Hotărârea nr. 521/2019

Hotãrârea nr. 521 privind aprobarea Regulamentului de înființare, atribuire, folosire, organizare și funcționare, a locurilor de parcare, în parcările de reşedinţă și de domiciliu din municipiul PLOIEȘTI

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 521

privind aprobarea Regulamentului de înființare, atribuire, folosire, organizare și funcționare, a locurilor de parcare, în parcările de reședință și de domiciliu din Municipiul PLOIEȘTI

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând Referatul de aprobare nr. 567/08.11.2019 al domnului viceprimar Ganea Cistian Mihai, precum și Raportul de specialitate nr. 377/08.11.2019 al Direcției Gestiune Patrimoniu, privind aprobarea Regulamentului de înființare, atribuire, folosire, organizare și funcționare, a locurilor de parcare, în parcările de reședință din municipiul Ploiești și Raportul de specialitate nr. 370/18.11.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Luând în considerare Avizul Comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Local -Comisia Juridică, Ordine Publică, Respectarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești, Petiții și Reclamații, din data de 18.12.2019 și Avizul Comisiei de specialitate nr. 2 -Comisia Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, din data de 11.12.2019;

Ținând cont de prevederile art. 87 alin. (3), art. 302- 303 și următoarele din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, Hotărârii nr.408/31.10.2019 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, Hotărârii nr.409/31.10.2019 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, Hotărârii nr.410/31.10.2019 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, Hotărârii nr.219/28.07.2010 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, modificată și completată;

în temeiul Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129 alin. (1) și alin. (2), art. 196 alin. (1), lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de înființare, atribuire, folosire, organizare și funcționare, a locurilor de parcare, în parcările de reședință și/sau de domiciliu din municipiul Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Anexa nr. 2 privind modelul abonamentului care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă forma contractului de ocupare a locurilor publice cu parcare de reședință și/sau domiciliu, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Societatea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Direcția Gestiune Patrimoniu, Politia Locală Ploiești, Direcția Economică si Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA

Consilier juridic


REGULAMENTULDE ÎNFIINȚARE, ATRIBUIRE, FOLOSIRE, ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE, A LOCURILOR DE PARCARE, ÎN PARCĂRILE DE REȘEDINȚĂ DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Cap.I. PARCĂRI PUBLICE DE DOMICILIU

Art. 1

 • (1) Locurile de parcare care fac obiectul atribuirii și folosirii sunt cele situate în parcările de reședință și de domiciliu, ce vor fi amenajate de Primăria Municipiului Ploiești, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, Hotărârii nr.408/31.10.2019 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, Hotărârii nr.409/31.10.2019 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, Hotărârii nr.410/31.10.2019, a Consiliului Local al Municipiului Ploiești și cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței de Guvern nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, modificată, la mai puțin de 30 m de frontul imobilelor utilizate de locatari.

 • (2) Tarifele practicate pentru folosința parcării precum și modalitățile de plată sunt cele prevăzute la art. 9 din prezentul Regulament.

 • (3) Fac excepție de la alin. (1) parcările cu plată, trotuarele, căile de circulație și spațiile verzi.

Cap.II. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 2

A

In parcările de domiciliu, rezervarea locurilor de parcare se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare apartament/spațiu cu altă destinație decât cea de locuință, la tariful stabilit prin Hotărâre a Consiliului Local sau tariful licitat, cu excepția persoanelor care dețin garaje, pe domeniul public sau domeniul privat.

