Hotărârea nr. 514/2019

Hotãrârea nr. 514 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 514

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Referatul de aprobare nr. 559/06.11.2019 al Primarului Municipiului Ploiești - dl. Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești nr. 123192/01.11.2019 prin care se propune stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 430/19.12.2019 al Direcției Economice;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.l "Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze a Consiliului Municipiului Ploiești din data de 18.12.2019;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.l00/2019 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020;

în conformitate cu prevederile art.l, art.2 alin. (1) lit.h), precum și cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.38 alin.(2), art.l62, art. 167, art.l85 alin. (1) lit.a) și alin.(6), art.266 alin.(5) și alin.(6) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 19 pct.10 din Legea nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale;

Potrivit prevederilor art.4, art.9 și art. 10 din Legea prevenirii nr. 270/2017 coroborate cu prevederile Anexei nr.l din Hotărârea Guvernului nr.33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului planului de remediere;

Potrivit prevederilor art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificata prin Legea nr. 199/1997;

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. a), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit.b), art.27 și ale art.30 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor art. 129 alin. (4) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. c) și art. 196 alin.(l) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind Codul Administrativ nr.57/2019;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă nivelul impozitelor și taxelor locale prevăzute pentru anul 2020, conform Anexei nr. 1 - parte integrantă la prezenta hotărâre, după cum urmează:

 • a) impozitul și taxa pe clădiri:

 • - impozitul pe clădiri datorat de persoane fizice - tabelul nr. 1;

 • - impozitul și taxa pe clădiri datorate de persoane juridice - tabelele 2, 3;

 • b) impozitul și taxa pe teren:

 • - impozitul și taxa pe teren datorate de persoane fizice - tabelele 4, 5, 6;

 • - impozitul și taxa pe teren datorate de persoanele juridice - tabelele 7, 8, 9;

 • c) impozitul pe mijloacele de transport:

 • - impozitul pe mijloacele de transport datorat de persoanele fizice si juridice -tabelele 10, 11, 12, 13, 131;

 • d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor: tabelele nr.14 și 15;

 • e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama și publicitate:

 • - taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate

 • - taxa pentru afisaj in scop de reclama și publicitate - tabelul 16 ;

 • f) impozitul pe spectacole : - tabelul 17;

 • g) taxe speciale:

 • - taxe pentru prestarea serviciilor în regim de urgența,

în interesul persoanelor fizice și juridice;

 • - taxa de salubrizare;

h) alte taxe locale:
 • - taxe pentru depozitarea de materiale, realizarea unor lucrări, pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului în piețe, în standuri situate de-a lungul drumurilor publice, în parcări sau în alte locuri anume stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete închise, suporți pentru obiecte de publicitate și pentru evenimente ocazionale ș.a.- tabelul 18;

-taxa pentru utilizarea domeniului public în vederea distribuirii de materiale publicitare se datorează de către contribuabilii persoane fîzice/juridice, în funcție de numărul de zile pentru care se solicită și se aprobă ocuparea domeniului public. Taxa pentru utilizarea domeniului public în vederea distribuirii de materiale publicitare datorată de către persoanele fizice este în suma de 0,53 lei/ zi, iar în cazul persoanelor juridice taxa datorată este în sumă de 1,07 lei/zi.

 • - taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă este în sumă de 530 lei;

 • - taxa de reabilitare termică;

 • - taxe judiciare de timbru.

Art. 2 Aprobă stabilirea cotei de impozitare pentru următoarele impozite și taxe:

 • a) cota prevăzută la art. 457 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reprezentând impozit pe clădirile rezidențiale și clădirile anexă aflate în proprietatea persoanelor fizice, se stabilește la 0,09%.

 • b) cota prevăzută la art. 458 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reprezentând impozit pe clădirile nerezidențiâle- aflate în proprietatea persoanelor fizice, se stabilește la 0,2%.

 • c) cota prevăzută la art. 460 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reprezentând impozit/taxă pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, se stabilește la 0,18%.

 • d) pentru persoanele juridice care dețin în proprietate două sau mai multe clădiri rezidențiale, de la a doua proprietate în sus, se stabilește cota de 0,2% prevăzută la art.460 alin. (1) din Legea nr. 227/2015.

 • e) cota prevăzută la art. 460 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reprezentând impozit/taxă pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, se stabilește la 1,3%.

 • f) pentru proprietarul clădirii (persoană juridică), care nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

 • g) cota prevăzută la art. 477, alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, referitoare la taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, se stabilește în cotă de 3% asupra valorii serviciilor de reclama și publicitate, care se regăsește în contract, exclusiv taxa pe valoarea adaugată;

 • h) cota prevăzută la art. 458 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reprezentând impozit pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, se stabilește la 2%.

Art. 3 Aprobă stabilirea cotelor adiționale prevăzute la art. 489 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, după cum urmează:

 • a) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, determinat în condițiile prevăzute la art. 2 lit. e), din prezenta hotărâre, se aplică cota adițională de 4%;

 • b) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile nerezidențiale ale persoanelor juridice, a cărui valoare impozabilă a clădirii nu a fost actualizată, de către proprietarul clădirii, în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, se aplică cota adițională de 50%, în condițiile art. 2 lit. f), din prezenta hotărâre;

 • c) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale ale persoanelor juridice, care dețin în proprietate două sau mai multe clădiri rezidențiale, de la a doua proprietate în sus, se aplică cota adițională de 35%, în condițiile prevăzute la art.2 lit.d).

 • d) Pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate, atât pentru afișajul situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, cât și în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj pentru reclamă și publicitate, se aplică cota adițională de 20%.

Art. 4 Aprobă stabilirea impozitului pe cote diferențiate de impozitare pe clădirile rezidențiale, în funcție de numărul acestora, în cazul persoanelor fizice, carelegală.


Potrivit art. 955 din Codul Civil - moștenirea legală se referă la patrimoniul defunctului care se transmite, în măsura în care cel care lasă moștenirea nu a dispus altfel prin testament.

Ordinea numerică a proprietăților se determina în funcție de anul dobândirii clădirii, indiferent sub ce formă, rezultat din documentele care atestă calitatea de proprietar, luând în calcul numai clădirile amplasate pe raza municipiului Ploiești.

în aceste cazuri contribuabilii au obligația de a depune o declarație specială de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri, la compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale în raza cărora își au domiciliul, în termen de 30 zile de la data dobândirii clădirii rezidențiale.

9

Art. 5 Aprobă majorarea cu până la 500% a impozitului pentru clădirile și/sau terenurile neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Ploiești.

Criteriile sunt stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 439/2017 privind aprobarea unei noi proceduri de lucru cu stabilirea criteriilor de identificare și încadrare a imobilelor (terenuri/clădiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești.

Art. 6 Bonificația prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru plata integrală cu anticipație a impozitelor locale, până la 31 martie de către contribuabili, se stabilește după cum urmează:

 • - 10% în cazul impozitului pe clădiri;

-10% în cazul impozitului pe teren;

 • - 10% în cazul impozitului pe mijloacele de transport.

Impozitul anual datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

Art. 7(1) Aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe teren, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare nete sunt mai mici sau egale de 650 lei (inclusiv pentru persoanele fără venituri), pentru clădirea folosită ca domiciliu și terenul aferent acesteia, în suprafață de maxim 500 mp.

Contribuabilul datorează impozit pentru diferența dintre suprafața de teren deținută (dacă este mai mare de 500mp) și cei 500 mp scutiți prin prezenta hotărâre.

Scutirea se acordă doar pentru cota deținută de contribuabili și în următoarele condiții:

9

să dețină în proprietate un singur imobil;

să nu înregistreze obligații restante la bugetul local.


Scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificată, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2020, pe baza unifi^^^rt^ntocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu și aprobat de ponduce^^'histituției.

Locuința deținută la adresa de domiciliu, pentru câfc^se acordă SC^re de la plata impozitului pe clădire trebuie să îndeplinească concțiile pri’iupralcțelc minimale, în funcție de numărul de persoane, prevă^jBde LWegpL/locuinței nr.l 14/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;..

 • -  suprafața construită a locuinței familiei formate din 1 (una) persoană- 58mp ;

 • -  suprafața construită a locuinței familiei formate din 2 (două) persoane- 81 mp ;

 • -  suprafața construită a locuinței familiei formate din 3 (trei) persoane- 102mp ;

 • -  suprafața construită a locuinței familiei formate din 4 (patru) persoane- 115mp ;

 • -  suprafața construită a locuinței familiei formate din 5 (cinci) persoane- 135mp ;

 • -  suprafața construită a locuinței familiei formate din 6 (șase) persoane- 144mp ;

 • -  suprafața construită a locuinței familiei formate din 7 (șapte) persoane- 166mp ;

 • -  suprafața construită a locuinței familiei formate din 8 (opt) persoane-171 mp.

 • (2) Aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe teren, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor orfane aflate în evidența autorității tutelare, pentru clădirea folosită ca domiciliu și terenul aferent acesteia.

Scutirea se acordă cu condiția ca proprietarul să nu înregistreze obligații restante la bugetul local.

Scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2020, a unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu și aprobat de conducerea instituției.

 • (3) Aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădire și pe terenul de sub construcția clădirii clasate ca monument istoric, pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice și care, potrivit legii, sunt clasate, ca monumente istorice, altele decât cele prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Scutirea se acordă cu condiția ca proprietarul să nu înregistreze obligații restante la bugetul local.

Scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2020, a unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu și aprobat de conducerea instituției.

 • (4) Aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe teren, pentru o singură proprietate (clădire și teren), aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor care sunt internate și au domiciliul permanent în centrele de îngrijire pe perioadă nedeterminată.

Scutirea se acordă cu condiția ca proprietarul să nu înregistreze obligații restante la bugetul local.

Scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2020, a unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu și aprobat de conducerea instituției.

 • (5) Aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădire,pehțĂIBțdițile aflate în

proprietatea persoanelor juridice și care, potrivit legii, suhf clasate..-căiMtfdzee, altele decât cele prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x) din Legea|n^22fZ2flf5 pțiyipd Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.                              ;

Scutirea se acordă doar pentru clădirea în care W^fesfa^oară^W activitate benefică pentru comunitatea locală, cu condiția ca entitatea să țuț^înrdgțățrbze obligații restante la bugetul local, pe baza unei cereri temeinic justincâtă^nsoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2020, pe baza unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu și aprobat de conducerea instituției.

 • (6) Aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădire și a impozitului pe teren, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Scutirea se acordă pentru clădirea folosită ca domiciliu și terenul aferent acesteia, în suprafață de maxim 500 mp și cu condiția ca proprietarul să nu înregistreze obligații restante la bugetul local.

Contribuabilul datorează impozit pentru diferența dintre suprafața de teren deținută (dacă este mai mare de 500mp) și cei 500 mp scutiți prin prezenta hotărâre.

Pentru contribuabilii care nu au depuse documentele care să ateste această calitate la organul fiscal, scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificată, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2020, pe baza unui referat intocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu și aprobat de conducerea instituției.

 • (7) Aprobă scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădire și a impozitului/taxei pe teren pentru clădirile și terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ.

Scutirea se acordă cu condiția ca entitatea să nu înregistreze obligații restante la bugetul local.

Scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2020, a unui referat întocmit de inspector, verificat de șeful de serviciu și aprobat de conducerea instituției.

 • (8) Aprobă facilități fiscale pentru persoanele fizice care se încadrează în următoarele situații:

9

 • - Au calitatea de moștenitori și nu au depus actul de deces al persoanelor de la care au moștenit, precum și certificatul de moștenitor în vederea stabilirii impozitelor sau taxelor locale datorate și care au achitat impozitele pe rolul fiscal al decedaților. Facilitatea fiscala constă în faptul că se consideră plăți efectuate la acel rol și plățile efectuate de moștenitori, până la data depunerii certificatului de moștenitor;

 • - Contribuabilii care au dobândit cu abitație viageră, bunuri impozabile, nedeclarate la organul fiscal și care au achitat impozitele pe rolul fiscal al vânzătorului. Facilitatea fiscală constă în faptul că se consideră plăți efectuate la acel rol și plățile efectuate de cumpărători, până la data depunerii actului.

Stingerea obligațiilor de plată datorate de moștenitor/cumpărător se realizează cu data plății obligației la rolul fiscal al defunctului/vânzătorului. Facilitatea fiscală se acordă la cererea contribuabilului, pe baza unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu și aprobat de conducerea ^instituției.

v

Procedura de acordare a facilităților prevăzute la acest articol este prevăzută în Anexa nr. 21.                                                 'V'' ' .      >

Art. 8 Aprobă procedura privind acordarea de facilități fiscale agenților economici care își desfășoară activitatea în parcul industrial, în condițiile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare - Anexa nr.22.

Art. 9 Aprobă procedura privind acordarea eșalonării la plată a sumelor rezultate în urma unor acțiuni de inspecție fiscală efectuate de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești- Anexa nr. 23.

3                                              3

Art. 10 Aprobă procedura de calcul a taxelor pentru depozitarea de materiale, realizarea unor lucrări, pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului în piețe, în standuri situate de-a lungul drumurilor publice, în parcări sau în alte locuri anume stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete închise, suporți pentru obiecte de publicitate și pentru manifestări ocazionale ș.a..- prevăzută în capitolul ALTE TAXE din Anexa nr. 1.

Art. 11 Aprobă procedura de încadrare a contribuabililor în categoriile mari, mijlocii și mici, precum și criteriile de selectare a contribuabililor ce vor fi supuși inspecției fiscale în anul 2020 - prevăzută în Anexa nr. 3.

Art. 12(1) Aprobă stabilirea modalității de comunicare pentru deciziile referitoare la obligațiile de plată accesorii, după cum urmează:

 • -  Pentru persoanele fizice, deciziile referitoare la obligațiile de plată accesorii vor fi afișate pe site-ul www.spfl.ro;

 • -  In cazul persoanelor juridice, vor fi afișate pe site-ul www.spfl.ro, doar deciziile referitoare la obligațiile de plată accesorii al căror cuantum nu depășește suma de 100 lei.

Celelalte decizii pentru sume mai mari de 100 Iei vor fi comunicate în conformitate cu prevederile legale.

 • (2) Trimestrial, în vederea recuperării obligațiilor fiscale neachitate, va fi afișată pe site-ul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, lista debitorilor somați, care înregistrează obligații fiscale restante:

 • - în cazul persoanelor fizice, pentru sume mai mari de 1000 lei;

 • - în cazul persoanelor juridice, pentru sume mai mari de 10000 lei.

 • (3) Aprobă ca pentru obligațiile fiscale curente și/sau restante neachitate la termenele scadente, executarea silită la rolurile active va fi demarată prin emiterea somațiilor și a titlurilor executorii, după cum urmează:

 • -  în cazul persoanelor fizice -pentru obligații de plată mai rnar^de 100 lei,

inclusiv ;

 • -  în cazul persoanelor juridice -pentru obligații de plată mai mari de, 300 lei,

inclusiv,

 • (4) Aprobă comunicarea actelor administrativ fiscale emise de Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești în formă electronică.

Art. 13 Stabilește la 40 lei plafonul creanțelor fiscale restante aflate în soldul rolurilor nominale unice inactive, la data de 31.12.2019 și neachitate până la data aplicării prezentei hotărâri, creanțe care vor fi anulate.

Prin rol inactiv se înțelege acel rol pentru care nu mai există bunuri urmăribile și pentru care nu se mai calculează impozite și taxe în anul curent.

Art. 14(1) Aprobă modelul de cerere - declarație pentru scutiri de impozite și taxe conform Anexei nr. 4.

 • (2) Aprobă modelul de declarație pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice care dețin în proprietate mai multe clădiri cu destinație rezidențială pe raza municipiului Ploiești, în afara celei de domiciliu, conform Anexei nr.5.

Art. 15(1) Aprobă achitarea unei singure taxe speciale pentru eliberarea în regim de urgență a Certificatului de atestare fiscală, pentru bunurile mobile și imobile aflate în coproprietate.

(2) Aprobă achitarea unei singure taxe speciale pentru lucrările privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, efectuate în regim de urgență, în cazul bunurilor mobile și imobile aflate în coproprietate.

Art. 16 Aprobă limitele minime și maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice și juridice, după cum urmează:

Limitele minime și maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice

Art. 493 alin.

(3)

Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 74 lei la 296 lei, iar cele de la lit. b) cu amendă de la 296 de lei la 737 lei.

Art. 493 alin.

(4)

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 344 de lei la 1.673 lei.

Limitele minime și maxime ale amenzilor în cazul nersoaneloriuridice

Art. 493 alin.

(5)

- Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 297 lei la 1.183 lei, iar cele de la lit. b) cu amendă de la 1.183 lei la 2.951 lei.

A

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.378 lei la 6.691 lei

Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 17 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la 01.01.2020, dată de la care își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 572/2018 privind impozitele și taxele locale pentru anul 2019.

Art. 18 Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești și celelalte instituții cu atribuții în aplicarea hotărârii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei.

Art 19 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 19 decembrie 2019

PREȘEDINTE DI ȘEDINȚĂ, George-Sorfn-Niculae BOT]

Contrasemnează: p. SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA

*    Consilier juridic

Anexa nr.l £ $ HCC

(tabelul nr. 1,2,3)       5/^Z0/3


a) impozitul și taxa pe clădiri
 • (1) Orice persoană care are în proprietate o clădire cu destinație rezidențială, nerezidențială sau mixtă, situată în municipiul Ploiești datorează anual impozit pentru acea clădire, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

Clădirea rezidențială este construcția alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii;

Clădirea nerezidențială reprezintă orice clădire care nu este rezidențială;

Clădirea cu destinație mixtă reprezintă clădirea folosită atât în scop rezidențial, cât și nerezidențial.

 • (2) . Impozitul pe clădiri se determină pentru un an fiscal conform situației existente la data de 31 decembrie a anului anterior.

 • 1) Impozitul pe clădiri este datorat, după caz, de:

 • a) titularul dreptului de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent;

 • b) locatar, în cazul în care la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, clădirea face obiectul unui contract de leasing financiar;

 • c) fiduciar, în cazul în care la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, clădirea face obiectul unui contract de fiducie.

 • 2) Dacă o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multor persoane, la stabilirea impozitului datorat se au în vedere următoarele:

  • a) cotele-părți sunt prezumate a fi egale, până la proba contrară. Fiecare dintre coproprietari datorează un impozit egal, rezultat în urma împărțirii impozitului datorat pentru întreaga clădire;

  • b) în cazul în care cotcle-părți din dreptul de proprietate asupra clădirii sunt determinate, fiecare coproprietar datorează impozitul corespunzător cotei-părți deținute.

  • c) în organizarea evidenței fiscale organul fiscal reflectă dreptul de proprietate în cote-părți pe baza actelor doveditoare. Evidența respectivă nu are implicații cu privire la datorarea și plata obligațiilor fiscale;


 • d) In cazul existenței a doi sau mai mulți coproprietari, în actele administrative fiscale se vor indica și ceilalți coproprietari, cu caracter informativ.


 • (3) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate^închiria administrare ori în folosință, după caz, oricăror entități, altele decât cele de drept public, se stabilește taxa pe clădirj£<^^6;dator concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitufegpe jclădi^îi transmiterii ulterioare altor entități a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosință asupra clădirinJax^șe dĂ^rc persoana care are relația contractuală cu persoana de drept public.                                                x            v

 • 1) Taxa pe clădiri este datorată de persoanele fizice sau persoanele juridice, altele decât cele de drept public, câr^âdlh^ dreptul de administrare, folosință închiriere sau concesiune asupra clădirii, stabilit în condițiile legii.

 • 2) în cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) transmit ulterior altor persoane dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință a clădirii, taxa pe clădiri va fi datorată doar de prima entitate care nu este de drept public, care a primit dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință.

 • (4) Taxa pe clădiri se stabilește proporțional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.

în cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință ce se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se stabilește proporțional cu numărul de luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință. Pentru fracțiunile mai mici de o lună, taxa se calculează proporțional cu numărul de zile din luna respectivă.

în cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință ce se referă la perioade mai mici de o lună, taxa pe clădiri se datorează proporțional cu numărul de zile sau de ore prevăzute în contract.

 • (5) . în cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii și datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (6) în cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deține dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

 • (7) Impozitul pe clădiri se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv.

 • (8) Pentru plata integrala cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru intreg anul 2020 de către contribuabili, persoane fizice si juridice, pana la data de 31 martie se acorda o bonificație de 10%.

Impozitul anual datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

Pentru neplata la termen a impozitului/taxei pe clădiri se datoreaza majorări de întârziere conform dispozițiilor legale.

 • (9) Taxa pe clădiri se plătește lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.

 • (10). 1) în cazul clădirilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la intervale de timp mai mari de o lună, se aplică următoarele

  reguli:

  • a) taxa pe clădiri se datorează de concesionar, locatar, administrator sau utilizator, după caz;

  • b) taxa se calculează proporțional cu numărul de luni prevăzute în contract; pentru fracțiunile mai mici de (

  proporțional cu numărul de zile;                                                                            '

  • c) concesionarul, locatarul, administratorul sau utilizatorul, după caz, depune o declarație la organul fiscal pâri? următoare intrării în vigoare a contractului;

  • d) concesionarul, locatarul, administratorul sau utilizatorul, după caz, are obligația să plătească taxa pe clădiri la bugetul local


/>?/ (£WQ \ ° I nuna, ; taxa se calculează

a lunii lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

 • 2) In cazul clădirilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință care se referă la intervale de timp mai mici de o lună, se aplică următoarele reguli:

 • a) taxa pe clădiri se datorează de concesionar, locatar, administrator sau utilizator, după caz;

 • b) taxa se calculează proporțional cu numărul de zile sau de ore, după caz, prevăzute în contract; fracțiunile de oră se rotunjesc la oră;

 • c) persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, după caz, are obligația să depună o declarație la organul fiscal până la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a contractului;

 • d) persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință are obligația să colecteze taxa pe clădiri de la concesionar, locatar, administrator sau utilizator, după caz, și să o verse la bugetul local, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

 • 3) Valoarea la care se calculează taxa pe clădiri este valoarea înregistrată în contabilitatea persoanei de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, după caz.

 • (11) . în cazul în care pentru o clădire proprietate publică sau privată a statului ori a unității administrativ-teritoriale se datorează impozit pe clădiri, iar în cursul anului apar situații care generează datorarea taxei pe clădiri, atunci în anul fiscal următor diferența de impozit pentru perioada de datorare a taxei se va compensa cu obligații datorate aceluiași buget sau se va restitui.

 • (12) în cazul unei situații care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana care datorează taxa pe clădiri are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situația respectivă.

 • (13) Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiționată de înregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru și publicitate imobiliară.

 • (14) Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o obligație și în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe clădiri.

 • (15) Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice

cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiție.                                                                     '

 • (16) Impozitul/taxa pe clădiri nu se datoreaza pentru clădirile si construcțiile prevăzute la art.456 alin.(l) din Legea nr. 227/2015

privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.                                                                   :; L

 • (17) Contribuabilii sunt obligați sa depună declarație de impunere la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești in termen de 30 de zile de la data dobândirii clădirilor, de la data când preiau in administrare sau folosința, incheie contract de concesiune, închiriere pentru clădirile proprietate publica sau privata a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, de la data când intervin^schimbari privind domiciliul sau sediul, de la data când se realizează lucrări ce conduc la modificarea impozitului/taxei pe clădiri sau de la data când intervin schimbări privind situația juridica a contribuabilului ce conduc la modificarea impozitului/taxei pe clădiri, menționând faptul ca aceeași obligație de depunere o au si contribuabilii care construiesc si instraineaza clădiri.

Direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Ploiești au obligația de a remite Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești in termen de maximum 30 de zile de la data incheierii contractelor de închiriere pentru clădiri, copii ale acestor acte.

 • (18) Pentru clădirile nou-construite, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează:

 • a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizația de construire, data întocmirii procesului-verbal de recepție, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor;

 • b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizația de construire, data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepție în termenul prevăzut de lege;

 • c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcții nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizația de construire și pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilității autorizației, în condițiile legii, la data expirării acestui termen și numai pentru suprafața construită desfășurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speță pereți și acoperiș. Procesul-verbal de recepție se întocmește la data expirării termenului prevăzut în autorizația de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum și suprafața construită desfășurată în raport cu care se stabilește impozitul pe clădiri.

