Hotărârea nr. 508/2019

Hotãrârea nr. 508 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și documentaţiei tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE ȘI DE TRANSPORT PUBLIC ÎNTRE GARA DE SUD ȘI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GARILOR – ETAPA I”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 546/03.12.2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 508 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE ȘI DE TRANSPORT PUBLIC ÎNTRE GARA DE SUD ȘI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR - ETAPA I”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 546/03.12.2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 653/06.12.2019 al domnului primar Adrian Florin DOBRE și Raportul de specialitate nr. 13243/05.12.2019 al Direcției Tehnic -Investiții prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici și documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE ȘI DE TRANSPORT PUBLIC ÎNTRE GARA DE SUD ȘI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR - ETAPA I”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 546/03.12.2018;

ținând cont de Raportul de Specialitate nr. 45/09.12.2019 (Nr. Registru Special 72/09.12.2019) al Direcției Economice și de Raportul de Specialitate nr. 1840/09.12.2019 al Serviciului Juridic Contencios, Contracte;

Luând în considerare Avizul comisiei de specialitate nr. 1 - comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 09.12.2019;

Având în vedere:

-prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 -Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

 • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 - 2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/30 mai 2016;

 • - Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creștere Ploiești (P.M.U.D. Ploiești);

-Documentul Justificativ pentru Finanțarea din Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014 - 2020 a Municipiului Ploiești;

-Hotărârea Consiliului Local nr. 546/03.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE ȘI DE TRANSPORT PUBLIC ÎNTRE GARA DE SUD ȘI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR - ETAPA I”;

-art. 7 alin. 6) din Hotărârea de Guvern nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- Scrisoarea de finalizare etapa ETF nr. 20865/20.11.2019 emisă de ADR Sud Muntenia;

-Instrucțiunea AMPOR nr. 112/08.03.2019 privind aplicarea Ordonanței de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul instituțiilor publice și a unor măsuri fiscale/bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

A

In temeiul prevederilor art. 129 alin. 2), pct. 4), lit. d) și art. 196 alin. 1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici și documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE ȘI DE TRANSPORT PUBLIC ÎNTRE GARA DE SUD ȘI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR - ETAPA I” aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.546/03.12.2018, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă valoarea proiectului în cuantum de 42.255.561,00 lei inclusiv TVA, din care C+M este 32.586.603,00 lei inclusiv TVA.

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Ploiești reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 5.052.644,20 lei, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 4 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 546/03.12.2018 rămân neschimbate.

Art. 5 Direcția Tehnic Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 09 decembrie 2019.

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ

Gheorghe SÎRB l -S1M1


p. SECRETAR GENERAL,

Ioana- Geanina SERBINOV

Consilier juridic

DESCRIEREA SUMARA A INVESTIȚIEI SI A INDICA TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI PROIECTE “ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGI RUTIERE SI DE TRANSPORT PUBLIC INTRE GARA DE SUD SI

VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR - ETAPA I”

1. DESCRIEREA SUMARA A INVESTIȚIEI

Analiza situației existente si identificarea necesităților si a deficientelor

Proiectul “ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE SI DE TRANSPORT PUBLIC INTRE GARA DE SUD SI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR — ETAPA F va conține un pachet de masuri care vor contribui la promovarea si imbunatatirea transportului public de calatori si/sau a modurilor nemotorizate de transport, implicit la incurajarea si facilitarea transferului către acestea de la transportul individual cu autoturisme.

In prezent nu exista o statie de așteptare care sa permită calatorilor un schimb muitimodal in condiții de siguranța si confort.

Lipsa acestei statii de așteptare coroborata si cu starea tehnica precara a mijloacelor de transport public are ca efect primar lipsa de apetența a populației pentru utilizarea sistemului de transport public, cetățenii orientandu-se către utilizarea vehiculelor motorizate proprii.

Lipsa unei rețele de piste de biciclete amplifica acest fenomen, ce are ca efect generarea de emisii de GES ridicate. Nu exista amenajari pentru implementarea sistemelor de tip bike-sharing sau bike-rental.

In zona Gării de Sud se inregistreaza ambuteiaje frecvente, relațiile dintre diferitele moduri de transport fiind defectuos gestionate; o mare parte dintre probleme sunt cauzate de interferențele dintre traficul pietonal si cel auto. Traficul pietonal intens este determinat si de existenta unor amenajari precare de tip piața precum si a unei zone improvizate pentru îmbarcarea/ debarcarea calatorilor ce utilizează mijloace de transport extra-urbane.

Din punct de vedere tehnic, se constata deficiente ale zonei cauzate de traficul intens din zonă, de vechimea structurii rutiere, de diferențele de temperatură cât și de activitățile de deszăpezire din timpul iernii. Partea carosabilă este într-o stare avansata de degradare, prezentând gropi, făgașe, văluiri, ceea ce face ca circulația să se desfășoare in condiții necorespunzătoare, fapt ce impune modernizarea acestor zone.


Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publi

Obiectivul general al proiectului 11 reprezintă scăderea emisiile sera (GES) generate de traficul rutier din Municipiul Ploiești.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

 • •  S.O.l - Reducerea emisiilor de GES generate de transportul public prin utilizarea de mijloace de transport nepoluante

 • •  S.O.2 - Asigurarea condițiilor optime de confort, timp de călătorie si siguranța pentru transportul public

® S.O.3 - Asigurarea condițiilor de utilizarea in siguranța a modurilor nemotorizate de transport;

 • •  S.O.4 - Reducerea congestiei traficului motorizat

 • •  S.O.5 - Asigurarea transferului intermodal in condiții optime de siguranța si

confort

Realizarea clădirii cu rol de statie de așteptare este asociata cu următoarele beneficii pentru locuitorii din zona:

 • •  îmbunătățirea transportului public local/ zonal de călători și a modurilor nemotorizate de transport,

® reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme,

® reducerea emisiilor de echivalent CO2 generate de traficul motorizat,

 • • reducerea gradului de poluare prin scăderea emisiei diverselor noxe si reducerea volumului de praf,

® din punct de vedere funcțional va creste siguranța si confortul in trafic.

De asemenea, se va realiza o creștere a calitatii vieții/ standardului de viata si a condițiilor sociale in comunitățile afectate de realizarea terminalului multimodal, pentru:

® salariații care fac naveta de acasă la serviciu cu autovehicule;

® locuitorii din zona, care vor beneficia de aer mai curat, prin reducerea emisiilor de noxe si a volumului de praf;

® pietonii, care vor beneficia de condiții imbunatatite de deplasare si siguranța;

® bicicliștii care vor avea un spațiu special amenajat pentru circulație.

Pentru atingerea acestor obiective specifice si a obiectivului general au fost identificate următoarele masuri principale:

® M.l - Amenajare si reconfigurare zona Piața 1 Decembrie 1918;

® M.2 - Amenajare si reconfigurare zona Gării de Vest;

® M.3 - Construirea unei clădirii cu rol de statie de așteptare pentru transport persoane si a infrastructurii de deservire a acestuia in zona Piața 1 Decembrie

1918;


M.4 - Construcția de platforme park&ride in zona Piața 1 Dece Gara de Vest;

Tvf.6 - Modernizarea stațiilor de așteptare calatori inclusiv montare electronice de informare si camere de monitorizare:

M.7 - Fluidizarea traficului in zona Piața 1 Decembrie 1918^|i^’elî^Mnarea conflictului intre traficul motorizat si cel pietonal;

M.8 - Construire punct de incarcare autobuze electrice si hibride;

M.9 - Modernizare si extindere rețea de contact pentru mijlocul de transport in comun de tip troleibuz, legătură Piața 1 Decembrie 1918 - Gara de Vest;

Masuri secundare necesare indeplinirii:

 • •  Reconfigurare rețele edilitare in coipul drumului;

 • • Devieri si refaceri accese in zona Piața 1 Decembrie 1918 si zona Gării de Vest.

® Branșamente;

® Amenajare si pregătirea terenului.

Descrierea investiției:

Amplasamentul se afla in intravilanul Municipiului Ploiești, conform Planului Urbanistic General. Zona de interes se desfasoara in: Piața 1 Decembrie 1918 si Piața Gării de Vest.


Figura 1. Identificare in cadrul Municipiului Ploiești a amplasamentului proiectului -vedere generala

Terenurile nu se afla intr-o zona de interes arheologic sau in vecinătatea unor zone sau clădiri aflate pe lista cu monumente istorice sau de arhitectura.

Terenurile necesare realizării lucrărilor fie fac parte din patrimoniul Municipiului Ploiești, conform HG 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, orașelor si comunelor din județul Prahova, fie sunt terenuri private (S.C. CFR S.A., S.C. NEW CENTURY DEVELOPMENT S.R.L, S.C. UZUC S.A., etc).

Amplasamentul obiectivului nu este expus inundațiilor sau unor fenomene de instabilitate de tipul alunecărilor de teren.

In conformitate cu prevederile Normativ NP 074/2007, obiectivul se încadrează în categoria geotehnică 1, cu risc geotehnic redus.

Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investiții:

Amenajare si reconfigurare zona Piața 1 Decembrie 1918

Lungimea totala a carosabilului supus modernizării din zona Pietii 1 Decembrie 1918, este de 371 ml, respectiv 230 ml.reprezentand intersecția din fata Gării de Sud.

Se va desface si reface structura rutiera si trotuarele existente. Carosabilul va avea o structura rutiera elastica cu lățime banda

-a. n ia

auto de 3,50 m. Latimea trotuarelor va varia

m.                           Rl

Vor fi reconfigurate traseele rețelelor edilitare amplasamentul.

Se vor realiza piste de biciclete cu lățime de 1,00 m, avand o structura rutiera elastica si evidențiata prin marcaje plin amprentat si longitudinale.

Se vor amenaja 20 de locuri de parcare si preluare a bicicletelor denumita platforma „bike-rental/ bike-sharmg”.

Se vor amenaja peroane de imbarcare/ debarcare pentru troleu si autobuze. In stafiile de transport in comun si pe zonele unde trotuarul este adiacent pârtii carosabile se vor amplasa parapeti pietonali (balustrade) din otel.

In fata Gării de Sud se vor amenaja parcari cu timp limitat pentru imbarcarea sau debarcarea persoanelor ce folosesc mijloacele de transport in comun sau trenul, cu o capacitate de 16 de locuri si 2 locuri pentru persoane cu dizabilitati.

Amenajare si reconflgurare zona Gării de Vest

Latimea trotuarelor va varia intre 1,80 m si 4,00 m.

Vor fi reconfigurate traseele rețelelor edilitare existente pe intreg amplasamentul.

Se vor realiza piste de biciclete cu lățime de 1,00 m, evidențiate prin marcaje plin amprentat si longitudinale pe trotuarele existente.

Se vor amenaja doua stafii de așteptare calatori, una de imbarcare si una de debarcare pasageri.

Construire clădire cu rol de statie de așteptare calatori

In zona Piața 1 Decembrie se va realiza o clădire cu rol de statie de așteptare, inclusiv a spatiilor anexe necesare (ex.: vânzare bilete, dispecerat, spatii administrative si tehnice, grupuri sanitare etc.).

Suprafața construita la sol a clădiri, inclusiv zona de așteptare a peroanelor exterioare este de 760 mp dintre care:

• Clădire sala de așteptare -350 mp;

® Zona așteptare - peroane exterioare - 410 mp.

Clădirea va avea o suprastructura din cadre metalice, fara contravantuiri, fundații din beton armat formate din talpa si cuzineți, legate intre ele cu grinzi de echilibrare pe ambele direcții. Iar ca finisaje exterioare se va monta un termosistem compact lipit cu element termoizolant vata minerala bazaltica.

Clădirea statie de așteptare va fi echipata cu 3 hidrant! de incendiu.


Prepararea agentului termic de încălzire se va unui schimbător de căldură alimentat de la a orașului. Ventilarea sălii de așteptare se va face unui recuperator de căldură cu 100% aport de prevăzut cu baterie de încălzire cu apa calda alimentat de la

instalația de încălzire. In grupurile sanitare s-a prevăzut o instalație mecanica de evacuare a aerului viciat, formata din coloana de ventilare si ventilator de extracție acționat de la întrerupătoarele grupurilor sanitare,

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric general alimentat din rețeaua electrica a operatorului de distribuție, care va fi suplimentat cu o alimentare de rezerva dintr-un grup electrogen, ce va alimenta consumatorii vitali in mometul in care este întrerupta alimentarea de baza.

Se va asigura iluminat de siguranța (ce va funcționa pe toată durata în care sunt prezente persoane în încăperi sau pe căile de evacuare) iluminat pentru intervenții si evacuare, iluminat împotriva panicii; Tabloul electric va fi conectat la priza de pamant prin intermediul celui de-al 5-lea conductor al cablului de alimentare precum și prin platbanda de Ol Zn 25x4 mmp de la priza de pământ.

Instalațiile de prize vor avea contact de protecție si vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30 mA pentru protejarea oamenilor împotriva șocurilor electrice, direct sau indirect, prin amplasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric.

Instalația de curent! slabi se va executa din cablu DTP cat 6.

Clădirea se va echipa cu instalație de paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare.

Monitorizare si supraveghere video se va realiza cu ajutorul camerelor interioare de lua vederi cu IR ce vor acoperi întregul spațiu al clădirii.

Se va asigura acces securizat cu cititoare de cartele pentru spatiile adiminstrative alimentate din sursa de alimentare vitala de rag I prin intermediul UPS-ului.

Amenajare parcare de transfer de tip park & ride in zona Gara de Vest si zona Plata 1 Decembrie 1918

In imediata vecinatata a Gării de Vest se va amenaja o parcare pentru autovehiculele proprietate personala, in regim de „24 hours parking”, „EZ parking” si „park & ride”, cu o capacitate de 50 locuri si 2 locuri pentru persoane cu dizabilitati.

In Piața 1 Decembrie 1918 se va amenaja o zona de parcare de tip park & ride, cu o capacitate de 26 locuri si 2 locuri pentru persoane cu dizabilitati.

Pentru iluminatul parcărilor se vor folosi corpuri de iluminat cu 60^80 LED-uri, corpul de iluminat va fi în construcție etanșa, IP67, iar înălțimea stâlpului va fi de 7 m.

--:—:—- --------------------------------- ----- - -                     -A               .. -.JF         ___

Comanda iluminatului exterior se va realizZj'j5rinq^im^^de aprindere, acesta putând funcționa și automsOn program calendaristic și al activităților zilnice, las

Se vor executa electroalimentari distincte ale baMerMordftt^^/ Pentru supravegherea video se vor folosi camere vi'cfet^eu fR m construcție antivandalism, alimentate cu fibra optica multimod. In camera de comunicații se vor centraliza toate semnalele de la camerele video acestea putând fi înmagazinate pe medii de stocare (rack cu server de stocare dedicat) si păstrate minim 30 zile. Parcarea amenajata va fi dotata cu cabina paza alcatuita din panorui sandwich cu izolare termica, etanșe, construite din materiale prefabricate.

Accesul in zona parcărilor va fi securizat si se va realiza prin bariere de intrare, respectiv ieșire, comandate prin intermediul cititoarelor de cârd sau cititoare de proximitate RFID (Radio-Frequency IDentifîcation) cu distanta lunga de citire 10+15 m amplasate direct la bordul mașinilor.

Toate punctele de control acces se vor conecta între ele si vor transmite datele către dispecerat.

Modernizarea stafiilor de așteptare calatori

Se vor amenaja statii de așteptare autobus/ troleibuz ce vor fi dotate cu banei din lemn si aluminiu, avand ca acoperire o structura din placi de policarbonat si pereți din sticla temperata. Iluminat exterior va fi asigurat cu surse LED atat pentru căile de circulație auto, cat si pentru căile de circulație pietonală.

Pentru căile de circulație auto se folosesc corpuri de iluminat cu 60+80 LED-uri montate pe stâlpii liniei de contact a troleului In fiecare statie de așteptare calatori se vor monta:

• camere exterioare de luat vederi cu IR in construcție antivandalism monate pe stâlpii de iluminat. Acestea se vor alimenta cu fibră optică multimode si vor transmite datele înregistrate către dispecerat;

@ totem luminos montat exterior cu rol de informare;

® Cos de gunoi pentru colectare selectiva.

Fluidizarea traficului in zona Piața 1 Decembrie 1918 si eliminarea conflictului intre traficul motorizat si cel pietonal

In fata Gării de Sud pentru gestionarea traficul pietonal se va realiza un tunel subteran din beton armat prevăzut cu patru guri de acces si patru lifturi.

Acest pasaj subteran va face legătură intre Gara de Sud, Terminal si clădirea statie de așteptare.

Tunelul va avea o lungime totala de 187m, adancimea de fundare fiind la -7,50 m fata de cota terenului amenajat.

Pasajul subteran se va realizata din profile metalice rectangulare

•                                             .             ----’----------------------------ri’ • ■* -------------

____________________ /,* T ..                            A

pe care se va monta sticla securizata cu sisteiri              țîp^i

“spider”,

Pardoseala se finisează cu piatra artificial antiderapanta, delimitat^ cu plinta pe conturul pasajului si al treptelor.

Pe pereții pasajului in interior se va monta placajamplaci composite;

Pe toata lungimea scărilor, pe ambele parti se va monta balustrada. Pentru accesul persoanelor cu dizabilitati se vor amplasa 5 lifturi cu acces de la cota ±0.00 si pavele direcționale.

Pentru preluarea apelor care ar putea sa ajunga accidental in pasajele pietonale au fost prevăzute rigole de colectare a apelor care vor fi dirijate la o basa, de unde vor fi pompate prin intermediul unor pompe de basa la rețeaua de canalizare ce se va executa in zona.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric alimentat din rețeaua electrica a operatorului de distribuție.

Se vor monta

 • *  Camere de luat vederi cu IR in construcție antivandalism, alimentate prin fibră optică multimode.

 • •  Totem luminos pentru a facilita traversarea prin subteran a pieței, montat atat in pasaj, cat si in zonele de acces;

® Coșuri de gunoi pentru colectare selectiva.

Contruire punct de incarcare auto electrice si hibride;

Se va amplasa doua statii de incarcare electrica auto de tip fast charger in zona trotuarului din fata Gării de Sud.

Pentru alimentarea electrica a stațiilor se vor executa racordurile electrice.

Se vor amplasa camere video de exterior in construcție antivandalism astfel incat sa fie supravegheat intreg obiectivul.

Dotarea cu echiparea stațiilor de incarcare face obiectul prezentului proiect.

Modernizare si extindere rețea de contact pentru mijlocul de transport in comun de tip troleibuz, legătură Piața 1 Decembrie 1918 - Gara de Vest

Se va moderniza firul de contact pentru troleibuz in zona piața 1 Decembrie 1918, iar in zona Gării de Vest se va extinde rețeaua de contact.

Lungimea totala a firului de contact modernizata si extinsa va fi de 3,88 km.

Linia aeriană de contact troleibuz se va construi în soluție compensată, susținută de traversee din cablu multifilar de oțel inox, precum și cu ajutorul consolelor din material electroizolant.

Stâlpii rețelei de contact vor fi metalici circulari, demontabili și se vor folosi de asemenea ca suporți pentru lămpile de iluminat.

Fiecare stâlp nou va fi prevăzut cu priză de pământ artificială, iar

--1 i A *

/o

rezistența de dispersie a acesteia trebuie să fie Rjj* ]           jjjj

Centrele de alimentare și de întoarcere vor fi realixătfediiWsfi'elf / comuni care conțin un separator cu motor pentru

un separator fără motor pentru cablul negativ sau de îm^frrere. Pentru alimentarea rețelei aeriene de contact se vor folosi cabluri de cupru cu secțiunea de 400 mmp sau 500 mmp pînă la cofreți Pentru alimentarea cu energie electrică a liniei de troleibuz de la Gara de Sud la Gara de Vest se va amplasa o substație de tracțiune de tip container.

Reconfigurare rețele edilitare in corpul drumului

In zona Pieței 1 Decembie 1918 se reconfigureaza traseul conductelor de canalizare pluviala astfel:

• In zona din stanga , se va executa un colector Dn 400 mm care va prelua canalizarea existenta si branșamentele existente. Acesta va avea lungimea de 90 ml.

® In zona din dreapta se va executa un colector Dn 315 mm, care va prelua canalizarea si branșamentele existente din zona. Acesta va avea lungimea de 102 ml.

In zona parcării din zona Gara de Vest se va executa o rețea de canalizare pluviala care va prelua apele pluviale. Conducta se va racorda la rețeaua existenta B300 mm. Astfel se va executa o rețea cu lungime de 153 ml de conducta PVC Dn 315 mm.

Pe un tronson de 18 ml, unde se va trece cu canalizarea pe sub liniile de tramvai, s-a prevăzut executarea unui foraj dirijat.

La intrarea in pasajele pietonale au fost prevăzute de asemenea rigole Dn 250 mm care sa preia apele din zona, astfel incat apa din zona pietonala sa nu ajunga in pasaje.

In zona clădire așteptare - Terminal se va executa o rețea de canalizare mixta care va prelua apele menajere si pluviale de la clădire, precum si apele colectate de gurile de scurgere care se vor amplasa in zona.

Devierea si refaceri accese in zona Piața 1 Decembrie 1918 si zona Gării de Vest

In zona carosabila Piața 1 Decembrie 1918 se vor devia/ reloca si proteja rețelele de apa existente, urmând a fi amplasate in imediata apropriere a celor vechi.

Se vor prelua in noua conducta de apa potabila toate branșamentele existente pe traseul propus pentru înlocuirea conductei de apa.

Toate utilitățile existente pe tronsonul de strada modernizata/ reabilitata se vor devia/ reloca conform proiectelor de deviere si a soluțiilor tehnice stabilite împreuna cu fiecare deținător de rețele în parte.

Instalațiile existente întâlnite in sântul sapat pentru montarea conductelor noi vor fi susținute si protejate pe toata perioada


execuției, timp in care sântul va ramane

PRINCIPALII INDICATORI


INVESTIȚIEI, indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în iei, cu TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:


Valori an. t dini KT.

Valoare totala, lei inclusiv TVA

lei

42.255.561,00

C+M, lei inclusiv TVA

lei

32.586.603,00

Contribuție beneficiar la cheltuieli neeligibile

lei

4.293.401,00

Contribuție beneficiar la cheltuieli eligibile

lei

759.243,20

VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI (INV)

Valoarea totala a investiției (INV), lei inclusiv

TVA

(1 euro = 4,5744 lei)

lei

42.255.561,00

euro

9.237.399,66

din care:

Construcții - montaj (C+M), lei inclusiv TVA

lei

32.586.603,00

euro

7.123.689,01

Dl RATA de realizare a

II INVESTIȚIEI

> 24 luni de la semnarea contractului de finanțare

ANEXA 1 - Scenariul 1 Recomandat

Proiectant,

1NTERGR0UP EMGiblEEWG S.«.L.

BâN.TSutescu, nr.14, 81.21, Sc.A, Et.1, Ao.4. sector 1, București

Nr.Reg.Com-J40/S798/2000

CUI - RO13215737

TeWax: 021/319.48.54/55


DEVÎZ GENERAL a/obfecf/Vufy/cfe/nves«/7 ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGATURI! RUTIERE SI DE TRANSPORT PUBLIC INTRE GARA DE SUD SI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITAREA DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR ■■ Etapa I

Zfc ttrt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor   cheltuieli

Valoare fara TM*

TVA

Vafcsre cu TVA

fer

tei

iei

.. 2 .... ........

S ■

+ ...

t    5

CAPITOLUL 1. Cheituiefl pentru obținerea sl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

!

-

1.2

i Amenajarea terenului

536.100,00

i 101.859,00

637.959.00

1.3

, Amenajări pentru protecția mediului si aducerea l terenului la starea inițiala

35.100,00

6.669,00

41.769,00

1.4 i Cheltuieli pentru reîocarea/protectia utilrtatilor

230.400,00

43.776,00

274.176,00

Total capitol 1

152304,00

953.994,00   ■

CAPITOLUL 2 CMiiM pttfni așigimfâa

obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utiiitatilor necesare

73.500,00

13.965,00

I 87.465,00

Total capitol 2

73.590,00

13.065,00

87.465,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistenta tehnica

3.1

Studii

371.400,00

r 70.668,00

441.968,00

3.1.1

Studii teren

360.400.00

68.476,00

428.875,00

3.1.2

Raport privind Impactul asupra mediului

»

-

-

3.1.3

Alte studii specifice (studiu de trafic, anchete)

11.000,00

2.090,00

13.090,00

3.2

Documentatii-suport si cheituteti pentru obținerea de. avize, acorduri si autorizații

4.100,00

779,00

4.879,00

3.3

Expertizare tehnica

1.400,00

268,00

1.666,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic ai clădirilor

1.500,00

285,00

1.785,00

3.5

Proiectare

1.313.100,00

248.489,00

1.562.589,00

3.5,1

Terna de proiectare

~ ..

-

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

..

..

-

3.5.3

Studiu de ■fezabiiitate/documsntatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz generai

696.000,00

132.240,00

828.240,00

3.5,4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizslor/acorduriior/autorizatiitor

41000,00

7.790,00

48.790,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

28.500,00

5.415,00

33.915,00

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

547.600,00

104.044,00

651.644,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

62.100,00

11.709,00

73.899,00

3.7

Consultanta

469,100,00

89.129,00

558.229,00

3.7.1

Consultanta obținere finanțare

310.700.00

58.033,00

369.733,00

3.7.2

Asistenta pe perioada evaluării

12.400,00

2.356.00

14 756,00

3.7.3

Managementul de proiect pentru obiectivul de i investiții

132.000,00

' " ..........

25.080,00

157.080.00

3.7.4

Auditui financiar

14.000,00

2.660,00

16.660,00

3.3

Asistenta tehnica

319.406.00

60.686,00

380.086,00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

183.000,00

35.720,00

2.23.720.00

3.3.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

150.400,00

28.576.00

178.076.00

3.8.1.2

I

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control ai lucrărilor de execuție, i avizai de către ISC

37.600,00

7.144,00

44.744,00

Studiu de fezabilitate pentru investiție mixte


^sERGROJ-Mk

o, W

1 Nr.

crt

r~

l Denumirea capitolelor si subcapitolelor rfe cMtu/eff j                 ....... ..... ....... .... .

? Valoare fera

TVA*

TVA

’Wm PKKJ

!&

fer

i-------riT S i

1.

—— .——. .----- ---------------—

3

4

s

i 3.8.2

Dirigentie de șantier

131.400,00

24.966,00

156.366,00

| Total caprtof 3

2.542.1 W»

482.989.00

3.025.0.99,00

i CÂPfT&M.4Citelivieii pentru investiția de feaza

5      4.1

Construcții si instalații

25.831.300.00

! 4.907.947,00

30.739.247,00

i     4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

377.300,00

71.687,00

448.987,00

:      4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1.053.300.00

200.127.00

1 253.427,00

;      4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

-

j      4,5

Dotări

1.096.300,00

208.297,00

1.304.597,00

4.5

Active necorporale

-

-

28.388.21)0,W

5.388,088 00

33.74fi.25W ■

CÂPfmL.01 S Alte cMtuieli

5.1

Organizare de șantier

732.000,00

139.080,00

871,080,00

5.1.1

Lucrări de construcții si insteistii aferente organizării de șantier

300.000,00

57.000,00

357.000,00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

432.000,00

82.080,00

514.090,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

293.900,00

*

293.800,06

Comisioaneie si dobânzile aferente creditului băncii

5.2.1 | finanțatoare

-

5.2.2

Cota aferenta iSC pentru controlul caliteîii lucrărilor de construcții

130.700,00

130.700,00

5.2.3

• ______________ i

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

26.200,00

-

26.200,00

i 5.2.4 !

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -1

137.000.00

137.000,00

I 5.2.5 :

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația j de construire/desfiinfare

-

-

■■

I      5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

2.664.000 00

506.160.00

3.170.160,00 |

i       5.4 i

Cheltuieli pentru informare si publicitate                   i

■30.500,00

17.195,00

107.695.00 j

Ttâstf C&pfttâ i?                                                            j

■}78&4â(lM i

85'2.4M<^' I

4.442^35,00 !

i i

CĂÂffdLyL 6 C^eȘwfe/r       prob© iaftnotog/c® fff tesf®                                        '              ’ !

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

1

I

6.2

Probe tehnologice si teste                               j

1

j

Total capitol 8             .                                          j

*                 t

®. <••.    7’'

TOTAL GS-NRRAL

MSSMOT,06

M99.7fM<W i

42.29M61.OT

din care C+W'fi.2+f.i+f.4+2+4,4+42+5. f.f)

2Z.â«?.7(W,W“T


Decembrie 2019


Elaborator:

intergroup Engineering SRL


Beneficiar:

DAT Municipiul Ploiești
AâNTERGROUP         Q/jia wncemuti/

/■ ENGINE ERIN ;                                                 ____—___

HA


STUDIUL DE FEZABILITATE


“ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE SI DE TRANSPORT PUBLIC INTRE GARA DE SUD SI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR - ETAPA I”


Beneficiar:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Proiectant general:

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Splaiul Independentei, nr. 294

Sector 6, București, PO 060031, Romania


INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. www.intergroup.ro


E-mail: office@interaroup.ro


Tel./ Fax: 021.319.48.53/54/55/58/61


Data elaborării:

Noiembrie 2018

Faza:

S.F. (rev02)-dec. 2019

PROIECT NR.:

PHPL 14352/ 28.08.13

Contract nr.