Locurile de parcare din parcările de reședință și de domiciliu vor fi atribuite/licitate numai după amenajarea, semnalizarea verticală și orizontală și numerotarea acestora de către Societatea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Art. 3

 • (1) Parcarea autovehiculelor în parcările de reședință și de domiciliu sunt reglementate de prezentul Regulament ce sunt amenajate și vor fi amenajate în Municipiul Ploiești, este permisă numai pe baza unui abonament valabil, eliberat de administratorul parcării

 • (2) în parcările de reședință și de domiciliu se vor atribui locur^e^părcarenuiri^i

proprietarilor/deținătorilor de autoturisme cu masa maxim autorizatăisub 3,5 t:    ,

 • (3) Deținerea unui autovehicul, având inspecția tehnică p^rp^că Ia zj^jp proprietate sau în folosință (cu excepția vehiculelor autovehiculelor 4^SS^?k^uv— proprietatea unor persoane juridice), constituie condiție obligatorie pentru ă participa la procedura de atribuire/licitare a locurilor de parcare din parcările de reședință și de domiciliu.

Art. 4

A

In situațiile în care numărul de solicitări depășește numărul de locuri amenajate în parcarea de reședință și de domiciliu sau când unul sau mai multe locuri sunt solicitate expres de mai mulți locatari, atribuirea se va face prin licitație publică.

Prețul de pornire al licitației îl reprezintă tariful de bază stabilită prin hotărâre a consiliului local.

Art. 5

Procedura de atribuire/licitație se va organiza individual pentru fiecare loc de parcare situat în parcarea de reședință și de domiciliu.

Art. 6

 • (1) Atribuirea locurilor din parcările de reședință și de domiciliu și eliberarea abonamentelor de reședință se va face numai persoanelor fizice dornici liate/rezidente sau persoanelor juridice proprietare/posesoare ale unor imobile arondate acestor parcări.

 • (2) Nu pot participa la procedura de atribuire persoanele fizice care nu pot dovedi domiciliul/rezidență și persoanele juridice care nu pot dovedi calitatea de proprietar/posesor al unui imobil, în imobilele arondate parcării de reședință respective.

 • (3) Persoanele care nu se pot prezenta la procedura de atribuire/licitație pot mandata terțe persoane fizice sau juridice să ie reprezinte.

Procura de reprezentare trebuie să îmbrace forma autentică.

Art. 7

 • (1) în cazul în care numărul de solicitanți este mai mic decât numărul de locuri de parcare amenajate, se pot atribui locuri de parcare și pentru locatari persoane fizice sau juridice din imobilele apropiate care nu au primit locuri în parcarea de reședință aferentă acestora, sau se pot atribui mai multe locuri de parcare pentru același imobil, cu condiția achitării tarifelor aferente.

 • (2) Solicitanții vor depune documentele prevăzute la art. 12, din prezentul Regulament, și dovada achitării tarifelor anuale până la termenul stabilit de administratorul parcării la Registratura Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L

 • (3) Societatea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. va analiza documentele depuse de către solicitanți, va stabili câte locuri de parcare vor putea fi amenajate, va întocmi planurile de situație ale parcărilor ce vor fi amenajate cu individualizarea numărului de locuri de parcare și va transmite solicitanților admiterea/respingerea sau participarea la procedura de atribuire prin licitație

  Art8 .

  • (1) Abonamentele de reședință și de domiciliu dau dreptul fâîoȘirif locuhji de./ parcare 24 de ore/zi. Acestea se vor elibera de gestionarul parcăruy^^^Miyf/pe^ perioadă de 1 an.

  • (2) Plata abonamentului se va face până la data de 31 ianuarie a*=fibdăfei an


pentru anul în curs la casieria Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

 • (3) Concomitent cu efectuarea plății, Societatea Servicii de Gospodărire Urbană

Ploiești S.R.L. va elibera titularului abonamentul valabil pe perioada de 1 an. Modelul abonamentului este cel prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

 • (4) Abonamentele vor fi expuse la loc vizibil în interiorul autovehiculului pentru identificare în caz de control.

 • (5) Neexpunerea abonamentului la loc vizibil în autovehicul se sancționează conform prevederilor art. 32 „ contravenții și sancțiuni”, din prezentul Regulament.

 • (6) în cazul în care solicitantul căruia i s-a atribuit loc de parcare în parcarea de reședință nu achită în termen de 15 zile de la data atribuirii locului de parcare tariful aferent, va pierde locul de parcare atribuit, care va putea fi reatribuit altor solicitanți.

