Hotărârea nr. 538/2019

Hotãrârea nr. 538 privind includerea unui imobil – teren în patrimoniul municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 538

privind includerea unui imobil - teren în patrimoniul municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de Aprobare nr. 697/16.12.2019 al domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr.427/13.12.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 366/16.12.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte si sub nr. 414/16.12.2019 la Direcția Economică, referitor la includerea unui imobil - teren, situat în continuarea imobilului din Ploiești, str. Prigoriei nr. 14, în strada Violetelor identificat cu nr. de lot 349 -adresa poștală Strada Violetelor nr. 7D în patrimoniul municipiului Ploiești;

Luând în considerare Avizul din data de 11.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Potrivit prevederilor art. 553, alin. 1 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată;

în temeiul prevederilor art. 129, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 354 și art.355 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești ” a imobilului -teren, situat în continuarea imobilului din Ploiești, str. Prigoriei nr. 14, în strada Violetelor identificat cu nr. de lot 349 - adresa poștală Strada Violetelor nr. 7D identificat în Anexa nr.l, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Imobilul menționat la art.l se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare - Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică din cadrul municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 19 decembrie 2019

Contrasemnează:p. SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA

Consilier juridic


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

■saiojd •" W


Anexa nr.l la H.C.L. nr. O#

\u.

Situația imobilului ce urmează să fie inclus în «Inventarul bunuritb^^r^, alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești »

Nr.crt.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Observații

0

1

2

3

1.

Teren

Suprafața = 499 mp teren    situat    in    continuarea

imobilului din Ploiești, str.Prigoriei nr.14, in strada Violetelor identificat cu nr.de lot 349 - adresa poștala Strada Violetelor nr.7D

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin TĂBÎRCĂ

Șef Serviciu S.I.E.B. Gabriela MÎNDRUȚIUJUDECĂTORIA PLOIEȘTI

DOSAR: 25639/281/2018

TERMEN:25.09.2019

AMPLASAMENT: Ploiești, Str.Prigoriei, nr.14, Jud. Prahova

PLAN DE SITUAȚIE

SCARA 1: 500


?*f’:

Terenul in cauza este situat in Ploiești, Str. Prigoriei, nr. 14, avand suprafața de 499mp. descrisa de punctele 2-3-4-5-6-7-8-2.

Suprafața totala de teren deținuta este de 1006mp. descrisa de pinctele 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1.

Suprafața de teren cuprinsa intre punctele 1-2-8-9-10-1 are nr. cadastral 138250.