Hotărârea nr. 522/2019

Hotãrârea nr. 522 privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea unui post vacant de funcţie contractuală din cadrul Administraţiei Parcului Memorial “Constantin Stere”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 522

privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea unui post vacant de funcție contractuală

din cadrul Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 664/09.12.2019 al domnului viceprimar Cristian Mihai GANEA și Raportul de Specialitate al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești, nr. 9436/09.12.2019, privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Compartimentului Monitorizare, Contracte și Dezvoltare;

ținând cont de raportul comun de specialitate nr. 599/16.12.2019 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ și nr. 365/16.12.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 18.12.2019 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 18.12.2019;

având în vedere prevederile art. 6, alin. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 4/31.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și ale personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești și din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești și alte măsuri privind politica de personal pe anul 2019;

în conformitate cu prevederile art. 129 litera c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere”, respectiv un post de Inspector de Specialitate, gradul IA, din cadrul Compartimentului Monitorizare, Contracte și Dezvoltare.

Art. 2 Administrația Parcului Memorial "Constantin Stere” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


A,         SECRETAR GENERAL,

V'..............Mihaela ZAHARIA