Hotărârea nr. 511/2019

Hotãrârea nr. 511 privind actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc patrimoniul municipiului Ploieşti” referitor la sistemul de termoficare din municipiul Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 511 privind actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc patrimoniul municipiului Ploiești” referitor la sistemul de termoficare din municipiul Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 657/06.12.2019 al consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr.409/04.12.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 1822/06.12.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 401/06.12.2019 la Direcția Economică, privind actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc patrimoniul municipiului Ploiești” referitor la sistemul de termoficare din municipiul Ploiești;

în conformitate cu Avizul din data de 04.12.2019 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere faptul că bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor art. 286 alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, o parte dintre acestea figurând ca poziții distincte în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr.1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, Anexa D, pozițiile: 221, 273, 475,512,518,530,539,577;

In temeiul prevederilor art. 2, art. 3 și art. 4 din Ordonanța de Guvern nr.l 12/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

Luând în considerare adresele nr. 301504/14.02.2019, nr. 304583/31.05.2019, nr. 306008/22.07.2019 și nr. 307201/05.09.2019 ale Direcției Generale de Dezvoltare Urbană prin care se atribuie adrese poștale unor puncte termice;

Luând în considerare adresa nr. 309347/2018 a Direcției Generale de Dezvoltare Urbană;

Potrivit adresei nr. 27048/2018 înaintată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 1 și alin. 2 lit. c), art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4), art. 354 și art. 361 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea Anexei D la Hotărârea nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești ”, după cum urmează:

la poziția 221, referitoare la CONSTRUCȚIE PT 17 VEST, coloana Elementele de identificare va avea următorul cuprins: Mun. Ploiești, nr.5T ( de str.Soldat Erou Arhip Nicolae), PT 17 Vest; Suprafață teren =178 mp; Suprafață construită la sol = 144 mp;

la poziția 273, referitoare la CONSTRUCȚIE PT 6 9 MAI, coloana Elementele de identificare va avea următorul cuprins: Mun. Ploiești, str. Daliei nr.3T, PT 6 9 Mai; Suprafață teren = 377 mp; Suprafață construită la sol = 236 mp;

la poziția 475, referitoare la CONSTRUCȚIE PT 3 MIHAI BRAVU, coloana Elementele de identificare va avea următorul cuprins: Mun. Ploiești, Aleea Petrochimiștilor, nr.lOT, PT 3 Mihai Bravu; Suprafață teren = 229 mp; Suprafață construită la sol = 181 mp;

la poziția 512, referitoare la CONSTRUCȚIE CENTRALA TERMICA C1C2 BUCOV, coloana Elementele de identificare va avea următorul cuprins: Mun. Ploiești, str. Poștei, nr.71T, C.T. CI C2 Bucov; Suprafață teren = 216 mp; Suprafață construită la sol = 183 mp;

la poziția 518, referitoare la CONSTRUCȚIE PT 18 DEMOCRAȚIEI, coloana Elementele de identificare va avea următorul cuprins: Mun. Ploiești, Aleea Lăcrămioarei, nr.1T, PT 18 Democrației; Suprafață teren = 284 mp; Suprafață construită la sol = 241 mp;

la poziția 530, referitoare la CONSTRUCȚIE PT 2 CENTRU, coloana Elementele de identificare va avea următorul cuprins: Mun. Ploiești, Bulevardul Republicii, nr.25T, PT 2 Centru; Suprafață teren = 269 mp; Suprafață construită la sol = 269 mp;

la poziția 539, referitoare la CONSTRUCȚIE PT 3 CENTRU, coloana Elementele de identificare va avea următorul cuprins: Mun. Ploiești, str. 24 Ianuarie nr.7T, PT 3 Centru; Suprafață teren = 413 mp; Suprafață construită la sol = 313 mp;

la poziția 577, referitoare la CONSTRUCȚIE PT 1 CALEA BUCUREȘTI, coloana Elementele de identificare va avea următorul cuprins: Mun. Ploiești, Bulevardul București, nr.20T, PT 1 Calea București; Suprafață teren = 206 mp; Suprafață construită la sol = 173 mp;

Art. 2 Se aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești ”, a bunurilor identificate potrivit anexelor nr. 1, 2 și 3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești, a bunului prevăzut în anexa nr. 1 și la poziția nr. 961 din cadrul anexei nr. 3 la prezenta hotărâre, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestuia.