14352/28.08.13


Inginer Florin STANCU, șef proiect complex, coordonare proiect

Arhitect Diana STERIAN, proiectare arhitectură

Arhitect Ana Maria URASCHE, verificare proiectare arhitectură

Inginer Florin STANCU, proiectare drumuri

Inginer Adrian SELAGEA, verificare proiectare drumuri

Inginer Alexandru DĂUȘ, proiectare rețele alimentare cu apă

Inginer Mugur VINTILĂ, proiectare rețele canalizare

Inginer Geani AMAXIMOAEI, proiectare rețele iluminat stradal, instalații electrice

Inginer lonut ȘTEFAN, proiectare structuri


Inginer Mihaela SCUTELNICU, verificare proiectare structuri

Inginer Geni MANOLACHI, proiectare instalații HVAC, instalații sanitare

Inginer Marius POPESCU, devize

Economist Maria VERUZI, analiza cost-beneficiu

Consultant fonduri europene Diana POPOIU

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

ROMÂNIA, București, Splaiul Independenței nr. 294, sector 6, Telefon: +40 (021) 319.48.54, 55, Fax: +40 (021)319.48.58 E-mail: consult@interqroup.ro

Reg. Corn. J 40/6798/2000, C.U.I. RO 13215737

Splaiul Independentei, nr. 294

Sector 6, București, PO 060031, Romania


INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

www.intergrouu.ro


E-mail:office@intergroup.ro

Tel./ Fax: 021.319.48.53/54/55/58/61Denumirea obiectivului de investiții........

Ordonator principal de credite/ investitor

Ordonator de credite (secundar/ tertiar).

Beneficiarul investiției.....................

Elaboratorul studiului de fezabilitate


A. PIESE SCRISE

 • 1.  INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

1.1

1.2

 • 1.3

 • 1.4

 • 1.5

 • 2.  SITUAȚIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/

PROIECTULUI DE INVESTIȚII....................................................................................

 • 2.1     Concluziile studiului de prefezabilitate privind situația actuala, necesitatea si

oportunitatea promovării de investiții si scenariile/ opțiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza

 • 2.2    Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri

instituționale si financiare

 • 2.3    Analiza situației existente si identificarea deficientelor

  • 2.3.1  Regimul juridic:................................................................................................10

  • 2.3.2  Caracteristici tehnice și parametri specifici ai construcțiilor existente:..............11


 • 2.3.3 Analiza stării construcțiilor existente, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/ sau ale auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protecție ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate 12

 • 2.3.4  Situația utilităților tehnico-edilitare existente

 • 2.3.5  Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de

vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

 • 2.3.6  Actul doveditor al forței majore, după caz

 • 2.3.7  Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile

studiilor de diagnosticare:

 • 2.4    Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung

privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

 • 2.5    Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SCENARII/ OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA

OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

 • 3.1    Particularitati ale amplasamentului

 • 3.2    Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si

tehnologic

 • 3.2.1  Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și

tehnologic a lucrărilor de construcții noi

 • 3.2.2  Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și

tehnologic a lucrărilor de intervenție la construcțiile existente

 • 3.3    Costurile estimative ale investiției

 • 3.4    Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor,

după caz

 • 3.5    Grafice orientative de realizare a investiției

 • 4. ANALIZA FIECĂRUI/ FIECĂREI SCENARIU/ OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E) PROPUS(E)

 • 4.1    Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și

prezentarea scenariului de referință

 • 4.2    Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de

schimbări climatice, ce pot afecta investiția

 • 4.3    Situația utilităților și analiza de consum


  Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții............................

  Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea


  62

  66

  68

  70 Comparația scenariilor opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,

  70 Selectarea si justificarea scenariului/ opțiunii optime recomandate

  Descrierea scenariului/ opțiunii optime recomandate, privind:

  Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

  Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice


  Analiza de senzitivitate...........................................................

  Analiza de riscuri, masuri de prevenire/ diminuare a riscurilor


  6.

  6.1

  6.2


 • 4.4

 • 4.5 investiții

 • 4.6    Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță fina cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate, sustenabilitatea

59

 • 4.7    Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost - beneficiu sau, după caz, analiza cost - eficacitate

 • 4.8

 • 4.9

 • 5. SCENARIUL/ OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA, RECOMANDATA

5.1.

financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

5.2

 • 5.3.

 • 5.4.

 • 5.5.

funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.................109

 • 5.6.    Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice ca urmare a analizei

financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite...................................................................112

URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME.....................................................113

Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire......113

Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 113

Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului măsuri de

6.3

diminuare â impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică

Avize conforme privind asigurarea utilităților

Studiu topografic vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de

 • 113

 • 114


 • 6.4

 • 6.5

 • 6.6

investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI................

 • 7.1

 • 7.2

investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

 • 7.3

  Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției................114

  Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de

  117 Strategia de exploatare/ operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare 118 Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale


7.4

8. CONCLUZII SI RECOMANDĂRI...........................................

ANEXAI - Analiza Cost Beneficiu Scenariul I Recomandat.....

ANEXA 2 - Analiza Cost Beneficiu Scenariul II Nerecomandat ANEXA 3 - Graficul activitatilor..................................................

119

 • 119

 • 120

138

145


ANEXE

ANEXA 4 -

ANEXA 5 -

ANEXA 6 -

ANEXA 7 -

ANEXA 8-

ANEXA 9 -

ANEXA 10-ANEXA 11 -ANEXA 12-ANEXA13-


Certificatul de Urbanism

Avize si acorduri

Studiul geotehnic

Studiu topografic vizat OCPI Prahova.

Studiu privind posibilitatea utilizării unorridicata pentru creșterea performantei energetice Studiu de trafic si mobilitate pietonala

Expertize tehnice

Memoriu organizare de șantier


Extrase de carte funciara


Program de urmărire a comportării in timp a construcțiilor


B. Piese desenate

ABREVIERI

PMUD SIDU

Planul de Mobilitate Urbana Durabila Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana

GES

Gaze cu efect de sera

TPU

Transport public urban

TPEU

Transport public extra-urban

SMT

Sistem de management al traficului


PIESE SCRISE

1.

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

1.1

Denumirea obiectivului de investiții


“ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE SI DE TRANSPORT PUBLIC INTRE GARA DE SUD SI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR - ETAPA I”

Proiect de investiții ce face parte integranta din investiția “ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE SI DE TRANSPORT PUBLIC INTRE GARA DE SUD SI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR”

 • 1.2    Ordonator principal de credite/ investitor

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, Județul Prahova

 • 1.3   Ordonator de credite (secundar/ tertiar)

Nu este cazul.

 • 1.4    Beneficiarul investiției

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, Județul Prahova

Telefon: +40 (0244) 516699

Fax: +40 (0244) 513829

E-mail: comunicare@ploiesti.ro

 • 1.5    Elaboratorul studiului de fezabilitate

  Proiectant general:

  INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

  Splaiul Independentei nr. 294, Sector 6 București, Romania

  Telefon:

  +40 (021)319.48.54, 55,

  Fax:

  +40 (021)319.48.58

  E-mail:

  consult@intergroup.ro

  Reg. Corn.

  J 40/6798/2000,

  C.U.I.

  RO 13215737

  Cod CAEN

  7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea


  2.

  SITUAȚIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/1 PROIECTULUI DE INVESTIȚII                                              [j


2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate privind situația actuala, ___
oportunitatea promovării de investiții si scenariile/ opțiunile tehnico^ economice identificate si propuse spre analiza

Nu s-a întocmit un studiu de prefezabilitate pentru investiția ce face obiectul prezentei documentații. Proiectul este inclus in lista prioritara de investiții din Planul de Mobilitate Urbana Durabila si in Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana.

Având in vedere ca unul din obiectivele majore ale UE este reducerea emisiilor de GES generate de traficul motorizat, obiectiv asumat de către toate statele membre, este necesar ca municipiul Ploiești sa acționeze in acest sens, acest proiect de investiții fiind printre primele dintre cele propuse ca prioritare prin PMUD si SIDU.

Proiectul de fata este unul prioritar pentru municipiul Ploiești in raport cu obiectivele locale de reducere a emisiilor de GES generate de utilizarea autovehiculelor, inscriindu-se printre proiectele ce urmăresc creșterea gradului de utilizare a transportului public si a modurilor de transport nemotorizate in paralel cu scăderea gradului de utilizare al mijloacelor de transport motorizate individuale.

Prezentul proiect de investiții se regăsește in lista proiectelor prioritare in următoarele documente strategice ale municipiului:

 • •   Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana;

 • •   Planul de Mobilitate Urbana Durabila;

 • •   Documentul Justificativ FESI.

2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

Conform documentelor programatice de la nivel european, dezvoltarea mobilității urbane trebuie să devină mult mai puțin dependentă de utilizarea autoturismelor, prin schimbarea accentului de la o mobilitate bazată în principal pe utilizarea acestora, la o mobilitate bazată pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înaltă calitate și eficiență, reducerea utilizării autoturismelor în paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante.

Prin dezvoltarea unui sistem de transport public de călători atractiv și eficient, prin crearea/ modernizarea/ extinderea unei rețele coerente de piste/ trasee pentru biciclete, dar și prin crearea/ modernizarea unor trasee/ spații pietonale sau predominant pietonale confortabile pentru pietoni, se pot asigura condițiile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei părți din cota modală a transportului privat cu autoturisme, către transportul public și modurile nemotorizate, respectiv către utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare și mersul pe jos. în acest mod, se pot diminua semnificativ traficul rutier cu autoturisme și emisiile de echivalent CO2 din transport în municipiile reședință de județ.

In anul 2018 a fost de asemenea aprobata strategia parcărilor in municipiul Ploiești, prin care se recomanda modalitățile de tarifare astfel incat sa fie încurajata utilizarea mijloacelor de transport public sau a modurilor de transport nemotorizate in defavoarea mijloacelor de transport motorizate private.


A/7\^ Având in vedere prevederile Regulamentul (UE) nr. 1301/2013, art. 7 prin car * constituie obligativitatea ca cel puțin 5% din sumele Fondului European pentru Dezvolt|ffi ~  ''

Operațional Regional 2014-2020 a fost stabilită Axa prioritară 4 intitulată


(FEDR) alocate la nivel național pentru Obiectivul Investiții pentru creștere locuri de muncă să fie dedicate dezvoltării urbane durabile, in cadrul dezvoltării urbane durabile.

Acordul de Parteneriat 2014-2020 menționează că, în cadrul acestei axe prioritare, vor fi combinate obiective tematice și priorități de investiții relevante pentru dezvoltarea orașelor în România.

Elementul central al dezvoltării urbane durabile îl constituie finanțarea proiectelor de dezvoltare urbană în baza unor strategii integrate de dezvoltare urbana (SIDU) care abordează provocările economice, de mediu, climatice, demografice și sociale din orașe. SIDU constituie cadrul pentru selectarea operațiunilor (proiectelor) individuale de dezvoltare urbană.

Astfel municipiul Ploiești a aprobat in anul 2014 Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana (SIDU), care abordeaza, printre altele, problematica mobilității urbane in contextul reducerii impactului asupra mediului inconjurator. De menționat ca aceasta este dezvoltata la nivelul polului de creștere Ploiești.

Ulterior a fost elaborat Planul de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) prin care s-au analizat mai multe scenarii in vederea stabilirii unui set de masuri care sa asigure atat creșterea mobilității urbane cat si scăderea emisiilor de GES generate de traficul motorizat.

In anul 2018 a fost de asemenea aprobata strategia parcărilor in municipiul Ploiești, prin care se recomanda modalitățile de tarifare astfel incat sa fie încurajata utilizarea mijloacelor de transport public sau a modurilor de transport nemotorizate in defavoarea mijloacelor de transport motorizate private.

Prin prezentul studiu de fezabilitate s-a analizat oportunitatea si necesitatea dezvoltării unui terminal multimodal in zona de vest a municipiului in contextul abordării strategice la nivel municipal a problematicii scăderii emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) generate de traficul rutier.

Proiectul de investiții propus se integrează cu alte proiecte prioritare de infrastructura (si nu numai) ale municipiului prin a căror realizare se urmărește atingerea următoarelor obiective:

 • •   Creșterea numărului de utilizatori ai transportului public in defavoarea mijloacelor motorizate individuale de transport;

 • •   Creșterea numărului de utilizatori de moduri de transport nemotorizate;

 • •   Scăderea emisiilor de GES generate de utilizarea autovehiculelor.

Obținerea unor valori cat mai mari ai indicatorilor aferenti obiectivelor descrise mai sus este strâns legata de abordarea integrata, la nivel de municipiu/ pol de creștere, a problematicii mobilității.

Astfel masurile ce vor avea ca efect îndeplinirea obiectivelor descrise vor trebui sa fie aplicate la nivel municipal/ pol de creștere, fiecare proiect de investiție urmând sa includă componente ale acestor masuri.


Unul din principalele mecanisme prin care pot fi scăzute emisiile de GES ge motorizat este de a „convinge” un număr din ce in ce mai mare de cetateni'șâ 'utilteez^ ‘fie ■


motorizat este de a „convinge” un număr din ce in ce mai mare de cetatenf$â’'util&șz£‘fiei mijloacele de transport public, fie modurile de transport nemotorizate (pietonii velo, etc^în<S\/ detrimentul utilizării mijloacelor de transport motorizate proprii.                  '


Pentru ca acest mecanism sa funcționeze este necesara implementarea unei serii de masuri integrate, atat de natura tehnica cat si financiara, la nivelul intregii zone funcționale:

 • •  Asigurarea unor condiții decente de confort si siguranța a utilizatorilor sistemului de transport public

 • •  Asigurarea circulației in condiții optime pentru transportul public prin crearea de benzi dedicate si managementul traficului in scopul prioritizarii circulației acestora.

 • •  Asigurarea unor condiții de utilizare in siguranța a mijloacelor de transport nemotorizat, inclusiv puncte de parcare a acestora

 • •  Construcția de parcari tip park&ride la limita administrativa a municipiului

 • •  Modificarea strategiei parcărilor astfel incat sa fie descurajata parcarea vehiculelor proprietate privata pe domeniul public, in principal in zona centrala.

Prezentul proiect de investii face parte dintr-o serie de proiecte prioritare, ce vor conduce in mod integrat la scăderea emisiilor de GES, dintre care enumerăm:

 • •  Proiect de modernizarea a flotei auto - contract cadru cu BMC pentru livrarea intre 2019 si 2020 a 50 de autobuze diesel euro 6;

 • •  Proiect de modernizare a flotei auto electrice - parteneriat cu MDRAPFE pentru achiziția a 20 de tramvaie, 20 de troleibuze si 9 autobuze electrice;

 • •  Proiect de modernizare a intersecțiilor semaforizate - contract semnat cu UTI;

 • •  Proiect de realizare a legăturii rutiere intre Gara de Sud si Gara de Vest, cu banda dedicata transportului public, realizarea unui terminal multimodal si parcari park&ride si bike&ride;

 • •  Proiect de modernizare a străzii Ștrandului, cu crearea de benzi dedicate pentru transportul public;

 • •  Proiecte de modernizare a bazei materiale pentru întreținerea si repararea mijloacelor electrice.

 • •  Proiect de realizare a dispeceratului pentru managementul transportului public, in incinta viitorul terminal multimodal din zona Spitalului Județean Prahova.

Având in vedere politica europeana in materie de mobilitate urbana si sprijinul financiar alocat statelor membre in vederea implementării de proiecte ce au ca efect scăderea emisiilor de GES generate de traficul rutier, materializat in Romania prin posibilitatea accesării de finanțări nerambursabile prin POR/2017/4/4.1/1 (Cod nr. POR/182/4) - Axa prioritara 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședința de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila, in cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020 municipiul are oportunitatea temporala demarării imediate a unei serii de investiții in acest sector

2.3 Analiza situației existente si identificarea deficientelor

In raport cu obiectivele municipiul Ploiești, asumate prin PMUD si SIDU mobilitatea in zona

Gării de Vest si Piața 1 Decembrie 1918 prezintă următoarele disfunctionalitati majore:

 • •  Nu exista un nod de transfer modal inclusiv o statie de așteptare ca prin care sa se efectueze in mod civilizat transferul intre modurile urbane si cele extraurbane.

 • •  Nu exista amenajari care sa favorizeze utilizarea bicicletelor.


 • •  Mijloacele de transport urban au vechime insemnata, oferind de multe ori âondM de călătorie improprii

 • •  Nu exista sisteme de asigurare a siguranței calatorilor.

 • •  Nu exista sisteme de informare a calatorilor

 • •  In prezent semaforizarea intersecțiilor funcționează in modul „local”, nefiind conectate la un dispecerat de trafic. Pe baza măsurătorilor efectuate de senzorii inductivi montati pe fiecare ramura a unei intersecții se iau decizii locale privind fludizarea traficului in fiecare dintre aceste intersecții.

 • •  Mijloacele de transport extraurbane (microbuze) opresc intr-un spațiu neamenajat, manevrele de intrare-iesire din aceasta zona creând conflicte rutiere.

 • •  In mijloacele de transport sunt montate echipamente GPS de generație veche, ce transmit poziția vehiculului către centrala operatorului de transport.

 • •   Nu exista sisteme de informare electronice a calatorilor, nici in statii, nici in mijloacele de transport.

 • •  Nu sunt implementate camere de monitorizare video, astfel incat se raportează frecvent infracțiunea de furt in stațiile de așteptare si in mijoacele de transport.

 • •  Este implementat un sistem de plata al biletului de călătorie prin SMS doar pentru o parte dintre traseele de transport existente.

Aspectele enumerate mai sus descurajează cetățenii sa utilizeze mijloacele de transport public, iar persoanele care au posibilitatea opteaza in general pentru utilizarea mijloacelor de transport private pentru a calatori inspre/dinspre municipiu, contribuind astfel la menținerea unui nivel ridicat al traficului in interiorul municipiului si in zona de Nord-Vest a acestuia.

Din punct de vedere tehnic, se constata deficiente ale zonei cauzate de traficul intens din zonă, de vechimea structurii rutiere, de diferențele de temperatură cât și de activitățile de deszăpezire din timpul iernii. Partea carosabilă este într-o stare avansata de degradare, prezentând gropi, făgașe, văluiri, ceea ce face ca circulația să se desfășoare in condiții necorespunzătoare, fapt ce impune modernizarea acestor zone.

In zona Gării de Sud se inregistreaza ambuteiaje frecvente, relațiile dintre diferitele moduri de transport fiind defectuos gestionate; o mare parte dintre probleme sunt cauzate de interferențele dintre traficul pietonal si cel auto. Traficul pietonal intens este determinat si de existenta unor amenajari precare de tip piața precum si a unei zone improvizate pentru imbarcarea/ debarcarea calatorilor ce utilizează mijloace de transport extra-urbane.

In prezent, linia aeriana de contact pentru troleibuze este necompensata, susținuta de stâlpi de beton armat centrifugat. Susținerea se face cu ajutorul consolelor si traverseelor, izolarea fiind realizata cu izolatori tip sa. Suspensia este rigida. Vechimea ansamblului duce la avarii frecvente.

 • 2.3.1 Regimul juridic:

a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servi tu ți, drept de preempțiune;

Terenul este situat in intravilanul municipiulu Ploiești si aparține domeniului public al municipiului. Conform PUG terenul este situat in zona de protecție a infrastructurii feroviare.

Terenul pe care se desfasoara investiția are NC144807, fiind de proprietate prin expropriere in data de 17.12.2018.

b) destinația construcției existente;

Folosinta actuala a terenului: drumuri

Destinația stabilita prin PUZ:

• CCR - cai rutiere.

 • c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

Nu este cazul.

d) informații/ obligații/ constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

Nu este cazul.

 • 2.3.2 Caracteristici tehnice și parametri specifici ai construcțiilor existente:

a) categoria și clasa de importanță;

„C” - construcție de importanta normala.

Conform prevederilor STAS 10100/0-75 „Principii generale de verificare a siguranței construcțiilor”, lucrările acestei documentații se incadreaza in clasa de importanta III - construcții de importanta normala a construcțiilor din „Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a construcțiilor” aprobat cu Ordinul MLPAT nr.31/N din 2 oct. 1995.

b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

Nu este cazul.

c) an/ ani/ perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

Lipsa informație.

 • d) suprafața construită;

  Strada

  Suprafața (mp)

  Suprafața construita

  34.264 mp

 • e) suprafața construită desfășurată

  Strada

  Suprafața (mp)

  Suprafața construita desfasurata

  34.784 mp

f) valoarea de inventar a construcției;

Nu este cazul


 • g) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

Nu este cazul.

 • 2.3.3  Analiza stării construcțiilor existente, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/ sau ale auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protecție ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate

Starea tehnică a drumului investigat este necorespunzătoare, atât din punct de vedere al suprafeței de rulare cu degradări multiple (gropi, denivelări longitudinale și transversale, făgașe), cât și din punct de vedere al elementelor de siguranța circulației, determinat de absența indicatoarelor rutiereet etc.

Analizând starea tehnică a străzii expertizate, se pot defini deficiențele principale, astfel:

 • -   gropi în partea carosabilă: 5 %;

 • -   fisuri și crăpături: 30 %;

 • -   faianțări: 20 %;

 • -   denivelări: 35 %;

 • -   făgașe: 5 %;

2.3.4  Situația utilităților tehnico-edilitare existente

In prezent de-a lungul străzii se intalnesc:

rețeaua oraseneasca de servicii de alimentare cu apa si canalizare (operator Apa Nova Ploiești),

rețeaua de furnizare energie termica (operator Veolia Energie Prahova), rețeaua de energia electrica (operator Enel-Distributie), rețeaua de furnizare gaze naturale (operator Distrigaz Sud-Retele).

 • 2.3.5 Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

  a) rezistență mecanică și stabilitate

  Trama stradala:

  Trama stradala prezintă degradări multiple (mici gropi, denivelări longitudinale si transversale, fagase) ce afecteaza rezistenta si stabilitatea in timp.

  Linia aeriana de contact (zona Piața 1 Decembrie)

  Datorita exploatării îndelungate, firul de contact si suspensia prezintă o uzura avansata si risc de rupere/avarii.

  b) securitate la incendiu;

  Nu este cazul.

  c) igienă, sănătate și mediu înconjurător;

  Datorita neuniformitatii suprafeței de rulare nu sunt asigurate in mod satisfăcător confortul si siguranța circulației, protecție împotriva zgomotului. Agregatele naturale folosite la intretinere, modul de asternere nu asigura o rezistenta corespunzătoare si duce la numeroase defecțiuni.


  d) siguranță și accesibilitate în exploatare;


  • e) protecție

  împotriva zgomotului; _

  • f) economie de energie și izolare termică;

  • g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.


îmbrăcămintea existenta permite infiltrarea apelor de suprafață asigura impermeabilizarea structurii rutiere.


Structura rutiera existenta nu asigura in plan, profil longit profil transversal a elementelor geometrice corespunzătoare unei străzi de categoria a ll-a, siguranța si accesibilitatea in exploatare fiind afectate.__                    _______

Ambuteiajele si circulația îngreunată duc la creșterea nivelului de emisii de GES.

Nu este cazul.


Ambuteiajele si circulația îngreunată au drept consecința un consum de carburanți mai mare.

2.3.6 Actul doveditor al forței majore, după caz.

Nu este cazul.

 • 2.3.7 Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare:

a) clasa de risc seismic;

Nu este cazul.

b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

Expertul tehnic a prezentat 4 variante de realizare a pârtii carosabile si 5 variante de realizare a trotuarelor si pistelor de biciclete (vezi expertiza anexata)

 • c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

Expertul tehnic a propus următoarele:

 • •  extinderea la 4 benzi de circulație (4x3,50m) pe tronsonul Gara de Vest -Intrarea Macazului, respectiv 2 benzi de circulație (2x5,50) pe tronsonul Intrarea Macazului - Gara de Sud

 • •  realizarea de piste de biciclete si trotuare;

 • •  amenajarea de puncte de întoarcere si accese către riverani.

d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

Din expertizele realizate reies o serie de masuri necesare pentru asigurarea conformării cu cerințele si exigentele de calitate după cum urmeaza:

 • •  refacerea structurii rutiere pe toata lungimea străzii;

 • •  Organizarea circulației rutiere la Piața Gării de Sud;


Extinderea pârtii carosabile (2 x 5.50 m) intre Intrarea de Sud;

Străpungere strada Libertății (intre strada Sondelor - strada Reorganizarea circulației rutiere din fata Gării de Vest; Realizarea terminalului multimodal la Piața Gării de Sud.

2.4   Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

In cazul reducerea emisiilor de GES nu se poate vorbi de o cerere de bunuri si servicii provenita din partea unei grup tinta ci de o obligativitatea respectării unor cerințe legale minime privind gradul de poluare generat de traficul motorizat.

Unul din principalele mecanisme prin care pot fi scăzute emisiile de GES generate de traficul motorizat este de a „convinge” un număr din ce in ce mai mare de cetateni sa utilizeze fie mijloacele de transport public, fie modurile de transport nemotorizate (pietonal, velo etc.) in detrimentul utilizării mijloacelor de transport motorizate proprii.

 • •   Asigurarea unor condiții decente de confort si siguranța a utilizatorilor sistemului de transport public;

 • •  Asigurarea circulației in condiții optime pentru transportul public prin crearea de benzi dedicate si managementul traficului in scopul prioritizarii circulației acestora;

 • •   Asigurarea unor condiții de utilizare in siguranța a mijloacelor de transport nemotorizat, inclusiv puncte de parcare a acestora;

 • •   Construcția de parcari tip park & ride la limita administrativa a municipiului;

 • •   Modificarea strategiei parcărilor astfel incat sa fie descurajata parcarea vehiculelor proprietate privata pe domeniul public, in principal in zona centrala.

 • 2.5    Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

❖ Obiectivul general al proiectului il reprezintă scăderea emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) generate de traficul rutier din Municipiul Ploiești.
 • ❖ Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

 • >  S.O.1 - Reducerea emisiilor de GES generate de transportul public prin utilizarea de mijloace de transport nepoluante

 • >  S.O.2 - Asigurarea condițiilor optime de confort, timp de călătorie si siguranța pentru transportul public

 • >  S.O.3 - Asigurarea condițiilor de utilizarea in siguranța a modurilor nemotorizate de transport;

 • > S.O.4 - Reducerea congestiei traficului motorizat

 • >  S.O.5 - Asigurarea transferului intermodal in condiții optime de siguranța si confort

Pentru atingerea acestor obiective specifice si a obiectivului general au fost identificate următoarele masuri principale:

> M.1 - Amenajare si reconfigurare zona Piața 1 Decembrie 1918 in scopul instituirii benzii dedicate transportului public in fata Gării de Sud;


 • > M.2 - Amenajare si reconfigurare zona Gării de Vest in scopul dedicate transportului public;

 • >  M.3 - Construirea unei clădirii cu rol de statie de așteptare pentru

persoane si a infrastructurii de deservire a acestuia in zona Piața 1 Decembrie 1918;

 • >  M.4 - Construcția de platforme park & ride si bike & ride / bike sharing in zona Piața 1 Decembrie 1918 si zona Gara de Vest;

 • >  M.6 - Modernizarea stațiilor de așteptare calatori inclusiv montarea de panouri electronice de informare si camere de monitorizare;

 • >  M.7 - Fluidizarea traficului in zona Piața 1 Decembrie 1918 si eliminarea conflictului intre traficul motorizat si cel pietonal;

 • >  M.8 - Construire punct de incarnare pentru autovehicolele electrice;

 • >  M.9 - Modernizare si extindere rețea de contact pentru mijlocul de transport in comun de tip troleibuz, in Piața 1 Decembrie 1918 si Piața Gara de Vest;

Masuri secundare necesare îndeplinirii:

 • >  Reconfigurare rețele edilitare in corpul drumului sau care se interesecteaza cu acesta;

 • >  Devieri si refaceri accese in zona Piața 1 Decembrie 1918 si zona Gării de Vest.

 • > Branșamente;

 • > Amenajare si pregătirea terenului.

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SCENARII/ OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Având in vedere atat identificarea spațiala a proiectului in PMUD cat si imperativul includerii celor doua gări in zonele multimodale de transport, nu au fost analizate alte amplasamente.

 • 3.1 Particularitati ale amplasamentului

• Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/ extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/ obligații/ constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);

Amplasamentul se afla in intravilanul Municipiului Ploiești, conform Planului Urbanistic General. Zona de interes se desfasoara in: Piața 1 Decembrie 1918 si Piața Gării de Vest.

Terenurile nu se afla intr-o zona de interes arheologic sau in vecinătatea unor zone sau clădiri aflate pe lista cu monumente istorice sau de arhitectura.

Terenurile necesare realizării lucrărilor fie fac parte din patrimoniul Municipiului conform HG 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului orașelor si comunelor din județul Prahova.

z

) /srOj'1


SLju^s^iy^


Amplasamentul obiectivului nu este expus inundațiilor sau unor fenomene de instabilitate de tipul alunecărilor de teren.

In conformitate cu prevederile Normativ NP 074/2007, obiectivul se încadrează în categoria geotehnică 1, cu risc geotehnic redus.

• Relații cu zone invecinate, accesuri existente si/ sau cai de acces posibile

Piața 1 Decembrie 1918 si Terminalul Gării de Vest sunt amplasate pe raza administrativa a municipiului Ploiești. Accesul in Piața 1 Decembrie 1918 se face din străzile Depoului, Democrației, bulevardul Independentei, bulevardul București si Veronica Micle.

Orientări propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes natural sau construite


• Surse de poluare existente in zona Nu este cazul.