Structura de specialitate cu atribuții în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții din cadrul Primăriei municipiului Ploiești care întocmește procesele-verbale menționate la art.461 din Codul fiscal, are obligația de a transmite, Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, procesele-verbale de recepție precum si situația clădirilor finalizate la data expirării autorizațiilor de construire al căror proces verbal de recepție se încheie peste termenul de 15 zile prevăzut de lege.

 • (19) în cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

 • a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul;

 • b) în cazul încetării contractului de leasing, impozitul pe clădiri se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;

 • c) atât locatorul, cât și locatarul au obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competență se află

clădirea, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predareului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing îit^^ptărd’fe o copie  a acestor documente.                                                                                     «y __

 • (20) în cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an fiscal, impoz^u^v^fi. datorat persoana care deține dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în carfeffislrăinează.

  de


 • (21) în cazul extinderii, îmbunătățirii, desființării parțiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv schihțbârea integrală sau parțială a folosinței, care determină creșterea sau diminuarea valorii impozabile a clădirii cu mai mult de 4'5%ș^rQprietarul are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competențasB află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respective, și datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiții începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

Daca in urma unor modernizări consecutive pragul de 25% este depășit contribuabilul este obligat sa declare modernizările in termen de 30 de zile de la data la care pragul a fost depășit.

 • (22) In cazul desființării unei clădiri, proprietarul are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data demolării sau distrugerii și încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizație de desființare.

 • (23) Dacă încadrarea clădirii în funcție de rangul localității și zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe clădiri, impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (24) In cazul clădirilor la care se constată diferențe între suprafețele înscrise în actele de proprietate și situația reală rezultată din măsurătorile executate în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafețele care corespund situației reale, dovedite prin lucrări de cadastru.

Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidențele fiscale, în registrul agricol, precum și în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea de cadastru, ca anexă la declarația fiscală.

 • (25) Pentru depunerea cu întârziere a declarației pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri sau pentru nedepunerea acestei declarații contribuabilii persoane fizice sau persoane juridice sunt sancționați conform prevederilor legale in vigoare.

 • (26) . Pentru rapoartele de evaluare cu data de referință 31.12.2019, termenul de depunere al declarațiilor, stabilit conform Codului fiscal, este 31 martie 2020. Acest termen este obligatoriu, nerespectarea având drept consecință aplicarea sancțiunii corespunzătoare de către organul fiscal.

 • (27) . In cazul clădirilor cu destinație mixtă și a clădirilor nerezidențiale deținute de persoane fizice și juridice, declarațiile fiscale la care se anexează un raport de evaluare care reflectă valoarea clădirii la 31 decembrie 2019, se depun până la primul termen de plată, respectiv 31 martie 2020, depunerea după această data, va avea drept consecință aplicarea sancțiunii corespunzătoare de către organul fiscal.

 • (28) Pentru clădirile neîngrijite, impozitul pe clădiri se majorează cu până la 500% .


Criteriile sunt stabilite prin HCL 439/2017 privind aprobarea unei noi proceduri de lucru cu stabilirea încadrare a imobilelor (terenuri/clădiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești.

impozitul pe clădiri in cazul persoanelor fizice
 • 1) Impozitul pe clădiri, se datorează de către proprietarii clădirilor rezidențiale, nerezidențiale sau mixte.

 • 2) Se datoreaza impozit pe clădiri si in cazul clădirilor care au fost construite fara autorizație de construire.

 • 3) Impozitul pe clădiri se datoreaza de contribuabilii persoane fizice, pentru:

 • - construcții cu destinația de locuința situate la subsol, parter, etaj, mansarda, mezanin, cu sau fara dependințe sau spatii de deservire;

 • - construcții anexe (bucătărie, camara, pivnița, grajd, magazie, garaj, altele asemenea) situate in afara corpului principal al clădirii;

 • - construcții gospodărești (patule, hambare pentru cereale, surele, fanarii, remize, soproane si altele asemenea).

 • 4) Se acorda facilitați fiscale pentru:

  • 4.1. - Categoriile de clădiri aparținând persoanelor fizice menționate la art.456 alin.(l) din Codul fiscal;

  • 4.2. - Următoarele categorii de clădiri deținute în proprietate de persoane fizice prevăzute la art.456 alin. (2) din Codul fiscal:

 • a) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor fizice ale căror venituri lunare nete sunt mai mici sau egale de 650 lei (inclusiv pentru persoanele fiară venituri):

 • - scutire de la plata impozitului pe clădire, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare nete sunt mai mici sau egale de 650 lei (inclusiv pentru persoanele fiară venituri), pentru clădirea folosită ca domiciliu. Scutirea se acordă doar pentru cota deținută de contribuabili și în următoarele condiții:

să dețină în proprietate un singur imobil ;

să nu înregistreze obligații restante la bugetul local.

Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2020, pe baza unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Locuința deținută la adresa de domiciliu, pentru care se acorda scutire de la plata impozitului pe clădire trebuie sa indeplineasca condițiile privind suprafețele minimale, in funcție de numărul de persoane, prevăzute de Legea locuinței nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare:                                                                                   ■. .

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 1 (una) persoana- 58mp;                                         \ x

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 2 (doua) persoane- 81mp ;

suprafața construita a locuinței familiei formate din 3 (trei) persoane- 102mp;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 4 (patru) persoane- 115mp;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 5 (cinci) persoane- 13 5mp;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 6(sase)         persoane- 144mp;

  • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 7 (șapte) persoane-166mp;

  • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 8 (opt) persoane- 171mp.

  b) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate, ca monumente istorice, aflate în proprietatea persoanelor fizice, altele decât cele prevăzute la art.456 alin.(l) lit.x) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

  Scutirea se acordă cu condiția ca proprietarul să nu înregistreze obligații restante la bugetul local, pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31martie 2020, a unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.


 • c) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004. cu modificările și completările ulterioare.

Scutirea se acordă doar la clădirea de domiciliu și pentru cota deținută, cu condiția ca proprietarul să nu înregistreze obligații restante la bugetul local.

Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data 31martie 2020, pe baza unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

 • d) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor orfane aflate în evidența autorității tutelare.

Scutirea se acordă doar la clădirea de domiciliu și pentru cota deținută, cu condiția ca proprietarul să nu înregistreze obligații restante la bugetul local.

Scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2020, a unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

 • e) clădirea aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor care sunt internate și au domiciliul permanent în centrele de îngrijire pe perioadă nedeterminată.

Scutirea se acordă pentru o singură clădire și doar pentru cota deținută, cu condiția ca proprietarul să nu înregistreze obligații restante la bugetul local.

Scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2020, a unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

 • 4.3. Facilități fiscale persoanelor fizice care se încadrează în următoarele situații:

 • - Au calitatea de moștenitori și nu au depus actul de deces al persoanelor de la care au moștenit, precum și certificatul de moștenitor in vederea stabilirii impozitelor sau taxelor locale datorate și care au achitat impozitele pe roluy5șfe^alfc.daților. Facilitatea fiscala constă în faptul că se consideră plăți efectuate la acel rol și plățile efectuate de moșietii^on, pan^la data depunerii certificatului de moștenitor.

 • - Contribuabilii care au dobândit cu abitație viageră, bunuri impozabile, nedeclarate la organul fiscal și câțe;au achitat impozitele

pe rolul fiscal al vânzătorului. Facilitatea fiscala constă în faptul că se consideră plăți efectuate la acel rohșixplățile elecfi^te de cumpărători, pana la data depunerii actului.                                                                              ...

Stmgerea obligațiilor de plata datorate de moștemtor/cumparator se realizează cu data plâțn-obligației la

rolul fiscal al defunctului/vânzătorului. Facilitatea fiscala se acorda la cererea contribuabilului, pe baza unui referat intocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Procedura de acordare a facilităților fiscale prevăzute la literele a) - e) este in Anexa nr. 21.


5) Calculul impozitului pentru clădirile rezidențiale

Impozitul pe clădirile rezidențiale și clădirile anexă in cazul persoanelor fizice se calculează prin aplicarea cotei de 0,09% (cotă menținută la nivelul anului 2019) asupra valorii impozabile pe metru patrat de suprafața construita desfasurata a clădirii, determinata potrivit tabelului nr. 1:


Tabelul nr.l


VALORILE IMPOZABILE

pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri, in cazul persoanelor fizice

Felul clădirilor și al altor construcții impozabile

NIVELURILE PT. ANUL 2019 conform HCL 572/2018

NIVELURILE PT. ANUL 2020 indexate cu rata inflației 4,6% cf. HCL 100/2019

Valoarea impozabilă - lei/m2 -

Valoarea impozabilă - lei/m2 -

Clădire cu instalații, de apă, canalizare electrica si încălzire (condiții cumulative)

Clădire fara instalații de apă, canalizare electrice sau de încălzire

Clădire cu instalații, de apă, canalizare electrica si încălzire (condiții cumulative)

Clădire fara instalații de apă, canalizare electrice sau de încălzire

0

î

2

3

4

5

A.

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă, arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

1013,40

608,04

1060,02

636,01

B.

Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămidă nearsa, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

304,02

202,68

318

212

.. > .....

C.

Cladire-anexa cu cadre din beton armat cu pereți exteriori din cărămidă arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

202,68

177,35

212

•         -—■ ...- ..,----------—---------------

.   185.51 1^4

\      MM
D.

Cladire-anexa cu pereții exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămidă nearsa, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

126,68

76,01

132,51

79,51

E.

In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuința, in oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F.

In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri dccat cel de locuința, in oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.

Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulțirea valorii determinate conform normei cu coeficientul de corecție corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

Zona în cadrul localității

Rangul localității

I

II

III

IV

V

A

2,50

2,40

2,30

1,10

1,05

B

2,40

2,30

2,20

1,05

1,00

C

2,30

2,20

2,10

1,00

0,95

D

2,20

2,10

2,00

0,95

0,90

6. Calculul impozitului pentru clădirile nerezidentiale

: calculează prin apțipărearcfițd^e

■ ani anteriori amjluivde râfefbațâ;^ anteriori anului               /

ul clădirilor dobândite în uîtimiT ,_____

nu poate fi calculată conform acestor


Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se 0,2% asupra valorii care poate fi:

 • a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii f

  W wani


 • b) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani

 • c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în caz anteriori anului de referință.

In cazul în care valoarea unei clădiri nerezidentiale          deținuta de o persoana fizica prevederi, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate ca si când clădirea ar fi fost rezidențiala;

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

In cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează similar impozitului pentru clădirile rezidențiale.

In situația in care contribuabilul nu depune declarație si acte justificative din care sa reiasa ca nu desfasoara activitate economica, impozitul se calculează similar cu impozitul pentru clădiri nerezidentiale.

Declarațiile vor fi însoțite de declarația proprietarului din care să reiasă că în imobilul/spațiul respectiv se desfășoară sau nu activitate economică și că utilitățile nu sunt deduse de persoana juridică și orice alte acte doveditoare care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice (certificate constatatoare emise de Oficiul Registrului Comerțului, unde sunt evidențiate activitățile desfășurate, locația - sediul social/sediul secundar, contracte de comodat etc.).

Pentru rapoartele de evaluare cu data de referință 31.12.2019, termenul de depunere al declarațiilor, stabilit conform Codului fiscal, este primul termen de plata, respectiv 31 martie 2020. Acest termen este obligatoriu, nerespectarea având drept consecință aplicarea sancțiunii corespunzătoare de către organul fiscal.

în cazul clădirilor cu destinație mixtă deținute de persoane fizice, declarațiile fiscale la care se anexează un raport de evaluare care reflectă valoarea clădirii la 31 decembrie 2019, se depun până la primul termen de plată, respectiv 31 martie 2020, depunerea după această data, va avea drept consecință aplicarea sancțiunii corespunzătoare de către organul fiscal.

7. Calculul impozitului pentru clădirile cu destinație mixta

în cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial, cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial;

Delimitarea suprafețelor pentru stabilirea impozitului, în funcție de destinația rezidențială sau nerezidențială, rezultă din documentul anexat la declarația depusă de contribuabil la organul fiscal local competent, care poate fi, după caz:

 • a) contractul de închiriere, în care se precizează suprafața transmisă pentru desfășurarea activității economice;

 • b) contractul de comodat încheiat conform art. 2.146 - 2.157 din Codul civil, în care se precizează suprafața transmisă pentru desfășurarea activității economice;


 • c) autorizația de construire și/sau de desființare, după caz, privind schimbarea de destinație a clădirii, în condițWfLegii nr. privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) documentația cadastrală;                                                                                i t

 • e) orice documente doveditoare, altele decât cele prevăzute la lit. a) - d);

 • f) declarația pe propria răspundere a proprietarului clădirii înregistrată la organul fiscal, în cazul în care nu cxîSțăvalțe docufiicnte doveditoare.

In aplicarea prevederilor art. 459 alin. (1) din Codul fiscal, pentru calculul impozitului/taxei pe clădiri atunci când suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial rezultă din alte documente decât din documentația cadastrală și au fost puse la dispoziția organului fiscal prin declarația pe propria răspundere a proprietarului se efectuează următoarele operațiuni:

 • a) se determină suprafața construită desfășurată a clădirii. Suprafața construită desfășurată a clădirii care nu poate fi măsurată pe conturul exterior se stabilește prin măsurarea suprafeței utile, delimitată de conturul interior al încăperilor, iar rezultatul se înmulțește cu coeficientul de transformare de 1,4;

 • b) se determină suprafața construită desfășurată a încăperilor care sunt folosite în scop nerezidențial;

 • c) se determină cota procentuală din clădire care corespunde încăperilor care sunt folosite în scop nerezidențial, prin împărțirea suprafeței prevăzute la lit. b) la suprafața prevăzută la lit. a);

 • d) se determină valoarea încăperilor care sunt folosite în scop nerezidențial, prin înmulțirea valorii clădirii rezultată dintr-un raport de evaluare nerezidențial, cu cota procentuală determinată la lit. c);

 • e) se determină impozitul pe clădiri corespunzător încăperilor care sunt folosite în scop rezidențial, în conformitate cu prevederile art. 457 din Codul fiscal;

 • f) se determină impozitul pe clădiri corespunzător încăperilor care sunt folosite în scop nerezidențial, în conformitate cu prevederile art. 458 din Codul fiscal;

 • g) se determină impozitul total, prin însumarea impozitului determinat la lit. e) cu impozitul determinat la lit. f) și aplicarea rotunjirilor, conform pct. 11 lit. n) din prezentele norme.

8. Stabilirea impozitului pe clădiri pe cote diferențiate de impozitare pe clădirile rezidențiale, în funcție de numărul acestora, în cazul persoanelor fizice, care dețin cel puțin o clădire rezidențială în afara celei de domiciliu, pe raza municipiului Ploiești, după cum urmează:

 • - aplicarea cotei de 0,15 % , pentru prima clădire în afara celei de domiciliu;

 • - aplicarea cotei de 0,2 % pentru a doua clădire și următoarele, în afara celei de la adresa de domiciliu.

Nu intră sub incidența prezentei prevederi clădirile dobândite prin moștenire legală.

Potrivit art. 955 din Codul Civil - moștenirea legală se referă la patrimoniul defunctului care se transmite, în măsura în care cel care lasă moștenirea nu a dispus altfel prin testament.

Ordinea numerică a proprietăților se determina in funcție de anul dobândirii clădirii, indiferent sub ce formf^ffeultat din documentele care atestă calitatea de proprietar, luând în calcul numai clădirile amplasate pe raza municipiului Ploiești;C|

In aceste cazuri contribuabilii au obligația de a depune o declarație speciala de impunere pentru stabilirea impozitului pe clăcfif^ la -----. i                              .       .................. -■‘fji \-' I fel

compartimentele de specialitate ale autoritatii administrației publice locale.                                                        ) $1

Pentru rapoartele de evaluare cu data de referință 31.12.2019, termenul de depunere al declarațiilor, stabilit cdnfQrtn?<Spdului/fișcal, este până la primul termen de plată, respectiv 31 martie 2020. Acest termen este obligatoriu, nerespectarea având<yrepfj:onș<^ință aplicarea sancțiunii corespunzătoare de către organul fiscal.


în cazul clădirilor nerezidențiale deținute de persoane fizice, declarațiile fiscale la care se anexează un raport de evaluare care reflectă valoarea clădirii la 31 decembrie 2019, se depun până la primul termen de plată, respectiv 31 martie 2020, depunerea după această data, va avea drept consecință aplicarea sancțiunii corespunzătoare de către organul fiscal.

- impozitul si taxa pe clădiri datorate de persoane juridice
 • 1. Impozitul pe clădiri, precum și taxa pe clădiri se datorează către bugetul local în care este amplasată clădirea. Taxa pe clădiri se stabilește proporțional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.

 • 2. In cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii impozabile a clădirii, astfel:

 • a) de 0,18% (cotă menținută la nivelul anul 2019) pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice;

 • b) de 0,2% pentru persoanele juridice care dețin doua sau mai multe căldiri rezidențiale, de la a doua proprietate în sus, la care se aplică, în condițiile art.489 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cota adițională de 35% (impozit menținut la nivelul anului 2019);

 • c) de 1,3% pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, la care se aplică, în condițiile art.489 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cota adițională de 4 % (impozit menținut la nivelul anului 2019) ;

 • d) de 5% pentru clădirile rezidențiale si nerezidențiale al căror proprietar, nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, la care se aplică, în condițiile art.489 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cota adițională de 50%.

Tabelul nr.2

COTA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI stabilit asupra valorii impozabile a clădirilor apartinand persoanelor juridice

Categorie

COTA conform Legii nr.227/2015

NIVELURILE PT. ANUL 2019 conform HCL

572/2018

Cota pentru anul 2020

Pentru clădiri rezidențiale

Pentru clădiri

Pentru clădiri rezidențiale

Pentru clădiri nerezidentiale

Pentru clădiri rezidențiale

Pentru clădiri nerezidentiale

IiereziUCIlLIdie

Pentru     Pentru persoanele

prima clădire

juridice care dețin doua sau mai multe căldiri rezidențiale, de la a doua proprietate în sus

Pentru prima clădire

Pentru persoanele juridice care dețin doua sau mai multe căldiri rezidențiale, de la a doua proprietate în sus

1

2

3

4

5

6

7

Persoane juridice

0,08-0,2%

0,2-1,3 %

0,18%

0,2%+ cota adiționala

35%

1,3% + cota adiționala 4%

0,18%

0,2%+ cota adiționala 35%

1,3% + cota adiționala 4%

 • 3. Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

A

 • 4. In cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial, cu impozitul calculat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial.

 • 5. Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa și poate fi:

 • a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal;

 • b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

 • c) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;

 • d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;

 • e) în cazul clădirilor care sunt finanțate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

 • f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii și comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosință, după caz.

 • 6. Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii înto^n^ââfiin evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării. Aceste prevederi^u;se:ap|i^^^cazul clădirilor care aparțin persoanelor față de care a fost pronunțată o hotărâre definitivă de declanșare a procedurii falimentului,

  apflpă în. cazul bM

  ± x                  ±         -------------------------r--------------------------------„-----ani

  anteriori anului de referință, diferența de taxă față de cea stabilită conform art.460 alin. (1) sau (2), după caz, va fi da&>rală.de,proprietarul clădirii.


 • 7. în cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea imjib^abiîă/Ohltimii 3 ani

n-nillm                  4-X «-Prifav, X/-»              X*«-»XX zlrx                      ~ ~ «o X*^.      ^^4- A              / 1 \               J a XT — J — _____1

 • 8. în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

Tabelul nr.3

Categoria

Cota stabilita conform NIVELURILE PT. ANUL 2019 conform HCL 572/2018

Cota stabilită pentru anul 2020

0

î

2

în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință

5%+ cota adițională de 50%

5%+ cota adițională de 50%

9. Pentru depunerea cu întârziere a declarației pentru stabilirea impozitului si taxei pe clădiri sau pentru nedepunerea acestei declarații persoanele juridice sunt sancționate conform prevederilor legale in vigoare.

 • 10. Pentru rapoartele de evaluare cu data de referință 31.12.2019, termenul de depunere al declarațiilor, stabilit conform Codului fiscal, este 31 martie 2020. Acest termen este obligatoriu, nerespectarea având drept consecință aplicarea sancțiunii corespunzătoare de către organul fiscal.

 • 11. în cazul clădirilor deținute de persoane juridice, declarațiile fiscale la care se anexează un raport de evaluare care reflectă valoarea clădirii la 31 decembrie 2019, se depun până la primul termen de plată, respectiv 31 martie 2020, depunerea după această data, va avea drept consecință aplicarea sancțiunii corespunzătoare de către organul fiscal.

10) Se acorda facilitați fiscale:

 • - persoanelor juridice prevăzute la art.456 alin.l din Codul fiscal;                                                 ș

 • - următoarele facilități fiscale prevăzute la art.456 alin.2 din Codul fiscal:

 • a) scutire de la plata impozitului pe clădire, pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor juridice și :are.potrivit -legii: sunt clasate ca muzee altele decât cele prevăzute la art.456 alin.(l) lit.x) din Legea nr.227/2015 privind Codul f&câl/cu modificările și completările ulterioare.

Scutirea se acordă doar pentru clădirea în care se desfășoară o activitate benefică pentru comunitatea locaîăf.pe .baza unei ^cereri temeinic justificata, depusă de contribuabil, pe baza unui referat intocmit de inspector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Scutirea se acordă cu condiția ca entitatea să nu înregistreze obligații restante la bugetul local.

 • b) scutire de la plata impozitului/taxei pe clădire pentru clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvemamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ.

Scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2020, a unui referat întocmit de inspector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Scutirea se acordă cu condiția ca entitatea să nu înregistreze obligații restante la bugetul local.

Procedura de acordare a facilităților de la literele a) și b) este prevăzută în Anexa nr.21.

Anexa nr.l ^4

(tabelele nr.4,5,6,7, 8, 9) //} .b) impozitul si taxa pe teren                                                '

L^^7(^JOrice persoană care are în proprietate teren situat în municipiul Ploiești datorează pentru acesta un impozit anual, exceptând

cțp) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date


în administrare ori în folosință, după caz, oricăror entități, altele decât cele de drept public, se stabilește taxa pe teren, care se datorează de concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe teren. în cazul transmiterii ulterioare altor entități a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosință asupra terenului, taxa se datorează de persoana care are relația contractuală cu persoana de drept public.

 • (3) Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe teren, precum și taxa pe teren prevăzută la alin. (2) se datorează către bugetul local al comunei, al orașului sau al municipiului în care este amplasat terenul.

 • (4) In cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință ce se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se stabilește proporțional cu numărul de luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință. Pentru fracțiunile mai mici de o lună, taxa se calculează proporțional cu numărul de zile din luna respectivă.

 • (5) în cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință ce se referă la perioade mai mici de o lună, taxa pe teren se datorează proporțional cu numărul de zile sau de ore prevăzute în contract.

 • (6) Pe perioada în care pentru un teren se plătește taxa pe teren, nu se datorează impozitul pe teren.

 • (7) în cazul în care pentru o suprafață de teren proprietate publică sau privată a statului ori a unității administrativ-teritoriale se datorează impozit pe teren, iar în cursul unui an apar situații care determină datorarea taxei pe teren, diferența de impozit pentru perioada pe care se datorează taxa se compensează sau se restituie contribuabilului în anul fiscal următor.

 • (8) Impozitul pe teren este anual și se datorează începând cu data de 1 ianuarie, până la data de 31 decembrie a anului fiscal.

 • (9) Impozitul pe teren se determină pentru un an fiscal conform situației existente la data de 31 decembrie a anului anterior.

 • (10) Impozitul pe teren este datorat de:

 • a) titularul dreptului de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, indiferent unde este situat terenul în România și de categoria de folosință, în intravilan sau extravilan;

 • b) locatar, în cazul în care terenul face obiectul unui contract de leasing financiar la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent;

 • c) fiduciar, în cazul în care terenul face parte dintr-un patrimoniu fiduciar la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, conform art. 488 din Codul fiscal.

 • (11) Se consideră proprietari de terenuri și acei contribuabili cărora, în condițiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, li s-a constituit ori reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole sau forestiere,

  / după caz, de la data punerii în posesie constatată prin procese-verbale, fișe sau orice alte documente de punere în posesie întocmite de

  ©V A


  ! cdmisiile locale, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, chiar dacă nu este emis titlul de proprietate. Ui'


;(i2)îTgxa pe teren se datorează de persoanele fizice sau persoanele juridice, altele decât cele de drept public, care dețin dreptul de î^hiri^ey^'ministrare, folosință sau concesiune, stabilit în condițiile legii.

c (J» Taxa pe teren se stabilește proporțional cu perioada din an pentru care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință.

 • (14) In cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) transmit ulterior dreptul de închiriere, administrare, folosință sau concesiune asupra terenului, taxa pe teren se datorează de prima persoană de drept privat care are relația contractuală cu persoana de drept public și se calculează în mod similar impozitului pe teren, în conformitate cu prevederile art. 465 din Codul fiscal.

 • (15) Taxa pe teren se stabilește proporțional cu perioada din an pentru care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință.

 • (16) In cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la intervale de timp mai mari de o lună, se aplică următoarele reguli:

 • a) taxa pe teren se datorează de concesionar, locatar, administrator sau utilizator, după caz;

 • b) taxa se calculează proporțional cu numărul de luni prevăzute în contract; pentru fracțiunile mai mici de o lună, taxa se calculează proporțional cu numărul de zile;

 • c) titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, după caz, are obligația să depună o declarație la organul fiscal până la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a contractului;

 • d) titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, după caz, are obligația să plătească taxa pe teren la bugetul local, lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

 • (17) In cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de închiriere care se referă la intervale de timp mai mici de o lună, se aplică următoarele reguli:

 • a) taxa pe teren se datorează de locatar, concesionar, administrator sau utilizator;

 • b) taxa se calculează proporțional cu numărul de zile sau de ore, după caz, prevăzute în contract; fracțiunile de oră se rotunjesc la oră;

 • c) persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, după caz, depune o declarație la organul fiscal până la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a contractului;

 • d) persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință colectează taxa pe teren de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare ori folosință și o varsă lunar până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

 • (18) . în cazul în care terenul, proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, este închiriat, concesionat sau arendat în baza unui contract de închiriere, de concesiune ori de arendare, după caz, impozitul pe teren se datorează de către proprietar, cu excepția -- ca/uJ^or prevăzute la pct. 66 din Normele metodologice aprobate prin HG nr.1/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Dacă un teren se află în proprietatea comună a două sau mai multor persoane, la stabilirea impozitului datorat se au în vedere 'iiȘliătQ|rcle:

‘ "^^^Q^tele-părți sunt prezumate a fi egale, până la proba contrară. Fiecare dintre coproprietari datorează un impozit egal, rezultat în g^jirm^împărtirii impozitului datorat pentru întregul teren;

c;.S^b) în cazul în care cotele-părți din dreptul de proprietate asupra terenului sunt determinate, fiecare coproprietar datorează impozitul corespunzător cotei-părți deținute.

 • (20) în cazul terenului care este deținut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. în cazul în care nu se pot stabili părțile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru terenul respectiv.

 • (21) Pentru suprafețele de teren acoperite de o clădire se datorează impozit/taxa pe teren.

Prin sintagma suprafața de teren care este acoperită de o clădire se înțelege suprafața construită la sol a clădirilor.

 • (22) în cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, și datorează impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (23) In cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul este datorat de persoana care deține dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

 • (24) Dacă încadrarea terenului în funcție de rangul localității și zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren, impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (25) In cazul modificării categoriei de folosință a terenului, proprietarul acestuia are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data modificării folosinței, și datorează impozitul pe teren conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (26) în cazul terenurilor la care se constată diferențe între suprafețele înscrise în actele de proprietate și situația reală rezultată din măsurătorile executate în condițiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafețele care corespund situației reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidențele fiscale, în registrul agricol, precum și în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea respectivă, ca anexă la declarația fiscală.

 • (27) Declararea terenurilor în scop fiscal nu este condiționată de înregistrarea acestor terenuri la oficiile de cadastru și publicitate imobiliară.


fâepuncrca declarațiilor fiscale reprezintă o obligație și în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata țsS^i a taxei pe teren.

' (29ț îrhbozitul pe teren se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

@                  plata integrala cu anticipație a impozitului pe teren, datorat pentru întreg anul 2020 de către contribuabili,

\^eijsoapjc fi®ice si juridice, pana la data de 31 martie se acorda o bonificație de 10%.

lm^zitul anual datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plătește integral pana la primul termen de plata.

Pentru neplata la termen a impozitului/taxei pe teren se datoreaza majorări de intarziere conform dispozițiilor legale.

 • (21) Taxa pe teren se plătește lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.

 • (22) Pentru terenurile neîngrijite situate în intravilanul municipiului Ploiești, impozitul pe teren se majorează cu 500% .

Criteriile sunt stabilite prin HCL 439/2017 privind aprobarea unei noi proceduri de lucru cu stabilirea criteriilor de identificare si încadrare a imobilelor (terenuri/clădiri) neîngrijite de pe raza municipiului Ploiești.

- impozitul si taxa pe teren in cazul persoanelor fizice

(1) In cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul nr.4:

Tabelul nr.4

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCȚII in cazul persoanelor fizice -lei / ha -

Nivelurile pentru anul 2019 conform HCL 572/2018

Nivelurile pentru anul 2020 indexate cu rata inflației 4,6% cf. HCL 100/2019

1

2

7840,68

8201,35

5927,38

6200,04

4055,63

4242,19

1927,49

2016,15

Z'V

rz

I          =A-

In cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu


‘A~    | ’<

‘A


\                   ~ i -......

^lpconstrucții,;irnpozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare 'Xprev^uț^in tabelul nr. 5:

*"                                                                                                                                        Tabelul nr.5

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN

-ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINȚA DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII-in cazul persoanelor fizice

- Iei / ha -

Zona /

Categorie de folosința

Nivelurile pentru anul 2019 conform HCL 572/2018 (inclusiv coeficientul de corecție - 5.00)

NIVELURILE

PT. ANUL 2020 indexate cu rata inflației 4,6% (inclusiv coeficientul de corecție - 5.00) cf. HCL 100/2019

Zona

A

Zona

B

Zona C

Zona D

Zona

A

Zona B

Zona C

Zona D

0

î

2

3

4

5

6

7

8

Teren arabil

141,88

106,41

96,28

76,01

148,41

111,30

100,71

79,51

Pășune

106,41

96,28

76,01

65,88

111,30

100,71

79,51

68,91

Fâneața

106,41

96,28

76,01

65,88

111,30

100,71

79,51

68,91

Vie

233,09

177,35

141,88

96,28

243,81

185,51

148,41

100,71

Livada

268,56

233,09

177,35

141,88

280,91

243,81

185,51

148,41

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

141,88

106,41

96,28

76,01

148,41

111,30

100,71

79,51

Teren cu ape

76,01

65,88

40,54

X

79,51

68,91

42,40

X

Drumuri si cai ferate

X

X

X

X

X

X

X

X

Teren neproductiv

X

X

X

X

X

X

X

X

I.

/           Iri cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în

hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul nr.6:

Tabelul nr.6

v                IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN

in cazul persoanelor fizice

-lei / ha-

Nr.crt.

Categorie de folosința/ Zona

Nivelurile pentru 2019 conform HCL 572/2018 (inclusiv coeficientul de corecție)

NIVELURILE

PT. ANUL 2020 indexate cu rata inflației 4,6% (inclusiv coeficientul de corecție- 5.00) cf. HCL 100/2019

A

A

0

î

2

3

1.

Teren cu construcții

157,08

164,31

2.

Arabil

253,35

265

3.

Pășune

141,88

148,41

4.

Faneata

141,88

148,41

5.

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.5.1.

278,69

291,51

5.1.

Vie pana Ia intrarea pe rod

0

0

6.

Livada pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.6.1.

283,76

296,81

6.1.

Livada pana la intrarea pe rod

0

0

7.

Pădure sau alt teren cu vegetație forestiera, cu excepția celui prevăzut la 7.1.

81,08

84,81

7.1.

Pădure in varsta de pana la 20 de ani si pădure cu rolde protecție

0

0

8.

Teren cu apa, altul decât cel cu amenajari piscicole

30,41

31,81

8.1.

Teren cu amenajari piscicole

172,28

180,20

9.

Drumuri si cai ferate

0

0

10.

Teren neproductiv

0

0

Nota: Hotararea Consiliului Local nr.553/2011 reglementează numai zona de fiscalitate a intravilanului municipiului Ploiești fara a face referire la terenurile aflate in extravilan. Astfel, pentru terenurile amplasate in extravilan, potrivit Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se Stabilește o singura zona de impozitare, respectiv zona A.


3

. O'.

Șe acordă facilități fiscale:

1- persoanelor fizice prevăzute la art.464 alin.l din Codul fiscal;

următoarele facilități fiscale prevăzute la art.464 alin.2 din Codul fiscal:

.a^'sjătire de la plata impozitului impozitului/taxei pe teren, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunete sunt mai mici sau egale de 650 lei (inclusiv pentru persoanele fără venituri), pentru terenul aferent clădirii de domiciliu, în afață de maxim 500 mp. Contribuabilul datorează impozit pentru diferența dintre suprafața de teren deținută (dacă este mai mare de

500mp) și cei 500 mp scutiți prin prezenta hotărâre.Scutirea se acordă doar pentru cota deținută de contribuabili și în următoarele condiții: să dețină în proprietate un singur imobil; să nu înregistreze obligații restante la bugetul local.

Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificată, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2020, pe baza unui referat intocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.


b) scutire de la plata impozitului/taxei pe teren, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare. Scutirea se acordă pentru terenul aferent clădirii de domiciliu în suprafață de maxim 500 mp. Contribuabilul datorează impozit pentru diferența dintre suprafața de teren deținută (dacă este mai mare de 500mp) și cei 500 mp scutiți prin prezenta hotărâre. Scutirea se acorda cu condiția ca proprietarul să nu înregistreze obligații restante la bugetul local. Scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2020, pe baza unui referat intocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

 • c) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor orfane aflate în evidența autorității tutelare. Scutirea se acordă doar la terenul aferent clădirii de domiciliu și pentru cota deținută. Scutirea se acorda cu condiția ca proprietarul să nu înregistreze obligații restante la bugetul local. Scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2020, a unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

 • d) scutire de la plata impozitului/taxei pentru terenurile aflate sub construcția clădirilor clasate ca monument istoric, altele decât cele prevăzute la art.456 alin.(l) lit.x) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. . Scutirea se acorda cu condiția ca proprietarul să nu înregistreze obligații restante la bugetul local. Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2020, pe baza unui referat intocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

 • e) scutire de la plata impozitului/taxei pentru un terenul aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor care sunt internate și au domiciliul permanent în centrele de îngrijire pe perioadă nedeterminată. Scutirea se acordă doar pentru un singur teren și pentru cota deținută, cu condiția ca proprietarul să nu înregistreze obligații restante la bugetul local. Scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2020, a unui referat întocmit de inspectorul de

.....

A*

'(.>/ șșcțorf vdțfficat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

» l1 I

>. ;

v. 3\-

_____


O'>

c 3) Facilități fiscale acordate pentru persoanele fizice care se încadrează în următoarele situații:

f Ați calitatea de moștenitori și nu au depus actul de deces al persoanelor de la care au moștenit, precum și certificatul de ^^^indșțehitor in vederea stabilirii impozitelor sau taxelor locale datorate și care au achitat impozitele pe rolul fiscal al decedaților.

^Facilitatea fiscala constă în faptul că se consideră plăți efectuate la acel rol și plățile efectuate de moștenitori, pana la data depunerii certificatului de moștenitor.

- Contribuabilii care au dobândit cu abitație viageră, bunuri impozabile, nedeclarate la organul fiscal și care au achitat impozitele pe rolul fiscal al vânzătorului. Facilitatea fiscala constă în aptul că se consideră plăți efectuate la acel rol și plățile efectuate de cumpărători, pana la data depunerii actului.

Stingerea obligațiilor de plată datorate de moștenitor/cumpărator se realizează cu data plății obligației la rolul fiscal al defunctului/vânzătorului. Facilitatea fiscala se acorda la cererea contribuabilului, pe baza unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Procedura de acordare a facilităților fiscale prevăzute la literele a) - e) este in Anexa nr.21.

- Impozitul si taxa pe teren in cazul persoanelor juridice

(1) In cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul nr.7:

Tabelul nr.7

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCȚII

in cazul persoanelor juridice -lei / ha -

Zona în cadrul localității

Nivelurile pentru anul 2019 conform HCL

572/2018

Nivelurile

pt. anul 2020 indexate cu rata inflației de 4,6% cf. HCL 100/2019

0

i

2

A

9405,37

9838,02

B

7110,02

7437,08

C

4865,34

5089,15

D

2312,58

2418,96

r/■;-< (2) In cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul nr.8, exprimate în lei pe hectar:

Tabelul nr.8

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN

-ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINȚA DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII-in cazul persoanelor juridice

- lei / ha -

Zona /

Categorie de folosința

Nivelurile pentru anul 2019 conform HCL 572/2018

(inclusiv coeficientul de corecție - 5.00)

NIVELURILE

PT. ANUL 2020 indexate cu rata inflației de 4,6% (inclusiv coeficientul de corecție - 5.00) cf. HCL100/2019

Zona A

Zona

B

Zona C

Zona D

Zona

A

Zona B

Zona C

Zona D

0

0

î

2

3

4

5

6

7

Teren arabil

141,88

106,41

96,28

76,01

148,41

111,30

100,71

79,51

Pășune

106,41

96,28

76,01

65,88

111,30

100,71

79,51

68,91

Fâneața

106,41

96,28

76,01

65,88

111,30

100,71

79,51

68,91

Vie

233,09

177,35

141,88

96,28

243,81

185,51

148,41

100,71

Livada

268,56

233,09

177,35

141,88

280,91

243,81

185,51

148,41

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

141,88

106,41

96,28

76,01

148,41

111,30

100,71

79,51

Teren cu ape

76,01

65,88

40,54

X

79,51

68,91

42,40

X

Drumuri si cai ferate

X

X

X

X

X

X

X

X

Teren neproductiv

X

X

X

X

X

X

X

X

(3) Ca excepție de la prevederile alin. (2) - (3), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (4) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură; b) au înregistrate în evidența contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri și cheltuieli din desfășurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).


cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în egeu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul nr.9:

lO-JI                                                                                                                                                                T ■ 1 >


IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN in cazul persoanelor juridice -lei / ha-

c,

Nr.crt.

Categorie de folosința/ Zona

Nivelurile pentru 2019 conform HCL 572/2018

(inclusiv coeficientul de corecție)

NIVELURILE

PT. ANUL 2020 indexate cu rata inflației de 4,6% (inclusiv coeficientul de corecție- 5.00) cf. HCL 100/2019

A

A

0

î

2

3

1.

Teren cu construcții

157,08

164,31

2.

Arabil

253,35

265

3.

Pășune

141,88

148,41

4.

Faneata

141,88

148,41

5.

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută lanr.5.1.

278,69

291,51

5.1.

Vie pana la intrarea pe rod

0

0

6.

Livada pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.6.1.

283,76

296,81

6.1.

Livada pana la intrarea pe rod

0

0

7.

Pădure sau alt teren cu vegetație forestiera, cu excepția celui prevăzut la 7.1.

81,08

84,81

7.1.

Pădure in varsta de pana Ia 20 de ani si pădure cu rolde protecție

0

0

8.

Teren cu apa, altul decât cel cu amenajari piscicole

30,41

31,81

8.1.

Teren cu amenajari piscicole

172,28

180,20

9.

Drumuri si cai ferate

0

0

10.

Teren neproductiv

0

0

Nota: Hotararea Consiliului Local nr.553/2011 reglementează numai zona de fiscalitate a intravilanului municipiului Ploiești fara a face referire la terenurile aflate in extravilan. Astfel, pentru terenurile amplasate in extravilan, potrivit Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se Stabilește o singura zona de impozitare, respectiv zona A.


/</

H

W

ye^icifsociale, de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ.

Scutirea se acorda cu condiția ca entitatea să nu înregistreze obligații restante la bugetul local.

Scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2020, a unui referat întocmit de inspector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

ț~^fff2\'Șe:acorda facilitați fiscale.

" Wv/Igj) persoanelor juridice prevăzute la art.464 alin. 1 din Codul fiscal.

■            în conformitate cu prevederile art.464 alin.2 din Codul fiscal se acordă scutire de la plata impozitului/taxei pe teren pentru

terenurile' utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvemamentalc și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ.


Procedura de acordare este prevăzută în Anexa nr.21.


ci impozitul pe mijloacele de transport


Anexanr.l RCC

(tabelele nr.10,11,12,13, 131 )

1; Potrivit prevederilor ari. 468 din Codul fiscal, impozitul pe mijloacele de transport este datorat de:

■;a) brice persoana care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior;

 • b) locatar, în cazul în care mijlocul de transport face obiectul unui contract de leasing, la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior;

 • c) proprietarii navelor fluviale de pasageri, ai bărcilor și luntrelor folosite în alte scopuri decât pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în unitățile administrativ-teritoriale din Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei si Insula Balta Ialomitei, la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior;

 • d) fiduciarul, în cazul în care mijlocul de transport face parte dintr-un patrimoniu fiduciar, la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, conform art. 488 din Codul fiscal.

 • 2. Contribuabilii ale căror mijloace de transport fac obiectul înregistrării, din punct de vedere fiscal, se supun acelorași obligații ca și cei ale căror mijloace de transport fac obiectul înmatriculării și, implicit acelorași sancțiuni.

 • 3. în cazul contractelor de leasing financiar, locatarul, persoana fizică sau persoana juridică, după caz, are obligația depunerii declarației fiscale la organele fiscale locale în a căror rază este înregistrat mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de leasing, însoțită de o copie a acestuia.

 • 4. în cazul contractelor de leasing financiar care se reziliază, impozitul pe mijloacele de transport este datorat de locator începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing.

în cazul contractelor de leasing financiar care se finalizează cu transferul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport, locatarul are obligația declarării acestuia la organul fiscal local competent, în termen de 30 de zile și datorează impozit pe mijlocul de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor celui în care a avut loc predarea-primirea mijlocului de transport.

 • (5) în cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%.

 • (6) în cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

 • (7) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deține dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat / înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

 • (8) în cazul dobândirii unui mijloc de transport în cursul anului, proprietarul acestuia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de


jfy /          -ziU ,1a ța data dobândirii și datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următorsau înregistrării mijlocului de transport.


A         /^Contractele de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport vor fi întocmite conform model 2016 ITL -054 de către

@ ""^^v^^torul mijlocului de transport in 5 exemplare ( un original și 4 fotocopii conforme cu originalul semnate olograf atât de 7 Wâ&ător cât și de cumpărător).

_____— O         -  - -..... .                                  -


(9) în cazul dobândirii unui mijloc de transport pe bază de factură emisă de un operator economic din România sau din alt


stat, precum și în cazul dobândirii unui mijloc de transport din alt stat decât România pe baza altor documente emise din statul


de proveniență, proprietarii dobânditori declară la organul fiscal local de domiciliu mijloacele de transport, anexând copii ale


documentelor certificate "Conform cu originalul", precum și cu mențiunea "Documentele anexate sunt corecte și complete, conforme cu realitatea", sub semnătura contribuabilului, iar în cazul documentelor completate în altă limbă decât româna, și copii ale documentelor traduse în limba română de către un traducător autorizat. Factura este actul de înstrăinare-dobândire.


(10) în cazul radierii din circulație a unui mijloc de transport, proprietarul are obligația să depună o declarație la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competență își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, și încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.


(11) In cazul oricărei situații care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligația depunerii declarației fiscale cu privire la mijlocul de


transport la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială își are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile,


inclusiv, de la modificarea survenită, și datorează impozitul pe mijloacele de transport stabilit în noile condiții începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.


(12) Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o obligație și în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri


de la plata impozitului pe mijloacele de transport.

 • (13) Impozitul pe mijlocul de transport se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

 • (14) Pentru plata integrala cu anticipație a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru intreg anul 2020 de către contribuabili, persoane fizice si juridice, pana Ia data de 31 martie se acorda o bonificație de 10%.

Impozitul anual datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plătește integral pana la primul termen de plata.

Pentru neplata la termen a impozitului pe mijloacele de transport se datoreaza majorări de întârziere conform dispozițiilor


legale.

(15) Se acorda facilitați fiscale persoanelor prevăzute la art.469 alin. 1 din Codulfiscal.


4X „ ^ - Impozitul pe mijloacele de transport pentru persoanele fizice si juridice:

cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, care sunt înregistrate sau înmatriculate, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracțiune din V-aceaștaxu suma corespunzătoare din tabelul nr.10.

'                                                                            Tabel nr.10

Tipul mijlocului de transport

NIVELURILE pt. anul 2019 conform HCL 572/2018

NIVELURILE PT. ANUL 2020 indexate cu rata inflației 4,6% cf. HCL 100/2019

- Iei / an / 200 cm3 sau fracțiune

- lei / an / 200 cm3 sau fracțiune -

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv

8,11

8,48

Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3

9,12

9,54

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000 cm3 inclusiv

18,25

19,09

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cm3 inclusiv

72,97

76,33

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 cm3 inclusiv

145,93

152,64

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cmc

293,89

307,41

Autobuze, autocare, microbuze

24,33

25,45

Alte autovehicule cu tracțiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv

30,41

31,81

Tractoare înmatriculate

18,25

19,09

ILVehicule înregistrate

1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică

X

X

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc

3,04

3,18

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc

5,07

5,30

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată

152,01

159

2) In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută in tabelul nr. 11

Tabel nr.ll

J/M

.Numărul de axe si greutatea bruta incarcata maximă admisa

Impozitul pentru anul 2019 (in lei/an) conform HCL 572/2018

Impozitul pentru anul 2020 (in lei/an) indexate cu rata inflației 4,6% cf HCL 100/2019

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

0

î

2

3

4

I. două axe

1. Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mica de 13 tone

0

143,91

0

150,53

2. Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mica de 14 tone

143,91

400,30

150,53

418,71

3. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mica de 15 tone

400,30

562,44

418,71

588,31

4. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mica de 18 tone

562,44

1273,85

588,31

1332,45

5 .Masa de cel puțin 18 tone

562,44

1273,85

588,31

1332,45

II. trei axe

1. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mica de 17 tone

143,91

251,33

150,53

262,89

2. Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mica de 19 tone

251,33

515,82

262,89

539,55

3. Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mica de 21 tone

515,82

669,86

539,55

700,67

4. Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mica de 23 tone

669,86

1032,66

700,67

1080,16

5. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

1032,66

1604,22

1080,16

1678,01

6. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 26 tone

1032,66

1604,22

1080,16

1678,01

7. Masa de cel puțin 26 tone

1032,66

1604,22

1080,16

1678,01

III. patru axe

1. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

669,86

678,98

700,67

710,21

2. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 27 tone

678,98

1060,02

710,21

1108,78

3. Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mica de 29 tone

1060,02

1683,26

1108,78

1760,69

4. Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mica de 31 tone

1683,26

2497,02

1760,69

2611,88

5. Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mica de 32 tone

1683,26

2497,02

1760,69

2611,88

6.. Masa de cel puțin 32 tone

1683,26

2497,02

1760,69

2611,88


cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfa cu masa totală xima autorizata egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevâzutaîn tabelul nr. 12 :

                                                                            Tabel nr.12


Numărul de axe si greutatea bruta incarcata maxima Admisă

Impozitul pentru anul 2019 (in lei/an) conform HCL nr.572/2018

Impozitul pentru anul 2020 (in lei/an) indexate cu rata inflației 4,6% cf HCL 100/2019

