Hotărârea nr. 513/2019

Hotãrârea nr. 513 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Ploieşti pe anul 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 513 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Ploiești pe anul 2019

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând Referatul de aprobare nr. 685/12.12.2019 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, Raportul de specialitate nr. 406/12.12.2019 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2019;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 13.12.2019;

Având în vedere:

  • -  prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 Legea bugetului de stat pe anul 2019;

  • -  prevederile art. 19, art. 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. 4, lit. a și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2019, conform Anexei nr 1 și a notelor de fundamentare aferente.

Art. 2 Se va rectifica în mod corespunzător bugetul de venituri și cheltuieli al SC Servicii de Gospodărire Urbană SRL conform Anexelor nr. 2 și nr. 3, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 13 decembrie 2019

-y                      Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE $EDINȚĂ,       p. SECRETAR GENERAL,

Gheorghe SÎRBU-ÎSIMIQN          Ioana Geanina SERBINOV

''        ‘                   Consilier juridic

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXAI ^4

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 - VENITURI


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 449/13.11,201

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

444,633.19

0.00

444,633.19

1

VENITURI -TOTAL

0001

444,633.19

0.00

444,633.19

2

VENITURI PROPRII

0101

373,134.95

0.00

373,134.95

3

I. VENITURI CURENTE

0002

424,497.00

0.00

424,497.00

4

A. VENITURI FISCALE

0003

383,393.00

0.00

383,393.00

5

Al. IMPOZIT PE

VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI

DIN

CAPITAL

0004

227,215.00

0.00

227,215.00

6

Al.l. IMPOZIT

PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

6,256.00

0.00

6,256.00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

6,256.00

0.00

6,256.00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

6,256.00

6,256.00

9

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN

0006

219,624.00

0.00

219,624.00

10

IMPOZIT PE

VENIT

0302

900.00

0.00

900.00


11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900.00

900.00

12

COTE SI SUME

DEFALCATE DIN

IMPOZITUL PE

VENIT

0402

218,724.00

0.00

218,724.00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

208,724.00

208,724.00

14

Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJPH

040205

10,000.00

10,000.00

15

Al.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1,335.00

0.00

1,335.00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

0502

1,335.00

0.00

1,335.00

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1,335.00

1,335.00

18

A3. IMPOZITE SI

TAXE PE PROPRIETA

TE

0009

81,121.00

0.00

81,121.00

19

IMPOZITE SI

TAXE PE

PROPRIETATE

0702

81,121.00

0.00

81,121.00

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

66,000.00

0.00

66,000.00

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

16,000.00

16,000.00

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

50,000.00

50,000.00
23

Impozitul si taxa pe teren

070202

11,021.00

0.00

11,021.00

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4,500.00

4,500.00

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6,500.00

6,500.00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

21.00

21.00

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4,100.00

4,100.00

29

A4.

IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

75,057.00

0.00

75,057.00

30

SUME

DEFALCA TE DIN

TVA.

1102

53,680.00

0.00

53,680.00

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

19,137.00

19,137.00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

29,025.00

29,025.00

38

Sume defalcate din T.V.A ptr.finantarea invatamantului particular

110209

5,518.00

5,518.00

39

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERA L E PE

B UNURI SI SERVICII

1202

0.00

0.00

0.00

40

Taxe hoteliere

120207

0.00

41

TA XE PE

SERVICII

SPECIFICE

1502

105.00

0.00

105.00

42

Impozit pe spectacole

150201

105.00

105.00

44

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

21,272.00

0.00

21,272.00

45

Impozit pe mijloacele de transport

160202

16,945.00

0.00

16,945.00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

10,445.00

10,445.00

47

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

6,500.00

6,500.00

48

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

4,247.00

4,247.00

49

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

80.00

80.00

50

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0.00

0.00

0.00

51

ALTE IMPOZITE

SI TAXE FISCALE

1802

0.00

0.00

0.00
52

Alte impozite si taxe

180250

0.00

53

C. VENITURI NEFISCALE

0012

41,104.00

0.00

41,104.00

54

CI.

VENITURI

DIN

PROPRIETA

TE

0013

13,339.00

0.00

13,339.00

55

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

13,339.00

0.00

13,339.00

58

Venituri din concesiuni si închirieri

30020530

12,000.00

12,000.00

59

Venituri din dividende

300208

1,339.00

1,339.00

63

C2.

VÂNZĂRI DE BUNURI SI

SERVICII

0014

27,765.00

0.00

27,765.00

64

VENI TUR I D IN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

11,232.00

0.00

11,232.00

65

Venituri din prestări de servicii

330208

10,921.00

10,921.00

67

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

61.00

61.00

70

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

0.00

71

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

250.00

250.00

72

VENITURI DIN

TAXE ADMINISTRATIV E, ELIBERĂRI

PERMISE

3402

24.00

0.00

24.00

73

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

0.00

74

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

24.00

24.00

75

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

3502

15,300.00

0.00

15,300.00

76

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

15,300.00

15,300.00

79

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

0.00

80

DIVERSE

VENITURI

3602

1,209.00

0.00

1,209.00

81

Venituri din prescripție extinctiva

360201

0.00

83

Taxe speciale

360206

750.00

750.00

84

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

85

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

33.00

33.00

86

Taxa reabilitare termica

360223

345.00

345.00

87

contribuția asociații de proprietari

360231

87

Alte venituri

360250

81.00

81.00

88

TRANSFERURI

VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

0.00

0.00

0.00

89

Donații si sponsorizări

370201

0.00

0.00

0.00

90

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-7,383.50

-7,383.50

91

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

7,383.50

7,383.50

93

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

2,317.95

0.00

2,317.95

94

VENITURI DIN VALORIFICAREA

UNOR BUNURI

3902

2,317.95

0.00

2,317.95

95

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

2,316.95

2,316.95

96

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1.00

1.00

110

IV. SUBVENȚII

0017

17,818.24

0.00

17,818.24

111

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

17,818.24

0.00

17,818.24

112

SUBVENȚII DE LA

BUGETUL DE

STAT

4202

8,307.44

0.00

8,307.44113

A. De capital

0019

1,981.00

0.00

1,981.00

120

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

0.00

124

Subvenții de la BS pentru finanțarea aparaturii medicale si a echipamentelor in sanatate

42021601

1,981.00

1,981.00

126

B. Curente

0020

6,326.44

0.00

6,326.44

132

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0.00

133

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

243.00

243.00

136

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

6,083.44

6,083.44

139

Subvenții de la bugetul de stat proiecte UE

420269

0.00

0.00

140

SUBVENȚII DE LA

ALTE

ADMINISTRAȚII

4302

739.80

0.00

739.80

145

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43023902

739.80

739.80
158

Fond social FSE

48.02.02

8,771.00

0.00

8,771.00

159

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

8,771.00

8,771.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

417,011.50

0.00

417,011.50

1. VENITURI

CURENTE

0002

416,768.50

0.00

416,768.50

A. VENITURI FISCALE

0003

383,393.00

0.00

383,393.00

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

227,215.00

0.00

227,215.00

Al.l. IMPOZIT

PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

6,256.00

0.00

6,256.00

IMPOZIT PE PROFIT

0102

6,256.00

0.00

6,256.00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

6,256.00

6,256.00

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

219,624.00

0.00

219,624.00

IMPOZIT PE

VENIT

0302

900.00

0.00

900.00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900.00

900.00

COTE SI SUME

DEFALCATE DIN

IMPOZITUL PE

VENIT

0402

218,724.00

0.00

218,724.00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

208,724.00

208,724.00

Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJ PH

040205

10,000.00

10,000.00
Al .3. ALTE

IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1,335.00

0.00

1,335.00

ALTE IMPOZITE PE VENIT,

PROFIT SI

0502

1,335.00

0.00

1,335.00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1,335.00

1,335.00

A3.

