Hotărârea nr. 520/2019

Hotãrârea nr. 520 privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor şi prestarea serviciilor în cadrul Serviciului Public Administraţia Parcului Memorial ,,Constantin Stere”

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 520

privind stabilirea tarifelor

pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor în cadrul

Serviciului Public Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 647/04.12.2019 al Viceprimarului Municipiului Ploiești, domnul Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate nr.8293/29.10.2019 prin care se propune stabilirea tarifelor ce se vor percepe în desfășurarea activității Serviciului Public Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”, începând cu data de 01.01.2020;

ținând cont de raportul de specialitate nr. 405/12.12.2019 al Direcției Economice;

luând în considerare avizul Comisiei nr. 1 - de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 18.12.2019;

având în vedere prevederile art. 28 lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003 și modificată prin Legea 101/2006;

în baza Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și a Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 109/28.06.2002 privind înființarea Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere”;

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă tarifele ce vor fi percepute pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor ce fac obiectul de activitate al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere”, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.01.2020.

Art. 2(1) Aprobă acordarea de gratuitate pentru grupurile organizate de preșcolari ai grădinițelor și elevi ai școlilor din Municipiul Ploiești, din ciclul primar și gimnazial și însoțitorii acestora, în fiecare zi de marți și joi a săptămânii, între orele 7,30 - 15,30, la intrarea în Grădina Zoologică, în baza unui document justificativ.

(2) Acordarea de gratuitate la intrarea în Grădina Zoologică se va acorda în baza unui centralizator care să cuprindă numele elevilor și ștampila unității de învățământ.

(3) Accesul în Grădina Zoologică se va face numai după anunțarea, în prealabil, cu cel puțin 1 zi înainte, telefonic sau scris la sediul Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești.

Art. 3(1) Aprobă acordarea de gratuitate pentru pensionari, cetățeni ai Municipiului Ploiești, în fiecare zi de miercuri a săptămânii, la Grădina Zoologică și la parcarea auto din incinta Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești.

(2) Gratuitatea la Grădina Zoologică se acordă în baza cuponului de pensie, iar la parcarea auto gratuitatea se acordă în baza talonului autoturismului și a cuponului de pensie.

Art. 4 Veniturile realizate corespunzător art. 1 reprezintă venituri proprii ale Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere”.

Art. 5 Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

A

Art. 6 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 6/16.01.2013, Hotărârea Consiliului Local nr. 213/23.06.2015, Hotărârea Consiliului Local nr. 360/25.09.2015, Hotărârea Consiliului Local nr. 119/11.04.2016 și Hotărârea Consiliului Local nr. 70/29.03.2018.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 19 decembrie 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Șprin-Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA

Consilier juridic

A. Tarifele pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor de agremmpcăfreTerți:^

Nr. Crt.

Denumire tarif

a wti s

1.

Vizitare grădina zoologică copii peste Mani și adulți

2.

vizitare grădina zoologică           copii (5-14 ani)

5 lei/persbâriă^

3.

bilet tip familie 1 adult si 2 copii

17 lei

4.

bilet tip familie 2 adulți și 2 copii

20 lei

5.

grup organizat, minim 10 persoane

reducere 10% din tariful standard

6.

folosire parcări autoturisme și microbuze

7 lei/auto/zi

7.

folosire parcări autocare, autobuze

20 lei/auto/zi

8.

pescuit

100 lei/persoană/zi

9.

plimbare cu barca                  14 oră

15 lei/ barca

10.

plimbare cu barca                   1 oră

25 lei/barca

11.

plimbare cu hidrobicicleta            14 oră

151ei/hidrobicicleta

12.

plimbare cu hidrobicicleta            1 oră

25 lei/hidrobicicleta

13.

folosire teren pentru mașinuțe electrice cu acumulatori, karturi cu pedale, biciclete, etc

40 lei/mp/lună

14.

folosire teren activități fotografice, picturi pe față pentru copii, picturi figurine din ipsos și modelaj baloane

40 lei/mp/lună

15.

folosire teren pentru jocuri de copii (jumping castles, trambuline, tobogane gonflabile, trenuleț electric și alte activități recreative și distractive) - minim 200 mp

8 lei/mp/lună

16.

folosire teren pentru activități cultural educaționale: amplasare planetariu, expoziții, etc. - minim 50 mp

8 lei/mp/lună

17.

folosire teren pentru organizarea de serbări câmpenești, petreceri private, festivaluri, spectacole în aer liber

6 lei/mp/zi

18.

folosire teren în zona A PARC pentru desfășurarea de activități comerciale (01 aprilie - 30 septembrie)

40 lei/mp/lună

19.

folosire teren în zona A PARC pentru desfășurarea de activități comerciale (01 octombrie-31 martie)

20 lei/mp/lună

20.

folosire spații cu dotări în zona A PARC pentru desfășurarea de activități comerciale (01 aprilie - 30 septembrie)

65 lei/mp/lună

21.

folosire spații cu dotări în zona A PARC pentru desfășurarea de activități comerciale (01 octombrie - 31

30 lei/mp/lună

martie)

22.

folosire teren în zona B PARC pentru desfășurarea de activități comerciale (01 aprilie - 30 septembrie )

36 lei/mp/lună

23.

folosire teren în zona B PARC pentru desfășurarea de activități comerciale (01 octombrie - 31 martie)

17/î^ifip/lună ?