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I. 2+1 axe

1. Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mica de 14 tone

0

0

0

0

2. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mica de 16 tone

0

0

0

0

3. Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mica de 18 tone

0

64,86

0

67,84

4. Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mica de 20 tone

64,86

148,97

67,84

155,82

5. Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mica de 22 tone

148,97

348,61

155,82

364,65

6. Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mica de 23 tone

348,61

450,97

364,65

471,71

7. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

450,97

813,76

471,71

851,19

8. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 28 tone

813,76

1427,88

851,19

1493,56

9.Masa de cel puțin 28 tone

813,76

1427,88

859,19

1493,56

II. 2+2 axe

1. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

139,85

325,31

146,28

340,27

2. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 26 tone

325,31

535,08

340,27

559,69

3. Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mica de 28 tone

535,08

785,39

559,69

821,52

4. Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mica de 29 tone

785,39

948,55

821,52

992,18

5, Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mica de 31 tone

948,55

1557,60

992,18

1629,25

6. Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mica de 33 tone

1557,60

2161,59

1629,25

2261,02

7. Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mica de 36 tone

2161,59

3282,41

2261,02

3433,40

8. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

2161,59

3282,41

2261,02

3433,40

9. Masa de cel puțin 38 tone

2161,59

3282,41

2261,02

3433,40

III. 2+3 axe


5 l.Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1720,76

2393,65

1799,91

2503,76

2,Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mica de 40 tone

2393,65

3254,03

2503,76

3403,72

' *3.Masa de cel puțin 40 tone

2393,65

3254,03

2503,76

3403,72

■1V>*4+1 axe

^l'Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1520,10

2110,92

1590,02

2208,02

2.Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mica de 40 tone

2110,92

2919,61

2208,02

3053,91

3.Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mica de 44 tone

2919,61

4319,11

3053,91

4517,79

4. Masa de cel puțin 44 tone

2919,61

4319,11

3053,91

4517,79

V. 3+3 axe

l.Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

864,43

1045,83

904,19

1093,94

2.Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mica de 40 tone

1045,83

1562,67

1093,94

1634,55

3.Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mica de 44 tone

1562,67

2486,89

1634,55

2601,29

4. Masa de cel puțin 44 tone

1562,67

2486,89

1634,55

2601,29

4) In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule prevăzută la punctul 3, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul nr. 13:

Tabel nr. 13

Masa totala maxima autorizata

Nivelurile pentru anul 2019 conform HCL 572/2018

NIVELURILE PT. ANUL 2020 indexate cu rata inflației 4,6% cf. HCL 100/2019

a) Pana la 1 tona inclusiv

9,12

9,54

b) Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone

34,46

36,05

c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

52,70

55,12

d) Peste 5 tone

64,86

67,84

5) In cazul mijloacelor de transport pe apa, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul nr.131

Tabel nr.131

•■'' Vi

Mijlocul de transport pe apa apartinand persoanelor fîzice/juridice

Nivelurile

pt. anul 2019 conform HCL 572/2018

NIVELURILE

PT. ANUL 2020 indexate cu rata inflației 4,6% cf. HCL 100/2019

Impozit - lei/an -

Impozit - lei/an -

0

î

2

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit si uz personal

21,29

22,27

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

56,75

59,36

3. Bărci cu motor

212,82

222,61

4. Nave de sport si agrement

X

X

a) ambarcațiune de agrement deschisă fără punte

145,93

152,64

b) ambarcațiune de agrement cu punte fără cabină de locuit

218,90

228,97

c) ambarcațiune de agrement cu cabine de locuit până la 6 locuri inclusiv

262,47

274,54

d) ambarcațiune de agrement cu cabine de locuit între 7-13 locuri inclusiv

364,83

381,61

e) ambarcațiune de agrement cu cabine de locuit între 14-40 locuri inclusiv

583,72

610,57

f) ambarcațiune de agrement cu cabine de locuit peste 41 de locuri

976,92

1021,86

5. Scutere de apa

212,82

222,61

6. Remorchere si impingatoare:

X

X

a) pana la 500 CP inclusiv

566,49

592,55

b) peste 500 CP si pana la 2000 CP inclusiv

921,18

963,55

c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP inclusiv

1416,74

1481,91

d) peste 4000 CP

2266,98

2371,26

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracțiune din aceasta

184,44

192,92

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:

X

X

a) cu capacitatea de incarcare până la 1.500 tone inclusiv

184,44

192,92

b) cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 tone si pana la 3000 tone

283,76

296,81

c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000 tone

496,57

519,41


 • d) taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizațiilor

  Anexa nr.l

  (tabelele nr. 14,15)


Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizațiilor
 • 1) Taxele prevăzute in domeniul construcțiilor se stabilesc in funcție de valoarea acestora sau a instalațiilor, de suprafața terenurilor sau de natura serviciilor prestate conform tabelului nr.14.

Tabelul nr.14

A. în domeniul construcțiilor taxele se stabilesc în funcție de valoarea acestora sau a instalațiilor, de suprafața terenurilor sau de natura serviciilor prestare, astfel:

NIVELURILE

PT. ANUL 2019 conform HCL 572/2018

NIVELURILE PT. ANUL 2020 indexate cu rata inflației 4,6% cf HCL 100/2019

- Ici -

- lei -

1. Pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcție de suprafața pentru care se solicită:

X

X

1.1. în mediul urban:

X

X

a) până la 150 m2 inclusiv

6,08

6,36

b) între 151 și 250 m2 inclusiv

7,10

7,43

c) între 251 și 500 m2 inclusiv

9,12

9,54

d) între 501 și 750 m2 inclusiv

12,16

12,72

e) între 751 și 1.000 m2 inclusiv

14,19

14,84

f) peste 1.000 m2

16,22+0,01 leu/m2

pentru fiecare mp care depășește 1.000 m

16,97+0,01 leu/ m2 pentru fiecare mp care depășește 1.000 m

2. Pentru eliberarea autorizației de foraje și excavări,

9,12 inclusiv pentru fiecare mp afectat

9,54 inclusiv pentru fiecare mp afectat

3. Pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj. firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice, taxa datorată este r, laxa datorată este:

9,12 inclusiv, pentru fiecare mp de suprafața ocupata de construcție

9,54 inclusiv, pentru fiecare mp de suprafața ocupata de construcție

4. Pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu taxa datorată pentru fiecare racord este

15,21 inclusiv, pentru fiecare racord

15,91 inclusiv, pentru fiecare racord

5. Pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului de către primari ori structurile de specialitate din cadrul consiliului județean, taxa datorată este cuprinsă între:

17,23

18,02

6. Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

10,14

10,61

-Fr-b.

'■<.• ■"    - A

Q

=V,'A '        B.Taxe pentru eliberarea altor autorizații si certificate decât cele prevăzute la litera A, precum si pentru viza

? ’ v - anuala sau trimestriala a acestora

^..'!i,îș^Taxele Pentru eliberarea altor autorizații si certificate decât cele prevăzute la litera A, se stabilesc conform tabelului nr.15.

Tabelul nr.15

B. Pentru eliberarea altor autorizații și certificate decât cele prevăzute la lit.A, se datorează următoarele taxe:

NIVELURILE

PT. ANUL 2019 conform HCL 572/2018

NIVELURILE PL ANUL 2020 indexate cu rata inflației 4,6% cf HCL 100/2019

Taxa - lei -

Taxa - Ici -

0

1

2

1. Pentru eliberarea de copii heiiogralice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale, pentru fiecare nr de plan

38,51 pe mp sau fracțiune de mp

40,28 pe mp sau fracțiune de mp

2. Pentru eliberarea atestatului de producător

50

52,30

3. Taxa pentru eliberarea Carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol

30

31,38

4. Taxa pentru completarea si vizarea anuala a atestatului de producător

10

10,46

5. Taxa pentru completarea si vizarea anuala a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

5

5,23

6.Taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza legii fondului funciar, republicată nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor pentru terenurile agricole și forestiere

15

15,69

7 . Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare

0

0

1). Agenții economici( II, IF, AF, SRL) a căror activitate este inregistrata in grupele CAEN 5610- Restaurante si CAEN 5630- Baruri si alte activitati de servire a băuturilor, potrivit clasificării activităților din economia naționala - CAEN, actualizata prin Ordinul președintelui Institutului National de Statistica nr. 337/ 2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia naționala - CAEN datoreaza bugetului local o taxa de eliberare/viza anuala a autorizației privind desfasurarea activitatii de alimentație publica, in funcție de suprafața aferenta activităților respective, după cum urmeaza:

Anul 2020

Suprafața/ mp

<25 mp

25,1- 50 mp

50,1- 100 mp

100,1- 500 mp

peste 500.1 mp

Taxa/ lei

320 lei

480 lei

630 lei

1160 lei

4300 lei

Pentru activitățile incadrate in clasa CAEN 5610-Restaurante si respectiv CAEN 5630- Baruri si alte activitati de servire a băuturilor desfășurate in perioada târgurilor, festivalurilor sau altor manifestări cu caracter temporar, pe raza municipiului Ploiești taxa aferenta va fi in cuantum de 320 lei pentru fiecare agent economic participant( individual sau sub tutela unui organizator).

 • 2) . Agenții economici(II, IF, AF, SRL ) a căror activitate este înregistrata in grupa 932 - Alte activitati recretive si distractive (clasele CAEN 9321- Bâlciuri si parcuri de distracții si CAEN 9329 - Alte activitati recreative si distractive) datoreaza o taxa de eliberare/ viza anuala a autorizației privind desfasurarea acestor activitati in cuantum de:

-pentruCAEN 9321- 105 lei.

- pentru CAEN 9329- 540 Iei

 • 3) .Agentii economici care desfasoara activitati de alimentație publica incadrate in prevederile art. 475, alin 3, dar care nu depun documentația de autorizare si nu achita taxa stabilita de lege, urmeaza a fi impuși din oficiu cu o taxa al cărei cuantum va fi egala cu taxa maxima aprobata pentru desfasurarea activitatilor de alimentație publica de 4300 Iei.

 • •  Suprafața pentru care se va face calculul si implicit se va plăti taxa va fi cea din declarația pe propria răspundere data de fiecare comerciant odata cu depunerea documentației inițiale de eliberare/viza a autorizației privind desfasurarea activității de alimentație publica.

 • •  Vizarea autorizațiilor se face pana la 31 DECEMBRIE anul curent, pentru anul următor, pentru activitatile înscrise la codurile CAEN 5610, 5630, 9321, 9329 fara penalitati si după, la data prezentării cu aplicarea penalitatilor/dobanzilor reglementate de legislația in vigoare.

Taxa de viza anuala are un cuantum egal cu al taxei de eliberare si se plătește anticipat eliberării autorizației, indiferent de perioada ramasa pana la sfârșitul anului pentru activitatile înscrise la codurile CAEN : 5610, 5630, 9321, 9329.

Serviciul Public Finanțe Locale asigură încasarea acestei taxe, ca urmare a plății benevole, a recuperării taxei prin executare silită, numai pe baza documentației transmise de Direcția Gestiune Patrimoniu care sa cuprindă toate elementele de identificare ale plătitorilor, inclusiv cuantumul taxei și accesoriile aferente.

.X'~


Xt', .A

■dr.4


Anexa nr.l

(tabelulnr. 16) /A.


e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

(1) Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă și publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înțelegere încheiată cu altă persoană datorează plata taxei prevăzute în prezentul articol, cu excepția serviciilor de reclamă și publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise și audiovizuale.


 • (2) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru servicii de reclamă și publicitate, se plătește la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă și publicitate, în cazul panourilor, amplasamentelor, spațiilor publicitare și altele asemenea, stabilite/avizate de către Primăria Municipiului Ploiești.

 • (3) Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate.

 • (4) Taxa se stabilește prin aplicarea cotei procentuale de 3% la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate.

 • (5) Valoarea serviciilor de reclamă și publicitate cuprinde orice plată obținută sau care urmează a fi obținută pentru serviciile de reclamă și publicitate, cu excepția taxei pe valoarea adăugată.

 • (6) Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate prevăzută la alin. (1) se declară și se plătește de către prestatorul serviciului de reclamă și publicitate la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă și publicitate.

Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate
 • (1) Orice persoană care utilizează un panou, un afișaj sau o structură de afișaj pentru reclamă și publicitate, cu excepția celei care intră sub incidența art. 477, datorează plata taxei anuale către bugetul local în raza căreia/căruia este amplasat panoul, afișajul sau structura de afișaj respectiv.

 • (2) Valoarea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se calculează anual prin înmulțirea numărului de metri pătrați sau a fracțiunii de metru pătrat a suprafeței afișajului pentru reclamă sau publicitate.

 • (3) Taxa se calculează pentru un an fiscal în funcție de numărul de luni în care se afișează în scop de reclamă și publicitate. Fracțiunile mai mici de o lună se rotunjesc la lună.

.  ,         .. (4) Taxa se stabilește in funcție de dimensiunea acestora pentru fiecare metru patrat sau fracțiune de metru patrat a

?        suprafeței afisajului pentru reclame, conform tabelului nr.16 :

/ ' '' ■" ■

I '                             "■ -1

-a ' i"

Tabelul nr.16

Categorie

NIVELURILE pt. anul 2019 conform HCL 572/2018

NIVELURILE PT. ANUL 2020 indexate cu rata inflației 4,6% CF. HCL 100/2019

Afișaj situat la locul in care persoana derulează o activitate economica

38,51

40,28

Orice alt panou, afișaj sau structura de afișaj pentru reclama si publicitate

27,37

28,63

 • (5) Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni sau fracțiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afișează în scop de reclamă și publicitate.

 • (6) Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate, datorată aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice și juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

 • (7) Taxa este plătită de utilizatorul final și se face venit la bugetul local.

 • (8) Persoanele care datorează taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate sunt obligate să depună o declarație la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afișaj.

 • (9) Contribuabilii persoane fizice sau juridice au obligația sa depună declarația de impunere privind taxa pentru afișaj in scop de reclama si publicitate la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești in termen de 30 de zile de la data amp lăsări i/desfi intarii.

 • (10) Pentru depunerea cu intarziere a declarației sau pentru nedepunerea acestei declarații contribuabilii sunt sancționați conform prevederilor legale in vigoare.

 • (11) Pentru neplata in termen a taxei pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate se datoreaza majorări de intarziere.Anexa nr.l

(tabelul nr.l 7)

 • f) impozitul pe spectacole

persoană care organizează o manifestare artistică, o competiție sportivă sau altă activitate distractivă în România

ația de a plăti impozitul prevăzut în prezentul capitol, denumit în continuare impozitul pe spectacole.

Impozitul pe spectacole se plătește la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în raza căreia are loc manifestarea artistică, competiția sportivă sau altă activitate distractivă.

 • (1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor.

 • (2) Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.

 • (3) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au obligația de:

 • a) a înregistra biletele de intrare și/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale care își exercită autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul;

 • b) a anunța tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum și în orice alt loc în care se vând bilete de intrare și/sau abonamente;

 • c) a preciza tarifele pe biletele de intrare și/sau abonamente și de a nu încasa sume care depășesc tarifele precizate pe biletele de intrare și/sau abonamente;

 • d) a emite un bilet de intrare și/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;

 • e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorității administrației publice locale, documentele justificative privind calculul și plata impozitului pe spectacole;

 • f) a se conforma oricăror altor cerințe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidența și inventarul biletelor de intrare și a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, contrasemnate de Ministerul Culturii și Ministerul Tineretului și Sportului.

 • (4) Impozitul pe spectacole se plătește lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

($) Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligația de a depune o declarație la compartimentul de . specialitate al autorității administrației publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole. Formatul declarației se precizează în normele elaborate în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

A. A v/(6) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a

''X " '                      x__         _   _                   *      -  *

^'^declarației și plata la timp a impozitului.

(7) Pentru depunerea cu întârziere a declarației sau pentru nedepunerea acestei declarații contribuabilii sunt sancționați conform prevederilor legale in vigoare.


 • (8) Pentru neplata la termen a impozitului pe spectacole se datoreaza majorări de întârziere conform dispozițiilor legale.

 • (9) Impozitul pe spectacol se calculează prin aplicarea cotei prevăzută în tabelul nr.17

Tabel nr.17

Felul activitatii artistice sau distractive

NIVELUL

IMPOZITULUI

PENTRU ANUL 2019 conform HCL 572/2018

NIVELUL IMPOZITULUI PENTRU ANUL 2020

0

1

2

1. Pentru manifestări artistice de teatru, de operă, de operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională;

2%

2%

2.Pentru oricare altă manifestare artistică sau distractivă față de cele enumerate la punctul 1

5%

5%

Anexa nr.l

g) taxe speciale


.....

n - I. PENTRU SERVICIILE PRESTATE DE CĂTRE SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI:

I I                                      . ... ..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          —                                                    I

1 Tn r.nnfhrrnitatp rn               art Zl&J. ai arfzlQI rîin T ocrcm nr?07/9riK                                              <

U-

pV'•......

"ML


 • 1. In șconformitate cu prevederile art.484 și art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și - completările ulterioare, precum și cu prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu j^odiMarile și completările ulterioare, coroborate cu HCL nr. 100/2019 privind indexarea impozitelor și taxelor locale 4: .pdntru anul 2020;

Consiliul Local stabilește taxe speciale pentru următoarele servicii prestate în regim de urgență, în interesul persoanelor fizice și juridice de :

 • a) pentru certificate de atestare fiscala eliberate în cursul zilei de la înregistrarea cererii la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești:

 • - 59 lei pentru persoane fizice;

 • - 122 lei pentru persoane juridice.

 • b) pentru efectuarea lucrărilor privind stabilirea impozitelor și taxelor în regim de urgență (clădiri, terenuri, mijloace de transport), in 48 de ore de la înregistrarea cererii la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești:

 • - 90 Iei pentru persoane fizice;

 • - 180 lei pentru persoane juridice.

 • c) servicii către contribuabili la cererea acestora:

c.l. - efectuarea de fotocopii de pe acte 0,5 lei pagina format A4 si 1 leu format A3; c.2. - fotocopii după documentele din arhiva - 1 leu pagina;

c.3. - fotocopii procese-verbale de amenda - 1 leu pagina.

 • 2. Taxele speciale se datoreaza de către contribuabilii care solicita prestarea serviciilor prevăzute la pct. 1 .

 • 3. Taxele speciale se achita anticipat, în numerar, la casieriile Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești sau prin virament in contul deschis la Trezoreria Ploiești -RO24TREZ52121360206XXXXX, beneficiar Municipiul Ploiești, CUI-2844855.^

 • 4. în caz de rezolvare peste termenele stabilite sau nerezolvare a cererii depuse de contribuabilii persoane fizice sau juridice, taxa achitată anticipat se restituie sau se compensează, după caz, cu alte obligații către bugetul local.

 • 5. Instituțiile publice sunt scutite de taxe speciale pentru servicii prestate în regim de urgență.

<       n- PENTRU serviciile prestate de către serviciul public local comunitar de

A EVIDEMĂ A PERSOANELOR PLOIEȘTI:

-

/</ U- ./u

V?. &V <$$formitate cu prevederile art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, coroborate cu cele ale de Guvern nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015, actualizată, și '■ </               100/2019 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020;

' -          In baza Ordonanței nr.84/2001 privind înființarea și organizarea serviciilor publice locale comunitare de evidență a

persoanelor;

în conformitate cu prevederile Legii 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, actualizată, coroborate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, actualizată;

 • 1) 106 lei - taxa pentru oficierea căsătoriei in zilele de sâmbătă si duminică la sediul SPCLEP Ploiești la ora preferențială, după orele de program (900-1200), între orele 1300-1600 sâmbăta și între orele 1300-1400 duminica, în funcție de numărul mare de căsătorii/solicitări.

 • 2) 53 lei - taxa oficiere căsătorie în zilele de sâmbătă.

 • 3) 159 lei - taxa oficiere căsătorie în zilele de duminică și sărbători legale;

 • 4) 106 lei - taxa oficiere căsătorie înaintea termenului legal de 11 zile (primele 6 luni de sarcină), cu excepția cazurilor: starea de sănătate a unuia dintre soți; sarcina avansată a viitoarei soții.

 • 5) 53 lei - taxa de eliberare a certificatelor duplicate sau extraselor multilingve în regim de urgență.

 • 6) 16 lei - taxa pentru operațiunile foto realizate de persoane din familie, rude sau alte persoane.

 • 7) 16 lei - taxa pentru operațiunile video realizate de persoane din familie, rude sau alte persoane.

 • 8) 0,5 lei - pagina format A4 si 1 leu pagina format A3 pentru efectuarea de copii xerox de pe acte.

Taxele speciale se datorează de către contribuabilii care solicită prestarea serviciilor prevăzute mai sus.

Taxele de urgență și tarifele instituite vor fi încasate, în numerar, la casieria Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești.

Taxele speciale și cele de urgență instituite potrivit prezentei hotărâri au ca destinație acoperirea cheltuielilor de întreținere și funcționare a Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești și duc la o mai bună autofinanțare și la limitarea subvențiilor provenite de la bugetul local.

III. PENTRU SERVICIILE PRESTATE DE CĂTRE DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE fe&RBANĂ PLOIEȘTI:

Consiliul Local stabilește pentru serviciile prestate de către Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, in anul 2020, următoarele taxe speciale:


. w.

' <5l4z.

.L,

2"»                      Tip taxa speciala

s

Valoare (lei) indexata cu rata inflației 4,6% cf. HCL 100/2019

Termen de emitere

' o| .

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în regim de urgență pentru relații, informații, operațiuni notariale

530

5 zile lucratoare

2.

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în regim de urgență pentru Construire

1.060

10 zile lucratoare

3.

Taxa pentru eliberarea autorizației de construire în regim de urgență

1.590 lei + 10% din cuantumul taxei de autorizare pentru investiții de până la 1.000.000 lei

10 zile lucratoare

4.

Taxa pentru eliberarea autorizației de construire în regim de urgență

1.590 lei + 5% din cuantumul taxei de autorizare pentru investiții cuprinse între 1.000.001 lei și 8.500.000 lei

10 zile lucratoare

5.

Taxa pentru eliberarea autorizației de construire în regim de urgență

1.590 lei + 2,5% din cuantumul taxei de autorizare pentru investiții de peste 8.500.000 lei’


TAXE C.D.U.M

Nr. crt.

Tip taxa speciala

Valoare (lei) indexata cu rata inflației 4,6%

1.

Taxă aviz Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism pentru studii de oportunitate

424

2

Taxă aviz Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului si Urbanism pentru Plan Urbanistic Zonal

424

Taxă aviz Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism pentru Plan Urbanistic de Detaliu

371

3.

Taxă Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism pentru Documentații Tehnice pentru Autorizarea Construcțiilor

318

4.

Taxă aviz Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism pentru Consultare

530 lei(fară a fi valabilă și pentru avizarea efectivă a documentației)

5.

Analizare documentație privind publicitatea stradală

53

6.

Analizare documentație privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat

53

Taxa speciala Serviciul Cadastru șî GIS :

Taxa pentru eliberare copii pe suport electronic de pe planurile cadastrale sau alte asemenea planuri deținute de Consiliul Local al municipiului Ploiești, adică :

 • - 106 lei/mp de hartă format pdf, scara 1 :1000 (adică 120 lei /format hârtie A3, scara 1 :1000, echivalent pdf);

 • - 212 lei/ha teren format dxf, scara 1 :1000 (adică 2400 lei/format A3 harta dxf, scara 1 :1000, echivalent 12ha teren).

IV. Taxa specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) și utilizatorii noncasnici (persoane juridice) care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii:

Taxa specială de salubrizare este stabilită conform Hotărârii Consiliului Local nr.384/14 octombrie 2019 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii.

 • V.  PENTRU SERVICIILE PRESTATE DE CĂTRE DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU -COMPARTIMENTUL AUTORIZAȚII SI PROGRAME DE FUNCȚIONARE

Pentru agenții economici (II,IF,AF,SRL) care desfasoara activitatea prin puncte de lucru situate pe raza municipiului se eliberează Aviz de program:

• se va percepe o taxa de eliberare/ viza anuala Aviz de program in cuantum de 55 lei.

Vizarea avizelor de program se face anual, la data expirării perioadei de valabilitate.

După expirarea termenului de valabilitate se aplica penalitatile/dobanzile reglementate de legislația in vigoare pentru neplata sumelor.


Anexa nr.l 64 ifeC

(tabelul nr.l8) fa ■ 9^[ fio 15


q\-'T. Tâxeypentru depozitarea de materiale, realizarea unor lucrări, pentru desfacerea de produse ce fac obiectul coinertulhi in piețe, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, ocuparea terenului cu terase de vara, chioșcuri, tonete închise, suporți pentru obiecte de

publicitate, pentru evenimente ocazionale s.a.

- Procedura de calcul si încasare -

 • 1) Taxele pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru depozitarea de materiale, realizarea unor lucrări, pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului, in piețe, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale (inclusiv aparate de inghetata, vitrine frigorifice s.a.), ocuparea terenului pentru terase de vara, ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete inchise, cabine telefonice s.a.ocuparea terenului cu suporți pentru obiecte de publicitate, ocuparea terenului pentru evenimente ocazionale (expoziții, târguri, spectacole in aer liber etc.), ocuparea terenului in scopul desfășurării unor activitati de ecologizare, ocuparea terenului pentru realizarea unor cai de acces, ocuparea terenului cu corturi/pavilioane/standuri cu aspect promotional, in cadrul unor actiuni/campanii de informare sau promovare, impartire pliante promotionale, activitati socio-medicale/culturale/educative/sportive/ promotionale, care nu au caracter politic, ocuparea terenului cu corturi/pavilioane in cadrul unor campanii de informare sau promovare cu caracter politic, taxa pentru folosința căsuțelor din lemn pentru târguri și diverse evenimente organizate ocazional se stabilesc conform art. 486 alin.(l) din Legea nr. 227/2015 (Tabelul nr.18)

 • 2) - Taxa pentru depozitarea de materiale se achita la data obținerii autorizației de la structura specializata in domeniul amenajării teritoriului si al urbanismului, a cărei eliberare se face pe baza de cerere.

