Hotărârea nr. 531/2019

Hotãrârea nr. 531 privind transmiterea în administrarea Casei de Cultură „I.L.Caragiale” a Municipiului Ploiești a unei părți din imobilul – Turn Halele Centrale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 531

privind transmiterea în administrarea

Casei de Cultură „I.L.Caragiale” a Municipiului Ploiești a unei părți din imobilul - Turn Halele Centrale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând Referatul de aprobare nr. 681/10.12.2019 al domnului Viceprimar Pană George și al domnilor consilieri: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 420/11.12.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 1858/11.1.2.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 404/11.12.2019 la Direcția Economică referitor la transmiterea în administrarea Casei de Cultură „I.L.Caragiale” a Municipiului Ploiești a unei părți din imobilul - Turn Halele Centrale;

Văzând Avizul din data de 11.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere faptul că imobilul - construcție Turn Halele Centrale face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001, iar imobilul teren aferent construcției face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 186/27.04.2012 fiind înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 134336, cu nr. cadastral 134336;

Având în vedere solicitarea înregistrată la Municipiul Ploiești la nr.24496/03.12.2019 a Casei de Cultură „I.L.Caragiale” a Municipiului Ploiești;

în temeiul prevederilor art.108, art. 129 alin.l și alin. 2 lit.c), art.139, art.196 alin(l) lit.a) și art.286 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Se aprobă transmiterea în administrarea Casei de Cultură „I.L.Caragiale” a Municipiului Ploiești a unei părți din imobilul Turn Halele Centrale, situat în Ploiești, str.Emil Zola nr.8, după cum urmează:

-parter - suprafața utilă - 14,70 mp;

-casa scării etaj 1- suprafața utilă 16,50 mp;

-etaj 2 - suprafața utilă - 151,3 3 mp, suprafața construită - 204 mp;

  • - etaj 3 - suprafața utilă - 147,54 mp, suprafața construită-202,89 mp,

  • - teren aferent în suprafață de 111,34 mp indiviz din 392 mp.

(2) Perioada pentru care partea din imobilul menționat la alin. 1 se va transmite în administrare către Casa de Cultură „I.L.Caragiale” a Municipiului Ploiești este de l(un) an, cu drept de prelungire.

Art. 2 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de administrare corespunzător între Municipiul Ploiești și Casa de Cultură „I.L.Caragiale” a Municipiului Ploiești, potrivit prevederilor art. 1 și legislației specifice în domeniu.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Casa de Cultură „I.L.Caragiale” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 19 decembrie 2019


PREȘEDțIN

George-S^riij-Niculae BOTEZ


Contrasemnează:

p. SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA