Hotărârea nr. 516/2019

Hotãrârea nr. 516 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 516

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 674/10.12.2019 al domnului viceprimar Pană George și a comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze Palaș Alexandru Paul, Andrei Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana, Sîrbu Simion Gheorghe și Staicu Zoia, precum și Raportul de Specialitate nr.2617/10.12.2019 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr.421/17.12.2019;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr.l comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 18.12.2019;

în temeiul art. 19, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 129, alin. 4, litera „a” și art. 139, alin. 3, lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă programul minimal al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 19 decembrie 2019

Contrasemnează:

p. SECRETAR GENERAL,JUDEȚUL: PRAHOVA FILARMONICA "PAUL CONSTANTINESCU" PLOIEȘTI

> / /si oi,

ANEXA NR.1


SETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGF SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2019

rtiii.jeT,

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi conform HCL nr.463/28.1 1.2019

Execuție la

30.11.2019

Influente +/-

Prevedere conform rectificare

TOTAL VENITURI - din care:

13.006,50

11.463,50

0,00

13.006,50

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE -total ■ din care:

12.719,50

11,429,50

0,00

12.719,50

Venituri din concesiuni si chirii

30.10.05.

30

1,00

0,00

-1,00

0,00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

30,00

17,00

-10,00

20,00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice, sportive

33.10.19

400,00

410,00

31,00

431,00

Alte venituri

36.50.00

1,00

1,00

1,00

2,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

28 50

28,50

0,00

28,50

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții

43.10.09

12.259,00

10.973,00

-21,00

12.238,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

287,00

34,00

0,00

287,00

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43,10,19

287,00

34,00

0,00

287,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

13006,50

11172,00

0,00

13006,50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

12719,50

11138,00

0,00

12719,50

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SI

01

12719.50

11138 00

0,00

12719 50

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+

10

10037,00

9141,00

0,00

10037,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16

10.01

9427 00

857200

0 00

9427 00

Salarii de baza

10.01.01

840900

7657 00

8409 00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01,05

553 00

498 00

553 00

Alte sporuri

10.01.06

0 00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0 00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0 00

Indemnizații clătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0 00

Indemnizații de deleqare

10.01.13

0 00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0 00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0 00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0 00

Indemnizații de hrană

10.01.17

448 00

400 00

448 00

Alte drecturi salariate in bani

10.01.30

17 00

17 00

17 00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.C

10.02

187 00

187.00

0,00

187.00

Ttchete de masa •)

c i .1 11

0,00!

Norme de hrana

10.02.02

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0,00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0 00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.06

0,00

Vouchere de vacanta

10.02.06

187 00

187 00

187,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

423 00

38200

0 00

423 00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

207 00

186.00

207 00

Contribuții de asiqurărl de soma.

10.03.02

1 00

1 00

1 00

Contribuții de asiqurari sociale de sanatate

10.03.03

1 00

1 00

1 00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca

10.03.04

1,00

1,00

1,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții centru concedii si indemnizații

10.03.06

1 00

1 00

1 00

Contribuția asiouratorle de munca

10.03 07

212.00

19.2.00

212 00

TITLUL li BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la nx+in oq /a   tfi+in in ia ?n

20

2551,50

1878,00

0,00

2551,50

Bu

nuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.31

20.01

1963 50

1523,00

3 00

196650

Furnituri de birou

20.01.01

10 00

9 00

10 00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

13.00

10 00

13 00

încălzit Iluminat si forța motrica

20.01.03

65 00

52,00

65 00

Apa canal si salubritate

20.01.04

5 00

5 00

5 00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

34 00

34 00

34 00

Piese de schimb

20.01.06

0 00

Transport

20.01.07

0 00

Posta, telecomunicații radio tv internet

20.01.08

22 00

18.00,

22 00

Materiale si prestări de servicii cu caracter

20.01.09

185,00

143,00

35,00

220,00

Alte bunuri si servicii centru întreținere si funcționare

20.01.30

1629 50

1.252 00

-32 00

1597 50

Reparații curente

20.02

140.00

1,00

-45,00

95,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0.00 0.00

000

Hrana pentru oameni

20.03.01

■’?.

r       ooo

I Hrana pentru animale

20.03.02

< .. 0 00

M

edicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la

120.04

0,0(

0 0(

t 0 0<

0 00

Medicamente

20 04 01

■ ■ 0 00

Materiale sanitare

20.04.02

e

o.oo

Reactivi

20 04.03

A '

(CCC

Dezinfectant!

20.04.04

/     -o oi?