Art. 4 Se aprobă scoaterea din funcțiune și, după caz, valorificarea sau casarea bunului prevăzut la art. 3 din prezenta hotărâre.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 09 decembrie 2019.


p. SECRETAR GENERAL, Ioana- Geanina SERBINOV

Consilier juridic


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITAREA IMOBILULUI

Scara 1:200Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

20 mp

Mun. Ploiești, Aleea L ăcrămioarei ~ intravilan, jud. Prahova


Cartea Funciara]^               ^UAT j             PLOIEȘTI

A. Date referitoare la teren

381760

381740

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața imp]

Mențiuni

1

Cc

10

Teren intravilan neîm. rejmuii

Total

10

B. Date referitoare Ia construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol Impl

Mențiuni

C1

CIE

10

Cos de ium; Suo.constr.des.

10 m.

1

i i

Total

10

Suprafața totala masurata a imobilului = 10mp

A Iw i SS

jigS**SȘSȘ&EIUEM MINERVA S.R.L.

k »          una Blejoi, sat Ploieștiori

V                  ^■ț/erRoua - Vila PL 103

' V?            "’i^torizat A.N.C.P.L,

£ -i

\% /iSKc#- ■■

uiih,c^cieniniiltciVci./u

wiw.geremminerva.ro                      'fwT.'

u jJJ C£R/-£.C

■> - 1

S&nfirm e9<ecutarg.a,4năsurătorilor la teren, ^A%95ectitu^/ne.a4p^^Rfhic?fe^E^ritației cadastrale și rc.Qce^o’fid^^b' acesțeia cu’A&Utatea din teren jV     aS?’’    ■■    ,

Exucuignt: Mjumi' ttbhana Mariana

15

\k       4/

^M^j0^ctor

Cwihm» introducerea inwtinuiu>_4fUi3îâ cjj£4fc»te

mtenrara >■ âtr ii.njirr,i i.....- ■ ,1

I

Ștampila BCP[

Semnăturii

Data........

fipUiMa U O

.........

ț'-fi IPLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:200


Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

192 mp

Mun. Ploiești, Str. Baraoltului, nr. 1T, P.T. 16 Vest

- Intravilan, jud. Prahova

Cartea Funciară I

A. Date referitoare la teren

382060

Nr.

parcelă

Categoria de folosință

Suprafața

Mențiuni

1

Cc

192

Teren intravilan neîmprejmuit

Total

192

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construită la sol [mp]

Mențiuni

C1

CIE

154

Punct Termic; Su; .consir.des   154m

,l

Total

154

_

Suprafața total= 192mp

< Vx

s

C. iE^&^filNER^S.R.L.

cla^

4

witarop rp nw?7 i‘n Anzasrn/

TOTAL iSO CERT-OC

■'^SiSd

Confirm executar^T’nasuretorilor la teren, corectitudinea întocmirii documenț^i^redastrale și corespondența acesteia cu ^e^Q^Sâ^ițpțeren

Executant: Ina. PASG&A. RoxĂri^Mariaria.

CERTIHCATGOSUL | NRC-117 |Confirm introducerea imobilului în integrată și atribuirea număruly g^jcfetral


Anexa nr.3 la H.C.L./ nr. / Soft

Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești (Anexa D)

Sef Serviciu S.I.E.B.,

S                                           7

Gabriela MîndruțiuNr. crt.

Codul de clasifica re

Denumire bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar

Situația juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0.

i.

2.

3.

4.

5.

6.

960

1.6.5

PT 16 Vest

Mun.      Ploiești,      Str.

Baraoltului, nr.1T, PT 16 Vest

Suprafață teren=192 mp Suprafață construită la sol = 154mp

Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

961

1.9.2.1

Coș fum

Mun.     Ploiești,    Aleea

Lăcrămioarei

Ansamblu compus din construcție și două coșuri de evacuare

Suprafață construită la sol = 10 mp

Suprafață teren= 10 mp

Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin Tăbîreă—