Hotărârea nr. 537/2019

Hotãrârea nr. 537 privind alegerea președintelui de ședinţă

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 537 privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 666/09.12.2019 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate nr. 1834/09.12.2019 al Serviciului Juridic Contencios, Contracte din cadrul Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni;

Luând în considerare Avizul Comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 18.12.2019;

Ținând cont de propunerile exprimate în timpul ședinței;

în temeiul prevederilor ari. 123, alin. 1 și art. 196, alin. 1, litera (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Alegerea domnului consilier BOTEZ GEORGE SORIN NICULAE în calitate de președinte de ședință pentru o perioadă de trei luni începând cu data de 01 ianuarie 2020.

Art. 2 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 19 decembrie 2019


Contrasemnează:

PREȘED

George-S


p. SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA

Consilier juridic