IMPOZITE SI

TAXE PE

PROPRIETA

TE

0009

81,121.00

0.00

81,121.00

IMPOZITE SI

TAXE PE

PROPRIETATE

0702

81,121.00

0.00

81,121.00

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

66,000.00

0.00

66,000.00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

16,000.00

16,000.00

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

50,000.00

50,000.00

Impozitul si taxa pe teren

070202

11,021.00

0.00

11,021.00

Impozit pe terenuri de Ia persoane fizice

07020201

4,500.00

4,500.00

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6,500.00

6,500.00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

21.00

21.00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4,100.00

4,100.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

75,057.00

0.00

75,057.00

SUME

DEFALCATE DIN

T.V.A.

1102

53,680.00

0.00

53,680.00
Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

19,137.00

19,137.00

Sume defalcate din

T.V.A ptr. drumuri

110205

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

29,025.00

29,025.00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

5,518.00

5,518.00

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

0.00

0.00

0.00

Taxe hoteliere

120207

TAXE PE

SERVICII

SPECIFICE

1502

105.00

0.00

105.00

Impozit pe spectacole

150201

105.00

105.00

TA XE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITAT1

1602

21,272.00

0.00

21,272.00

Impozit pe mijloacele de transport

160202

16,945.00

0.00

16,945.00
Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

10,445.00

10,445.00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

6,500.00

6,500.00

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

4,247.00

4,247.00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

80.00

80.00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

33,375.50

0.00

33,375.50

CI.

VENITURI

DIN

PROPRIETA

TE

0013

13,339.00

0.00

13,339.00

VENITURI DIN

PROPRIETATE

3002

13,339.00

0.00

13,339.00

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

12,000.00

12,000.00

Venituri din dividende

300208

1,339.00

1,339.00

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0.00

0.00

0.00

C2.

VÂNZĂRI DE

BUNURI SI

SERVICII

0014

20,036.50

0.00

20,036.50

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

11,232.00

0.00

11,232.00

Venituri din prestări de servicii

330208

10,921.00

10,921.00

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

61.00

61.00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

250.00

250.00

VENITURI DIN

TAXE ADMINISTRATIV E, ELIBERĂRI

PERMISE

3402

24.00

0.00

24.00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

0.00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

24.00

24.00

AMENZI,

PENALITAT1 SI

CONFISCĂRI

3502

15,300.00

0.00

15,300.00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

15,300.00

15,300.00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

DIVERSE

VENITURI

3602

864.00

0.00

864.00

Venituri din prescripție extintiva

360201

Taxe speciale

360206

750.00

750.00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

33.00

33.00

Alte venituri

360250

81.00

81.00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-7,383.50

0.00

-7,383.50

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-7,383.50

-7,383.50

IV. SUBVENȚII

0017

243.00

0.00

243.00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

243.00

0.00

243.00

SUBVENȚII DE LA

BUGETUL DE

STAT

4202

243.00

0.00

243.00

B. Curente

0020

243.00

0.00

243.00

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

243.00

243.00

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

1

VENITURILE SECȚIUNII DE    _______ ...... _____...

DEZVOLTARE          27'621Ji’      °°  27*21‘’

2

I. VENITURI CURENTE

0002

7,383.50

0.00

7,383.50

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

7,383.50

0.00

7,383.50

6

C2.

VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

7,383.50

0.00

7,383.50

DIVERSE VENITURI

3602

345.00

0.00

345.00

Taxa reabilitare termica

360223

345.00

345.00

7

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

7,383.50

0.00

7,383.50

10

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

7,383.50

7,383.50

12

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

2,317.95

0.00

2,317.95

13

VENITURI DIN VALORIFICAREA

UNOR BUNURI

3902

2,317.95

0.00

2,317.95

14

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

2,316.95

2,316.95

15

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1.00

1.00

29

IV. SUBVENȚII

0017

17,575.24

0.00

17,575.24

30

si    r.s i ii ur.----

LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI

0018

8,804.24

0.00

8,804.24

31

SUB VENȚII DE LA

BUGETUL DE

STAT

4202

8,804.24

0.00

8,804.24

32

A. De capital

0019

8,804.24

0.00

8,804.24
39

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

42

Subvenții de la BS pentru finanțarea echipamentelor medicale in sanatate

42021601

1,981.00

1,981.00

44

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

6,083.44

6,083.44

46

Subvenții de la BS proiecte UE

420269

47

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43023902

739.80

739.80

60 Fond social FSE

48.02.02

8,771.00

0.00

8,771.00

61

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

8,771.00

8,771.00

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET LOCAL PE ANUL 2019   ■ CHELTUIELI -mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere eoni. HCL 449/13.11.2019

Influente (+/-)

Prevederi rectificate

448,095.19

0.00

448.095.19

CHELTUIELI - TOTAL

5002

448,095.19

0.00

448.095.19

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

44,662.74

289.57

44,952.31

Cheltuieli de personal (salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru i Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

28,500.00

28,500.00

Bunuri si servicii (utilitari primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii Întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli înscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitării, asigurări obligatorii a locuințelor imooiriva

20

4,092.59

289.57

4,382.16

cheltuieli cf. ctr.l/20 R.A.S.P

20

8,501.00

8,501.00

Alte transferuri

55,18

1.04

1.04

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

19.20

19.20

Proiecte finanțate prin FSE

58

2,589.00

2,589.00

Alte cheltuieli (cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59.11

958.00

958.00

Sume aferente persoanrlor cu handicap neincadrate

59,40

240.00

240.00

Active nefinanciare

71

25.35

25.35

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

-263.44

-263.44


ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

45,388.46

0.00

45,388.46

Bunuri si servicii (alegeri)

20

230.00

230.00

Fonduri de rezerva

50

7.61

7.61

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-functonarc

51

3,510.00

3,510.00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-dezvolfa re

51

0.00

0.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

428.00

428.00Active nefinanciare

71

0.00

Rambursări de credite -total din care:

81

41,223.00

0.00

41,223.00

Rambursare credit Alpha Bank

0.00

Rambursare credit B.C.R.

13,970.00

13,970.00

Rambursare credit B.R.D.

14,244.00

14,244.00

Rambursare credit C.E.C.

