Hotărârea nr. 523/2019

Hotãrârea nr. 523 privind aprobarea transformării gradului profesional a două funcţii contractuale de execuţie din cadrul Teatrului ,,Toma Caragiu” Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 523

privind aprobarea transformării gradului profesional a două funcții contractuale de execuție din cadrul Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând referatul de aprobare nr. 668/10.12.2019 al viceprimarului municipiului Ploiești, domnul Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești nr. 5725/06.12.2019, prin care se propune aprobarea transformării a două funcții ocupate, de referent de specialitate gradul I în referent de specialitate gradul IA și de impresar artistic grad II în impresar artistic grad I, ca urmare a absolvirii examenelor de promovare de către salariații titulari;

ținând cont de raportul comun de specialitate nr. 604/16.12.2019 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ și nr. 364/16.12.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 18.12.2019 și avizul Comisiei de specialitate nr. 7, Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 18.12.2019;

având în vedere prevederile art. 31 alin. 4 și alin. 6 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salariarea personalului plătit din fondurile publice, actualizată;

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. „a” și alin (3) lit „c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. 1 lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă transformarea gradului profesional a două funcții contractuale de execuție din cadrul Teatrului Toma Caragiu Ploiești începând cu data de 01.01.2020, după cum urmează:

din grad profesional I în gradul profesional IA al postului de referent de specialitate din cadrul compartimentului Cabinet Director General;

din gradul profesional II în gradul profesional I al postului impresar artistic din cadrul Serviciului Secretariat Literar, Organizare Spectacole, Marketing și Relații Publice.

»

Art. 2 începând cu aceeași dată, anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr.474/28.11.2019 se modifică potrivit prezentei hotărâri.

Art. 3 Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință prezenta celor interesați.

Dată în Ploiești, astăzi, 19 decembrie 2019

PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ,

George-Șorin-Niculae BOTE2