Art. 9

 • (1) Tarifele de parcare practicate în parcările de reședință amenajate de Societatea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., sunt următoarele:

 • - Zona A- 150 lei/an

 • - Zona B- 140 lei/an

 • - Zona C- 130 lei/an

 • - Zona D- 120 lei/an

 • (2) Tarifele stabilite conform articolului precedent vor fi actualizate periodic prin hotărâri ale consiliului local.

 • (3) Pentru locurile de parcare date în folosință conform prevederilor prezentului regulament, se stabilește taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a titularilor dreptului de folosință în condiții similare impozitului pe teren.

Cap. III. TARIFELE DE PARCARE

Art. 10

 • (1) Deținătorii de abonamente de parcare de reședință a căror valabilitate expiră la data împlinirii termenului de 1 an, pot solicita menținerea locului de parcare atribuit, pe bază de abonament, în condițiile prezentului Regulament.

 • (2) Pensionarii, posesori de autovehicule, cu o pensie cumulată (soț +soție) sub salariul minim pe economie, pot beneficia de o reducere cu 50% a tarifului de parcare aprobat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești. Diferența dintre tariful licitat de beneficiari și tariful de bază se va achita integral.

Art. 11

 • (1) în parcările de reședință se atribuie în mod gratuit, locpri de^pare^J:

persoanelor cu handicap, dacă dețin autovehicule;                          V-r

 • (2) Pentru a beneficia de facilitățile prevăzute la alin. (1), persoâhele în cauză trebuie să solicite și să dovedească cu documente încadrarea în prevederile respective.

 • (3) Administratorul parcării va menționa gratuitatea pe acest tip de abonament.

Cap. IV.INSTRUCȚIUNI PENTRU PARTICIPAREA LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE/LICITAȚIE A LOCURILOR DE PARCARE ÎN PARCĂRILE DE REȘEDINȚĂ

Art. 12

 • (1) In vederea participării la procedura de atribuire/licitație, solicitanții vor depune la Asociația de Proprietari următoarele documente:

 • a) Persoanele fizice:

 • 1) Cerere;

 • 2) Documente privind domiciliul/rezidența, respectiv: copie B.I./C.I. sau act de proprietate, contract de închiriere în imobilul aparținând Asociației de proprietari/locatari și contract de donație sau certificat de moștenitor;

 • 3) Copie după certificatul de înmatriculare al autovehiculului/autovehiculelor deținute în proprietate sau în folosință;

 • 4)  Documente privind dreptul de proprietate/folosință (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, contract de donație, certificat de moștenitor, Contract de comodat în formă autentică, cu excepția rudelor de gradul I;

 • 5) Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul);

 • 6) Dovada că este veteran de război, membru A.F.D.P.R. sau beneficiar al prevederilor Legii nr. 189/2000 sau orice alte documente care dovedesc încadrarea în prevederile unor alte acte normative și Hotărâri ale Consiliului Local Ploiești (dacă este cazul);

 • 7) Cuponul de pensii (soț + soție) pentru acordarea reducerii în cazul pensionarilor (dacă e cazul);

 • 8) Declarație pe propria răspundere că nu deține garaj amplasat pe domeniul public.

 • 9) Dovada achitării taxelor și impozitelor locale

Președinții Asociațiilor de Proprietari vor solicita societății Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. înființarea unor parcări de reședință și vor depune documentele la societatea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L

b) Persoanele juridice:

 • 1) Cerere;

 • 2) Act de proprietate, contract de închiriere în imobil;

 • 3) Certificat emis de Registrul Comerțului care să ateste că societatea nu este radiată din evidențele Registrului Comerțului, nu mai vechi de 30 zile la data licitației;

4) Copie după certificatul de înmatriculare a auto deținute în proprietate sau în folosință.

