Hotărârea nr. 510/2019

Hotãrârea nr. 510 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și documentaţiei tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE ȘI DE TRANSPORT PUBLIC ÎNTRE GARA DE SUD ȘI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR - ETAPA II”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 547/03.12.2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 510 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE ȘI DE TRANSPORT PUBLIC ÎNTRE GARA DE SUD ȘI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITAREA DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR - ETAPA II”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 547/03.12.2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 662/06.12.2019 al primarului municipiului Ploiești Adrian Florin DOBRE și Raportul de specialitate al Direcției Tehnic -Investiții nr. 13284/06.12.2019 prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici și documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul‘S4SZGU&4RE4 MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE ȘI DE TRANSPORT PUBLIC ÎNTRE GARA DE SUD ȘI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR - ETAPA II”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 547/03.12.2018;

Ținând cont de Raportul de Specialitate nr. 46/09.12.2019 (Nr. Registru Special 73/09.12.2019) al Direcției Economice și de Raportul de Specialitate nr. 1842/09.12.2019 al Serviciului Juridic Contencios, Contracte;

Luând în considerare Avizul comisiei de specialitate nr. 1 - comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 09.12.2019;

Având în vedere:

 • - prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 -Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

 • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 - 2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/30 mai 2016;

 • - Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creștere Ploiești (P.M.U.D. Ploiești);

 • - Documentul Justificativ pentru Finanțarea din Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014 - 2020 a Municipiului Ploiești;

 • - Hotărârea Consiliului Local nr. 547/03.12.2018 privind actualizarea și revizuirea indicatorilor tehnico-economici și documentația tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE ȘI DE TRANSPORT PUBLIC ÎNTRE GARA DE SUD ȘI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR - etapa II”;

-art. 7 alin 6) din Hotărârea de Guvern nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- Solicitarea de clarificare 2 primită de la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia) și înregistrată la municipiul Ploiești cu nr.24924/06.12.2019;

-Instrucțiunea AMPOR nr. 112/08.03.2019 privind aplicarea Ordonanței de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul instituțiilor publice și a unor măsuri fiscale/bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. 2), pct. 4), lit. d) și art. 196 alin. 1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici și documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE ȘI DE TRANSPORT PUBLIC ÎNTRE GARA DE SUD ȘI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR - ETAPA II”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.547/03.12.2018, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă valoarea proiectului în cuantum de 93.293.926,50 lei inclusiv TVA, din care C+M este 62.941.004,00 lei inclusiv TVA.

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Ploiești reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 6.839.488,29 lei, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art 4 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 547/03.12.2018 rămân neschimbate.

Art. 5 Direcția Tehnic Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 09 decembrie 2019.

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDI

Gheorghe SÎRBJJaStî


p. SECRETAR GENERAL, Ioana- Geanina SERBINOV


Consilier juridic


ANEXA IaHCLnr..®./X

-i .-s


DESCRIEREA SUMARA A INVESTIȚIEI SI A INDICATORUL^ T ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI “ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRINPRELC^ LEGA TURIIR UTIERE SI DE TRANSPORT PUBLIC INTRE GA R11 GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITAREA DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR - etapa II”

1- DESCRIEREA SUMARA A INVESTIȚIEI

Analiza situației existente si identificarea necesităților si a deficientelor

Proiectul “ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE SI DE TRANSPORT PUBLIC INTRE GARA DE SUD SI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR- etapa IF va conține un pachet de masuri care vor contribui la promovarea si imbunatatirea transportului public de calatori si/sau a modurilor nemotorizate de transport, implicit la încurajarea si facilitarea transferului către acestea de la transportul individual cu autoturisme.

In prezent nu exista o legătură directa intre Gara de Vest si Gara de Sud. Prin urmare traficul intre zona de Vest si zona de Sud a municipiului se desfasoara preponderent prin centrul orașului. Ca urmare, nu exista nici mijloace de transport directe, legătură intre cele doua zone fiind realizata prin schimb de mijloace de transport ce tranzitează zona centrala.

Lipsa acestei legaturi directe coroborata si cu starea tehnica precara a mijloacelor de transport public are ca efect primar lipsa de apetența a populației pentru utilizarea sistemului de transport public, cetățenii orientandu-se către utilizarea vehiculelor motorizate proprii.

