adresa imobil

Proprietar

Punctaj calculat

Coeficient majorare impozit

1

Clădire

str. Poștei nr.2

3

CN Loteria

Română SA

10

200%

Documentele care stau la baza stabilirii coeficienților de majorare sunt:

- Nota de constatare inițială nr.96B din data de 17.04.2019 la care a fost anexată fotografia clădirii identificată ca fiind neîngrijită ;

 • -  Fișa de evaluare imobil neîngrijit (clădire) în care s-a acordat punctajul de 10 puncte corespunzător majorării impozitului pe clădire cu 200% ;

 • -  Notificarea nr.304760/05.06.2019 transmisă către CN Loteria Română SA, în calitate de proprietar al imobilului situat în Ploiești, str. Poștei nr.2 și confirmarea de primire a acesteia;

 • -  Nota de constatare finală nr.96B din data de 03.12.2019 prin care s-a constatat că proprietarul imobilului nu a remediat deficiențele constatate până la data de 30.11.2019 (dată cuprinsă în notificare) la care a fost anexată fotografia clădirii identificată ca fiind neîngrijită.