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05

20.05

145,00

105.00

21.00

.- P 166,00

Uniforme si echipament

20.05.01

\ ■* l 0 00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

145 00

105 00

21 00

166 00

Deplasări, detasari. transferări (cod 20.06.01+20.06

20.06

114,00

113.00

0.00

114,00

Deplasări interne detașări, transferări

20.06.01

5 00

4 00

5,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

109 00

109 00

10900

Materiale de laborator

20.09

00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0 00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2.00

2,00

Consultanta si expertiza

20.12

0 00

Pr

egatire profesionala

20.13

5.00

1,00

5,00

Protecția muncii

20.14

17.00

16.0Q

17.00,

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fii

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0 00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului qenetic al anim

20.18

oool

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura oroqram inundații pentru

20.20

___0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si inqheturilo

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

20.24

0.00

0.00

0 00

0/00,

omisioane si alte costuri aferente împrumuturilor e

:: 4.01

0,00

Comișioane si alte costuri aferente imorumuturilor ir

20.24 02

0 00

Stabilirea riscului de tara

20 24 03

0 00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0 00

Al

e cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+2C

20.30

165,00

119.00

21,00

186,00

Reclama si publicitate

20.30.01

46.00

33 00

46,00

Prptocol si reprezentare

20 30.02

1200

7 00

12,00

Prime de asiaurare non-viata

20

15.00

5Q0

6.00

21,00

Chirii

20 30 04

12.00

5.00

12.001

Prestări servicii centru transmiterea drepturilor

20 30 06

crooi

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituție

20 30.07

0001

Executarea silita a creanțelor buoelare

20 30 09

0 00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20 30.30

80.00

69.00

15 00

95 00)

0 00

TITLUL X ALTE CHELTUIELII (cod 591

59

131.00

11900

000

131 00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

131 00

119,00

131,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in ani. 85.01

0.00

0 00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

287,00

34,00

0,00

287,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

51

0,00

TITLUL VÎÎ ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la

56

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL tcod 71+72+75

70

287 00

34 00

0.00

287 00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 7'

71

287,00

34.00

0,00

287,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

287,00

34 00

0.00

287.00

Construcții

71.01.01

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0 00

0 00

Mobilier aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

264 00

29 00

0,00

264 00

Alte active fixe

71.01.30

23 00

5 00

0 00

23,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

000

0 00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

000

0 00

0,00

0 00

000

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0 00

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

000

0,00

000

0 00

Participare la capitalul social al societăților comercial

72.01.01

0,00

0 00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

0,00

J.

--7

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate In anii precedenti si recuperate in am

85.01

0 00

oool

Â-


CONTABIL SEF,

TVARDOCHUB IASCINSCHI ADRIANA DELIA


JUDEȚUL: PRAHOVA

Filarmonica "Paul Constantinescu" Ploiești


Plan minimal


Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare

Posibili parteneri

Deviz estimativ

1

2

3

4

5

1. Stagiunea de concerte simfonice 66 si 67

ianuarie -iunie septembrie-decembrie

Filamonica "Paul Constantnescu" Ploiești, alte locații

Primăria Municipiului Ploiești, Instituții de cultura, ONG-uri, firme private, altele.

547,50

2. Manifestări dedicate jazz-ului

  • 2.1 Festivalul International de Jazz-Ploiești Jazz festival

  • 2.2 Festivalul Jazz on the Rooftop

  • 2.3 Spectacole de jazz

  • 2.4 Participarea formației Ploiești Jazz Trio la diferite festivaluri, concerte, spectacole in tara si

Tot timpul anului

Diferite locații din Municipiul Ploiești, tara si străinătate

Primăria Municipiului Ploiești, Instituții de cultura, ONG-uri, altele.

600,00

3. Manifestări dedicate folclorului

  • 3.1 Spectacole de folclor

  • 3.2 Participarea Orchestrei Populare "Flacara Prahovei" la diferite manifestări in tara si străinătate

Tot timpul anului

Diferite locații din Municipiul Ploiești, tara si străinătate

Primăria Municipiului Ploiești, Instituții de cultura, ONG-uri, firme private, altele.

50,00

4. Pregătirea și participarea Corului Filarmonicii "Paul Constantinescu" Ploiești la diferite manifestări culturale (spectacole, festivaluri, concursuri etc) în țară și străinătate

Tot timpul anului

Diferite locații din Municipiul Ploiești

Primăria Municipiului Ploiești, Instituții de cultura, ONG-uri, firme private, altele.

120,00

S. Manifestări organizate împreună cu Colegiul de Artă "Carmen Sylva" Ploiești

Tot timpul anului

Filarmonica "Paul Constantinescu” Ploiești, Colegiul de Artă "Carmen Sylva" Ploiești, altele.

Colegiul de Artă "Carmen Sylva” Ploiești, altele.

10,00

6. Balul Filarmonicii

Decembrie

Palatul Culturii Ploiești

Primăria Municipiului Ploiești, Instituții de cultura, ONG-uri, firme private, altele.

200,00

7, Proiecte educative: lecții concert de muzică simfonică, populară, jazz, ateliere de muzică etc.

Tot timpul anului

Filarmonica "Paul Constantinescu" Ploiești, instituții de învățământ, altele.

Instituții de 'nvățământ, firme jrivate, ONG-uri etc.

40,00

S.. Diferite alte manifestări culturale organizate pe plan național și internațional (Zilele Ploieștiului, Festivalul International de Poezie "Nichita Stanescu", Târgul de Crăciun, manifestări dedicate Centenarului Marii Uniri, spectacole pe plan local sau in străinătate, concerte, concursuri, ateliere de lucru,susținerea elevilor si studenților talentati etc), alte cheltuieli cu bunuri și servicii ivite pe parcursul anului care pot fi organizate independent de către Filarmonica "Paul Constantinescu" Ploiești sau în colaborare cu alte instituții din țară și străinătate.

30,00

TOTAL BUGET ESTIMAT

1597,50

CONTABIL ȘEF,

TVARDOCHLIB IASCINSCHI ADRIANA DELIA