4,944.00

4,944.00

Rambursare credit EXIM

8,065.00

8,065.00

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

-10.15

-10.15

tranzacții privind

DA TORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

5502

8,641.20

8,641.20

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1.00

1.00

Dobânzi

30

8,640.20

8,640.20

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NA TIONALA

6102

19,476.74

0.00

19,476.74

Protecția civila TOTAL-din

care:

121.74

0.00

121.74

Bunuri si servicii (Protecția civila)

20

26.00

26.00

Active nefinanciare primărie

71

95.74

95.74

Politia Locala - total, din care:

19355.00

0.00

19,355.00

Cheltuieli de personal

10

18,536.00

18,536.00

Bunuri si servicii

20

819.00

819.00

Active nefinanciare (Protecția civila)

71

0.00

INVATAMINT

6502

30,507.95

-289.57

30,218.38

Cheltuieli de personal-TOTAL

10

1,539.00

-305.15

1,233.85

Transport profesori

593.00

-49.95

543.05

Cheltuieli de personal-

cf.HCL84/2016

396.00

-89.67

306.33

Cheltuieli de personal- Centrul de excelenta

550.00

-165.53

384.47

Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr. 1/2011;

20

16,138.50

111.92

16,250.42

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat -Primărie

20

1,313.00

75.00

1,388.00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

50.00

50.00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unitarilor de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.

55

5,583.00

5,583.00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55.18

142.02

-142.02

0.00

Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a suinelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.

57

1,164.50

-40.41

1,124.09

Stimulent educațional legea 248/2015(ASSC)

57

0.00

0.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,107.00

3,107.00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1,400.00

13.85

1,413.85

Active nefinanciare

71

223.21

223.21

Active nefinanciare Lic. Victor Slavescu

15.00

15.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-167.28

-2.76

-170.04

SANATATE

6602

15,228.00

0.00

15,228.00

Cheltuieli de personal -asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

10,720.00

10,720.00

TYuiiiiii SCI illii -rUG'H, Ulii

20

168.00

0.00

168.00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

168.00

168.00

Alte transferuri curente interne

55.18

111.93

111.93

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

887.00

0.00

887.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

80.00

80.00

Spitalul Municipal Ploiești

807.00

807.00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

50.00

50.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30.00

30.00

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

3,340.00

0.00

3,340.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

300.00

300.00

Spitalul Municipal Ploiești

3,040.00

3,040.00

Active nefinanciare Primărie

71

11.00

11.00

Active nefinanciare AS SC cabinete

71

22.00

22.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-111.93

-111.93

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

58,532.17

0.00

58,532.17Bunuri si servicii -total, din care:

20

2,314.50

0.00

2,314.50

Iluminat ornamental

1,081.00

1,081.00

Spectacole artificii

40.00

40.00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

691.00

691.00

Acțiuni culturale

502.50

502.50

Susținerea cultelor

59

440.00

440.00

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

52,691.20

0.00

52,691.20

Casa de Cultura

1,448.20

1,448.20

Teatrul "Toma Caragiu"

13,527.00

13,527.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

12,259.00

12,259.00

Club Sportiv Municipal

15,565.00

15,565.00

Administrația Parcului C-tin Stere

9,892.00

9,892.00

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

2,728.00

0.00

2,728.00

Teatrul "Toma Caragiu"

25.00l

25.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

287.00

287.00

Administrația Parcului C-tin Stere

2,416.00

2,416.00

Active nefinanciare

71

390.41

390.41

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-50.30

-50.30

Alte transferuri interne

55,18

18.36

18.36

Alte transferuri pentru investiții

55,13

4.20

4.20

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-4.20

-4.20

rlSZG'L'&W SI ASISTENTA SOCIALA

6802

80,490.55

0.00

80,490.55

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

37,656.50

0.00

37,656.50

Asistenta sociala in caz de invaliditate

15,996.00

15,996.00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

12,032.00

12,032.00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

718.00

718.00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

7,425.50

7,425.50

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1,485.00

1,485.00

Bunuri si servicii - total, din

care:

20

5,480.50

0.00

5,480.50

Reparații crese

41.00

41.00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

154.00

154.00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2,556.00

2,556.00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1,760.00

1,760.00
Bunuri si servicii Căminul de batrani

486.00

486.00

Ajutoare pentru incalzire locuințe (taxe poștale)

3.00

3.00

Bunuri si servicii crese

420.50

420.50

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, conformLegeii 350/2005

60.00

60.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate, din care pentru:

59.40

550.00

0.00

550.00

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

400.00

400.00

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

20.00

20.00

c) Cantina sociala

2.00

2.00

d) Centrul Crese

124.00

124.00

d) Căminul de batrani

4.00

4.00

Alte transferuri interne

55,18

293.98

293.98

Asistenta sociala-total din

care:

57

36,643.00

0.00

36,643.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

27,746.00

27,746.00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

132.00

132.00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

3,420.00

3,420.00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor

Sociale Comunitare

5,345.00

5,345.00

Active nefinanciare - total din care:

71

171.00

0.00

171.00

Active nefinanciare primărie

40.00

40.00

Active nefinanciare Cantina sociala

0.00

Active nefinanciare Căminul de batrani

0.00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

131.00

131.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-304.43

-304.43LOCUINȚE, SERIICIISI DEZV. PUBLICA

7002

53,892.91

2,600.00

56,492.91

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe

Locale

10

13,995.00

13,995.00

Bunuri si servicii- total din

care:

20

28,900.00

2,600.00

31,500.00

Bunuri si servicii - Serviciul Public Finanțe Locale

1,530.00

1,530.00

Bunuri si servicii - Primărie, din:

27,370.00

2,600.00

29,970.00

Iluminat public

8,181.00

8,181.00

Întreținere ceasuri publice

34.001

34.00Reparații curente fond . imobiliar

414.00

414.00

Total prestări SGU

18,741.00

2,600.00

21,341.00

Alte transferuri curente interne

55.18

5.12

5.12

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,009.00

3,009.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrateSPFL

59.40

116.00

116.00

Active nefinanciare Primărie

71

7,903.71

7,903.71

Alte transferuri pentru investirii

55.13

323.17

323.17

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-5.72

-5.72

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-353.37

-353.37

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

30,673.79

-2,600.00

28,073.79

Bunuri si servicii -total din

care:

20

28,374.00

-2,600.00

25,774.00

Salubritate - total, din care:

26,368.00

-2,600.00

23,768.00

Salubritate cai publice si dezapezire

20,264.00

-2,600.00

17,664.00

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare

4,340.00

4,340.00

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

415.00

415.00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin . depozitare.

1,349.00

1,349.00

Apa meteo

1,335.00

1,335.00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP-Rampa Teleajen

671.00

671.00

Alte transferuri pentru funcționare

55.18

0.00

0.00

Active nefinanciare

71

2,516.89

2,516.89

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-217.10

-217.10

Alte transferuri pentru investirii

55.13

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0.00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

8,718.38

0.00

8,718.38
Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației total, din care:

40

8,397.80

8,397.80

Subvenție

8,397.80

8,397.80

Suma aprobata conform

HCL nr.421/21.12.2016 -recuperare diferente modificare preț combustibil

0.00

Active nefinanciare

71

320.58

320.58'

TRANSPORTURI

8402

51,882.30

0.00

51,882.30

Bunuri si servicii -total, din care:

20

2,629.00

0.00

2,629.00

Reparații curente străzi

2,000.00

2,000.00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

629.00

629.00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.18

0.00

0.00

Subvenții/ gratuitati (S.C.