 • - laxa pentru realizarea unor lucrări se achita la data obținerii autorizației de structura specializata in domeniul amenajării teritoriului si al urbanismului, a cărei eliberare se face pe baza de cerere.

 • - Taxa pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului in piețe, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale (inclusiv aparate de inghetata, vitrine frigorifice s.a.), ocuparea terenului pentru terase de vara, ocuparea terenului pentru evenimente ocazionale (expoziții, târguri, specotacole in aer liber etc.), taxa pentru ocuparea terenului in scopul desfășurării unor activitati de ecologizare, taxa pentru ocuparea terenului pentru realizarea unor cai de acces, taxa pentru ocuparea terenului cu corturi/pavilioane/standuri cu aspect promotional, in cadrul unor actiuni/campanii de informare sau promovare, impartire pliante promotionale, activitati socio-medicale/culturale/educative/sportive/promotionale, care nu au caracter politic, taxa pentru ocuparea terenului cu corturi/pavilioane in cadrul unor campanii de informare sau promovare cu caracter politic, taxa pentru folosința căsuțelor din

lemn pentru târguri și diverse evenimente organizate ocazional, se achita zilnic sau pe baza de convenție sau contract pentru o l ' perioada mai mare de o zi, caz in care taxa se achita la eliberarea convenției.

\ Taxa pentru ocuparea terenurilor cu construcții provizorii (chioșcuri, tonete inchise, cabine telefonice s.a.) si suporți pentru obiecte de publicitate existente la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent se achita in condițiile si la termenele prevăzute pentru impozitul pe teren.

' T- Taxa pentru ocuparea terenurilor cu construcții provizorii (chioșcuri, tonete inchise, cabine telefonice s.a.) si suporți pentru obiecte de publicitate realizate in cursul anului fiscal se achita, pentru perioada cuprinsa intre data autorizării si finele anului fiscal curent, in condițiile si la termenele prevăzute pentru impozitul pe teren.

- Pentru sistemele publicitare cu structuri de susținere amplasate pe domeniul public al municipiului Ploiești, utilizatorul, respectiv prestatorul de servicii de reclama si publicitate va plăti pe langa taxele pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate stabilite in conformitate cu legea si taxa aferenta utilizării domeniului public stabilita prin prezenta hotarare.

 • 3) Pentru zona B taxa se reduce cu 10%, pentru zona C taxa se reduce cu 20%, iar pentru zona D taxa se reduce cu 30%, in cazul desfacerii de produse ce fac obiectul comerțului, in piețe, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale Consiliului Local Ploiești (inclusiv aparate de inghetata, vitrine frigorifice s.a.), ocupării terenului pentru terase de vara, ocupării terenului cu chioșcuri, tonete inchise, cabine telefonice s.a., cu suporți pentru obiecte de publicitate, ocupării terenului pentru evenimente ocazionale (expoziții, târguri, spectacole in aer liber etc.), ocupării terenului in scopul desfășurării unor activitati de ecologizare, ocupării terenului pentru realizarea unor cai de acces, ocupării terenului cu corturi/pavilioane/standuri cu aspect pro moțional, in cadrul unor actiuni/campanii de informare sau promovare, impartire pliante promotionale, activitati socio-medicale/culturale/educative/sportive/promotionale, care nu au caracter politic, ocupării terenului cu corturi/pavilioane in cadrul unor campanii de informare sau promovare cu caracter politic.

 • 4) Taxele pentru depozitarea de materiale si realizarea unor lucrări, pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului, in piețe, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale (inclusiv aparate de inghetata, vitrine frigorifice s.a.), ocuparea terenului pentru terase de vara, ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete inchise, cabine telefonice s.a., ocuparea terenului cu suporți pentru obiecte de publicitate, ocuparea terenului pentru evenimente ocazionale (expoziții, târguri, spectacole in aer liber etc.), ocuparea terenului in scopul desfășurării unor activitati de ecologizare, ocuparea terenului pentru realizarea unor cai de acces, ocuparea terenului cu corturi/pavilioane/standuri cu aspect promotional, in cadrul unor actiuni/campanii de informare sau promovare, impartire pliante promotionale, activitati socio-medicale/culturale/educative/sportive/promotionale, care nu au caracter politic, ocuparea terenului cu corturi/pavilioane in cadrul unor campanii de informare sau promovare cu caracter politic, taxa pentru folosința căsuțelor din lemn pentru târguri și diverse evenimente organizate ocazional_se stabilesc conform tabelului nr.18 (mai jos).


Denumire taxă

Taxa stabilită pentru anul 2019 conform HCL 572/2018 -Iei/mp/zi-

NIVELURILE TAXELOR PROPUSE PENTRU ANUL 2020

- Iei/mp/zi -

pt.domeniul public

pt.domeniul privat

pt.domeniul public

pt.domeniul privat

1

Depozitarea de materiale și realizarea unor lucrări

Zona A

 • - pana la 100 mp - 1,5

 • - 100 -1000 mp - 0,7

 • - [ieste 1000 mp - 0,4

Zona A

 • - pana la 100 mp - 1,5 -100-1000 mp - 0,7

 • - peste 1000 mp - 0,6

Zona A

-panala 100 mp - 1,57 -100-1000 mp -0,73 - peste 1000 mp - 0,42

Zon a

A

 • - pana la 100 mp - 1,57 -100-1000 mp - 0,73

 • - peste 1000 mp - 0,63

Zona B

-pana la 100 mp- 1 -100-1000 mp - 0,5

- peste 1000 mp - 0,3

Zona

B

-pana la 100 mp- 1 -100-1000 mp - 0,5

- peste 1000 mp - 0,3

Zona B

 • - pana la 100 mp- 1,05

 • - 100-1000 mp - 0,52

 • - peste 1000 mp - 0,31

Zon

a

B

 • - pana la 100 mp- 1,05 -100-1000 mp - 0,52

 • - peste 1000 mp - 0.31

Zona C

 • - pana Ia 100 mp - 0,7

 • - 100-1000 mp - 0,3

 • - peste 1000 mp - 0,2

Zona C

 • - pana la 100 mp- 0,7

 • - 100-1000 mp - 0,3

 • - peste 1000 mp - 0,2

Zona C

-panala 100mp- 0,73

 • - 100-1000 mp - 0,31

 • - peste 1000 mp - 0,21

Zon

a

C

 • - pana la 100 mp - 0,73 -100-1000 mp - 0,31

 • - peste 1000 mp - 0,21

Zona D

 • - pana lalOOmp- 0,5 -100-1000 mp - 0,2

 • - peste 1000 mp - 0,1

Zona D

 • - pana la 100 mp - 0,5 -100-1000 mp - 0,2

 • - peste 1000 mp - 0,1

Zona D

 • - pana la 100 mp - 0,52

 • - 100-1000 mp - 0,21

 • - peste 1000 mp - 0,10

Zon a D

 • - pana la 100 mp - 0,52

 • - 100-1000 mp - 0,21

 • - peste 1000 mp - 0,10

2

Desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului, în piețe, în standuri situate de-a lungul drumurilor publice, în parcări sau în alte locuri anume stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale (inclusiv aparate de înghețată, vitrine frigorifice s.a.)

2,1

2,1

2,20

2,20

3

Ocuparea terenului pentru terase de vară

1,1

1,1

1,15

1,15

4

Ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete închise, cabine telefonice s.a.

2,1

2,1

2,20

2,20

5

Ocuparea terenului cu suporți pentru obiecte de publicitate

4,1

4,1

4,29

4,29

6

Ocuparea      terenului      pentru

evenimente ocazionale (expoziții, târguri, spectacole în aer liber etc.)

15,3

15,3

16

16

7

Ocuparea terenului     în scopul

desfășurării unor activități de ecologi zare

03

0,3

0,31

0,31

8

Ocuparea terenului pentru realizarea unor căi de acces

-cale de acces pentru spațiu comercial

4,1

4,1

4,29

4,29

9

Ocuparea terenului pentru realizarea unor căi de acces

-cale de acces pentru balcon construit aferent locuinței

0,1

0,1

0,1

0,110

Ocuparea       terenului        cu

corturi/pavilioane/standuri cu aspect promotional, in cadrul unor actiuni/campanii de informare sau promovare,     impartire     pliante

promotionale,    activitati    socio-

medicale/ culturale/educative/ sportive/promotionale, care nu au caracter politic

3

3

3,14

3,14

11

Ocuparea       terenului        cu

corturi/pavilioane in cadrul unor campanii de informare sau promovare cu caracter politic

15

15

15,69

15,69

12

Taxa pentru folosința căsuțelor din lemn pentru târguri și diverse evenimente organizate ocazional

200 lei/casuță/zi

200 lei/casuță/zi

209,20 lei/casuță/zi

209,20 lei/casuță/zi


II. Taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare si promotionale

Taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare se datoreaza de către contribuabilii persoane fizice/juridice, in funcție de numărul de zile pentru care se solicita si se aproba ocuparea domeniului public.

Taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare datorata de către persoanele fizice este in suma de 0,53 lei pe zi, iar in cazul persoanelor juridice taxa datorata este in suma de 1,07 leu/zi.

IIT. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă.

Taxa pentru indeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativa este în cuantum de 530 lei. Taxa se achita la casieriile Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.

IV. Taxa de reabilitare termică

Taxa de reabilitare termică este stabilită în conformitate cu prevederile art.486 alin.(6) - Cod fiscal, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele din Hotărârea Consiliului Local nr.457/2017 .

V.Taxele judiciare de timbru - sunt stabilite conform OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE


Anexa nr.21 t

HCC


«O«K /» L A'1

• •                ♦ •       •                                                Ș1- ■        • \

Procedura de acordare a scutirilor/facilităților fiscale de la platâ impozitului pe clădiri și a impozitului/taxei pe teren pentru persoane fizi Mșrjupdic^ prevăzute la art.7 din Hotărâre      XLV' •

1. Scutire/reducere de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe teren, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare nete sunt mai mici sau egale de 650 lei (inclusiv pentru persoanele fără venituri), pentru clădirea folosită ca domiciliu și terenul aferent acesteia, în suprafață de maxim 500 mp.

 • a). Pentru a beneficia de această facilitate, contribuabilii persoane fizice trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiții :

 • - să nu realizeze niciun venit, sau veniturile sale nete lunare să fie mai mici sau egale cu suma de 650 lei;

 • - să nu dețină în proprietate un alt bun imobil în afara celui de la adresa de domiciliu;

 • -  să nu înregistreze obligații restante la bugetul local;

 • - suprafața construită a locuinței în funcție de numărul de persoane cum este reglementată în Legea nr. 114/1996 privind Legea locuinței, cu modificările și completările ulterioare, să nu depășească :

 • - suprafața construita a locuinței familiei formate din 1 (una) persoana- 58mp ;

 • - suprafața construita a locuinței familiei formate din 2 (doua) persoane- 81 mp ;

 • - suprafața construita a locuinței familiei formate din 3 (trei) persoane- 102mp ;

 • - suprafața construita a locuinței familiei formate din 4 (patru) persoane- 115mp ;

 • - suprafața construita a locuinței familiei formate din 5 (cinci) persoane- 135mp ;

 • - suprafața construita a locuinței familiei formate din 6 (sase) persoane- 144mp ;

 • - suprafața construita a locuinței familiei formate din 7 (șapte) persoane- 166mp ;

 • - suprafața construita a locuinței familiei formate din 8 (opt) persoane- 171mp.

 • b). Dosarul pentru acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe teren trebuie să cuprindă :

 • -  Cerere pentru acordarea scutirii - model prevăzut în Anexa nr.4 la prezenta hotărâre ;

 • -  Copii după actele de identitate ale proprietarilor, membrilor familiei, care atestă faptul că aceștia își au domiciliul la locuința pentru care se solicită scutire;

 • -  Dovada veniturilor lunare (cupon de pensie, adeverință de salariu, etc.);

 • -  Dovada veniturilor solicitantului eliberată de Administrația Finanțelor Publice Prahova;

 • -  Declarație pe propria răspundere că nu deține în proprietate alte imobile ;

 • -  Orice alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificată, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2020, pe baza unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Scutirea/reducerea de la plata impozitului pe clădiri și/sau teren se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana a depus documentele menționate mai sus.

Pentru a beneficia de scutire pentru întregul an 2020, contribuabilii trebuie să depună cerere însoțită de documente justificative, până la data de 31 martie 2020.

(2). Scutire/reducere de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe teren, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor orfane aflate în evidența autorității tutelare, pentru clădirea folosită ca domiciliu și terenul aferent acesteia.

 • a) . Pentru a beneficia de această facilitate, contribuabilii persoane fizice trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • -  să dețină în proprietate sau copropietate clădire și/sau teren la adresa de domiciliu;

 • - să nu înregistreze obligații restante la bugetul local.

 • b) . Dosarul pentru acordarea scutirii/reducerii de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe teren trebuie să cuprindă :

 • -  Cerere pentru acordarea scutirii - model prevăzut în Anexa nr.4 la prezenta hotărâre;

 • -  Copii după actele de identitate ale proprietarilor/coproprietarilor care atestă faptul că aceștia își au domiciliul la locuința pentru care se solicită scutire;

 • -  Documente eliberate de autoritatea tutelară care să ateste situația de fapt;

 • -  Orice alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificată, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2020, pe baza unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Scutirea/reducerea de la plata impozitului pe clădiri și/sau teren se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana a.depus documentele menționate mai sus.

Pentru a beneficia de scutire pentru întregul an 2020, contribțjâbili|țtrebuie^ă depună cerere însoțită de documente justificative, până la data de 3|m

(3). Scutire de la plata impozitului ne clădire și a impozitului/iaflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor care sunt ihUteate^și au domiciliul permanent în centrele de îngrijire pe perioadă nedeterminată. Scutirea se acordă pentru un singur imobil (clădire și teren).

Dosarul pentru acordarea scutirii/reducerii de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe teren trebuie să cuprindă :

 • -  Cerere pentru acordarea scutirii - model prevăzut în Anexa nr.4 la prezenta hotărâre;

 • -  Copii după actele de identitate ale proprietarilor/coproprietarilor ;

 • -  Documente eliberate de autoritatea tutelară care să ateste situația de fapt;

 • -  Orice alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

Scutirea se acorda cu condiția ca proprietarul să nu înregistreze obligații restante la bugetul local.

Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificată, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2020, pe baza unui referat intocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Scutirea/reducerea de la plata impozitului pe clădiri și/sau teren se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana a depus documentele menționate mai sus.

Pentru a beneficia de scutire pentru întregul an 2020, contribuabilii trebuie să depună cerere însoțită de documente justificative, până la data de 31 martie 2020.

 • (4). Scutire de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe terenul de sub construcție, pentru clădirea și terenul de sub construcția clădirii - monument istoric, aflate în proprietatea persoanelor fizice și care, potrivit legii, sunt clasate, ca monumente istorice, altele decât cele prevăzute la art.456 alin.(l) lit.x) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Clasarea monumentelor istorice se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificăîrile și completările ulterioare.

Dosarul pentru acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe teren trebuie să cuprindă :

 • -  Cerere pentru acordarea scutirii - model prevăzut în Anexa nr.4 la prezenta hotărâre;

 • -  Copii după actele de identitate ale proprietarilor;

 • -  Documente care să ateste statutul de monument istoric eliberate de autoritățile competente în domeniu;

 • -  Orice alte documente care să ateste veridicitatea unor stări defaptșpeci^e AScutirea se acorda cu condiția ca proprietarul să nu înregistreze-^ligății restanțe

la bugetul local.                                                     !°rț

Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificată^. depusăyde contribuabil până la data de 31 martie 2020, pe baza unui referat .întocmit'' de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Scutirea/reducerea de la plata impozitului pe clădiri și/sau teren se aplică începând cu data de l ianuarie a anului următor celui în care persoana a depus documentele menționate mai sus.

Pentru a beneficia de scutire pentru întregul an 2020, contribuabilii trebuie să depună cerere însoțită de documente justificative, până la data de 31 martie 2020.

 • (5) Facilitați fiscale pentru persoanele fizice care se încadrează în următoarele situații:

 • - Au calitatea de moștenitori și nu au depus actul de deces al persoanelor de la care au moștenit, precum și certificatul de moștenitor in vederea stabilirii impozitelor sau taxelor locale datorate și care au achitat impozitele pe rolul fiscal al decedaților. Facilitatea fiscala constă în faptul că se consideră plăți efectuate la acel rol și plățile efectuate de moștenitori, pana la data depunerii certificatului de moștenitor.

 • - Contribuabilii care au dobândit cu abitație viageră, bunuri impozabile, nedeclarate la organul fiscal și care au achitat impozitele pe rolul fiscal al vânzătorului. Facilitatea fiscala constă în faptul că se consideră plăți efectuate la acel rol și plățile efectuate de cumpărători, pana la data depunerii actului. Stingerea obligațiilor de plată datorate de moștenitor/cumpărator se realizează

cu data plății obligației la rolul fiscal al defunctului/vânzătorului. Facilitatea fiscala se acorda la cererea contribuabilului, pe baza unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

 • (6) . Scutire de la plata impozitului pe clădire, pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor juridice și care, potrivit legii, sunt clasate ca muzee altele decât cele prevăzute la art.456 alin.(l) lit.x) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 • a). Pentru a beneficia de această facilitate, contribuabilii persoane juridice trebuie șă îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • - să dețină în proprietate clădire care, potrivit legii, este clasată în categoria muzeu;

 • - în clădire să se desfășoare o activitate benefică pentru comunitatea locală.

 • - să nu înregistreze obligații restante la bugetul local.

 • b). Dosarul pentru acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe teren trebuie să cuprindă :

 • -  Cerere pentru acordarea scutirii - model prevăzut în Anexa nr.4 la prezenta hotărâre;

 • -  Documente care să ateste statutul de muzeu, eliberate de competente în domeniu;

 • -  Orice alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de f^t^spebifipej

Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificaW^depusaJ contribuabil până la data de 31 martie 2020, pe baza unui referat^mtppmiț/^^ inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de coiftihc^rea instituției.

Scutirea de la plata impozitului pe clădiri și/sau teren se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana a depus documentele menționate mai sus.

Pentru a beneficia de scutire pentru întregul an 2020, contribuabilii trebuie să depună cerere însoțită de documente justificative, până la data de 31 martie 2020.

 • (7). Scutire de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe teren, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.

 • a). Pentru a beneficia de această facilitate, contribuabilii persoane fizice trebuie șă îndeplinească cumulativ, următoarele condiții :

 • - să se încadreze în categoria persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  să dețină în proprietate sau copropietate clădire și/sau teren la adresa de domiciliu.

 • - să nu înregistreze obligații restante la bugetul local.

 • b). Dosarul pentru acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe teren trebuie să cuprindă :

 • -  Cerere pentru acordarea scutirii - model prevăzut în Anexa nr.4 la prezenta hotărâre;

 • -  Copii după actele de identitate care ateste faptul că contribuabilii își au domiciliul la locuința pentru care se solicită scutire;

 • -  Copii după certificatul eliberat de Secretariatul de Stat care să ateste calitatea de revoluționar;

 • -  Orice alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

 • c). Contribuabilul datorează impozit pentru diferența dintre suprafața de teren deținută (dacă este mai mare de 500mp) și cei 500 mp scutiți prin prezenta hotărâre.

Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificată, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2020, pe baza unui referat intocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Scutirea/reducerea de la plata impozitului pe clădiri și/sau teren se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana a depus documentele menționate mai sus.

Pentru a beneficia de scutire pentru întregul an 2020, contribuabilii trebuie să depună cerere însoțită de documente justificative, până la data de 31 martie 2020.

 • (8). Scutire de la plata impozitului/taxei pe clădire și a impozitului/taxei .pe teren pentru clădirile și terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvemamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru acti vițele1/fără.<;scbf) lucrativ.

 • a) Facilitatea fiscală se acordă pentru organizațiile neguvemamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, pentru asociațiile și fundațiile care au ca activitate de servicii sociale care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate.

 • b) Scutirea se acordă pentru clădirea și terenul folosite exclusiv pentru activități fără scop lucrativ.

 • c) Pentru a beneficia de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădire și a impozitului/taxei pe teren, asociațiile și fundațiile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

9

 • - asociația sau fundația să desfășoare activitățile menționate la litera a) ;

 • - clădirile și terenul să fie folosite exclusiv pentru activități fără scop lucrativ ;

 • - activitățile în cadrul asociației/fundației să aibă caracter continuu, să se desfășoare pe întreg anul fiscal.

 • - să nu înregistreze obligații restante la bugetul local.

 • d) Scutirea se acordă pe baza cererii depuse la organul fiscal, însoțită de următoarele documente :

 • - statutul asociației/fundației;

 • - copie balanță de verificare întocmită (la data de 30.06, respectiv la data de 31.12) în anul anterior solicitării scutirii;

 • - declarație notarială din care să reiasă faptul că în locația pentru care se solicită scutire nu se desfășoară activitate economică;

 • - alte documente considerate relevante în susținerea cererii.

9

Scutirea/reducerea de la plata impozitului pe clădiri și/sau teren se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana a depus documentele menționate mai sus.

Pentru a beneficia de scutire pentru întregul an 2020, contribuabilii trebuie să depună cerere însoțită de documente justificative, până la data de 31 martie 2020.

 • (9). Modelul de cereri pentru acordarea facilităților fiscale prevăzute la punctele (l)-(8) din prezenta Procedură este prevăzut în Anexa nr.4.

Anexa nr.22 C «L trec

Procedura privind acordarea de facilitați fiscale agentilor econOhlîeMare isi desfasoara activitatea in parcul industrial, in condițiile (trdinului MinistruIiiiDezvoltării Regionale si Administrației Publice nr.2980/2013 privind aprobayeă^ ‘ condițiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investitiile^ealizate in- ■ • ■ /<* '

parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare


________________________....              x o* v << M      C ""

 • I. Procedura privind acordarea ajutorului de minimis sub formă scutirii de la plata impozitului pe terenul aferent parcului industrial si a impozitului pe clădire ce face parte din infrastructura parcului industrial, pentru investițiile realizate de agenții economici care isi desfasoara activitatea in parcul industrial, in condițiile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice nr.2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investițiile realizate in parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a beneficia de ajutor de minimis, în temeiul schemei, persoanele juridice trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • a) își desfășoară activitatea într-un parc industrial cu titlu acordat conform Legii nr. 186/2013, cu modificările și completările ulterioare sau Ordonanței Guvernului nr. 65/2001 cu modificările și completările ulterioare, ori declarat prin hotărâre a Guvernului;

 • b) desfășoară activitate economică;

 • c) valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs) nu depășește echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul solicitanților care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost), indiferent de sursa de finanțare; în cazul în care solicitantul face parte dintr-o întreprindere unică, în sensul definiției prevăzute la art. 3 lit. 1). pentru verificarea îndeplinirii acestui criteriu se vor lua în considerare ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice.;

 • d) prezintă un studiu de fezabilitate/plan de investiții pentru care se solicită finanțarea, cu evidențierea cheltuielilor eligibile;

 • e) nu intră în categoria «întreprinderilor în dificultate» potrivit prevederilor cap. 2 secțiunea 2.2 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor non-financiare aflate în dificultate, în vigoare începând cu 1 august 2014;

 • f) nu a fost emisă împotriva lor o decizie de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care o asemenea decizie a fost emisă, aceasta a fost executată și creanța a fost integral recuperată.

Acordul de principiu este emis de către structura de specialitate a unității administrativ-teritoriale .