Z. ..        \         . V‘

vehiculului/-autovehiculelor

 • 5) Copiile după documentele doveditoare vor fi semnate pentru conformitate pe proprie răspundere de către reprezentantul legal ale persoanei juridici? A,

 • 6) Dovadă ANAF și SPFL că nu are restanțe la bugetul de statșfbugdtufHocal

Art. 13

Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. va anunța persoanelor interesate termenul limită până la care se vor depune și conținutul documentelor necesare în vederea participării la procedura de atribuire/licitație a locurilor de parcare din parcările de reședință, precum și tarifele anuale aprobate de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Art. 14

Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. va înștiința persoanele interesate cu privire la data, ora și locul desfășurării procedurii de atribuire /licitație.

Cap. V. PROCEDURA DE ATRIBUIRE/LICITAȚIE A LOCURILOR DE PARCARE DIN PARCĂRILE DE REȘEDINȚĂ

Art. 15

Comisia de atribuire/licitație va fi formată din 3 (trei) persoane, numiți prin decizie a reprezentantului legal al Societății Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Art. 16

Procedura de atribuire/licitație se va organiza la data, ora și locul anunțate.

La procedura de atribuire/licitație vor fi prezenți toți membri comisiei de atribuire/licitație precum și solicitanții sau reprezentanții mandatați ai acestora.

Art. 17

Comisia de atribuire/licitație va analiza documentele depuse de solicitanți în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și va întocmi lista cu solicitanții acceptați să participe la procedura de atribuire/licitație excluzând de la participare pe cei care nu au prezentat în totalitate documentele sau care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament.

Art. 18

Comisia de atribuire/licitație va stabili, pe baza Planului de situație cu amplasarea parcajelor, numărul de locuri care urmează a fi atribuite/licitate.

Art. 19

 • (1) Președintele comisiei de atribuire/licitație va anunța numărul de locuri din parcarea de reședință și numărul de solicitanți admiși la procedură precum și modul de desfășurare a procedurii de atribuire/licitație.

 • (2) Procedura de atribuire/licitație se va desfășura resp priorități, astfel:

 • I. persoane fizice domiciliate la adresa menționată pentn ale unui autovehicul înmatriculat la adresa de domiciliu;


  •se -ptdih'ea^ de

  atribuire/ proprietare


 • II. locurile rămase libere, după atribuirea prin licitație persoanelor prevăzute la punctul I, se licitează și terțelor persoane fizice sau juridice care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul Regulament.

 • (3) Persoanele care se încadrează la punctul I și nu s-au prezentat personal sau prin mandatar, la data și ora anunțate, pentru procedura de atribuire/licitație, pierd dreptul de prioritate asigurat la punctul I.

Acestea se pot prezenta ulterior în cadrul unei alte proceduri organizate de către societatea Servicii de Gospodărie Urbană Ploiești.

Art. 20

A

 • (1)   In cazul în care numărul de locuri de parcare din parcarea de reședință și/sau de domiciliu este mai mare sau egal cu numărul solicitanților admiși la procedură, se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare solicitant la tarif de bază pentru parcările de reședință și/sau de domiciliu.

 • (2)    Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. va stabili locul de parcare al fiecărui titular de mașină.

9

Art. 21

în cazul în care numărul de locuri de parcare din parcarea de reședință este mai mic decât numărul de solicitanți, sau în cazul în care există mai multe solicitări pentru același loc de parcare, atribuirea locurilor se va face prin licitație publică cu strigare pentru fiecare loc de parcare în parte.

Art. 22

Președintele comisiei de atribuire/licitație va anunța prețul de pornire al licitației de la care începe strigarea, respectiv tariful de bază pentru parcările de reședință, cu precizarea salturilor de supralicitare stabilite prin prezentul Regulament.

Art. 23

 • (1) Saltul de supralicitare se stabilește la valoarea de 10 lei/salt.

 • (2) Participanții la licitație vor prezenta oferta de preț prin strigări succesive care trebuie să respecte condițiile de salt anunțate de președintele comisiei.

Art. 24

Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se strigă o sumă mai mare, președintele comisiei anunță atribuirea locului de parcare în favoarea participantului care a oferit ultima sumă. Procedura se repetă pentru fiecare loc de parcare în parte, până la atribuirea tuturor locurilor de parcare disponibile.

Art. 25

După anunțarea de către președintele comisiei a tuturor solicitanților cărora li s-au atribuit locuri de parcare, se declară închisă procedura de atribuire/licitație, în urma

căreia se întocmește procesul-verbal care se semnează de către membrii comisiei de

atribuire/licitație.


Y'        , ■>-           '< -s’.x

Art. 26                                                                       ... S|' ■ ■'

Procesul-verbal, împreună cu documentele care au statjla baza organizării procedurii de atribuire/licitație a locurilor de parcare din parcarea de reședință, se arhivează la societatea Servicii de Gospodărie Urbană Ploiești , sau Primăria municipiului Ploiești.

CAP.VI. ADMINISTRAREA PARCĂRILOR DE REȘEDINȚĂ/ DOMICILIU

Art. 27

Parcările de reședință vor fi administrate de către Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

5

Art. 28

 • (1) Abonamentele de parcare de reședință și/sau de domiciliu se vor elibera de SERVICII DE GOSPODĂRIE URBANA PLOIEȘTI.

 • (2) Modelul abonamentului de parcare de reședință este conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 29

 • (1) La expirarea perioadei de valabilitate a abonamentelor de parcare de reședință și/sau de domiciliu se solicita prelungirea abonamentului cu respectarea condițiilor prevăzute în Regulament.

 • (2) în cazul înstrăinării imobilului, noul proprietar poate solicita preluarea locului de parcare, cu condiția ca acesta să aibă domiciliul/reședința la adresa imobilului pentru care se solicită preluarea locului de parcare și totodată are în proprietate/folosință un autovehicul.

 • (3) Titularul abonamentului de parcare de reședință și/sau de domiciliu este obligat să informeze Servicii de Gospodărie Urbană Ploiești cu privire la orice modificare survenită în perioada de valabilitate a abonamentului emis, respectiv, schimbarea numărului de înmatriculare, a numelui, etc.

 • (4) Titularul abonamentului de parcare emis cu titlu gratuit sau cu reducere poate solicita prelungirea perioadei de valabilitate a abonamentului de parcare la data expirării acestuia, anexând documente justificative în acest sens.

Art. 30

Utilizatorii locurilor de parcare de reședință/ domiciliu au următoarele obligații:

 • a) să achite în termenul legal tarifele pentru locurile de parcare utilizate;

 • b) să nu ocupe în mod abuziv locul de parcare de reședință/domiciliu, fără achitarea taxei aferente;

 • c) să păstreze curățenia în parcaje;

 • d) să nu întreprindă nicio acțiune cu scopul de a obține venituri de la alți utilizatori, ca urmare a folosirii locului de parcare atribuit;

 • e) să asigure eliberarea necondiționată a locului de parcare în situația,necesității efectuării unor lucrări edilitare care impun ocuparea temporară a acesțttiâ’șaujn cazul în care locului de parcare respectiv i s-a atribuit altă destinație.

în ambele situații titularilor abonamentelor de parcare, la cei^eă acestora,?îi se poate restitui contravaloarea tarifelor achitate pe perioada de ne’utiljzare a locului de parcare.                                                                  '

 • f) să prezinte documentele justificative referitoare la dreptul de folosire a locului de parcare ocupat, persoanelor împuternicite conform legii să efectueze controlul.

Art. 31

Acolo unde situația permite, se pot monta bariere, cu respectarea legislației în vigoare.

Cap. VIII. CONTRAVENȚII SI SANCȚIUNI

Art. 32

 • (1) Constituie contravenții la prezentul Regulament următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni:

 • a) Ocuparea unui loc în parcarea de reședință/domiciliu amenajată de primăria municipiului Ploiești, fără deținerea abonamentului de parcare valabil pentru locul respectiv, atribuit conform prevederilor prezentului Regulament și se sancționează cu amendă cuprinsă între 200-300 lei.

Primăria municipiului Ploiești și Poliția Locală Ploiești pot dispune și măsura complementară de ridicare a autovehiculului. Eliberarea autovehiculului ridicat se va face numai după achitarea tarifului de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar, aprobată de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

La ridicarea autovehiculului aflat în stare de contravenție la prezentul Regulament, se vor face poze datate din care să rezulte clar starea fizică a acestuia și se va întocmi o notă de constatare care va cuprinde:

 • a) numărul de înmatriculare, marca și tipul autovehiculului. Nota de constatare va fi semnată de minim un martor;

 • b) Montarea unui dispozitiv de blocare pe locul de parcare și se sancționează cu amendă cuprinsă între 1.000-2.000 lei și ridicarea dispozitivului de blocare;

 • c) Blocarea locului de parcare prin alte mijloace și se sancționează cu amendă cuprinsă între 1.000-1.500 lei;

 • d) Neexpunerea abonamentului la loc vizibil în autovehicul și se sancționează cu amendă cuprinsă între 50-100 lei.

 • e) Nerespectarea prevederilor art. 30 lit. b) - lit. f) din prezentul Regulament se sancționează cu amendă cuprinsă între 250-350 lei.

 • (2) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezentul Regulament.

 • (3) Constatarea contravenției și aplicarea amenzii se fac de către împuterniciți ai primarului sau de către ofițerii și subofițerii de poliție. Amenzile se fac venit la bugetul local.

Art. 33

Constatarea contravențiilor se face pe bază de proces verbal de contravenție de către polițiștii rutieri ai Poliției Județului Prahova, Poliției Municipiului Ploie^țBși Poliției Locale Ploiești.                                                                \’s|l

Locurile de parcare rămase libere în urma licitației vor rămâne cu ciwac^r public, iar controlul exploatării lor intră în sarcina Primăriei municipiului Ploieșțr^rin agenți constatatori împuterniciți.

Cap.VIII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 34

Locurile neatribuite/nelicitate din parcările de reședință amenajate în Municipiului Ploiești vor fi aduse la cunoștința publicului prin afișare pe site-ul Servicii de Gospodărie Urbană Ploiești și al Primăriei Municipiului Ploiești.

Art. 35

Sancțiunile prevăzute de prezentul Regulament vor fi coroborate cu prevederile O.G. nr.2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor.


ABONAMENT PARCARE

-FATĂ -

5


__

CertRom


SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ

ABONAMENT PARCARE REȘEDINȚĂ

5                   J

Nr................. Valabilitate 01.01.2019 - 31.12.2023

Abonat: NUME si PRENUME

s                                                _____________________________________________________________________________________________

Nr. de înmatriculare auto:_ ______ _______________________

Loc de parcare: SECTOR_____Nr.______

Modalitatea de plată: ANUALĂ - TERMEN: 31. 01 a fiecărui an

-VERSO -

Prezentul abonament a fost eliberat în baza HCL nr...................., privind

Regulamentul de înființare, atribuire, folosire, organizare și funcționare, a locurilor de parcare, în parcările de reședință și/sau domiciliu din municipiul PLOIEȘTI.

DIRECTOR GENERAL


Servicii de (gospodărire

Urbana Ploiești $.r.i.

■ U.l. 27449967  J29/1212/O1.10.2010   RO27449967


M ...

—< ' h

SISTEM DE IMHAGțHWWlFlen . tCA' IO C134jl3.^g!;.,V ‘ ‘W ' . IS3SM.*. .          i’

i. Str.Văleni nr. 32, tel:O244-54421 2. 625252, fax:0244-51 0353 cod păs\talvț00045 ' i

Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. s?//A/y

MODEL

CONTRACT DE OCUPARE A LOCURILOR PUBLICE CU PARCARE

DE REȘEDINȚĂ ȘI / SAU DE DOMICILIU

I. Părțile contractului

»

Art. 1 . S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu sediul social în municipiul Ploiești, str.Valeni, nr.22, înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr.J29/1212/2010, jud. Prahova, având cod fiscal RO27449967, reprezentată legal prin director, în calitate de administrator

si

5

cu domiciliul in municipiul Ploiești, str...............................................

nr...............,  Bl..........., Sc......., ap.........., jud. Prahova, in calitate de

BENEFICIAR al locului de parcare

s-a încheiat astăzi...........................următorul contract:

Definiții

 • a) administrator - partea contractantă care transmite dreptul de folosință prin contract de închiriere a parcării condominiale, respectiv Societatea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.; totodată acesta asigură amenajarea, întreținerea și marcarea locurilor de parcare

 • b) utilizator - partea contractantă care dobândește, în temeiul prezentului contract dreptul de folosință a parcării condominiale;

 • c) exploatarea parcajului - reprezintă activitatea de a pune parcajul la dispoziția utilizatorilor în vederea parcării vehiculelor și de a obține venituri din această activitate prin încasarea de tarife, în conformitate cu dispozițiile legale.

II. Obiectul contractului

Art. 2. Obiectul prezentului contract îl reprezintă ocuparea de către

BENEFICIAR a locului de parcare nr......, din parcajul de reședință / d


aferent imobilului din str..........., nr........., bl..... jud. Prahova, în

prevederile prezentei hotărâri.

III. Durata contractului

Art. 3. Prezentul contract este valabil de la data semnării ăbe?

înregistrării contractului de către administrator) și până la sfârșitul anului fiscal în care a fost încheiat, cu drept de prelungire în fiecare an fiscal de la data 01 ianuarie, cu condiția respectării prevederilor din Regulamentul aprobat prin prezenta hotărâre.

IV. Plata

Art. 4. Tariful pentru ocuparea domeniului public datorată de către Beneficiarul locului de parcare se va stabili prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Ploiești și se va încasa de către Societatea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Art. 5. în situația în care cuantumul tarifului pentru ocuparea domeniului public se modifică prin acte normative sau hotărâre de consiliu Beneficiarul va achita tariful conform noilor prevederi.

 • V. Obligațiile Părților

Art.6. Obligațiile Societății Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

 • a. să pună la dispoziția Beneficiarului loc de parcare ce urmează a fi utilizat ca parcaj de reședință după achitarea de către Beneficiar a tarifului aprobat prin prezenta hotărâre.

 • b.  să asigure amenajarea, semnalizarea rutieră vertical și orizontală a parcajelor din parcările condominiale;

 • c. să verifice modul de utilizare și întreținere al spațiului de parcare condominială;

 • d. să refacă periodic marcajele atunci când este nevoie și unde este necesar;

 • e. în cazul in care spațiul închiriat ca loc de parcare va primi o alta destinație, sumele achitate anticipat pentru folosirea locului de parcare, vor fi restituite titularului de contract la solicitarea scrisă a acestuia, proporțional cu perioada în care nu a folosit parcarea;

Art. 7. Obligațiile Beneficiarului

 • a. să ocupe locul de parcare indicat în contract;

 • b. să respecte semnalizarea rutieră verticală și orizontală a parcajelor ;

 • c. să nu ridice nici un fel de construcție ori să monteze dispozitive de bfdQaxeJMăcje^sului la locul de parcare utilizat;


 • d. nu va efectua lucrări de reparații complexe generatoare de zgom

pe locul închiriat;

 • e. să nu execute lucrări de întreținere sau de reparații auto pe locul de

 • f. să anunțe în scris Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. în termen de 5 zile calendaristice, cu privire la orice modificare survenită prin schimbarea numelui/ domiciliului/ reședinței/ sediului/ punctului de lucru, schimbarea numărului de înmatriculare, vânzarea apartamentului/ clădirii/ sediului social/ punctului de lucru sau a autovehiculului, în caz contrar contractul încetează de drept;

 • g. să garanteze că pe perioada de valabilitate a contractului vor menține în bună stare parcările condominiale, inclusiv dotările, intrările și ieșirile acestora ;