Transport Calatori Express

S.A.)

40

38,780.29

38,780.29

TVA

8.130.00

8.130.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

240.00

240.00

Active nefinanciare

71

3,978.00

3,978.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de fiinctionare

85

-1,874.99

-1,874.99

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

417,011.50

0.00

417,011.50

A UTOR1 TA TI PUBLICE SI

ACȚIUNI EXTERNE

5102

42,048.39

289.57

42,337.96

Cheltuieli de personal

10

28,500.00

28,500.00

Bunuri si servicii

20

4,092.59

289.57

4,382.16

Alte transferuri

55,18

1.04

1.04

cheltuieli cf ctr. 1/20 R. A.S.P

8,501.00

8,501.00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

19.20

19.20

Alte cheltuieli

59

958.00

958.00

Sume aferente persoanelor cu handicap

59.40

240.00

240.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-263.44

-263.44

A L TE SER VICII PUB LICE

GENERALE

5402

44,960.46

0.00

44,960.46

Bunuri si servicii - din care:

20

230.00

230.00

Bunuri si servicii (alegeri )

20

230.00

230.00

Fonduri de rezerva

50

7.61

7.61

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

3,510.00

3,510.00

Rambursări de credite - total din care:

81

41,223.00

0.00

41,223.00

Rambursare credit B.C.R.

13,970.00

13,970.00

Rambursare credit B.R.D.

14,244.00

14,244.00

Rambursare credit C.E.C.

4,944.00

4,944.00

Rambursare credit EX1M

8,065.00

8,065.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-10.15

-10.15

TRANZACȚII PRIVIND DA TORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8,641.20

0.00

8,641.20

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1.00

1.00

Dobânzi

30

8,640.20

8,640.20

OR DINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NA TIONALA

6102

19,381.00

0.00

19,381.00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

26.00

0.00

26.00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

26.00

26.00

Politia Locala - total din care:

19,355.00

0.00

19,355.00

Cheltuieli de personal

10

18,536.00

18,536.00

Bunuri si servicii

20

819.00

819.00

INVATAM1NT

6502

27,162.74

-289.57

26,873.17

t ijtiiuivn ue priroii»!--------

10

1,539.00

-305.15

1.233.85

Transport profesori

593.00

-49.95

543.05

vitcnVuCTroc pci wiw u nv c~

396.00

-89.67

306.33

Cheltuieli de personal -Centrul de Excelenta

550.00

-165.53

384.47

Bunuri si servicii -art

104,alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr .1/2011

20

16,138.50

111.92

16,250.42

reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat-Primarie

20

1,313.00

75.00

1,388.00

Transferuri către instituții publice

51

50.00

50.00

rinaji lafea invoiarnainumi particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de

J •..... ,,

55

5,583.00

5,583.00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55,18

142.02

-142.02

0.00

Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.

57

1,164.50

-40.41

1,124.09

Stimulent educațional legea

248/2015(ASSC)

57

0.00

0.00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1,400.00

13.85

1,413.85

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-167.28

-2.76

-170.04

SĂNĂTATE

6602

11,855.00

0.00

11,855.00

Cheltuieli de personal -asistenta medicala comunitaraASSC

10

10,720.00

10,720.00

Bunuri si servicii

20

168.00

0.00

168.00

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

168.00

168.00

Transferuri către instituții publice

51

887.00

0.00

887.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

80.00

80.00

Spitalul Municipal Ploiești

807.00

807.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30.00

30.00

Alte transferuri curente interne

55.18

111.93

111.93

Alte cheltuieli (Centrul de Transfuzie)

57

50.00

50.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-111.93

-111.93

CUL TU RA, RECREEKE SI RELIGIE

6702

55,413.76

0.00

55,413.76

Bunuri si servicii - total- din

care:

20

2,314.50

0.00

2,314.50

iluminat ornamental

1,081.00

1,081.001

spectacole artificii

40.00

40.00

acțiuni culturale

502.50

502.50

bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

691.00

691.00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

52,691.20

0.00

52,691.20

Casa de Cultura

1,448.20

1,448.20Teatrul "Toma Caragiu"

13,527.00

13,527.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

12,259.00

12,259.00

Club Sportiv Municipal

15,565.00

15,565.00

Administrajia Parcului C-tin Stere

9,892.00

9,892.00

Susținerea cultelor

59

440.00

440.00

Alte transferuri curente interne

55.18

18.36

18.36

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-50.30

-50.30

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

80,319.55

0.00

80,319.55

Cheltuieli de personal - total din care:

10

37,656.50

0.00

37,656.50

Asistenta sociala in caz de invaliditate

15,996.00

15,996.00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

12,032.00

12,032.00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

718.00

718.00

Crese

7,425.50

7,425.50

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1,485.00

1,485.00

Bunuri si servicii - total din

care:

20

5,774.48

0.00

5,774.48

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

154.00

154.00

Bunuri si servicii crese

420.50

420.50

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2,556.00

2,556.00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1,760.00

1,760.00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

486.00

486.00

Ajutoare pentru încălzire locuinte(taxe poștale)

3.00

3.00

reparații crese (pmp)

41.00

41.00

Legea 350/2005

60.00

60.00

Alte transferuri curente interne

55,18

293.98

293.98

Asistenta sociala-total din

care:

57

36,643.00

0.00

36,643.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

27,746.00

27,746.00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

3,420.00

3,420.00

Ajutoare pentru incalzirea locuințelor

132.00

132.00

Asistenta sociale asigurata de

Administrația Servciciilor

Sociale Comunitare

5,345.00

5,345.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate ,dîn care pentru:

59.40

550.00

0.00

550.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

400.00

400.00

Activitatea proprie Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

20.00

20.00

Cantina sociala

2.00

2.00
Centrul Crese

124.00

124.00

Căminul de batrani

4.00

4.00

Plăti efectuate anii precedent! recuperate in anul curent

85

-304.43

-304.43

LOCUINȚE, SER VICII St DEZV. PUBLICA

7002

43,010.40

2,600.00

45,610.40

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

13,995.00

13,995.00

Bunuri si servicii- total din

care:

20

28,900.00

2,600.00

31,500.00

Bunuri si servicii -Serviciul public Finanțe

1,530.00

1,530.00

! Alte cheltuieli - total din care:

27,370.00

2,600.00

29,970.00

iluminat public

06

8,181.00

8,181.00

întreținere ceasuri publice

34.00

34.00

Reparații curente(fond imobiliar)

414.00

414.00

prestări servicii SGU PI.

18,741.00

2,600.00

21,341.00

Suine aferente persoanelor cu handicap neincadrate- SPFL

59.40

116.00

116.00

Alte transferuri curente interne

55,18

5.12

5.12

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-5.72

-5.72

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

28,156.90

-2,600.00

25,556.90

Bunuri si servicii -total din

care:

20

28,374.00

-2,600.00

25,774.00

Salubritate -total din care:

26,368.00

-2,600.00

23,768.00

Salubritate cai publice si dezapezire

20,264.00

-2.600.00

17,664.00

Dezinsectie,dezinfectie,deratiz

are

4,340.00

4,340.00

Colectare, transport si neutralizare cadavre

415.00

415.00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1,349.00

1,349.00

apa meteo

1.335.00

1.335.00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP-Rampa Teleajen

671.00

671.00

Alte tansferuri

55,18

0.00

0.00

Plăti efectuate in anul precedent recuperate in anul curent

85

-217.10

-217.10

COMBUSTIBILI SI

ENERGIE

8102

8,397.80

0.00

8,397.80

Subvenții-

40

8,397.80

8,397.80

TRANSPORTURI

8402

47,664.30

0.00 \

47,664.30

Bunuri si servicii - din care:

20

2,629.00

0.00

2,629.00

reparații curente străzi

2,000.00

2,000.00Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

629.00

629.00

Alte transferuri curente interne

55,18

0.00

0.00

Subventii/'gratuitati (S.C.

Transport Calatori Express S.A.)

40

38,780.29

38,780.29

TVA

8,130.00

8,130.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-1,874.99

-1,874.99

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

31,083.69

0.00

31,083.69

.4 UTORITA TI PUBLICE SI

ACȚIUNI EXTERNE

5102

2,614.35

0.00

2,614.35

Proiecte finanțate prin FSE

58

2,589.00

2,589.00

Active nefinanciare

71

25.35

25.35

AL TE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

428.00

0.00

428.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

428.00

428.00

Active nefinanciare

71

0.00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NA TIONALA

6102

95.74

0.00

95.74

Active nefînanciare(Protectia civila)

71

95.74

95.74

Active nefinanciare(Politia

Locala)                          1

0.00

INVATAMANT

6502

3.345.21

0.00

3.345.21

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,107.00

3,107.00

Active nefinanciare Victor Slavescu

71

15.00

15.00

Active nefinanciare

71

223.21

223.21

SANATATE

6602

3,373.00

0.00

3,373.00

Active nefinanciare

71

11.00

11.00

Active nefinaciare AS SC cabinete medicale

71

22.00

22.00

Transferuri către instituții publice( finanțare secțiune de dezvoltare)-total, din care:

51

3,340.00

0.00

3,340.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

300.00

300.00

Spitalul Municipal Ploiești

3,040.00

3,040.00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

3,118.41

0.00

3,118.41

Transferuri către instituții publice(finantare secțiunea de dezvoltare)-total, din care:

51

2,728.00

0.00

2,728.00

Teatni!"Toma Caragiu"

25.00

25.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

287.00

287.00

Ca,ui de cidfnr»

irniT

Club Sportiv Municipal

0.00

Administrația Parcului C-tin Stere

2,416.00

2,416.00

Active nefinanciare

71

390.41

390.41

Alte transferuri pentru investirii

55,13

4.20

4.20

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-4.20

-4.20

asigurări si ASISTENTA SOCIALA

6802

7 77.00

0.00

177.00

Active nefinanciare

71

171.00

0.00

171.00

Active nefinanciare primărie

40.00

40.00
Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

131.00

131.00

LOCUINȚE, SER 1ICII SI

DEZV PUBLICA

7002

10,882.51

0.00

10,882.51

Active nefinanciare primărie

71

7,903.71

7,903.71

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,009.00

3,009.00

55,13

323.17

323.17

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-353.37

-353.37

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

2.516.89

0.00

2.516.89

Active nefinanciare

71

2,516.89

2,516.89

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

320.58

0.00

320.58

Active nefinanciare

71

320.58

320.58

TRANSPORTURI

8402

4,218.00

0.00

4,218.00

Active nefinanciare

71

3,978.00

3,978.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

240.00

240.00


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +40244-541.071

Fax:

E-mail:

Web:


+40244-513.670


www.rasp.roData: / Z, /ZCătre:   PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI


In atentia: Director Economic NICOLETA

Referitor: Rectificare buget anul 2019NOTA DE FUNDAMENTARE PENTRU RECTIFICARE BUGET ANUL 2019

Va aducem la cunoștința, ca in conformitate cu HCL. 387/21.10.2019 bugetul alocat la capitolul 70.02.71 “Locuințe Servicii si Dezvoltare Publica” este de 18.741.000,00 lei si ținând cont ca in perioada ianuarie - noiembrie parțial (01.11-15.11.2019) s-a cheltuit suma de 18.741.000,00 lei (TVA inclus) din care 15.545.247,71 (TVA inclus) - Spatii Verzi , 2.615.248,39 lei (TVA inclus) - Serviciu Tehnic, 580.503,90 lei (TVA inclus) - Protecție Sociala Cimitire, suma total ramasa pana la sfârșitul anului fiind de 0 lei.

Pentru acoperirea cheltuielilor aferente prestărilor de servicii, respectiv lucrări de mentenanta Spatii Vezi, lucrări Serviciul Tehnic,Protecție Sociala Cimitire pentru perioada 16-30.11.2019,este necesara rectificarea bugetului cu suma de 1.200.000 cu TVA, bugetul total ajungând la valoarea de 19.941.000 Lei cu TVA.

Menționam ca pentru emiterea comenzilor de execuție a lucrărilor de mentenanta Spatii Verzi,lucrări Serviciul Tehnic si Protecție Sociala Cimitire pentru luna decembrie va fi necesara o noua rectificare bugetara.

Cu considerație,


întocmit: Busuioc Mircea Florin

SDPP: 1412/12.12.2019

Cod F-13-05/3/0


Sef Serviciu Domeniul Public si Privat, Busuioc Mirce# Florin

REGIA A UTO NOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Adresa: Piața Victoriei nr. 17,

Ploiești, Prahova.

Telefoane : +4 0244-595063 | Alo, domnule Primar: 9841 Tel. verde: 0.800.800.884

fax: +4 0244-513.670

e-marl: ser/iciicublice@rasp.ro web site: www.rasp.ro

Aff. ÎNREGISTRARE...j


RA- SERVICII PUBLICE R.A

ploiești

-------J


,1 •NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI ANUL 2019

PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Activitatea de salubrizare in municipiul Ploiești este asigurata de S.C. Rosal Grup S.A. conform Contractului subsecvent nr. 11541/06.06.2019, incheiat in baza Acordului-Cadru avand ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatile de curățenie cai publice si deszăpezire in municipiul Ploiești, aflat in derulare.

Prin H.C.L. 145/07.05.2019, valoarea totala a bugetului aprobat pentru Capitolul 74.02 Protecția Mediului - Salubritate - Curățenie cai publice si deszăpezire pentru anul 2019 este de 16.000.000 lei, rectificat prin H.C.L. nr. 274/2019 cu suma de 64.000 lei si H.C.L. nr. 387/21.10.2019 cu suma de 4.200.000 lei, acesta ajungând la valoarea de 20.264.000 lei. Din aceasta suma, s-a cheltuit pentru realizarea activitatilor de curățenie cai publice in perioada ianuarie-noiembrie valoarea de 16.158.002,67 lei cu TVA, ramanand suma de 4.105.997,33 lei cu TVA pana la 31.12.2019.

Astfel, avand in vedere estimările prognozelor meteo cu temperaturi pozitive pentru perioada următoare, precum si faptul ca activitatea de deszăpezire pana in prezent nu a fost executata tot datorita temperaturilor pozitive, din suma ramasa (4.105.997,33 lei) estimam ca pentru luna decembrie este suficienta suma de 2.905.997,33 lei cu TVA, iar diferența de 1.200.000 se restituie la bugetul local.

Solicitarea de rectificare pentru Capitolul 74.02 Protecția Mediului - Salubritate, va fi astfel: -curățenie cai publice si deszăpezire - 1.200.000 lei cu TVA bugetul ajungând la 19.064.000 lei cu TVA.

Cu stima,

Director,

Râul Pettescu

Sef Birou Salubritate si Verificări Cai Publice, Calin Boedan

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat

an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Estimări an

2020

Estimări an

2021

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (rd.

1 = rd. 2 + rd. 5 + rd.

6)

1

32,091

29,959

0.93

30,648

31,322

1.02

1.02

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

32,091

29,959

0.93

30,648

31,322

1.02

1.02

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

0

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

0

2

Venituri financiare

5

0

0

3

Venituri extraordinare

6

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

32,091

32,647

1.02

33,399

34,134

1.02

1.02

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

32,091

32,647

1.02

33,398

34,133

1.02

1.02

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

6,152

6,956

1.13

7,116

7,273

1.02

1.02

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsă minte asimilate

10

758

786

1.04

804

822

1.02

1.02

cheltuieli cu personalul, din care:

11

24,068

23,846

0.99

24,394

24,931

1.02

1.02

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)

12

22,888

22,551

0.99

23,070

23,577

1.02

1.02

CI

ch. cu salariile

13

20,902

20,908

1.00

21,389

21,859

1.02

1.02

C2

bonusuri

14

1,986

1,643

0.83

1,681

1,718

1.02

1.02

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Estimări an

2020

Estimări an

2021

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

C.

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

0

0

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizările r de personal

16

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

295

414

1.40

424

433

1.02

1.02

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

884

881

1.00

901

921

1.02

1.02

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1,112

1,059

0.95

1,083

1,107

1.02

1.02

2

Cheltuieli financiare

20

0

0

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0

-2,689

0.00

-2,750

-2,811

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

10

67

6.67

69

70

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

-10

0

0.00

0

0

1

Rezerve legale

25

0

0INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Estimări an

2020

Estimări an

2021

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

0

0

0

INDICATORI

Nr rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

Propuner an curent 2019

%

Estimări an

2020

Estimări an

2021

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0

0

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

0

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

0

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

0

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0

0

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

Propuner an curent 2019

%

Estimări an

2020

Estimări an

2021

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0

0

VI

VENITURI DIN

FONDURI EUROPENE

36

0

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE

DIN FONDURI

EUROPENE, din care

37

0

0

a)

cheltuieli materiale

38

0

0

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

0

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

0

0

e)

alte cheltuieli

42

0

0

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

0

0

1

Alocații de la buget

44

0

0

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0

0

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

Propuner an curent 2019

%

Estimări an

2020

Estimări an

2021

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

IX

CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII

46

0

0

X

DATE DE

FUNDAMENTARE

47

0

0

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

621

623

1.00

637

651

1.02

1.02

2

Nr. mediu de salariați total

49

615

574

0.93

587

600

1.02

1.02

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariaiă *)

50

3,055

3,259

1.07

3,334

3,407

1.02

1.02

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariaiă, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

2,066

3,189

1.42

3,262

3,334

1.02

1.02

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)

52

52

52

1.00

53

55

1.02

1.02

6

Productivitatea muncii "n unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

52

55

1.06

56

58

1.02

1.02

mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Estimări an

2020

Estimări an

2021

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. l)xl000

55

1,000

1,090

1.09

1,090

1,090

1.00

1.00

9

Plăți restante

56

666

0

10

Creanțe restante

57

4,616

0

0.00

DIRECTOR GENERAL^dgț^ȘSțs.

DIRECTOR ECONOMIC

ADELA IACOBALIN MIHAEL DANlftAT 1      V

SERVICU DE

17e^“oDAWRf_. ^JȘS^naploiesti

S.R-L- AȘ#

i'_

mii lei

INDICATORI

Nr

rd.

Preliminat/

Realizat 20ÎS

BVC 2019 conforiT Deciziei CA. 12/22.04.20

9, Hotarare<

AGâ

09/23.05.201

9 .Decizie

26/18.10.201

BVC 2019.CO11 forni

HCL

172/30.05.2019.

rectificai prin HCL

263/31.07,2019.

HCL

373/23.09.2019.

HCL

404/3 L 10.2019

influente +/

Propuner rectificare an 2019

1

%

din care:

trim l

trim II

trim III

trim IV

0

1

2

3

5

6

6a

7

8

10=8/

6*100

1 1

12

13

14

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd.

28)

1

32,091

32,192

32.192

-2,838

29,959

93

8,690

16,062

24,257

32,647

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd.9 + rd 12 + rd. 13 + rd. 14). din care:

2

32,091

32,192

32,192

-2,838

29,959

93

8,690

16,062

24,257

32,647

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd 5 + rd 6 + rd. 7), din care:

3

31,781

31,770

31,770

-2,688

29,687

93

8,622

15,972

24,142

32,375

al)

din vânzarea produselor

4

0

a2)

din servicii prestate

5

5,326

7,508

5.508

-877

4,631

1,158

2.316

3,111

4.631

a’)

din servicii prestate PMP

16,639

13,144

15,749

1,009

16,758

127

4,050

8.099

13,100

19,446

a3)

din redevenit și chirii

6

5,623

6,040

6,040

-2,000

4,040

67

2,350

3.428

4.737

4,040

a4)

alte venituri

7

4,193

5,078

4.473

-820

4,258

84

1.065

2.129

3,194

4,258

b)

din vânzarea mărfurilor

8

180

332

332

-150

i82

55

46

46

46

182

C)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd, 10 + rd. 11), din care:

9

0

0

0

0

0

0

0

0

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

d)

din producția de imobilizări

12

0

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

130

90

90

0

90

100

23

45

70

90

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

fl)

din amenzi i penalități

15

0

0

0

0

0

O1

0

0

0

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 * rd.

19), din care:

16

0

- active corporale

17

0

- active necorporale

18

0

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

STR. VĂLENI, NR. 32

C.I.F.: 27449967____Anexa nr?                #

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat/

Realizat 2015

BVC 2019 conform Deciziei CA. 12/22.04.201 9, Hotararea

AGA 09/23.05.20) 9 ,Decizte CA 26/18.10.201

9

BVC 2019.confomi

HCL

172/30.05.2019.

rectificat prin HCL 263/31.07.2019.

HCL

373/23.09.2019.

HCL

404/31.10.2019

influente +/

Propuneri rectificare an 2019

%

din care:

trim I

trim II

trim III

trim IV

13)

din subveniii pentru investiții

19

0

f4)

din valorificarea certificatelor

CO2

20

0

f5)

alte venituri

21

0

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 t rd. 27), din care:

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a)

din imobilizări financiare

23

0

b)

din investiții financiare

24

0

c)

din diferențe de curs

25

0

d)

din dobânzi

26

0

0

e)

alte venituri financiare

27

0

0

0

0

3

Venituri extraordinare

28

0

11

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

32,091

31,770

31,770

877

32,647

103

7,397

14,402

21,575

32,647

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:

30

32,091

31,770

31.770

877

32,647

103

7,397

14,402

21,575

32,647

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd.

40 + rd. 46), din care:

31

6,152

6,079

6.079

877

6,956

114

1,793

3,370

4,449

6,956

Al

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 - rd. 38 + rd. 39), din care:

32

3,231

3,741

3,741

0

3,741

100

802

1,615

2,462

3,741

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

857

557

557

557

100

139

279

200

557

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

654

1,187

1,187

1,187

100

164

327

800

1,187

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

170

170

170

170

100

43

85

128

170

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

484

484

484

484

100

121

242

363

484

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

213

450

450

0

450

100

113

225

300

450

Anexa nr.2

ve i-,

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

inii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Preliminat/

Realizat 2018

BVC 2019 conforrr Deciziei CA. 12/22.04.20 9, Hotararea

AGA

09/23.05.201

9,Decizie CA 26/18.10.201

9

BVC 201 9 .conform

HCL

172/30.05.2019.

rectificat prin HCL

263/31.07.2019.

HCL

373/23.09.2019.

HCL

404/31.10.2019

influente +/

Propuneri rectificare an 2019

%

din care:

trim I

trim II

trim III

trim IV

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

1,427

1,427

1,427

1,427

100

357

725

1,082

1,427

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

80

120

120

0

120

100

30

60

80

120

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

40

457

200

200

0

200

100

100

140

165

200

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

100

100

100

100

100

25

50

75

100

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

42

257

0

0

0

0

0

0

0

0

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritarde stat

43

0

0

b2)

- către operatori cu capital privat

44

257

0

0

c)

prime de asigurare

45

100

100

iOO

100

100

75

90

90

100

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 4- rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

46

2,465

2,138

2,138

877

3,015

141

891

1,614

1,823

3,015

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0

0

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

70

70

70

0

70

100

18

35

53

70

bl)

cheltuieli privind consultanta juridică

49

70

70

70

70

100

18

35

53

70

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50

12

22

22

0

22

100

6

9

12

22

ci)

cheltuieli de protocol, din care:

51

12

12

12

0

12

100

3

6

9

12

- tichete cadou potrivit Legii nr.

193/2006, cu modificările ulterioare

52

3

3

3

0

3

3

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

0

10

10

0

10

3

3

3

10

Anexa nrj


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul


de venitul și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a act

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Preliminat/ Realizat 2018

BVC2019, conform Deciziei CA., 12/22.04.201 9, Hotararea AGA 09/23,05.201 9 .Decizie CA 26/18.10.201

9

BVC 20l9.conlbrm HCL

172/30.05.2019. rectificai prin HCL 263/31.07.2019. HCL 373/23.09.2019. HCL

404/31.10.2019

influente +/ -

Propuneri rectificare an 2019

%

din care:

trim I

trim 11

trim III

trim IV

- tichete cadou ptr, cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

0

0

- ch. de promovare a produselor

56

0

0

d)

Ch. cu spc 2/2015 (rd

nsorizarea, potrivit O.U.G. nr. . 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:

57

0

0

0

0

0

0

0

0

dl)

ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate

58

0

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

59

0

d3)

- pentru cluburile sportive

60

0

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

9

9

9

0

9

100

2

5

7

9

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

0

10

10

0

10

0

0

0

10

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 -r rd. 66), din

care:

64

0

10

10

0

10

0

0

0

10

-interna

65

0

10

10

10

0

10

-externa

66

0

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

227

107

107

0

107

100

27

54

50

107

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

57

57

57

57

100

14

29

43

57


S C SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L                                                                   ’WJZJ#OVA . "

STR. VĂLENI, NR. 32                                                                                                             Anexa      £ U

C,F: 27449967                                                                                 Z/

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Preliminat/

Realizat 201$

BVC 2019 conform Deciziei CA. 12/22.04.201 9, Hotararea AGA 09/23.05.201 9 .Decizie CA 26/18.!0.201

9

BVC 2019.conform

HCL

172/30.05.2019.

rectificat prin HCL 263/31.07.2019.

HCL

373/23.09.2019.

HCL

404/3 L10.20J9

influente+/-

i Propuneri

rectificare

an 2019

%

din care:

trim I

trim II

trim III

trim IV

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

1.511

1.283

1.283

877

2.160

168

680

1,194

1.224

2,160

il)

cheltuieli de asigurare și pază

70

1,435

1,168

1,168

0

1,168

100

661

1,168

1,168

1,168

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

48

48

48

0

48

100

12

12

20

48

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

0

9

9

0

9

0

0

9

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

15

15

0

15

15

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

15

15

0

15

15

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

0

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

15

15

0

15

15

15

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

28

28

28

0

28

100

7

14

21

28

j)

alte cheltuieli

78

580

580

580

0

580

100

145

290

435

580

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd.

84 + rd. 85), din care:

79

758

786

786

0

786

100

393

31

777

786

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

61

40

40

0

40

100

20

31

31

40

c)

ch. cu taxa de licență

82

0

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

0

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

697

746

746

746

100

373

746

746

C. Cheltuieli cu personalul (rd, 87 rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

86

24,068

23,846|

23,846

0

23,846

100

5,081

10,644

15,685

23,846

Anexa nrj

LA /LeM r/țJwtf

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora '

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Preliminat/

Realizat 2018

BVC20I9 conforrr Deciziei CA. 12/22.04.201 9, Hotararea AGA 09/23.05.201 9, Decizie CA 26/18.10,201

BVC 2019,conform

HCL

172/30.05.2019. rectificat prin HCL 263/31.07.2019.

HCL

373/23.09.2019, HCL 404/31.10.2019

influente+/

Propuneri rectificare an 2019

%

din care:

trim I

trim II

trim III

trim IV

co

Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd.

92)

87

22,889

22,551

22,551

0

22,551

100

4,781

10,089

14,839

22,551

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 rd.

91), din care:

88

20,902

20,908

20,908

0

20,908

100

4,439

9,247

13,684

20,908

a) salarii de bază

89

20,272

20,786

20,786

0

20,786

100

4,408

9,186

13,594

20,786

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

266

122

122

0

122

100

31

61

90

122

c) alte bonificații (conform CCM)'

91

364

0

0

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

1,986

1,643

1,643

0

1,643

100

343

842

1,155

1,643

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(* cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

343

104

104

104

100

3

89

98

104

- llLIictU UL viețui. ui uegn iii

193/2006, cu modificările

94

0

- h CI lățiri huuu pU'blHI LHUIHilL'II sociale potrivit Legii nr.

95

269

0

0

b) tichete de masă;

96

1,643

1,539

1,539

0

1,539

100

340

753

1,057

1,539

c) vouchere de vacanță;

97

0

d) eh. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

0

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd.

102 + rd. 103), din care:

100

0

0

0

0

0

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0

>) ch. cu drepturile salariale cuvenite în taza unor hotărâri judecătorești

102

0

U ji-. Anexa nrj

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Preliminat/

Realizat 2018

BVC 2019 conform Deciziei CA. 12/22.04.201 9, Hotararea

AGA 09/23.05.20] 9, Decizie CA 26/18.10.201

9

BVC 20l9.conform

HCL

172/30.05.2019. rectificai prin HCL 263/31.07,2019.

HCL

373/23.09.2019, HCL 404/31.10.2019

influente +/

Propuneri rectificare an 2019

%

din care:

trim I

1 trim II

trim III

trim IV

c) cheltuieli de natură sal ari al ă aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:

104

295

414

414

0

414

100

79

114

185

414

a) pentru directori/directorat

105

88

205

205

0

205

100

TI

62

133

205

- componenta fixă

106

88

205

205

0

205

100

27

62

133

205

- componenta variabilă

107

0

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

207

209

209

0

209

100

52

52

52

209

- componenta fixă

109

207

209

209

0

209

100

52

52

52

209

- componenta variabilă

110

0

c) pentru AGA și cenzori

111

0

0

0

0

0

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

884

881

881

0

881

100

220

441

661

881

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd.

118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 +rd. 122),din care:

114

1,112

1,059

1,059

0

1,059

100

131

358

664

1,059

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:

115

735

435

435

0

435

100

109

218

301

435

- către bugetul general consolidat

116

355

355

355

0

355

100

89

178

266

355

către alți creditori

117

380

80

80

0

80

3

20

40

35

80

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

0

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Preliminat/

Realizat 2018

BVC 2019 conform Deciziei CA. 12/22.04.201 9, Hotararea AGA 09/23.05.201 9 .Decizie CA 26/18.10.201

9

BVC 20J9.confonn HCL 172/30.05.2019.

rectificat prin HCL 263/31.07.2019.

HCL

373/23.09.2019.

HCL

404/31.10.20 i 9

influente +/-

Propuneri rectificare an 2019

%

din care:

trim 1

trim II

trim III

trim IV

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

0

d)

alte cheltuieli

120

0

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

164

411

411

411

100

22

140

363

411

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:

122

213

213

213

0

213

100

0

0

0

213

fi)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

213

213

213

0

213

100

213

fl. 1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

0

fi. 2)

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

125

0

£2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

0

f2. 1)

din anularea provizioanelor (rd.

128 + rd. 129+ rd. 1 30), din care:

127

0

0

0

0

0

0

0

0

- din participarea salariaților la profit

128

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

0

- venituri din alte provizioane

130

0

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:

131

0

0

0

0

0

0

0

0

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

0

0

0

0

0

0

0

0

al)

aferente creditelor pentru

investiții

133

1

°l

mii lei

INDICATORI

Nr, rd.

Preliminat/

Realizat 2018

BVC 2019 conform Deciziei CA. 12/22.04.201 9, Hotararea AGA 09/23.05.201 9 .Decizie CA 26/18.10.201

9

BVC 2019.conlbmi

HCL

172/30.05.2019.

rectificat prin HCL 263/31.07.2019.

HCL

373/23.09.2019.

HCL

404/31.10.2019

influente+/

Propuner rectificare an 2019

%

din care:

trim 1

trim 11

trim III

trim IV

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar, din

care:

135

0

0

0

0

0

0

0

0

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

0

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0

c)

alte cheltuieli financiare

138

0

3

Cheltuieli extraordinare

139

0

III

REZULTATUL BRUT (profît/pierdere) (rd. l-rd.29)

140

0

421

421

0

-2,689

0

0

0

0

0

venituri neimpozabile

141

0

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

0

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

0

67

67

0

67

0

0

0

V

DATE DE FUNDAMENTARE

0

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)

144

32,091

32,192

32,192

-2,838

29,959

93

8,690

16,062

24,257

32,647

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

0

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

0

2

Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)

147

22,889

22,551

22,551

0

22,551

100

4,781

10,089

14,839

22,551

a)

creșteri ale câștigului mediu brut/salariat, datorate majorării salariului de baza minim trut pe tara,garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala

148

584

584

584

100

146

292

438

584

b)

149

0

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Preliminat/ Realizat 2018

BVC2019 conform Deciziei CA. 12/22.04.20] 9, Hotararea AGA 09/23.05.201 9 .Decizie CA 26/18.10.201

9

BVC 2019.con(brm

HCL

172/30.05.2019. rectificaL prin HCL 263/31.07.2019.

HCL

373/23.09.2019.

HCL

404/31.10.2019

influente+/-

Propuner rectificare

an 2019

%

din care:

trim I

trim II

trim III

trim IV

c)

sume reprezentând creșterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii

150

0

0

0

0

0

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

20,902

20,908

20,908

0

20,908

100

4,439

9,247

13,684

20,908

4

Nr, de personal prognoza! la finele anului

152

621

623

623

623

100

623

623

597

623

5

Nr. mediu de salariați

153

615

574

574

574

100

532

535

534

574

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd, 147 rd. 93*-rd. 98)/rd. 153]/12*IOOO

154

3,055

3,259

3,259

3,259

100

X

X

X

3,259

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) detennmat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

2,066

3,189

3,189

0

3,189

100

X

X

X

3,189

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)

156

52

56

56

52

93

X

X

X

57

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

52

55

55

52

95

X

X

X

55

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153

158

0

X

X

X

cl)

clemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care

159

0

X

X

X


4/


Anexa nnj

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Preliminat/

Realizat 2018

BVC 2019, conform Deciziei CA., 12/22.04.201 9, Hotararea

AGA

09/23.05.201

9,Decizie CA 26/18.10.201

9

BVC 201 y.confonn HCL 172/30.05.2019, rectificat prin HCL 263/31.07.2019, HCL 373/23.09.2019HCL 404/31.10.2019

influente +/-

Propuneri rectificare an 2019

%

din care:

trim I

trim II

trim III

trim IV

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

0

X

X

X

-preț mediu (p)

161

0

X

X

X

- valoare = QPF x p

162

0

X

X

X

- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2

163

0

X

X

X

8

Plăți restante

164

0

9

Creanțe restante, din care:

165

0

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

0

- de la operatori cu capital privat

167

0

- de la bugetul de stat

168

0

- de la bugetul local

169

0

- de la alte entități

170

0

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

0

DIRECTOR GENERAL^

DIRECTOR ECONOMIC