Hotărârea nr. 518/2019

Hotãrârea nr. 518 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploieşti

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 518

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 672/10.12.2019al domnului Viceprimar Cristian Mihai Ganea și al domnilor consilieri din comisia de buget-fmanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii-strategii și prognoze, Palaș Alexandru Paul, Sălceanu Claudia Oana, Gheorghe Andrei, Sîrbu Simion Gheorghe, Staicu Zoia, precum și Raportul de specialitate nr. 5785/10.12.2019 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 422/17.12.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 18.12.2019;

în conformitate cu prevederile art.19 și art.49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. (4), lit. a) și art. 139 alin. (3), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă Programul de activitate al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești pe anul 2019 conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 19 decembrie 2019

I

PREȘEDINTE pE ȘEDINȚĂ George-SftriContrasemnează:

p. SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA

Consilier juridic

JUDEȚUL PRAHOVA TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIEȘTI


ANEXA NR.1

cft fa. Zlt/zaS


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019


MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget inițial aprobat HCL 464/28.11.20 19

Realizat la

30.11.2019

Influente +/-

Propunere Buget an 2019

TOTAL VENITURI - din care:

14.342,00

13.291,00

-25,00

14.317,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

14.317,00

13.291,00

-25,00

14.292,00

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

755,00

686,00

0,00

755,00

Donații și sponsorizări

37.10.01

35,00

35,00

0,00

35,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

13.527,00

12.570,00

-25,00

13.502,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

25,00

0,00

0,00

25,00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

25,00

0,00

0,00

25,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

14.342,00

12.756,00

-25,00

14.317,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

14.317,00

12.756,00

-25,00

14.292,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 SF+55SF+57+59)

01

14.317,00

12.756,00

-25,00

14.292,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

10.884,00

9.947,00

-23,00

10.861,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

10.373,00

9.463,00

-20,00

10.353,00

Salarii de baza

10.01.01

9.397,00

8.585,00

-14,00

9.383,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

388,00

349,00

-3,00

385,00

indemnizații de delegare

10.01.13

40,00

38,00

-1,00

39,00

Indemnizații de hrană

10.01.17

545,00

488,00

-2,00

543,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

3,00

3,00

0,00

3,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

231,00

228,00

-3,00

228,00

Tichete de vacanta

10.02.06

231,00

228,00

-3,00

228,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

280,00

256,00

0,00

280,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

48,00

44,00

0,00

48,00

Contribuția asițjuratorie j.entru munca

10.03.07

232,00

212,00

0,00

232,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.16 la 20.27+20.30)

20

3.276,00

2.667,00

0,00

3.276,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

2.672,00

2.267,00

-44,00

2.628,00

Furnituri de birou

20.01.01

15 00

15 00

0,00

15 00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15,00

6,00

0,00

15,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

300,00

250,00

-15,00

285,OS

Apa, canal si salubritate

20.01.04

17,00

14,00

1,00

18,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

30,00

15,00

-5,00

25, V

Piese de schimb

20.01.06

10,00

7,00

0,00

10,00

T ransport

20.01.07

25,00

25,00

5,00

30,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

45,00

38,00

-2,00

43,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționa!

20.01.09

1.697,00

1.444,00

12,00

1.709,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

518,00

453,00

-40,00

478,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget inițial aprobat HCL 464/28.11.20

19

Realizat la

30.11.2019

Influente +1-

Propunere Buget an 2019

Reparații curente

20.02

8,00

2,00

0,00

8,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

250,00

128,00

50,00

300,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

250,00

128,00

50,00

300,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

20,00

19,00

0,00

20,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3,00

2,00

0,00

3,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

17,00

17,00

0,00

17,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

3,00

1,00

0,00

3,00

Pregătire profesionala

20.13

1,00

0,00

0,00

1,00

Protecția muncii

20.14

22,00

18,00

1,00

23 00

Alte cheltuieli

20.30

300 00

232 00

-7.001

293 00

Reclama si publicitate

20.30.01

75,00

47,00

0,00

75 00

Protocol si reprezentare

20.30.02

35,00

35,00

0,00

35 00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

30,00

7,00

0,00

30 00

Chirii

20.30.04

160,00

143,00

-7,00

153 00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

TITLUL X AL TE CHEL TUIELI

59

157,00

142,00

-2,00

155,00

Sume aferente persoanelor cu handicap nelncadrate

59.40

157,00

142,00

■2,00

155,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

25,00

0,00

0,00

25,00

Cheltuieli de capital

70

25,00

0,00

0,00

25,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

25,00

0,00

0,00

25,00

Active fixe

71.01

25,00

0,00

0,00

25,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

25,00

0,00

0,00

25,00

Mobilier, aparatură birotica și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00


CONTABIL SEF,

Neacsu (rina
z SA

Nr. crt.