 • h. să afișeze la loc vizibil în interiorul autovehiculului, permisul de identificare al titularului locului de parcare ;

 • i. să nu întreprindă nicio acțiune cu scopul de a obține venituri de la alți utilizatori ca urmare a folosirii locului de parcare alocat;

 • j. să elibereze necondiționat locurile de parcare în situația efectuării de lucrări edilitare care impun ocuparea temporară a spațiilor respective ;

 • k. să răspundă pentru toate stricăciunile cauzate dotărilor și instalațiilor parcajului, ca urmare a unor manevre greșite sau a nerespectării semnalizării rutiere sau a normelor de utilizare a parcajului;

 • l. să utilizeze locul de parcare doar pentru un autovehicul funcțional;

 • m. blocarea accesului în parcaj, precum și blocarea accesului altor utilizatori;

 • n. renunțarea la locul de parcare pe anul în curs, se face în baza unei cereri, înregistrată la Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești, la care se anexează copie CI/BI/CUI și nu presupune restituirea sumelor plătite;

 • o. să achite tariful de utilizare a locului de parcare;

 • p. Beneficiarului îi este interzis să transmită unei terțe persoane sub orice formă dreptul de utilizare al locului de parcare, în caz contrar contractul urmând a fi declarat reziliat de drept;

r. este interzisă spălarea autoturismului pe locul închiriat și abandonarea autoturismului;

s. Să comunice în scris, intenția de a renunța la prezentul contact; ș. să respecte întocmai prevederile prezentului contract.

A

 • VI. încetarea/ Rezilierea Contractului

Art.8. Contractul încetează de drept la împlinirea termentdujj^entm'cârd ;a fost încheiat.                                                                                               ..

Art.9. Prezentul contract se poate rezilia prin acordi||^'^țbr în condițiile prevăzute la art. 7 lit. s.

Art. 10. Rezilierea contractului pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale operează de drept fără îndeplinirea altor formalități și fără a necesita o notificare prealabilă.

Art. 11. Rezilierea unilaterală a contractului din inițiativa Societății Servicii de 5

Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. poate fi făcută in cazuri justificate, pentru motive de utilitate publică, revendicări ale foștilor proprietari.

Art. 12. în eventualitatea modificării situației juridice a terenului ca urmare a hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești ( proprietarul de drept al terenului) ori a altor acte normative, prezentul contract este de drept și fără nicio formalitate desființat.

»

zx

Art. 13. In situația în care pe suprafața de teren care face obiectul contractului sau pe suprafețele de teren învecinate cu acesta se vor realiza lucrări aprobate, autorizate și/ sau avizate de către Primăria Municipiului Ploiești contractul va înceta pe deplin drept la data înștiințării Beneficiarului de către Administratorul domeniului public despre existența acestor lucrări.

VII Forța majora

Art. 14. Orice împrejurare independenta de voința părților, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia, este considerata ca forță majora și exonerează de răspundere partea care o invoca.

VIII. Litigii

Art. 15. Părțile convin ca litigiile ce pot apare din interpretarea și executarea prezentului contract, care nu pot fi soluționate pe cale amiabila, să fie supuse instanțelor judecătorești competente.

IX. Legea aplicabila

Art. 16. Prezentul contract este supus legii romane.

X. Alte clauze

Art. 17. Părțile au luat la cunoștință și acceptă în mod expres prevederile prezentului contract.

Art. 18. Prin semnarea prezentului contract, Beneficiarul egte§p£'acord ca datele să-i fie prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentul Gene privind Protecția Datelor (GDPR) - Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlame:ritui(ifc;European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 119 (4.5.2016), aplicabil de la 25 mai 2018;h) date cu caracter personal - orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoana fizică identificabilă este o persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prezentul contract a fost întocmit in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

SERVICII DE GOSPODĂRIRE

BENEFICIAR


URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

Director General

Director Economic

Serviciul Juridic