• Date climatice si particularitati de relief

Date climatice

Municipiul Ploiești, aparține sectorului cu clima continentala temperata moderata cu unele influente estice ce provoacă viscol in anotimpul rece, fiind situat la contactul dintre tinutul climatic al Câmpiei Romane si cel al Subcarpatilor.

❖ Temperatura aerului

Valoarea temperaturii medii anuale este de 10,6°C. Mediile lunii cele mai reci (ianuarie) prezintă valori care scad sub -2,0°C, iar temperatura medie a lunii cele mai calde (iulie) este de 22,0°C. Numărul mediu anual al zilelor de inghet este de 101

❖ Precipitațiile atmosferice

Cantitatile medii anuale ale precipitațiilor depasesc 600 mm. Cantitatile medii din luna ianuarie insumeaza valori care depasesc 50 mm, iar cantitatile medii din luna iulie depasesc 70 mm. Prima ninsoare cade aproximativ in ultima decada a lunii noiembrie, iar ultima către sfârșitul lunii martie. Numărul mediu al zilelor cu strat de zapada se cifrează la circa 50, grosimea acesteia depășind frecvent 50 - 60 cm.

❖ Adâncimea maxima de inghet

Zonarea teritoriului este de 80 - 90 cm.


•  Existenta unor rețele edilitare existente in amplasament, care ar necesita protejare, in măsură in care pot fi identificate

Rețele existente in zona lucrărilor acolo unde nu pot fi evitate vor fi prol deviate după caz, soluțiile de relocare/ protejarese se vor detalia in cadrul Proiectului tehnic de execuție si a Detaliilor de execuție.

- Existenta unor posibile interferențe cu monumente istorice/ de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protecție:

Nu este cazul.

Existenta unor terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranța naționala:

Nu este cazul.

 • •  Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

•  Date privind zonarea seismica

Din punct de vedere seismic, conform SR 11100-1/93, amplasamentul studiat se incadreaza conform zonei macroseismice in gradul 81 pe scara MSK unde indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de 50 de ani (minimum).

Conform reglementarii tehnice „Cod de proiectare seismica -Partea I prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P100-1/2013 amplasamentul prezintă o valoare de vârf a accelerației terenului pentru proiectare ag=0.35g, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani si 20% probabilitate de depășire de 50 de ani. Perioada de control (colt) a spectrului de răspuns este de Tc=1,6”-sec.

•  Date preliminare asupra terenului de fundare, inclusiv presiunea convenționala si nivelul maxim al apelor freatice

Din punct de vedere geomorfologic, Campia Ploieștiului este situată in zona de interfluviu a râurilor Prahova și Teleajen și se prezintă ca o câmpie piemontană de tranziție, alcătuită din aluviuni ale conurilor de dejecție ale râului Prahova.

Terenul este relativ plan, cota in amplasament fiind in jur de 150 mdMN.

Datorita faptului ca se gaseste pe un loc plan, posibilitatea apariției unor fenomene geodinamice (eroziuni, alunecări de teren, etc.), care sa afecteze stabilitatea viitoarelor construcții, este practic nulă.

Din punct de vedere geologic, în amplasament se întâlnesc depozite aluvial -proluviale de vârstă cuaternară și holocen superior.

Formațiunile sunt în general uniforme, alcătuite la baza superioara din depozite argilos prăfoase, uneori cu carcater loessoid și nisipuri, iar în bază, din depozite de pietrișuri cu stratificație torențială și lentile subțiri de nisipuri.

(^ / ,/^Șs-  '

Pentru studiul de fata prezintă interes direct numai depozitele cuaternar?<^ri'cîcii®tfe: /

sedimentare Pleistocen superior (qp3), nivelul inalt al acestuia (qp33)^ prin depozite loessoide, apartinand câmpului (5 - 10 m grosime)'-șl aluvionare ale terasei inferioare.o

Din punct de vedere hidrografic, râul Prahova, cu afluentul său Teleajen, formează două axe principale care încadrează și drenează regiunea municipiului Ploiești.

Râul Prahova prezintă în zona, o suprafață de bazin 3.045 kmp, iar râul Teleajen prezintă în total o suprafață a bazinului de 1.644 kmp și o lungime de 113 km.

Din punct de vedere hidrogeologic, amplasamentul se gaseste pe un teren caracterizat prin straturi acvifere locale in roci cu granulatie grosiera - qp3 - pietrișuri si este străbătut de hidroizobata de 3 - 15 m.

La data executării forajelor geotehnice, în zonă a fost identificat un prim nivel al apei subterane cu un nivel cuprins între 3,10- 5,00 m. în mod normal, acest nivel, în zona studiată este influențat atat de condițiile naturale, cat și de cele artificiale - pierderi edilitare - putând fluctua cu + 1,00 m.

Conform zonării topoclimatice, amplasamentul se incadreaza intr-un sector de clima continentala cu nuanțe de excesivitate ce aparține etajului climatic de câmpie piemontană (0 ... 200 m), cu caracter moderat, topoclimat de culmi muntoase si deluroase, domeniul de pădure și pajiști.

•  Date geologice generale

Lucrările de prospecțiune geotehnica a terenului, au identificat la partea superioara depozite argiloase - prăfoase, a căror grosime variaza intre 1,00 si 3,50 m, urmate in adâncime de o alternanta de materiale necoezive reprezentate in general de pietrișuri si bolovanisuri sau chiar bolovani cu o matrice nisipos-argiloasa.

In conformitate cu prevederile Normativ NP 074/2007 obiectivul se incadreaza in categoria geotehnica 1, cu risc geotehnic redus.

Adâncimea maxima de inghet in zona, conform STAS 6054/77, este de 80 - 90 cm.

 • •  Date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz

Pentru realizarea infrastructurii rutiere, sondajele executate (S1d*S4d) au evidențiat următoarele structuri ale sistemului rutier:

 • > asfalt - cu o grosime cuprinsa intre 0,20 si 0,30 m;

 • > strat de baza alcătuit din materiale granulare (balast) - cu o grosime cuprinsa intre 0,35 m si 0,80 m. Excepție face sondajul S3d in care stratul de balast este inlocuit de un beton de ciment cu grosimea de 0,15 m;

 • >  umpluturi din materiale cu caracter prafos in amestec cu rar pietriș - cu o grosime cuprinsa intre 0,70 si 1,35 m;

 • >  terenul natural este alcătuit din materiale necoezive alcătuite din pietrișuri si nisipuri. Si in acest caz, sondajul S3d face excepție deoarece intre -1,80 m si -2,60 m conține un strat de argila prafoasa slab nisipoasa.


Pe tronsonul strada Rudului - Parc Gara Vest, s-au executat 4 sondăjfi; care au evidențiat o structura a sistemului feroviar alcatuita din:

strat de repartiție alcătuit din balast sortat, parțial colmatat cu părțile inferioara si superioara, cu o grosime cuprinsa intre 0,50 si 0,7 in sondajul S5cf, sub stratul de repartiție s-a interceptat un strat de argila prafoasa de 0,75 m grosime;

in sondajele S7cf si S8cf, stratul de repartiție este situat de asemenea pe terenul natural de fundare, doar ca, in cazul acestora este de natura necoeziva fiind de tipul nisip cu slab liant prafos-argilos;

in toate sondajele executate pentru tronsonul comun cu linia de cale ferata, sub straturile deja menționate, terenul natural este alcătuit din materiale necoezive alcătuite din pietrișuri si nisipuri.

Pentru acest tronson, in care traseul traversează un teren viran, a fost executat sondajul S9d, care a evidențiat următoarea situație:

 • >  La suprafața terenului se gaseste solul vegetal sau, in zona drumului nemodernizat, care constituie limita de nord-est, o impietruire din balast cu bolovanis si rari bolovani de rau cu o grosime maxima de 0,23 m.

 • > Sub impietruire sau sub solul vegetal se gaseste terenul natural reprezentat de un strat de argila prafoasa cu o grosime determinata de 0,97 m.

 • >  Sub argila prafoasa, pana la -2,00 m adâncime, s-au interceptat depozite necoezive alcătuite din pietriș cu nisip.

Pentru tronsonul final al traseului investigat, a fost executat sondajul S10d, care a evidențiat urmatoarul sistem rutier:

 • > asfalt in grosime de 0,15 m;

 • > beton de ciment cu o grosime de 0,25 m;

 • >  in continuare urmeaza depozite de umpluturi alcătuite la partea superioara din balast cu bolovanis de 0,70 m grosime, iar la partea inferioara din pietriș cu argila prafoasa de 0,90 m grosime;

 • > terenul natural este interceptat după -2,20 m adâncime si este reprezentat de depozite necoezive alcătuite din pietriș cu nisip.

în cadrul investiției menționate se mai disting 4 tipuri de construcții avand următorul rol:

 • -  construirea unui zid de sprijin în zona S.C. UZUC S.A. pentru stabilizarea taluzului din acea zona si a unei porțiuni din strada Depoului (zonă foraje geotehnice FG5, FG6 si profile seismice și topografice);

 • -  construirea unui pasaj subteran pietonal în zona Gării de Sud, Municipiul Ploiești, jud. Prahova (zona foraje geotehnice FG1 - FG3);

 • -   construirea unei clădiri cu regim de inaltime P+1 cu rol de statie așteptare (zonă foraj geotehnic FG4);

 • -  construire rețea de apă și canalizare aferenta legăturii Gara de Sud - Gara de Vest, Municipiul Ploiești, jud. Prahova, pentru care s-au executat suplimentar forajele geotehnice FG7 - FG9.

Date litoloqice în amplasament

în urma executării celor 9 foraje geotehnice în amplasament, din punct de vedere litologic, a fost identificata următoarea succesiune litologică:

,     1 fi

A'-- <5țA

un complex coeziv, discontinuu din punct de vedere al dezvoltai .XpafjafeGși £o întâlnit în forajele FG1, FG2, FG3, FG4, FG8 și FG9 și reprel^irat de?ar^iîe/ nisipos prăfoase, cafenii, umede, cu grosimi între 0,70 m - 1,20 U raj Garâ^y de Sud) si 1,70 m - 3,10 m in zona forajelor FG8 și FG9, executate conductelor de apa și canalizare.

sub complexul coeziv descris anterior se dezvoltă un complex necoeziv, dezvoltat uniform in spațiu si adâncime, întâlnit în toate forajele, pană la adancimea finala de execuție si alcătuit din nisipuri de la mici la mari, în amestec cu pietrișuri de la mici la mari și bolovanișuri, înglobate local într-o matrice nisipos-argiloasa, umede - foarte umede - saturate, de la mediu îndesate la îndesate.

Nivelul hidrostatic în amplasamentul studiat variaza de la adâncimi de 3,10 m (zona S.C. UZUC S.A.) la 5,00 m (zona Gării de Sud), nivel care poate fi alimentat de infiltrațiile locale din canalizări, precum si de caracteristicile natural locale; în acest mod, nivelul hidrostatic poate varia cu +_1,00 m.

Profilele geofizice executate în zonă confirma litologia întâlnită în foraje.

• încadrarea in zone de risc natural (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare

Nu este cazul.

• Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

Nu este cazul.

3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic

Ambele scenarii au in vedere aceleași masuri, diferența constând in modul de gestionare a traficului pietonal in zonele studiate. De menționat ca proiectul este deja identificat ca atare in PMUD, SIDU si DJ FESI, libertatea proiectantului in alegerea de scenarii fiind limitata. Oricum din punct de vedere spațial nu exista alte variante fezabile pentru construcția celor doua zone multimodale.

Prin urmare detaliile privind particularitățile acestora sunt identificate in comun pentru ambele scenarii.

 • 3.2.1 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic a lucrărilor de construcții noi

• caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții

Construire clădire cu rol de statie de așteptare calatori


____ Scenariul I - Recomandat

In zona Piața 1 Decembrie 1918 se va realiza o clădire cu rol de statie de așteptare, inclusiv a spatiilor anexe necesare (ex.: vânzare bilete, dispecerat, spatii administrative si tehnice, grupuri sanitare etc.).

Suprafața construita la sol a clădiri, inclusiv zona de așteptare a peroanelor exterioare este de 760 mp dintre care:


__Scenariul I - Recomandat_____________

 • •   Clădire sala de așteptare - 350 mp;

 • •  Zona așteptare - peroane exterioare - 410 mp.

Clădirea va avea o suprastructura din cadre de contravantuiri, fundații din beton armat formate din talpa si intre ele cu grinzi de echilibrare pe ambele direcții.

iar ca finisaje exterioare se va monta un termosistem compact lipit cu element termoizolant vata minerala bazaltica.

Clădirea statie de așteptare va fi echipata cu 3 hidranti de incendiu.

Prepararea agentului termic de incalzire se va realiza cu ajutorul unui schimbător de căldură alimentat de la rețeaua de termoficare a orașului. Ventilarea sălii de așteptare se va face prin intermediul unui recuperator de căldură cu 100% aport de aer proaspăt, prevăzut cu baterie de incalzire cu apa calda alimentat de la instalația de incalzire. In grupurile sanitare s-a prevăzut o instalație mecanica de evacuare a aerului viciat, formata din coloana de ventilare si ventilator de extracție acționat de la întrerupătoarele grupurilor sanitare.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric general alimentat din rețeaua electrica a operatorului de distribuție, care va fi suplimentat cu o alimentare de rezerva dintr-un grup electrogen, ce va alimenta consumatorii vitali in mometul in care este întrerupta alimentarea de baza.

Se va asigura iluminat de siguranța (ce va funcționa pe toată durata în care sunt prezente persoane în încăperi sau pe căile de evacuare) iluminat pentru intervenții si evacuare, iluminat împotriva panicii;

Tabloul electric va fi conectat la priza de pamant prin intermediul celui de-al 5-lea conductor al cablului de alimentare precum și prin platbanda de Ol Zn 25x4 mmp de la priza de pământ.

Instalațiile de prize vor avea contact de protecție si vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30 mA pentru protejarea oamenilor împotriva șocurilor electrice, direct sau indirect, prin amplasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric.

Instalația de curenti slabi se va executa din cablu UTP cat 6.

Clădirea se va echipa cu instalație de paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare.

Monitorizare si supraveghere video se va realiza cu ajutorul camerelor interioare de lua vederi cu IR ce vor acoperi întregul spațiu al clădirii.

Se va asigura acces securizat cu cititoare de cartele pentru spatiile adiminstrative alimentate din sursa de alimentare vitala de rag I prin intermediul UPS-ului.

Amenajare parcare de transfer de tip park & ride in zona Gara de

Vest si zona Piața 1 Decembrie 1918


In imediata vecinatata a Gării de Vest se va amenaja o parcare pentru autovehiculele proprietate personala, in regim de „24 hours parking”, „EZ parking” si „park & ride”, cu o capacitate de 50 locuri si 2 locuri pentru persoane cu dizabilitati.

In Piața 1 Decembrie 1918 se va amenaja o zona de parcare de tip park & ride, cu o capacitate de 26 locuri si 2 locuri pentru persoane cu dizabilitati.


Scenariul I - RecomandatFluidizarea traficului in zona Piața 1 Decembrie 1918 si eliminarea conflictului intre traficul motorizat si cel pietonal


Pentru iluminatul parcărilor se vor folosi corpuri de ilumi

uri, corpul de iluminat va fi în construcție etanșa, IPo^^^jJnâ stâlpului va fi de 7 m.

Comanda iluminatului exterior se va realiza prin puncte de aprindere, acesta putând funcționa și automat in funcție de un program calendaristic și al activităților zilnice.

Se vor executa electroalimentari distincte ale barierelor auto

Pentru supravegherea video se vor folosi camere video cu IR in construcție antivandalism, alimentate cu fibra optica multimod.

In camera de comunicații se vor centraliza toate semnalele de la camerele video acestea putând fi înmagazinate pe medii de stocare (rack cu server de stocare dedicat) și păstrate minim 30 zile.

Parcarea amenajata va fi dotata cu cabina paza alcatuita din panorui sandwich cu izolare termica, etanșe, construite din materiale prefabricate.

Accesul in zona parcărilor va fi securizat si se va realiza prin bariere de intrare, respectiv ieșire, comandate prin intermediul cititoarelor de cârd sau cititoare de proximitate RFID (Radio-Frequency IDentification) cu distanta lunga de citire 10*15 m amplasate direcția bordul mașinilor.

Toate punctele de control acces se vor conecta între ele si vor transmite datele către dispecerat.

In fata Gării de Sud pentru gestionarea traficul pietonal se va realiza un tunel subteran din beton armat prevăzut cu patru guri de acces si patru lifturi.

Acest pasaj subteran va face legătură intre Gara de Sud, Terminal si clădirea statie de așteptare.

Tunelul va avea o lungime totala de 187m, adancimea de fundare fiind la -7,50 m fata de cota terenului amenajat.

Pasajul subteran se va realizata din profile metalice rectangulare pe care se va monta sticla securizata cu sistem de prindere tip “spider”,

Pardoseala se finisează cu piatra artificial antiderapanta, delimitată cu plinta pe conturul pasajului si al treptelor.

Pe pereții pasajului in interior se va monta placaj din placi composite;

Pe toata lungimea scărilor, pe ambele parii se va monta balustrada.

Pentru accesul persoanelor cu dizabilitati se vor amplasa 5 lifturi cu acces de la cota ±0.00 si pavele direcționale.

Pentru preluarea apelor care ar putea sa ajunga accidental in pasajele pietonale au fost prevăzute rigole de colectare a apelor care vor fi dirijate la o basa, de unde vor fi pompate prin intermediul unor pompe de basa la rețeaua de canalizare ce se va executa in zona.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric alimentat din rețeaua electrica a operatorului de distribuție.

Scenariul I - RecomandatSe vor monta


Camere de luat vederi cu IR in construcție an alimentate prin fibră optică multimode.

Totem luminos pentru a facilita traversarea prin subteran a pieței, montat atat in pasaj, cat si in zonele de acces;

Coșuri de gunoi pentru colectare selectiva.

Contruire punct de incarcare pentru autovehicolele electrice


Se vor amplasa doua statii de incarcare electrice de tip fast charger pentru autovehicolele electrice in zona trotuarului din fata Gării de Vest.

Pentru alimentarea electrica a stațiilor se vor executa racordurile electrice.

Se vor amplasa camere video de exterior in construcție antivandalism astfel incat sa fie supravegheat întreg obiectivul.

Achiziția stațiilor de incarcare nu face obiectul prezentului proiect.

Scenariul II - Nerecomandat

Construire clădire cu rol de statie de așteptare calatori

Suprafața construita la sol a clădiri, inclusiv zona de așteptare a peroanelor exterioare este de 760 mp dintre care:

 • •   Clădire sala de așteptare - 350 mp;

 • •  Zona așteptare - peroane exterioare - 410 mp.

Suprafața desfasurata este de 840mp.

Clădirea va avea o suprastructura din cadre de beton armat, fara contravantuiri, fundații din beton armat formate din talpa si cuzineți, legate intre ele cu grinzi de echilibrare pe ambele direcții.

iar ca finisaje exterioare se va monta un termosistem compact lipit cu element termoizolant vata minerala bazaltica.

Clădirea statie de așteptare va fi echipata cu 3 hidranti de incendiu.

Prepararea agentului termic de incalzire se va realiza cu ajutorul unui schimbător de căldură alimentat de la rețeaua de termoficare a orașului. Ventilarea sălii de așteptare se va face prin intermediul unui recuperator de căldură cu 100% aport de aer proaspăt, prevăzut cu baterie de incalzire cu apa calda alimentat de la instalația de incalzire. In grupurile sanitare s-a prevăzut o instalație mecanica de evacuare a aerului viciat, formata din coloana de ventilare si ventilator de extracție acționat de la intrerupatoarele grupurilor sanitare.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric general alimentat din rețeaua electrica a operatorului de distribuție, care va fi suplimentat cu o alimentare de rezerva dintr-un grup electrogen, ce va alimenta consumatorii vitali in mometul in care este intrerupta alimentarea de baza.

Se va asigura iluminat de siguranța (ce va funcționa pe toată durata în care sunt prezente persoane în încăperi sau pe căile de evacuare) iluminat pentru intervenții si evacuare, iluminat impotriva panicii;

Tabloul electric va fi conectat la priza de pamant prin intermediul celui de-al 5-lea conductor al cablului de alimentare precum și prin platbanda de Ol Zn 25x4 mmp de la priza de pământ.

^ITERGROUP

Scenariul II - Nerecomandat           /JV Z

Instalațiile de prize vor avea contact de protecție si Xorzfr-prote}atș disjunctor diferențial de 30 mA pentru protejarea damernlor 'impctri^" șocurilor electrice, direct sau indirect, prin amplasarea disjunctoruȘ//pe'intrarea in tabloul electric.                                 \

\..z

® iv S 1 -Instalația de curenti slabi se va executa din cablu UTP cat 6.

Clădirea se va echipa cu instalație de paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare.

Monitorizare si supraveghere video se va realiza cu ajutorul camerelor interioare de lua vederi cu IR ce vor acoperi intregul spațiu al clădirii.

Se va asigura acces securizat cu cititoare de cartele pentru spatiile adiminstrative alimentate din sursa de alimentare vitala de rag 1 prin intermediul UPS-ului.

Amenajare parcare de transfer de tip park & ride in zona Gara de

Vest si zona Piața 1 Decembrie 1918

In imediata vecinatata a Gării de Vest se va amenaja o parcare pentru autovehiculele proprietate personala, in regim de „24 hours parking”, „EZ parking” si „park & ride”, cu o capacitate de 50 locuri si 2 locuri pentru persoane cu dizabilitati.

In Piața 1 Decembrie 1918 se va amenaja o zona de parcare de tip park & ride, cu o capacitate de 26 locuri si 2 locuri pentru persoane cu dizabilitati.

Pentru iluminatul parcărilor se vor folosi corpuri de iluminat cu 60-5-80 LED-uri, corpul de iluminat va fi în construcție etanșa, IP67, iar înălțimea stâlpului va fi de 7 m.

Comanda iluminatului exterior se va realiza prin puncte de aprindere, acesta putând funcționa și automat in funcție de un program calendaristic și al activităților zilnice.

Se vor executa electroalimentari distincte ale barierelor auto

Pentru supravegherea video se vor folosi camere video cu IR in construcție antivandalism, alimentate cu fibra optica multimod.

In camera de comunicații se vor centraliza toate semnalele de la camerele video acestea putând fi înmagazinate pe medii de stocare (rack cu server de stocare dedicat) și păstrate minim 30 zile.

Parcarea amenajata va fi dotata cu cabina paza alcatuita din panorui sandwich cu izolare termica, etanșe, construite din materiale prefabricate.

Accesul in zona parcărilor va fi securizat si se va realiza prin bariere de intrare, respectiv ieșire, comandate prin intermediul cititoarelor de cârd sau cititoare de proximitate RFID (Radio-Frequency IDentification) cu distanta lunga de citire 10-5-15 m amplasate direct la bordul mașinilor

Toate punctele de control acces se vor conecta între ele si vor transmite datele către dispecerat.

Modernizarea stațiilor de așteptare calatori

Se vor amenaja statii de așteptare autobus/ troleibuz ce vor fi dotate cu banei din lemn si aluminiu, avand ca acoperire o structura din placi de policarbonat si pereți din sticla temperata.

Iluminat exterior va fi asigurat cu surse LED atat pentru căile de circulație auto, cat si pentru căile de circulație pietonală.


Scenariul II - Nerecomandat


Pentru căile de circulație auto se folosesc corpuri de iluminat cu LED-uri montate pe stâlpii liniei de contact a troleului

In fiecare statie de așteptare calatori se vor monta:

camere exterioare de luat vederi cu IR in construcție antivandalism monate pe stâlpii de iluminat. Acestea se vor alimenta cu fibră optică multimode si vor transmite datele inregistrate către dispecerat;

totem luminos montat exterior cu rol de informare;

Cos de gunoi pentru colectare selectiva.

Fluidizarea traficului in zona Piața 1 Decembrie 1918 si eliminarea conflictului intre traficul motorizat si cel pietonal_________

Contruire punct de incarcare pentru autovehicolele electrice


Pentru a creste siguranța circulației auto si pietonala in zona Pietii 1 Decembrie 1918 se vor amplasa treceri de pietoni si semafoare. Astfel reducandu-se numărului zonelor potențiale de conflict si va creste capacitatea de circulație si fluenta a traficului prin reducerea numărului de perturbatii in trafic.

Se vor amplasa doua statii de incarcare electrice de tip fast charger pentru autovehicolele electrice in zona trotuarului din fata Gării de Vest.

Pentru alimentarea electrica a stațiilor se vor executa racordurile electrice.

Se vor amplasa camere video de exterior in construcție antivandalism astfel incat sa fie supravegheat intreg obiectivul.

Achiziția stafiilor de incarnare nu face obiectul prezentului proiect.

• Varianta constructiva de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia

Construire clădire cu rol de statie de așteptare calatori

Arhitectura

Pentru termoizolarea exterioara a fațadelor clădirii s-au studiat următoarele variante:

VARIANTA 1: termosistem compact lipit cu element termoizolant vata minerala bazaltica.

S-au analizat următoarele caracteristici ale materialului:

 • > ECONOMIE DE ENERGIE - IZOLARE TERMICĂ

Caracteristica principală a produselor din vată minerală bazaltică este valoarea scăzută a coeficientului de conductivitate termica (pentru temperaturi de 4 -10°C, în funcție de sortiment A= 0,035 - 0,039 W/mK).

 • > COMPORTAMENT LA FOC

Vata minerală este complet ignifugă și rezistă până la temperaturi de 1000°C. Aceasta își menține structura și caracteristicile izolatoare chiar și la impactul cu focul. Vata minerală este neinflamabilă: inflamabilitate conform standardelor olandeze NEN 6064 și a standardelor franceze, în conformitate cu clasa MO a CECMI din aprilie 1993.

 • > DURABILITATE

Fiind un produs din rocă bazaltică, este inert chimic și biologic: nu este atacat de alcalii sau acizi, nu corodează și nu este corodată, nu conține săruri solubile în apă, stabilitatea hidrolitică este remarcabilă, nu este atacată de ciuperci și microorganisme, nu constituie hrană pentru insecte sau

rozătoare, nu putrezește.

> IMPA CTUL ASUPRA SANATATll SI


Vata minerală are o structură vitroasă-amorfă, nu conține sub formațiuni de tip azbest, nu este dăunătoare sănătății, nu mediul, nu degajă gaze sub acțiunea focului și nu are emisii de

periculoase.


1 kg de vată minerală este fabricat utilizând aproximativ 10 - 20 mJ de energie. Datorită proprietăților izolatoare, atunci când este utilizat în condiții atmosferice tipice pentru Europa de nord-vest, acest kilogram de vată minerală va duce la economisirea a 5 până la 10 mJ de energie lunar, în funcție de aplicație. Astfel, bilanțul energetic devine pozitiv într-o perioadă de 1 - 4 luni. în plus, vata minerală nu distruge mediul înconjurător.

Datorită faptului că este un material complet natural și inert, vata minerală este complet reciclabilă.

Avantajele acestui material sunt:

 • •   Raport bun cost/performata termica;

 • •   Non combustibil;

 • •   Cel mai bun serviciu in regim de temperaturi inalte;

 • •   Stabilitate dimensionala;

 • •   Rezistent UV;

 • •   foarte bune performante acustice.

Dezavantaje:

 • •   Rezistenta scăzută la factorii mecanici;

Când se folosește in cadrul unui termosistem compact lipit, acest dezavantaj se poate remedia prin folosirea unor tencuieli armate structurate, cu rezistenta ridicata la factorii mecanici.

 • •  Absoarbe apa in imersie / difuzie.

In perioada de depozitare sau in timpul montării, se poate intampla ca vata minerala sa fie expusa la precipitații; in acest caz, picaturile de apa se scurg de pe suprafața produsului, astfel impiedicand acumularea apei in material.

Deși impermeabila la apa pe toata secțiunea, vata minerala bazaltica are capacitatea de permeabilitate la vaporii de apa, datorita structurii fibroase si poroase cu pori deschiși; vaporii de apa circulând liber in vata minerala bazaltica, nu creeaza condensatie la structuri. Prin aceasta se asigura respirația structurilor, circulația vaporilor de apa si ajuta la evaporarea umidității.

In urma analizei, s-a stabilit ca varianta cu termosisteme compact lipite cu element termoizolant vata minerala bazaltica răspunde mai bine cerințelor temei de proiectare, din punct de vedere al siguranței la incendiu si al izolării termice si fonice.

VARIANTA 2: termosistem compact lipit cu element termoizolant polistiren expandat

Polistirenul expandat este materialul ce se obține prin procesarea polistirenului expandabil - un produs petrochimic.

Se folosește la izolarea termica a pereților exteriori, a teraselor necirculabile, a acoperișurilor cu șarpanta din lemn, izolarea termica a planseelor dispuse peste incaperi reci - placi inglobate in pardoseala, la plafoane suspendate sub acoperișuri, lucrări pentru creșterea rezistentei termice a elementelor de construcții (izolație punți termice, placare pereți la subsol, etc.), lucrări pentru repararea termoizolatiilor la terase.

S-au analizat următoarele caracteristici ale materialului:

> ECONOMIE DE ENERGIE - IZOLARE TERMICĂ


Coeficientul de conductivitate termică este între 0,033 - 0,045 W/mk^-Li.

 • > COMPORTAMENT LA FOC

Individual, polistirenul expandat este inflamabil. Termosistemul de fațada care are in alcătuirea lui polistiren expandat se incadreaza in clasa de reacție la foc B, s3, dO. - echivalentul unei rezistente la foc de maxim 15 minute.

 • > IZOLAȚIE FONICĂ

Polistirenul expandat nu are proprietăți fonoizolante.

