Hotărârea nr. 534/2019

Hotãrârea nr. 534 privind modificarea termenului de intrare în vigoare de la 31 decembrie 2019 la 31 decembrie 2020 a Regulamentului privind amplasarea şi funcţionarea spaţiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Ploieşti aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 80/25 februarie 2016, cu modificările ulterioare


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 534

privind modificarea termenului de intrare în vigoare de la 31 decembrie 2019 la 31 decembrie 2020 a Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 80/25 februarie 2016, cu modificările ulterioare

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 688/13.12.2019 al domnilor consilieri Robert - Ionuț Vîscan, Ștefan Dănescu, Marius Nicolae Mateescu, Claudia Salceanu, Zoia Staicu și al domnilor Viceprimari Ganea Cristian Mihai, Pană George și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 370/16.12.2019, al Direcției Economice nr. 413/13.12.2019, al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 424/13.12.2019 și al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr. 310268/13.12.2019, referitoare la modificarea termenului de intrare în vigoare de la 31 decembrie 2019 la 31 decembrie 2020, a Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 80/25 februarie 2016, cu modificările ulterioare;

Având în vedere Procesul verbal și Avizul din data de 11.12.2019 ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere Procesul verbal din data de 11.12.2019 al Comisiei pentru modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 80/25 februarie 2016;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.80/25.02.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești modificată prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 446/21.12.2016, nr. 210/26.06.2017, nr. 244/29.06.2018 si nr. 216/27.06.2019.

In conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1), lit. h) și ari. 11, alin. (7), lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. (1), alin (2) lit. c), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea termenului de intrare în vigoare, de la 31 decembrie 2019 la 31 decembrie 2020, a Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 Restul prevederilor Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 80/25 februarie 2016, nr. 446/25.12.2016, nr. 210/26.06.2017, nr.244/29.06.2018 și nr. 216/27.06.2019 rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Direcția Economică, Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Serviciul Public Finanțe Locale și Poliția Locală Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 19 decembrie 2019

Contrasemnează:


p. SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA Consilier juridic