Lipsa unei rețele de piste de biciclete amplifica acest fenomen, ce are ca efect generarea de emisii de GES ridicate. Nu exista amenajari pentru implementarea sistemelor de tip bikesharing sau bike-rental.

In zona Gării de Sud se înregistrează ambuteiaje frecvente, relațiile dintre diferitele moduri de transport fiind defectuos gestionate; o mare parte dintre probleme sunt cauzate de interferențele dintre traficul pietonal si cel auto. Traficul pietonul intens este determinat si de existenta unor amenajari precare de tip piața precum si a unei zone improvizate pentru imbarcarea/debarcarea calatorilor ce utilizează mijloace de transport extra-urbane.

Din punct de vedere tehnic, se constata deficiente ale zonei cauzate de traficul intens din zonă, de vechimea structurii rutiere, de diferențele de temperatură cât și de activitățile de deszăpezire din timpul iernii. Partea carosabilă este intr-o stare avansata de degradare, prezentând gropi, făgașe, văluiri, ceea ce face ca circulația să se desfășoare in condiții necorespunzătoare, fapt ce impune modernizarea acestei străzi.


Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției pu

® Obiectivul general al proiectului il reprezintă scăderea emisiifo.r^i^jgaze cu efect de sera (GES) generate de traficul rutier din Municipiul Ploiești.

® Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

>


S.O.l - Reducerea emisiilor de GES generate de transportul public prin utilizarea de mijloace de transport nepoluante

S.O.2 - Asigurarea condițiilor optime de confort, timp de călătorie si siguranța pentru transportul public

S.O.3 - Asigurarea condițiilor de utilizarea in siguranța a modurilor nemotorizate de transport;

S.O.4 - Reducerea congestiei traficului motorizat

S.O.5 - Asigurarea transferului intermodal in condiții optime de siguranța si confort

Realizarea legăturii dintre Gara de Vest - Gara de Sud este asociata cu următoarele beneficii pentru locuitorii din zona:

® îmbunătățirea transportului public local/ zonal de călători și a modurilor nemotorizate de transport,

® reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme,

® reducerea emisiilor de echivalent CO2 generate de traficul motorizat,

® reducerea gradului de poluare prin scăderea emisiei diverselor noxe si reducerea volumului de praf,

® din punct de vedere funcțional va creste siguranța si confortul in trafic.

Pentru atingerea acestor obiective specifice si a obiectivului general au fost identificate următoarele masuri principale:

 • > M.l - Amenajare si reconfigurare carosabil legătură Piața 1 Decembrie 1918 - Gara de Vest;

 • > M.2 - Modernizarea stațiilor de așteptare calatori inclusiv montarea de panouri electronice de informare si camere de monitorizare;

 • > M.3 - Modernizare si extindere rețea de contact pentru mijlocul de transport in comun de tip troleibuz, legătură Piața 1 Decembrie 1918 - Gara de Vest;

Masuri secundare necesare îndeplinirii:

 • > Reconfigurare rețele edilitare in corpul drumului;

 • > Devieri si refaceri accese

 • > Branșamente;

 • > Amenajare si pregătirea terenului.

Descrierea investiției:

Amplasamentul se afla in intravilanul Municipiului Ploiești, conform Planului Urbanistic General. Traseul se desfasoara in axa arterelor străbătute: strada Libertății,

Terenurile nu se afla intr-o zona de interes arheologic sau in vecinătatea unor zone sau clădiri aflate pe lista cu monumente istorice sau de arhitectura.

Terenurile necesare realizării lucrărilor fie fac parte din patrimoniul Municipiului Ploiești, conform HG 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, orașelor si comunelor din județul Prahova, fie sunt terenuri private (S.C. CFR S.A., S.C. NEW CENTURY DEVELOPMENT S.R.L, S.C. UZUC S.A., etc).

In conformitate cu prevederile Normativ NP 074/2007, obiectivul se încadrează în categoria geotehnică 1, cu risc geotehnic redus.

Terenul total ocupat de obiectivul de investiție este situat in zona de Sud-Vest a municipiului Ploiești cu o suprafața de 62.799,50 mp.

