Hotărârea nr. 517/2019

Hotãrârea nr. 517 privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2019 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 517 privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2019 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând Referatul de aprobare nr. 677/10.12.2019 al dlui Primar Adrian Florin Dobre, al consilierilor din comisia buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Paul Palaș Alexandru, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu și Raportul de specialitate nr. 18480/10.12.2019 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2019 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 416/17.12.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, Comisia buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 18.12.2019;

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019, Legii nr. 47/2019 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul ari. 129, alin. 4, lit. a, art. 139, alin. 3, lit. a, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul de cheltuieli pe anul 2019, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, structurat pe următoarele activități: Buget „Servicii de sănătate publică”, conform Anexei nr. 1, Buget „Alte instituții și acțiuni sanitare”, conform Anexei nr. 2, Buget „Asistență acordată persoanelor în vârstă”, conform Anexei nr. 3, Buget „Asistența socială în caz de boli și invalidități”, conform Anexei nr. 4, Buget „Ajutoare pentru locuințe”, conform Anexei nr. 5, Buget „Cantina de ajutor social”, conform Anexei nr. 6, Buget „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale”, conform Anexei nr. 7, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Direcția Economică, din cadrul Municipiului Ploiești, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 19 decembrie 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

George-So^in-țfieulae BOTEi


ANEXA NR. 1

BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2019 AVAND CA SURSA DE FINANȚARE D.S.P. si BUGETUL LQOAj?/

PROPUS SPRE RECTIFICARE                                       . ''3/

IfM, .MII LEU/ ■

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚIE

10.12.2019

BUGET ALOCAT

INFLUENTE

+/<ș>

PROPUNEftjt'' .RșeTțHCkRp.

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE )

9,915.10

10,940.00

-199.00

10,741.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

9,915.10

10,918.00

-199.00

10,719.00

CHELTUIELI CURENTE

01

9,915.10

10,918.00

-199.00

10,719.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

9,809.00

10,720.00

-174.00

10,546.00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

9,423.00

10,314.00

-173.00

10,141.00

Salarii de baza

10.01.01

8,063.00

8,801.00

-164.00

8,637.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

1,003.00

1,113.00

-7.00

1 106.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

357.00

400.00

-2.00

398.00

Cheltuieli salariate in natura

10.02

177.00

177.00

0.00

177.00

Tichete de vacanta

10.02.06

177.00

177.00

0.00

177.00

Contribuții

10.03

209.00

229.00

-1.00

228.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

209.00

229.00

-1.00

228.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

81.10

168.00

-22.00

146.00

Bunuri si servicii

20.01

21.00

35.00

-12.00

23.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

4.00

-1.00

3.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3.00

6.00

-3.00

3.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

15.00

25.00

-8.00

17.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

50.00

116.00

-9.00

107.00

Medicamente

20.04.01

28.00

36.00

-4.00

32.00

Materiale sanitare

20.04.02

22.00

75.00

-5.00

70.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Dezinfectând

20.04.04

0.00

5.00

0.00

5.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0.10

5.00

0.00

5.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.10

5.00

0.00

5.00

Protecția muncii

20.14

10.00

12.00

-1.00

11.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

25.00

30.00

-3.00

27.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

25.00

30.00

-3.00

27.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

22.00

0.00

22.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

22.00

0.00

22.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71.00

0.00

22.00

0.00

22.00

Active fixe

71.01

0.00

22.00

0.00

22.00

Mașini. echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

22.00

0.00

22.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00

DIRECTOR GENERAL,

ion,Z^> Nr. 1

ADMINISTRAȚIA £ a SERVICIILOR 2, Vp SOCIALE C' ^COMUNITARE

ANEXA NR. 2 Z A       fjq.

BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2019 AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PROPUS SPRE RECTIFICAREMII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚIE

10.12.2019

BUGET ALOCAT

INFLUENTE + /-

PROPUNERE RECTIFICARE

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNC1IONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

47.00

50.00

-2.00

48.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

47.00

50.00

-2.00

48.00

CHELTUIELI CURENTE

01

47.00

50.00

-2.00

48.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

47.00

50.00

-2.00

48.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

47.00

50.00

-2.00

48.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

47.00

50.00

-2.00

48.00

Tichete de cresa

57.02.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0.00

0.001

0.00

0.00

WNISTRAȚIA â /Serviciilor 2J oy sociale £ J COMUNITARE y

ANEXA NR. 3 cfi

BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2019 A VÂND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PROPUS SPRE RECTIFICARE
MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚIE

10.12.2019

BUGET ALOCAT

INFLUENTE + /-

PROPUNERE RECTIFICARE

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCIIONARE+SEC ȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1,792.00

1,975.00

-42.00

------------------- .

1,933:00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

1,792.00

1,975.00

-42.00

1,933.00

CHELTUIELI CURENTE

01

1,792.00

1,975.00

-42.00

1,933.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1,425.00

1,485.00

-13.00

1,472.00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

1,361.00

1,418.00

-13.00

1,405.00

Salarii de baza

10.01.01

1,125.00

1,172.00

-5.00

1,167.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

123.00

128.00

-4.00

124.00

Alte sporuri

10.01.06

32.00

33.00

-1.00

32.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

81.00

85.00

-3.00

82.00

Cheltuieli salarialc in natura

10.02

35.00

35.00

0.00

35.00

Tichete de vacanta

10.02.06

35.00

35.00

0.00

35.00

Contribuții

10.03

29.00

32.00

0.00

32.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

29.00

32.00

0.00

32.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

364.00

486.00

-29.00

457.00

Bunuri si servicii

20.01

235.00

304.00

-10.00

294.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

4.00

0.00

4.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

14.00

20.00

-1.00

19.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

62.00

80.00

-9.00

71.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

18.00

20.00

0.00

20.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

4.00

5.00

-1.00

4.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

134.00

175.00

1.00

176.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana

20.03

117.00

151.00

-8.00

143.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

117.00

151.00

-8.00

143.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

2.00

14.00

-11.00

3.00

Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

11.00

-11.00

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

2.00

3.00

0.00

3.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

5.00

9.00

-1.00

8.00

Uniforme si echipament

20.05.01

3.00

3.00

0.00

3.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2.00

6.00

-1.00

5.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

3.00

3.00

0.00

3.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3.00

3.00

0.00

3.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

0.00

2.00

2.00

Protecția muncii

20.14

2.00

5.00

-1.00

4.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

3.00

4.00

0.00

4.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

3.00

4.00

0.00

4.00

JUDEȚUL: PRAHOVA


ADMINISTRAȚIA SERIVIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

68.02.05.02 ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE BOLI SI INVALIDITĂȚI

BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019

PROPUS SPRE RECTIFICARE

MU LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚIE

10.12.2019

BUGET ALOCAT

INFLUENTE +/

PROPUNERI RECTIFICARE

i 1/14l l 11 r.1. j l 1 ÎLi. 1 i^hl V i iTr VE4 DE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE nrvi’ni t t

43,910.00

44,296.00

-212.00

44,084.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

43,910.00

44,296.00

-212.00

44,084.00

CHELTUIELI CURENTE

01

43,910.00

44,296.00

-212.00

44,084.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

15,909.00

15,996.00

-153.00

15,843.00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

14,924.00

15,009.00

-151.00

14,858.00

Salarii de baza

10.01.01

13,314.00

13,361.00

-113.00

13,248.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

1.610.00

1.648.00

-38.00

1.610.00

Cheltuieli salariate in natura

10.02

650.00

651.00

-1.00

650.00

Tichete de vacanta

10.02.06

650.00

651.00

-1.00

650.00

Contribuții

10.03

335.00

336.00

-1.00

335.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

335.00

336.00

-1.00

335.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

152.00

154.00

0.00

154.00

Bunuri si servicii

20.01

152.00

154.00

0.00

154.00

| Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

152.00

154.00

0.00

154.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

27,449.00

27,746.00

-59.00

27,687.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

27.449.00

27.746.00

-59.00

27,687.00

Aiutoare sociale in numerar

57.02.01

27,449.00

27,746.00

-59.00

27,687.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59.00

400.00

400.00

0.00

400.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

400.00

400.00

0.00

400.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,JUDEȚUL: PRAHOVA

ADMINISTRAȚIA SERIV11LOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

68.02.10 AJUTOARE PENTRU LOCUINȚE

ANEXA NR.S^^^W

/ e

BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL SI BUGETUL DE STAT PE ANUL 2019 PROPUS SPRE RECTIFICARE

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚIE

10.12.2019

BUGET ALOCAT

INFLUENTE +/-

PROPUNERI RECTIFICARE

IVI.IL LtltL 1 l IMJ 13TX 1 ll’AEA UE.

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

IU MTII TIDL I

92.00

135.00

-13.00

122.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

92.00

135.00

-13.00

122.00

CHELTUIELI CURENTE

01

92.00

135.00

-13.00

122.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2.00

3.00

-1.00

2.00

Bunuri si servicii

20.01

2.00

3.00

-1.00

2.00

| Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

2.001

3.00

-1.00

2.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

90.00

132.00

-12.00

120.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.041

57.02

90.00

132.00

-12.00

120.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

90.00

132.00

-12.001

120.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

0.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR GENERAL,


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATEH/Ă' Nr.1 V

W/dm'nistratia'J,', z SERVICIILOR 2I /\o SOCIALE £ V COMUNITARE

ADMINISTRAȚIA SERIVIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI 68.02.15.02 CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

ANEXA NR. 6 M

BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2019 A VÂND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PROPUS SPRE RECTIFICARESEF SERVICIIJ^INA/VCIAR CONTABILITATE, FLORI
> „MII LEI-

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚIE

10.12.2019

BUGET ' ALOCAT

INFLUENTE

PROPUNERE

RECTIFICARE

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNC1IONARE+SECIIUNEA DE DEZVOLTARE»

