Hotărârea nr. 533/2019

Hotãrârea nr. 533 privind modificarea componenței unei unităţi locative proprietatea municipiului Ploiești, situate în Ploieşti, str. Bunavestire nr. 163 prin extinderea acesteia pe spațiul locativ disponibil - proprietatea Municipiului Ploiești, eliberat pe parcursul exploatării

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 533

privind modificarea componenței unei unități locative proprietatea municipiului Ploiești, situate în Ploiești, str. Bunavestire nr. 163 prin extinderea acesteia pe spațiul locativ disponibil - proprietatea Municipiului Ploiești, eliberat pe parcursul exploatării

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de Aprobare nr. 678/10.12.2019 al consilierilor locali Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub numărul nr. 367/16.12.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 419/11.12.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 410/13.12.2019 la Direcția Economică, prin care se propune modificarea componenței unei unități locative proprietatea municipiului Ploiești, situate în Ploiești, str. Bunavestire nr. 163 prin extinderea acesteia pe spațiul locativ disponibil -proprietatea Municipiului Ploiești, eliberat pe parcursul exploatării;

Luând în considerare faptul că locuințele care fac obiectul prezentei hotărâri situate în imobilul din Ploiești, str. Bunavestire, nr. 163 se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, poziția 777;

în conformitate cu Avizul din data de 11.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.74/25.02.2016 privind aprobarea Procedurii de modificare a componenței unor locuințe, proprietatea municipiului Ploiești, prin extinderea acestora pe spații locative, proprietatea municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării și Hotărârile Consiliului Local nr.334/31.08.2018 privind aprobarea modificării punctului numărul 8 din Procedura de modificare a componenței unor locuințe, proprietatea municipiului Ploiești, prin extinderea acestora pe spații locative, proprietatea municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 74/2016, nr. 515/22.11.2018 privind aprobarea modificării punctului numărul 6 din Procedura de modificare a componenței unor locuințe, proprietatea municipiului Ploiești, prin extinderea acestora pe spații locative, proprietatea municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 74/2016, nr. 45/27.02.2019 privind aprobarea eliminării punctului 7 din Procedura de modificare a componenței unor locuințe, proprietatea municipiului Ploiești, prin extinderea acestora pe spații locative, proprietatea municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 74/2016 și nr. 259/31.07.2019 privind aprobarea completării Procedurii de modificare a componenței unor locuințe, proprietatea municipiului Ploiești, prin extinderea acestora pe spații locative, proprietatea municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 74/2016, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art.129, alin. (2) lit. c și d, alin.(6) lit. b, alin. (7) lit. q, art.139, art.196 și art.354 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea componenței unei unități locative proprietatea municipiului Ploiești, situate în Ploiești, str. Bunavestire nr. 163 prin extinderea acesteia pe spațiul locativ disponibil - proprietatea Municipiului Ploiești, eliberat pe parcursul exploatării, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă modificarea poziției 777 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Bunavestire, nr. 163) la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești, conform Anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești rămân neschimbate.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 19 decembrie 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-So^in-Niciilae BOTEPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

NR............/___________

TABEL privind modificarea componenței unei unități locative proprietatea municipiului Ploiești, situate în Ploiești, str. Bunavestire nr. 163 prin extinderea acesteia pe spațiul locativ disponibil - proprietatea Municipiului Ploiești, eliberat pe parcursul exploatării

N

R

C

R T

ADRESĂ IMOBIL

NUME ȘI PRENUM E

CHIRIAȘ

CARE A SOLICIT AT EXTINDE REA

SPAȚIUL

DEȚINUT ÎN BAZA UNUI CONTRACT DE ÎNCHIRIERE DE SOLICITANTUL EXTINDERII

SPAȚIUL LIBER PE CARE SE SOLICITĂ EXTINDEREA

SPAȚIUL

REZULTAT în urma extinderii conform Notei de calcul nr. 450/16.09.2019

Bunavestire nr. 163

Tudor Daniel Marian

- locuința situată la

3 etaj compusă din -două camere în exclusivitate în suprafață de 26,05 m.p., baie cu cadă în comun în suprafață de 2,46 m.p. din suprafața totală de 6,90 m.p., oficiu în comun în suprafață de 0,90 m.p. din suprafața totală de 2,76 m.p. și teren curte în suprafață de 112,86 m.p. cotă indiviză din suprafață totală de 913 m.p. a terenului curte.

- locuința situată

3

la parter compusă din - două camere în exclusivitate în suprafață de 42,47 m.p., dependințe în exclusivitate în suprafață de 35,99 m.p. și teren curte în suprafață de 255 m.p. cotă indiviză din suprafață totală de 913 m.p. a terenului curte.

- locuința

s situată la etaj si parter compusă din- patru camere în suprafață utilă de 68,52 m.p, dependințe în exclusivitate în suprafață de 35,99 m.p, dependințe în comun 3,36 m.p.

și teren curte in suprafață 367,86 m.p, cotă indiviză din suprafață totală de 913 m.p, a terenului curte.

întocmit: Lică Mariana Georgeta

1 >


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

ANEXA NR.2       \ 4

LA HCL 5'33/ Wl*> ' L '


TABEL

privind modificarea poziției 777 (referitoare Ia imobilul situat în Ploiești, str. Bunavestire nr. 163) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

NR. CR T.

ADRESĂ

IMOBIL

NUME ȘI PRENUM E

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf. (mp)

OBS.

777

Bunavestire nr.

163

Juganaru Daniel

Locuința Teren curte

52,55 m.p.

181,26 m.p.     cotă

indiviză din suprafață totală de 913 m.p. a terenului curte.

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului Ploiești Suprafața totală teren curte = 913 m.p.

Peticilă Mariana

Locuința Teren curte

52,76 m.p.

117,88 m.p.     cotă

indiviză din suprafață totală de 913 mp a terenului curte.

Tudor Daniel Marian

Locuința Teren curte

107,87 m.p.

367,86    m.p. cotă

indiviză din suprafață totală de 913 m.p. a terenului curte.

Știrbu Cristian

Teren curte

150,34    m.p. cotă

indiviză din suprafață totală de 913 m.p. a terenului curte.

Știrbu Vasile

Teren curte

95,60     m.p. cotă

indiviză din suprafață totală de 913 m.p. a terenului curte.

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUT


ADJUNCT,