Hotărârea nr. 53/2019

Hotãrârea nr. 53 privind aprobarea Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2019 şi a Regulamentului curselor de trap întocmit de Club Sportiv Municipal Ploiești


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 75/21.02.2019 a consilierului local Gheorghe Andrei, precum și Raportul de Specialitate nr. 1462/21.02.2019 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, prin care se propune aprobarea Regulamentului Curselor de Trap pe Hipodromul Ploiești si a Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2019;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 53/26.02.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 25.02.2019;

In temeiul Legii nr. 389/2005, legea calului și a Regulamentului curselor de trap;

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 1447/2007, privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. „a” și art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobarea Regulamentului curselor de trap întocmit de către Clubul Sportiv Municipal Ploiești, conform <Anexei nr. 1A>.

Art. 2 - Aprobă Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2019, ce cuprinde: Calendarul probelor clasice și semiclasice ce se vor desfășura pe Hipodromul Ploiești <Anexa 2A>, și Comisiile de specialitate (arbitraj, personal auxiliar, apel) necesare Reuniunilor de trap <Anexa 2B>.

Art. 3 - Club Sportiv Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 februarie 2019

< V . '*>■ PREȘEDIM 1 DE ȘEDINȚĂ, •. George-Sdrin-\iculae BOTEZ


LaurențiuTHȚU
REGULAMENTUL CURSELOR DE TRAP

ORGANIZATE PE HIPODROMURILE DIN ROMANIA

CAPITOLUL I.


Dispoziții generale

Art. 1. Prezentul Regulament este valabil pentru toate Hipodromurile din Romania, și stabilește cadrul general privind desfășurarea curselor de trap.

Art. 2. Cursele de trap publice, cusau fără pariuri, se organizează pe hipodromurile omologate de către organismele abilitate din Romania, de către Organizatorul desemnat de proprietarul Hipodromului, cu scopul de a menține și promova la reproducție exemplarele cele mai valoaroase, în vederea îmbunătățirii performanțelor zootehnice a cabalinelor de rasă trapas, a creșterii competitivității acestora, pe plan intern și internațional.

Pentru îndeplinirea acestui deziderat se creează pe hipodromuri condiții de îngrijire, întreținere, dresaj, antrenament și calificare a cailor, conform regulamentelor în vigoare.

Art. 3. Pe hipodromul Ploiești se organizează probe publice de calificare, trebuie să aibă pistele omologate de către comisia tehnică, numită de organizator, formata din 6 membri:

1 reprezentant A.N.Z., care verifică distanțele stabilite prin stâlpii distanțieri, netezimea și elasticitatea pistei, pentru a se constata dacă starea pistei va asigura în curse exprimarea întregului potențial sportiv al cabalinelor.

1 reprezentant al proprietarului Hipodromului;

1 reprezentant ai Organizatorului de curse;

-   3 reprezentanți ai deținătorilor de cabaline;

 • - 1 de la stat;

 • - 2 de la asociațiile privat;

Măsurătorile se fac pe partea interna a pistei la 1 m de la coardă.

O pistă ca să poată fi omologată trebuie sa fie perfect netedă, și cât mai elastică.

Lungimea minimă să fie de 800 m, iar lățimea de cel puțin 15 m (fără bandă de refugiu). Linia de sosire să fie bine evidențiată.

Pentru darea plecărilor în alergări de la diferite distanțe, pista trebuie să fie marcată cu stâlpi de distanța marcati pe ambele parti cu vizibilitate clara.

Să fie prevăzută cu bandă de refugiu, cu lațimea de cel puțin 5 m si delimitată cu jaloane flexibile.

Art. 4. Organizatorul de curse este singurul autorizat să desemneze organizarea de pariuri hipice în cadrul reuniunilor de trap ce au loc pe hipodrom, prin operatori de pariuri agreați și are obligația de a distibui către organizatorul de curse procentajul cuvenit, care nu poate fi mai mic de 15%.

Art.5. în toate relațiile cu Hipodromul, deținătorii de cabaline de rasa trapaș (denumire pt. crescatori/proprietari/co-propritar) pot fi reprezentați de către antrenorii lor sau de către o altă persoana, în baza unei împuterniciri, semnata si stampilata, după caz, de către deținătorul de cabaline.

Art. 6. Definiții:

 • a.  Cursa de trap este o întrecere de mai multi cai, organizată pe prezentului Regulament.

 • b. Reuniunea hipica reprezintă totalitatea curselor de trap, ce se dinainte stabilită, în condițiile prezentului regulament.


 • c. Mitingul hipic de curse de trap consta în desfășurarea pe hipodrom a mai multor reuniuni, într-o perioada de timp determinată.

 • d. Proba de calificare - este o cursa de cai ce are ca scop calificarea mânjilor de doi ani, precum și a altor cai necalificați. Probele de calificare nu vor fi premiate.

 • e.  Cursa de trap clasică - este o probă care servește drept citeriu de calificare a celor mai buni cai dintr-una sau mai multe generații.

 • f.  Cursa de trap semiclasică - este o probă pregătitoare sau de verificare înaintea unei probe clasice.

 • g.  Condițiile de inscriere a cailor in curse:

 • - curse câștigate,

 • - sume câștigate,

 • - recorduri,

 • - diferențe de vârstă,

 • - sex,

 • - performanță (media ultimilor 3 performanțe) distanțele sunt fixate în raport cu performanțele cailor respectivi,

 • - handicap,

 • - handicap limitat, indicandu-se distantele minime si maxime de plecare. Se iau în considerare unul sau mai multe din aceste elemente.

 • h.  Grupa este o proba în care toți caii pornesc de la aceeași distanță din alveolă, participarea lor facându-se după record, după vârstă, după sume câștigate, luându-se în considerație unul sau mai multe din aceste elemente sau după voința proprietarului.

 • i.  Performanța unui cal este viteza calculată pe km,realizată într-o cursă sau probă de calificare.

 • j.  Recordul unui cal este cea mai buna performanță realizată într-o cursă publica la un moment dat. Recordul de cariera este cea mai bună performanță realizată de un cal în cariera sa.

 • k. Durata cursei publice sau a probei de calificare reprezintă timpul în care caii au parcurs întreaga distanță a probei.

 • l.  Un cal partant, participant în cursa de trap se consideră intrat sub ordinele starterului, după ridicarea steagului de către acesta.

 • m. Calul retroclasat este un cal care pierde locul ocupat la sosire fiind așezat în urma calului sau a cailor ce au fost jenați;

 • n.  Cal descalificat este calul scos din proba pentru abaterile prevăzuteîn prezentul regulament.

 • o. Cal venit departe - este calul care termină parcursul la mai mult de 15 secunde față de calul câștigător. Acestuia nu i se va înregistra timpul realizat și nu va fi premiat.

 • p. Echipaj - un echipaj este format din conducătorul în alergare (driver), calul participant la cursă și sulky-ul ce poseda standardele curselor de trap.CAPITOLUL II.

Atribuțiile comisiilor:

Art. 7. La începutul fiecărui sezon de alergări,Organizatorul de curse va publica calendarul probelor clasice si semiclasice.

Art.8.Comisia de apel, se compune din 3 persoane, respectiv 1 președinte si 2 membri, având următoarele atribuții:

 • a) Comisia de Apel trebuie să fie independentă, fără să aibă în componență membri care să aibă legătură cu organizatorii, proprietarii și personalul de curse;

 • b) Verifică aplicarea corectă a Regulamentului curselor de trap;

 • c) Decide autoritar în cazul unor contestații privind activitatea personalului tehnic de concurs;

 • d) Este organul căruia i se pot adresa prin contestație persoanele sancționate. Hotărârile luate sunt cu obligativitate de aplicare;

 • e) Aplică drepturile ce-i revin din prezentul Regulament al curselor de trap;

 • f) Decide în cazul unor contestații și reclamații a driverilor, antrenorilor și deținătorii de cabaline ce participă la cursele de trap pe un Hipodrom, privind hotărârile arbitrilor judecători;

 • g) Au dreptul de a acorda sancțiuni conform prezentului regulament driverilor, în cazul în care constată abateri ale acestora nesesizate de către arbitrii judecători, doar în cursele pentru care s-a făcut contestația;

 • h) Poate sancționa cu suspendarea pentru una sau mai multe reuniuni, arbitrii judecători, ce se fac vinovați de luarea unor decizii greșite, în condițiile prezentului Regulament.

 • i) Membrii Comisiei de Apel vor susține testare la Hipodromul Ploiești.

 • j) Comisia de Apel prin membrii săi este direct răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligațiilor.

 • k)  Deciziile Comisiei de Apel vor fi afișate în termen de maxim 48 de ore de la intrunirea acesteia.

j) Comisia de Apel este obligata sa soluționeze contestațiile pana la următoarea reuniune.

 • -   Judecarea contestației se poate face și în lipsa persoanei direct implicate, dacă aceasta sau reprezentantul său legal nu poate participa la ședința de dezbaterea a Comisiei de Apel.

 • -  De asemenea Comisia de Apel poate solicita prezența unui arbitru judecător.

 • -  înregistrarea video a cursei de trap nu este considerată singura probă ce poate fi luată în calcul la soluționarea unei contestații.

Comisia de Apel poate ține cont și de declarațiile celorlalte părți implicate în incident, dar numai la solicitările acestora.

Hotărârile Comisiei de apel pot fi luate daca sunt prezenți toti membrii componenti ai Comisiei. Hotărârile Comisiei de Apel sunt definitive si nu pot fi acționate in instanța.

Daca din motive obiective, comisia nu se poate întruni, conducătorii sancționați care au făcut contestație pot conduce in curse pana la soluționare.

La conducătorii sancționați, în cazul în care cel aflat în procedură de judecată, nefinalizată, câștigă un premiu, și contestația sa este respinsă ulterior, atunci nu i se va acorda premiul.

Art. 9. Comisia de Arbitraj - este formata din maxim 5 membri, respectiv:

 • a.  Arbitru șef;

 • b.  Arbitri judecători;

 • c.  Arbitri de parcurs.


Personal auxiliar de arbitraj: se Stabilește de către Organizatorul de curseȘ desfășurării curselor aceștia sunt în subordinea Comisiei de Arbitraj și trebuie să cuprindă^ M

 • -  Medic veterinar - asigurat de Organizator;

 • -  Operator photo-finish;

 • -  Operator tabela electronica - asigurat de Organizator

 • -  Handicapeur;

 • -   Crainic;

 • -  Operatori video 2 persoane - 1 persoană asigurată de Organizator;

 • -   Operator instalație audio;

Starter;

Ajutoare starter (manipulanți benzi);

Art. 10. Pentru a fi arbitru judecător în Comisia de arbitraj a reuniunilor, persoana respectivă trebuie să fie testat de o comisie stabilită de organizator, din care va face parte și un reprezentant A.N.Z. și respectate următoarele condiții:

 • •  Pentru arbitrii judecători: studii superioare sau studii medii cu experiență 5 ani în activitatea hipică;

 • •  Conduită civică corespunzătoare, fara antecedente penale;

 • •  Vârsta minimă de 25 de ani.

Art. 11. Arbitrii judecători-,

 • a.  Comisia de arbitri judecători se prezintă la hipodrom cu cel puțin o ora înaintea începerii primei curse, verifica pista si daca este cazul stabilește coeficient, consemnat in Procesul Verbal al Reuniunii;

 • b. Arbitrul sef face parte din Comisia de arbitri judecători si actioneaza ca președinte.

 • -   Coordonează activitatea întregii Comisii de arbitraj,

 • -  Isi asuma principala responsabilitate asupra rezultatelor Reuniunii,

 • c.  Hotărârile arbitrilor judecători se iau cu majoritate de voturi, iar în caz de paritate hotărârea arbitrului șef este decisivă;

 • d.  Solicita medicului veterinar, modificările intervenite în programul de curse șef i le anunță la stația de sonorizare;

 • e.  Retrag caii din probe, cu avizul medicului veterinar;

 • f.  înlocuiesc driverii in caz de necesitate (incapacitate fizica, forța majora, consum alcool, lipsa nemotivata) cu conducători neaflati in stare de suspendare;

 • g. Pot anula o parte din probe sau întreaga reuniune, în caz de forța majoră;

 • h. Cercetează abaterile de la prezentul regulament comise de proprietarii de cai, antrenori și driveri și stabilesc sancțiuni;

 • i.  Comunică operatorului de pariuri ordinea cailor clasați în fiecare proba, eventualele retrageri și schimbări de conducători în alergare;

 • j.  întocmesc procesul verbal al reuniunii, care se va înregistra in registrul oficial pentru corespondenta al Hipodromului, consemnând detaliat observațiile, sancțiunile si performanțele realizate de cai. Procesul verbal se va încheia in trei exemplare:

-1 exemplar se va afișa la avizierul Complexului Hipodrom imediat după terminarea reuniunii;

 • - 1 exemplar va fi predat la Organizatorul de curse, Serviciul tehnic;

 • - 1 exemplar va ramane la Comisia de arbitraj;

  k.

  • l.

  m.


Tin legătură prin stațiile de emisie recepție cu personalul auxiliar de arbitraj. -\ \ Unul dintre arbitri judecători poate fi și speaker;                                 y ț

Arbitrii pot schimba ordinea, înainte de confirmarea rezultatului, dacă se constată strecurat o eroare în stabilirea clasamentului final de sosire.

n.  Orice reuniune trebuie să aiba prezenti cel puțin 3 arbitri judecători;

o.  Arbitrii judecători pot opri o plecare greșita, chiar daca starterul nu a semnalizat aceasta.

p. Imediat după terminarea reuniunii, înainte de redactarea procesului verbal, vor aduce la cunoștință driverilor propuși pentru sancționare, abaterile presupuse și le vor înregistra punctul de vedere. Doar după audiere vor decide asupra aplicării sancțiunii. Refuzul driverului de a fi prezent la solicitarea Comisiei de arbitraj va fi consemnată în proces verbal și nu suspendă dictarea sancțiunii.

 • q.  Coordonează activitatea arbitrilor de parcurs;

 • r.  Anunță Organizatorul de orice încercare de fraudare, de denigrare a personalului hipodromului, a arbitrilor și personalului auxiliar, a fenomenului curselor în general;

 • s.  Sunt obligați sa anunțe Organizatorul în cazul oricărei încercări de influențare a deciziei sau de hărțuire a Comisiei de arbitri;

 • t.  Arbitri de judecători pot fi și arbitri de parcurs;

 • u.  Comisia de arbitraj este responsabila de luarea deciziilor pe parcursul întregii reuniuni;

 • v.  în cazul sosirii strânse, câștigătorul va fi stabilit după vizionarea înregistrării sau a fotografiei de finish;

 • w. Arbitrii vor cronometra manual toate cursele desfășurate. în cazul nefuncționării aparaturii de cronometraj, ordinea sosirii va fi stabilită de către arbitri („cu ochiul liber”);

 • x. Ordinea se anunță provizoriu de către speaker și se definitivează după confirmarea rezultatului;

Art. 12. Arbitri de parcurs au ca atribuție:

 • -  supravegherea modului cum se desfășoară probele și de a aduce la cunoștința arbitrilor judecători toate neregulile produse pe parcurs.

Condițiile pentru a fi arbitru de parcurs:

 • -  trebuie să aibă vârsta minimă 25 ani;

 • -  conduită civică corespunzătoare, fara antecedente penale;

 • -   studii superioare sau studii medii cu experiență 3 ani în activitatea hipică.

Deasemenea arbitru de plecare (starter), ajutoarele de starter și arbitrii de parcurs vor fi testați de o comisie tehnică de examinare stabilită de organizator, din care va face parte și un reprezentant ANZ.

Art. 13. Arbitru de plecare (starter) are atribuțiunea de a da startul cailor în probele de calificare/orice tip de cursă.

Pe un Hipodromul plecarea cailor în cursă poate fi făcută:

 • -  Cu comenzi mecanice;

 • -  Fără comenzi mecanice.

Starterul repartizează locurile ajutoarelor sale, observă așezarea cailor la plecare la distanțele respective și în ordinea din programul oficial, dă dispoziții pentru întinderea benzilor prin ridicarea steagului, anunțând că pot începe comenzile în vederea plecării.

Starterul este obligat sa semnalizeze către arbitrii judecători plecările greșite.


Art. 14. Ajutoarele de starter au obligația de a observa felul cum decurg pregătirii^. p darea plecării, în dreptul distanțelor ce li s-au încredințat.                                  hI

 • -  Se precizează că plecarea se dă numai în cazul în care nu se ridică nici un steguleț.

 • -  Ajutoarele de starter comunică starterului eventualele incidente intervenite în culoarul supravegheat de ei, iar starterul înștiințează arbitrii, care analizeazăși aplică


- în cazul în care la plecare se produce o busculada în culoar, un cal reftiză-..s supună sau depășește stâlpul de plecare, manipulantul de benzi ridică un ste|^l starterul reia plecarea.                                                              -sancțiunile regulamentare.

 • -  Unul dintre ajutoarele de starter va sta la 100 m în fața liniei de plecare pentru infirmarea sau confirmarea plecării, prin ridicarea sau coborârea steagului.

 • -  Ajutoarele de starter pot fi folosiți și pe mașina de autostart.

Art. 15(a). Operatorul photo-finish asigura cronometrarea automata

 • -  înregistrează durata probei pentru fiecare cal;

 • -  Urmărește inregistrarea cronometrajului, echipamentului de photo-finish care trebuie sa fie in concordanta cu elementele validate de arbitri;

 • -  Introduce numele cailor conform infomatiilor din înregistrările echipamentului de photo-finish;

 • -   In cazul sosirii strânse, analizeaza inregistrrilr photo-finish-ului asistat de înregistrările video pentru a stabili elementele ce trebuie introduse in sistem ;

 • -  Operatorul de photo=finish este supervizat de arbitri;

 • -  Trimite organizatorului de curse toate fotografiile de photofinish ;

 • -  Pentru inregistrarea de siguranța (back-up) a timpilor de alergare se va folosi cronometrarea manuala;

Art. 15(b). Operator tabela electronica

 • -  înregistrează durata probei pentru fiecare cal;

 • -  Pregătește de prezentare a cailor partanti conform programului de curse ;

 • -  Afiseaza rezultatele finale ale alergărilor conform hotărârilor arbitrilor ;

 • -  Asigura afișarea altor materiale pe tabela

Art. 16. Handicapeurul are sarcina de a calcula performanța fiecărui cal pe km, în funcție de durata cronometrată.

 • -  Tine evidența, electronic/manual a tuturor rezultatelor obținute de cabalinele care au alegat in cursele oficiale cu public si le pune la dispoziția organizatorului de curse (cu semnătură si data) pentru a redacta programul oficial de curse.

 • -  întocmește, în format electronic programul reuniunilor și i-1 transmite Organizatorului de curse pentru afișare.

Art. 17. Medicul veterinar are următoarele atribuțiuni:

 • a.  verifică datele de identificare ale cailor, pe baza datelor din pașaport;

 • b. verifică dacă toate cabalinele se regăsesc pe lista aprobată cu drept de alegare in curse oficiale, pe hipodrom (transmisa ulterior de către organizator la Auroritatea de Stud Book, inclusiv cabalinele importate, temporar sau definitiv);


  • c.

  • d.

  • e.

  • f.

  g-

  • h.

  • i. j-

  k.

  • l.

  m.


valabilitatea vaccinurilor, semnalând comisiei de arbitraj eventua Iul© anomahi înaintea participam la curse;                                             «              1

verifica echipamentul calului si driverului la intrarea acestora pe pista    1 ty'ap7| /’

nepermitand accesul in cazul unor neregularitati si anuntand Comisia de arbitraj; controlează starea sănătății cailor înaintea curselor si a probelor de calificativ y ■$£ ® supraveghează starea sanatatii cailor in timpul reuniunii si ia masurile nebesăre pentru cazurile de îmbolnăvire;

decide retragerea cailor incapabili sa participe in curse, comunicând aceasta in timp util Comisiei de arbitraj;

controlează starea sanatatii cailor după terminarea curselor; asigura executarea reglementarilor privind Protecția animalelor impreuna cu echipajul de pe ambulanta controlează driverii care conduc in curse cu ajutorul etilotestului, sub aspectul consumului de alcool;

recolteza, după caz, probe anti-doping;

medicul veterinar trebuie sa fie prezent pe hipodrom cu o ora înainte de începerea primei curse;

este responsabil cu verificarea periodică a „Registrului de tratament al cailor aflați în antrenament” întocmit de către antrenori.

Costurile de tratament pentru cai pe timpul reuniunilor vor fi suportate de propietarii de cai, iar cele pentru probele antidoping de cel care le solicită. în cazul în care rezultatul probei antidoping este pozitiv, costurile vor reveni antrenorului calulului respectiv.

Toate constatările realizate în cursele de trap de către medicul veterinar vor fi consemnate într-un procesul verbal/pe reuniune, pe care îl va semna, ștampila și înregistra la secretariatul Hipodromului.

Art. 18. Pe durata concursurilor hipice de trap vor fi asigurate serviciile de pompieri si ambulanță.

Art. 19. Organizatorul de curse are următoarele drepturi si atribuții:

 • a. organizează reuniunile de curse pe hipodrom;

 • b.  întocmește grilele de start pentru fiecare cursă în parte, urmărind cu strictețe încadrarea în bugetul de premii planificat la începutul sezonului competițional și le înaintează handicapeurului pentru așezarea cailor în program și definitivarea acestuia;

 • c.  se preocupă de menținerea funcționalității pistei și a instalațiilor tehnice conform articolului 2 din prezentul regulament;

 • d. răspunde de tipărirea și distribuirea programului de curse;

 • e.  publică Calendarul oficial anual al curselor desfășurate pe Hipodrom;

 • f.  după fiecare reuniune, va transmite la Autoritatea de Stud Book, programul curselor și rezultatul oficial al acestora pentru fiecare cal participant.

 • g.  se preocupă de atragerea unui agent economic agreat si care are licența prevăzută de lege, sa organizeze pariurile hipice; furnizează operatorului de pariuri toate informațiile oficiale despre curse, necesare desfășurării pariurilor și supraveghează serviciul de pariuri pe hipodrom;

 • h.  se ocupă de alegerea Comisiei de arbitraj și a personalului auxiliar de arbitraj.

 • i.  reprezintă Hipodromul în relațiile cu terții.

 • j.  în cursele cu start voltat, asigură în mod obligatoriu benzi, fără de care nu se poate dastartul, iar in cursele autostart o autospeciala dotata in acest sens.

  k.

  • l.

  m.


are dreptul de a exclude pe o perioada nedeterminată din cadrul competițffldy Iwiw&fl desfășurate pe Hipodrom orice persoană care are o conduită necorespunzatosSe.

va posta pe site-ul CSM și va afișa la avizier perioada pentru depunerea cbrerilomîM*^' dosarelor de către persoanele care doresc a conduce în cursele de trap cu publiC'pe^uriy Hipodrom omologat, cu toate documentele necesare. Organizatorul va transmite-^ ® Comisiei de examinare dosarele repective, pentru verificare. După verificarea' acestora, Comisia de examinare va comunica Organizatorului de curse data susținerii examenului și locația. Aceste informații vor fi afișate pe site-ul CSM Desemnează din rândul personalului propriu un secretar de competiții care are următoarele atribuții:

- ține evidența cailor în antrenament și înregistrează performanțele câștigurilor atât a cailor cât și a driverilor, antrenorilor și proprietarilor/crescatorilor,

reprezintă organizatorul în relația cu alți organizatori de curse din România sau alte țări în ceea ce privește performanțele sportive ale unui cal, antrenor sau driver, precum și organizarea unor competiții în parteneriat cu alți organizatori de curse din țară sau străinătate.

CAPITOLUL III. Personalul curselor de trap :

Art. 'Id.Angajații Organizatorului de curse răspund de asigurarea condițiilor tehnice care stau la baza pregătirii si desfășurării curselor de trap a cailor în alergările publice.

Art. 21. Antrenorii răspund pentru performanțele efectuate de caii din formațiile lor și conduita conducătorilor în alergare (driverilor) în incinta hipodromului.