 • > DURABILITATE

Polistirenul este un material neabsorbant, imputrescibil, cu dimensiune stabilă în timp, fără valori nutriționale care să susțină dezvoltarea de bacterii și ciuperci.

 • > IMPACTUL ASUPRA SANATATII SI MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Polistirenul expandat este un material netoxic, inert si reciclabil.

Avantajele acestui material sunt:

 • •   ușor de manipulat;

 • •   nu putrezește;

 • •   buna capacitate de difuzie;

 • •   stabilitate dimensionala.

Dezavantaje

 • •   coeficient de combustibilitate;

 • •   rezistenta la compresiune redusa;

 • •  temperatura scăzută de lucru impusa;

 • •   rezistenta UV scăzută;

 • •   performante acustice reduse.

In urma analizei celor doua variante, s-a optat pentru varianta 1 -termosisteme compact lipite cu element termoizolant vata minerala bazaltica, considerandu-se ca din punct de vedere al siguranței la incendiu si al izolării termice si fonice, vata minerala bazaltica răspunde mai bine cerințelor temei.

STRUCTURA CLĂDIRE STATIE DE AȘTEPTARE

Pentru a putea stabili o varianta constructiva necesara pentru stabilirea soluției de realizare a structurii clădirii, in conformitate cu condițiile impuse prin reglementările romane in vigoare, s-au analizat următoarele variante:

VARIANTA 1 - CLĂDIRE ALCATUITA DIN CADRE DE BETON ARMAT

Structura este despărțită in trei corpuri, zona de parcare si imbarcare pasageri (corpul C1) si zona de așteptare, informații si procurare bilete (corpurile C2 si C3).

Structura este de tip cadre din beton armat si este formata 2 corpuri principale (C1 si C2) de lungimi comparabile despatite in zona centrala de un rost seismic si de dilatare in zona de suprastructura.

Corpul C1 este o structura exterioara, fara pereți, care delimitează "Zona de parcare si imbarcare pasageri".


Corpul C2 este o structura închisa cu pereți cortina, care inglobeazâjsi corpul^ C3. Sub planseul corpului C2 (intre axele 8-10/A-C) se dezvolți^striibțura \ din beton armat (C3) independenta P+1E, (Sala de astepta^^bi^ou.de'; informații, procurare bilete).

Cadrele structurii principale (C1, C2) au o singura deschidere de^feijT-^i^ cate patru travei de 6,00 m pe fiecare tronson. Tronsoanele au       de

inaltime Parter, avand cota terasei +7.40 raportat la cota zero a finitului Parterului.

Corpul C3 are 2 deschideri de 3.00m, respectiv 3.40m si 3 travei de 3.20m, 2.80m, 3.15m. înălțimile de nivel sunt +3,40m Parter si +6.45m Etaj (cota finita a plăcilor). Accesul de la cota +0.00 la cota +3,40 m se face pe o scara exterioara cu o singura grinda de vang.

Infrastructura - Fundații elastice din beton armat, cu tălpi si cuzineți, legate intre ele, ortogonal, cu grinzi de echilibrare din beton armat.

 • •   Fundațiile pentru Stâlpii corpurilor C1 si C2 sunt izolate cu talpa si cuzinet, legate intre ele cu grinzi de echilibrare pe ambele direcții. Tălpile au dimensiunile BxL - H=2.50x2.50 m - 1.00 m. Cuzineții au dimensiunile bxl - h=1,40x1,40 m -1,20 m.

 • •   Grinzile de echilibrare au dimensiunile 60x220 cm.

 • •   Fundațiile corpului C3 sunt de tip grinzi continue pe cele 2 direcții rectangulare si au dimensiunile 60x220cm.

Suprastructura - cadre din beton armat

Structura principala C1, C2 (Zona de parcare si îmbarcare pasageri)

 • •   Stâlpi tip coloane, de diametru 65cm, prefabricați, clasa de rezistenta a betonului este C50/60;

 • •   Grinzi transversale cu secțiuni de 40x70cm, respectiv 40x90cm, din beton armat monolit, clasa de rezistenta a betonului 030/37;

 • •   Grinzi longitudinale cu secțiunea de 30x60 cm intre stâlpi si pe zona perimetrala a acoperișului, din beton armat monolit, clasa de rezistenta a betonului C30/37;

 • •  Dimensiunile in plan ale structurii se incadreaza intr-un dreptunghi cu laturile 12.70mx56.05m.

 • •   Placa terasei are grosimea de 13cm si este considerata șaiba rigida. Corp C3 (Sala de așteptare, birou de informații, procurare bilete).

 • •   Stâlpi cu secțiunea de 30x40cm, din beton armat monolit, clasa de rezistenta a betonului este 030/37;

 • •  Grinzi cu secțiunea de 30x40cm, din beton armat monolit, clasa de rezistenta a betonului C30/37;

 • •   Dimensiunile in plan ale structurii se incadreaza intr-un dreptunghi cu laturile 8.50mx10.75m.

 • •   Plăcile au grosimea de 13cm si sunt considerate șaiba rigida.

Materiale folosite:

 • •   beton simplu C8/10;

 • •  beton armat C30/37, C50/60;

 • •  otel beton BST500S clasa C;

Avantaje:

 • 1.  Costul materialelor de construcție al structurii mai mic cu 50% decât in cazul structurii metalice;

 • 2. Protecția la foc se calculează din grosimea acoperirii cu beton a elementelor structurii, nu necesita operații sup-limentare de protecție cu vopsea sau gips carton ca in cazul protejării structurii metalice;

 • 3.  Mentenanta structurilor din beton armat nu necesita personal de specialitate, ca in cazul verificării imbinarilor structurilor metalice.

Dezavantaje:                                              <     '

 • •   secțiuni mai mari ale elementelor structurale: stâlpi, grinzi; ,

 • •   timp mai mare de realizare a suprastructurii datoritâcdperatiilOr dd'

cofrare ale stâlpilor si grinzilor;                                  \ /■     / ,,

VARIANTA 2 - CLĂDIRE ALCATUITA DIN CADRE METALICE - 4,^.0 -

Aceasta este despărțită in doua corpuri, zona de parcare si îmbarcare pasageri si zona de așteptare, informații si procurare bilete. Diferența intre cotele pardoseala ale acestor doua corpuri este de 1,00 m.

CORP 1 - sala de așteptare si birou de informații

Acest corp este impartit in doua parti structurale:

 • •   o clădire exterioara din cadre metalice, cu o singura deschidere de 7,80 m, patru travei de 6,00 m, cu regim de inaltime parter, cu 7,90 m la coama inaltime fata de cota zero;

 • •   o clădire interioara, independenta pe nivelul suprastructurii fata de clădirea exterioara. Aceasta are doua deschideri si trei travei, si regim de inaltime parter si etaj. înălțimile de nivel sunt +3,50 m parter si +6,50 m etaj. Accesul de la cota zero la cota +3,50 m se face pe o scara metalica, cu o singura grinda de vang.

Infrastructura - este comuna pentru cele doua clădiri ce alcătuiesc corpul 1

 • •   Fundații din beton armat sub fiecare stâlp structural, fundații formate din talpa si cuzineți, legate intre ele cu grinzi de echilibrare pe ambele direcții. Tălpile au dimensiunile BxL - H=2,00x3,50 m - 0,90 m; 1,50x1,50 m - 0,90 m. Cuzineții au dimensiunile in plan bxl -h=1,30x1,30 m - 1,60 m; bxl - h=0,71x0,71 m - 1,60 m. Grinzile de echilibrare au dimensiunile 50x160 cm si 30x160 cm. Perimetral, se regăsește o grinda din beton armat, de secțiune 50x160 cm. Rolul acesteia este suport pentru pereții de inchidere a clădirii exterioare.

 • •   Placa pardoseala de la cota -0,05 m este din beton armat si are grosimea 20 cm.

Suprastructura - cadre din metal, fara contravantuiri

Clădirea exterioara

 • •   Stâlpi tip cruce de Malta - din profile HE500A;

 • •  Grinzi metalice HE320A intre stâlpi, cu console metalice HE320A cu lungimea 2,00 m de la fata stâlpilor;

 • •  Pane metalice UPN180;

 • •   Contravantuiri orizontale de acoperiș L100x100x10;

 • •  Acoperișul este din panouri.

Clădirea interioara

Clădirea are dimensiunile in plan 8,40x10,90 m si inaltimea maxima de 6,50 m. Ea are următoarele componente structurale:

 • •   Stâlpi tip cruce de Malta - din profile IPE270;

 • •   Grinzi metalice IPE240 si grinzi metalice secundare IPE180;

 • •  Planseu de tip deck peste parter, cu o suprabetonare de 8,00 cm.

 • •   Acoperișul este din panouri. Acoperișul iese in consola de 3,00 m pe zona de separație dintre cele doua corpuri, rostul de separație fiind de 25 cm.

  un singur vang si^otie^ de stejai^

  \C>, MUN.' X/ L O


 • •  Accesul la etaj se face pe o scara metalica cu podește. Treptele si podestele sunt din lemn intarite cu elemente metalice.

CORP 2 - zona de imbarcare pasageri

Acest corp este impartit in doua parti structurale:

Este o clădire din cadre metalice necontravantuite, cu o singura deschidere de 7,80 m , patru travei de 6,00 m, cu regim de inaltime parter, cu 8,90 m la coama, inaltime fata de cota -1,05 m.

Infrastructura

 • •   Fundații din beton armat sub fiecare stâlp structural, fundații formate din talpa si cuzineți, legate intre ele cu grinzi de echilibrare pe ambele direcții. Tălpile au dimensiunile BxL - H=2,00x2,60 m - 0,70 m. Cuzineții au dimensiunile in plan bxl - h=1,30x1,30 m - 0,80 m. Grinzile de echilibrare au dimensiunile 50x150 cm .

 • •   Placa pardoseala de la cota -1,05 m este din beton armat si are grosimea de 25 cm.

Suprastructura - cadre din metal, fara contravantuiri

 • •   Stâlpi tip cruce de Malta - din profile HE500A;

 • •  Grinzi metalice HE320A intre stâlpi, cu console metalice HE320A cu lungimea 2,00 m de la fata stâlpilor;

 • •  Pane metalice UPN180;

 • •   Contravantuiri orizontale de acoperiș L100x100x10;

 • •  Acoperișul este din panouri.

Materiale folosite:

 • •  Beton simplu C8/10;

 • •  Beton armat C20/25;

 • •  Otel beton BST500S;

 • •   Confecție metalica - S355;

 • •   Lemn stejar - calitatea 1.

Avantaje/dezavantaje structura din metal:

Avantaje:

 • 1. Avantajul unei astfel de soluții este viteza de execuție a stâlpilor si grinzilor, pentru care nu mai este necesar cofraj si turnare.

Dezavantaje:

 • 1. Forma geometrica structurala cu grinzi cu lungimi medii (3..8m), aduce un dezavantaj major dpdv al costurilor. Structura metalica fiind mai scumpa cu 40%..60% decât cea din beton armat. La deschideri mult mai mari soluția pe metal ar fi cea indicata, dar nu este cazul aici.

 • 2. Protecția la foc a stâlpilor si grinzilor metalice este costisitoare. In comparație cu structura din beton armat care are ca protecție la foc insasi acoperirea cu beton a carcaselor de armatura.

 • 3. Mentenanta structurilor metalice:

 • - trebuiesc periodic verificate pretensionarile șuruburilor si butoanelor de ancoraj;

 • - trebuiesc periodic verificate si refăcute protecțiile anticorozive;

Aceste operații implica costuri pentru desfacerea si refacerea finisajelor pentru a avea acces la structura, personal de specialitate pentru verificarea si


eventual reglarea pretensionarilor șuruburilor si buloanelor de parcursul derulării acestor operații de mentenanta, circulâff verificate este obstructionata si ingreunata.

In cazul structurilor de beton armat aceste costuri nu sunt necesa'

Prin analiza celor doua variante constructive, caractaristicile tehrnco-


economice conduc la concluzia ca realizarea structurii clădirii pentru sala de așteptare din cadre din beton armat este cea indicata.

Rețele de alimentare cu apa

Pentru realizarea conductelor de alimentare cu apa au fost analizate următoarele materiale posibile pentru conducte:

 • a.  Tuburi din poliesteri armați cu fibra de sticla

Avantaje:

 • •   Datorita îmbinărilor uscate cu manșon si garnitura, se asigura o etansare sigura si ușor de realizat;

 • •   Au o greutate mica;

 • •   Toate piesele de legătură sunt prefabricate;

 • •   Nu sunt necesare izolații interioare si exterioare;

 • •   Costuri scăzute de transport, montaj si manipulare

Dezavantaje:

 • •   Tuburile din poliester armat cu fibra de sticla sunt mai grele decât tuburile din polietilena cu densitate inalta;

 • •   Prețul unitar pe metru liniar ridicat.

 • b.  Conducte de polietilena de inalta densitate PEID

Avantaje:

 • •   Datorita sudurilor care sunt realizate din același material ca si conducta se asigura o etansare sigura si ușor de realizat;

 • •   Au o greutate mica;

 • •   Ruguozitate foarte scăzută;

 • •   Protecție ridicata la raze ultraviolete, substanțe chimice.

Dezavantaje:

 • •   In comparație cu alte tipuri de conducte de alimentare cu apa nu se cunosc dezavantaje.

 • c. Conducte din fonta ductila

Avantaje:

 • •   Rezistenta foarte buna la rupere si șocuri;

 • •   Ușurința la imbinare;

 • •  Timp redus de pozare;

 • •   Fara suduri sau protecții catodice, fara personal specializat.

Dezavantaje

 • •   Tuburile din fonta ductile sunt mai grele decât tuburile din polietilena de inalta densitate;

 • •   Preț unitar pe metru liniar mai mare.

Caracteristicile tehnico-economice conduc la concluzia ca realizarea conductelor de alimentare cu apa din conducte din PEID este cea mai indicata.

Canalizare

V ?x Soluții constructive:

 • •  Rețea de canalizare

Pentru realizarea conductelor de canalizare au fost analizate următoarele materiale posibile pentru conducte:

VARIANTA 1: Tuburile prefabricate din beton prezintă următoarele avantaje si dezavantaje

Avantaje:

 • •   Fiabilitate in exploatare;

 • •   Preț de cost scăzut.

Dezavantaje:

 • •   Greutate mare pe metru liniar si deci manevrabilitate scăzută;

 • •   Număr mare de imbinari care presupun dificultăți de etansare;

 • •   Tuburile se deteriorează cu ușurința.

VARIANTA 2: Tuburi din PVC de canalizare

Avantaje:

 • •   Greutate redusa pe metru liniar;

 • •   Reducerea timpului de realizare al rețelei;

 • •   Etansare buna la imbinari;

 • •   Sunt rezistente la agresivitatea apelor uzate;

 • •   Ruguozitate redusa.

Dezavantaje

 • •   In comparație cu alte tipuri de materiale pentru conducte nu se cunosc dezavantaje.

VARIANTA 3: Tuburi din rășini poliesterice armate cu fibra de sticla

Avantaje:

 • •   Datorita imbinarilor uscate cu manșon si garnitura, se asigura o etansare sigura si ușor de realizat;

 • •  Au o greutate mica;

 • •   Toate piesele de legătură, inclusiv căminele de vizitare, sunt prefabricate;

 • •   Nu sunt necesare izolații interioare si exterioare.

Dezavantaje:

 • •   Tuburile din fonta ductila si tuburile din poliester armat cu fibra de sticla sunt mai grele decât tuburile din polietilena de inalta densitate si PVC;

 • •   Prețul unitar pe metru liniar ridicat;

 • •  Căminele de vizitare pe conducte sunt mai scumpe.

Caracteristicile tehnico-economice menționate, conduc la concluzia ca realizarea conductelor de canalizare din conducte din PVC este cea mai indicata (Varianta 2).

Având in vedere incarcarile preconizate de trafic si adancimea de pozare a conductelor, se vor utiliza conducte PVC SN8, SDR 34.

Instalații sanitarePentru a putea stabili o varianta constructiva necesara pențW^âbJțW^' soluției de alimentare cu apa rece si apa calda, in conformitate 8ț0cnwe impuse prin reglementările romane in vigoare, s-au analizat ur jâreles variante:


VARIANTA 1 - Rețele de alimentare cu apa calda menajera si apa rece prin conducte din țeava tip PEXAL.

Țeava de tip PEXAL este propusa pentru realizarea rețelelor interioare de distribuție apa rece si apa calda menajera.

Tubul multistrat Pexal este un tub, care, fiind fabricat printr-o tehnologie speciala, imbina caracteristicile plasticului cu cele ale metalului ductil.

Materialul plastic utilizat pentru stratul intern si extern este polietilena reticulata (PE-X), pe când materialul stratului de mijloc este aluminiu.

Stratul de aluminiu se formează in jurul celui din PEX si este sudat printr-o sudura longitudinala.

îmbinarea conductelor se face cu ajutorul unor racorduri mecanice de strângere. Etanșeitatea este garantata de insurubarea unei piulițe pe o ogiva (arc ogival) taiata care provoacă compresiunea progresiva asupra tubului, generând etanșeitatea imbinarii. Etanșeitatea este garantata de O-ringurile plasate pe portcuciuc, o garnitura din plastic care izolează metalul racordului de stratul metalic al multistratului.

VARIANTA 2 - Rețele de alimentare cu apa calda si apa rece prin conducte din țeava tip PP-R.

Țeava de tip PP-R se poate utiliza pentru toate conductele interioare de apă (apă rece potabilă, apă rece menajeră, apă caldă, circulație). Pentru sistemul de conducte din material plastic se prevede o durată de viață de 50 ani, cu condiția alegerii corecte a materialului, a seriei de presiune și a aplicări.

corectei


îmbinarea părților din material plastic se efectuează prin polifuzionară, apoi prin sudare cu ajutorul electroformelor, sau prin cap la cap. în timpul sudurii apare o îmbinare omogenă, de înaltă calitate. Fluidele cu proprietăți acide si alcaline indiferent de concentrații si temperaturi sau valori ale PH 1-14, nu corodează conducta; PP-R-ul are excelente proprietăți izolatoare in ceea ce privește transportul termic.

sudare sudarea


Varianta aleasa - Rețele de alimentare cu apa calda si apa rece prin conducte din țeava tip PP-R.

Având în vedere prețul scăzut al materialului, durata de viata ridicata si proprietățile izolatoare ale materialului, simplitatea in montaj si siguranța de etansare a imbinarilor conductelor cu piesele de legătură, s-a ales aceasta varianta, si anume soluția de montare a rețelelor de alimentare cu apa calda menajera si apa rece prin conducte din țeava tip PP-R.

Instalații termice


Pentru a putea stabili o varianta constructiva necesara pentru stabilirea soluției de distribuție a apei calde pentru incalzire si a apel răcite pentru climatizare, in conformitate cu condițiile impuse prin reglementările romane in vigoare, s-au analizat următoarele variante:VARIANTA 1 - Rețele de alimentare cu apa calda încălziri conducte din țeava tip PEXAL.

Țeava de tip PEXAL este propusa pentru realizarea rețelelor interioare5^ distribuție apa calda incalzire si apa răcită climatizare.

Tubul multistrat Pexal este un tub, care fiind fabricat printr-o tehnologie speciala, imbina caracteristicile plasticului cu cele ale metalului ductil.

Materialul plastic utilizat pentru stratul intern si extern este polietilena reticulata (PE-X), pe când materialul stratului de mijloc este aluminiu.

Stratul de aluminiu se formează in jurul celui din PEX si este sudat printr-o sudura longitudinala.

îmbinarea conductelor se face cu ajutorul unor racorduri mecanice de strângere. Etanșeitatea este garantata de insurubarea unei piulițe pe o ogiva (arc ogival) taiata care provoacă compresiunea progresiva asupra tubului, generând etanșeitatea imbinarii. Etanșeitatea este garantata de O-ringurile plasate pe portcuciuc, o garnitura din plastic care izolează metalul racordului de stratul metalic al multistratului.

VARIANTA 2 - Rețele de alimentare cu apa calda inalzire prin conducte din țeava din PEX.

Țeava Pex reprezintă un sistem destinat instalațiilor de alimentare cu apa rece/ calda si de incalzire, cu aplicabilitate in toate tipurile de clădire.

Aceasta asigură un grad ridicat de protecție împotriva difuziei de oxigen în instalație, asigurând, astfel, o funcționare îndelungată pentru celelalte elemente componente ale sistemului de încălzire.

Stratul de Pex nu suferă modificări generate de efectele coroziunii si ale depunerilor. Suprafața tubulaturii nu va coroda in timp, eliminandu-se riscul desprinderii unor particule de rugina, coji de calcar sau solzi rezultați din coroziunea galvanica.

Aceasta caracteristica este foarte importanta, in special in zona curbelor pe traseu, unde se mărește acțiunea abraziva a impurităților prezente in apa, in condițiile unei viteze mari a fluidului tranzitat.

De asemenea, ea prezintă un grad ridicat de rezistenta la acțiunea aditivilor adaugati in apa si nu este afectata de prezenta materialelor de construcție, precum cimentul, gipsul, etc.

Are rezistenta foarte mare la temperaturi si presiuni inalte si totodată rezistenta foarte buna la temperaturi scăzute.

I

Țeava Pex utilizata in condiții normale de folosire, respectiv la presiuni pana la 10 bar si la temperatura de funcționare 0 - 95°C, prezintă o rezistenta foarte mare la procesul de imbatranire.

Tubulatura Pex cu bariera de oxigen oferă impermeabilitate la difuzia oxigenului. Stratul coextrudat de protecție, format din alcool etilen vinilic (EVOH), polimerul cu cel mai puternic efect de protecție, reprezintă o bariera perfecta impotriva trecerii moleculelor gazoase.

Acest strat de protecție elimina pericolul de coroziune, provocat de infiltrațiile de oxigen, precum si daunele provocate de expunerile la razele UV.

Pericolul de pătrundere a oxigenului in tubulatura apare in cazul sistemelor


„inchise", precum sistemele de încălzire clasica, încălzire prin pardoseala, in care nu se folosește adaos de apa. Oxigenul in exces ataca părțiletfnstala'.ic^ care conțin fier.                                                      V’ȘA 1

Având în vedere durata de viata ridicata materialului, rezistenta la temperaturi scăzute, cat si la temperaturi ridicate, varianta aleasa este cea cu soluția de montare a rețelelor de incalzire si răcire prin conducte din țeava tip PEX.

• Echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse

Dotări arhitectura:

Dotar

Piața 1 Decembrie 1918

1

PLANTARE ARBORI - PLATANUS X HYBRIDA (PLATAN)

buc

6

2

Adăpost statie de autobus cu banca din lemn din aluminiu. Acoperire din placi policarbonat si pereți din sticla temperata. Dimensiuni: IxL : 170x275 cm

buc

4

3

Cos de gunoi colectare selectiva, fabricat din otel galvanizat.

Sistem de inchidere cu cheie pentru prvenirea golirii neautorizate, capacitate 40L

Dimensiuni: IxLxH : 25x37,3x64 cm

buc

40

4

RASTEL BICICLETE

Cu elemente individuale de suport realiate din otel, fixate prin sudura pe un cadru metalic de otel pentru 5 locuri.

Dimensiuni: IxLxH : 25x15,05x29 cm.

buc

4

5

STATIE ELECTRICA ÎNCĂRCARE AUTO

buc

2

6

BARIERE PENTRU PARK&RIDE

buc

3

7

Cabina paza alcatuita din panorui sandwich cu izolare termica, etanșe, construite din materiale prefabricate.

Dimensiuni: 150x150x240 cm

buc

3

8

TOTEM LUMINOS MONTAT EXTERIOR CU ROL DE INFORMARE Panou afisaj structura metalica din otel zincat si vopsit, dotat cu zona de afisaj protejata cu panou din sticla temperata. Panoul este dotat cu sistem de inchidere-deschidere pe baza de cheie.

Dimensiuni panou: IxLxH : 18x46x21 Ocm

Dimensiuni afisaj: IxL : 934x455 mm

buc

5

Dotări zona Gara de Vest

1

PLANTARE ARBORI - PLATANUS X HYBRIDA (PLATAN)

buc

2

2

Adăpost statie de autobus cu banca din lemn din aluminiu. Acoperire din placi policarbonat si pereți din sticla temperata. Dimensiuni: IxL : 170x275 cm

buc

2

3

Cos de gunoi colectare selectiva, fabricat din otel galvanizat.

Sistem de închidere cu cheie pentru prvenirea golirii neautorizate, capacitate 40L

Dimensiuni: IxLxH : 25x37,3x64 cm

buc

30

t L

4

RASTEL BICICLETE

Cu elemente individuale de suport realiate din otel, fixate prin sudura pe un cadru metalic de otel pentru 5 locuri.

Dimensiuni: IxLxH : 25x15,05x29 cm.

buc

4

5

TOTEM LUMINOS MONTAT EXTERIOR CU ROL DE INFORMARE Panou afisaj structura metalica din otel zincat si vopsit, dotat cu zona de afisaj protejata cu panou din sticla temperata. Panoul este dotat cu sistem de inchidere-deschidere pe baza de cheie.

Dimensiuni panou: IxLxH : 18x46x21 Ocm

Dimensiuni afisaj: IxL : 934x455 mm

buc

8

Dotări clădire statie de așteptare calatori

1

PLANTARE ARBORI - PLATAN US X HYBRIDA (PLATAN)

buc

10

2

BIROU

Realizat din PAL cu canturi ABS, culoare alb. Cu orificiu pentru cabluri, cu unitate de depozitare, cu sertare amplasate sub blatul de lucru, cu glisiere si opritoare.

Dimensiuni: IxLxH : 60x20x75 cm

buc

2

3

SCAUN BIROU

Scaun de birou cu rotile, cu baza in X din aluminiu, cu strat din pudra epoxidica /poliesterica pigmentata. Elemente din spuma poliuretanica cu grad inalt de elasticitate. 35kg/mc. Cadru spatar: otel cu strat anticoroziv. Componente din plastic polipropilenic, componente din piele artificiala. Cu sistem de reglare a inaltimii pentru o poziție confortabila, cu sistem de reglare si blocare a unghiului de inclinare pentru mai multa stabilitate si control.

Greutate suportata: 110 Kg.

Dimensiuni: IxLxH : 60x62x133 cm

buc

4

4

SCAUN VIZITATOR

Scaun cu cadru din otel, cu șezut cu spatar realizate din spuma poliuretanica cu grad inalt de elasticitate 60kg/mc, picioare din otel cu strat anticoroziv, cu tălpi din plastic poliamidic. Șezutul si spătarul sunt imbracate cu material textil culoare gri.

Greutate suportata: 110 Kg.

Dimensiuni: IxLxH : 55 x 60 x 83 cm

Dimensiuni șezut: IxLxH : 40x40x41 cm

buc

5

5

TEJGHEA CAMERA BAGAJE/BANC LUCRU

Mobilier realizat din PAL melaminat, cu canturi ABS, cu sticla securizata in partea superioara.

Dimensiuni: IxLxH : 60x120x120 cm

buc

1

6

PC COMPLET UTILAT

Desktop All-in-One

buc

4

7

MULTIFUNCȚIONAL FAX

Multifuncțional :fax, tipărire, scanare, copiere alb-negru+color, format A4

buc

3

8

MASA CONSULTAȚII

Cadru din inox, șezut din spuma poliuretanica cu grad inalt de elasticitate 60 kg/mc, cu husa executata din piele ecologica. Dimensiuni: IxLxH : 60x190x60

buc

1

9

DULAP DEPOZITARE BIROURI

Dulap biblioraft cu 2 usi realizat din PAL melaminat de 18 mm grosime, prevăzut cu spate din PFL melaminat de 4 mm grosime. Dulapul conține 5 spatii de depozitare bibliorafturi si 2 usi.

Dimensiuni: IxLxH : 35x70x184 cm

buc

7


10

DULAP DEPOZITARE CAMERA CURĂȚENIE

Dulap pentru materiale de curățenie

Dimensiuni: IxLxH : 40x60x180 cm

E

buc

r-^-----

i             '■■'fâ.țs.

11

ETAJERA METALICA CAMERA BAGAJE

Etajera cu cadru din otel protejat cu strat anticoroziv din pudra poliesterica.

Sarcina maxima/polita : 50kg

Dimensiuni: IxLxH : 34x120x162 cm

buc

1

J

12

COS GUNOI GRUPURI SANITARE

Cos gunou din inox cu capacitate 30L, prevăzut cu pedala exterioara, rotund.

Dimensiuni: IxH : 25x60 cm

buc

11

13

COS GUNOI SALA DE AȘTEPTARE

Cos de gunoi colectare selectiva, fabricat din otel galvanizat. Sistem de inchidere cu cheie pentru prvenirea golirii neautorizate, capacitate 40L

Dimensiuni: IxLxH : 25x37,3x64 cm

buc

6

14

TOTEM AFISAJ HARTA TERMINAL

Panou afisaj structura metalica din otel zincat si vopsit, dotat cu zona de afisaj protejata cu panou din sticla temperata. Panoul este dotat cu sistem de inchidere-deschidere pe baza de cheie.

Dimensiuni panou: IxLxH : 18x46x210cm

Dimensiuni afisaj: IxL : 934x455 mm

buc

3

15

BANCHETA 4 SCAUNE SALA DE AȘTEPTARE

Scaun bancheta de 4 locuri format dintr-un cadru din inox satinat si 4 scoici( scaune) din plywood.Finisaje scoica: natur, wenge.

