Hotărârea nr. 51/2019

Hotãrârea nr. 51 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Blocuri locuințe sociale pentru persoane evacuate din case naționalizate Cartier Libertății, Ansamblul 9 Mai Ploiesti, Etapa a II-a”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/31.08.2007


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 51


privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Blocuri locuințe sociale pentru persoane evacuate din case naționalizate Cartier Libertății, Ansamblul 9 Mai Ploiești, Etapa a Ii-a”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/31.08.2007

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 68/11.02.2019 a domnului viceprimar Cristian Mihai Ganea, precum si Raportul comun de specialitate al Direcției Tehnic -Investiții nr. 1468/11.02.2019, al Direcției Economice nr. 26/12.02.2019 și al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte nr.40/12.02.2019 prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Blocuri locuințe sociale pentru persoane evacuate din case naționalizate Cartier Libertății, Ansamblul 9 Mai Ploiești, Etapa a Il-a”;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.02.2019;

Având în vedere prevederile art. 42 alin. (1) lit. b din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

Ținând cont de prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile art. 71 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

în temeiul articolului 36 alineat (4) litera d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Blocuri locuințe sociale pentru persoane evacuate din case naționalizate Cartier Libertății, Ansamblul 9 Mai Ploiești, Etapa a Il-a”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/31.08.2007, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Tehnic Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 februarie 2019


Contrasemnează:

TAR,NTEDE ȘEDINȚĂ, n-Niculae BOTEZ


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții:


"BLOCURI LOCUINȚE SOCIALE

CARTIER LIBERTĂȚII ANSAMBLUL „9 MAI” PLOIEȘTI" - REST DE EXECUTĂ? X

__

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA - RON -

' ValQare,^ (CU TVA)

lei

lei

lei

1

2

3.00

4.00

5.00

1

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

1.2

Amenajarea terenului

-

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

-

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

Total capitol 1

2

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

-

Total capitol 2

3

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren țgeotehnice + topografice)

-

3.1.2

Raport privind irnpactul asupra mediului

-

3.1.3

Alte studii specifice

-

3.2

Documentații-supcrt și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

-

3.3

Expertizare tehnică

5,000.00

950.00

5,950.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

-

3.5

Proiectare

303,100.00

54,219.00

357,319.00

3.5.1

Temă de proiectare

-

-

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

-

-

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

-

-

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

4,000.00

760.00

4,760.00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1,000.00

190.00

1,190.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

298,100.00

53,269.00

351,369.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

3.7

Consultantă

-

N

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

148,330.00

28,182.70

176,512.70

3.7.2

Audit financiar

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistentă tehnică

176,147.28

31,317.13

207,464.41

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

40,510.80

8,258.86

48,769.66

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

35,510.80

7,308.86

42,819.66

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8.2

Diripen’ie de șantier

135,636.48

23,058.27

158,694.75

Total capitol 3

484,247.28 I

86,486.13

570.733.41

4

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

12,795,894.72

2,231,369.15

15,027,263.88

4.2

Monta] utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

42,388.50

8,053.82

50,442.32

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montai

385,074.96

73,164.24

458,239.20

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

4.6

Active necorporale

-

-

Total capitol 4

13,223,358.18

2,312,587.21

15,535,945.40

5

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

46,903.26

8,911.62

55,814.88

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

46,903.26

8,911.62

\ jP 55,814.88

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-.//

-

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

141,737.05

141,737.05

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

■ *- ■ ■

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5% x C+M)

64,425.93

64,425.93

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% x C+M)

12,885.19

12,885:19

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% x C+M)

64,425.93

-

64,425.93

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

-

-

-

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (10%)

1,322,335.82

251,243.81

1,573,579.62

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

10,000.00

1,900.00

11,900.00

Total capitol 5

1,520,976.13

262 055.42

1.783.031.55

6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

6.2

Probe tehnologice și teste

-

-

-

Total capitol 6

-

-

-

TOTAL GENERAL

15.228,581.59

2.661,128.76

17,889,710.37

din care: C + M (1.2+ 1.8+14 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

12.885,186.48

2,248,334.59

15,133.521.08

Beneficiar/lnvestitor MUNICIPIUL PLOIEȘTI