Hotărârea nr. 52/2019

Hotãrârea nr. 52 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2019 privind stabilirea salariilor de bază ale funcţionarilor publici şi a personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploieşti şi din instituţiile şi serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti şi alte măsuri privind politica de personal pe anul 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR, 52


privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2019 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și a personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești și din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești și alte măsuri privind politica de personal pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 74/19.02.2019 a Viceprimarului municipiului Ploiești, domnul Ganea Cristian Mihai, prin care se propune majorarea cu 7% față de nivelul stabilit conform anexelor nr. 1 - nr. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr.4/2019 pentru personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de scutire de impozit pe venit din data de 31 decembrie 2017, precum și modificarea anexei nr. 2b a Hotărârii Consiliului Local nr. 4/31.01.2019 la salariul de bază pentru funcția de șef formație pază/pompieri în cuantum de 3557 lei, coeficient 1.71, pentru gradația 0, începând cu data de 01.01.2019;

ținând cont de raportul de specialitate nr. 74/21.02.2019 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ, raportul de spcialitate nr. 32/22.02.2019 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 54/26.02.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.02.2019 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor si libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 25.02.2019;

având în vedere prevederile articolul unic al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 91/2017, actualizată, prin care Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, se modifică și se completează la punctul 12 astfel: „La articolul 38 alineatul (3), după litera g) se introduc două litere noi, literele h) și i), cu următorul cuprins: ,,i) prin excepție de la lit. a), pentru personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de scutire de impozit pe venit din data de 31 decembrie 2017, potrivit prevederilor art. 60, pct. 1-3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul brut al sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 28,5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăși limita prevăzută la art. 25, în măsura în care personalul respectiv își desfășoară activitatea în aceleași condiții.”

în temeiul art. 36, alin. (2) lit. „a” și alin. (3) lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, actualizată ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Pentru personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de scutire de impozit pe venit din data de 31 decembrie 2017 cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul brut al sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 7% față de nivelul stabilit conform anexelor nr. 1 - nr. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2019, fără a depăși limita prevăzută la art. 25 din Legea nr. 153/2017 Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată, în măsura în care personalul respectiv își desfășoară activitatea în aceleași condiții, începând cu data de 01.01.2019.

Art. 2 Stabilirea salariului de bază pentru funcția de șef formație pază/pompieri în cuantum de 3557 lei, coeficient 1.71, pentru gradația 0, conform anexei nr. 2b ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2019 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și a personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești și din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești și alte măsuri privind politica de personal pe anul 2019 rămân neschimbate.

Art. 4 începând cu data de 01.01.2019 prevederile art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 2/30.01.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești și instituțiile nominalizate la art. 9 din Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2019 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 februarie 2019Salarii de baza stabilite

la nivelul unitatii administrativ teritoriale - Municipiul Ploiești conform nomenclatorului si ierarhiei funcțiilor din administrația publica locala

b)Funcții de execuție personal contractual pe grade și trepte profesionale

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Salariu de baza - lei

Gradația 0

Coeficient*

Vechime 3

- 5 ani

Vechime

5-10 ani

Vechime 10 -15 ani

Vechime 15 - 20 ani

Vechime peste 20 ani

Coeficient*

7,5%

5%

5%

2,5%

2,5%

1

~T~

“T"

~1~

5

1

Auditor

gradul IA

s

gradul I

s

gradul II

s

2

Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, inspector casier

gradul IA

s

5720

2,75

6149

6456

6779

6948

7122

3,424

gradul I

s

4202

2,02

4517

4743

4980

5105

5233

2,516

gradul II

s

3349

1,61

3600

3780

3969

4068

4170

2,005

debutant

s

2205

1,06

2370

2489

2613

2678

2745

1,320

3

Consilier juridic

gradul IA

s

5720

2,75

6149

6456

6779

6948

7122

3,424

gradul I

s

4202

2,02

4517

4743

4980

5105

5233

2,516

gradul II

s

3349

1,61

3600

3780

3969

4068

4170

2,005

debutant

s

2205

1,06

2370

2489

2613

2678

2745

1,320

4

Tehnician-economist, secretar superior, interpret relații, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinainer, arhivist