A

In vederea obținerii acordului de principiu, solicitantul transmite aparatului de specialitate al unității administrativ-teritoriale în raza căreia este constituit parcul industrial următoarele documente:

 • a) cerere de acord de principiu privind ajutorul de minimis, completată în limba română, prin tehnoredactare, semnată în original de persoana autorizată jă-reprezinte legal întreprinderea solicitantă, al cărei model, este prevăzut în schema^dinjb&inț/f^

 • b) opis cu documentele anexate cererii de acord;             Z

 • c) certificat constatator, după caz, în original, emis cu ocaziajdepunerii cererif de acord de principiu de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde îșî are sediul întreprinderea solicitantă, în care să se menționeze următoarele informă^;? datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociații și reprezentanții' legali "ăi întreprinderii, domeniul de activitate principal și toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii, data ultimei mențiuni înscrise în registru și obiectul acesteia, activitatea desfășurată în parcul industrial, cu menționarea codului CAEN corespunzător;

 • d) studiu de fezabilitate sau plan de investiții, cu evidențierea cheltuielilor eligibile, prezentat în format tabelar, cu detalierea pe elemente de active. Studiul de fezabilitate sau planul de investiții depus trebuie sa fi fost intocmit cu cel mult 6 luni inainte de depunerea cererii de acord de principiu;

 • e) extras de carte funciară pentru informare;

 • f) o declarație scrisă a reprezentantului legal, sub sancțiunea prevăzută în Codul penal privind falsul în declarații, referitoare la toate ajutoarele de minimis primite de solicitant pe parcursul precedenților 2 ani fiscali și al anului fiscal în curs;

 • g) împuternicire prin act notarial, în original, în cazul în care o altă persoană decât reprezentantul legal al întreprinderii solicitante semnează cererea de acord pentru finanțare și documentația aferentă;

 • h) certificate de atestare fiscala, care sa ateste achitarea obligațiilor fiscale datorate bugetului local si bugetului de stat, la zi;

 • i) documente prin care sa se ateste evoluția numărului de angajați de la înființare si pana in momentul depunerii cererii;

 • j) studiul de impact asupra mediului, emis de organele competente in acest domeniu, intocmit cu cel mult 6 luni inainte de depunerea cererii de acord de principiu;

 • k) documente prin care sa faca dovada contribuției la dezvoltarea locala, intocmite cu cel mult 6 luni inainte de depunerea cererii de acord de principiu;

 • l) angajament privind menținerea numărului de salariati pe perioada acordării ajutorului (in caz contrar se retumeaza ajutorul);

 • m) declarație pe propria răspundere, însoțită de documente justificative din care să reiasă faptul că nu desfășoară activități de export către țări terțe sau către state membre ale Uniunii Europene, și anume, legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție ori de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

Documentele emise de persoana juridica solicitantă în original sunt datate și semnate de persoana autorizată să reprezinte legal persoana juridica. Documentele prezentate în copie poartă pe fiecare pagină mențiunea "Conform cu originalul" și semnătura persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea.

Pentru a beneficia de acest ajutor de minimis, persoanele juridice vor depune aceste documente in perioada 03.01-21.01.2020. Nedepunerea completa a acestor documente si in termenul stabilit are ca efect neacordarea ajutorului de minimis.

Prin schemă nu se acordă ajutoare destinate activității de export către țări terțe sau către state membre ale Uniunii Europene, și anume ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distrit^S&i4ftjMte cheltuieli curente legate de activitatea de export.

Un solicitant care își desfășoară activitatea atât în seci


L

,       ...          _ ..................Jtoare/ttcpnerfii eligjbile#|

cât și în sectoare/domenii neeligibile, așa cum sunt acestea definite QQttfdnn pr^zen^i/ scheme, poate beneficia, pentru sectoarele eligibile, de scutire de la pîțaiă-jjffipd^f^^ pe clădire și a impozitului pe teren, cu condiția prezentării documem^b^țșjâ&lnle care atestă separarea activităților sau o distincție între costuri astfel încât activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al prezentei scheme nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în baza acesteia

II. Procedura privind acordarea ajutorului de stat regional sub forma scutirii de la plata impozitului pe terenul aferent parcului industrial si a impozitului pe clădire ce face parte din infrastructura parculii-ln<iiiștrjal, pentru investițiile inițiale realizate de agenții economici care^si, desfasoara activitatea in parcul industrial, in condițiile Ordinului MinistruluiDezvoltarii Regionale si Administrației Publice nr.2980/2013 privind aprobarea condițiilor/ de acordare a masurilor de sprijin pentru investițiile realizate iii parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare.               ■La/U*'

Pentru a beneficia de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, administratorul parcului industrial sau rezidenții trebuie să obțină un acord de principiu al autorității administrației publice locale, prevăzut la art. 6 alin. (4) lit. h), respectiv la art. 17 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 186/2013, cu modificările și completările ulterioare. Pentru administratorul parcului industrial care se dorește a fi înființat în baza Legii nr. 186/2013, cu modificările și completările ulterioare, acordul de principiu al autorității administrației publice locale se obține înainte de data depunerii documentației pentru obținerea titlului de parc industrial.

în vederea obținerii acordului de principiu pentru acordarea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, înainte de data începerii lucrărilor întreprinderea solicitantă transmite aparatului de specialitate al municipiului Ploiești următoarele documente:

 • a) cerere de acord de principiu privind ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, completată în limba română, prin tehnoredactare, semnată în original de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea solicitantă;

 • b) opis cu documentele anexate cererii de acord de principiu;

 • c) certificat constatator, în original, emis cu ocazia depunerii cererii de acord de principiu, unde este cazul, de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul întreprinderea solicitantă, în care să se menționeze următoarele informații: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociații și reprezentanții legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal și toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii, data ultimei mențiuni înscrise în registru și obiectul acesteia, activitatea desfășurată în parcul industrial, cu menționarea codului CAEN corespunzător;

 • d) studiu de fezabilitate sau plan de investiții, cu evidențierea cheltuielilor eligibile, prezentat în format tabelar, cu detalierea pe elemente de activ. Totodată, aceste documente trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 6 din actul normativ sus menționat privind efectul stimulativ;

 • e) o declarație care să specifice ajutorul de stat/de minimis primit deja pentru alte proiecte în ultimii 3 ani;

 • f) o declarație care să specifice ajutorul primit sau care urmează să fie primit pentru același proiect din partea altor furnizori de ajutor de stat;

 • g) împuternicire prin act notarial, în original, în cazul în care o altă persoană decât reprezentantul legal al întreprinderii solicitante semnează cererea de acord pentru finanțare și documentația aferentă;

 • h) extras de carte funciară pentru informare;

 • i) o declarație care să cuprindă confirmarea că în cei doi ani anteriori cererii de ajutor

nu a efectuat o relocare în parcul industrial, definită potrivit art. 2 lit. y), precum și angajamentul că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până k^d^r ani de la finalizarea investiției pentru care solicită ajutorul.                   /C-V

*u*


 • j) declarație pe propria răspundere, însoțită de documente justifi£a^

  reiasă faptul că nu desfășoară activități de export către țări t^rțe sau către state membre ale Uniunii Europene, și anume, legate direct de cantițățfle^ejqjo^at^de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție ori de alte cheltui^icu.repțeh^e de activitatea de export;


 • k) declarație pe propria răspundere, însoțită de documente justificative, din care să reiasă faptul că, în cei 2 ani care au precedat depunerea cererii sale pentru acordarea de ajutoare regionale de investiții nu a închis aceeași activitate sau o activitate similară în Spațiul Economic European sau că, în momentul depunerii cererii de ajutor, are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care solicită ajutoare, în zona în cauză.

Documentele emise de întreprinderea solicitantă în original sunt datate și semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea. Documentele prezentate în copie poartă pe fiecare pagină mențiunea "Conform cu originalul" și semnătura persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea.

Pentru a beneficia de ajutor de stat regional, în temeiul schemei, persoanele juridice trebuie sa îndeplinească cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

 • a) își desfășoară activitatea într-un parc industrial cu titlu acordat conform Legii nr. 186/2013, cu modificările și completările ulterioare sau Ordonanței Guvernului nr. 65/2001, cu modificările și completările ulterioare sau declarat prin hotărâre a Guvernului;

 • b) desfășoară activitate economică;

 • c) intenționează să realizeze o investiție inițială într-un parc industrial;

 • d) nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate, potrivit prevederilor cap. 2 secțiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate.

 • e) nu a fost emisă împotriva lor o decizie de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care o asemenea decizie a fost emisă, aceasta a fost executată și creanța a fost integral recuperată;

 • f) nu au solicitat/primit alte tipuri de ajutor de stat/ajutoare de minimis pentru costurile eligibile pentru care solicită ajutor de stat în baza prezentei scheme.

Dacă lucrările cu investiția încep anterior depunerii cererii de acord de principiu privind ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. a) din actul normativ sus menționat, proiectul se va considera neeligibil pentru acordarea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale.

Potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice nr.2980/2013, cu modificările și completările ulterioare, investițiile eligibile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • a) să fie considerate investiții inițiale conform prevederilor art. 2 lit. k);

 • b) să facă dovada viabilității proiectului de investiții și a eficienței economice a întreprinderii pe baza studiului de fezabilitate sau planului de afacgri jpotrivit prevederilor art. 2 lit. g) și h);

 • c) să facă dovada contribuției la dezvoltarea regională potrivit art/2'litf i)...

Ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale se acordă dacă are un efect stimulativ, respectiv documentația depusă-de întreprindere trebuie să demonstreze îndeplinirea unuia sau a măi multora djntre următoarele criterii:

 • a) o creștere substanțială a dimensiunii investiției/activității ca urmare a-acordării ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale;

 • b) o creștere substanțială a domeniului de aplicare a investiției/activității ca urmare a acordării ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale;

 • c) o creștere substanțială a valorii totale a costurilor suportate de întreprindere pentru proiect/activitate ca urmare a acordării ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale;

 • d) o creștere substanțială a ritmului de finalizare a investiției/activității în cauză;

 • e) investiția nu ar fi fost realizată în regiunea asistată în cauză în absența acordării ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale.

Beneficiarii sunt obligați să mențină investiția pentru care au beneficiat de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale pe o perioadă minimă de 5 ani de la finalizarea acesteia, dacă sunt întreprinderi mari, respectiv pe o perioadă minimă de 3 ani, dacă sunt întreprinderi mici și mijlocii.

Pentru a beneficia de acest ajutor de stat regional, persoanele juridice vor depune aceste documente in perioada 03.01-21.01.2020.

Nedepunerea completa a acestor documente si in termenul stabilit are ca efect neacordarea ajutorului de stat regional.

Prin schemă nu se acordă:

- ajutoare destinate activității de export către țări terțe sau către state membre ale Uniunii Europene, și anume ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție ori de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export.

-ajutoare regionale individuale pentru investiții realizate de o întreprindere care a închis aceeași activitate sau o activitate similară în Spațiul Economic European în cei 2 ani care au precedat depunerea cererii sale pentru acordarea de ajutoare regionale de investiții sau care, în momentul depunerii cererii de ajutor, are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care solicită ajutoare, în zona în cauză.

Anexa nr.21

itr ttcc fa


PROCEDURA

privind acordarea eșalonării la plată a sumelor rezultate în urma unor acți efectuate de către Serviciul Public Finanțe Locale PloicșȘfi v *■ A ■ '■


/inspecțiefiscală

■        L £

/£ l

1. Beneficiarii eșalonării


■ ■ •• • . 7                      F

Prezenta procedură se aplică agenților economici, cărora li s-au stabilit'di^rtehț%',cd6'’plată în urma efectuării inspecției fiscale de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești?

2. Obiectul eșalonării
 • (1) Obiectul eșalonării îl reprezintă sumele rezultate, ca diferență de obligații bugetare, din rapoartele de inspecție fiscală efectuate de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești.

 • (2) Eșalonarea la plată se acordă doar pentru sume mai mari de 100.000 lei.

 • (3) La cererea temeinic justificată a contribuabilului - persoană juridică, organul fiscal poate acorda eșalonări, după cum urmează:

 • -  pentru sume cuprinse între 100.000 - 500.000 lei, plata se poate efectua eșalonat, lunar, pe o perioadă de maxim 12 luni;

 • -  pentru sume mai mari de 500.000 lei, plata se poate efectua eșalonat, lunar, pe o perioadă de maxim 24 luni.

 • (4) Eșalonarea la plată se acordă pe o perioadă de maxim 24 luni, în conformitate cu prevederile art.185 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

 • (5) Nu se acordă eșalonare la plata obligațiilor bugetare curente și nici a majorărilor de întârziere calculate pentru neachitarea la termen a acestora. Acestea se vor achita la termenele prevăzute de lege (31.03 și 30.09).

Să nu li se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilopadniinistrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a~ fost;achitată, condiția se consideră îndeplinită.                            h              /


4. Cererea de acordare a eșalonării
 • (1) . Cererea de acordare a eșalonării la plată a obligațiilor bugetare, inplușiv^celezpfevăzute de art. 184, alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; cumodificările și completările ulterioare, se depune la registratura instituției de către debitorul care a fost supus unei inspecții fiscale în sarcina căruia au fost stabilite creanțe bugetare finalizate prin emiterea Deciziei de impunere .

 • (2) . Cererea de acordare a eșalonărilor la plata obligațiilor bugetare va cuprinde următoarele elemente:

 • a) Datele de identificare ale debitorului: denumirea societății, reprezentantul legal al acesteia, domiciliul fiscal, codul unic de identificare, date de contact (telefon, fax, e-mail).

 • b) Perioada pentru care se solicită eșalonarea la plată, perioadă care nu poate fi mai mare de 24 luni de la data emiterii acordului de principiu (vezi punctul 2 alin.3 din prezenta procedură).

 • c) Suma totală pentru care se solicită eșalonarea la plată prevăzută în Decizia de impunere.

 • d) Justificarea stării de dificultate generate de lipsa temporară de disponibilități bănești.

 • e) Data și semnătura reprezentantului legal al societății.

 • f) Acceptul solicitantului privind comunicarea acordului de principiu pe email.

 • (3) . Documentele justificative anexate cererii de acordare a eșalonării la plată.

La cererea de acordare a eșalonărilor la plata a obligațiilor bugetare rezultate din diferențe de obligații principale, respectiv obligații accesorii, stabilite prin Raportul de inspecție fiscală, se vor anexa următoarele documente:

 • a) Copie după ultima situație financiară anuală;

 • b) Extras de cont;

 • c) Situația încasărilor și plăților pe ultimele 6 (șase) luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eșalonării;

 • d) Copie după ultima balanță contabilă;

 • e) Orice alte documente pe care debitorul le consideră oportune.

5. Modul de soluționare a cererii

Cererea contribuabilului se soluționează în termen de 30 zile de la data depunerii tuturor documentelor prevăzute în prezenta procedură, prin decizie de eșalonare la plată sau decizie de respingere de eșalonare la plată (modele prevăzute în Anexele nr.2 și 3 la prezenta procedură).

In termen de 5 (cinci) zile de la data inregistrarii cererii de acordare a eșalonării, organul fiscal local poate solicita debitorului si alte documente pe care le considera necesare in vederea soluționării cererii, urmând ca debitorul sa comunice aceste documente in termen de 10 (zece) zile de la data comunicării solicitării.

După analiza documentației, dacă solicitantul întrunește toate condițiile din prezenta procedură, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești în termen de 10 zile dela^data depunerii tuturor documentelor solicitate, va emite acordul de principiu (model pre Map Jlnexa nr.4 la prezenta procedură) care va cuprinde toate condițiile prevăzute la 5ungul~37 dim prezenta procedură. Comunicarea acordului de principiu către solicitant se va Realiza pe email, pentru scurtarea timpilor de răspuns.                                                         .

în acordul de principiu organul fiscal precizează: perioada de eșM^are'idața'până la care debitorul trebuie să constituie garanția (consemnarea de mijloace bănelt.ylâ o unitate a Trezoreriei Statului; scrisoare de garanție emisa de o instituție de credit sau polița de asigurare de garanție emisa de o societate de asigurare; ipoteca asupra unor bunuri imobile sau mobile din tara -în acest caz contribuabilul va prezenta raportul de evaluare al bunului in cauza, extras de carte funciara care sa confirme ca bunul este liber de sarcini și acordul beneficiarului eșalonării de-al oferi drept garanție în favoarea municipiului Ploiești prin Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești: -în termen de 10 zile de la data comunicării acordului); precum și cuantumul garanției..

De asemenea, în acordul de principiu se va menționa că eșalonarea va fi anulată pentru neplata la zi a obligațiilor bugetare născute după data eșalonării.

In conținutul acordului de principiu, organul fiscal local va instiinta debitorul asupra obligației acestuia de a-si achita si obligațiile cu termene scadente pe toata perioada eșalonării^ obligații necuprinse in conținutul graficului de eșalonare, in conformitate cu prevederile art. 154 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare.

Solicitantul eșalonării își va exprima în scris acordul final privind condițiile de eșalonare în termen de 48 de ore de la data comunicării acordului de principiu.

Cuantumul și termenele de plată a ratelor de eșalonare se stabilesc prin grafice de eșalonare care fac parte integrantă din decizia de acordare a eșalonării la plată.

Termenul de plată a ratelor de eșalonare este ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, data prevăzută în documentul de plată. Eșalonarea la plată întră în vigoare începând cu data de întâi a lunii următoare emiterii deciziei de acordare a eșalonării și are termen de plată în ultima zi lucrătoare a lunii respective.

Cererea se soluționează prin decizie de respingere în cazul în care nu sunt respectate condițiile prevăzute de prezenta procedură.

6.Emiterea deciziei de eșalonare la plată

Eșalonarea la plata se acorda pe o perioada de cel mult 24 luni de la data emiterii deciziei de eșalonare.

9

Conform art. 185 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, pe perioada pentru care s-a aprobat eșalonarea la plata, pentru obligațiile bugetare principale eșalonate se datoreaza suplimentar pe lângă majorările de întârziere prevăzute de art. 183 din Codul de procedura fiscală, componenta de penalizare de 0,5% pe luna sau fracțiune de luna reprezentând echivalentul lipsei folosinței sumelor respective la termenul scadent. Pe perioada eșalonării, jumătate din componenta de penalizare a obligațiilor bugetare eșalonate se amână la plată și, după stingerea sumelor eșalonate, acestea se anulează.

în cazul in care debitorul întrunește toate condițiile prevăzute in prezenta procedură, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va emite decizia de eșalonare, care„.va fi comunicată debitorului împreuna cu graficul de eșalonare. Graficul de eșalonare va^^r^ine: termenele de plata, debit - diferența de plata stabilita prin decizie de impunere/^nfpim raportului de inspecție fiscala, majorări - prevăzute in decizia de accesorii conform raportului; de;.inspecție fiscala, penalitatea de 0,25 % (partea din componenta de penalizare neamânată la plata) ne luna sau fracțiune de luna reprezentând echivalentul lipsei folosinței sume]oi\respectiv'e la'termenul scadent, majorarea in cuantum de 1% pe luna sau fracțiune de luna calculate fin condițiile art. 183, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare, obligațiile de plata ramase de achitat, rata lunara de plata.

Decizia de eșalonare se emite după garantarea creanței in favoarea Municipiul Ploiești prin Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară.

7.Garanții
 • 1. în termen de 10 de zile de la data comunicării acordului de principiu debitorii trebuie să constituie garanții.

 • 2. Garanția trebuie să acopere totalul sumelor rezultate, ca diferență, din raportul de inspecție fiscală, eșalonate la plată, majorările de întîrziere datorate pe perioada eșalonării plus procentul de 50% din majorările de întârziere reprezentând componenta de penalizare.

 • 3. Garanția se constituie in condițiile legii, prin:

 • - Consemnarea de mijloace bănești la o unitate a Trezoreriei Statului;

 • - Scrisoare de garanție emisa de o instituție de credit sau polița de asigurare de garanție emisa de o societate de asigurare;

 • - Ipoteca asupra unor bunuri imobile sau mobile din tara; în acest caz contribuabilul va prezenta raportul de evaluare al bunului in cauza, extras de carte funciara care sa confirme ca bunul este liber de sarcini, și acordul beneficiarului de-al oferi drept garanție în favoarea Municipiului Ploiești prin Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești și de a sprijini organul fiscal în întocmirea documentației necesare intabulării garanției.

 • 3. Termenul de 10 de zile se consideră îndeplinit dacă documentele necesare intabulării garanției sunt depuse în interiorul acestuia la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

 • 4. în cazul în care garanția nu a fost utilizată, după finalizarea eșalonării, aceasta va fi eliberată.

8. Condiții de menținere a valabilității eșalonării la plată

Eșalonarea acordată își menține valabilitatea dacă se respectă cuantumul, termenele de plată din graficul de eșalonare si toate condițiile prevăzute in prezenta procedura.

9. Majorări de întârziere

Pe perioada eșalonării se datorează majorării de intarziere ce reprezintă componenta de penalitate in cuantum de 0,25% pe luna/fractiune de luna conform art. 185, alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum și majorări de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fracțiune de luna, in condițiile art. 183, alin. (2) din același act normativ.

10. Pierderea valabilității eșalonării la plată                            1N/X,

Neplata unei rate din graficul de eșalonare sau a obligațiilor de;plata~£ureute/ atrage după sine pierderea acestei facilități fiscale.                       *

Nerespectarea termenelor si condițiilor prevăzute in prezenta procedura atra^ xlupa sine incetarea eșalonării la plata și i se va aduce la cunoștința debitoruluidW^trd^enâ&iul Public Finanțe Locale Ploiești prin emiterea Deciziei de constatare a pierdd^^l^bilității la plată (model prevăzut în Anexa nr.5).

Pierderea valabilității eșalonării la plată are drept consecință începerea și/sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă nestinsă.

11. Executarea garanțiilor

în cazul pierderii valabilității eșalonării la plată, compartimentul de specialitate din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești va executa garanțiile în contul sumelor nestinse.

12. Suspendarea executării silite

După emiterea acordului de principiu si intocmirea graficului de eșalonare, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va aplica întocmai prevederile art. 203 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare, cu privire la suspendarea masurilor de executare silita pe perioada acordării eșalonării la plata.

13. Emiterea certificatului de atestare fiscală

A

In cazul în care beneficiarul eșalonării va solicita eliberarea unui certificat de atestare fiscală în această perioadă, în documentul emis se va menționa faptul că este beneficiarul unei facilități fiscale și va putea fi folosit la orice tranzacție sau operațiune, conform art. 157 și 159 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

14. Dispoziții finale

Dispozițiile prezentei proceduri se completează în mod corespunzător cu prevederile Codului de procedură fiscala. In cazul finalizării eșalonării la plata prin respectarea tututor condițiilor prervăzute in prezenta procendură, compartimentul de specialitate, transmite contribuabilului, în termen de 30 de zile de la data finalizării eșalonării, o adresa prin care i se va aduce la cunoștință acest fapt.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

CERERE DOAMNA DIRECTOR,

Subscrisa..................

,C


IF............................,

cu sediul in localitatea

............................ județul    ......................, str. nr. ... bl. ... sc. ... et. ... ap. ... cod postai .........,

e-ma il.............................,            reprezentată

............................................., domiciliat în localitatea

nr. ...

....,e-


nr.tel./fax prin.......


...........județul......................, str.........................

SC.


bl. ... sc. ... et. ... ap. ... cod postai ............, nr.tel..

mail.............................., legitimat cu BI/CI seria ...... nr.

CNP.................................... eliberat de.................................. solicit acordarea eșalonării

la plată a sumei totale de.............................rezultată, ca diferență ca diferență de obligații

bugetare, din raportul de inspecție fiscală nr.....din data de....., pe o perioadă de.......luni, din care: '

 • - suma de......................lei - obligație principală reprezentând......................

 • - suma de......................lei - obligații accesorii (majorări de întârziere) aferente

Declar pe propria răspundere că:

 • •  Societatea se află în dificultate generată de lipsa temporară a disponibilităților bănești;

 • •  Voi constitui garanții în termenul și condițiile prevăzute de art. 211 din Legea nr. 207/2015

privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare coroborate cu prevederile HCL nr....../2016;

 • •  Solicit comunicarea acordului de principiu la adresa de email....................................

De asemenea, cunosc ca declararea de date si fapte care nu corespund adevărului constituie infracțiunea de fals in declarații prevăzută si pedepsita de Codul Penal.

Anexez la prezenta următoarele:

DATA

CONTRIBUABIL-

Reprezentant legal al SC....., Nume - prenume (semnătură)


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

B-dul Independentei, nr.16 Tel. 0344-801053/Fax. 0244.546711

Operator de date cu caracter personal nr.21443

www.spfl.ro Email: spfl<S>ploiesti.ro


Nr.___/     __________

DECIZIE


de acordare a eșalonării la plată a obligațiilor bugetare rezultate, ca diferență, din raportul de inspecție fiscală nr.....din data de......