Greutate maxima: 50kg

Dimensiuni: IxLxH : 52x224x80

înălțime șezut: 45cm

Dimensiuni baze: 40x40cm

buc

16

16

APARAT TELEFONIC REȚEA INTERIOARA

buc

5

17

CENTRALA TELEFONICA

buc

1

17

STERGATOARE PROFESIONALE 0.9X1.80M

Sistem de stergatoare formate din profile de aluminiu cu inserții de cauciuc, caracteristici anti-alunecare, combinate cu inlaturarea murdăriei grele de pe incaltaminte.

buc

4

18

CASETE LUMINOASE PE PEROANE

Caseta luminoasa cu o fata vizibila cu cifra alba inscripționata pe fond roșu.

buc

2

19

CASETA LUMINOASA CASA DE BILETE

Caseta luminoasa cu o fata vizibila cu cifra alba inscripționata pe fond roșu.

buc

2

20

USCATOR DE MÂINI TOALETA

Uscator vertical cu afisaj LCD si senzori de poziționare a mâinilor, dotat cu rezervor pentru colectarea apei.

buc

5

21

ECRAN TELEVIZIUNE CIRCUIT ÎNCHIS

buc

10

22

MASA CAMERA SI COPILUL

Componente principale: Lemn masiv de fag.

Panou inferior: MDF, melamină, vopsea pe baza de acrii.

Saltea cu tapiserie din plastic si umplutura spuma poliuretanica, 25 kg/mc.

Dimensiuni: IxLxH : 53x72x87 cm

buc

1


23

MOBILIER CASE DE BILETE

Mobilier realizat din PAL melaminat cu canturi ABS, cu blat din piatra artificiala, cu sticla securizata in partea superioara, cu orificii pentru vanzare bilete.

Dimensiuni: IxLxH : 80x120x260 cm

buc

24

LABIRINT LOC DE JOACA

Labirint modular cu etaj din panouri

Dimensiuni: IxLxH : 250x400x250 cm

buc

1

25

CIȘMEA

Cișmea stradala din otel galvanizat si fonta, cu robinet din otel. Dimensiuni: IxLxH : 16x16x100 cm

buc

1

26

BANCA DE EXTERIOR

Cadru din otel galvanizat vopsit in câmp electrostatic, si șezut din rigle din lemn tratate cu lac UV pe baza de apa.

Dimensiuni: IxLxH : 35x190x42 cm

buc

8

27

COS DE GUNOI DE EXTERIOR COLECTARE SELECTIVA

Cos de gunoi colectare selectiva, fabricat din otel galvanizat. Sistem de inchidere cu cheie pentru prvenirea golirii neautorizate, capacitate 40L

Dimensiuni: IxLxH : 25x37,3x64 cm

buc

3

28

RASTEL BICICLETE

Cu elemente individuale de suport realiate din otel, fixate prin sudura pe un cadru metalic de otel pentru 5 locuri.

Dimensiuni: IxLxH : 25x15,05x29 cm.

buc

2

29

PLATFORMA LIFTANTA

buc

1

30

TOTEM LUMINOS MONTAT EXTERIOR PE PERON

Panou afisaj structura metalica din otel zincat si vopsit, dotat cu zona de afisaj protejata cu panou din sticla temperata. Panoul este dotat cu sistem de inchidere-deschidere pe baza de cheie.

Dimensiuni panou: IxLxH : 18x46x21 Ocm

Dimensiuni afisaj: IxL : 934x455 mm

buc

3

Echipamente instalații sanitare si termice

1

Boiler cu rezistenta electrica, volum: V=120 L

buc

1

2

Schimbător de căldură in placi apa fierbinte Q=62 Kw

buc

1

3

Perdea de aer cald electrica P=12 Kw, 400 V

buc

2

4

Ventilator axial extracție aer viciat 650 mc

buc

1

5

Aer condiționat split de perete 9.000 BTU

buc

2

6

Aer condiționat casetat de plafon 12.000 BTU

buc

1

7

Aer condiționat casetat de plafon 60.000 BTU

buc

4

8

Recuperator de căldură D=2500 mc/h

buc

1

9

Baterie de incalzire cu apa calda 600x300

buc

1

10

Vas de expansiune cu membrana cauciuc V=100 L

buc

1

11

Pompa de circulație P1 Qmax=4,2 mc/h, Hmax=6 mCA

buc

1

12

Pompa de circulație P2 Qmax=7 mc/h, Hmax=7 mCA

buc

2

13

Pompa de circulație P3 Qmax=3,5 mc/h, Hmax=4 mCA

buc

1

Dotări pasaje pietonale

1

Cos de gunoi colectare selectiva, fabricat din otel galvanizat. Sistem de închidere cu cheie pentru prvenirea golirii neautorizate, capacitate 40L

Dimensiuni: IxLxH : 25x37,3x64 cm

buc

5

2

LIFT

buc

4

3

TOTEM LUMINOS PENTRU INFORMARE MONTAT IN PASAJ, LA ACCESE

Panou afisaj structura metalica din otel zincat si vopsit, dotat cu zona de afisaj protejata cu panou din sticla temperata. Panoul este dotat cu sistem de inchidere-deschidere pe baza de cheie.

Dimensiuni panou: IxLxH : 18x46x21 Ocm

Dimensiuni afisaj: IxL : 934x455 mm

buc

5

Echipamente instalații electrice:

1

Grup Electrogen 125 KVA

Buc

1

2

Sistem supraveghere video

Buc

1

3

Post de Transformare aerian 125 kva pentru branșamentul electric

Buc

1


Dotări parcari park & ride

1

PLANTARE ARBORI - PLATANUS X HYBRIDA (PLATAN)

buc

V e4

2

Cos de gunoi colectare selectiva, fabricat din otel galvanizat. Sistem de închidere cu cheie pentru prvenirea golirii neautorizate, capacitate 40L

Dimensiuni: IxLxH : 25x37,3x64 cm

buc

3

3

BARIERE PENTRU PARK&RIDE

buc

1

4

Cabina paza alcatuita din panorui sandwich cu izolare termica, etanșe, construite din materiale prefabricate.

Dimensiuni: 150x150x240 cm

buc

1

5

TOTEM LUMINOS MONTAT EXTERIOR CU ROL DE INFORMARE Panou afisaj structura metalica din otel zincat si vopsit, dotat cu zona de afisaj protejata cu panou din sticla temperata. Panoul este dotat cu sistem de inchidere-deschidere pe baza de cheie.

Dimensiuni panou: IxLxH : 18x46x21 Ocm Dimensiuni afisaj: IxL : 934x455 mm

buc

1


Din punct de vedere al construcțiilor noi, scenariul II este similar, cu excepția construirii pasajului pietonal.

 • 3.2.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic a lucrărilor de intervenție la construcțiile existente

 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

• consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

Nu este cazul.


Sf/ Ifâ-- .

protejarea, repararea elementelor nestructurale și/ sau r/lstaui^ea | elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caM; /WWW

Nu este cazul.

.JT


intervenții de protejare/ conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;

Nu este cazul.

• demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;

Nu este cazul.

•  introducerea unor elemente structurale/ nestructurale suplimentare;

Nu este cazul.

•  introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic ai construcției existente;

Nu este cazul.

 • b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/ înlocuirea instalațiilor/ echipamentelor aferente construcției, demontări/ montări, debranșări/ branșări, finisaje la interior/ exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

  Scenariul i - Recomandat

  Amenajare si reconfigurare zona

  Piața 1 Decembrie 1918

  Se va desface si reface structura rutiera si trotuarele existente. Carosabilul va avea o structura rutiera elastica cu lățime banda auto de 3,50 m. Latimea trotuarelor va varia intre 1,80 m si 4,00 m.

  Vor fi reconfigurate traseele rețelelor edilitare existente pe intreg amplasamentul.

  Necesarul de apă pentru irigații se va acopri din rețeaua publica locala. Cantitatile de apa utilizate se vor contoriza.

  Se vor realiza piste de biciclete cu lățime de 1,00 m, avand o structura rutiera elastica si evidențiata prin marcaje plin amprentat si longitudinale.

  Se vor amenaja 20 de locuri de parcare si preluare a bicicletelor (platforma „bike-rental/ bike-sharing”).

  Se vor amenaja peroane de imbarcare/ debarcare pentru troleu si autobuze. In stațiile de transport in comun si pe zonele unde trotuarul este adiacent pârtii carosabile se vor amplasa parapeti pietonali (balustrade) din otel.

  In fata Gării de Sud se vor amenaja parcari cu timp limitat pentru imbarcarea sau debarcarea persoanelor ce folosesc mijloacele de transport in comun sau trenul, cu o capacitate de 16 de locuri si 2 locuri pentru persoane cu dizabilitati.

  Scenariul 1 - Recomandat

  < 1 %

  Se vor monta semafoare pietonale si rutiere astfel incat sa se gesttopțzev toate conflictele intre celor doua moduri de deplasare.                X °f/-

  Amenajare si reconfigurare zona Gării de Vest

  Latimea trotuarelor va varia intre 1,80 m si 4,00 m.                     MCj

  Vor fi reconfigurate traseele rețelelor edilitare existente pe intreg amplasamentul.

  Necesarul de apă pentru irigații se va acopri din rețeaua publica locala. Cantitatile de apa utilizate se vor contoriza.

  Se vor realiza piste de biciclete cu lățime de 1,00 m, evidențiate prin marcaje plin amprentat si longitudinale pe trotuarele existente.

  Se vor amenaja doua statii de așteptare calatori, una de imbarcare si una de debarcare pasageri.

  Din analiza situației din teren si a datelor culese a rezultat necesitarea amenajării unui sens giratoriu la intersecția străzii Libertății tronson II cu străzile Libertății, Domnișori si cu accesul in Terminalul Gării de Vest. Acest sens giratoriu este necesar sa reglementeze accesul in Terminalul Multimodal.

  Prin realizarea sensului giratoriu se va facilita accesul pietonal spre terminal, realizând legătura pietonala dintre stațiile de autobuze/troleibuze si acesta. De asemenea, va fi un punct de întoarcere accesibil pentru autobuzele orășenești.

  Aceasta intersecție va fi semaforizata având in vedere amploarea traficului din zona străzii Libertății si de necesitățile de transport multimodal ale zonei.

  La amenajarea sensului giratoriu s-a prevăzut un spațiu de siguranța de 1,00 m lățime pavat cu pavele autoblocante si încadrat cu borduri de beton 20x25 cu lățime libera de maxim 2cm. Benzile de circulație din sensul giratoriu au o lățime de 2x5.00m.

  Modernizarea stațiilor de așteptare calatori

  Se vor amenaja statii de așteptare autobus/ troleibuz ce vor fi dotate cu banei din lemn si aluminiu, avand ca acoperire o structura din placi de policarbonat si pereți din sticla temperata.

  Iluminat exterior va fi asigurat cu surse LED atat pentru căile de circulație auto, cat si pentru căile de circulație pietonală.

  Pentru căile de circulație auto se folosesc corpuri de iluminat cu 60-5-80 LED-uri montate pe stâlpii liniei de contact a troleului

  In fiecare statie de așteptare calatori se vor monta:

  • •   camere exterioare de luat vederi cu IR in construcție antivandalism monate pe stâlpii de iluminat. Acestea se vor alimenta cu fibră optică multimode si vor transmite datele inregistrate către dispecerat;

  • •   totem luminos montat exterior cu rol de informare;

  • •   Cos de gunoi pentru colectare selectiva.

  Modernizare si extindere rețea de contact pentru mijlocul de transport in comun de tip

  Se va moderniza firul de contact pentru troleibuz in zona piața 1 Decembrie 1918, iar in zona Gării de Vest se va extinde rețeaua de contact.

  Linia aeriană de contact troleibuz se va construi în soluție compensată, susținută de traversee din cablu multifilar de oțel inox, precum și cu ajutorul consolelor din material electroizolant.

Scenariul I Recomandat


troleibuz, legătură

Piața 1 Decembrie

1918 - Gara de Vest


Stâlpii rețelei de contact vor fi metalici circulari, demontabili de asemenea ca suporți pentru lămpile de iluminat.


Fiecare stâlp nou va fi prevăzut cu priză de pământ artificială, iar rezistența de dispersie a acesteia trebuie să fie Rp 5 10Q.

Centrele de alimentare și de întoarcere vor fi realizate din cofreți comuni care conțin un separator cu motor pentru cablul pozitiv și un separator fără motor pentru cablul negativ sau de întoarcere.

Pentru alimentarea rețelei aeriene de contact se vor folosi cabluri de cupru cu secțiunea de 400 mmp sau 500 mmp pană la cofreți

Pentru alimentarea cu energie electrică a liniei de troleibuz de la Gara de Sud la Gara de Vest se va amplasa o substație de tracțiune de tip container.

Reconfigurare rețele edilitare in corpul drumului


In zona Pieței 1 Decembie 1918 se reconfigureaza traseul conductelor de canalizare pluviala astfel:

 • •   In zona din stanga , se va executa un colector Dn 400 mm care va prelua canalizarea existenta si branșamentele existente. Acesta va avea lungimea de 90 ml.

 • •   In zona din dreapta se va executa un colector Dn 315 mm, care va prelua canalizarea si branșamentele existente din zona. Acesta va avea lungimea de 102 ml.

In zona parcării din zona Gara de Vest se va executa o rețea de canalizare pluviala care va prelua apele pluviale. Conducta se va racorda la rețeaua existenta B300 mm. Astfel se va executa o rețea cu lungime de 153 ml de conducta PVC Dn 315 mm.

Pe un tronson de 18 ml, unde se va trece cu canalizarea pe sub liniile de tramvai, s-a prevăzut executarea unui foraj dirijat.

La intrarea in pasajele pietonale au fost prevăzute de asemenea rigole Dn 250 mm care sa preia apele din zona, astfel incat apa din zona pietonala sa nu ajunga in pasaje.

In zona clădire așteptare - Terminal se va executa o rețea de canalizare mixta care va prelua apele menajere si pluviale de la clădire, precum si apele colectate de gurile de scurgere care se vor amplasa in zona.

In zona carosabila, afectata de lucrările de modernizare/ reabilitare Piața 1 Decembrie, se montează conducte publice de alimentare cu apa din țeava PEID, PE 100, SDR 17, Pn 10 bar, cu o lungime cumulata L=395ml, intre nodurile N1 si N23 conform planului de situație anexat si schemei de montaj.

După realizarea noilor conducte de apa potabile, conductele existente se vor dezafecta prin proiect (daca conducta respectiva se regăsește pe limita proiectului de investiții) sau de către operatorul APA NOVA Ploiești, conform precizărilor din aviz si din adresele de corespondenta privind soluția tehnica.

Devierea si refaceri accese in zona Piața 1 Decembrie 1918 si zona Gării de Vest


In zona carosabila Piața 1 Decembrie 1918 se vor devia/ reloca si proteja rețelele de apa existente, urmând a fi amplasate in imediata apropriere a celor vechi.

Se vor prelua in noua conducta de apa potabila toate branșamentele existente pe traseul ro. us pentru inlocuirea conductei de apa.


Scenariul 1 - Recomandat

Toate utilitățile existente pe tronsonul de strada modernizata/ reabilitata se? vor devia/ reloca conform proiectelor de deviere si a soluțiilor ' tehiiice stabilite impreuna cu fiecare deținător de rețele in parte.               (

Instalațiile existente intalnite in sântul sapat pentru montarea conductelor noi vor fi susținute si protejate pe toata perioada execuției, timp in care sântul va ramane deschis.

Scenariul II - Nerecomandat

Amenajare si reconfigurare zona

Piața 1 Decembrie 1918

Se va desface si reface structura rutiera si trotuarele existente. Carosabilul va avea o structura rutiera elastica cu lățime banda auto de 3,50 m. Latimea trotuarelor va varia intre 1,80 m si 4,00 m.

Vor fi reconfigurate traseele rețelelor edilitare existente pe intreg amplasamentul.

Necesarul de apă pentru irigații se va acopri din rețeaua publica locala. Cantitatile de apa utilizate se vor contoriza.

Se vor realiza piste de biciclete cu lățime de 1,00 m, avand o structura rutiera elastica si evidențiata prin marcaje plin amprentat si longitudinale.

Se vor amenaja 20 de locuri de parcare si preluare a bicicletelor denumita platforma „bike-rental/ bike-sharing”.

Se vor amenaja peroane de îmbarcare/ debarcare pentru troleu si autobuze. In stațiile de transport in comun si pe zonele unde trotuarul este adiacent pârtii carosabile se vor amplasa parapeti pietonali (balustrade) din otel.

In fata Gării de Sud se vor amenaja parcari cu timp limitat pentru îmbarcarea sau debarcarea persoanelor ce folosesc mijloacele de transport in comun sau trenul, cu o capacitate de 16 de locuri si 2 locuri pentru persoane cu dizabilitati.

Amenajare si reconfigurare zona Gării de Vest

Latimea trotuarelor va varia intre 1,80 m si 4,00 m.

Vor fi reconfigurate traseele rețelelor edilitare existente pe intreg amplasamentul.

Necesarul de apă pentru irigații se va acopri din rețeaua publica locala. Cantitatile de apa utilizate se vor contoriza.

Se vor realiza piste de biciclete cu lățime de 1,00 m, evidențiate prin marcaje plin amprentat si longitudinale pe trotuarele existente.

Se vor amenaja doua statii de așteptare calatori, una de imbarcare si una de debarcare pasageri.

Din analiza situației din teren si a datelor culese a rezultat necesitarea amenajării unui sens giratoriu la intersecția străzii Libertății tronson II cu străzile Libertății, Domnișori si cu accesul in Terminalul Gării de Vest. Acest sens giratoriu este necesar sa reglementeze accesul in Terminalul Multimodal.

Prin realizarea sensului giratoriu se va facilita accesul pietonal spre terminal, realizând legătura pietonala dintre stațiile de autobuze/troleibuze si


s 2

Mi

B

Scenariul II - Nerecomandat

Va

33?

acesta. De asemenea, va fi un autobuzele orășenești.Modernizarea stațiilor de așteptare calatori


La amenajarea sensului giratoriu s-a prevăzut un spațiu de siguranța de 1,00 m lățime pavat cu pavele autoblocante si încadrat cu borduri de beton 20x25 cu lățime libera de maxim 2cm. Benzile de circulație din sensul giratoriu au o lățime de 2x5.OOm.

Se vor amenaja statii de așteptare autobus/ troleibuz ce vor fi dotate cu banei din lemn si aluminiu, avand ca acoperire o structura din placi de policarbonat si pereți din sticla temperata.

Iluminat exterior va fi asigurat cu surse LED atat pentru căile de circulație auto, cat si pentru căile de circulație pietonală.

Pentru căile de circulație auto se folosesc corpuri de iluminat cu 60+80 LED-uri montate pe stâlpii liniei de contact a troleului

In fiecare statie de așteptare calatori se vor monta:


camere exterioare de luat vederi cu IR in construcție antivandalism monate pe stâlpii de iluminat. Acestea se vor alimenta cu fibră optică multimode si vor transmite datele inregistrate către dispecerat;

totem luminos montat exterior cu rol de informare;

Cos de gunoi pentru colectare selectiva.

Modernizare si extindere rețea de contact pentru mijlocul de transport in comun de tip troleibuz, legătură Piața 1 Decembrie 1918 - Gara de Vest


Reconfigurare rețele edilitare in corpul drumului


Se va moderniza firul de contact pentru troleibuz in zona piața 1 Decembrie 1918, iar in zona Gării de Vest se va extinde rețeaua de contact.

Linia aeriană de contact troleibuz se va construi în soluție compensată, susținută de traversee din cablu multifilar de oțel inox, precum și cu ajutorul consolelor din material electroizolant.

Stâlpii rețelei de contact vor fi metalici circulari, demontabili și se vor folosi de asemenea ca suporți pentru lămpile de iluminat.

Fiecare stâlp nou va fi prevăzut cu priză de pământ artificială, iar rezistența de dispersie a acesteia trebuie să fie Rp < 10Q.

Centrele de alimentare și de întoarcere vor fi realizate din cofreți comuni care conțin un separator cu motor pentru cablul pozitiv și un separator fără motor pentru cablul negativ sau de întoarcere.

Pentru alimentarea rețelei aeriene de contact se vor folosi cabluri de cupru cu secțiunea de 400 mmp sau 500 mmp pană la cofreți

Pentru alimentarea cu energie electrică a liniei de troleibuz de la Gara de Sud la Gara de Vest se va amplasa o substație de tracțiune de tip container.

In zona Pieței 1 Decembie 1918 se reconfigureaza traseul conductelor de canalizare pluviala astfel:

 • •   In zona din stanga , se va executa un colector Dn 400 mm care va prelua canalizarea existenta si branșamentele existente. Acesta va avea lungimea de 90 ml.

 • •  In zona din dreapta se va executa un colector Dn 315 mm, care va


pluviala care va prelua apele pluviale. Conducta se va racorda la rețeaua existenta B300 mm. Astfel se va executa o rețea cu lungime de 153 ml de conducta PVC Dn 315 mm.

Pe un tronson de 18 ml, unde se va trece cu canalizarea pe sub liniile de tramvai, s-a prevăzut executarea unui foraj dirijat.

La intrarea in pasajele pietonale au fost prevăzute de asemenea rigole Dn 250 mm care sa preia apele din zona, astfel incat apa din zona pietonala sa nu ajunga in pasaje.

In zona clădire așteptare - Terminal se va executa o rețea de canalizare mixta care va prelua apele menajere si pluviale de la clădire, precum si apele colectate de gurile de scurgere care se vor amplasa in zona.

Devierea si refaceri accese in zona Piața 1 Decembrie 1918 si zona Gării de Vest


In zona carosabila Piața 1 Decembrie 1918 se vor devia/ reloca si proteja rețelele de apa existente, urmând a fi amplasate in imediata apropriere a celor vechi.

Se vor prelua in noua conducta de apa potabila toate branșamentele existente pe traseu) propus pentru înlocuirea conductei de apa.

Toate utilitățile existente pe tronsonul de strada modernizata/ reabilitata se vor devia/ reloca conform proiectelor de deviere si a soluțiilor tehnice stabilite împreuna cu fiecare deținător de rețele in parte.

Instalațiile existente intalnite in sântul sapat pentru montarea conductelor noi vor fi susținute si protejate pe toata perioada execuției, timp in care sântul va ramane deschis.

c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Pentru ambele scenarii a fost identificat ca factor de risc antropic riscul de distrugeri punctuale in zonele stațiilor de calatori (acoperire statie, băncuțe etc.), cauzate de conduita necorespunzatoare a calatorilor. Acest risc este nesemnificativ, elementele afectate fiind ușor de reparat/ inlocuit. Lucrările de reparații vor fi suportate de către municipalitate.

 • d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/ de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

Nu este cazul.

 • e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

  Scenariul II - Nerecomandat

  Amenajare si reconfigurare zona

  Piața 1 Decembrie 1918

  Se va configura similar cu scenariul 1 cu excepția pasajului pietonal.

  Amenajare si reconfigurare zona Gării de Vest

  Amenajarea unui sens giratoriu in fata Gării de Vest.

  Modernizarea stațiilor de așteptare calatori

  Modernizare a 5 statii de așteptare calatori in zona Piața 1 Decembrie 1918. Realizarea a 2 statii de așteptare calatori in zona Gării de Vest. Montarea de panouri electronice de informare si camere de monitorizare.

  Modernizare si extindere rețea de contact pentru mijlocul de transport in comun de tip troleibuz, legătură Piața 1 Decembrie 1918- Gara de Vest

  Modernizare si extindere a 871 ml rețea de contact si accesorii pentru mijlocul de transport in comun de tip troleibuz.

  Amenajare si reconfigurare zona

  Piața 1 Decembrie 1918 si zona Gării de Vest

  Pentru alegerea soluției constructive au fost studiate următoarele variante:

  a) Structura rutiera pentru drumurile din incinta Pieței 1 Decembrie 1918 (Gara de Sud) si a sensului giratoriu care reglementează accesul in terminalul Gara de Vest

  Amenajare parcare de transfer de tip park & ride in zona

  Gara de Vest si zona Piața 1

  Decembrie 1918

  VARIANTA 1: Structura rutiera riqida cu următoarele caracteristici:

  • • 25 cm beton de ciment BcR 4;

  • •  Hârtie kraft;

  • •  2 cm strat de nisip;

  • •  20 cm strat de fundație balast stabilizat cu ciment 6%;

  • •  30 cm strat de fundație din balast;

  • •  7 cm strat de forma din nisip, anticapilar si antigeliv.

  VARIANTA 2: Structura rutiera elastica cu următoarele caracteristici:

  • • 4 cm strat de uzura SMA 16 rul 50/70 (MASF 16)

  • •  6 cm strat de legătură EB 22.4 leg 50/70 cu aditiv de adezivitate (BAD 22.4)

  • • 8 cm strat de baza EB 31.5 baza 50/70 (AB 31.5)

  • •  25 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%

  • • 25 cm fundație de balast

  • •  20 cm strat de forma din balast

  Este recomandata varianta 2, structura rutiera propusa fiind mai rezistenta cu perioada de viata mai lunga si costuri de execuție


Scenariul 1 - Recomandat                  f            \

Amenajare si reconfigurare zona

Piața 1 Decembrie 1918

Amenajare si reconfigurare zona Gării de Ș,ud realizării benzii dedicate mijloacelor de tț&f^port in ' comun.                                'W      Jv •

Amenajare si reconfigurare zona Gării de Vest

Amenajarea unui sens giratoriu in fata Gării de Vest L L

Modernizarea stațiilor de așteptare calatori

Modernizare a 5 statii de așteptare calatori in zona Piața 1 Decembrie 1918. Realizarea a 2 statii de așteptare calatori in zona Gării de Vest. Montarea de panouri electronice de informare si camere de monitorizare.

Modernizare si extindere rețea de contact pentru mijlocul de transport in comun de tip troleibuz, legătură Piața 1 Decembrie 1918 - Gara de Vest

Modernizare si extindere a 871 ml rețea de contact si accesorii pentru mijlocul de transport in comun de tip troleibuz.


sensibil apropiate.


&

I ț."'


1 83 0 . V’-'&S-

b) Structura rutiera pentru amenajarea parcărilor cu timp IfrriitatX din zona Pieței 1 Decembrie 1918 si a platformelor'de staționare in statii pentru mijloacele de transport in comun

VARIANTA 1: Structura rutiera elastica cu următoarele

caracteristici:

 • •  4 cm beton asfaltic BA16;

 • • 6 cm binder BAD22.4;

 • •  25 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

 • • 20 cm fundație de balast amestec optimal;

 • •  7 cm strat de forma din nisip.

VARIANTA 2: Structura rutiera rigida cu următoarele caracteristici:

 • • 25 cm beton de ciment BCR 4;

 • •  Hârtie Kraft;

 • •  2 cm strat de nisip;

 • •  20 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

 • •  25 cm strat de fundație de balast;

 • •  7cm strat de forma din nisip.

Este recomandata varianta 2, structura rutiera propusa fiind mai rezistenta, cu perioada de viata mai lunga si costuri de execuție sensibil apropiate.

 • c)  Structura rutiera pentru trotuare/ piste de biciclete

VARIANTA 1: Structura rutiera elastica cu următoarele caracteristici:

 • •  3 cm beton asfaltic EB 8 rul 50/70;

 • •  10 cm beton de ciment C8/10;

 • •  10 cm balast;

 • • variabil umplutura pamant compactat.

VARIANTA 2: Structura rutiera elastica cu următoarele caracteristici:

 • •  4 cm beton asfaltic EB 8 rul 50/70;

 • •  12 cm balast stabilizat cu ciment 4%;

 • •  5 cm nisip pilonat;

 • • variabil umplutura pamant compactat.

Este recomandata varianta 2, structura rutiera propusa fiind mai rezistenta, cu perioada de viata mai lunga si costuri de execuție sensibil apropiate.

 • d) Structura rutiera pentru amenajarea platformei de imbarcare/ debarcare din incinta clădirii statie de așteptare.

VARIANTA 1: Structura rutiera elastica cu următoarele caracteristici:

 • •  4 cm beton asfaltic BA16;

 • • 6 cm binder BAD22.4;

 • • 25 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

 • • 20 cm fundație de balast amestec optimal;

 • •  7 cm strat de forma din nisip.

VARIANTA 2: Structura rutiera rigida cu următoarele |

caracteristici:


 • • 25 cm beton de ciment BCR 4;

 • •  Hârtie Kraft;

 • •  2 cm strat de nisip;

 • •  20 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

 • •  25 cm strat de fundație de balast;

 • •  7cm strat de forma din nisip.

Este recomandata varianta 2, structura rutiera propusa fiind mai rezistenta, cu perioada de viata mai lunga si costuri de execuție sensibil apropiate.

A VANTAJELE STRA TURILOR DE FUNDA TIE DIN BALAST

 • •   este ușor de procurat;

 • •  este ușor de pus in opera;

 • •   este rezistent la uzura;

 • •  este convenabil ca preț.

AVANTAJELE STRATURILOR SUPORT DIN BALAST STABILIZAT CU CIMENT 6%

 • •   strat suport cu rigiditate ridicata;

 • •   rezistent la trafic greu si trafic intens;

 • •   este rezistent la uzura;

 • •   relativ ușor de pus in opera;

 • •  este mai convenabil la preț decât betonul de ciment.

AVANTAJELE IN CAZUL IN CARE STRATURILE DE BAZA SE REALIZEAZĂ DIN MIXTURI BITUMINOASE

 • •   se folosesc agregate naturale neprelucrate si prelucrate preparate la cald in centrale si puse in opera mecanizat;

 • •   este rezistent la uzura;

 • •   prețul este mai mic decât al betonului;

 • •   poate fi achiziționat si pus in opera cu ușurința;

 • •   se poate intretine ușor prin asterneri ulterioare successive.

