Hotărârea nr. 536/2019

Hotãrârea nr. 536 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ridicare restricție de construire și modificare regim de aliniere” Ob. secundar: amplasarea unui spațiu comercial și a unei locuințe de serviciu Strada George Coșbuc nr. 7, Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 536

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

„Ridicare restricție de construire și modificare regim de aliniere” Ob. secundar: amplasarea unui spațiu comercial și a unei locuințe de serviciu Strada George Coșbuc nr. 7, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Referatul de aprobare nr. 670/10.12.2019 al Domnului Primar Adrian Florin DOBRE și al domnilor consilieri Robert Ionuț VÎSCAN, Iulian BOLOCAN, Ștefan DĂNESCU, Sorin VĂDUVA și Claudia Oana SĂLCEANU privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism „Ridicare restricție de construire și modificare regim de aliniere” Ob. secundar: amplasarea unui spațiu comercial și a unei locuințe de serviciu, strada George Coșbuc, nr. 7, Ploiești.

9

Luând în considerare Raportul comun de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr. 310059/09.12.2019 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 1867/11.12.2019 și văzând documentația Plan Urbanistic Zonal „Ridicare restricție de construire și modificare regim de aliniere” Ob. secundar: amplasarea unui spațiu comercial și a unei locuințe de serviciu, întocmit de urb.Roxana PÂNDELE,

Documentația de urbanism se aprobă în baza avizului Arhitectului Șef nr.011 din data de 25.10.2019 fundamentat de avizul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr. 021 din data de 25.10.2019;

Ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate nr. 4 „Comisia pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură din data de 09.12.2019;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 316 din data de 30.08.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

In conformitate cu ari. 47 din Legea nr.3 50/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 129, alin. (1) și alin. (6), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din data de 03.07.2019, privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Ridicare restricție de construire și modificare regim de aliniere” Ob. secundar: amplasarea unui spațiu comercial și a unei locuințe de serviciu, strada George Coșbuc nr.7, Ploiești, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art. 1 sunt valabile pană la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

Art. 3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 19 decembrie 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  George-Sț)riiȚ-Niculae BOTEZ


Contrasemnează:

p. SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA

Consilier juridic