Secția

Țipai proiectul ui

Denumire proiect

Posibili parteneri

Perioada

Deviz estimativ (mit lei)

Colaboratori, prestări servicii artistice

Producție spectacole (decor, costume, recuzita, tipărituri

Publicitate

TOTAL

1

Drama

Mediu

Evenimente dedicate Zilei Culturii Naționale

- susținerea cu titlu gratuit a spectacolului Piatra din casa, de Vasile Alecsandri

-recital de poezie al actorilor Theodora

Sandu si Andrei Radu

Consiliul

Județean

Prahova

Muzeul Județean de Arta Prahova

15 ianuarie

0

0

0

0

2

Drama

Mare

Vrăjitoarele din Salem, de Arthur Miller, regia Vlad

Cristache

9 martie

110

134

1

245

3

Revista

Mediu

Crima la lloward Johnson, de Sam Bobrick si Ron Clark, regia Radu Gabriel

22 martie

38

39

1


//cz

Hi-
4

Revista

mic

100 de ani de cintee Spectacol dedicat zilei de Dragobete

24

februarie

0

0

0

0

5

Revista,

Drama

mediu

Spectacol dedicat femeilor din viata noastra si expoziție de bijuterii florale, expoziție de goblenuri

Sala teatrului

1-8 martie

0

0

1

1

6

Drama

Revista

Animație

mic

Toma Caragiu -Patron și inspirator.

Conferința Ion Caramitru si recital Adrian Naidin Evocare prilejuită de comemorarea a 40 de ani de la dispariția marelui actor Toma Caragiu, proiecții video cu marele artist, invitați oameni de cultura

Foyerul principal și sala teatrului

4 martie

11,5

0

0,5

12

7

Revista

mare

ZIUA

RECUNOȘTINȚEI (titlu provizoriu Audiția), scenariu de Daniel Chîrila, regia Horia Suru

1

24 aprilie

115

21

2

V]

^y

8

Revista

mic

Participare la expoziția Euro-

Prahova 2019 desfasurata in Cehia si Slovacia

Consiliul Județean Prahova

3-8 iunie

9

Drama

mare

Casatoria, de

N.V.Gogol, regia Alexandru

Mazgareanu

1 iunie

88

103

2

193

10

Drama Revista

mediu

Garden Party -eveniment outdoor organizat cu ocazia sărbătoririi a 70 de ani de la infiintarea teatrului

14 iunie

30

40

70

11

Animație Revista

mic

Concertele

ARTUNA concerte de jazz in aer liber

Filarmonica Paul

Constantinescu

11 iulie,

17 iulie

12

Animație

mare

Spectacol pentru copii, Califul barza, regia Oana Leahu

17 septemb rie

66

40

2

108

13

Animație

mare

Festivalul International de Teatru pentru copii si tineret, ediția a Il-a

Primăria Ploiești Asociația Viitor Ari

Sala Teatrulu i pentru copii

20-26 mai

45

30

15

90

14

Drama

mare

Avanpremiera spectacolului A 12-a

Noicmbr

90

80

2

TEATRU TOMAj


noapte de

W.Shakespeare, regia Cristi Juncu

ie-20 decembr ie

15

Drama

Aniversarea a 70 de ani de la înființarea Teatrului Toma Caragiu

13-15 decembr ie

20

10

15

45

16

Drama,

Revista Animație

mare

Festivalul International de teatru Toma Caragiu, ediția a IX-a

Primăria Ploiești Parteneri media Sponsori

5-10 noiembri e

300

60

20

380

mediu

SUFLET PERECHE-concert spectacol NICO& friends regia George

18 decern bri e

-><

48

2

67

Frincu

TOT Al PRODUCȚII


TEATRU TOMAj


TOTAL


1849


Nr.

Depart. coordon ator

Titlul, profilul și caracterul manifestării

Parteneri

Locul si data desfășurării

Deviz estimat Mii lei- organizare si susținere Festival

TOTAL

Mii lei

Drepturi de reprezenta r e, onorarii participanti (200109)

Transport decor si participanti festival (200107)

Cazare

Participanti (200130)

Chirii pentru desfasurarea evenimentelo r (203004)

Publicitate

(203001)

1

TTC

Drama

Revista

Animație

FESTIVALUL International de teatru TOMA CARAGIU, ediția alX-a

Parteneri media

Sala

Teatrului

Alte spatii culturale

300

10

40

10

20

380

2

Animație

FESTIVALUL International de teatru pentru copii si tineret IMAGINARIUM, ediția a Il-a

Parteneri media

Sala Teatrului pentru copii

45

0

30

0

15

ta V

v

—. 'mii,

.»•>" *

J-' A v.

? Diri