AVANTAJELE IMBRACAMINTILOR BITUMINOASE MASF16. BAD22.4 SÎAB31.5

 • •   prețul este mai mic decât al betonului rutier;

 • •   intretinere ușoara;

 • •   pot fi achiziționate si puse in opera cu ușurința.

AVANTAJELE BETONULUI DE CIMENT RUTIER PENTRU PARCARI BcR4

 • •   rezistente mecanice mai mari;

 • •   rezistente mai bune la uzura si la acțiunea intemperiilor;

 • •   nu sunt sensibile la acțiunea carburanților sau a lubrifiantilor astfel incat sunt indicate la realizarea parcărilor.

CONCLUZII:

Din analiza celor doua variante, in studiul privind dimensionarea structurii rutiere, s-a constatat ca variantele I si II fac fata traficului din punct de vedere al RDO, insa s-a optat pentru varianta a II—a, deoarece structura rutiera propusa este mai rezistenta, cu perioada de viata mai lunga si costuri de execuție medii.

3.3 Costurile estimative ale investiției

IV C71 !       ■

• Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare ori a unor standarde de cost pentru investiții similare, corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții

Scenariul I - Recomandat

Costurile estimate pentru realizarea investiției

42.255.561,00 lei inclusiv TVA

Costurile estimative anuale de operare pe durata normată de viață

~ 42.748.655 lei

Devizul General si Devizele pe Obiect aferente Scenariului 1 se regăsesc in cadrul Anexei 1 - Scenariul I - Scenariu Recomandat.

Scenariul II - Nerecomandat

Costurile estimate pentru realizarea investiției

30.693.801,84 lei inclusiv TVA

Costurile estimative de operare pe durata normată de viată

~ 42.748.655 lei

Devizul General si Devizele pe Obiect aferente Scenariului II se regăsesc in cadrul Anexei 2 - Scenariul II.

Pentru ambele scenarii, evaluarea costurilor investiției aferente lucrărilor si construcțiilor a fost realizata pe baza preturilor unitare din baza de date WinDev, iar evaluarea costurilor investiției corespunzătoare echipamentelor/ utilajelor cu montaj si dotărilor a fost realizata pe baza preturilor din cadrul ofertelor primite de la furnizori specializați in domeniu.

• Costurile estimative de operare pe durata normată de viață/ de amortizare a investiției publice

Construcțiile si instalațiile împreuna cu dotările si echipamentele propuse prin proiect se amortizează liniar conform legislației in vigoare.

S-a considerat durata de amortizare structurata conform HOTĂRÂRII Nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe pentru a stabili durata normala de funcționare a unei construcții.

S-a considerat realizarea analizei financiare pe o perioada de 20 ani de operare.

Cheltuielile anuale de operare sunt preconizate a se incadra in următoarele categorii: costuri cu utilitățile si materiale, cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu întreținerea si reparațiile, cheltuielile generale de administrație si alte cheltuieli operaționale.

 • 1. Cheltuieli materiale si cu utilitățile.

Costurile cu utilitățile sunt reprezentate de: costuri cu energia electrica, costuri cu energia termica, costuri cu apa si apa uzata. Aceste cheltuieli au fost estimate in baza cantitatilor anuale consumate si a tarifului unitar specific corespunzător.

Costurile cu materialele sunt date de consumabilele pentru grupuri sanitare si vestiare din cadrul clădirii.

 • 2. Cheltuielile cu personalul sunt reprezentate de cuantumul cheltuielilorșalariale ’îsux \ personalul responsabil cu operarea infrastructurii.                                      ^8

Cheltuielile salariale pentru personalul cu operarea infrastructurii sunt prezentate sub forma detalierii costurilor pentru salariile brute si cele aferente contribuțiilor salariale / din partea angajatorului. Aceste costuri se regăsesc in cadrul tabelului?           /

„Cheltuieli cu personalul” din cadrul Anexei nr.1 si 2 - Analiza financiara a prcjidctulur-- Scenariile I si II.

 • 3. Cheltuielile cu intretinerea si reparațiile sunt următoarele: costuri de intretinere statie capat de linie si rețele exterioare, costuri de intretinere anexe, costuri de intretinere si reparații drumuri, costuri de intretinere rețea contact.

 • 4. Cheltuielile generale de administrație se refera la: costuri cu posta, telecomunicații, radio, TV, internet, precum si costuri cu servicii pentru SSM si medicina muncii.

 • 5. Alte cheltuieli operaționale au in vedere costurile cu asigurarea infrastructurii create.

3.4 Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz.

• Studiu topografic

Studiul topografic a fost elaborat de către INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. si face parte din anexele proiectului.

Pentru întocmirea proiectului s-a ridicat suprafața terenului în plan, profilul în lung și s-au întocmit profile transversale.

Ridicările topografice efectuate pentru proiect s-au efectuat în coordonate STEREO 70.

Pe teren s-a materializat axul drumului existent, urmărindu-se punctele caracteristice în plan, profil longitudinal și profil transversal. Stațiile de ridicare au fost materializate prin buloane și martori.

Aceste măsurători s-au materializat în:

 • -   plan de situație, scara 1:1000;

profil longitudinal, scara 1:1000,1:100;

 • -   profiluri transversale curente, scara 1:100.

Ridicările topografice au viza OCPI Prahova.

• studiu geotehnic și/ sau studii de analiză și de stabilitatea terenului;

Studiul geotehnic verificat pentru cerința Af face parte din anexele proiectului.

 • a) Construirea unui pasaj subteran pietonal in zona Piața 1 Decembrie 1918;

 • b) Construirea unei clădiri cu rol de statie de așteptare pe amplasamentul Pieței 1 Decembrie 1918;

• studiu hidrologic, hidrogeologic; Nu este cazul

• studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;studiu de trafic și studiu de circulație;


6

Proiectul de investiții cuprinde o componenta cu efecte locale, pe zoma^l . a municipiului (zona Piața 1 Decembrie 1918, zona Gării de Vest), ^^urafefe^au fost realizate un studiu de trafic si evaluarea asupra impactului emi^foR^ GEȘ cauzate de modurile de transport motorizate.

Studiul de trafic pentru infrastructura Pietii 1 Decembrie 1918 si zona Gării de Vest a avut in vedere date de trafic extrase din studii anterioare de referința, precum si din efectuarea de investigații de circulație de tipul recensamintelor de trafic, desfășurate de către proiectant in perioada 8-11 iulie 2018.

Au fost de asemenea efectuate anchete cu pasagerii autobuzelor in stațiile existente.

Evaluarea fluxurilor de calatorii s-a realizat cu ajutorul programului de planificare a transporturilor VISUM produs de PTV.

Valorile de trafic, exprimate ca valori medii zilnice anuale (MZA), determinate după prelucrarea datelor de recensământ, au fost prognozate conform Scenariului de Creștere considerat.

De menționat ca abordarea a fost minimala in privința schimbării deciziei de a utiliza modurile de transport publice sau nemotorizate in defavoarea mijloacele de transport motorizate proprii avand in vedere ca responsivitatea a fost minima in cadrul interviurilor realizate. Explicația rezida in faptul ca rezidentii si non-rezidentii nu cunosc azi avantajele unui tranport in condiții de confort, timp scăzut si siguranța, si nici dezavantajele unor tarife de parcare descurajante.

Avand in vedere aspectele menționate mai sus, rezultate evaluării analitice sunt prezentate mai jos:

Terminal Gara de Vest

Creșterea estimata a numărului de pasageri transportați in cadrul sistemelor de transport public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri);

Rezultat așteptat

Valoare estimată pentru 2018 fara proiect

Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (anul de bază 2022)[l]

Valoare estimată pentru 2027 după finalizarea implementării proiectului

Valoare estimată pentru 2042? ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare

Scenariul „fără proiect"

2909904

2939003

2997783

3323618

Scenariul „cu proiect"

-

3071232

3165756

3619757

Creșterea anuală estimată

4.5%

5.6%

8.9%

Creșterea estimata a numărului de persoane care utilizează pistele/trâseele pentru jiciclete construite/modernizate/extinse:

Rezultat așteptat

Valoare estimată pentru 2018 fara proiect

Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (anul de bază 2022)111

Valoare estimată pentru 2027 după finalizarea implementării proiectului

Valoare estimată pentru 2042, ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare

Scenariul „fără proiect"

45994

57952

66691

103026

Scenariul „cu proiect"

-

60594

79251

161539

Creșterea anuală estimată

-

4.6%

18.8%

56.8%

Creșterea estimata a numărului de persoane care utilizează traseele/zonele pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse;

Rezultat așteptat

Valoare estimată pentru

2018 fara proiect

Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (anul de bază 2022) [1]

Valoare estimată pentru 2027 după finalizarea implementării proiectului

Valoare estimată pentru 2042, ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare

Scenariul „fără proiect"

11026

13391

16304

25523

Scenariul „cu proiect"

-

22026

28036

43389

Creșterea anuală estimată

-

64.49%

71.96%

70.00%

Terminal Gara de Sud

Creșterea estimata a numărului de pasageri transportați in cadrul sistemelor de ransport public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri);

Rezultat așteptat

Valoare estimată pentru 2018 fara proiect

Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (anul de bază 2022) [1]

Valoare estimată pentru 2027 după finalizarea implementăm proiectului

Valoare estimată pentru 2042, ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare

Scenariul „fără proiect"

4402032

4446052

4534973

5027889

Scenariul „cu proiect"

-

4754679

4955140

5784619

Creșterea anuală estimată

-

6.9%

9.3%

15.1%

Creșterea estimata a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru jiciclete construite/modernizate/extinse;

Rezultat așteptat

Valoare estimată pentru 2018 fara proiect

Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (anul de bază 2022,1(1]

Valoare estimată pentru 2027 după finalizarea implementării proiectului

Valoare estimată pentru 2042, ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare

Scenariul „fără proiect"

50733

62401

78635

113641

Scenariul „cu proiect"

63542

80981

159791

Creșterea anuală estimată

-

1.8%

3.0%

40.6%

Creșterea estimata a numărului de persoane care utilizează traseelâ/zonele jietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse;              /

Rezultat așteptat

Valoare estimată pentru 2018 fara proiect

Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (anul de bază 2022] [1]

Valoare estimată pentru 2027 după finalizarea implementării proiectului

Valoare estimată pentru 2042, ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare

Scenariul „fără proiect"

24820

33259

41449

64532

Scenariul „cu proiect"

-

43323

55150

89208

Creșterea anuală estimată

30.26%

33.05%

38.24%

Total vehicule fizice MZA km/an/retea in varianta cu si fara proiect

Cu toate ca rețeaua se mărește in varianta cu proiect, prin creerea legăturii dintre Gara de Sud si Gara de Vest, pe baza analizei distribuției modale in cadrul tabelului de mai jos se evidențiază scăderea numărului de km/an/retea.

Prin punerea in aplicare a masurilor descrise mai sus, transportul public devine mai practic, mai confortabil, mai accesibil si mai ușor de inteles pentru toti. Numărul calatorilor care folosesc transportul public creste, numărul de persoane care aleg deplasarea cu automobilele personale scade.

Rezultat așteptat

Valoare estimată pentru 2018 fara proiect

Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (anul de bază 2O22)[l]

Valoare estimată pentru 2027 după finalizarea implementării proiectului

Valoare estimată pentru 2042, ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare

Scenariul „fără proiect"

89429051

121574942

148302797

232249194

Scenariul „cu proiect"

-

110351390

136064615

215352177

Scăderea anuală estimată a traficului vehicule fizice MZA (km/an/retea)

-

9.23%

8.25%

7.28%

’arcursul veh*km/an (autoturism) in varianta cu si fara proiect

Rezultat așteptat

Valoare estimată pentru 2018 fara proiect

Valoare estimată pentru primul an de Implementare a proiectului (anul de bază 2022)[l]

Valoare estimată pentru 2027 după finalizarea implementării proiectului

Scenariul „fără proiect"

81673447

112040659

137717810

Scenariul „cu proiect"

101334786

125734983

Scăderea anuală estimată a traficului autoturisme (veh*km/an)

-

9.56%

8.70%

Studiul de trafic pentru determinarea impactului implementării sistemului pentru managementul transportului public asupra emisiilor de GES a avut in vedere efectul global asupra emisiilor agregate in tot municipiul.

Dintre ipotezele prinicipale de lucru pentru scenariul de baza se pot retine următoarele:

 • •   Prin prezentul proiect de investiții se realizează reconfigurarea si amenajarea zonei Gării de Vest si zonei Pietii 1 Decembrie 1918 si un număr de 6 de statii de calatori;

 • •   Prin contractul cu UTI se finalizează modernizarea intersecțiilor semaforizate

 • •  Prin contractul cu BMC se livrează un număr de 50 de autobuze Diesel Euro 6

 • •  Prin parteneriatul cu MDRAPFE se achiziționează un număr de 20 de troleibuze, 20 de tramvaie si 9 autobuze electrice.


In perioada 2021-2026 se vor înlocui ultimele 75 mijloace de transpc pentru asigurarea traseelor din municipiul.

Deținătorii de mijloace de transport motorizate proprii realizează o 18.500 km / an, din care circa 60% in interiorul municipiului.

• raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;

Nu este cazul.

• studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere;

Nu este cazul.

• studiu privind valoarea resursei culturale;

Nu este cazul.

• studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

Nu este cazul.

3.5 Grafice orientative de realizare a investiției

Graficul orientativ de realizare al investiției este prezentat pentru ambele scenarii.

Durata de realizare a investiției: 24 luni (de la semnarea contractului de finanțare) pentru ambele scenarii.

Principalele etape de realizare a proiectului pentru cele doua scenarii propuse constau in:

 • •       Achiziții de lucrări, produse si servicii - 5 luni;

 • •      Implementarea contractului de execuție a investiției de baza - 18 luni;

 • •      Publicitatea proiectului - 23 luni;

 • •      Managementul proiectului - 24 luni.

Graficul orientativ de realizare a investiției este prezentat in cadrul Anexei 3 - Graficul activitatilor pentru ambele scenarii.

4.


ANALIZA FIECĂRUI/ FIECĂREI SCENARIU/ OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E) PROPUS(E)

4.1 Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

IDENTIFICARE PROIECT DE INVESTIȚII

Nume proiect

„Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara De vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor - Etapa 1”

Denumire beneficiar

UAT Municipiul Ploiești

IDENTIFICARE PROGRAM

Denumire program

POR 2014-2020

Axa Prioritara

Axa prioritara 4 - „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”

Obiectivul specific

Obiectiv specific 4.1 - „Reducerea emisiilor de carbon in Municipiile reședința de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila”

Curs RON/EURO

4,5744

Perioada de referința diferă in funcție de sectorul de investiții. Astfel, asa cum este specificat in cadrul Ghidului pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economica pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeana, pentru sectorul „Transport urban” perioada de referința recomandata este de 25-30 ani. S-a optat pentru perioada de referința de 25 ani.

Perioada de analiza a proiectului este impartita in doua etape:

 • •  etapa de pre-implementare si implementare (Anul 1 - Anul 4)

 • •  etapa de operare (Anul 5 - Anul 25)

4.2 Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

în vederea creșterii șanselor de implementare cu succes a proiectului au fost analizate riscurile cel mai des întâlnite în raport cu acest tip de investiție si finanțare.

Descriere

Semnarea întârziata a contractului de finanțare

Măsuri     de

reducere

Echipa UIP va depune toate diligențele astfel încât toate eventualele probleme ce pot întârzia semnarea contractului să fie depășite din timp, astfel încât să nu fie necesare clarificări suplimentare din partea ADR Sud Muntenia sau a AM-POR.

Tip risc

Instituțional | Probabilitate I Mică       | Importanța     Medie

Descriere

întârzieri în atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări

Măsuri     de

reducere

Echipa UIP va coopera îndeaproape cu departamentele specializate ale municipiului, astfel încât toate secțiunile documentației de atribuire să fie cât mai clare si să reducă riscul solicitărilor de clarificări sau al »

contestațiilor. Municipiul va asigura personal de specialitate cu experiența, astfel încât să nu apară erori în evaluarea ofertelor, erori ce pot duce la contestații.

Tip risc

Juridic      Probabilitate     | Medie     | Importanța       Mare

Descriere

Neîncadrarea în termenele propuse pentru execuția lucrărilor

Măsuri     de

reducere

Abaterile de la termenele stabilite conform graficului de execuție a lucrărilor vor fi evitate prin monitorizarea periodică a stadiului acestora. Având în vedere că nu se poate depăși "fereastra de timp" limitată la perioada vacanței de vară, în contractul de execuție lucrări vor fi prevăzute termene și obligații extrem de stricte, cu penalizări corespunzătoare, astfel încât executantul să realizeze lucrarea la termenul convenit.

Tip risc

Tehnic      | Probabilitate      Medie           Importanța     1 Mare

Descriere

Aplicarea corecțiilor financiare

Măsuri     de

reducere

Echipa UIP va superviza în permanență toate aspectele ce pot genera corecții financiare din partea AM-POR, și anume: respectarea întocmai a prevederilor legislației de achiziții publice, respectarea obligațiilor contractuale de către operatorii economici, respectarea cerințelor tehnice și de calitate ale proiectului de către executant, etc.

Tip risc

Financiar    Probabilitate    | Medie           Importanța     | Mare

Descriere

întârzieri mari în primirea sumelor solicitate prin cereri de plată / cereri de rambursare

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va acorda o atenție deosebită întocmirii cererilor de plată și de rambursare în conformitate cu procedurile de lucru ale AM-POR. în cazul în care întârzierile se datorează unor motive externe beneficiarului cum ar fi instabilitatea politică la nivel guvernamental, se vor aloca fonduri suplimentare din bugetul local până la remedierea situației.

Tip risc

Financiar      Probabilitate      Mică        Importanța    | Medie

Descriere

Creșterea costurilor cu investiția: costurile cu resursa umana sunt in continua creștere, ceea ce influențează in mod direct si costurile cu materialele de construcție si cu manopera.

Masuri     de

reducere

Se vor aloca fonduri suplimentare din bugetul municipiului, in cazul in care cota de diverse si neprevăzute va fi depășită.

Tip risc

Financiar | Probabilitate     1 Mare           | Importanta     1 Medie

Pe perioada operaționala au fost identificate următoarele riscuri:

Descriere

Neexecutarea operațiunilor de întreținere prevăzute in documentația tehnica

Masuri     de

reducere

Se vor aloca permanent fonduri pentru întreținerea lucrărilor. Se va intocmi un caiet de intretinere prin care se va tine evidenta lucrărilor de întreținere necesare.

Tip risc

Instituționala | Probabilitate

Mica           Importanta      Medie

Descriere

Accidente ce vor duce la deteriorarea semnalizărilor verticale

Masuri     de

reducere

Masuri de publicitate pentru respectarea regulilor de circulație.

Tip risc

Instituționala | Probabilitate     | Mica            | Importanta      | Mica


Descriere

Gestionarea deficitară a fondurilor alocate proiectului                     '

Măsuri     de

reducere

Membrii UIP vor verifica permanent modul îr fondurile aferente proiectului în vederea respec bugetare, cu accent pe evaluarea eligibilității chel

1 care vor fi :tării încadrării tuielilor.                      l

Tip risc

Financiar | Probabilitate     | Mică

Importanța     ] Mare

(-i)

... £ /

L O - '


Descriere

Vandalism: afectarea unor elemente de mobilier sau de constructie>

Masuri     de

reducere

In zona terminalului si parcărilor P&R va fi asigurata paza permanei^tgMti zona terminalului si a stațiilor de calatori au fost prevăzute cameț^-de . monitorizare video.                                                      - â

Tip risc

Social       ' Probabilitate     | Medie           Importanta      | Mica

Descriere

Inundarea pasajului pietonal in cazul unor ploi masive

Masuri     de

reducere

In cazul unor ploi masive care pot depăși capacitatea pompelor de epuisment se vor realiza baraje temporare pentru oprirea apei si se va apela eventual la motopompe individuale

Tip risc

Tehnic      | Probabilitate     | Foarte mica | Importanta      | Mica

Riscurile descrise mai sus sunt aplicabile ambelor scenarii.

 • 4.3  Situația utilităților și analiza de consum

a) necesarul de utilități și de relocare/ protejare, după caz;

Nu este cazul.

b) soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

In zona studiata, in scopul amenajării celor doua zone, vor fi necesare lucrări de relocare/ protejare a rețelelor de utilitati conform avizelor obținute de la operatori locali. Aceste aspecte sunt aplicabile ambelor scenarii.

 • 4.4  Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții

a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse

Proiectul nu are impact cultural.

Din punct de vedere social aceasta investiție va imbunatati siguranța traficului rutier si pietonal prin conformarea intregii zone studiate cu prevederile legale, oferindu-se atat condiții superioare de transport public urban, cat si a confort in trafic din punct de vedere funcțional, pentru amandoua scenariile analizate.

b) Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare

In faza de execuție, daca este cazul, se vor crea locuri de munca reprezentând personalul angrenat in realizarea lucrărilor de execuție a infrastructurii nou create, personal ce va fi angajat in cadrul firmei ce va realiza lucrările.

In faza de operare nu se vor crea locuri noi de munca, pentru operarea infrastructurii propuse a se realiza se va utiliza personalul existent al operatorului delegat.

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz

x


Realizarea terminalului multimodal si a parcărilor park & ride si bike&ride in zonele studiate vor avea un impact pozitiv asupra mediului datorită următorilor factori:                                                                           \


 • -  scăderea emisiile de GES generate de utilizarea autovehiculel

in scenariul I si circa 40% in scenariul II;

 • -  scăderea zgomotului generat de situațiilor conflictuale din trafic.

d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz

Investiția nu are nici un impact din acest punct de vedere, fiind localizata intr-o zona dezvoltata urban.

4.5  Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

In cazul reducerea emisiilor de GES nu se poate vorbi de o cerere de bunuri si servicii provenita din partea unei grup tinta ci de o obligativitatea respectării unor cerințe legale minime privind gradul de poluare generat de traficul motorizat.

Unul din principalele mecanisme prin care pot fi scăzute emisiile de GES generate de traficul motorizat este de a „convinge” un număr din ce in ce mai mare de cetateni sa utilizeze fie mijloacele de transport public, fie modurile de transport nemotorizate (pietonal, velo etc.) in detrimentul utilizării mijloacelor de transport motorizate proprii.

Pentru ca acest mecanism sa funcționeze este necesara implementarea unei serii de masuri integrate, atat de natura tehnica cat si financiara, la nivelul întregii zone funcționale:

 • •  Asigurarea unor condiții decente de confort si siguranța a utilizatorilor sistemului de transport public;

 • •  Asigurarea circulației in condiții optime pentru transportul public prin crearea de benzi dedicate si managementul traficului in scopul prioritizarii circulației acestora;

 • •  Asigurarea unor condiții de utilizare in siguranța a mijloacelor de transport nemotorizat, inclusiv puncte de parcare a acestora;

 • •   Construcția de parcari tip park & ride la limita administrativa a municipiului;

 • •   Modificarea strategiei parcărilor astfel incat sa fie descurajata parcarea vehiculelor proprietate privata pe domeniul public, in principal in zona centrala.

 • 4.6  Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate, sustenabilitatea financiară

Analiza Cost - Beneficiu a fost elaborata avand la baza indicațiile prezentate in cadrul următoarelor documente:

 • 1.  Secțiunea III - „Metoda de calculare a venitului net actualizat al operațiunilor generatoare de venituri nete” si excepții de la aplicarea acestei metodologii din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014

 • 2.   Ghidul pentru Analiza Cost - Beneficiu a proiectelor de investiții” - al Comisiei Europene, 2014-2020.

 • 3.  Anexa III - „Metodologia de realizare a Analizei cost-beneficiu” din cadrul Regulamentului (UE) nr. 207/2015.

Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica si cuantifica toate^i^^Qțunt^Z^/ posibile ale proiectului luat in discuție, in vederea determinării costurilor si beneficiari corespunzătoare.                                                                  —■■X-—-'-

Analiza Cost-Beneficiu este necesara pentru a justifica faptul ca proiectul propus, care se integrează in contextul obiectivelor politicii regionale a UE, este oportun din punct de vedere economic si necesita contribuția Fondurilor pentru a deveni fezabil din punct de vedere financiar.

In acest sens, s-a alcătuit o serie de tabele incluse intr-un model Excel care furnizează informații cu privire la detalierea calculelor pentru costul investiției, sursele de finanțare ale acestora, cheltuielile si veniturile de operare ulterioare.

De asemenea, analiza financiară va evalua profitabilitatea financiară a investiției ce va fi determinată cu indicatorii de performanta financiara precum: rata de rentabilitate financiara, fluxul de numerar cumulat, valoarea neta actualizata corespunzătoare. Acești indicatori sunt prezentați in Anexa 1 - Scenariul I Recomandat si in Anexa 2 - Scenariul II.

De menționat este faptul ca, in conformitate cu Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economica pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeana, analiza financiara se impune a fi realizata prin includerea valorii TVA in cadrul costurilor si veniturilor operaționale daca aceasta este nedeductibilă.

Beneficiarul investiției propuse nu este înregistrat ca plătitor de TVA (mai exact, pentru care TVA-ul nu este recuperabil), in consecința in cadrul analizei financiare costurile si veniturile operaționale includ valoarea TVA.

De asemenea, valoarea TVA este luată in considerare pentru verificarea sustenabilitatii financiare a proiectului.

Rata de actualizare utilizată este rata reala recomandata de Comisia Europeana in cadrul Ghidului pentru Analiza Cost Beneficiu 2014-2020 - de 4%.

Fiind o rata reala, datele previzionate au fost fundamentate in valori reale, s-au utilizat preturi constante, fara a lua in calcul impactul inflației.

Previziunile realizate in cadrul analizei financiare a proiectului se bazeaza pe datele publicate de “Economist Intelligence Unit” din data de 17 august 2018.

Cursul valutar utilizat este cel precizat în cadrul Ghidului Specific - POR 2014 - 2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectivul Specific 4.1 - „Reducerea emisiilor de carbon in Municipiile reședința de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila”, la subsecțiunea 2.4, respectiv cursul de 4,5744 lei/euro.

Având in vedere ca proiectul propus nu aduce venituri nete, o analiza financiara este utila doar pentru evaluarea fluxurilor de numerar.

Analiza financiara a fost realizata pentru o perioada de 25 de ani, fiind luate in considerare veniturile si costurile generate de noile investiții.

j3i/‘

Au fost estimate costuri de operare corespunzătoare noii infrastructuri care vfr apatia dttp<^ implementarea noilor investiții pentru reparații, intretinere, personal si operare|oȘ         '<

Durata de amortizare a lucrărilor, echipamentelor si dotărilor a fost estiriWa^in bazaZ legislației in vigoare privind legea amortizării.                                        a-./Z M

Valoarea reziduala s-a calculat prin metoda amortizării liniare.

In situația „fara proiect”, costurile de investiție sunt considerate a fi 0 (zero).

Analiza financiara este dezvoltata si din punctul de vedere al capitalului național.

Rentabilitatea financiara a capitalului național este evaluata, in acest caz, prin estimarea valorii actualizate nete financiare si a ratei interne de rentabilitate a capitalului. Acești indicatori masoara gradul in care veniturile nete ale proiectului sunt in măsură sa ramburseze resursele financiare furnizate de fondurile naționale.

Sustenabilitatea financiara a proiectului

Din analiza fluxurilor de numerar inregistrate la sfârșitul fiecărui an reiese faptul ca proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor proiectului.

Ieșirile reprezintă costurile investitionale si costurile de operare. Intrările sunt reprezentate de veniturile operaționale si sursele de finanțare ale proiectului.

Fluxul de numerar cumulat este nul in fiecare an al perioadei de referința.

Fluxul de numerar cumulat este nul deoarece costurile de intretinere si operare vor fi acoperite in totalitate de venituri din alte activitati (venituri din parcari, venituri din taxarea operatorilor privați si venituri din vanzarea biletelor suplimentare ca urmare a implementării proiectului), precum si venituri sub forma sumelor alocate de la bugetul local al Municipiului Ploiești.

Profitabilitatea financiara a investiției

Profitabilitatea financiara a investiției a fost determinata prin calcularea venitului net actualizat al investiției VAN si a ratei interne de rentabilitate financiara si a capitalului. Actualizarea a fost realizata folosind rata de actualizare de 4%.

Indicatorii financiari, in general, arata capacitatea beneficiilor financiare ale proiectului de a susține costul total cu investiția indiferent de sursele de finanțare ale acestuia. Faptul ca VFNA/C si VFNA/K este negativ arata ca proiectul necesita intervenție financiara din fonduri nerambursabile pentru a fi viabil.

Rata interna a rentabilității financiare a investiției, prin definiție, este calculata luând in considerare costurile totale ale investiției ca o ieșire (impreuna cu costurile de exploatare), iar beneficiile ca o intrare. Ea masoara capacitatea veniturilor din exploatare de a susține costurile investiției. Pentru calcularea indicatorului RRF/C se utilizează fluxul de numerar al proiectului.

Proiectul prevede in cadrul analizei financiare la secțiunea de profitabilitate financiara următoarele venituri operaționale: venituri din parcari, venituri din taxarea operatorilor privați si venituri din vanzarea biletelor suplimentare ca urmare a implementării proiectului.

Aceste venituri din exploatare sunt insuficiente pentru a egala sau depăși costurile din exploatare, in consecința fluxul de numerar este negativ pe perioada decoperare/a proiectului.