Antrenorul execută și verifică pregătirile cailor din formația sa, în vederea participării acestora în curse de trap, iar în cazul când nu conduce, este obligat să amintească conducătorului, conduita ce o are de urmat în alergare.

Este de asemenea obligat să aducă la cunoștința arbitrilor cauzele care au influențat negativ evoluția calului pe parcursul alergării, imediat după terminarea acesteia.

în situația în care un cal arata la antrenament o valoare superioară ultimelor performanțe, antrenorul are obligația de a anunța comisia de arbitraj asupra valorii arătate, iar această declarație se va anunța prin stație, până la începerea curselor.

Antrenorul comunică la începutul fiecărui sezon competițional lista cailor în antrenament, precum și primirea\renunțarea unui cal în\la antenament în prima zi lucrătoare de la data evenimentului (primirea sau retragerea din antrenamentul propriu).

Antrenorii sunt obligați să întocmească: Registrul de tratament al cailor aflați în antrenament și să țină evidența zilnică a acestui Registru. Medicul veterinar al hipodromului este persoana responsabilă din partea organizatorului de curse cu verificarea săptamanala a acestor înregistrări.

Art. 22. Conducătorul în alergare (driverul) este obligat să aduca imediat la cunoștința arbitrilor judecători, observatorului de turnanta si antrenorului orice incident de parcurs. De asemenea, semnalează alte cauze care au diminuat valoarea calului condus de el.

Art. 23. Testări

Pentru toate categoriile (antrenori, driveri, arbitri, personal auxiliar curse, membrii Comisiei de Apel) au loc testări. In cazul obținerii dreptului de a participa la desfășurare activitatilor de curse, valabilitatea acestor testări este de 3 ani.


Pe parcursul acestor trei ani, driverii si antrenorii trebuie să depună anual documente: asigurare sportivă, cazier și adeverință medicală de la medicul de famiH© membrii Comisiei de Apel, trebuie sa depună cazierul judiciar.                 Ao/"

Pentru driverii care nu au participat în competițiile hipice, dosarul treburejSșă următoarele documente:

 • a.

 • b.


Cerere scrisă adresată Organizatorului de curse.

Cererea va fi însoțită de fișa medicală (viza de la medicul de spec: chirurgie/ortopedie, neurologie, ORL, oftalmologie, pshiatrie și avizul pshiologm);."

 • c.  Fișa medicală va fi valabilă 5 ani.

 • d. Fără antecedente penale;

 • e.  Asigurare sportivă.


Testările în vederea avizării conducerii în curse se fac de către o Comisie Tehnică, numită de organizator.

Comisia Tehnică de Examinare teoretică va fi compusă din 5 membri: un reprezentant alANZ, doi reprezentanți ai proprietarilor, un antrenor cu experiență vastă si un membru din partea organizatorului.

Se pot organiza maxim 3 sesiuni de examinare (in lunile februarie, iunie si septembrie).

Organizatorul va emite legitimații, candidatilor care au promovat examenul.

Art. 24. Pentru a obține aprobarea de conducător în alergare (driver) se cer următoarele condiții:

 • a.  Vârsta minimă de 16 ani;

 • b. Obținerea atestatului emis de Organizator.

 • c.  Conducătorii care au depășit vârsta de 65 ani au voie să participe ca driveri în cursele de trap cu fișa medicalăanuală(viza de la medicul de specialitate interne, chirurgie/ortopedie neurologie, ORL, oftalmologie, pshiatrie si avizul pshiologic) si fara atecendente penale ;

 • d. Cererile necorespunzatoare vor fi respinse de către Comisia tehnica de examinare, formata din 3-5 membri;

 • e.  Aceste avizari sunt revocabile în cursul anului, în cazul în care comisia de arbitaj constată că posesorul acesteia nu corespunde acestei sarcini. Retragerea avizării se face prin consemnarea în procesul verbal al reuniunii respective;

 • f.  Arbitrii judecători pot permite participarea la cursele cu public,de trap, organizate pe Hipodrom, driverilor care au licența valabilă obținută de la o autoritate oficială, hipică, din altă țară. Acești driveri au obligația să respecte Regulamentul curselor de trap al Hipodromului în vigoare.

Art. 25 Despre licențe:

1. Antrenor profesionist

 • -  Deține licența care poate fi reinoita anual

 • -  Beneficiază de formare profesionala sau a lucrat in domeniul trapului cel puțin 3 ani

 • -  Are cel puțin 30 de victori in curse publice

 • 2. Antrenor proprietar

- Deține licența anuala pentru atrenor;


Sa fi participat in minim 5 curse;

Este autorizat sa pregătească doar caii aflati in proprietatea sau co-propri Antrenorul proprietar-driver respecta condițiile conducătorului in cursa.

 • 3. Driver profesionist

 • -  Deține licența care poate fi reinoita anual

După 5 victorii devine driver poate conduce in curse semicalsice;

 • -  După 10 victorii poate conduce in curse clasice;

 • 4. Driver amator

 • -  Deține o licența de amator care poate fi reinoita anual;

 • -  Are cel puțin 16 ani;

 • -   A fost instruit si trecut printr- un test de calificare;

 • -  Nu primește nici o remunerație pentru activitatea de conducere a cailor in curse;

 • -  Respecta condițiile conducătorului in cursa;

 • 5. Apranti

Deține o licența specialacare poate fi reinoita anual;

Are cel puțin 16 ani;

 • - Are un stagiu de minim 6 luni la un antrenor profesionist;

-Poate conduce in curse publice ordinare;

După 5 victorii devine driver poate conduce in curse semicalsice;

-După 10 victorii poate conduce in curse clasice;

CAPITOLUL IV. Despre cai:

Art. 26. Pot participa la cursele de trap pe Hipodrom:

 • a) . Caii, rasa trapaș, nascuți în România, care trebuie să aibă următoarele documente: certificarea rasei si a originii de către Autoritatea de Stud Book, pașaport individual completat la zi cu acțiunile sanitar veterinare.

 • b) . Cai rasa trapas, din țări ale UE sau in afara UE, trebuie sa prezinte următoarele documente:

 • - certificat de export temporar sau definitiv, emis de Autoritatea de Stud Book din tara respectiva si care obligatoriu trebuie sa fie prezentat la Autoritatea de Stud Book din Romania, care va da acordul participării la curse;

 • - pașaport individual complet cu acțiunile sanitar veterinare la zi conform normelor în vigoare.

Pot participa la curse doar caii care au trecut proba de calificare, conform prezentului regulament,cu excepția celor calificați în curse pe alte hipodromuri.

io


Caii străini inscrisi intr-un Registru de antrenament in afara tarii, vor ptit^aler^^;oz pe hipodromul Ploiești in curse „open”/deschise pentru invitați si care au un iiu^t alocat


Caii străini pot alerga si in alte curse deschise, dar sponsorizate de terti.                '

Pentru a participa in curse semiclasice, caii romanești si/sau itnp6^feiti^u certificat de export temporar sau definitiv, vor trebui sa fi participat la doua curse ordinare pe parcursul a 90 de zile competitionale anterioare curselor seihiclasi respective sau să fie cazați cu cel puțin 15 zile înainte de cursă pe Hipodrom și să* contravaloarea unei taxe de 500 lei.

Pentru caii de 4 ani care au dreptul de a participa in Derby nu se aplica regula de mai sus, iar după Derby vor beneficia de aceasta excepție numai caii care participa in Derby.

De asemenea pentru caii de 2 ani nu se aplica regula de mai sus pana la momentul desfășurării Premiului Debutantilor, urmând sa se aplice după desfasurarea acestuia.

Cu aprobarea conducerii Organizatorului de curse, pot fi programate curse si cu alte rase de cai.

Art. 27. Numele calului este acela sub care a fost înscris in Stud Book si toate documentele eliberate de Autoritatea Naționala de Stud Book, indiferent de natura proprietății. Unui cal inclus deja in Stud Book si care a participat la curse sub un nume, nu îi mai este permisa schimbarea acestuia.

Schimbarea numelui calului, in caz de forța majora, motivat național si internațional, se face doar după o analiza severa a Autorității de Stud Book, in conformitate cu regulile Organizații Internationale pentru rasa respectiva.

Organizatorul de curse are obligația de a trece în programul de alergări sufixul țarii de origine a calului.

Art. 28.Vârsta cailor se socotește de la data de 1 ianuarie a anului nașterii lui. Caii pot participa în curse în următoarele limite de vârstă:

 • a.  Iepele de la varsta de 2 la 10 ani inclusiv;

 • b.  Armăsarii de la vârsta de 2 la 12 ani inclusiv.

Menținerea si participarea in curse pe Hipodrom a cailor mai vârstnici se face cu aprobarea conducerii Organizatorului de curse, la propunerea proprietarului si cu avizul medicului veterinar.

Art. 29.Este considerat propietarul unui cal in conformitate cu prezentului regulament:

a. Persoana juridica, fizica sau coproprietari (doua sau mai multe persoane fizice sau juridice) care detine/detin in proprietate minim un cal.

Proprietarul calului este persoana înscrisa in pașaportul ecvideului, la data inscrierii in cursa.

Persoanele fizice sau persoanele juridice pot participa la cursele de trap cu o formație (echipa), facand dovada in scris la Organizatorului de curse.

Art. 3O.Caii de trap romanești (indigeni) sunt:

 • a.  Armăsarii si iepele din rasa trăpaș nascuți în România si armasari castrați;

 • b. Armăsarii si iepele trapașe importați până la data de 31 decembrie a anului nașterii lor și înregistrați în România de autoritatea competentă si armasarii castrați;

Art. 31.Caii importați vor alerga sub numele lor, urmat obligatoriu de sufixul tarii de origine. Pentru Romania, rasa trapas, se va folosi RO, (provizoriu) respectiv ROSB.

Un cal importat, născut intr-o alta tara, nu poate pârtiei ți a in Derby-ul Romănffidecat ? daca importul a fost făcut pana la data de 31 decembrie a anului in care s-a născut. '* ,

4 x '7

Art. 32. Caii participa in curse cu obligația de a avea îndeplinit baremul cu timpul de.caii fi care/ conform baremuluistabilit prin prezentul Regulament. Caii vor alerga in curse publl^^mau-^v daca sunt inscrisi intr-un Registru de antrenament.                                             ^,.3^

Art. 33.Trăpașii orbi sau cu alte afecțiuni cronice ce le pot limita performantele nu pot participa la curse. Iepele gestante maxim 3 luni gestație au voie sa alerge in curse si la 6 luni după fatare.

Art. 34. Cursele de trap sunt trap cu sulky si se fac pe distantele de 1.600 - 4.200 m iar probele de calificare se fac pe 1600 m.

Art. 35. a). Caii de 2 ani concurează într-o probă unică, (într-o singură repriză) între ei și după 1 Iunie împreună cu caii de trei ani si mai in varsta pe răspunderea proprietarului.

 • b) . Caii de 3 ani concurează pe distanțele de 1.600 m și peste;

 • c) . Caii de 4 ani și mai în varsta pe distantele de 1.600 - 4.200 m, iar cu începere de la 1 August și în probe cu 2 reprize (hit-uri) si in 3 hituri de sprint pe distante scurte (200 m) constituite in semifinale si finala.

Art. 36.Modul de handicapare și de încărcări al cailor.

Pentru cursele ordinare handicaparea cailor se face conform condițiilor stabilite pemtru fiecare cursa.în cursele semiclasice și clasice - record, valoarea de start va fi dată de media celor mai bune valori din categoria I și II de vârsta cea mai mică, respectiv:

 • - La 2 ani -> 1,29;

 • - La 3 ani 1,26, după Derby 1,25;

 • - La 4 ani -> 1,25, după Derby 1,24;

 • - La 5 ani 1,22.

Pentru cursele de trap obișnuite încărcarea se va face în baza tuturor victoriilor obținute (curse de trap obișnuite, premii clasice și semiclasice). încărcările în premiile clasice și semiclasice se fac în baza victoriilor obținute în aceste premii.

Nu se admite o încărcare mai mare de 40 metri, după caz, in funcție de pista.

Art. 37.Descărcările cailor reprezintă modul de egalizare a șanselor cailor. Descărcările se fac la începutul fiecărui trimestru.