Din punct de vedere juridic, pentru realizarea lucrărilor sunt necesare exproprieri a terenurilor cu o suprafața de 23.695,27 mp, respectiv o suprafața desfasurata a clădirilor de 1.713,58 mp.

Restul de teren însumând o suprafața de 39.104,23 mp lucrările obiectivului de investiție se vor realiza pe domeniul public si privat al municipiului Ploiești.

Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investiții:

1. Legătură directa Gara de Sud - Gara de Vest

Amenajare cai de comunicație

Sistematizare verticala

Masurile de sistematizare verticala generala prevăzute prin proiect au in vedere realizarea de pante longitudinale si transversale in scopul preluării apei meteorice de pe amplasament si limitarea cantitatilor de pamant necesar a fi transportate.

Pentru realizarea sistematizării verticale sunt necesare următoarele operațiuni:

® desfacere structura rutiera existenta pe o suprafața de cca. 14.946 mp

® desfacere trotuare existente pe o suprafața de cca. 6.260 mp

Traseul in plan

Lungimea totala a străzilor supuse modernizării (străzile Depoului, Rudului, Depoului tronson II, Libertății tronson II) ce fac legătură dintre Gara de Sud si Gara de Vest este de 2.830 ml.


Străzile se incadreaza in categoria străzi de categoria a IlI-a si de importanta “C” pentru lucrări de construcții după cum urmeaza:

 • -  Pe tronsonul dintre Gara de Sud si strada Rudului (km strada se incadreaza in strada de categoria a III-a;

 • -  Pe tronsonul dintre strada Rudului si Gara de Vest (km 1+720 - lan 3+060) strada se incadreaza in strada de categoria a Il-a.

Străzile vor fi încadrate de borduri 20x25 din beton, spatii de siguranța, piste de biciclete si trotuare.

Pentru delimitarea altor zone funcționale (de ex.: trotuare) se vor folosi borduri 10x15 din beton.

Intre pozițiile kilometrice km 0+230 - km 0+280, respectiv km 3+000 - lan 3+060 sunt prevăzute zone de parcare de tip parcare cu timp limitat pentru imbarcarea sau debarcarea persoanelor ce folosesc mijloacele de transport in comun, cu o capacitate de 13 de locuri, respectiv 17 locuri.

Străzile laterale se amenajeaza pe o lungime de 15 m - 24 m cu aceeași structura rutiera a străzilor modernizate.

Intre pozițiile kilometrice km 1+720 - km 3+060 se vor amenaja benzi unice pentru mijloacele de transport in comun de tip troleibuz.

Banda unica va fi banda 1 a străzii care va fi despărțită de banda 2 (banda pentru autovehicule) prin stâlpi de delimitare din cauciuc.

Se vor realiza piste de biciclete (5.366 ml) pe toata lungimea legăturii dintre Gara de Sud si Gara de Vest, cu latimea de 1,00 m. Acestea sunt realizate dintr-o structura elastica si sunt evidențiate prin marcaj plin amprentat (5.366 mp) si marcaje longitudinale (10.732 ml).

Este prevăzută deasemenea si amenajarea unui loc special de parcare si preluare a bicicletelor de tip bike-sharing/ bike-rental cu rastel. Aceasta locație se va afla la intersecția dintre strada Depoului si strada Rudului si va cuprinde cca. 20 de locuri speciale de parcare a bicicletelor.

> Lungimi si suprafețe

lungimea legăturii dintre Gara de Sud si Gara de Vest

2.830 m

suprafața drumuri

37.345 mp

parcari

570 mp

platforme de staționare in statii pentru mijloace de transport in comun

737 mp

trotuare

6.503 mp

borduri 20x25 din beton

6.116ml

borduri 10x15 din beton

11.349 ml

pista de biciclete

5.366 ml

statii bike-sharing

20 locuri

stâlpi de delimitare din cauciuc

1.570 buc

Preluarea apelor meteorice

Pantele transversale si longitudinale ale drumurilor si scurgerea apelor pluviale către gurile de scurgere proiectate.


Indicatoare, panouri si marcaje rutiere sau de orientare

Indicatoarele prevăzute răspund cerințelor de avertizare, de reglementare (prioritate, restricție si obligație) si de orientare - informare.

