Hotărârea nr. 515/2019

Hotãrârea nr. 515 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al al Administraţiei Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploieşti pe anul 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 515 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pe anul 2019

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 663/09.12.2019 al domnului viceprimar Cristian Mihai Ganea și Raportul de Specialitate nr. 9419/09.12.2019 al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 419/17.12.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr.l comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 18.12.2019;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019 și ale Legii nr. 47/11.03.2019 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;

A

In temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, art. 129, alineat 4, litera a, art. 136, art. 139, alineat 3, litera a;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pe anul 2019, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2019 a Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 19 decembrie 2019


Contrasemnează:

PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ, XlȚxP' secretar GENERAL, George-Shrin-IȘicuiae BOTE- **      A. Mihaela ZAHARIAConsilier juridic

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: ADMINISTRAȚIA PARC MEMORIAL "CONSTANTIN STERE"


Anexa nr.1 la H.C.L. nr.^Y.~L/2019


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019


MII LEI

Buget aprobat

30,11,2019

Influente

Buget rectificat

Venituri proprii

33.10.50

1.500

1.356

-107

1.393

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

9.892

9.044

110

10.002

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

2.416

903

-110

2.306

TOTAL VENITURI

13.808

11.303

-107

13.701

I

TOTAL CHELTUIELI (SECT. DE FUNCȚIONARE+SECȚ. DE DEZVOLTARE)

13.808

11.243

-107

13.701

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

11.392

10.383

3

11.395

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

11.392

10.383

3

11.395

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

7.920

7.163

-107

7.813

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

7.562

6.828

-99

7.463

Salarii de baza

10.01.01

7.102

6.443

-64

7.038

Indemnizații de delegare

10.01.13

10

-10

0

Indemnizații de hrana

10.01.17

450

“385

-25

425

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

184

182

-1

183

iVouchere de vacanta

10.02.06

184

182

-1

183

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

174>

153

-7

167

|Contributie asiguratorie pentru munca

10.03.07

174

Î53

-7

167

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

3.371

3.128

110

3.481

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

2.316

2.198

120

2.436

Furnituri de birou

20.01.01

10

10

10

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15

13

15

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

333

290

333

Apa, canal si salubritate

20.01.04

220

211

20

240

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

250

231

250

Piese de schimb

20.01.06

40

40

40

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

34

29

34

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

70

56

70

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1.344

1.318

100

1.444

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

<20.03

465

411

0

4651

Hrana pentru animale

20.03.02

465

411

465

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

45

35

-5

40

(Medicamente

20.04.01

20

11

-5

15Buget aprobat

30,11,2019

Influente

Buget rectificat

Materiale sanitare

20.04.02

25

24

25

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

16(f

1381

-5

155

Uniforme si echipament

20.05.01

40

35

40

Alte obiecte de inventar

20.05.30

120

103

-5

115

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

0

0

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0

0

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5

3

5

Consultanta si expertiza

20.12

0

0

Pregătire profesionala

20.13

0

0

Protecția muncii

20.14

15

13

15

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

365

330

0

365

Reclama si publicitate

20.30.01

15

9

15

Prime de asigurare non-viata

(20.30.03

50

37

50

Chirii

20.30.04

20

16

20

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

280

268

280

TITl

59.C

-UL X ALTE CHELTUIELI (cod

H +59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.40)

59

101

92

0

101

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59,40

10?

92

101

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2.416

860

-110

2.306

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

2.416

860

-110

2.306

Act

vefixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

2.416

860

-110

2.306

Construcții

71.01.01

2.377

860

-110

2.267

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

39

39

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0SEF SERV FIN.-CONTAB., Tataru Liliana
ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL

• CONSTANTIN STERE”


LISTA DE INVESTIȚII 2019

- mii Iei -

Nr.crt.

DENUMIRE

Buget aprobat 2019

Influente

Buget rectificat 2019

DOTĂRI

39

0

39

1

Tractoras rider de gradina cu accesorii

39

39

LUCRĂRI TOTAL

2.377

-110

2.267

INVESTIȚII NOI

1.877

-112

1.765

1

Rețea de canalizare plaja (PT+Executie si diriginte de șantier)

250

250

2

Rețea de alimentare cu apa plaja (PT+Executie si diriginte de șantier)

451

-72

379

3

Parcare zona plaja (SF +PT + Execuție)

451

-30

421

4

Gard plaja (proiectare + execuție)

21

-10

11

5

Lac plaja - amenajare si alimentare cu apa -execuție

354|

354

6

Clădire administrativa zoo

50

50

7

Lacuri păsări de apa

135

135

8

Canal apa zoo

40

40

9

Rețea de canalizare parc (PT+Executie si diriginte de șantier) conform SF existent

89

89

10

Rețea de alimentare cu apa parc (PT+Executie si diriginte de șantier) conform SF existent

36

36

INVESTIȚII IN CONTINUARE

500

2

502

1

Alei zona plaja - reabilitare (PT +Executie)

280

280

2

Parcare asfaltata - reabilitate

0

0

3

Construire alei pietonaie, repozitionare bust si totem

173

2

175

4

WC Public - reamenajare

24

24

5

Azil câini comunitari - tamplarie termopan

23

23

TOTAL INVESTIȚII (DOTARI+LUCRARI)

2.416

-110

2.306