Prezentul proiect nu generează venituri nete din desfasurarea activitatii propuse prin investiția ce se dorește a se realiza.

Pentru măsurarea rentabilității proiectului in situația in care proiectul primește finanțare nerambursabila aferenta capitalului național s-a calculat venitul actualizat net al capitalului VFNA/K si rata interna de rentabilitate RRF/K. Pentru calculul acestor indicatori de rentabilitate a proiectului avand la baza capitalul național, s-a luat in calcul contribuția naționala la proiectul propus si contribuția beneficiarului la cheltuielile neeligibile.

SCENARIUL I - Recomandat

Rata rentabilității financiare a investiției (RRF/C)

%

-13,50%

Venitul net actualizat al investiției (VFNA/C)

Lei

-101.567.288,95

SCENARIUL II - Nerecomandat

Rata rentabilității financiare a investiției (RRF/C)

%

-12,68%

Venitul net actualizat al investiției (VFNA/C)

Lei

-80.385.407,93

VAN are o valoare negativa, datorita fluxului de numerar negativ in anii de pre-implementare si implementare ai proiectului din operare, care, datorita metodei de actualizare, are un impact mult superior fata de anii următori ai analizei financiare.

In continuare sunt prezentați indicatorii financiari ai capitalului național:

SCENARIUL I - Recomandat

Rata rentabilității financiare a capitalului (RRF/K)

%

-3,47%

Venitul net actualizat al capitalului (VFNA/K)

Lei

-3.720.368,21

SCENARIUL II - Nerecomandat

Rata rentabilității financiare a capitalului (RRF/K)

%

-3,17%

Venitul net actualizat al capitalului (VFNA/K)

Lei

-3.229.011,92

In cadrul Anexelor 1 si 2 - Analiza financiara a proiectului la ambele scenarii pot fi găsite tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiara realizate.

 • 4.7 Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performantă economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost - beneficiu sau, după caz, analiza cost - eficacitate

Analiza economica evalueaza contribuția proiectului la bunăstarea economica a regiunii.

Plecând de la tabelele analizei financiare, analiza economica, prin intermediul definirii factorilor de conversie adecvați, pentru fiecare dintre articolele fluxurilor de intrare si de ieșire, schițează un tabel care include costurile si beneficiile sociale care nu au fost luate in considerare de către analiza financiara.

Metodologia folosita pentru evaluarea contribuției proiectului la bunăstarea economica si sociala a UAT Municipiul PLoiesti, ca urmare a implementării investiției, consta in transformarea preturilor pieței utilizate in analiza financiara in preturi contabile si luarea in considerare a externalitatilor care conduc la costuri si beneficii sociale, care nu au fost avute in vedere in analiza financiara pentru ca nu generează cheltuieli sau venituri bănești pentru proiect.

Analiza socio-economica s-a efectuat pe baza corecțiilor fiscale privind impozitele’directe si indirecte, plățile asigurărilor sociale si determinarea externalitatilor.                          —

i.

Efectuarea corecțiilor fiscale

In evaluarea intrărilor si ieșirilor taxa pe valoarea adaugata precum si plățile asigurărilor sociale au fost excluse din calcul.

Corecții fiscale

Pentru a efectua o evaluare cat mai corecta a fluxurilor de numerar s-au folosit următorii factori de conversie.

Factori de conversie

Impozite si taxe

TVA

%

19%

Impozitul pe venit

%

10%

Contribuție angajator

%

2,25%

Contribuția     asiguratorie

pentru munca

%

2,25%

Contribuție angajat

%

35,0%

CAS

%

25,0%

Sanatate

%

10,0%

In cadrul analizei economice nu s-a aplicat nicio corecție fiscala: aceasta inseamna ca nu au fost incluse transferuri, subvenții sau taxe indirecte in analiza financiara.

Evaluarea externalitatilor

Transporturile influențează si, la rândul lor, sunt influențate de caracteristicile dezvoltării economice. Ele contribuie, in mod substanțial la formarea P.I.B., creeaza oportunități pentru angajarea forței de munca si beneficii indirecte orientate către dezvoltarea regionala si globalizare.

Strategia municipalității in domeniul transporturilor vizeaza, in principal, acele acțiuni menite sa conducă la fluidizarea transportului rutier si creșterea siguranței circulației.

S-au luat in considerare costurile si beneficiile neluate in considerare la analiza financiara după cum urmeaza:

Beneficii economico- sociale directe - cuantificabile:

Principalul beneficiu socio-economic il reprezintă reducerea emisiilor poluante, prin -Scăderea anuala estimata cu 15,1% a gazelor cu efect de sera in primul an de operare a investiției comparativ cu scenariul „fara proiect”, ca urmare a:

• creșterii anuale estimata cu 5,6% a numărului de pasageri transportați in cadrul sistemelor de transport public de calatori in primul an de operare a investiției comparativ cu scenariul „fara proiect”


creșterii anuale estimata cu 3% numărului de persoane care utilizea traseele pentru biciclete in primul an de operare a investiției comparativ ci „fara proiect”

creșterii anuala estimata cu 24,88% numărului de persoane care

utilizează


traseele/zonele pietonale in primul an de operare a investiției comparativ cu scenariul „fara proiect”


Alte beneficii socio-economice cuantificabile sunt prezentate mai jos:

k

R< ț

impulu

î

1

F


Diminuarea timpului petrecut pentru cautarea unui loc de parcare


k

' R

t;

educere arifului 1 parcare

a      1

a

1

F


1

'        R

rr

aducere lortalitat

a      1

:ii

1

F


Eliminarea taxelor care ar fi fost plătite pentru a parca in centrul orașului        prin

parcarea in cadrul terminalului      si

folosirea mijloacelor      de

transport in comun


Reducerea mortalitatii


datorate aerului


poluării


O analiza detaliata a acestor beneficii economico-sociale se prezintă in Analiza socio-economica a proiectului.

Beneficii economico-sociale necuantificabiie:

 • •  reducerea consumului de carburanți si scăderea costurilor lucrărilor de intretinere si reparații ale autovehiculelor deținute de locuitorii din zona;

 • •   creșterea accesibilității si atractivitatii zonei;

 • •  reducerea gradului de poluare prin scăderea emisiilor diverselor noxe si reducerea volumului de praf;

 • •  creșterea siguranței si confortului in trafic din punct de vedere funcțional;

 • •  fluidizarea traficului in toata zona de gestiune a clădirii statie capat de linie;

 • •  creșterea calitatii vieții / standardului de viata si a condițiilor sociale in comunitățile afectate de realizarea terminalului multimodal, pentru:

 • -   salariatii care fac naveta de acasa la serviciu cu autovehicule;

locuitorii din zona, care vor beneficia de aer mai curat, prin reducerea emisiilor de noxe si a volumului de praf;

 • -   pietonii, care vor beneficia de condiții imbunatatite de deplasare si siguranța;

 • -   biciclistii care vor avea un spațiu special amenajat pentru circulație;

 • -   operatorii economici, turiștii si localnicii, care vor beneficia de o accesibilitate sporita si astfel de toate avantajele care deriva din aceasta.

 • •   imbunatatirea valorii timpului social;


 • •  creșterea numărului de persoane care vor utiliza mijloacele de transport bicicleta pentru deplasări in oraș ca urmare a creșterii accesibilității si artera rutiera vizata de proiect;

 • •  creșterea siguranței circulației si a confortului optic pentru conducătorii auto;


 • •  creșterea valorii terenurilor si a clădirilor din zona prin creșterea atractivitatii zonei.

Prin implementarea proiectului se preconizează o creștere a numărului de persoane care utilizează mijloace de transport in comun cu 440.856 de persoane in primul an de operare al proiectului (conform studiului de trafic) fata de varianta fara proiect, ținând cont de următoarele:

 • -   realizarea clădirii statie capat de linie va constitui o mai mare flexibilitate (in același loc se găsesc taxiuri, tramvaie, autobuze, microbuze);

 • -  existenta a 80 de locuri de parcare care s-a estimat ca vor fi destinate persoanelor care utilizează mijloace de transport in comun sau biciclete;

 • -   creșterea frecventei de circulație a mijloacelor de transport;

 • -  respectarea programului de transport;

 • -   creșterea confortului si siguranței cu mijloacele de transport in comun.

De asemenea, prin implementarea proiectului se preconizează o reducere a timpului de călătorie in oraș. Astfel, ipotezele de calcul avute in vedere pentru estimarea reducerii timpului de călătorie sunt următoarele:

estimare distanta medie parcursa in oraș de autovehicule de 3,5 km (distanta intre terminal si centrul orașului = 3,3 km)

 • -  viteza medie de deplasare in oraș = 30 km/h

 • -  timp mediu estimat pentru deplasarea in oraș (terminal - centrul orașului + parcare) = 14 minute

 • -  estimare timp mediu de cautare loc de parcare = 7 minute

 • -  timpul necesar căutării unui loc de parcare se va reduce de la 7 minute la 0 minute (va fi eliminat)

 • -   se va realiza asigurarea flexibilității.

Astfel, rezulta o reducere a timpului de călătorie in oraș. De asemenea, la reducerea timpului de călătorie in oraș contribuie si creșterea frecventei de circulație a mijloacelor de transport, precum si respectarea programului de transport.

Costurile econom ico-sociale necuantificabile:

Externalitatile negative pe care le aduce proiectul se refera la creșterea gradului de poluare pe parcursul executării lucrărilor de construcție.

Evaluarea intrărilor si ieșirilor in preturi contabile

In afara influentelor de ordin fiscal si al externalitatilor, preturile reale sunt distorsionate de mecanismele de piața. In cadrul analizei economice s-au aplicat următoarele corecții fiscale:

Factori de conversie

Valoare

Factori de conversie - Investiție

0,96

Factori de conversie - Venituri din operare

0,96

Factori de conversie - Costuri de înlocuire

0,82

Factori de conversie - Costuri de operare - SCF standard

0,96

Factori de conversie - Costuri de operare - Alte cheltuieli generale

1,00

Factori de conversie - Costuri salariale - forța de munca calificata

1,00

Verificarea rentabilității economice a proiectului


Rezultatele analizei economico-sociale sunt prezentate in tabelul ce urmeafe\<lndicatorii economici arata ca proiectul de investiții are o rentabilitate sociala ridicata, deprind rata de actualizare de 5%, in scenariul recomandat:                                   X.

Scenariu I

Rata rentabilității economice

%

8,02%

Venitul net actualizat economic

Lei

31.211.627

Raportul beneficii/costuri

%

1,3

Scenariu II

Rata rentabilității economice

%

7,89%

Venitul net actualizat economic

Lei

23.533.464

Raportul beneficii/costuri

%

1,3

Analiza economica are in vedere intrările si ieșirile economice ale proiectului. Raportul beneficiu/cost releva efectul benefic al proiectului asupra economiei locale superior costurilor economice si sociale pe care acesta le implica. Rata interna de rentabilitate economica in scenariul recomandat este superioara ratei sociale de discontare de 5% ceea ce reflecta rentabilitatea din punct de vedere economic a proiectului.

De asemenea, raportul beneficii/ cost este supraunitar.

Analiza economica detaliata poate fi regăsită in cadrul Anexelor 1 si 2 aferente ambelor scenarii analizate.

4.8 Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate isi propune sa stabilească cat de sensibil va fi viitorul obiectiv la unele modificări ale variabilelor cheie, ce pot aparea in cursul exploatării sale viitoare si se concretizează in variații ale indicatorilor privind rentabilitatea financiara si economica a proiectului - RRF (rata interna de rentabilitate) si VFNA (venitul financiar net actualizat).

Procedura recomandata pentru evaluarea riscului se bazeaza pe:

 • •  ca un prim pas, o analiza a senzitivitatii, care reprezintă impactul pe care schimbările presupuse ale variabilelor care determina costuri si beneficii le are asupra indicilor economici calculați (valoarea actuala neta);

 • •   un al doilea pas va fi studierea distribuțiilor probabile ale variabilelor selectate si calcularea valorii așteptate a indicatorilor de performanta a proiectului.

Scopul analizei senzitivitatii este de a selecta «variabilele critice » ai parametrilor modelului, care este acela ale cărui variații, pozitive sau negative, comparate cu valoarea utilizata ca cea mai buna estimare in cazul de baza, au cel mai mare efect asupra ratei interne a rentabilității sau valorii actuale nete. Criteriile care vor fi adoptate pentru alegerea variabilelor critice diferă in funcție de proiectul specific si trebuie sa fie corect evaluate caz cu caz.

Analiza de senzitivitate isi propune sa stabilească cat de sensibil va fi viitorul obiectiv la unele modificări ale variabilelor cheie, ce pot aparea in cursul exploatării sale viitoare si se concretizează in variații ale indicatorilor privind rentabilitatea financiara a proiectului - RIR (rata interna de rentabilitate) si VNA (venitul net actualizat).

O > socii        ?{

Variabilele care influențează sustenabilitatea proiectului in perioada de Exploatare Sustenabilitatea proiectului este data de valoarea cumulata a fluxului de nurn^^e;la


'W

un


& I uuoici lauimaica piuicL,iuiui caic udia uc vdiuaicd uuniuiciici ci iiuauiui uc i iuiii^cII uc id ui i an la altul. Pentru scenariul luat in considerare in Analiza financiara, preotul demonstrează sustenabilitatea după cum reiese din Tabelul nr. 5 din cadrul Anexelor,^ ' si 2. Astfel, pentru determinarea riscurilor privind rentabilitatea investiției s-au avut in vedere elementele determinante ale fluxului de numerar anual.

Rezultatele Analizei financiare se bazeaza pe o serie de ipoteze de modificare pentru fiecare variabila. Valorile variabilelor utilizate in analiza pot suferi modificări si pot afecta situația preconizata. In acest sens, este necesar sa se testeze senzitivitatea valorilor actualizate la modificări ale variabilelor cheie.

Variabilele cheie identificate se refera la costurile si beneficiile generate de proiect in perioada post-implementare.

Pe langa scenariul de baza, s-au realizat următoarele scenarii:

Scenariul I presupune modificarea costurilor cu investiția cu +-5% fata de scenariul de baza, drept urmare valorile VNAF/C, VNAF/K, RRF/C, RRF/K si VANE devin:

Variație costuri investiție

VANF/K (Lei)

VANF/C (Lei)

Scl

Scl

5%

-3.720.368,21

-106.569.037,02

0%

-3.720.368,21

-101.567.288,95

-5%

-3.720.368,21

-96.565.540,89

Variație costuri investiție

RRF/K (Lei)

RRF/C (Lei)

Scl

Scl

5%

-3,47%

-13,67%

0%

-3,47%

■ 13,5%

-5%

-3,47%

-13,33%

După cum se poate observa variația cu pana la 5% a costurilor de investiție influențează, insa nu semnificativ, indicatorii financiari ai investiției.

Subliniem, totuși, faptul ca proiectul poate varia in ceea ce privește cheltuielile investitionale cu aproximativ 20%.

Scenariul II presupune creșterea costurilor de operare în intervalul +20% fata de scenariul de baza, si ca urmare creșterea sumelor alocate de la buget pentru acoperirea cheltuielilor. Aceste costuri suplimentare vor fi asigurate in mod cert de la bugetul local datorita beneficiilor economico-sociale ale proiectului.

De asemenea, variația cu pana la 20% nu influențează semnificativ indicatorii financiari ai investiției. Ținând cont ca investiția care face obiectul proiectului va fi susținuta de la bugetul local, o creșterea a cheltuielilor nu reprezintă o amenințare a sustenabilitatii proiectului.

Insa, avand in vedere evoluția pe piața a costurilor cu materialele si cu forța de munca, atat la nivel național cat si european, consideram ca valoarea costurilor investitionale se poate majora semnificativ in perioada de implementare a proiectului.


Aceasta afirmație are la baza si evoluția ascendenta in ultimii ani a costuri munca in domeniul construcțiilor (cf. INSSE s-a inregistrat o creștere de 52,3^Th^nul;2 fata de 2016) si a materialelor de construcții pentru proiectele de investiții (cONj^SE inregistrat o creștere de 20,2% in anul 2018 fata de 2016).                         z uL

Astfel, putem sublinia faptul ca proiectul poate varia in ceea ce privește cheltuielile investitionale cu aproximativ 20% in următorii ani.

Ținând cont de cele expuse mai sus, obiectivul de investiții nu este sensibil la eventualele schimbări ce pot surveni pe piața intrucat sustenabilitatea proiectului pe perioada de implementare si operare nu este afectata.

4.9 Analiza de riscuri, masuri de prevenire/ diminuare a riscurilor

In cadrul acestui capitol se va prezenta analiza calitativa de risc a proiectului ce include trei etape:

a)   Identificarea riscurilor ce pot afecta proiectul

Riscuri interne:

Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfășurare al activitatilor prevăzute in planul de acțiune al proiectului, in faza de proiectare sau in faza de execuție:

 • •  Slaba planificare a activitatilor din partea UIP;

 • •  Comunicarea defectuoasa intre entitatile implicate in implementarea proiectului si furnizorii de servicii si de lucrări;

 • •  Etapizarea eronata a lucrărilor.

Riscuri externe:

Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul proiectului:

 • •  Obligativitatea repetării procedurilor de achiziții datorita gradului redus de participare la licitații;

 • •  Obligativitatea repetării procedurilor de achiziții datorita numărului mare de oferte neconforme primite in cadrul licitațiilor;

 • •  Nerespectarea termenelor stabilite pentru terminarea lucrărilor de execuție;

 • •  Nerespectarea prevederilor din caietele de sarcini privind calitatea lucrărilor;

 • •  Costurile de investiție vor fi mai mari decât bugetul alocat;

 • •  Creșterea peste limitele de 1 % - 5% analizate in proiect a materialelor de construcție;

 • •  Modificări majore ale cursului de schimb valutar;

 • •   Instabilitate legislativa.

Riscuri contractuale

 • •  Nerespectarea contractelor.

b)   Estimarea riscului, adica determinarea importantei fiecărui risc pe baza unei evaluări a consecințelor sale asupra proiectului

Estimarea gradului de importanta a fiecărui risc s-a făcut pe baza evaluării consecințelor sale asupra proiectului, după cum urmeaza:

Descriere risc

Consecințe

Estimare grad de importanta

RISCURI INTERNE

Slaba planificare a activitatilor din partea UIP

întârzieri in îndeplinirea termenului de implementare a proiectului.

o c,

Comunicarea    defectuoasa    intre

entitatile implicate in implementarea proiectului si furnizorii de servicii si de lucrări

întârzieri in respectarea contractelor cu furnizorii si in îndeplinirea termenului de implementare a proiectului.

Scăzut

Etapizarea eronata a lucrărilor

Erori aparute in realizarea lucrărilor necesare implementării proiectului

Scăzut

RISCURI EXTERNE

Obligativitatea repetării procedurilor de achiziții datorita gradului redus de participare la licitații

Nerespectarea     termenului     de

implementare prevăzut in contractul de finanțare

Scăzut

Obligativitatea repetării procedurilor de achiziții datorita numărului mare de oferte neconforme primite in cadrul licitațiilor

Nerespectarea     termenului     de

implementare prevăzut in contractul de finanțare

Scăzut

Nerespectarea termenelor stabilite pentru terminarea lucrărilor de execuție

Nerespectarea     termenului     de

implementare prevăzut in contractul de finanțare

Scăzut

Nerespectarea prevederilor din caietele de sarcini privind calitatea lucrărilor

Calitate inferioara a lucrărilor de construcție achiziționate

Scăzut

Costurile de investiție vor fi mai mari decât bugetul alocat

Neimplementarea proiectului

Scăzut

Creșterea peste limitele de 1% - 5% analizate in proiect a materialelor de construcție

Depășirea bugetului alocat

Mediu

Modificări majore ale cursului de schimb valutar

Depășirea bugetului alocat

Mediu

Instabilitate legislativa

Neimplementarea proiectului

Mediu

RISCURI CONTRACTUALE

Nerespectarea contractelor

Prelungirea       termenului       de

implementare

Scăzut

c) Administrarea/ gestionarea riscului

Administrarea/ gestionarea riscului presupune stabilirea celor mai bune acțiuni ce trebuie întreprinse pentru a preveni sau gestiona riscurile identificate.

- Administrarea riscurilor interne - s-au luat următoarele masuri:

- In planificarea logica si cronologica a activitatilor a fost întocmită o strategie de monitorizare a implementării proiectului;

Managerul de proiect se va ocupa direct de colaborarea in bune condiții cu părțile implicate in realizarea proiectului;

In planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in graficul Gantt au fost prevăzute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

- Administrarea riscurilor externe - s-au luat următoarele masuri:

Asigurarea condițiilor pentru spijinirea liberei concurente pe piața, in vederea obținerii unui număr cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achiziție de lucrări;


Asigurarea condițiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piața, ițp^deteă; obținerii unui număr cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedu^>Cde achiziție de servicii;

UIP va verifica constant stadiul realizării activitatilor;                             4^

Se vor elabora caiete de sarcini care prevăd nivelul mimim acceptabil pentru serviciile de construcție;


Monitorizarea continua a preturilor de piața;

Estimarea cat mai realista a creșterii preturilor pe piața; Includerea in proiect a unor sume pentru cheltuieli neprevăzute; Monitorizarea continua a legislației in vigoare.

- Administrarea riscurilor contractuale - s-au luat următoarele masuri:

In scopul reducerii riscurilor contractuale, se vor institui reguli stricte pentru a asigura capacitatea de îndeplinire la timp a contractului de către furnizori, prin stabilirea unor prevederi clare in cadrul contractelor.

 • 5. SCENARIUL/ OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA, RECOMANDATA

5.1. Comparația scenariilor opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Din punct de vedere tehnic, scenariile constructive analizate sunt similare cu excepția aspectelor indicate mai jos:

SCENARIUL I

Amenajare si reconfigurare zona Piața 1 Decembrie 1918

Se vor separa fluxurile rutiere si pietonale in zona Pieței 1 Decembrie 1918 astfel incat sa se evite conflicte intre cele doua moduri de deplasare si totodată sa se evite aglomerația rutiera.

SCENARIUL II

Amenajare si reconfigurare zona Piața 1 Decembrie 1918

Se vor monta semafoare pietonale si rutiere astfel incat sa se gestioneze toate conflictele intre cele doua moduri de deplasare.

Criteriile de natura financiara si socio-economica ce determina scenariul recomandat sun prezentate in tabelul de mai jos:

Criteriu

Scenariul 1

Scenariul II

Cost total de investiție (lei cu TVA)

42.255.561,00

30.693.801,84

Raportul ERR economic ( %)

8,02%

7,89%

5.2 Selectarea si justificarea scenariului/ opțiunii optime recomandate

Din punct de vedere financiar si socio-economic, scenariul recomandat este Scenariul I. deoarece:

• ERR economic este mai mare

 • •     raportul VANE - valoarea actualizata neta economica este mai bun

 • •      costurile de întreținere si reparații sunt mai reduse decât cele aferente din Scenariul II.

• Reducerile de emisii de GES sunt mai mari in cazul scenariului I

•■ jl-’'' ■'

Analiza privind alegerea scenariului optim a avut in vedere evoluția normata a tra®dulpiiin:; zona pieței 1 Decembrie 1918, respectiv aspecte cuantificabile dpdv economic. "C , *   »r

Trebuie menționat totuși ca in imediata apropiere, pe ampriza actualei uzine UPEȚF^Mpw^v 1MAI se va dezvolta un ansamblu comercial de mari dimensiuni, ce va genera cel mai • probabil valori semnificative de trafic suplimentar in zona, greu de estimat la acest moment.

Astfel din punct de vedere calitativ devine cu mult mai fezabil scenariul I deoarece fluxurile de pietoni si vehicule sunt total separate in zona Gării de Sud, ceea ce va duce la viteze constante de deplasare a vehiculelor si implicit emisii de GES reduse.

 • 5.3. Descrierea scenariului/ opțiunii optime recomandate, privind:

• Obținerea si amenajarea terenului

Terenul total ocupat de obiectivul de investiție este situat in zona de Sud-Vest a municipiului Ploiești cu o suprafața de 33.843,50 mp.

Pentru realizarea lucrărilor sunt necesare desființări a unor clădiri expropriate cu o suprafața totala de 302,50 mp.

Restul de teren însumând o suprafața de 33.761,00 mp lucrările obiectivului de investiție se vor realiza pe domeniul public al municipiului Ploiești.

Se vor desface toate amenajările de tip platforma (carosabila, pietonala etc.) existente.

Se vor devia următoarele rețele:

Rețea de alimentare cu apa

Prin prezenta investiție se prevăd soluții pentru devierea/relocarea si protejarea rețelelor de apa aflate in zonele de studiu pentru următoarele conducte:

conducte existente Piața 1 Decembrie:

o OL Dn 400 mm, L= 215 ml

o FO Dn 125 mm, L= 80 ml o Azbo Dn 300 mm, L=80 ml o FO Dn 100 mm, L= 65 ml o OL Dn 100 mm, L = 50 ml

După realizarea noilor conducte de apa potabile, conductele existente se vor dezafecta prin proiect (daca conducta respectiva se regăsește pe limita proiectului de investiții) sau de către operatorul APA NOVA Ploiești, conform precizărilor din aviz si din adresele de corespondenta privind soluția tehnica.

Lungimea rețelei de apa potabila propusa pentru extindere si relocare/deviere este impartita pe diametre astfel:

De 315 x 18,7 mm, L = 210 ml

De 250 x 14,8 mm, L = 85 ml

De 160 x 9,5 mm, L= 10 ml

De 110 x 6,6 mm, L = 90 ml

Pentru zonele unde se realizează relocări/ devieri ale conductei de apa, amplasamentul ales pentru noile rețele de apa va fi in imediata apropiere a conductei vechi, (identificata prin sondaje), astfel incat pentru raportarea branșamentelor (cuplarea branșamentelor din PEID existente, la noua conducta) sa fie necesar un minim de cantitati de lucrări. Pe zonele unde nu se poate poza langa conducta existenta se alege un traseu convenabil, ținând cont si de poziția celorlalte ratele edilitare si construcții subterane.

Relete de canalizare

Având in vedere marirea profilului transversal al drumului ;sPJțfip.ljgi^ desființarea actualelor trotuare, este necesara deviarea paț^tc^S^ conductelor de canalizare astfel incat acestea sa se gas6jjȘp^3^ amplasamentul trotuarului proiectat.

Rețea energie electrica:

Devierea canalului de rețea electrica LES 6kV este necesara deoarede pjiijî’ lărgirea pârtii carosabile acestea nu se mai afla in amplasamentul trotuarului-

Relete de comunicații

Având in vedere marirea profilului transversal al drumului si implicit desființarea actualelor trotuare, este necesara deviarea parțiala a rețelelor de comunicații astfel incat acestea sa se gaseasca in amplasamentul trotuarului proiectat.

• Asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului

Amplasamentul străzi este deja prevăzut cu branșamente de utilitati, fiind necesare doar relocări punctuale (vezi cap. anterior).

• Soluția tehnica, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrări pentru investiția de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propuși

______Scenariul I Recomandat__ Amenajare si reconfigurare zona Piața 1 Decembrie 1918

Drumuri si platforme

Sistematizare verticala

Masurile de sistematizare verticala generala prevăzute prin proiect au in vedere realizarea de pante longitudinale si transversale in scopul preluării apei meteorice de pe amplasament si limitarea cantitatilor de pamant necesar a fi transportate.

Pentru realizarea sistematizării verticale sunt necesare următoarele operațiuni

 • •  desfacere structura rutiera existenta pe o suprafața de cca. 9.000 mp

 • •  desfacere trotuare existente pe o suprafața de cca. 500 mp

Mărimile elementelor geometrice ale drumurilor s-au realizat conform reglementarilor aflate in vigoare sau sunt calculate in baza unor elemente si parametri rezultați din acestea. Determinanta a fost intensitatea traficului de perspectiva după 15 ani de la terminarea construcției drumului, in funcție de care se fixeaza viteza de baza.

Traseul in plan

Lungimea totala a drumurilor supuse modernizării, din incinta terminalului Pieței 1 Decembrie 1918, este de 371 ml, respectiv 230 ml reprezentând intersecția din fata Gării de Sud.

Rețeaua rutiera interioara este asimilata străzilor de categoria a IIl-a, fiind încadrata in categoria de importanta ,,C" pentru lucrări de construcții. Viteza de proiectare este de 25 km/h.

Razele de racordare in plan sunt de 10,00 m.

Drumurile vor fi incadrate de borduri 20x25 din beton. Pentru delimitarea altor zone funcționale (de ex.: trotuare) se vor folosi borduri 10x15 din beton.


In interiorul zonei terminalului este prevăzută o zona de parcare de tip park&ride, cu o. capacitate de 26 locuri si 2 locuri pentru persoane cu dizabilitati, respectiv, zone de parcareJ de tip parcare cu timp limitat pentru îmbarcarea sau debarcarea persoanelor ce folosesc mijloacele de transport in comun sau trenul, cu o capacitate de 16 de locuri^și.2 locuri. pentru persoane cu dizabilitati.                                                           c'2

Prin proiect sunt prevăzute piste de biciclete (70 ml), cu latimea de 1,00 m, in interiorul terminalului multimodal. Acestea sunt realizate dintr-o structura elastica si sunt evidențiate prin marcaj plin amprentat (70 mp) si marcaje longitudinale (140 ml).

Este prevăzută deasemenea si amenajarea unui loc special de parcare si preluare a bicicletelor de tip bike-sharing / bike-rental cu rastel. Aceasta locație se va afla in fata intrării principale a Gării de Sud si va cuprinde cca. 20 de locuri speciale de parcare a bicicletelor.