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări de semnalizare:

> Marcaje:

® marcaje orizontale longitudinale pentru demarcarea benzilor de circulație si pentru delimitarea locurilor de parcare;

® marcaje orizontale longitudinale pentru demarcarea pistelor de biciclete;

® marcaj plin amprentat pista de biciclete;

® marcaj plin amprentat trecere de pietoni;

 • *  marcaje orizontale transversale;

® marcaje orizontale de ghidare;

 • •  marcaje orizontale de orientare - informare;

® marcaje orizontale amprentate pentru semnalizarea pistelor de biciclete;

® marcaje tactile.

Marcajele vor fi permanente, realizate cu vopsea alba sau roșie, după caz.

Lungimile totale sau numărul de marcaje orizontale sunt prezentate in tabelul de mai jos:

marcaje orizontale longitudinale pentru demarcarea benzilor de circulație si pentru delimitarea locurilor de parcare

7.351 ml

marcaje orizontale longitudinale pentru demarcarea pistelor de biciclete

10.732 ml

marcaj plin amprentat pista de biciclete

5.366 mp

marcaj plin amprentat trecere de pietoni

937 mp

marcaje orizontale transversale

1297,86 mp

marcaje orizontale de ghidare

91,17 mp

marcaje orizontale de orientare - informare

61 buc

marcaje orizontale amprentate pentru semnalizarea pistelor de biciclete

184 buc

marcaj tactil

15.000 buc

> Indicatoare rutiere:

® indicatoare semnalizare banda de mers;

® indicatoare direcție;

 • •  indicatoare treceri de pietoni;

 • •  indicatoare parcare;

« indicatoare diverse.

In total este prevăzut un număr de 320 indicatoare de diverse tipuri

> Semafoare:

® semafoare vehicule;

• semafoare pietoni.


Stâlp pentru indicatoare

179

Semafor vehicule

2

Lampa galben intermitent pentru treceri de pietoni

24

Consola stâlpi

11

Panouri fotovoltaice pentru treceri de pietoni

10

Semafoarele vor fi montate pe stâlpi de metal, cu sau fara consola, amplasați in zona de protecție a drumului.

Spatii verzi

Prin proiect este prevăzută amenajarea de spatii verzi după cum urmeaza:

® spatii verzi inierbate - 9.022 mp

* arbori platanus x hybrid (platan) - 204 bucăți

Rețeaua de canalizare

In zona dintre Gara de Vest si str Sondelor, unde nu exista rețea de canalizare, apa colectata de gurile de scurgere a fost dirijata către căminele de filtrare, unde apa este filtrata astfel incat la ieșire aceasta poate fi infiltrata in sol.

Pe zona dintre Gara de Vest si Str Vomicei se va executa un tronson de canalizare Dn 315 mm din PVC in lungime de 95 ml care va prelua apele pluviale din zona parcării prin intermediul unei rigole carosabile Dn 250 in lungime de 60 ml precum si de la gurile de scurgere care se vor amplasa in zona. înainte de descărcarea in colectorul existent, apele vor trece printr-un separator de hidrocarburi SH2. Descărcarea se va face in rețeaua existenta Ovoid Bl000/1500, intr-un cămin existent in fata gării. De asemenea in zona sensului giratoriu se vor amplasa mai multe guri de scurgere care se vor descarcă fie in rețeaua nou proiectata, fie in rețeaua existenta in zona.

Intre str Vomicei si str Sondelor, apele pluviale vor fi colectate prin intermediul gurilor de scurgere, vor fi dirijate la căminele de filtrare iar apoi vor fî infiltrate in teren. Astfel, se vor racorda cate 2 guri de scurgere la cate un cămin de infiltrare. Apa duce ce trece prin căminul de filtrare va îndeplini condițiile de calitate pentru a fi infiltrata in sol. Astfel din cămin, apa se va infiltra dintr-o conducta de drenaj parțial perforata din PVC Dn400 mm in lungime de 30 ml. La căpătui conductei de dren se prevede un cămin din PVC Dn 400 mm care se va folosi pentru inspecție si pentru spalarea drenul in eventualitatea in care este nevoie.Pe aceasta zona se vor executa 25 de astfel de sisteme compuse din 2 guri de scurgere, conducte de legătură, ca drenaj. Pe aceasta zona, se vor executa si doua traversări < de canalizare Dn400 mm, pe zona unde se va executa t Aceste doua tronsoane se vor conecta (in afara acestui B1200/1800.


nin de filtrare

le bulevardului qu iterior complexul" re proiect) in colectortil,,^^!^


De la str Sondelor pana la intr Macazului se va executa un colector Dn315 mm in lungime de 276 ml care se va descarcă in Ovoidul B1200/1800.

In zona Rudului, unele guri de scurgere se vor racorda la rețeaua existenta iar altele se vor conecta la rețeaua de canalizare Dn315 care se va executa in zona. Aceasta va avea lungimea 175 ml si se va descarcă in colectorul Ovoid Bl200/1800.

Din zona străzii Stindardului se va executa un tronson de canalizare care va descarcă in colectorul Ovoid Bl900/2850, la aproximativ 150 ml de strada Rudului. Conducta va fi tot Dn315 mm si va avea lungimea de 173 ml.

Din zona Podului de Lemn se vor executa doua tronsoane de canalizare pluviala. Unul va descarcă in colectorul Ovoid Bl900/2850 in zona străzii Stindardului, iar al doilea va descarcă in colectorul existent Dn400 mm in zona străzii Bobalna. Tronsonul care descarcă in strada Stindardului va avea Dn315 mm si lungime de 114 ml. Al doilea tronson va avea o lungime de 600 ml din care 350 ml vor fi Dn315 mm iar restul de 250 ml vor fi Dn400 mm.

Intre strada Bobalna si Piața 1 Decembrie, gurile de scurgere se vor conecta la colectorul existent din beton Dn400 mm. Acolo unde nu exista cămine de vizitare pe zona unde ar trebui sa conectam conductele de la gurile de scurgere, se vor executa cămine noi pe conducta de canalizare. Astfel au fost prevăzute 6 cămine noi.

Racorduri

Se vor prelua in noile conducte de canalizare racordurile existente de pe traseu.

La execuție operatorul APA Nova Ploiești va realiza toate demersurile pentru realizarea racordurilor noi, concomitent cu lucrările la rețeaua noua de canalizare.

Guri de scurgere proiectate

Gurile de scurgere proiectate sunt prevăzute cu sifon si depozit, conform STAS 6701/82 si au rolul de a prelua apele pluviale.

Rețeaua de apa potabila

In zona carosabila, afectata de lucrările de modemizare/extindere carosabil, se montează conducte publice de alimentare cu apa din țeava PEID, PE 100, SDR 17, Pn 10 bar, cu o lungime cumulata L=3110ml, intre nodurile NI si NI 1 conform planului de situație anexat si schemei de montaj.

Prin prezenta investiție se prevăd soluții pentru devierea/relocarea si protejarea rețelelor de apa aflate in zonele de studiu pentru următoarele conducte:

® conducta existente OL Dn 250 mm, Strada Libertății, intersecție cu strada Vomicei, L= 260 ml

® conducta existente OL Dn 150 mm, Strada Libertății, intersecție cu strada Vomicei, L= 65 ml

V      l. \ '

® conducta existenta OL Dn 150 mm, Strada Rudului, intersecție^ cu.? strada Depoului, L = 232 ml


® conducte existente OL Dn 100 mm, Strada Rudului, L=117 ml

 • * conducte existente PEHD Del 10 mm, Strada Rudului, L= 75 ml

® conducta existenta OL Dn 350 mm, Strada Depoului, L= 345 ml

® conducta existenta OL Dn 400 mm, Strada Depoului, L= 545 ml

După realizarea noilor conducte de apa potabile, conductele existente se vor dezafecta prin proiect (daca conducta respectiva se regăsește pe limita proiectului de investiții) sau de către operatorul APA NOVA Ploiești, conform precizărilor din aviz si din adresele de corespondenta privind soluția tehnica.