Art. 38. In cazul de sosire cap la cap, fiecare din caii clasați la locul I este considerat câștigătorul cursei/probei. Suma se repartizează in mod egal cailor sosiți cap la cap, ea fiind obtinuta prin totalizarea sumelor cuvenite pentru cele doua locuri la sosire. încărcările se aplica fiecăruia din caii sosiți cap la cap.


a.


Art. 39. în cazul recordului trăpașilor stabilit in cursele de trap cu plecarea autosta recordul realizat va fi valabil numai la cursele cu plecare autostart/start handicaparea calului in cursele cu banda va fi folosita o valoare cu 2 secunde fnâFmaffe’^eCțât/■*<»■■ recordul său la autostart /start lansat. Dacă recordul de bandă este doar cu o secundă mai^l'ăb', egal sau mai bun decât cel de autostart/start lansat se va folosi acest record pentru-handicaparea^^r^.-în cursele cu bandă.                                                                              <

în cazul recordului trăpașilor stabilit în cursele de trap cu plecare autostart șffi^dă, recordul realizat va fi valabil numai la cursele de acest fel (record).

La cursele de trap cu start lansat, caii se voralinia la o distanță de 100 de metri de linia de start. La acest tip de curse de trap, recordul va fi același ca la cursele de trap cu plecare autostart.

Caii pot participa numai o singură dată pe reuniune în cursele de trap; excepție fac cursele de trap ale căror condiții speciale prevăd reprize (hit-uri);

b.


c.


Art. 4O.Intervalele între cursele susținute de un cal trebuie să fie astfel:

 • •  Pentru caii de 2 ani, proprietarii sunt răspunzători și decid intervalul la care pot fi înscriși în cursă;

 • •  Caii de 3 ani și mai în vârstă pot alerga săptămânal.

Art 41.Condițiile de participare la Derby

Participarea în Derby este permisă celor mai buni 12 cai indigeni din generația de 4 ani (respectiv cele mai bune recorduri și sume câștigate după caz),cu condiția ca aceștia să fi participat la doua din cele 3 premii premergătoare cursei de Derby. Premiul de încercare este obligatoriu pentru caii candidați la Derby. Excepție fac caii retrași/medicalsau opriți medical.

în Derby, în cursele premergătoare acestuia și în cursele clasice nu pot participa armăsarii castrați.

în Criteriile cailor de 2 si 3 ani vor participa cei mai buni 12 cai, indigeni, din categoriile de vârstă respective (cele mai bune recorduri sau sume câștigate, după caz).

Derby-ul de trap, Criteriile de 2 ani și 3 ani și Premiul de Consolare, se pot desfășura și cu un minim de 2 cai.

CAPITOLUL V. întocmirea programelor

Art. 42. Calendarul alergărilor cu menționarea probelor clasice si semiclasice se întocmește de către Organizatorul de curse, anual, la începutul fiecărui sezon de alergări.

Detalii privind : grilele de start, intocmirea programelor, așezare cai în cursa, afișare, dat partanți etc. sunt atribuții ale Organizatorul de curse.

Art. 43. Pe orice Hipodrom, in programele publice de curse de trap, se organizează alergări de condiție, după performanta in funcție de posibilități. Pentru participarea la curse proprietarii de cai plătesc o taxa de particpare care este de 5% din premiul cursei respective.

 • -  Pentru probele de calificare nu se percep taxe de participare.

 • -  Daca intr-o reuniune de trap nu se îndeplinesc condițiile minime de 4 curse si 6 cai în fiecare cursa, aceasta nu va avea loc, exceptând reuniunea de Derby si probele premergătoare acestuia.

 • -  Daca in premiile premergătoare Derby-ului de trap (Premiul Constan^n^făB]f^i^^<

Premiul Carpati si Premiul de încercare) nu se îndeplinesc conditipe cveruip%^, pentru realizarea reuniunii/premiului respectiv, caii inscrisi partanti in^ațesteftne'm-iix vor participa in derby-ul de trap .                                     !                 h 2

 • -  In premiul de încercare, Derby de trap si premiul de consolare, aleăfga doar caii indigeni.

într-o cursa de trap, nu pot alerga mai mult de 2 cai din aceeași formație; cu aprSffărea Organizatorul de curse, poate alerga si al treilea cal, excepție facand Derby-ul de trap al României si cursele premergătoare acestuia.

Art. 44. Caii se împart in categorii, după record. Categoriile sunt astfel constituite:

Repartizarea cailor pe categorii

2 ani

3 ani

4 ani

5 ani si mai in varsta

I

1,28,5 și mai iute

1,24,5 și mai iute

l,22,5și mai iute

l,20,5șimai iute

II

1,28,6- 1,32,5

1,24,6- 1,28,5

1,22,6- 1,25,5

1,20,6- 1,24,5

III

1,32,6 - 1,35,5 / (1,38,5 *pistă)

1,28,6- 1,33,5

1,25,6- 1,28,5

1,24,6- 1,27,5

 • -  Caii vor debuta in cursele publice numai după ce vor îndeplini baremul de calificare conform prezentului Regulament. Ei trebuie sa obțină pe distanta de 1600 m o performanta superiora celei mai slabe valori din categoria de varsta de care aparține. Rezultatul unei probe de calificare va fi anuntat; timpul obtinut in aceste probe nu va fi folosit pentru handicaparea in cursele publice, indiferent de varsta calului.

 • -   Probele de calificare se vor desfasura in cursul saptamanii sau înaintea reuniunii hipice. Ele vor fi cuprinse in programul oficial de curse.

 • -   Caii proveniți din export temporar sau definitiv calificați in țara de origine, vor participa la curse ținând-se cont de baremul de calificare stabilit în țările de proveniență.

 • -   Caii străini proveniți din export temporar sau definitiv, necalificati in tara de origine, se vor califica pe hipodromul Ploiești la grilele din România.

 • -  Daca o proba de calificare are decât un singur partant, reprezentantul acestuia poate solicita însoțirea lui de către un alt cal. Performanta acestuia din urma nu va fi înregistrata

 • -   Vor fi inscrisi in curse de calificare caii care au fost descalificați de trei ori consecutiv si caii care nu au alergat intr-o cursa oficiala timp de6 luni.

Categoria unei curse (I,II sau III) este data de media aritmetică a categoriilor cailor ce participa in aceasta cursa. în caz de egalitate, câștig de cauză o are categoria superioară.

Art. 45. Caii de 2-3-4-5 ani si mai in varsta, care nu îndeplinesc baremul de record pentru a se inscrie cel puțin in categ. a IlI-a nu vor putea participa in cursele de trap.

Art. 46. Programele reuniunilor și Valoarea premiilor se stabilesc de către Organizatorul de curse: in funcție de bugetul acordat si sponsorizări, respectând valoarea categoriilor de concurs, (in ordine: categoria III, categoria II, categoria I, premii semiclasice, premii clasice, Derby)

Categoria II = 1,5 x categoria III,

Categoria I = 2 x categoria III,

Cursa semiclasica = 3 x categoria III,

Cursa clasica = 4 x categoria III,

Derby = 10 x categoria III,


Art. 47.într-o probă cu reprize se retrag din oficiu, din reprizele următoare, caii care nu au terminat parcursul si aceia care au terminat la mai mult de 6 secunde de câștigător. Caii care au un motiv justificat avizat de comisia de arbitraj de a nu termina repriza la 6 secunde de câștigător, vor participa la celelalte reprize. Repriza a doua se va disputa chiar daca raman doi cai.

Clasamentul in proba cu reprize se face după suma punctelor obținute in fiecare repriza conform următorului tabel:

 • •  Locul I — 10 puncte;

 • •  Locul II = 5 puncte;

 • •  Locul III = 4 puncte;

 • •  Locul IV = 3 puncte;

 • •  Locul V = 2 puncte;

 • •  Locul VI = 1 punct;

In caz de egaliate la puncte se declara câștigător calul cu cel mai bun record înregistrat in reprize. Se va incarca cu cursa castigata numai calul câștigător in urma punctajului obtinut din cumulul cele doua reprize.

Intervalul dintre reprize este cel puțin 50 minute.

Art. 48. O cursă trebuie să aibă minimum 6 cai. în cazul în care se retrag caii medical (numai de către medicul veterinar oficial al reuniunii - consemnat în procesul verbal), cursa se va desfășura și cu minim 2 cai.

Premierea curselor se va face astfel:

La 6 cai participanți într-o cursă, se premiază primele 3 locuri astfel: locul I - 50%, locul II - 35%, locul III - 15 %.

Pentru 7 sau 8 cai participanți într-o cursă, se premiază primele 4 locuri astfel: locul I -45%, locul II - 30%, locul III - 15 % și locul IV - 10%.

Pentru 9 sau mai mulți cai participanți într-o cursă, se premiază primele 5 locuri, astfel: locul I - 45%, locul II - 25 %, locul III - 15 %, locul IV - 10%, locul V - 5 %.

 • - Daca într-o cursă numărul de locuri premiate nu se ocupă în totalitate, premiile pentru locurile neocupate vor fi luate de organizator.

 • - Caii care au fost descalificați, distanțați, veniți departe, nu vor fi premiați.

Art. 49. în cadrul reuniunilor se pot organiza și curse sponsorizate, condițiileîn care se face sponsorizarea se stabilesc de către sponsor, împreuna cu organizatorul.

O cursă sponsorizată trebuie comunicată odată cu grila de start.


distantace


CAPITOLUL VI. Desfasurarea curselor de Trap.

Art. 50.Orice modificare a programului privitoare la retragerea unui cal, la sa fie parcursa intr-o cursa/proba sau orice schimbare de conducător, va fi publicului.

In reuniunile de curse de trap, pista va fi folosita pentru antrenarea cailor pana cel târziu Cu 30 minute inainte de startul primei curse.

In cazul in care un driver vrea să facă promincă (antrenament pregătitor pentru cursa) la un cal acesta va purta culorile formației, echipamentul oficial cu nr. din cursa respectiva si va elibera pista la comanda „10 minute până la start”.

Art. 51. Caii ies pe pista cu minim 15 minute înainte de ora oficială de începere a cursei.La 5 minute inainte de start se blochează accesul pe pista.

Toate sulky-urile si hamașamentele trebuie să îndeplinească standardele pentru trap și următoarele caracteristici:

 • •  Lărgimea 165 cm;

 • •  Roțile protejate cu scuturi de protecție (discurile de protecție pot fi incolore sau unicolore);

 • •  Distanța între furcă si roată de 6 cm;

 • •  Arborii (hulubele) din lemn, metal sau fibra de carbon/sticla cu capetele din punctele de conectare a podului cu un invelis din material adecvat, maxim de 30 cm;

 • •  Sunt permise doar materialele non-flourescente in întuneric de culoare alb, negru sau maro, transparente sau opace.

 • •  Scaun special pentru cursele de trap, montat pentru a asigura o poziție corecta.

Sulky- urile si hamașamentele trebuie sa fie curate si in perfecta stare de folosința.

Art. 52. Echipamentele conducătorilor in alergare:

 • -  In toate cursele de trap, conducătorii in alergare trebuie sa poarte echipament in culorile si logo-ul propietarului sau formației, aprobate de către Organizatorul de curse la începutul anului competitional sau la venirea formației pe hipodrom.

 • -  Schimbarea culorii echipamentului de curse nu se poate face in timpul anului.

 • -  Un proprietar (formație) poate deține doar un model de echipament (culori + logo).

 • -  Proprietarul cu doi sau trei cai va trebui sa evidențieze al doilea si al treilea cal cu diagonale de evidențiere

Echipamentul va cuprinde următoarele piese:

 • •  Pantalon lung de culoare alba;

 • •  Cazaca in culorile propietarului sau formației;

 • •  Vesta protecție (sub cazaca);

 • •  Pe timp nefavorabil, se poate folosi un combinezon impermeabil dar pe sub echipament, fiind vizibile culorile propietarului sau formației;

 • •  Casca;


Caii trebuie sa fie bine inhamati si numerele din program aplicatevizibil.

Antrenorii sunt răspunzători de starea în care se prezintă sulky-urile, hamașa îmbrăcămintea conducătorilor.