2,037.00

2,480.00

-39.00

2,441.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

2,037.00

2,480.00

-39.00

2,441.00

CHELTUIELI CURENTE

01

2,037.00

2,480.00

-39.00

2,441.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

688.00

718.00

-15.00

703.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

657.00

685.00

-14.00

671.00

Salarii de baza

10.01.01

568.00

594.00

-12.00

582.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

50.00

51.00

-1.00

50.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

39.00

40.00

-1.00

39.00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

17.00

17.00

0.00

17.00

Tichete de vacanta

10.02.06

17.00

17.00

0.00

17.00

Contribuții

10.03

14.00

16.00

-1.00

15.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

14.00

16.00

-1.00

15.00

TITL ULII BUNURI SI SER VICII

20

1,347.00

1,760.00

-24.00

1,736.00

Bunuri si servicii

20.01

173.00

233.00

-5.00

228.00

Furnituri de birou

20.01.01

1.00

3.00

0.00

3.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3.00

3.00

0.00

3.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

50.00

58.00

-2.00

56.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

8.00

10.00

-1.00

9.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

7.00

9.00

-1.00

8.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

104.00

150.00

-1.00

149.00

Reparații curente

20.02

18.00

20.00

-2.00

18.00

Hrana

20.03

1,153.00

1,500.00

-13.00

1,487.00

1 Hrana pentru oameni

20.03.01

1,153.00

1,500.00

-13.00

1,487.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

2.00

5.00

-3.00

2.00

Uniforme si echipament

20.05.01

2.00

2.00

0.00

2.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.00

3.00

-3.00

0.00

Protecția muncii

20.14

1.00

2.00

-1.001

1.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

2.00

2.00

0.00

2.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

2.00

2.00

0.00

2.00

ADMINISTRAȚIA SERIVIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

68.02.50 ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SI ASISTENTEI SOCIALE - ACTIVITATEA PROPRIE

ANEXA NR. 7 <• 4       ZlO- 57?/ 20(5

BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2019 AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PROPUS SPRE RECTIFICARE

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚIE

10.12.2019

BUGET ALOCAT

i- , j

INFLUENTE

' + /-

PROPUNERE RECTIFICARE

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

18,833.00

20,084.00

-220'00

19,864.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

18,826.00

19,953.00

-217.00

19,736.00

CHELTUIELI CURENTE

01

18,826.00

19,953.00

-217.00

19,736.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

11,556.00

12,032.00

-119.00

11,913.00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

11,118.00

11,570.00

-117.00

11,453.00

Salarii de baza

10.01.01

10,503.00

10,942.00

-107.00

10,835.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

89.00

91.00

-1.00

90.00

Alte sporuri

10.01.06

54.00

54.00

0.00

54.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

472.00

483.00

-9.00

474.00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

202.00

202.00

0.00

202.00

Tichete de vacanta

10.02.06

202.00

202.00

0.00

202.00

Contribuții

10.03

236.00

260.00

-2.00

258.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

236.00

260.00

-2.00

258.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1,920.00

2,556.00

-85.00

2,471.00

Bunuri si servicii

20.01

1.617.00

2.127.00

-6.00

2,121.00

Furnituri de birou

20.01.01

31.00

55.00

-2.00

53.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

16.00

27.00

0.00

27.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

940.00

1,080.00

1.00

1,081.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

66.00

90.00

-5.00

85.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

18.00

20.00

0.00

20.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

71.00

80.00

0.00

80.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

27.00

35.00

0.00

35.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

448.00

740.00

0.00

740.00

Reparații curente

20.02

198.00

230.00

-5.00

225.00

Hrana

20.03

42.00

50.00

0.00

50.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

42.00

50.00

0.00

50.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

20.00

75.00

-48.00

27.00

Uniforme si echipament

20.05.01

1.00

2.00

0.00

2.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

19.00

73.00

-48.00

25.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

3.00

5.00

-2.00

3.00

[Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3.00

5.00

-2.00

3.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

10.00

-10.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

2.00

3.00

-1.00

2.00

Protecția muncii

20.14

3.00

15.00

-9.00

6.00

Alte cheltuieli

20.30

35.00

41.00

-4.00

37.00

Reclama si publicitate

20.30.01

2.00

3.00

0.00

3.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

1.00

0.00

1.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

33.00

37.00

-4.001

33.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

5,332.00

5,345.00

-12.00

5,333.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 Ia 57.02.04)

57.02

5,332.00

5,345.00

-12.00

5.333.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

9.00

15.00

-5.00

10.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

5,323.00

5,330.00

-7.00

5,323.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

18.00

20.00

-1.00

19.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

—18.00T

20.00

-1.00

19.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

131.00

-3.00

128.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

7.00

131.00

-3.00

128.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71.00

7.00

131.00

-3.00

128.00

Active fixe

71.01

7.00

131.00

-3.00

128.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

7.00

131.00

-3.00

128.00