Datele de identificare a contribuabilului

Denumirea..................................

Adresa.......................................

Cod de identificare fiscală.................


Datele de identificare ale împuternicitului

Nume- prenume..............................

Domiciliul....................................

CNP............................................


în temeiul prevederilor art.185 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului Local nr....../2016 privind aprobarea

Procedurii de acordare a eșalonării la plată a sumelor rezultate în urma unor acțiuni de inspecție fiscală efectuate de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești;

Având în vedere cererea dumneavoastră înregistrată la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești sub nr........din data de............;

Luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în Procedura privind acordarea eșalonării la plată a sumelor rezultate în urma unor acțiuni de inspecție fiscală efectuate de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, aprobată prin HCL nr....../2016, se emite următoarea decizie:

Se acordă eșalonarea la plată pe o perioadă de luni a obligațiilor bugetare rezultate, ca diferență, din raportul de inspecție fiscală nr.....din data de...... în sumă totală de............., reprezentând :

Nr. crt.

Denumirea obligației bugetare

Suma datorată

Debit

Accesorii

Total obligații

0

1

2

3

4=2+3

Cuantumul și termenele de plată a ratelor de eșalonare se stabilesc prin graficul de eșalonare, care face parte integrantă din prezenta decizie.

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 zile de la data sub sancțiunea decăderii.Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

GRAFIC EȘALONARE PLATĂ


Anexă la DECIZIA

de acordare a eșalonării nr..../.....

Suma totală.............lei pentru care se acordă eșalonarea, din care:

Debit

Majorări

Penalități

NR CRT.

TERMEN DE PLATĂ

NATURA DEBITULUI

DEBIT

MAJORĂRI 1

PENALITĂȚI

MAJORĂRI 2

REST DEBIT

REST MAJORĂRI

REST TOTAL

TOTAL RATĂ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DEBIT= diferența de plată stabilită prin decizia de impunere conform raportului de inspecție fiscală

MAJORĂRI 1 = majorări prevăzute în decizia de accesorii conform raportului de inspecție fiscală

PENALITĂȚI = cota de 0,25% reprezentând echivalentul prejudiciului, conform art.185 alin.(3) din Codul de procedură fiscală

MAJORĂRI 2= accesorii în cuantum de 1% calculate conform art.183 alin.(2) din Codul de procedură fiscală

DIRECTOR EXECUTIV,

CONTRIBUABIL,

/ ■

‘■fa
ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

B-dul Independentei, nr.16 Tel. 0344-801053/Fax. 0244.546711

Operator de date cu caracter personal nr.21443

.VWw.W.tSRf.kro Email: spfl@ploiesti.ro


Nr.DECIZIE

de respingere a eșalonării la plată a obligațiilor bugetare rezultate, ca diferență din raportul de inspecție fiscală nr.....din data de.....,

Datele de identificare a contribuabilului

Denumirea..................................

Adresa.......................................

Cod de identificare fiscală.................


Datele de identificare ale împuternicitului

Nume- prenume..............................

Domiciliul....................................

CNP............................................


în temeiul prevederilor art.185 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului Local nr....../2016 privind aprobarea

Procedurii de acordare a eșalonării la plată a sumelor rezultate în urma unor acțiuni de inspecție fiscală efectuate de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești i;

Având în vedere cererea dumneavoastră înregistrată la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești sub nr........din data de............;

Luând în considerare că NU sunt îndeplinite condițiile prevăzute în Procedura privind acordarea eșalonării la plată a sumelor rezultate în urma unor acțiuni de inspecție fiscală efectuate de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, aprobată prin HCL nr......’/2016, SE RESPINGE CEREREA DE EȘALONARE

LA PLATĂ:’

Motivele de fapt:

Temeiul de drept:

Mențiuni privind audierea contribuabilului:

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 zile de la data sub sancțiunea decăderii.Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

B-dul Independentei, nr.16 Tel. 0344-801053/Fax. 0244.546711

Operator de date cu caracter personal nr.21443

www.spfl.ro Email: spfl@ploiesti.ro


ACORD DE PRINCIPIU


Datele de identificare a contribuabilului

Denumirea..................................

Adresa.......................................

Cod de identificare fiscală.................


Datele de identificare ale împuternicitului

Nume- prenume..............................

Domiciliul....................................

CNP............................................


în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr....../2016 privind aprobarea Procedurii de

acordare a eșalonării la plată a sumelor rezultate în urma unor acțiuni de inspecție fiscală efectuate de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești;

Având în vedere cererea dumneavoastră înregistrată la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești sub nr........din data de............;

Luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în Procedura privind acordarea eșalonării la plată a sumelor rezultate în urma unor acțiuni de inspecție fiscală efectuate de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, aprobată prin HCL nr....../2016, se emite următorul acord de principiu privind:

1. Eșalonarea la plată a obligațiilor bugetare rezultate, ca diferență, din raportul de inspecție fiscală nr...............din data de.............. pe o perioadă de.....luni, în sumă totală de

............. reprezentând :

Nr. crt.

Denumirea obligației bugetare

Suma datorată

Debit

Accesorii

Total obligații

0

1

2

3

4=2+3


 • 2. In termen de 10 zile de la data comunicării prezentului acord de principiu trebuie să constituiți garanții: consemnarea de mijloace bănești la o unitate a Trezoreriei Statului; scrisoare de garanție emisa de o instituție de credit sau polița de asigurare de garanție emisa de o societate de asigurare; ipoteca asupra unor bunuri imobile sau mobile din tara -în acest caz contribuabilul va prezenta raportul de evaluare al bunului in cauza, extras de carte funciara care sa confirme ca bunul este liber de sarcini și acordul beneficiarului eșalonării de-al oferi drept garanție în favoarea municipiului Ploiești prin Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești;

 • 3. Cuantumul și termenele de plată a ratelor de eșalonare se stabilesc prin graficul de eșalonare, care face parte integrantă din decizia de eșalonare;

 • 4. Pentru obligațiile necuprinse în conținutul graficului de eșalonare, cu termene scadente pe perioadă I eșalonării, aveți obligația achitării acestora, în conformitate cu prevederile art. 154 din Legea i nr.205/2015 privind Codul de procedură fiscală, coroborate cu prevederile HCL nr.../2016.

 • 5.  Eșalonarea va fi anulată, pentru neplata la zi a obligațiilor bugetare născute după data acordării eșalonării;

 • 6. în termen de 48 ore de la data comunicării prezentului acord de principiu aveți obligația de a vă exprima acordul final în scris privind condițiile eșalonării.

 • 7. Decizia de eșalonare se emite după garantarea creanței in favoarea municipiul Ploiești prin Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară.

DIRECTOR EXECUTIV,


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

B-dul Independentei, nr.16 Tel. 0344-801053/Fax. 0244.546711

Operator de date cu caracter personal nr.21443

www.spfl.ro Email: spfltSploiesti.ro


Nr._____________I_______________


DECIZIE de constatare a pierderii valabilității eșalonării la plată a obligațiilor bugetare rezultate, ca diferență, din raportul de inspecție fiscală nr.....din data de......

Datele de identificare a contribuabilului

Denumirea..................................

Adresa.......................................

Cod de identificare fiscală.................


Datele de identificare ale împuternicitului

Nume- prenume..............................

Domiciliul....................................

CNP............................................


în temeiul prevederilor art.185 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului Local nr....../2016 privind aprobarea

Procedurii de acordare a eșalonării la plată a sumelor rezultate în urma unor acțiuni de inspecție fiscală efectuate de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești;

Având în vedere cererea dumneavoastră înregistrată la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești sub nr........din data de

Vă comunicăm că eșalonarea la plată, aprobată prin Decizie de eșalonare la plată nr...../

și-a pierdut valabilitatea, începând cu data de

Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilității eșalonării la plată:

Temeiul de drept:

Consecințele pierderii valabilității eșalonării la plată:

Mențiuni privind audierea contribuabilului:

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 zile de la data sub sancțiunea decăderii.Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Anexa nr.3 c A

Procedura de încadrare a contribuabililor în categoriile maVi. mijlocii si mici, precum și criteriile de selectare a contribuabililor ce vor fi supuși inspecției fiscale în anul 2020            \    W?7'.X

---- U.-W

I. încadrarea contribuabililor ce vor fi supuși inspecției- fiscale în categoriile mari, mijlocii și mici                                         ''' ■ ~

Se stabilește drept criteriu de încadrare în categoria „marilor contribuabili” respectiv a „contribuabililor mijlocii” - impozitul mediu anual datorat bugetului local al municipiului Ploiești, calculat ca medie a tuturor impozitelor și taxelor datorate la deschiderea fiecărui an fiscal din perioada de prescriere a creanțelor fiscale.

Astfel contribuabilii care în ultimi 5 ani, au datorat un impozit mediu anual mai mare sau egală cu suma de 300.000 lei vor fi încadrați în categoria „ mari contribuabili” iar contribuabili care în ultimi 5 ani, au datorat impozit mediu anual cuprins între 50.000 lei și 299.999 lei vor fi încadrați în categoria „contribuabili mijlocii”.

încadrarea contribuabililor aflați, la data de 30.09.2019, în evidențele fiscale ale Serviciului Public Finanțe Locale în categoria „marilor contribuabili” respectiv a „contribuabililor mijlocii” în urma aplicării criteriului menționat anterior este redată în următorul tablei:

CIF

NUME CONTRIBUABIL

CATEGORIE CONTRIBUABIL

15991149

SC KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA

MARE

474152

COCA-COLA HBC ROMANIA SRL

MARE

20844047

SC VEROSKIP TRADING SRL

MARE

7095210

SC BRITISH - AMERICAN TOBACCO ROMANIA INVESTMENT SRL

MARE

1860712

S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.

MARE

11054529

COMPANIA NAȚIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCUREȘTI

MARE

1323964

CAMERON ROMANIA SRL

MARE

3196778

T1MKEN ROMANIA SA

MARE

22338275

SC WIN MAGAZIN SA

MARE

6608725

SC BERGENBIERSA

MARE

1350365

SC UPETROM-1 MAI SA

MARE

1350659

SC PETROTEL LUKOIL SA

MARE

18868036

SC LUKOIL ENERGY & GAS ROMANIA SRL

MARE

17576904

METROPOL CONSULT SRL

MARE

12412404

COMPANIA DE TRANSPORT FEROVIAR BUCUREȘTI SA

MARE

11894259

SC UNILEVER ROMANIA SA

MARE

1590082

S.C. OMV PETROM S.A.

MARE

7134646

S.C. PIRITEX S.A.

MARE

2698644

MAINFREIGHT SRL

MARE

6608725

SC BERGENBIER SA

MARE

1333674

SC VALDOR SRL

MARE

1360687

SC WEATHERFORD ATLAS GIP SA

MARE

6194577

SC SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA SRL

mare

14156698

S.C. ROMPETROL LOGISTICS S.R.L.

MĂRESC    .....

14506181

SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE

MUNTENIA NORD SA

/* ' -

15412557

SC YAZAKI ROMANIA SRL

MAR&        *'■

1352846

SC UZTEL SA

MARE4\       ■

18774586

S.C. CALSONIC KANSEI ROMANIA S.R.L.

MARlfe^U/

14528066

S.C. ARTSANICOM S.R.L.

MARE       '

1350020

SC CONPET SA

MARE

18734905

S.C. REAL ESTATE INVESTMENTS S.R.L.

MARE

6484554

S.C. AQUILA PART PROD COM S.R.L.

MARE

16128066

S.C. REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA S.R.L.

MARE

1356295

SC HALE SI PIEȚE SA

MARE

18684882

SC NEW CENTURY DEVELOPMENT SRL

MARE

11805367

S.C. SELGROS CASH & CARRY S.R.L.

MARE

1355770

TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA

MARE

14361269

SC ELECTROMECANICA PLOIEȘTI SA

MARE

27449967

SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI SRL

MARE

2816464

SC DEDEMAN SRL

MARE

1343554

SC UZUC SA PLOIEȘTI

MARE

24355272

BCR REAL ESTATE MANAGEMENT SRL

MARE

1357410

INSPET S.A.

MARE

18500831

SC PRAMAC GROUP SRL

MARE

13331847

S.C. URBAN ELECTRIC S.R.L.

MARE

28931122

SC EUROPEAN RAIL TRANSPORT FEROVIAR SRL

MARE

1346828

SC RAF1NARIA ASTRA ROMANA SA

MARE

17329505

SC FILIALA DE ÎNTREȚINERE SI SERVICII ENERGETICE ELECTRICA SERV SA

MARE

31715846

SC BARTENDERS DISTILLERIES SRL

MARE

427320

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

MARE

23640173

SC KOPTIMMO IMOB SRL

MARE

1350845

S.C. CABLUL ROMANESC S.A.

MARE

1344444

CIOCIRLIA SA

MARE

22271604

SC IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCUREȘTI SA

MARE

1354740

SC DE TURISM, HOTELURI SI RESTAURANTE PRAHOVA SA

RADIATA ORC /07.12.2015

MARE

3196905

SC DOROBANȚUL SA

MARE

18725150

FELIX DEVELOPMENT SRL

MARE

361579

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

MARE

15974350

SC NATLOG SRL

MARE

3193984

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU UTILAJ PETROLIER 1PCUP PL

MARE

15300120

LIDL ROMANIA SCS

MARE

6101373

ÎNTREPRINDEREA CONSTRUCȚII INSTALAȚII MONTAJE SA

MARE

4737286

S.C. PROCONSTRUCT S.R.L.

MARE

26289655

SC PERINI LANG HOLDING SRL

MARE

16395551

LEONARDO ROMANIA AEROSPACE DEFENCE & SECURITY SA

MARE

15667143

SC NOVADEX & CA S.R.L.

MARE

1351085

S.C. POLISERV JG (PJG) S.R.L.

MARE

11589115

SC VODYLAS SRL

MARE

1343309

THE ICONIC ESTATE SA

MARh-SBSȚ"^

1354804

SC BUCEGI SA

1359038

SC AMPLO SA PLOIEȘTI

mare- a ■

1354332

SC PIMEX SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA

MARE

14380546

S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A.

MARE

6719278

MEGAIMAGE SRL

’lmare

13990040

S.C. ASESOFT INTERNATIONAL S.A.

MARE

1348411

CONFECȚIA SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA

MARE

25378711

PETROCONSULT INVEST SRL

MARE

16372612

VEOLIA ENERGIE PRAHOVA SRL

MARE

20850081

SC BAS DEVELOPMENT PROJECT SRL

MARE

15773756

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAȘ - S.T.T.M. TARGU MUREȘ -PUNCT LUCRU PLOIEȘTI

MIJLOCIU

15117182

S.C. SILCOTUB S.A.

MIJLOCIU

6696816

S.C. PINK FOODS INTERNATIONAL S.R.L.

MIJLOCIU

21723078

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAȘ SUCURSALA PLOIEȘTI

MIJLOCIU

1360296

S.C. PETROSTAR S.A.

MIJLOCIU

11054545

SOCIETATEA NAȚIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI-CFR CALATORI SA

MIJLOCIU

18725133

SC KREMSMUELLER ROMANIA SRL

MIJLOCIU

11515592

COLUMBUS ACTIVE S.R.L.

MIJLOCIU

14512361

REAL LOCATOR INVEST S.R.L.

MIJLOCIU

1343503

SC FOROFFICE SRL

MIJLOCIU

13691471

S.C. REDEXPRO S.A.

MIJLOCIU

101

TEST PJ

MIJLOCIU

9429864

S.C. SIGUR INDUSTRIAL CONSTRUCT S.R.L.

MIJLOCIU

200718

METEX BIG S.A.

MIJLOCIU

17042060

TEHNOSTRADE SRL

MIJLOCIU

1343490

SC 24 IANUARIE SA

MIJLOCIU

1346607

S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

MIJLOCIU

13102711

SC APA NOVA PLOIEȘTI SRL

MIJLOCIU

1348950

S.C. PRINTEX S.A.

MIJLOCIU

14344926

S.C. RENTRIT S.A.

MIJLOCIU

1356830

SC BASTI SA PLOIEȘTI

MIJLOCIU

8429459

SC EKATRUST SRL

MIJLOCIU

12788922

TERQUA S.R.L.

MIJLOCIU

6611291

S.C. ALEEA RAICU S.R.L.

MIJLOCIU

22672673

S.C. INTERCORA PROPERTY S.R.L.

MIJLOCIU

11054537

SOCIETATEA NAȚIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA CFR MARFA SA

MIJLOCIU

8772898

S.C. PECEF TEHNICA S.R.L.

MIJLOCIU

361897

CEC BANK S.A. BUCUREȘTI

MIJLOCIU

15750450

S.N.G.N. ROMGAZ S.A.-S.I.R.C.O.S.S. MEDIAS-PUNCT DE LUCRU PLOIEȘTI

MIJLOCIU

15139385

SC LIDL IMOBILIARE ROMANIA MANAGEMENT SCS

MIJLOCIU

23117086

YUNCHENG PLATE-MAKING(RO) S.R.L.

MIJLOCIU

6659915

S.C. LILI'S GREEN HOTELS PLOIEȘTI S.R.L.

MIJLOCIU

5522170

SC LIMAR GLASSROM SRL

MIJLOCIU

1358067

XENIA S.A.

MIJLOCIU

12523780

SC SEGEZHA PACKAGING SRL

MIJLOCIU

21329139

S.C. RODIȘI INTERNATIONAL S.R.L.

MIJLOCIU

13302779

S.C. ARENA AUTO S.R.L.

MIJLOCIU

16466555

MIDTOWN RETAIL S.R.L.

MIJ1.QU-IU-

16616571

SC BERICAP ROMANIA SRL

WJbâhuJ^

11201891

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.

AlHEOCIUȚn \ *'

12525284

SC VERTICAL DESIGN SRL

mijlociu"'. U

1359259

MEDIMFARM SA

iNft’JLOCIu’il1 /.

1352412

MODEXIM SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA

5840696

COM GAZ STEEL SRL

35173101

SC FEPER SA

MIJL^B^

1352145

SC EXTRAPAN S.A. PLOIEȘTI

MIJLOCIU

404416

SC BANCPOST SA BUCUREȘTI

MIJLOCIU

14679301

SC BAUMIX SRL

MIJLOCIU

1354650

TRANSPORT AUTO PLOIEȘTI 1 SA

MIJLOCIU

32844377

S.C. UPETROM 1 MAI TRADING S.R.L.

MIJLOCIU

11524043

SC IMOBILIAR NETWORK 2002 SA

MIJLOCIU

14600820

UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA

MIJLOCIU

13782359

MOLDOCONS GRUP S.R.L.

MIJLOCIU

427410

COMPANIA NAȚIONALA POSTA ROMANA SA

MIJLOCIU

19231430

TUV AUSTRIA ROMANIA SRL

MIJLOCIU

35377500

ADIENT AUTOMOTIVE ROMANIA SRL

MIJLOCIU

23006142

CONTOURGLOBAL SOLUTIONS(PLOIESTI) SRL

MIJLOCIU

26692134

KAROM PLUS S.R.L.

MIJLOCIU

1355605

UTIL MOD SCM

MIJLOCIU

6660120

MAXX MUSIC PROD SRL

MIJLOCIU

22112668

SC VIGOHOTELINVEST SRL

MIJLOCIU

2993822

SC CONDORII SULT SRL

MIJLOCIU

28113840

SC INCAF LOGISTICS SERVICES SRL

MIJLOCIU

17151997

SC VERMOREL SRL

MIJLOCIU

1353140

ESTETIC MODERN SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA

MIJLOCIU

14064659

S.C. ROMARTA S.A.

MIJLOCIU

14622062

SC JOHNSON CONTROLS ROMANIA SRL

MIJLOCIU

5613006

TRANS P.E.C. SA

MIJLOCIU

5165590

SC NOVA CONS SRL

MIJLOCIU

1555115

TIAB SA

MIJLOCIU

3347315

MECCA PLAST SERVICE SA

MIJLOCIU

15185560

S.C. FAXMEDIA CONSULTING S.R.L.

MIJLOCIU

14927997

S.C. ROMFARMACHIM S.A.

MIJLOCIU

11013871

METATOOLS S.R.L.

MIJLOCIU

8997181

SC CONTROL TRADING SRL

MIJLOCIU

6260000

SC SERPO PROD IMPEX SRL

MIJLOCIU

2267978

IRMEXSA

MIJLOCIU

1345407

SC FLINTAB SRL

MIJLOCIU

8394083

SC DI BAS AUTO SRL

MIJLOCIU

6088703

SC DAN SEPSI SRL PLOIEȘTI

MIJLOCIU

11655790

SC FOTBAL CLUB PETROLUL S.A.

MIJLOCIU

6219272

MAXIGEL SRL

MIJLOCIU

1590236

REGISTRUL AUTO ROMAN R.A.

MIJLOCIU

1301427

SC APROMAT SA

MIJLOCIU

1590120

REGIA NAȚIONALA A PĂDURILOR - ROMSILVA R.A.

MIJLOCIU

22469408

SC GENESY IMOBILIAR SRL

MIJLOCIU

14167239

TRIUMF CONSTRUCT SA

MIJLOCIU

4497540

SC ARTDECO SRL

MIJL^CfU^

4089168

SC ACAPULCO DUPLEX SRL

'MIÎlocju-^ „

11765688

SC EUROPROIECT SRL                            A

^mijlociu X,- \

6484597

CENTRUL MEDICAL MEDIURG SRL

MIJLOCIU

25698457

SC COOL CONFORT STAR SRL

'mijlociu

17498040

MARYO & CARMEN SRL

MIJLOCIU

15285526

SC AMP INVEST SRL

mijlociu

5136012

TOTAL TRANS SRL

mijlociu

2864518

SC ALTEX ROMANIA SRL

MIJLOCIU

2991945

SC ANCO STAR SA

MIJLOCIU

3648067

SC SMART SRL

MIJLOCIU

19053812

MOTORMANIAIMPEX SRL

MIJLOCIU

5920612

SC ANA MARIA POP SRL

MIJLOCIU

1347483

CALLIOPE SRL

MIJLOCIU

12397185

COMPANIA NAȚIONALA "LOTERIA ROMANA"S.A.

MIJLOCIU

6460326

TEL GEORGE JUNIOR SRL

MIJLOCIU

361757

BANCA COMERCIALA ROMANA SA

MIJLOCIU

14179560

SC BAUMEISTER UTILAJE ECHIPAMENTE SRL

MIJLOCIU

336290

ASIGURAREA ROMANEASCA-ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA

MIJLOCIU

14868769

SC CRISMAN CASH & CARRY SRL

MIJLOCIU

15012585

SC VISPESTI PROD SRL

MIJLOCIU

12751583

S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.

MIJLOCIU

22087629

STANDARD INVESTMENTS & DEVELOPMENTS S.R.L.

MIJLOCIU

2844790

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIEȘTI

MIJLOCIU

1348195

S.C. INDUSTRIAL MONTAJ S.A.

MIJLOCIU

11972373

S.C. RAIFFEISEN LEASING IFN S.A.

MIJLOCIU

1357622

MURNIC TRPC SRL

MIJLOCIU

8925614

SC ETANSARI GRAFEX SRL

MIJLOCIU

22213182

MODPACK SYSTEM SRL

MIJLOCIU

29569137

PRIMAPHARM LIFE SCIENCE SRL

MIJLOCIU

8145422

BANCA COMERCIALA ÎNȚESA SANPAOLO ROMANIA S.A.

MIJLOCIU

6141467

MARC COM SRL

MIJLOCIU

6850671

S.C. ROMBEER CRINGASU S.R.L.

MIJLOCIU

1347947

SC GEPRO SRL

MIJLOCIU

1353256

TROMET SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA

MIJLOCIU

21931230

WEATHERFORD INTERNATIONAL EASTERN EUROPE SRL

MIJLOCIU

16395314

ALDINIINVESTIMENTI SRL

MIJLOCIU

28909028

ELECTRICA FURNIZARE SA

MIJLOCIU

8188318

SC COMCEREAL SA

MIJLOCIU

1351530

TURIST SA

MIJLOCIU

13014130

S.C. SCHNELL LEITUNG S.A.

MIJLOCIU

1345873

SC AGROCOM LEGUME FRUCTE SA

MIJLOCIU

27787860

COMPANIA NAȚIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALAȚIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE-(CNCIR) SA

MIJLOCIU

1352528

S.C. ATM-CONSTRUCT S.A.

