Hotărârea nr. 535/2019

Hotãrârea nr. 535 privind modificarea Hotărârii nr. 358/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind constituirea Comisiei pentru modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016, cu modificările ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 535

privind modificarea Hotărârii nr. 358/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind constituirea Comisiei pentru modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016, cu modificările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 687/13.12.2019 al domnilor consilieri Robert -Ionuț Vîscan, Ștefan Dănescu, Marius Nicolae Mateescu, Claudia Sălceanu, Zoia Staicu și al domnilor Viceprimari Cristian Mihai Ganea, George Pană și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 369/16.12.2019, al Direcției Economice nr. 412/13.12.2019, al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 425/13.12.2019 și al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr. 310269/13.12.2019, referitoare la modificarea Hotărârii nr.358/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind constituirea Comisiei pentru modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 80/25 februarie 2016, cu modificările ulterioare.

Având în vedere Procesul verbal și Avizul din data de 11.12.2019 ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere Procesul verbal din data de 11.12.2019 al Comisiei pentru modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 80/25 februarie 2016;

Având în vedere Hotărârea nr. 358/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind constituirea Comisiei pentru modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016 modificată prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 142/25.04.2018, nr.245/29.06.2018 și nr. 217/27.06.2019;

în temeiul art. 129, alin. (1), alin (2) lit. c), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă prelungirea perioadei de funcționare a Comisiei pentru modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016, constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.358/31.10.2017 cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31.12.2020.

Art. 2 Prevederile art. 3 din Hotărârea nr. 358/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător, potrivit prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Direcția Economică, Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 19 decembrie 2019

Contrasemnează:

ulae BO I ' '


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-SqrințNîtulae BOT'"'

p. SECRETAR GENERAL, . Mihaela ZAHARIA Consilier juridic