A /    v

f W W.âjw i

24.

folosire spații cu dotări în zona B PARC pentru desfășurarea de activități comerciale (01 aprilie - 30 septembrie )

25.

folosire spații cu dotări în zona B PARC pentru desfășurarea de activități comerciale (01 octombrie - 31 martie)

28 lei/mp/lună

26.

folosire teren în zona C PARC pentru desfășurarea de activități comerciale (01 aprilie - 30 septembrie )

32 lei/mp/lună

27.

folosire teren în zona C PARC pentru desfășurarea de activități comerciale (01 octombrie-31 martie)

15 lei/mp/lună

28.

folosire spații cu dotări în zona C PARC pentru desfășurarea de activități comerciale (01 aprilie - 30 septembrie)

55 lei/mp/lună

29.

folosire spații cu dotări în zona C PARC pentru desfășurarea de activități comerciale (01 octombrie - 31 martie)

25 lei/mp/lună

30.

folosire teren în zona A PARC in vederea desfășurării de activități de alimentație publică (01 aprilie - 30 septembrie)

10 lei/mp/lună

31.

folosire teren în zona A PARC in vederea defășurării de activități de alimentație publică (01 octombrie - 31 martie)

5 lei/mp/lună

32.

folosire spații cu dotări în zona A PARC pentru activități de alimentație publică (01 aprilie - 30 septembrie)

65 lei/mp/lună

33.

folosire spații cu dotări în zona A PARC pentru activități de alimentație publică (01 octombrie - 31 martie)

30 lei/mp/lună

34.

folosire teren în zona B PARC in vederea desfășurării de activități de alimentație publică (01 aprilie - 30 septembrie)

8 lei/mp/lună

35.

folosire teren în zona B PARC in vederea defășurării de activități de alimentație publică (01 octombrie - 31 martie)

4 lei/mp/lună

36.

folosire spații cu dotări în zona B PARC pentru activități de alimentație publică (01 aprilie - 30 septembrie)

60 lei/mp/lună

37.

folosire spații cu dotări în zona B PARC pentru activități de alimentație publică (01 octombrie - 31 martie)

28 lei/mp/lună

38.

folosire teren în zona C PARC in vederea desfășurării de activități de alimentație publică (01 aprilie - 30 septembrie)

sg

Ml

39.

folosire teren în zona C PARC in vederea defașurării de activități de alimentație publică (01 octombrie - 31 martie)

2

40.

folosire spații cu dotări în zona C PARC pentru activități de alimentație publică (01 aprilie - 30 septembrie)

55 lei/mp/lună

41.

folosire spații cu dotări în zona C PARC pentru activități de alimentație publică (01 octombrie - 31 martie)

25 lei/mp/lună

42.

folosire teren în zona D PLAJĂ in vederea desfășurării de activități de alimentație publică (01 aprilie - 30 septembrie)

4 lei/mp/lună

43.

folosire teren în zona D PLAJĂ in vederea defășurării de activități de alimentație publică (01 octombrie - 31 martie)

2 lei/mp/lună

44.

folosire spații cu dotări în zona D PLAJĂ pentru activități de alimentație publică (01 aprilie - 30 septembrie)

55 lei/mp/lună

45.

folosire spații cu dotări în zona D PLAJĂ pentru activități de alimentație publică (01 octombrie - 31 martie)

25 lei/mp/lună

46.

închiriere sală educațională și de conferințe cu videoproiector

100 lei/oră

Notă: Copiii cu vârsta până la 5 ani vor avea acces gratuit în grădina zoologică.

B. Tarifele de prestări servicii sanitar-veterinare către terți, ce vor fi practicate de către Serviciul Ocrotirea Animalelor Comunitare

capturare câini în afara localității (cost tranchilizare, transport, cazare, manopere veterinare, euthanasiere, în conformitate cu O.U.G. 155/2001 - actualizată privind gestionarea câinilor fără stăpân, Legea 205/2004 privind protecția animalelor și Legea 9/2008)

200 lei/cap câine


Tarifele din prezenta anexă conțin T.V.A.


ANEXA

tA Hct fa