MIJLOCIU

1358555

SC UMERVA SA

MIJLOCIU

15933202

S.C. SOLEXPERT COMPANY S.R.L.

MIJLOCIU

15505702

SC GIFAMO CONSTRUZIONI SRL

MIJLOCIU

1357177

SC DE CONSTRUCȚII SI REPARAȚII PLOIEȘTI SA

MIJLOCIU < .

4000500

S.C. PAULUS S.R.L.

MIJLOCIU

17724911

S.C. DISBEV SERV S.R.L.

MIJLOCIU

32783172

S.C. ROYAL BUILDING TREND S.R.L.

MIJLOCIU

14704430

SC LAMORA DESIGN SRL

'MIJLOCIU

22147607

S.C. PO-LARI AMP S.R.L.

•MIJLOCIU"

8479295

VENETO BANCA S.P.A. ITALIA MONTEBELLUNA

SUCURSALA BUCUREȘTI

<7 “ .

MIJLOCIU

24504374

TAGA INVESTMENT S.R.L.

MIJLOCIU

1568522

SC SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII CCCF BUCUREȘTI SA

MIJLOCIU

17290030

CREDIT EUROPE LEASING IFN S.A

MIJLOCIU

24600584

SYGMA MEDICAL CENTER SRL

MIJLOCIU

26316725

CRÂNG TERMINAL SRL

MIJLOCIU

5136144

TESSUTI FIORENTINI SRL

MIJLOCIU

30009338

S.C. ASESOFT TECHNOLOGIES S.R.L.

MIJLOCIU

1362238

ATCOM PRAHOVA SCM

MIJLOCIU

1352790

SC P.B.C. BUSINESS CENTER S.R.L.

MIJLOCIU

10063103

SC INTERPAN SRL

MIJLOCIU

1310859

CONI SRL

MIJLOCIU

1589754

SC UNIQA ASIGURĂRI DE VIATA SA

MIJLOCIU

21536614

KRAFTANLAGEN ROMANIA S.R.L.

MIJLOCIU

1351808

SC ANTECO SA

MIJLOCIU

10547022

SC LUKOIL ROMANIA SRL

MIJLOCIU

29397961

FRAMAN SRL

MIJLOCIU

1356597

CAMION SERVICE CENTER SA

MIJLOCIU

3282712

BANCA NAȚIONALA A ROMÂNIEI AGENȚIA PRAHOVA

MIJLOCIU

15589967

SC GLAR CONSTRUCT SRL

MIJLOCIU

14702714

COMPANIA DE CERCETĂRI APLICATIVE SI INVESTIȚII SA

MIJLOCIU

5522510

SC SECA DISTRIBUTION SRL

MIJLOCIU

6000034

CARTRANS PREDA S.R.L.

MIJLOCIU

6205722

PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SRL

MIJLOCIU

14820787

DUCATI ENERGIA ROMANIA SA

MIJLOCIU

14305226

SC NORDEXIM COFFEE SERVICES SRL

MIJLOCIU

6697285

SC KEIRON LOGISTICS SRL

MIJLOCIU

1364425

IGIENA LUX SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA

MIJLOCIU

29921909

SC PRAHOVA VALLEY INTERNATIONAL CONSULT SRL

MIJLOCIU

3754580

SC BISOCEANU & 1DRICEANU SRL

MIJLOCIU

7810411

CAMERA NOTARILOR PUBLICI

MIJLOCIU

5223267

SC PRIS SRL

MIJLOCIU

1345733

CAMERA DE COMERȚ SI INDUSTRIE

MIJLOCIU

3283858

SC B & B SRL

MIJLOCIU

5072725

S.C. POLITEH S.A.

MIJLOCIU

1356635

S.C. INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A.

MIJLOCIU

5221142

ORGANIZAȚIA UMANITARA CONCORDIA

MIJLOCIU

18124451

SC VIGO REAL ESTATE SRL

MIJLOCIU

4929117

SC BEGA UTILAJE CONSTRUCȚII SA

MIJLOCIU

3282739

SC VICTOR BEBIENIMPEX SRL

MIJLOCIU

18519877

S.C. FEMETALRO S.R.L.

MIJLOCIU

10699381

SC AUTOMAR SRL

MIJLOCIU

6016944

SC PROD COM NARCIS SRL

MIJLOCIU

1356619

S.C. REMAT PRAHOVA S.A.

MIJLOCIII^

14946204

S.C. A&M ARHIVE CENTER S.R.L.

MIJL9CW ?.......

1350977

SC ELCANI SRL

MIJLOCIU /'X "NC,

1352854

S.C. PEX S.R.L.

MIJLOCIU   A 1

4315966

CREDIT EUROPE BANK(ROMANIA)SA BUCUREȘTI

MIJLOCIU    UT)

8988728

SC MADAGOS SRL-SOC.RADIATA LA 28.06.2017

MIJLOCI

14116995

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAȘ SUCURSALA TARGU MUREȘ

22936619

SC WOMA ECOSERV CONSTRUCT S.R.L.

MIJLOCIU-Lk^''

1346585

SC INDUSTRIAL CONEX V.M.C. SRL

MIJLOCIU

15805246

S.C. NIKO AUTO COM S.R.L.

MIJLOCIU

1328759

TERA SA

MIJLOCIU

16010540

S.C. REMATHOLDING CO. S.R.L.

MIJLOCIU

33587689

S.C. RIAVIPRESTINVEST S.R.L.

MIJLOCIU

26052364

SC GIORGISIMOB SERV SRL

MIJLOCIU

13494585

SC PRADIS SRL

MIJLOCIU

24140389

SC DELTA VENTURE S.P.V. SRL

MIJLOCIU

7904486

TISAL EXIM SRL-SOCIETATE RADIATA LA 19.03.2018

MIJLOCIU

9430125

TEHNOINSTRUMENTIMPEX SRL

MIJLOCIU

402911

S.C. ROMAQUA GROUP S.A.

MIJLOCIU

14360018

S.C. OMN1ASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

MIJLOCIU

15071212

S.C. PIRAEUS LEASING ROMANIA S.A.

MIJLOCIU

13899180

SC ELCA AUTO SRL-SOC RADIATA LA 28.04.2017

MIJLOCIU

22159261

SC BRYANA EURO INVEST SRL

MIJLOCIU

10415161

SC SHR DISTRIBUTIONS SRL

MIJLOCIU

6212568

S.C. ROOL S.A.

MIJLOCIU

19080620

SC ASCENT ACTIV DEVELOPMENT SA

MIJLOCIU

1304172

SC UNITRANS SA

MIJLOCIU

14157715

MIVAL GROUP SRL

MIJLOCIU

18880781

HSL INVEST SRL

MIJLOCIU

13873015

SC GRUP TRANSPORT FEROVIAR SA

MIJLOCIU

8974048

S.C. FIMPLAST IMPEX S.R.L.

MIJLOCIU

7876327

SC YAN LUCK TOTAL SERVICES SRL

MIJLOCIU

351290

SC SEMROM MUNTENIA SA

MIJLOCIU

1355273

SC SUDARC SRL

MIJLOCIU

7950890

SC VASTRUM TRANSCOM SRL

MIJLOCIU

18817342

SC SINCLAIR GROUP SRL

MIJLOCIU

4621450

S.C. AL-CARINA S.R.L.

MIJLOCIU

1343422

MONTIN SA

MIJLOCIU

6028515

FIRENZE COM SRL

MIJLOCIU

18893617

TACROM SERVICES SRL

MIJLOCIU

8529679

SC VALROM INDUSTRIE SRL

MIJLOCIU

14456970

SC ANETTE DESIGN SRL

MIJLOCIU

11021882

S.C. WYLZE LOGISTIK S.R.L.

MIJLOCIU

16108263

SC LAROCA SRL-SOC RADIATA LA DATA DE 28.09.2017

MIJLOCIU

5042635

ASOCIAȚIA BISERICII LUI ISUS HRISTOS A SFINȚILOR DIN ZILELE DIN URMA

MIJLOCIU

16054368

COMPANIA NAȚIONALA DE ADMINISTRARE A

INFRASTRUCTURII RUTIERE SA

MIJLOCIU

16020780

S.C. GLOBAL EYEINVESTMENTS S.R.L.

MIJLOCIU

1356422

DOINA N SRL

MIJLOCIU

36783647

AKKIM EUROPE SRL

MIJLOCIU

14344934

SC SOLAR SA

MIJLOCIU

32740651

SC BRINITY ACTIV SRL

MlJLQfeftA

18402418

SC BAUPARTNER SRL

MIJLOCIU

17063283

S.C. ROMGRUPINSTAL CONSTRUCT S.R.L.

MIJLOCIU

6660260

SC AXON SRL

MIJLOCIU

1348659

SC CREATIV SRL

’mulociuT":

1348721

CONSPROIECT S.A. PLOIEȘTI

mijlociu ; .

13400041

SC ATXCOMPUTERS GROUP SRL

MIJLOCIU

16720962

SC ENOL GRUP SA

MIJLOCIU

2993997

SCICERP SA

MIJLOCIU

II. Stabilirea criteriilor de selectare a contribuabililor ce vor fi supuși inspecției fiscale în anul 2020
 • 1). Criteriile care vor sta la baza selectării contribuabililor supuși controlului fiscal de către Serviciul Public Finanțe Locale, sunt:

 • a) Se vor verifica în primul rând contribuabili pentru care există o solicitare de verificare fie din partea serviciilor din cadrul SPFL, ca urmare a analizei de risc efectuate la nivelul acestora, fie din partea altor autorități abilitate.

 • b) Din sistemul informatic al SPFL se va genera lista contribuabililor persoane juridice care au figurat cu debite inițiale în ultimii 5 ani anteriori anului pentru care se întocmește planul de control. Lista astfel obținută va fi ordonată descrescător în funcție de media anuală a debitelor inițiale datorate în perioada de prescripție.

 • c) Din lista contribuabililor care datorează impozite și taxe către bugetul municipiului Ploiești obținută conform punctului b) vor fi selectați contribuabili care nu au fost verificați în ultimi 3 ani anteriori perioadei pentru care se întocmește planul de control sau care nu se află în stare de insolvență sau insolvabilitate la data întocmirii planului de control.

 • d) Dintre contribuabili selectați conform punctului c), vor fi cuprinși în planul de control, în ordinea prevăzută în tabelul obținut prin aplicarea prevederilor punctelor a) - c):

 • - un număr de mari contribuabili care să acopere maxim 30 % din timpul de control disponibil în anul pentru care se întocmește planul de control

 • - un număr de contribuabili mijlocii care să acopere maxim 20 % din timpul de control disponibil în anul pentru care se întocmește planul de control

 • - un număr de mici contribuabili care să acopere minim 20 % din timpul de control disponibil în anul pentru care se întocmește planul de control

în planul de control se vor cuprinde și un număr de contribuabili persoane fizice care să acopere mmaxim 10 % din timpul de control disponibil în anul pentru care se întocmește planul de control, selectarea acestora facându-se aleatoriu din rândul persoanelor fizice care dețin cel puțin două imobile pentru care datorează impozit, din care cel puțin unul să fie de tip „casă”. Restul de timp disponibil va rămâne nedistribuit urmând ca în această perioadă să poată fi efectuate verificări la contribuabili care vor intra în insolvență sau la cei pentru care se va solicita

verificarea de către autoritățile competente în cursul perioadei întocmește planul de control.

2. Prin prezenta procedură se stabiliește ca la persoanele juridice care nu dețin


în proprietate bunuri imobile impozabile declarate pe raza municipi^^^PlxXj^ști §i pentru care s-a dispus deschiderea procedurii de insolvență, să nuE^^^^a^ze inspecția fiscală.

Anexa nr.4-1-Persoane cu venit mai mici sau egale cu 650 lei

i * K<?<-


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

CERERE-DECLARATIE

DOMNULE DIRECTOR,


Subsemnatul (titular de rol)..................................................domiciliat in

localitatea.....................județul......................, str.....................................

nr. ... bl. ... sc. ... et. ... ap. ... cod postai............, nr.telefon..............................,

e-mail..............,    legitimat        cu BI/CI seria ...... nr................

CNP.................................... eliberat       de       .............. ......

.............................................solicit scutirea de la plata impozitului pe clădiri si/sau a impozitului/taxei pe teren, la adresa de domiciliu, conform H.C.L. nr. .. ./2019 pentru: - clădirea si/sau terenul situate(ă) in str.............................................................

Declar pe propria răspundere ca:

 • •  nu realizez venituri lunare nete mai mari de 650 lei;                                    )

 • •  nu dețin alta cladire/teren in Ploiești sau in alta localitate;

 • •  declarație pe propria răspundere că în clădire nu se desfășoară activități economice și nu se obțin venituri din închiriere

 • •  clădirea pentru care solicit scutire de la plata impozitului deservește un număr

de...........persoane (familie).

In cazul in care intervin schimbări care conduc la modificarea condițiilor in care se acorda scutirile prevăzute de H.C.L. nr......./2019, ma oblig sa comunic acest fapt in 30 de

zile de la apariția schimbărilor.

De asemenea, cunosc ca declararea de date si fapte care nu corespund adevărului constituie infracțiunea de fals in declarații prevăzută si pedepsita de Codul Penal.        ‘ *

Anexez următoarele:

- cupon pensie, adeverința salariu, cupon ajutor șomaj, copie foaie de evidenta, adeverința A.S.S.C, copie carte identitate.

Nedepunerea documentelor prevăzute de prezenta atrage după sine clasarea cererii.

DATA


CONTRIBUABIL-DECLARANT,

(semnătură)

Anexa nr.4-2-Persoanele orfane, persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004; Persoanele care dețin clădiri monumente istorice, altele decât cele prevăzute la tuț.456 alin.țl) lit.x) din Legea nr.227/201£privmd Codul fiscal, cumoi'-'' “ ”              ’’ lterioare


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE


CERERE-DECLARATIE

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul(ă) (titular de rol)...............................

domiciliat(ă)


in localitatea.....................județul......................, str. ..

..............., e-mail.........


nr. ... bl. ... sc. ... et. ... ap. ... cod postai ............, telefon

.......................... eliberat solicit scutirea de la plata


legitimat cu BI/CI seria......nr................ CNP............

de ..............

*................................................ conform H.C.L. nr. .. ./2019 pentru:

- clădirea si terenul situat(ă) in str.............................................................

In cazul in care intervin schimbări care conduc la modificarea condițiilor in care se acorda scutirile prevăzute de H.C.L. nr......./2019, ma oblig sa comunic acest fapt in 30 de

zile de la apariția schimbărilor.                                                           f T

De asemenea, cunosc ca declararea de date si fapte care nu corespund adevărului constituie infracțiunea de fals in declarații prevăzută si pedepsita de Codul Penal.         ■&

Anexez următoarele :                                                           7

 • -  acte doveditoare care să ateste situația de fapt;

 • -  declarație pe propria răspundere că în clădire nu se desfășoară activități economice și nu se obțin venituri din închiriere;

copie carte identitate.

Nedepunerea documentelor prevăzute de prezenta atrage după sine clasarea cererii.

DATA


CONTRIBUABIL-DECLARANT,

(semnătură)

Notă *:

Impozitului pe clădire și teren ;

în cazul clădirilor monumente istorice , scutirea la impozitul /taxa pe pe teren se acordă doar pentru terenul de sub construcția clădirii - monument istoric

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE


Anexa nr.4-3- Persoanele care sunt internate și au domiciliul pcrmanent în ccntrcle de îngrijire pe perfoadă nedeterminată t 4 KCC / .4


,r.

*

CERERE-DECLARATIE

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul (titular de rol)..................................................domiciliat

localitatea.....................județul......................, str

nr. ... bl. ... sc. ... et. ... ap. ... cod postai............, nr.telefon

e-mail............... legitimat       cu BI/CI seria ...... nr................

CNP.................................... eliberat       de       .............. ......

.............................................solicit scutirea de la plata impozitului pe clădiri si/sau a impozitului/taxei pe teren, conform H.C.L. nr. .. ./2019 pentru:

- clădirea si/sau terenul situate(ă) in str.............................................................

In cazul in care intervin schimbări care conduc la modificarea condițiilor in care se acorda scutirile prevăzute de H.C.L. nr......./2019, ma oblig sa comunic acest fapt in 30 de

zile de la apariția schimbărilor.

De asemenea, cunosc ca declararea de date si fapte care nu corespund adevărului constituie infracțiunea de fals in declarații prevăzută si pedepsita de Codul Penal.

Anexez următoarele documente care să ateste că sunt persoană vârstnică internată în centrele de îngrijire pe perioadă nedeterminată :

Nedepunerea documentelor care să ateste această calitate atrage după sine clasarea cererii.

DATA


CONTRIBUABIL-DECLARANT,

(semnătură)

Notă *:

scutirea de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe teren se acordă pentru o singură proprietate (clădire și teren), pe cota deținută de persoană.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE


Anexa nr.4-4-Persoanele uridice care de; in în proprietate clădiri clasate ca muzee altele decât cele prevăzute la art.456 alin.(l) lit.x) din Legea nr.227-201 ^privind Codul fiscal, cu modific ărd^^i com^letârile ulterioare

ii« ICERERE-DECLARATIE

DOMNULE DIRECTOR,

Subscrisa .......................................cod unic de identificare................cii

sediul in localitatea.....................județul......................, str............................,

nr. ... bl. ... sc. ... et. ... ap. ... cod postai........., telefon........., e-mail....................

Reprezentată prin dl/dna...................în calitate de....................., domiciliat(ă)

în ................ posesor al BI/CI, seria........., nr........., CNP........................., prin

prezenta solicit scutire de la plata * ................................pentru imobilul situat în

............................ conformH .C.L. nr. .../2019.

La prezenta cerere anexez următoarele:

documente care să ateste statutul de muzeu, eliberate de autoritățile competente în domeniu :                                                                          ; j

- acte doveditoare privind desfășurarea unei activități benefice pentru comunitatea locală.

In cazul in care intervin schimbări care conduc la modificarea condițiilor in care se acorda scutirile prevăzute de H.C.L. nr......./2019, ma oblig sa comunic acest fapt in 30 de

zile de la apariția schimbărilor.

De asemenea, cunosc ca declararea de date si fapte care nu corespund adevărului constituie infracțiunea de fals in declarații prevăzută si pedepsita de Codul Penal.          -i

Nedepunerea documentelor prevăzute de prezenta atrage după sine clasarea cererii.

DATA


CONTRIBUABIL-DECLARANT,

(semnătură)

Notă *: impozitul pe clădire

Anexa nr.4-5- Organizațiile neguvemamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale ; Asociațiile/fundațiile non-profit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

CERERE-DECLARATIE DOMNULE DIRECTOR,

Subscrisa .......................................cod unic de

identificare................cu

str.............................


sediul in localitatea.....................județul.......................

nr. ... bl. ... sc. ... et. ... ap. ... cod postai........., telefon........., e-mail....................

Reprezentată prin dl/dna...................în calitate de....................., domiciliat(ă)

în ................, posesor al BI/CI, seria........., nr........., CNP........................., prin

prezenta solicit scutire de la plata * ................................pentru imobilul situat în

..........................., conform H .C.L. nr. . ../2019.

La prezenta cerere anexez următoarele:

 • - statutul asociatiei/fundatiei;

 • - copie balanță de verificare întocmită (la data de 30.06, respectiv la data de 31.12) în anul anterior solicitării scutirii;

 • - declarație notarială din care să reiasă faptul că în locația pentru care se solicită scutire nu se desfășoară activitate economică;

 • - alte documente considerate relevante în susținerea cererii.

5                                                                                                                              ;

In cazul in care intervin schimbări care conduc la modificarea condițiilor in care se acorda scutirile prevăzute de H.C.L. nr......./2019, ma oblig sa comunic acest fapt in 30 de

zile de la apariția schimbărilor.

De asemenea, cunosc ca declararea de date si fapte care nu corespund adevărului constituie infracțiunea de fals in declarații prevăzută si pedepsita de Codul Penal.

Nedepunerea documentelor prevăzute de prezenta atrage după sine clasarea cererii.

DATA


CONTRIBUABIL-DECLARANT,

(semnătură)

Notă *: impozitul/taxa pe clădire și/sau teren

ROMÂNIA

Municipiul Ploiești Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești


Anexa nr. 5

dfr Itec k.Wtatf


Codul de identificare fiscală:.......................

Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

Nr.........../.../20....


DECLARAȚIA

pentru stabilirea impozitului pe clădiri, în cazul persoanelor fizice care dețin în proprietate mai multe clădiri rezidențiale pe raza municipiului Ploiești

Subsemnatul(a)............................................. identificat prin C.I./B.I. /C.I.P./Pașaport seria.......nr..............., C.I.F.7.................................................... domiciliat în

ROMÂNIA/............................., județul ............................................codul poștal ...................., municipiul/orașul/comuna.......................................... satul/sectorul ..............................,

str....................................................................................nr..........bl............sc........, et......., ap.........tel./fax...................................... e-mail...........................................................

declar că dețin în proprietate următoarele clădiri, înscrise în ordinea numerică determinată în funcție de anul dobândirii:

Nr. crt.

Județul / Municipiul Localitatea / Sectorul

Adresa

unde este situată clădirea

Suprafața utilă -m2-

Supr.constr. desfășurată -m2-

Cotă parte din proprietate fracție / %

Din total col.4, suprafața închiriată

-m2-

Supr.constr. la sol-m2-

Anul dobândirii

0

1

2

3

4

5

6

1.

str......................................................................................... nr.........,

bl........, sc......., etaj........, ap........

2.

str......................................................................................... nr.........,

bl........, sc......., etaj........, ap........

3.

str......................................................................................... nr.........,

bl........, sc......., etaj.........ap........

4.

Str......................................................................................... nr.........,

bl........, sc........etaj........ ap........

5.

str......................................................................................... nr.........,

bl........, sc......., etaj........, ap........

6.

str......................................................................................... nr..........

bl........, sc......., etaj........, ap........

 • * Declar că la adresa dc domiciliu sunt proprietar / NU sunt proprietar conform actelor anexate

 • * Prin semnarea prezentei am luat la cunoștință că declararea necorespunzătoare adevărului se pedepsește conform legii penale , cele declarate fiind corecte și complete.

 • * în cazul în care în același an se dobândesc mai multe clădiri, ordinea numerică este determinată de data dobândirii.

 • * în cazul în care la aceeași dată se dobândesc mai multe clădiri, ordinea numerică este cea pe care o declară contribuabilul respectiv

 • * Pentru determinarea suprafeței construite desfățurate, în cazul clădirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, asupra suprafeței utile se aplică coeficientul de transformare 1,4/fa

Data


SemnăturaROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

B-dul Independenței, nr.16 Tel. 0344-801053/Fax. 0244.546711 Operator de date cu caracter personal nr.21443 www.spfl.ro Email: fmantelocale@spfl.ro

înreg.sub nr.___/_____

la organul fiscal


DECLARAȚIE

Privind taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare si promotionale

DATE DE IDENTIFICARE

DENUMIREA CONTRIBUABILULUI__________________

Cod unic de iregistrare/CNP______________

Judetul/Sectorul________Localitatea _____ ____ ____ ______ ____

Strada________________________________________________Nr._______BL._______Sc.____Et._____Ap._____

Telefon_________Adresa de e-mail ______ _____ ______ _____ ___

Cont IBAN_____________________________Deschis la __________ ____ _____

Nr.crt.

Aviz nr.si data

Nr.zile

Cuantum lei/zi

Suma datorata (lei)

Prin semnarea prezentei am luat cunoștință că declararea necorespunzătoare se pedepsește conform legii, cele declarate fiind corecte și complete.

Data completării

DIRECTOR,


Șef compartiment contabilitate,

1

Condiții de acordare a eșalonării

Pentru acordarea eșalonării la plată pentru obligațiile bugetare rezultate, ca diferență, din rapoarte de inspecție fiscală, contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • -  Să depună o cerere (model prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta procedură);

 • -  Să se afle în dificultate generată de lipsa temporară a disponibilităților bănești;

 • -  Să aibă achitate la zi toate obligațiile bugetare restante și/sau curente la dată depunerii cererii de eșalonare, cu excepția sumelor reprezentând diferențe de impozite și taxe stabilite în urma raportului de inspecție fiscală;

 • -  Să constituie garanții în conformitate cu art. 210 și art. 211 Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

 • -  Să nu se afle în procedura insolvenței;

 • -  Să nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare;