Hotărârea nr. 512/2019

Hotãrârea nr. 512 privind alegerea președintelui de ședinţă pentru ședinţa extraordinară din data de 13 decembrie 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR, 512 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară din data de 13 decembrie 2019

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 686/12.12.2019 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate nr. 363/12.12.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 13 decembrie 2019;

Ținând cont de faptul că președintele de ședință ales prin Hotărârea Consiliului Local nr. 361/27.09.2019 se află în imposibilitatea de a participa la ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 13.12.2019;

Luând în considerare Avizul Comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 13.12.2019;

în temeiul prevederilor art. 123, alin. 3 și art. 196, alin. 1, litera (a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Alegerea domnului consilier Sîrbu-Simion Gheorghe în calitate de președinte de ședință pentru ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 13.12.2019.

Art. 2 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 13 decembrie 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Gheorghe SÎRBU-ȘlĂtlON