Lungimea rețelei de apa potabila propusa pentru extindere si relocare/deviere este impartita pe diametre astfel:

® De 315 x 18,7 mm, L = 1055 ml

® De 250 x 14,8 mm, L = 1900 mi

® De 225 x 13,4 mm, L = 18 ml

® De 180 x 10,7 mm, L - 8 ml

 • • De 110 x 6,6 mm, L = 126 ml

Pentru zonele unde se realizează relocari/devieri ale conductei de apa, amplasamentul ales pentru noile rețele de apa va fi in imediata apropiere a conductei vechi, (identificata prin sondaje), astfel incat pentru reportarea branșamentelor (cuplarea branșamentelor din PEID existente, la noua conducta) sa fie necesar un minim de cantitati de lucrări. Pe zonele unde nu se poate poza langa conducta existenta se alege un traseu convenabil, ținând cont si de poziția celorlalte rețele edilitare si construcții suterane.

In zonele de intersecție cu calea de rulare a tramvaiului conducta PEID De 315 mm se va poziționa in tub de protecție din OL Dn 500 prin intermediul inelelor distantiere.

In vederea unei bune funcționari, conductele proiectate sunt prevăzute cu robinete (vane) din fonta ductila cu sertar cauciucat si flanse, cu corp scurt, Pn 10, montate in cămine existente/proiectate de pe rețea sau in pamant, îngropate:

 • -  robinete din fonta ductila cu sertar cauciucat si flanse, cu corp scurt, Pn 10, montate in cămin, Dn 300mm, Dn 200mm si Dn 150 mm;

 • -  robinete din fonta ductila cu sertar cauciucat si flanse, cu corp scurt, Pn 10, montate in pamant, Dn lOOmm si Dn 50 mm;

Construcții anexe

Pentru golirea rețelelor de apa potabila se vor realiza căminele noi in următoarele puncte:

® intre nodul NI si N2 (nod N24) cămin din beton turnat monolit nou proiectat cu vana de sectorizare Dn 250 mm si golire Dn 80 mm cu dimensiunile utile: 1,50 m x 1,50 m, H=2,00 m;

® intersecție str. Sondelor cu str. Depoului (nod N2) cămin din beton turnat monolit nou proiectat cu vane de sectorizare Dn 250, Dn 100 mm si golire Dn 80 mm cu dimensiunile utile: 2,00 m x 1,50 m, H=2,00 m;


intersecție str. Rudului cu str. Depoului (nod N8) cămin monolit nou proiectat cu vane de sectorizare Dn 250,Dn 150 80 mm cu dimensiunile utile: 2,50 m x 2,00 m, H=2,00 m; intersecție str. Bobalna cu str. Depoului (nod Nil) cămin monolit nou proiectat cu vane de sectorizare Dn 300, Dn 250 mm'^ 80 mm cu dimensiunile utile: 2,50 m x 2,50 m, H=2,00 m;

Hidranti de incendiu subterani

S-a prevăzut montarea a 31 hidranti de incendiu subterani, DnlOOmm, conform SR EN 14339/2006 PI 18/2-2013 si NP 133/2013.

Branșamente

Se vor prelua in noua conducta de apa potabila toate branșamentele existente pe traseul propus pentru inlocuirea conductei de apa.

Instalații electrice

Alimentarea cu energie electrica se va realiza din rețeaua electrica a operatorului de distribuție, conform soluției de racordare ce va fi precizata in avizul furnizorului de energie.

Racordul la gospodăria electrica principala va fi echipat cu bloc de măsură pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură va constitui limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului.

Instalații de iluminat exterior

Instalația electrică de iluminat exterior se va compune din:

 • > iluminatul căilor de circulație auto;

 • > iluminatul căilor de circulație pietonală.

Toate corpurile de iluminat sunt cu sursa LED.

Camere de supraveghere video

Pentru supravegherea video a stațiilor de troleibuz se vor folosi camere video cu IR in construcție antivandalism.

 • 2. Modernizare statii de așteptare calatori

Se vor amenaja statii de așteptare autobus/ troleibuz ce vor fi dotate cu banei din lemn si aluminiu, avand ca acoperire placi de policarbonat si pereți din sticla temperata.

Platforma stațiilor de așteptare calatori va avea o structura rutiera rigida cu următoarele caracteristici:

® 25 cm beton de ciment BCR 4;

® Hârtie Kraft;

® 2 cm strat de nisip;

® 20 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

® 25 cm strat de fundație de balast;

• 7cm strat de forma din nisip.