Se va respecta ora de începere a cursei stabilita prin program excepție facand câ^riyWșl forța majora.                                                                                             . ț*"'-"-__<

Art. 53. Start comenzi pregătitoare:

- De la “10 minute pana la start” până la “3 minute până la start” caii se incalzesc pe partea locurilor de plecare;

- La „5 minute pana la start” caii sunt la ultima încălzire și se blochează accesul pe pistă;

- La „3 minute pana la start” caii se indreapta spre locurile de plecare, fiindu-le interzise prin personalul auxiliar alte incalziri (plecări false);

- La „1 minut pana la start” - „Intindeti benzile, incetati jocurile” caii încep poziționarea în locurile de plecare, conform liniilom stabilite prin numerele din program si sunt in așteptarea ridicării stegului de către starter;

Art. 54. Pentru caii nervoși care întorc sau pleacă greu, arbitrii pot autoriza la cererea antrenorului sau a driverului, ca un îngrijitor să ajute calul, cu condiția de a nu împiedica pe ceilalți cai. îngrijitorul ajută întoarcerea calului doar în spațiul din interiorul alveolei, in cazul plecărilor din alveola. In cazul plecărilor din pista, persoana care ajuta la întoarcerea calului, se asigura ca nu jeneaza ceilalți participant! in cursa.

Art. 55. Conducătorii trebuie sa cunoască distanta de la care trebuie sa plece calul respectiv, care va fi anunțata de către starter.

Art. 56. Daca unui cal i se defectează harnasamentul, sulky-ul, potcoava sau alte accesorii după prezentarea la locul de plecare, starterul va anunța comisia de arbitraj, care prin anunțul „cal la grajd”, acorda maximum 10 minute pentru a face reparațiile necesare. Starterul are in atribuții verificarea defecțiunii anunțate de driver. Daca reparațiile depasesc cele 10 minute, calul va fi retras oficial.

Art. 57. Arbitrii judecători pot aproba deplasarea unui cal nervos care a provocat o plecare greșita, înapoia celorlalți cai din grupa sa.

Daca sunt mai multi cai concurenti in asemenea situație, se vor deplasa toti in rândul al doilea din grupa sa, ocupând locurile începând de la coada in ordinea numerica din programul oficial.

Art. 58.Daca sunt mai mult de sase cai intr-o grila de plecare la banda, caii care au ultimile trei performante mai slabe vor fi scosi din cursa.

Când toti caii se găsesc randuiti la locurile lor, intra sub incidența starterului care ridica steagul.

In cazul startului obișnuit, caii se intorc la locurile lor, intre benzile care indica distantele, plecând in proba după comenzile starterului.

i 17 ...J

La plecările din alveole, volta este obligatorie.


Confirmarea plecării se face prin lasarea in jos a steagului. Startul propriu-zis - Start voltat „V”:

- Când steagul este ridicat si primul cal din linie intra in pista, intra in funcțiune sonora, dispozitivul de countdown sau portavocea;                              C3S6

START:

 • 1.  “Luati locurile” - secunda 7;

 • 2. „unu” - secunda 3;

 • 3. „doi” - secunda 1;

La 2 se eliberează banda si se incepe cronometrarea.


c fi


START din PISTA j

START:

1. “Pregătiți-va de plecare” - secunda 20;

 • 2 “Luati locurile” - secunda 7;

 • 3 „Unu” - secunda 3;

 • 4. „Doi” - secunda 1;

La 2 se eliberează banda si se incepe cronometrarea.fi


fi


7 89


fi


fi


fi


fi


ACCELERARE PROGRESIVA CONFORM CATEGORIEI CURSEI


fiArt. 59. Depășirea stâlpului distantei la intrarea în pistă, ruperea sau intrarea in oricare din benzile in care este încadrat, Împiedicarea celorlalți cai de a pleca normal sau orice alta acțiune neconforma prezentului regulament, se sancționează de către Comisia de arbitri. Pentru producerea a doua starturi false echipajul respectiv va fi exclus din alergare.

Startul fals este considerat:

 • -  Crearea de avantaj prin depășiră stâlpului de plecare,

 • -  Accidentul unui concurent,

 • -  Nervozitate excesivă a unui cal partant,

 • -  Nerespectarea poziției in start,

 • -   Interferența cu alt cal la start.

Art. 60. In cazul nefunctionarii instalației de plecare mecanica, plecarea se da ca la startul manual, cu deosebirea ca benzile sunt tinute cu mana de manipulantii de benzi. Comenzile se anunța prin statie, iar in cazul nefunctionarii acesteia, se anunța prin portavoce.

Art. 61. In afara plecărilor cu benzi, start mecanic, se mai pot da plecări lansate cu autostart sau start lansat.

In spatele mașinii vor fi poziționați caii pe linii, in funcție de numărul de participanti:

 • •  In prima linie, numerele 1-6, direct în spatele aripilor de mașină;

 • •  In a doua linie, numerele 7-12.

Dacă un echipaj din prima linie nu participa la cursa, locul se va ocupa prin „alunecare”, numai in interiorul aceleiași linii. De exemplu la o grupa de 7 cai in care lipsește calul numărul trei, culoarul acestuia va fi ocupat de calul numărul patru si asa mai departe.

Raza de colectare este intre 250 m si 300 m față de linia de pornire. Mașina ruleaza cu 35-38 km/h. La 100 m pana la linia de plecare caii trebuie sa fie aliniati in spatele grilei mașinii. Accelerarea se face progresiv, corespunzător cu categoria respectiva a cailor din acea cursa.

START FALS

 • -  Nerespectarea poziției;

 • -  Creare avantaj prin depășirea mașinii;

 • -  Accidentul unui concurent;

 • -  Incident de mașină.

Art.62. In cazul plecărilor in curse de tip start lansat, caii vor fi poziționați pe linii ca la autostart, iar calul cu recordul cel mai slab va avea numărul 1.

In cazul startului lansat, caii se întorc in pista sau alveola la o distanta de 100 m de linia de plecare.Pana la 40 m de linia de plecare caii merg in trap liber stabilindu-se linia sau liniile conform pozițiilor din program. La 40 m se accelerează si primul cal care trece linia de plecare, declanșează pornirea cronometrului.

I 21

START FALS

 • -  Creare avantaj până la 40 metri;

 • -  Nerespectarea poziției in start;

 • -  Accidentul unui concurent;

 • -   Interferența cu alt cal.


Art. 63.1n cursele cu plecare autostart\start lansat pentru categoriile I, II si III si pentru ciî semiclasice, caii vor fi numerotați după principiul cel mai slab record are numărul 1.

In alergările clasice si Derby cu plecare autostart\start lansat, caii vor fi numerotați prin tragere la sorti.

Art. 64. In situația când intr-o alergare, urmare a unei busculade, un cal sau mai multi cai au ramas fara conducător in sulky, pentru a se preveni producerea de accidente grave se va proceda astfel:

 • •  Când calul a ramas fara conducător in prima treime a cursei, aceasta se va intrerupe si se va relua imediat;

 • •  Când calul a ramas fara conducător in a doua treime a cursei, aceasta se va intrerupe si se va relua după o pauza de 15 minute;

 • •  Când calul a ramas fara conducător in ultima treime a cursei, aceasta va continua pana la sosire.

Art. 65. Obligațiile conducătorului în alergare (driver):

 • a.  In timpul parcursului, calul care se afla in frunte trebuie sa mearga competitiv la coarda (0.8 - lm) in linie dreapta, fara a impiedica pe ceilalți concurenti, schimbarea brusca a direcției sau franarea fiind interzise;

 • b.  Imediat ce poziția sa in alergare ii permite, conducătorul este obligat sa indrepte calul cat mai aproape de coarda, fara insa a jena alt concurent. Caii care vin din urma pot depăși caii aflati înaintea lor pe orice parte, fara a jena acești cai si fara a intra pe pista de refugiu. Excepție fac cazurile de forța majora stabilite de arbitrii judecători;

 • c.  Un cal nu poate schimba direcția, nici trece la coarda daca prin manevra efectuata jeneaza echipajele concurente;

 • d.  Când un cal venit din urma a găsit loc sa intre cu tot sulky-ul, la nivelul roților sulky-ului unui cal care se gaseste înaintea lui, conducătorul calului ajuns nu mai poate închide drumul;

 • e.  Daca in cursa se afla 2 sau 3 cai ai aceluiași proprietar sau formație (echipa) si unul dintre aceștia favorizează un cal al aceluiași proprietar sau formației, se descalifica calul favorizat cat si ceilalți cai implicați in aceasta neregula;

 • f.  Se interzice franarea care ar deranja caii din spate si care diminuează rezultatul alergării;

 • g.  Se interzice nesustinerea sansei calului si mersul pasiv care diminuează rezultatul alergării, inclusiv pentru calul câștigător când oprirea sau franarea este evidenta;

 • h.  Se interzice conducerea calului cu haturile tinute intr-o singura mana;

 • i.  Se interzice sa vocifereze, sa strige sau sa agite biciul, ci numai sa liniștească sau sa îndemne din gură calul condus;

 • j.  Pot folosi un bici, care nu va fi mai lung de 140 cm și trebuie să fie flexibil, astfel încât să nu facă zgomot. Acesta va fi ținut oricum în plan vertical fără să jeneze ceilalți concurenți, fiind interzisa cravasarea cu haturile intr-o singură mână;

  22 |

  ......../


  k.

  • l.

  m.

  n.

  o.

  P-q-

  r.

  s.Cravasarea se face numai cu cravașa îndreptată inainte pe cal si mana                     '

inaltimea umărului; nu se cravasaza lateral, nu se lovește capul, gatul, b^a câlcțlMii'y^’ -hulubele si capacele roților;                                               \ Q .              '

Pot aplica lovituri de bici unui cal numai inainte si de sus in jos, fără cruzintefperitî^'^ o stimularea acestuia.Biciul servește numai pentru îndemnarea calului si numai in Cazul

când calul răspunde acestui îndemn. Folosirea in alte condiții a biciului se considera neregulamentara;


Este interzisa biciuirea cailor inainte sau după terminarea probei;

Driverii sunt obligați sa păstreze in start poziția data de numărul echipajului;

inferior baremului de calificare corespunzător vârstei, nu vor intra în posesia


Caii care termină parcursul într-unul din locurile care se premiază într-un timp premiului;

Conducătorii nu au voie să meargă cu roata sub burta cailor adversarilor și nici foarte apraoape de aceștia;

Este interzis mersul între benzi și șicanarea adversarului;

Conducătorul trebuie să aibă ambele picioare în scările sulky-ului, putând folosi un picior la schimbarea poziției “bărilor de coastă”;

Este interzisa “forțarea” la încercări de depășire.

Franarea calului - modalitatea de a micșora ritmul alergării de trap intr-o cursa, prin care driver-ul calului condus are intenția de a obstructiona desfasurarea in condiții normale a cursei de trap. Ea este interzisa atat calului din fata plutonului cat si a celui aflat in pluton.

Mersul pasiv - este interzis datorita diminuării performanei calului pe care acesta o poate realiza intr-o cursa de trap. Este interzisa tuturor driver-lor, daca nu exista un motiv bine intemeiat.

Conduita preventiva- orice driver trebuie sa tina cont de posibilitatea de a evita orice busculada, realizandu-se prin atentiesporita, atat asupra calului pe care-1 conduce cat si a poziției celorlalți cai din cursa de trap. Conduita preventiva este valabila si pentru caii care galopeaza sau alt mers in afara de trap.

Art. 66. După ultima turnanta si pana la sosire, caii din prima linie trebuie sa-si păstreze distanta de la coarda pe care au avut-o la ieșirea din turnanta când sunt in grup. Caii veniti din spate pot depăși pe orice parte, fara jenarea adversarilor.

Art. 67. Toți caii care au luat startul trebuie sa termine parcursul.

Daca din motive temeinice un conducător in alergare este obligat sa oprească calul in parcurs, acesta va aduce la cunoștința arbitrilor motivele care au determinat oprirea.

In cazul când motivele vor fi găsite neîntemeiate se vor aplica sancțiuni.

Art. 68. Caii descalificatiin timpul parcursului vor fi anunțați prin statie.