gradul IA

SSD

gradul I

SSD

gradul II

SSD

debutant

SSD

5

Referent, inspector, arhivar, referent casier

IA

M

3078

1,48

3309

3474

3648

3739

3833

1,843

I

M

2683

1,29

2884

3028

3179

3259

3340   .

1,606

II

M

2496

1,20

2683

2817

2958

3032

/<1Qft5n7l

h<,494

debutant

M

2080

1,00

2236

2348

2465

2527

V25ÎJ0

-4* f&45

6

Agent agricol

I

M

- 7

II

M; G

debutant

M; G

7

Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf

IA

M

2683

1,29

2884

3028

3179

3259

3340

0 1.606

I

M; G

2496

1,20

2683

2817

2958

3032

3108

1,494

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Salariu de baza - lei

Gradația 0

Coeficient*

Vechime 3 - 5 ani

Vechime 5-10 ani

Vechime 10 -15 ani

Vechime 15 - 20 ani

Vechime peste 20 ani

Coeficient*

>,5%

5%

2,5%

2,5%

T“

T"

4“

5

debutant

M; G

2080

1,00

2236

2348

2465

2527

2590

1,245

8

Secretar

M; G

2496

1,20

2683

2817

2958

3032

3108

1,494

Secretar debutant

M; G

2080

1,00

2236

2348

2465

2527

2590

1,245

9

Administrator

I

M

2870

1,38

3239

3401

3486

3573

1,718

3085

II

M

2496

1,20

2683

2817

2958

3032

3108

1,494

10

Șef depozit

I

M

II

M

11

Casier, magaziner

M; G

2870

1,38

3085

3239

3401

3486

3573

1,718

Casier, magaziner debutant

M; G

1,20

2683

2817

2958

3032

3108

1,494

2496

12

Șef formație pază/pompieri

M; G

3557

1,71

3824

4015

4216

4321

4429

2,129

13

Portar, paznic, pompier, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier

M; G

3078

1,48

3309

3474

3648

3740

3834

1,843

14

Bucătar, lenjereasă

M; G

15

îngrijitor

M/G

2496

1,20

2683

2817

2958

3032

3108

1,494

debutant

M/G

2080

1,00

2236

2348

2465

2527

2590

1,245

16

Maistru

I

M; G

II

M; G

17

Șofer

I

M; G

3078

1,48

3309

3474

3648

3740

3834

1,843

II

M; G

2080

1,00

2236

2348

2465

2527

2590

1,245

18

Muncitor calificat

I

M; G

3078

1,48

3309

3474

3648

3740

3834

1,843

II

M; G

2683

1,29

2884

3028

3179

3259

3340

1,606

III

M; G

2496

1,20

2683

2817

2958

3032

3108

1,494

IV

M; G

2080

1,00

2236

2348

2465

2527

2590

1,245

19

Muncitor necalificat

I

M; G

1,20

2683

2817

2958

3032

3108

1,494

2496

II - fără sporuri

M; G

2080

1,00

2236

2348

2465

2527

2590 7


NOTĂ:

Salariile de bază stabilite pentru funcțiile prevăzute la gradul IA sau treapta IA, potrivit nivelului studiilor, de la administrația publică locală, se utilizează și j^rțr de la cabinetul primarului comunei, orașului și municipiului, precum și cabinetul președintelui consiliului județean, cabinetul primarului de sector al municij primarului general al municipiului București‘Coeficient: salariu de baza / salariu minim pe economie

Salariu minim pe economie;


pentr

ipfniui

- O          — z •*'

c °


funcțiilor

șibiftetul


2080 lei