Structura static așteptare calatori pentru troleibuz:

» 4 cm beton asfaltic EB 8 ral 50/70 (BA 8); ® 12 cm balast stabilizat cu ciment 4%;

® 5 cm nisip pilonat;

® variabil umplutura pamant compactat.


Iluminat exterior va fi asigurat cu surse LED atat pentru căile de circulație auto, cat si pentru căile de circulație pietonală.

Pentru căile de circulație auto se folosesc corpuri de iluminat cu 60+80 LED-uri montate pe stâlpii liniei de contact a troleului

In fiecare statie de așteptare calatori se vor monta:

® camere exterioare de luat vederi cu IR in construcție antivandalism monate pe stâlpii de iluminat. Acestea se vor alimenta cu fibră optică multimode si vor transmite datele înregistrate către un centru de management al comunicațiilor.

® totem luminos montat exterior cu rol de informare.

• Cos de gunoi pentru colectare selectiva,

 • 3. Modernizare si extindere rețea de contact pentru mijlocul de transport in comun de tip troleu

Linia aeriana de contact

® Se va reamenaja rețeaua de contact pentru troleibuz, pe o lungime de 12,28 km.

® Linia aeriană de contact troleibuz se va construi în soluție compensată, susținută de traversee din cablu multifilar de oțel inox, precum și cu ajutorul consolelor din material electroizolant.

Stâlpii rețelei de contact

® fi metalici circulari, demontabili și se vor folosi de asemenea ca suporți pentru lămpile de iluminat.

® Fiecare stâlp nou va fi prevăzut cu priză de pămînt artificială, iar rezistența de dispersie a acesteia trebuie să fie Rp < 1012.

Centre de alimentare si întoarcere telecomandate

® Centrele de alimentare și de întoarcere sunt realizate din cofreți comuni care conțin un separator cu motor pentru cablul pozitiv și un separator fără motor pentru cablul negativ sau de întoarcere.

® Pentru alimentarea rețelei aeriene de contact se vor folosi cabluri de cupru cu secțiunea de 400 mmp sau 500 mmp pînă la cofreți


Substatia electrica de tracțiune

® Pentru alimentarea cu energie electrică a liniei de troleibuz Gara de Vest este necesară amplasarea unei substații de

PRINCIPALII............INDICATORI........ TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI

INVESTIȚIEI., indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în iei, cu TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

I    Valori art.I din HCL

Valoare totala, iei inclusiv TVA

lei

93.293.926,50

C+M, lei inclusiv TVA

lei

62.941.004,00

Contribuție beneficiar la cheltuieli neeligibile

lei

5.075.112,00

Contribuție beneficiar la cheltuieli eligibile

lei

1.764.376,29

VALOAREA ■IOTA LA A INVESTIȚIEI (ÎNV inclusiv TVA

Valoarea totala a investiției (INV), lei inclusiv

TVA

(1 euro = 4,5744 lei)

lei

93.293.926,50

euro

20.394.789,81

din care:

Construcții - montaj (C+M), lei inclusiv TVA

lei

62.941.004,00

euro

13.759.401,01

DURATA DE REALIZARE A

INVESTIȚIEI ■

> 24 luni de la semnarea contractului de finanțare

ANEXA 2 ~ AnaHza Cost Banoficiu • Scenariul I Recomandat

jp rzi 51 w'-'t nt

SHTERGROUP ENGfNEERiNG S.R.L.

Bd.N.Tiftjiescu. nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1. București Nr.Reg.Com - J40/6798/2000 ; CUI •• RO13215737

Cont - RO79RZBROOOO06OO16712O71, Raifteisen Bank

Teffex: 021/319.48.54/55


DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGATURI! RUTIERE SI DE TRANSPORT PUBLIC INTRE GARA DE SUD SI GARA DE VEST (STRADA LIBERTA TU), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR - Etapa II

Nr. crt.

I Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare tara

TVA*

j           toi

TVA iei

i Valoare cu TVA

toi

1              ......A.......................