Conducătorii cailor descalificați in timpul parcursului sunt obligați ca imediat ce a fost anunțata descalificarea, caii sa fie trași spre exteriorul sau interiorul pistei, după caz, unde vor fi încetiniți. Acești cai nu sunt cronometrați.

Orice cal care galopează, tragneaza sau buestreaza va trebui să fie tras spre exteriorul pistei și repus imediat în trap, fără a incomoda ceilalți cai, respectând principiul conduitei preventive.Daca nu are loc de ieșire spre exterior, va merge in ritmul cursei pana la ivirea ocaziei de a efectua manevra.Ceilalti concurenti din cursa vor respecta principiul conduita preventiva pentru a facilita trecerea calului spre interiorul sau exteriorul pistei.


Daca un cal este descalificat și se afla cat mai aproape de coarda el va fi banda de refugiu, unde va fi încetinit. Caii descalificați care nu pot intra pe ban vor continua mersul in același sens pe exteriorul pistei, in urma plutonului. înțcg^ conducătorii vor fi sancționați.

In ultima 100 de m calul descalificat va merge cu cursa.

Caii unei formații sunt descalificați daca unul din caii formației (echipei) este descâliift^c 0 pentru jenarea cu intenție fata de adversar.

Decizia de descalificare se va lua după cercetarea tuturor cauzelor care au creat o neregula, de către arbitrii judecători;

Indiferent de poziția in cursa, va fi descalificat:


 • a.  orice cal al cărui mers este neregulat;

 • b.  caii care au jenat cu intenție alt adversar;

 • c.  orice cal care galopeaza si nu este tras la exterior de conducătorul sau, sau isi imbunatateste in acest fel situația lui in cursa (aprecierea se face după încetarea galopului si in raport cu poziția fata de ceilalți cai care au mers la trap);

 • d. orice cal care parcurge in galop o distanta mai mare de 100 m;

 • e.  la al doilea galop indiferent de distanța cursei și de distanța pe care calul a galopat, va fi considerat galop repetat și descalificat.

 • f.  orice cal care a provocat 2 starturi false.

 • g. orice cal care parcurge o parte din traseu fără conducător.

 • h. orice cal al cărui echipaj trece peste mai mult de doua jaloane marcatoare ale pistei, cu excepția ultimului turnant, unde nu are voie sa treaca peste jaloane.

 • i.  Orice cal va fi descalificat când in ultima suta de metri va trece peste jaloane fara a fi

  jenat.


Art. 69. Calul descalificat/sosit departe, de trei ori consecutiv, nu mai poate concura, urmând să fie recalificat.

Art. 70. Orice cal in galop sau în alta aliura afară de trap, pe ultima sută de metri a cursei, va fi descalificat, iar timpul acestuia va fi inregistrat. Acest timp va fi folosit pentru handicapare dar nu va fi considerat record de cariera.

Art. 71. Cursa/Proba se considera terminata atunci când calul a atins cu botul linia de sosire.

Art. 72. Arbitrii curselor de trap pot retroclasa sau descalifica un cal, daca s-a abatut spre coarda sau grila, jenând unul sau mai multi concurenti.

Un cal retroclasat se aseaza in urma calului sau cailor care au suferit in urma incidentului.

Art. 73.La terminarea parcursului in cazul când arbitrii vor recurge la ajutorul inregistrariilor video, sau după caz a fotografiei, rezultatul alergărilor va fi declarat după vizionare.

Art. 74. In cazul când înregistrarea este neconcludenta, arbitrii vor declara “cap la cap” caii sosiți la locul I.

Art. 75. Rezultatul probei este definitiv după anunțul prin statia audio.

CAPITOLUL VII. Reclamatii

< - . V. Art. 76. Dreptul de a reclama deciziile luate de Comisia de arbitri privind cursei ș^de trațf^fMA hipodrom aparține proprietarilor, antrenorilor sau conducătorilor implicați in respectiva cursa.- - iSz Arbitrii judecători se pot sesiza din oficiu pentru orice nereguli sau abhtcri\de' îăe— prezentul regulament.

c o ~ '

Art. 77. Reclamatiile pentru incidentele de parcurs trebuie anunțate inainte de confirmarea rezultatului de către arbitri. In acest sens la sosire conducătorul care are de făcut o reclamatie intoarce calul, ridica mana si anunța prin statie Comisia de arbitri. In cazul in care Comisia de arbitri considera necesar, invita persoanele implicate in incident in tumul de arbitraj.

Art. 78. Daca arbitrii curselor de trap primesc o reclamatie sunt datori sa anunțe aceasta la statie sau prin alte mijloace.

Rezultatul se anunța cu mențiunea ca este provizoriu pana la cercetarea reclamatiei care se analizeaza imediat după terminarea cursei.

Daca reclamatia este intemeiata, rezultatul poate fi modificat de către comisia de arbitraj a reuniunii, anuntandu-se aceasta modificare la statie sau prin alte mijloace.

Deciziile luate de comisia de arbitraj sunt definitive pe parcursul Reuniunii; putând fi contestate ulterior la Comisia de apel

Ordinea sosirii cailor în cursă rămasă definitivă este valabilă pe parcursul reuniunii. Termenul pentru contestații este prima zi lucrătoare ulterioară reuniunii desfășurate.

După încheierea reuniunii, reprezentanții Complexului Hipodrom vor afișa procesul verbal al Comisiei de arbitri. Eventualele contestații către Comisia de apel, vor fi depuse la Complexul Hipodrom, în prima zi lucrătoare ulterioară desfășurării Reuniunii, până la ora 13, acestea trecandu-se intr-un registru special. Reprezentanții Complexului Hipodrom vor transmite contestațiile in format electronic către membrii Comisiei de apel în cursul aceleiași zile.

- Membrii Comisiei de Apel trebuie să se întrunescă, în vederea judecării contestațiilor, până în ziua de vineri a săptămânii premergătoare Reuniunii viitoare. Daca din motive obiective, membrii Comisiei de Apel nu se pot întruni, driverilor sancționați de către Comisia de arbitaj li se amana sancțiunea cu o reuniune.

Taxa de contestație este in cuantum de 200 de lei. Daca cel in cauza castiga contestația, banii ii vor fi retumati.

CAPITOLUL VIII. Masuri ce pot fi luate de arbitrii judecători:

Art. 79. Participanții sunt obligați să se supună unui test de alcoolemie. Atunci când rezultatele testului sunt de 0.1% sau mai mult alcool în aerul expirat, medicul veterinar raportează arbitrilor judecători. Arbitrii aplica o amenda in valoare de 500 lei si interzic participarea in reuniunea respectiva a driverilor cu alcoolemie. In cazul in care driverul sancționat nu poate fi înlocuit, calul nu participa in cursa respectiva.

Recidiva acestei abateri pe parcursul a 6 luni, duce la o suspendare a dreptului de a conduce in curse pe Hipodrom pentru o perioada de treizeci (30) zile, precum și o amendă de 1000 lei.

Orice participant care refuză să se supună unui test de alcoolemie, în conformitate cu cerințele prezentului Regulament, va fi amendat cu suma de 500 lei și o suspendare de (30) zile.

In cazul in care aparatul etilotest nu este disponibil, si starea de ebrietate a driverului este evidenta, medicul veterinar anunța comisia de arbitraj, care va interzice participarea la reuniunea respectiva.

Art. 80. Arbitrii judecători ai reuniunilor de trap sunt autorizați sa aplice următoarele masuri:

 • •  Avertisment si după caz, amenda;

 • •  Ridicarea dreptului de a conduce in curse si amenda sau

 • •  Eliminarea de pe hipodrom.

Avertismentul se da pentru :


 • a) Culori schimbate a echipamentului oficial;

 • b) Prezentarea cu întârziere sub ordinele starterului;

 • c) Alte nereguli constatate de arbitri (costume murdare, tinuta necorespunzatoare pe sulky, om la start fara voie, discuții cu publicul, dresaj necorespunzator etc).

 • d) Neexecutarea voltei la start.

 • e)

Pentru anularea unui avertisment, driverul trebuie să plătească organizatorului, suma de 50 lei.

Art. 81. Se vor sancționa cu amenda de 150 RON.

 • 1. Cravasare neregulamentara;

 • 2. Vociferări in parcurs si după terminarea cursei;

 • 3.  Schimbare culoar pe drum fara grup sau in ultima linie dreapta, fiind in capul cursei in prima linie;

 • 4. Neanuntarea arbitrilor despre diminuarea sansei calului in alergare;

 • 5. Cumul la 2 avertismente;

 • 6.  Forțarea la încercări de depășire;

 • 7. Depășirea stâlpului de distanță la intrarea în pistă,

 • 8.  Interferența cu alt cal la start.

 • 9.  Nerespectartea poziției în start.

Art. 82. Se vor sancționa cu amenda de 10% din valoarea premiului I la respectiva cursa si ridicarea dreptului de a conduce pentru două reuniuni, următoarele abateri:

 • 1. Nesupunere la comenzile arbitrului de plecare;

 • 2. Provocare de start fals;

 • 3. Oprirea nemotivata a unui cal in parcurs;

 • 4.  Diferente (fluctuații) de valori;

 • 5. Nerespectarea corecta a manevrelor când calul este descalificat sau merge in galop sau alt mers, in afara de trap;

 • 6. Mersul pasiv;

 • 7.  Șicanarea adversarului și mersul între benzi;

 • 8. Nerespectare principiului “Conduita preventiva”

Pentru anularea unei (două), etape de suspendare pentru încălcările de mai sus, driverul trebuie să plătească organizatorului, suma de 250 (500) lei.

Art. 83. Se vor sancționa cu amenda de 20 % din valoarea premiului I la respectiva cursa si suspendarea dreptului de a conduce pe 4 reuniuni, următoarele abateri:

 • 1. Schimbare neregulamentara de linie cu jenare;

 • 2. Franare brusca;

 • 3. Cravașare cu jenare sau cu cruzime;

 • 4. Provocare a doua starturi false intr-o alergare;

 • 5. Nesustinerea sansei calului pana la sosire;

 • 6.  Favorizarea unui cal al aceleiași formații;

 • 7. Refuzul de a se supune comenzilor si deciziilor arbitrilor judecători;

 • 8. Performanțe contradictorii* evidente.

Sancțiunile 1-3 nu se pot răscumpăra.Sanctiunile 4-8 pot fi răscumpărate integral.


*Performante contradictorii:

 • - Când performanta este mai inceata decât recordul calului, daca recordul a fost stabilit cu cel mult 3 luni inaintea probei, iar in caz contrar fata de media ultimelor 3 performante pentru toate categoriile de varsta:

->cai categoria 1-3 secunde,

->cai categoria II - 4 secunde,

->cai categoria III - 5 secunde.

 • - Când performanta marcheaza un salt mare de valoare, daca recordul a fost stabilit cu cel mult trei luni inaintea probei, iar in caz contrar fata de media ultimelor 3 performante pentru toate categoriile de varsta:

->cai categoria 1-2 secunde,

~>cai categoria II - 3 secunde,

->cai categoria III - 4 secunde.

Nu se iau in cosiderare primele trei alergări ale cailor de doi ani.

Art. 84. Se va sancționa cu amenda de 100% din valoarea premiului I următoarea abatere: Refuzul nejustificatde a scoate un cal pe pista in vederea alergării după Înscrierea acestuia in programul reuniunii respective. Neplata amenzii pana la depunerea listei de partanti atrage automat suspendarea temporara a tuturor cailor proprietarului (formatiei)pana la plata acesteia.

Art. 85. Se vor sancționa cu amenda de 100% din valoarea premiului I la respectiva cursa si sesizarea organelor de urmărire penala si interzicerea accesului pe hipodrom timp de 60de zile, următoarele abateri:

 • a.  Tendința de substituire a unui cal in curse;

 • b. Falsificarea pașaportului calului si a semnelor de identificare;

 • c.  Refuzul de a supune un cal la recoltarea probelor pentru teste.

Art. 86. In caz de recidiva toate sancțiunile sus menționate vor fi dublate in raport cu ultima sancțiune,pentru aceeași abatere in ultimele 6 luni.

In cazul in care arbitrii judecători constata un comportament neadecvat al unui driver, se va trece la reexaminarea acestuia ori de cate ori este stabilit de către comisia de arbitrii.

Art. 88. Sancțiunile ramase neefectuate in cadrul unui sezon competitional, vor fi reportate in sezonul următor, indiferent de promovarea examenului de licența din acel sezon.

Art.89. Amenzile insotite de etape de suspendare aplicate de către arbitrii judecători si ramase definitive, se achita pana la depunerea listei de partanti.

Celelalte amenzi ramase definitive, trebuie achitate pana la depunerea listei de partanti.


Art. 90. Antrenorul a cărui cal din antrenamentul sau a fost depistat pozitiv la ti DOPING prin administrarea substanțelor prohibite, este sancționat cu amenda c interdicția de a antrena caii pe o perioada de 6 luni si interzicerea de a intra pe f aceasta perioada.


Art. 91. Starea terenului si a vremii va fi apreciata de arbitri judecători. Se aduce la cunOMint&A^ cal de a arata valoarea reala (starea pistei, incidente de parcurs, accidente de hamasament sau sulky, potcovit, reintrarea in proba după o pauza de 30 zile minimum), sau care au determinat un spor de valoare prea mare etc.

prin inscrierea in Procesul -Verbal al reuniunii respective.

Arbitrii curselor de trap vor aprecia de la caz la caz, performantele susceptibile de a fi considerate contradictorii, luând in considerare cauzele de ordin obiectiv, care au impiedicat un


Art.92. Când performantele cailor marcheaza fluctuații mari de valori de la o alergare la alta, in urma unei analize temeinice arbitrii vor aplica sancțiunile prezentului regulament.

Art.93. In caz de recidiva toate sancțiunile sus menționate vor fi dublate, in raport cu ultima sancțiune, pentru aceeași abatere in ultimele 6 luni.

Art.94.Orice amenda neachitata de persoana in cauza duce la suspendarea dreptului de a conduce in curse (driver) si de a inscrie caii in curse(proprietari sau reperezentanti ai acestora)

Art. 95. Conducătorii sancționați nu au dreptul sa conducă in curse, decât după efectuarea suspendării sau plata răscumpărării integrale a respectivei suspendări.

Art. 96. Pentru toate cazurile de abateri savarsite in timpul reuniunilor neprevăzute in prezentul regulament, arbitrii judecători au dreptul de a aprecia, motivând in scris in procesul verbal masurile luate pentru aplicarea unor sancțiuni.

CAPITOLUL IX. Masuri ce pot fi luate de Organizatorul de curse:

Art. 97. Conducerea Hipodromului este autorizata să aplice următoarele măsuri:

 • a) Pentru persoanele care participa la Reuniunile hipice (spectatori, proprietari, antrenori, driveri, arbitri) și nu au un comportament corespunzător bunei desfășurări a competițiilor hipice:

 • - urca in tumul de arbitri,

 • - folosesc un limbaj jignitor sau injurios la adresa angajatilor hipodromului,

 • - amenința sau agreseaza fizic angajatii hipodromului,

vor fi deferite organelor competente care asigura paza si ordinea hipodromului: (Jandarmeria, Politia locala, Politia).

 • b) Pentru Comisia de arbitraj:


• Retragerea indemnizației pentru reuniunea respectiva aarbitrilor, c deciziievident eronateîn urma analizei efectuate de către Comisia de Ai'^:

 • c). în cazul în care facturile sunt ieșite din scadență, neachitate, caii proprietarullii^est^^^ătj^ organizator, nu participă la curse și nu pot fi premiați, până la achitarea debitului.

Art.98. In cazul unor condiții meteo nefavorabile, forța majora sau in situația impto^ibiliifitfi^/ asigurării unor condiții minime de concurs, Organizatorul de curse impreuna cu Arbitrii Judecători, pot dispune suspendarea desfășurării curselor, pana la încetarea cauzei care au determinat-o. Se va întocmi un proces verbal, semnat de toate părțile decizionale si înregistrat oficial la Hipodrom. Se va informa Comisia de Apel si ANZ.

CAPITOLUL X. Reglementarea ANTI DOPING:

Reglementarea ANTI—DOPING

Art.99 Nici un cal nu trebuie in momentul cursei sa aiba in țesuturi, fluidele corporale sau excreții, vreo substanța, considerate ca substanțe prohibite.

Art.100. O substanța prohibita este o substanța care aparține uneia din categoriile de substanțe cuprinse in lista de la art.l 10.

Art.101. Recoltarea probelor biologice (urina, sânge, saliva, urina+sange ) se face sistematic la inițiativa autorităților competente, inainte sau după curse.

Câștigătorul de Derby va fi testat obligatoriu de către organizator.

Art.102. Cu excepția medicilor veterinari autorizați de către autoritatile competente, nicio alta persoana nu este autorizata sa introducă intr-un grajd sau in incinta Hipodromului in saptamana curselor, o seringa sau un produs susceptibil de a modifica condiția fizica a unui cal. In cazul in care exista certidudinea nerespectarii acestui articol, celor in cauza li se va interzice accesul pe hipodrom timp de trei luni.

Art.103. Antrenorul este totdeauna responsabil de protecția si de securitatea cailor pe care ii are in grija.

Art.104. Antrenorul trebuie de asemenea sa se informeze asupra consecințelor tratamentelor aplicate calului sau.

Art.105. In timpul operațiunilor de recoltarea a probelor biologice, trebuie sa fie prezent: un arbitru judecător, antrenorul sau reprezentantul oficial al acestuia, Organizatorul de curse, Medicul veterinar al Hipodromului care face si recoltarea probelor biologice.

Art.106. Toate recoltările de probe se fac in duplicate de maniera independenta. Un exemplar este prezent tot timpul pentru o contraanaliza.

Art.107. Inviolabilitatea si anonimatul recoltării sunt garantate de Autoritatile Competente.


Art.108. Toate infracțiunile la aceste reguli vor atrage descalificarea calului in cur: si aplicarea de sancțiuni severe.


Art.109. Analiza probelor biologice efectuate pe caii declarați partanti nuCt dovedească prezenta unei substanțe prohibite de origine externa, dintre cele definite "fi 111 sau a unui metabolit al unei astfel de substanțe.

Art.110. Lista substanțelor prohibite este următoarea:

-substanțe care actioneaza asupra sistemului nervos central; -substanțe care actioneaza asupra sistemului cardio-vascular;

-substanțe care actioneaza asupra funcțiunilor gastro-intestinale;

-substanțe care actioneaza asupra sistemului urinar;

-substanțe care actioneaza asupra sistemului imunitar;

-substanțe antiobiotice, anti-bacteriene si antivirale;

-substanțe antipiretice, analgezice si anti-inflamatorii;

-secreții endocrine si analoagele lor sintetice;

-substanțe care afecteaza coagularea sângelui;

-substanțe citostatice.

CAPITOLUL XI. Dispoziti finale:

Art. 111. In premii se pot distribui diplome antrenorului, driverului, îngrijitorului si proprietarului calului câștigător, precum si alte stimulente.

Orice forma de publicitate pe hipodrom trebuie aprobata de către Organizatorul de curse. Forma de publicitate referitoare la arme, pornografie si cea care actioneaza împotriva interesului general al curselor de trap, este interzisa pe orice Hipodrom.

Sponsorizarea pentru cursele de trap pe Hipodrom va fi făcută in condițiile legislației in vigoare si a prezentului regulament.

Art. 112. Din orice premiu in bani pentru fiecare cal, se va opri un procentaj ce va fi trasmis la antrenor, driver, dar si către propietarul de cai de către Organizatorul de curse lunar, in următoarele procente:

 • •  70 % Proprietar;

 • •  10%Trainer;

 • •  10 % Driver;

 • •  10 % Crescător;

în cazul in care crescătorul român nu poate fi localizat, in termende 30 zile, premiu va trece automat la proprietar. De asemenea procentajul cuvenit crescătorilor străini va intra într-un fond destinat crescătorilor români și va fi atribuit în funcție de participarea fiecăruia la curse.

Handicapeurul repartizează sumele stabilite de Organizatorul de curse ce urmeaza sa se aplice la premiile in bani si valoarea premiilor /cursa, in funcție de categoria si numărul cailor participanti si de numărul de curse.

Un antrenor trebuie să prezinte Organizatorul de ci/raeimputemicire legală din partea propietaruluicabalinelor pe care le are in antrenament si răspunde.


Proprietarii de cai trebuie sa prezinte Organizatorul de curse copii după docili meirtcle doveditoare a rasei si originii, eliberate de Autoritatea de Stud Book și pașaport pentru^Cafi £e vor participa la cursele de trap in anul competitional curent.                            «5? !

Lista se poate modifica in cazul achiziționării sau înstrăinării de cai.                ț® \

■ ..


Organizatorul de curse are obligația de a face cunoscut și solicita Autorității de Stud lâopk, de a verifica aceste documente si de a aproba lista cu cabalinele respective.

Orice modificare, respectiv achiziționării de noi cabaline sau import, trebuie informată scris Autoritatea de Stud Book.

Art. 113. In cazul in care anularea unei reuniuni se face înainte de ora stabilita in programul oficial, hotararea se ia de către comisia de arbitraj a reuniunilor.

Art. 114. Orice persoana care incearca sa falsifice rezultatul unei probe sau incearca sa corupa personalul curselor de trap in scopul falsificării rezultatelor - indiferent daca tentativa a reușit sau nu - precum si persoanele vinovate de complicitate vor fi excluse de pe Hipodrom si deferite organelor abilitate.

Se interzice oricărei persoane neautorizate sa pătrundă la tumul arbitrilor cu diferite proteste ce pot influenta rezultatul alergărilor.

Conducerea Hipodromului cat si arbitrii judecători au dreptul de a exclude din incinta Hipodromului orice persoana care tulbura ordinea si disciplina. Excluderea poate fi comunicata prin organele abilitate si prin notificarea in programul oficial al curselor. Aceasta formalitate nu este necesara când o persoana este imediat exclusa din reuniunea in care a comis abaterea.

Art. 115. Se interzice tuturor persoanelor care gestionează sau au tangenta cu activitatea reuniunilor hipice (antrenori, conducători in alergare, arbitri, personalul Hipodrom), cu excepția proprietarilor de cai, sa participe la pariuri sub orice forma.

Notarea programului reuniunilor, informațiile asupra șanselor cailor, se asimilează cu participarea la pariuri.

Antrenorii, conducătorii de alergare si îngrijitorii de cai nu au voie sa stea de vorba cu publicul în timpul reuniunilor, fiind obligați sa păstreze secretul grajdului.

Art. 116. Prezentul regulament se aplica tuturor persoanelor care au raporturi directe cu organizarea si desfasurarea curselor de trap pe hipodromul Ploiești.

Toate dispozițiile din prezentul regulament sunt considerate a fi cunoscute si acceptate de orice persoana care se incadreaza in categoriile de mai sus.

De asemenea, se interzice pătrunderea publicului la grajduri in ziua reuniunilor hipice. Proprietarii au voie sa-si viziteze caii. De la aceasta prevedere, face excepție, persoanele autorizate de arbitri judecători.

CAPITOLUL XIII. - Stud Book

Art.117. Elaborare si editare Stud Book-ului, eliberarea documentelor care atesta rasa si originea, pașaport, omologarea performantelor obținute la probele de calificare si ale celor obținute in cursele cu public ce se desfasoara pe Hipodrm, conform legislației in vigoare, la data elaborării prezentului regulament este responsabilitatea A.N.Z., pentru toate cabalinele de rasa, indiferent de natura proprietății.

Art.118. înscriere in Stud Book se face in conformitate cu cerințele Organizațiilor Internationale de profil, la care Romania este afiliata sau in curs de afiliere si a legislației de profil interna, in vigoare la data prezenta.

I 31    \

L_.......


Stud Book-ul cuprinde înregistrarea cronologica a activitatii productive si nej iepelor promovate la reproducție, respectiv :


_T------- ---------J.. ---------z      A

a) - produsii nascuti in Romania din părinți in linie paterna si materna, inscrisi cartrajpȘ^ \ i

in Registru Genealogic autohton.                                                  o

 • b) - produsii obținuți din părinți importați, ambii sau unul din aceștia.        v

 • c) - produsii importați in Romania si inscrisi in Stud Book-ul tarii de origine.

 • d) - armasarii reproducători.


 • e) - exporturile.

 • f) - performantele, atestate si omologate oficial, realizate de cabalinele înscrise in Stud Book, in alergările pe Hipodrom in condițiile prezentului regulament.

Art.119. A.N.Z. este singura in drept de a aprecia temeinicia dovezilor produse si aratate in prezentul regulament.

Art.120. Caii importați avand un număr de ordine in tara de origine, vor fi inscrisi si cu acest număr in Stud - Book-ul rasei Trapas din Romania si sufixul tarii respective.

Art.121. Pentru caii care au participat in curse publice se va face mențiunea celui mai bun record, stabilit in aceste curse, indicandu-se si data si Hipodromul pe care a fost stabilit.

Art.122. Hipodromul are obligația de a publica la sfârșitul fiecărui an (sezon de alergări), broșura cu rezultatul alergărilor la care se adauga clasamentele privind activitatea cailor, antrenorilor, formațiilor si conducătorilor profesioniști si amatori.

Art. 123. Organizatorul de curse va transmite saptamanal la A.N.Z. rezultatele oficiale ale reuniunilor, in vederea centralizării si includerii in Stud-Book-ului rasei respective.

Rezultatele vor fi transmise pe suport de hârtie și electronic, sub forma de tabel, înregistrat, semnat si ștampilat la Hipodrom.

Nume cal

Sex

Data nașterii

Mama

Tata

Record

Proprietar

A.N.Z., la data prezentului Regulament, este Autoritatea Naționala de Stud -Book, abilitată să emită oficial toate documentele referitoare la rasă, origine și performanțele obținute.

Modul de înscriere al cailor in curse

1.


2.


In vinerea premergătoare saptamanii reuniunii, se afiseaza condițiile de cursa;

Luni in saptamana reuniunii se înscriu caii si se plătește taxa de înscriere indicandu-se conducătorii in alergare;

3.


4.


Marti se afiseaza grilele cu caii inscrisi in ziua anterioara. Daca cursa^r-care a fost înscris un cal nu îndeplinește condițiile de cvorum, pr prietar^^^ posibilitatea, pana la ora 15.00, de a inscrie calul/caii, intr-o alta cursa^sairpOf opta pentru retragerea calului, caz in care i se va restitui taxa de ins&5mrv~~

Calul înscris determina apariția lui in programul oficial. Programul de curș^^ fi finalizat miercuri, pana la ora 16.00.

 • 5. Reglarea taxelor de înscriere, in condițiile in care cursa este de o alta categorie decât cea pentru care s-a efectuat taxa de înscriere, se face la următoarea înscriere in curse.

 • 6.     După definitivarea si afișarea programului, caii nu mai pot fi retrași, decât cu avizul special al medicului veterinar oficial al reuniunilor de trap. In acest caz taxa de înscriere nu se recuperează.

 • 7.      Organizatorul de curse poate solicita proprietarilor de cai sau persoanelor împuternicite, sa dea completări de cai la lista de partanti depusa anterior, in cazul in care nu exista numărul de cai suficienti pentru a asigura cvorumul pe cursa sau Reuniune. Completările vor fi efectuate pana marți, la ora 15.00. Proprietarii care dețin un singur cal si doresc participarea la reuniune, au obligația sa-1 inscrie personal sau prin reprezentantul sau, pana luni la ora 15.00.

COMPLEX HIPODROM:

i fo. lEflite M Nr- "fs -  |

'IC 0    ~   _ J


FR.OCES VERBAL,

Întocmit astari, 15.05 2018, cadrul Complexului Hipodrom Ploiești


cu ocazia discutării ameDcam&axelcr propuse de AMZ U Regulacenod Curselor de desfeșoaia pe 'Htpudioratrf Ploiești, «probar de Consiliul Local al Muâieiphdui Ploiești.PARTICIPANT*:

!. Canea Cristian Mfori - Viwțprimar Municipiul Plcieșri;

 • 2. Rădulescu Lucian - Consilier C.S.M. Ploiești;

 • 3. lacob Leilor- Director ANZ;

 • 4. George Bșrez- CcnsOjer local;

 • 5. Manea Marian- reprezentam FRT;

 • 6. Dumicai Cristian - membru. is AST;

 • 7. Dumitru. Ioana- membre m AST;

 • 8. State Căîilln - Inspector de specialitate Complex Hipodrom Ploiești;

 • 9. C Stădmau Alina - Icspecar de specialitate Complex Hipodrom Ploiești.

 • 10. Dragonul Melania- Sef âiiou juridic, resurse umane, ad-tiv..

s.

t.

S-au pus în discuție s S-an rezolvat amendamentele ridicare de ANZ, la Regulamentul Curselor de Trap ce se de&soara pe Hipodromul PIoiestL

S-au decis urnwosrere:

- Aitl - raznane in fotsmilarea propusa de Clubul Sportiv Municipal Ploiesri, cu unnstoarea completare: Ja conformitate cu Regulmemul «nis de ANZ ar.34j3--05.03 *018”;

‘ Ari.2 - tartare feretifores propusa de ANZ, in Regulament si se introduce un nou alineat „pentru azuî competitionâl 20 I 8 se pot organiza curse de cap fora pariuri”;

 • -  Ari-S - se introduse unuaiorel alineat; „Conuria de Apel e obligata sa soluționeze contesstlils pasa U următoarea reuniune.";

 • -  Ari.9 - se introduce următorul alineat; „Din ConăsU de Arbiriiipot âce parte 2 (doi) reprezentant ai organizatorului de curse in calitate de arbitrii se parafe-’’;

 • -  Art.44 - se așreaza formularea din Regulamentul .ANX-ults, Se introduce un ■jnnatcrul alineat: ^Avand in vedere starea. grea a pistei, se stabilește ca ia timpii prevazud ic. Regutotami ÂN.Z.-aM sa.se adauge o bcrfoxcese de'3'sec pentru’caii de m ^ri t- ,

- Art.78 - ramase ia formatul din Regulamentul curselor de nap propus.de- ClubulDumitru Cristian

Dumitru Ioana


State Câtălia

OritdtrA’u Alina >

Dragcntir Mriâfoa z"^


PROBELE CLASICE ȘI SEMICLASICE î

Nr. Crt.

DATA

PREMIUL            W

1

13.04.2019

PREMIUL PRIMĂVERII - alergare semiclasică pentru caii 4W£^an&p,ih distanța de 1950 m. Record.                                      V. 0

2

27.04.2019

PREMIUL DE PASTE - alergare semiclasică pentru caii de 3 ani si mai în vârstă pe distanța de 1950 m. Record.

3

11.05.2019

PREMIUL DE MAI - alergare semiclasică pentru caii de 3 ani si mai în vârstă pe distanța de 1950 m. Record.

4

25.05.2019

PREMIUL CONSTANTIN SI ELENA - alergare semiclasică pentru caii de 4 ani si mai în vârstă pe distanța de 1950 m - Record. Cursa premergătoare pentru Derby.

5

PREMIUL DEBUTANTILOR - alergare semiclasică pentru caii de 2 ani pe distanta de 1600 m - Start lansat sau autostart. Ordinea va fi stabilita prin tragere la sorti

6

8.06.2019

PREMIUL CARPATI - alergare semiclasică deschisa cailor romanești de 4 ani pe distanța de 1950 m - Record. Cursa pregătitoare pentru Derby.

7

22.06.2019

PREMIUL DE ÎNCERCARE - alergare semiclasică pentru caii de 4 ani indigeni pe distanța de 2500 m - Start lansat sau autostart.

8

6.07.2019

DERBY-UL DE TRAP AL ROMÂNIEI-alergare clasica pentru caii de 4 ani

indigeni pe distanta de 2700 metri. Start lansat sau autostart.

9

PREMIUL VALEA PRAHOVEI Alergare semiclasică deschisa cu invitați pentru caii de 4 ani și mai în vârstă pe distanța de 1950 m. Record.

10

13.07.2019

PREMIUL DE CONSOLARE - alergare semiclasică pentru caii de 4 ani indigeni pe distanța de 2100 m - Start lansat sau Autostart. Nu participa câștigătorul de Derby.

11

3.08.2019

PREMIUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI - alergare semiclasică OPEN pentru caii de 3 ani si mai in varsta pe distanța de 1950 m - Record.

12

31.08.2019

CRITERIUL CAILOR DE 3 ANI- alergare clasică pentru caii indigeni pe distanta de 2100 m. Start lansat sau Autostart.

13

PREMIUL JUVENIL Alergare semiclasică deschisa cu invitați pentru caii de 3 ani pe distanța de 1950 m. Record.

14

14.09.2019

PREMIUL ARCUL DE TRIUMF - alergare semiclasică pentru caii de 4 ani si mai în vârstă pe distanța de 1600 m. întoarcere in pista. Record. Participa cai de categoria I.

15

28.09.2019

CRITERIUL CAILOR DE 2 ANI - alergare clasică pe distanta de 1900 m. Start lansat sau Autostart. Participa doar cai indigeni. Primii trei clasați vor alerga in Premiul Tineretului.

16

PREMIUL CRESCĂTORILOR - alergare pentru caii de 3 ani si mai in varsta pe distanța de 1950 m Record.

17

12.10.2019

PREMIUL AGRICULTURII - alergare semiclasică pentru caii de 4 ani si mai în vârstă pe distanța de 2600 m. Record.

18

PREMIUL FETELOR - alergare semiclasică pentru iepele de 3 ani si mai în vârstă pe distanța de 1950 metri. Record.

19

26.10.2019

CRITERIUL DE FOND - alergare clasică deschisa cailor romanești de 4 ani si mai în vârstă pe distanța de 3100 m. Record.

20

9.11.2019

PREMIUL TINERETULUI - alergare semiclasică pentru caii de 2 si 3 ani pe distanta de 1950 m. Record.

21

23.11.2019

PREMIUL DE TOAMNA - alergare semiclasică pentru caii de 3 ani si mai în vârstă ne distanța de 1950 m. Record.

22

7.12.2019

PREMIUL DE ÎNCHIDERE - alergare semiclasică pentru caii de 3 ani si mai în vârstă pe distanța de 1950 m. Record.

*Prima reuniune ordinara va avea loc pe data de 2.03.2019CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESHZ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI |T CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI ț*

Str. Milcov nr. 1, telefon / fax 0244 / 574699, e mail csin @ ploiesti.ro ' y Cont R074TREZ5215010XXX000174 Trezoreria Ploiești, C.I.F'U/f Jgț

Anexa nr. 2B '

M nf.n

I Comisia tehnică a reuniunilor de trap de pe Hipodromul Ploiești 2019 (Comisia de arbitraj, personalul auxiliar de arbitraj si Comisia de apel)

 • 1. Arbitru sef

 • 2. arbitru judecător

 • 3. arbitru de parcurs

 • 4. handicapeur

 • 5. crainic

 • 6. operator foto-finish

 • 7. operator video (cameraman)

 • 8. operator instalație audio

 • 9. starter

 • 10. ajutor starter              15 8

210 lei/brut/reuniune

210 lei/brut/reuniune

210 lei/brut/reuniune

210 lei/brut/reuniune

210 lei/brut/reuniune

158 lei/brut/reuniune

158 lei/brut/reuniune

158 lei/brut/reuniune

158 lei/brut/reuniune lei/brut/reuniune

II Comisia de apel a reuniunilor de trap de pe Hipodromul Ploiești

 • 1. Președinte               210 lei/brut/reuniune

 • 2. Membru (x2)          210 lei/brut/reuniune

Organizarea competițiilor sportive este prevăzută de HG 1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportiva, care la articolul 17 reglementează indemnizația de arbitraj ce se poate acorda personalului de specialitate pentru competiții interne si internaționale in suma de 210 lei brut/reuniune, iar pentru personalul auxiliar 75% din suma prevăzută pentru personalul de specialitate (158 lei brut/reuniune).

Director           , ,

Nica/Cristianului

POMW £1;

* \&/

Sef Servipiju

Luminiti


fuu Einanciar-Contabilitate llfiuDirector/âdjunct  Rădulescu^Li^iaiy'ti <


F

întocmit,

Marian Dima