3

4

s

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru cMnerea s/ esnmepma

terenului

11

Obținerea terenului

6.612.250,00

1.256.327.50

7.868.577.50

12

Amenajarea terenului

845.700.00

T” 160.683,00

1.006.383,00

13

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

63.500,00

I    12.065,00

75.565,00

14

Cheltuieli pentru relocarea/proteptia utilităților

4.571.700,00

!   868.623,00

5.440.323,00

Tatăl capital 1

12.093,130,00

;   2.297.690,30

14,390.348,50

CAPITOL UL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utffitatiior necesare obiectivului de Investiții

j

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

32.500.00

6.175,00

38,675,00

메a/ capitol 2

32.500,0»

6.175,00

38.675,60

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

756.566,00

143.735,00

900.235.00

3.11

Studii teren

730.900,00

138.871,00

869.771,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

-

3.1.3

Alte studii specifice (studiu de trafic, anchetei

25.600,00

4.864,00

30.464,00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

12.500,00

2.375,00

14.875,00

3.3

Expertiza re tehnica

3.100,00

589,00

3.689,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

-

**

3.5

Proiectare

2.621.500,00

498.085,09

3.119.585.00

3.5.1

Tema de proiectare

-

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

-

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatle de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz generai

1.418.000,00

269.420,00

1.687.420,00

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

79.200,00

15.048,00

94.248,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

06.500,00

12.635,00

79.135,00

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

1.057.800,00

200.982,00

1258.782,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

126.660,90

24.054,00

150.654,09

3.7

Consultante

804.300.00

152.817,00

957.117,00

3.7.1

Consultanta obținere finanțare

633.000,00

120.270,00

753.270,00

3.7.2

Asistenta pe perioada evaluării

25.300,00

4.807,00

30.107.00

3.7.3

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

132.000,00

25.080,00

157.080,00

'   3.7.4

Auditul financiar

14.000,00

2.660.00

16.660.00

3.8

Asistenta tehnica

457.000,00

86.830,00

543.830,00


Nr. cri.

denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare tora TVA* fer

TVA toi

' vă^^.cirtVĂ i

1

s              -- -

3

LS .L. Z5                  î

3.8.1

Asistenta, tehnica din partea proiectantului

:    150.400,00

F 28.576,00

i                                                                 i

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

112.800,00

j    21.432,00

134:232,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele induse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

37.600,00

j

i     7.144,00

r --------------------------

44.744,00

3.8.2

Dirigentie de șantier

306.600,00

58.254,00

364.854,00

'foita! capital 3

4.781.500,00

368.485,60

I

'CAPITOLUL 4 Cheliutoit pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

46.601.100,00

8.864.209,00

55.455.309,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționate

477.100,00

90.649,00

567.749,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cate necesita montaj

6.757.400,00

1.283.906,00

8.041.306,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționate care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

4.5

Dotări

600.700,00

114.133,00

714.833,00

4^6

Active necorporate

-

Total ca

pito! 4

10.342.837,00

@4.773.137,06  ‘

CAPITOLUL 5 Alto cfre/tofe/f

5.1

Organizare de șantier

738.060,00

140.220,00

878.220,00

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

300.000,00

57.000,00

357.000,00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

438.000,00

83.220,00

521.220.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

546.100,00

...

546.100,00

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

••

-

■■

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitaffi lucrărilor de construcții

234.600,00

-

234.600,00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

47.000,00

-

47.000,00

5.2.4

Cote. aferenta Casei Sociale a

Constructorilor - CSC

264.500,00

-

264.500,00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme sl I autorizația de construiro/desffirrtare

-

...

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

5.767.400,00

1.095.806,00   ,

6.863.206,00

5.4

Cheltuieli pentru infonmare si publicitate

90.500,00

17.195,00

107.695,00 î

Tetei capitol S

7.142.000,00 ~1

1.253.221,00   1

8.395.221.00

CAPITOLUL 6 CMtotoli pentru proba tehnologice si testa

5.1

Pregătirea personalului de exploatare

---------------------------J-

6.2

Probe tehnologice si teste

i

Tata! capital 5

f

.                ...............L

-

«

TOTAL GENERAL

78.485.450,00

14808.476,58

93.293.926,50

din care C+M?f>2+t3*1.4+2+4.1*4.2+5J.1j

52.8S1.W,00

16.048.404,00

82.941.6(14,66


Decembrie 2019


Elaborator:


Intergroup Engtoeering SRL


Beneficiar:

UAT Municipiul Ploiești