In stafiile de transport in comun si pe zonele unde trotuarul este adiacent pârtii carosabile se vor amplasa parapeti pietonali (balustrade) din otel.

Profilul in lung

Drumurile pe care se desfasoara investiția prezintă in profilul longitudinal declivitati mici cu valori cuprinse intre 0,3 -1,3%.

In plan vertical raza de racordare este de 4.000 m.

Profilul transversal tip

In concordanta cu normele tehnice actuale si ținând cont de clasa tehnica III in care se incadreaza rețeaua de drumuri din incinta Terminalului Multimodal, se va adopta următorul profil transversal tip, avand partea carosabila cu doua benzi de circulație (o banda pe sens :

lățime carosabil

5,00-11,50 m

trotuare

lățimi variabile preponderent de circa 1,80 - 4,00 m

pista de biciclisti

1,00 m lățime si 70 ml lungime

panta transversala carosabil

2,5% - de tip panta unica si de tip panta acoperiș

panta transversala pe trotuare

2,0%

Structura rutiera

Structura rutiera a fost dimensionata considerând ca factori principali traficul si ciclurile repetate de inghet - dezgheț.

a) Structura rutiera pentru drumurile din incinta Pieței 1 Decembrie 1918 (Gara de Sud):
 • • 4 cm strat de uzura SMA 16 rul 50/70 (MASF 16);

 • • 6 cm strat de legătură EB 22.4 leg 50/70 cu aditiv de adezivitate (BAD 22.4);

 • • 8 cm strat de baza EB 31.5 baza 50/70 (AB 31.5);

 • • 25 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%;

 • • 25 cm fundație de balast;

 • • 20 cm strat de forma din balast.

  _

  b) Structura rutiera pentru amenajarea a parcărilor cu timp limitat si a in comun:


platformelor de staționare in statii pentru mijloacele de transport
 • • 25 cm beton de ciment BCR 4;

 • •  Hârtie Kraft;

 • • 2 cm strat de nisip;

 • • 20 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

 • • 25 cm strat de fundație de balast;

 • • 7cm strat de forma din nisip.


c) Trotuare si piste de biciclisti:
 • • 4 cm beton asfaltic EB 8 rul 50/70 (BA 8);

 • • 12 cm balast stabilizat cu ciment 4%;

 • •  5 cm nisip pilonat;

 • • variabil umplutura pamant compactat.

Lungimi si suprafețe

lungimea drumurilor din incinta

371 ml

lungime intersecție

230 ml

suprafața drumuri

6.889 mp

parcari in incinta

1.048 mp

platforme de staționare in statii pentru mijloace de transport in comun

705 mp

trotuare in cadrul terminalului

4.020 mp

borduri 20x25 din beton

1.608 ml

borduri 10x15 din beton

448 ml

pista de biciclete Terminal

70 ml

lungime parapet pietonal (balustrade) de otel

552 ml

statii bike-sharing

20 locuri

Preluarea apelor meteorice

Pantele transversale si longitudinale ale drumurilor si platformelor vor asigura scurgerea apelor pluviale către gurile de scurgere proiectate in incinta amenajata.

Canalizarea apelor

In zona Pieței 1 Decembrie 1918, conform solicitărilor Apa Nova Ploiești, se reconfigureaza traseul conductelor, pe amplasamentul proiectului.

Astfel in zona din stanga, se va executa un colector Dn 400 mm care va prelua canalizarea existenta si branșamentele existente. Acesta va avea lungimea de 90 ml.

In zona din dreapta se va executa un colector Dn 315 mm, care va prelua canalizarea si branșamentele existente din zona. Acesta va avea lungimea de 102 ml.

In cele doua colectoare se vor racorda gurile de scurgere si conductele care preiau apa de la rigolele Dn 250 mm prevăzute la parcari. înainte de descărcarea apelor pluviale colectate de pe suprafața parcărilor din aceasta zona, acestea vor trece prin separatoarele de hidrocarburi prevăzute SH4 si SH5.

După preluarea tuturor racordurilor, conductele existente de canalizare propuse pentru defiintare, se vor umple cu beton fluid si se va realiza blindarea tuturor legaturilor funcționale.


Guri de scurqere proiectate

Gurile de scurgere proiectate sunt prevăzute cu sifon si depozit, conform STAiO»* au rolul de a prelua apele pluviale.

Racordurile gurilor de scurgere se vor executa din PVC SN8 SDR34 cu <j>ext 200/5,9 mm. Conducta de racord a gurii de scurgere cu colectorul de canalizare se va executa din tuburi


Indicatoare, panouri si marcaje rutiere sau de orientare

Indicatoarele prevăzute răspund cerințelor de avertizare, de reglementare (prioritate, restricție si obligație) si de orientare - informare.

In proiect sunt prevăzute următoarele lucrări de semnalizare:

> Marcaje:
 • •  marcaje orizontale longitudinale pentru demarcarea benzilor de circulație si pentru delimitarea locurilor de parcare;

 • •  marcaje orizontale longitudinale pentru demarcarea pistelor de biciclete;

 • •  marcaj plin amprentat piste de biciclete;

 • •  marcaje orizontale transversale;

 • •  marcaje orizontale de ghidare;

 • •  marcaje orizontale de orientare - informare;

 • •  marcaje orizontale amprentate pentru semnalizarea pistelor de biciclete;

 • •   marcaje tactile.

Marcajele vor fi permanente, realizate cu vopsea alba sau roșie, după caz.

Lungimile totale sau numărul de marcaje orizontale sunt prezentate in tabelul de mai jos:

marcaje orizontale longitudinale pentru demarcarea benzilor de circulație si pentru delimitarea locurilor de parcare

1.523 ml

marcaje orizontale longitudinale pentru demarcarea pistelor de biciclete

140 ml

marcaj plin amprentat piste de biciclete

70 mp

marcaje orizontale transversale

256,62 mp

marcaje orizontale de ghidare

76,69 mp

marcaje orizontale de orientare - informare

38 buc

marcaje orizontale amprentate pentru semnalizarea pistelor de biciclete

20 buc

marcaje tactile

500 buc

> Indicatoare rutiere:
 • •  indicatoare semnalizare banda de mers;

 • •   indicatoare direcție;

 • •   indicatoare treceri de pietoni;

 • •  indicatoare parcare;

 • •  indicatoare diverse.

In total sunt prevăzute un număr de 96 de indicatoare de diverse tipuri (vezi planul cu semnalizările propuse


> Semafoare:
 • •  semafoare vehicule

 • •  semafoare pietoni


Semafoarele vor fi montate pe stâlpi de metal, cu sau fara consola, ampfasațEfezoîn^de protecție a drumului.

Semafoarele vor comunica cu dispeceratul ce se va construi la terminalul Gageni. Sistemul de management al traficului va comanda aceste semafoare in funcție de pozitile mijloacele TPU in trafic astfel incat sa prioritizeze circulația acestora prin intersecțiile semaforizate.

Descriere

Incinta terminal Gara de Sud

1

Stâlp pentru indicatoare

60

2

Semafor vehicule

4

3

4

Lampa galben intermitent pentru treceri de pietoni

24

5

Consola stâlpi

1

Soatii verzi

Prin proiect este prevăzută amenajarea de spatii verzi după cum urmeaza:

 • •  spatii verzi inierbate -141 mp;

 • • arbori platanus x hybrid (platan) - 6 bucăți.

Sistem de irigații

Necesarul de apa va fi asigurat in funcție de tipul speciei astfel:

Pentru arborii, arbuști se va asigura udare cu aspersoare statice tip spray si manuala;

- Pentru gazon se va realiza un sistem de irigații prin aspersiune.

Sistemul de irigații consta in următoarele componente:

 • -  Sursa de apa;

 • -   Sistem de distribuție a apei;

 • -  Sistem de udare;

Necesarul de apă pentru irigații se va acopri din rețeaua publica locala. Cantitatile de apa utilizate se vor contoriza.

Sistemul de distribuție a apei este de tip ramificat alcătuit din: conducte magistrale, conducte secundare care alimentează zonele de udare, armaturi cu acționare manuala de izolare si reglaj, electrovane pentru zonele de udare, comandate de programatoare echipate cu senzor de ploaie.

Sistemul de udare este manual sau automat pentru ariile cu gazon. Udarea automata se realizează cu aspersoare de tip rotativ escamotabil cu raza de udare in funcție de dimensiunile suprafețelor de gazonsi aspersoare statice tip spray. Din considerente tehnico-economice udarea se face zonal secvențial in conformitate cu schema funcționala propusa.

Instalații electrice

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric general alimentat din rețeaua electrica a operatorului de distribuție.


Racordul la gospodăria electrica principala va fi echipat cu bloc de m|ăir^pentru, contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură va conșfjt^lirhi^ contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatoruly^<x^;z

Instalația electrică de iluminat exterior se va compune din:

 • >  iluminatul căilor de circulație auto;

 • >  iluminatul căilor de circulație pietonală.

Corpurile de iluminat s-au ales în funcție de destinație și de nivelul de iluminare cerut, astfel pentru căile de circulație auto și iluminatul parcărilor se vor folosi corpuri de iluminat cu 6080 LED-uri, în construcție etanșa, IP67, iar înălțimea stâlpului va fi de 7 m.

Fiecare stâlp de iluminat exterior va fi prevăzut la bază, în propria construcție metalică cu disjunctor de protecție individual; acest spațiu poate adăposti și alte elemente destinate alimentării camerelor de supraveghere video montate pe stâlpi - circuite de protecție a alimentării sau media convertor FO-Cupru cablu de date/ coaxial (a se tine cont de instalația de supraveghere video).

Camere de supraveghere video

Pentru supravegherea video se vor folosi camere video cu IR in construcție antivandalism.


Datorită distantelor mari între acestea și dispeceratul complexuluCs-a adoptați centralizare locală a semnalelor video și de transmitere a acestora până înfir-a c dedicata, cu rol de camera de comunicații.                                 F3* **

Datorita distantei peste 200 m, camerele video se vor alimenta cu fibră optică’fny armată, montata îngropat în pământ alături de un cablu de alimentare electrică.

în acest caz conectarea la camera de supraveghere se va realiza prin intermediul unui media convertor montat în structura stâlpului de iluminat, la baza sa, alături de circuitele de protecție a iluminatului

Amplasarea exactă a camerelor de luat vederi se va face ținându-se cont de acoperirea întregului obiectiv.

In camera de comunicații se vor centraliza toate semnalele de la camerele video din complex și din imobil, acestea putând fi înmagazinate pe medii de stocare (rack cu server de stocare dedicat) și păstrate minim 30 zile.

Din instalația de supraveghere se va prelua o comunicație către o matrice video ce va proiecta pentru dispecer imagini din instalația de supraveghere în timp real sau de pe serverele de stocare din camera de comunicații.

Din sistem vor putea fi conectate prin rețeaua de date orice persoane cu drepturi corespunzătoare de acces la sistemul de supraveghere oriunde în complex sau chiar în afara acestuia dacă necesitățile o cer (supraveghere firmă de pază într-o locație la distantă, post politie etc).

Control acces

Accesul în/ din incinta va fi securizat, făcându-se cu o bariera comandata prin intermediul unor cititoare de cârd sau cititoare de proximitate RFID (Radio-Frequency IDentification) cu distanta lunga de citire 10-15 m amplasate direct la bordul mașinilor.

In spațiile importante din incinta accesul se va face securizat cu cititoare de cartela.

Toate punctele de control acces se vor conecta între ele, se vor semnaliza în dispecerat, iar toate disfuncționalitățile se vor trata de personal specializat.

întregul sistem va fi centralizat, cârdurile vor avea siguranță mărită, de tip smart-card sau similar, soluțiile de implementare vor prevedea anti-passback, iar ieșirile de siguranță vor fi integrate în sistem.

Alimentarea întregului sistem se va face din sursa de alimentare vitală de rang I, prin intermediul UPS-ului.

Instalații de priză de pământ

Protecția se face conform SR EN 61140-2002 prin legarea părților metalice ale utilajelor, care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care în mod accidental, pot ajunge sub tensiune, la conductorul de protecție din circuitele care le alimentează.

Priza de pământ se va conecta la bara de echipotențializare, la tablourile electrice, respectiv la toate echipamentele (electrice sau neelectrice) pentru care este necesară o astfel de legătură.


______ Conductorul neutru se va conecta la bornele special prevăzute în tablourile e'teetnce;,3».

Tablourile electrice vor fi conectate la priza de pământ prin intermediul dș;lffl\dbra^5y^aJ conductor al cablului de alimentare precum și prin platbanda de Ol Zn 25x4x.mmp de la priza de pământ.

Legarea la pământ este o măsura de protecție împotriva tensiunilor de atingere periculoase, împotriva apariției scânteilor, a arcului electric sau a unui punct cu o temperatura foarte ridicata, create de o defecțiune electrica sau de curenți vagabonzi, împotriva apariției de scântei provocate de descărcarea sarcinii electrostatice precum si împotriva apariției tensiunii electrice la construcțiile metalice exterioare (in raport cu masa generala a pământului) asociate cu un echipament electric.

în cazul în care valoarea rezistenței prizei de pământ nu este sub valoarea de 4Q va fi prevăzută o piesă metalică de legătură pentru conectarea unei noi prize de pământ artificiale (ce se va lega în două locuri cu priza de pamant) sau se vor folosi masuri artificiale pentru imbunatatirea rezistentei de dispersie prin folosirea de exemplu a bentonitei.

Priza de pamant va fi realizata cu electrozi orizontali de tip cruce cu lungimea de 2,5 m, montati îngropat in pamant la adancimea de 1 m, care se vor interconecta cu platbanda de otel zincat Ol Zn 40x4 mm.

Amenajare si reconfigurare zona Gării de Vest

Drumuri si platforme

Sistematizare verticala

Masurile de sistematizare verticala generala prevăzute prin proiect au in vedere realizarea de pante longitudinale si transversale in scopul preluării apei meteorice de pe amplasament si limitarea cantitatilor de pamant necesara fi transportate.

Pentru realizarea sistematizării verticale se impune desfacerea structurii rutiere existente pe o suprafața de cca. 480 mp

Traseul in plan

Se vor amenaja doua statii (una de debarcare si una de imbarcare pasageri) pentru mijloacele de transport in comun de tip troleibuz.

Prin proiect sunt prevăzute piste de biciclete (474 ml) ce inconjoara terminalul si au o lățime de 1,00 m. Acestea sunt evidențiate prin marcaj plin amprentat (474 mp) si marcaje longitudinale (948 ml) pe trotuarele existente.

Este prevăzută deasemenea amenajarea unui loc special de parcare si preluare a bicicletelor de tip bike-sharing/ bike-rental cu rastel. Aceasta locație se va afla in fata intrării principale a Gării de Vest si cuprinde cca. 20 de locuri speciale de parcare a bicicletelor.

Profilul transversal tip

statii pentru troleibuz

3,50 m lățime

pista de biciclete

1,00 m lățime si 474 ml lungime

Structura rutiera

Structura rutiera a fost dimensionata considerând ca factori principali traficul repetate de inghet - dezgheț.

a)  Structura rutiera pentru amenajarea platformelor de staționare in statii pentru mijloacele de transport in comun:
 • • 25 cm beton de ciment BCR 4;

 • •  Hârtie Kraft;

 • • 2 cm strat de nisip;

 • • 20 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

 • • 25 cm strat de fundație de balast;

 • • 7 cm strat de forma din nisip.

b)  Statie pentru debarcarea si imbarcarea pasagerilor in troleibuz:
 • •  4 cm beton asfaltic EB 8 rul 50/70 (BA 8);

 • •  12 cm balast stabilizat cu ciment 4%;

 • •  5 cm nisip pilonat;

 • •  variabil umplutura pamant compactat.

c)  Structura rutiera pentru refacerea pârtii carosabile:
 • • 4 cm strat de uzura SMA 16 rul 50/70 (MASF 16);

 • • 6 cm strat de legătură EB 22.4 leg 50/70 cu aditiv de adezivitate (BAD 22.4);

 • • 8 cm strat de baza EB 31.5 baza 50/70 (AB 31.5);

 • • 25 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%;

 • • 25 cm fundație de balast;

 • • 20 cm strat de forma din ballast.

Lungimi si suprafețe

suprafața drumuri

307 mp

platforme de staționare in statii pentru mijloace de transport in comun

317 mp

trotuare

630 mp

borduri 20x25 din beton

297 ml

pista de biciclete

474 ml

statii bike-sharing

20 locuri

lungime parapet pietonal (balustrade) de otel

109 ml

Preluarea apelor meteorice

Pantele transversale si longitudinale ale drumurilor si platformelor vor asigura scurgerea apelor pluviale către gurile de scurgere proiectate.

Canalizarea apelor

In zona parcării din zona Gara de Vest se va executa o rețea de canalizare pluviala care va prelua apele pluviale. Conducta se va racorda la rețeaua existenta B300 mm. Astfel se va executa o rețea in lungime de 153 ml de conducta PVC Dn 315 mm.

Pe un tronson de 18 ml, unde se va trece cu canalizarea pe sub liniile de tramvai, s-a |

prevăzut executarea unui foraj dirijat. Conducta PVC Dn 315 mm se va pozitidfii|.iia^||^;^ protecție din OL Dn 500 prin intermediul inelelor distantiere.                                  !

Guri de scurgere proiectate                                          X/Î^pLoi ’

Gurile de scurgere proiectate sunt prevăzute cu sifon si depozit, conform STAS 6701/82 si au rolul de a prelua apele pluviale.

Racordurile gurilor de scurgere se vor executa din PVC SN8 SDR34 cu <|)ext 200/5,9 mm. Conducta de racord a gurii de scurgere cu colectorul de canalizare se va executa din tuburi PVC SN8 SDR34 cu mufe si etansare cu inel, avand diametrul 200/5,9 mm;

Alimentare cu apa

In zona carosabila, afectata de lucrările de modernizare/reabilitare Piața 1 Decembrie, se montează conducte publice de alimentare cu apa din țeava PEID, PE 100, SDR 17, Pn 10 bar, cu o lungime cumulata L=395ml, intre nodurile N17 si N23 conform planului de situație anexat si schemei de montaj.

Pentru conductele noi de apa potabila se realizează legaturi la următoarele conducte publice de apa existente:

 • • Nod N17 - la conducta de serviciu PEID De 250 mm nou proiectata prin aceasta investiție, din Piața 1 decembrie

 • • Nod N19 - la conducta de serviciu PEID De 110 mm nou proiectata prin aceasta investiție, din Piața 1 decembrie

 • • Nod N23 - la conducta de serviciu OL Dn 400 mm existenta din Piața 1 decembrie

In Piața 1 Decembrie pentru conductele proiectate (conducte din material PEID cu diametrele De 250 mm si De 110 mm) se realizează legaturi la următoarele conducte publice existente:

 • • Nod N18 - la conductele de serviciu FO Dn 125 mm si Azbo Dn 300 mm existente pe Str. Mihai Eminescu, cu vana de sectorizare in cămin nou proiectat.

 • • Nod N20 - la conducta de serviciu FO Dn 100 mm existenta pe Str. Bogdan Petriceanu Hasdeu;

In zonele de intersecție cu calea de rulare a tramvaiului conducta PEID De 315 mm se va poziționa in tub de protecție din OL Dn 500 prin intermediul inelelor distantiere.

In vederea unei bune funcționari, conductele proiectate sunt prevăzute cu robinete (vane) din fonta ductila cu sertar cauciucat si flanse, cu corp scurt, Pn 10, montate in cămine existente/proiectate de pe rețea sau in pamant, ingropate:

 • -   robinete din fonta ductila cu sertar cauciucat si flanse, cu corp scurt, Pn 10, montate in cămin, Dn 300mm, Dn 200mm si Dn 150 mm;

robinete din fonta ductila cu sertar cauciucat si flanse, cu corp scurt, Pn 10, montate in pamant, Dn 100mm si Dn 50 mm;

Construcții anexe

Pentru golirea rețelelor de apa potabila se vor realiza căminele noi in următoarele puncte:

 • -  zona Piața 1 Decembrie (nod N19) cămin din beton turnat monolit nou proiectat cu vane de sectorizare Dn 300, Dn 250 mm, Dn100 si golire Dn80 mm cu dimensiunile utile: 2,50 m x 2,00 m, H=2,00 m.

Căminele de vane/golire sunt prevăzute cu base cu dimensiunea de 0,50 x 0,50 m, H=0,4 m.

Evacuarea apelor rezultate din golirea rețelei se va realiza cu descărcare la rețeaua de canalizare prin intermediul basei colectoare prevăzută in fiecare cămin. In cazul in caregolirea nu se poate realiza la canalizare se vor folosi pompe de basa submersibile si pomparea se va face in căminul de canalizare existent/proiectat cel mai apropiat de căminul de vane/golire de pe rețeaua de apa potabila.

Cămine noi proiectate pe traseul conductei de apa PEID De 250 mm si De 315 mm, sunt următoarele:                                                                        .....

 • -  zona Piața 1 Decembrie (nod N17) cămin din beton nou proiectat cu vane de sectorizare Dn 300, Dn 250 mm, Dn100 si dimensiunile utile: 2,50 m x 2,50 m, H=2,00 m.

 • -  zona Piața 1 Decembrie (nod N18) cămin din beton nou proiectat cu vana de sectorizare Dn 250 mm si dimensiunile utile: 1,50 m x 1,50 m, H=2,00 m.

In căminele nou proiectate vanele se montează pe tronsoane din otel pentru rigidizare si posibilitatea montării instrumentelor de măsură si control. Tronsoanele din otel se vor proteja impotriva coroziunii prin grunduire si vopsire.

După preluarea, înlocuirea tuturor branșamentelor, conductele existente de apa propuse pentru defiintare, fie se vor umple cu beton fluid si se va realiza blindarea tuturor legaturilor funcționale la conductele de serviciu, fie sunt desfăcute si scoase din pamant in timpul lucrărilor la noua conducta de alimentare cu apa potabila. Lucrările necesare pentru desfacerea, in spatii înguste sau largi, a ansamblurilor cu flanse la piesele si tuburile din fonta de presiune cuprind: ungerea cu petrol a șuruburilor, desfacerea șuruburilor si strângerea piulițelor pe șurub, desfacerea garniturilor. Prin proiect se vor realiza si lucrări de dezafectare a tuturor anexelor existente pe rețea ce nu se mai folosesc sau sunt intr-o stare avansata de degradare: vane de sectorizare existente in cămin, hidranti de incendiu subterani existenti, cămine de vane din beton, branșamente existente din fonta sau otel. Aceste vor fi predate la operatorul de apa APA NOVA Ploiești.

Aerisirea conductelor de apa se realizează prin hidrantii de incendiu prevazuti pe traseul rețelei de apa si branșamentele la imobile.

Hidranti de incendiu subterani

S-a prevăzut montarea a 3 hidranti de incendiu subterani, DnlOOmm, conform SR EN 14339/2006 P118/2-2013 si NP 133/2013.

Legătură intre conducta principala si cotul hidrantului se realizează prin intermediul unei conducte PEID 110mm. Pe aceasta conducta, in apropierea hidrantului propus, se va monta cate un robinet îngropat Dn 100 mm, Pn 10 bar, cu flanse, cu toate accesoriile de montaj si protecție. Robinetele vor fi sigilate, in poziție normal deschis. Robinetul este din fonta ductila cu sertar cauciucat, prevăzut cu flanse, Pn 10 bar si cu toate accesoriile de montaj si manevra. Hidrantii subterani Dn 100 mm vor fi achiziționați cu cutia de protecție pentru hidrant.

Branșamente

Se vor prelua in noua conducta de apa potabila toate branșamentele existente pe traseul propus pentru inlocuirea/devierea conductei de apa.

Având in vedere ca nu s-au prezentat informații privind dezvoltarea viitoare a zonei, operatorul de apa-canal nu a putut recomanda un necesar de branșamente pentru a fi executat suplimentar. La execuție operatorul APA Nova Ploiești va realiza toate demersurile pentru realizarea branșamentelor noi concomitent cu lucrările la rețeaua noua de apa potabila.

Conductele de branșament se vor realiza din țeava PEID PE 80, SDR 11/PN10, cu următoarele diametre: De 25x2,Omm, De32 x2,0mm, De 50 x 3,0mm, De 63/x 3,8 mm si De 110 x 6,6 mm.


Numărul exact de branșamente ce se vor realiza va fi stabilit la faza de exeG^jti©;]-^^^ Toate materialele vor avea certificate de calitate, accept sanitar, etc. si vor respecta. ’ caz standardele romanești in vigoare sau internaționale.

Indicatoare, panouri si marcaje rutiere sau de orientare

Indicatoarele prevăzute răspund cerințelor de avertizare, de reglementare (prioritate, restricție si obligație) si de orientare - informare.

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări de semnalizare:

Marcaje:

marcaje orizontale longitudinale pentru demarcarea benzilor de circulație si pentru delimitarea locurilor de parcare;

marcaje orizontale longitudinale pentru demarcarea pistelor de biciclete;

marcaj plin amprentat pista de biciclete;

marcaje orizontale transversale;

marcaje orizontale de ghidare;

marcaje orizontale de orientare - informare;

marcaje orizontale amprentate pentru semnalizarea pistelor de biciclete;

marcaje tactile.

Marcajele vor fi permanente, realizate cu vopsea alba sau roșie, după caz.

Lungimile totale sau numărul de marcaje orizontale sunt prezentate in tabelul de mai jos:

marcaje orizontale longitudinale pentru demarcarea benzilor si pentru delimitarea locurilor de parcare

236 ml

marcaje orizontale longitudinale pentru demarcarea pistelor de biciclete

948 ml

marcaj plin amprentat pista de biciclete

474 mp

marcaje orizontale transversale

256,08 mp

marcaje orizontale de ghidare

4,84 mp

marcaje orizontale de orientare - informare

4 buc

marcaje orizontale amprentate pentru semnalizarea pistelor de biciclete

40 buc

marcaj tactil

366 buc

> Indicatoare rutiere:
 • •  indicatoare semnalizare banda de mers;

 • •  indicatoare direcție;

 • •  indicatoare treceri de pietoni;

 • •  indicatoare parcare;

 • •  indicatoare diverse.

In total este prevăzut un număr de 2 indicatoare de diverse tipuri (vezi planul cu semnalizările propuse).

Descriere

Incinta terminal Gara de Vest

1

Stâlp pentru indicatoare

2


Spatii verzi

Prin proiect este prevăzută amenajarea de spatii verzi (vezi planul de situație) dopa dum uirmeaza:

 • •  spatii verzi inierbate -171 mp;                                             -- A

 • • arbori platanus x hybrid (platan) - 2 bucăți.

Sistem de irigații

Necesarul de apa va fi asigurat in funcție de tipul speciei astfel:

- Pentru arborii, arbuști se va asigura udare cu aspersoare statice tip spray si manuala;

Pentru gazon se va realiza un sistem de irigații prin aspersiune.

Sistemul de irigații consta in următoarele componente: Sursa de apa;

 • -   Sistem de distribuție a apei;

 • -  Sistem de udare;

Necesarul de apă pentru irigații se va acopri din rețeaua publica locala. Cantitatile de apa utilizate se vor contoriza.

Sistemul de distribuție a apei este de tip ramificat alcătuit din: conducte magistrale, conducte secundare care alimentează zonele de udare, armaturi cu acționare manuala de izolare si reglaj, electrovane pentru zonele de udare, comandate de programatoare echipate cu senzor de ploaie.

Sistemul de udare este manual sau automat pentru ariile cu gazon. Udarea automata se realizează cu aspersoare de tip rotativ escamotabil cu raza de udare in funcție de dimensiunile suprafețelor de gazonsi aspersoare statice tip spray. Din considerente tehnico-economice udarea se face zonal secvențial in conformitate cu schema funcționala propusa.

Amenajare sens giratoriu

Traseul in plan

Din analiza situației din teren si a datelor culese a rezultat necesitarea amenajării unui sens giratoriu la intersecția dintre străziile Libertății tronson II, Libertății, Domnișori si cu accesul in Terminalul Gării de Vest (km 3+060 - km 3+120). Acest sens giratoriu este necesar ca sa reglementeze accesul in Terminalul Gării de Vest.

Prin realizarea sensului giratoriu se va facilita accesul pietonal spre terminal, realizând legătura pietonala dintre stațiile de autobuze/ troleibuze si acesta. De asemenea, va fi un punct de întoarcere accesibil pentru autobuzele orășenești.

Aceasta intersecție va fi semaforizata având in vedere amploarea traficului din zona străzii Libertății si de necesitățile de transport multimodal ale zonei.

La amenajarea sensului giratoriu s-a prevăzut un spațiu de siguranța de 1,00 m lățime pavat cu pavele autoblocante si încadrat cu borduri de beton 20x25 cu lățime libera de maxim 2 cm. Benzile de circulație din sensul giratoriu au o lățime de 2 x 5,00 m.

Structura rutiera

Structura rutiera a fost dimensionata considerând ca factori principali traficul si picturile repetate de inghet - dezgheț.

 • a)  Structura rutiera pentru amenajarea sensului giratoriu:

 • • 4 cm strat de uzura SMA 16 rul 50/70 (MASF 16);

 • • 6 cm strat de legătură EB 22.4 leg 50/70 cu aditiv de adezivitate (BAD 22.4);

 • • 8 cm strat de baza EB 31.5 baza 50/70 (AB 31.5);

 • • 25 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%;

 • • 25 cm fundație de balast;

 • • 20 cm strat de forma din ballast/

b)  Structura rutiera pentru amenajarea spațiului de siguranța al sensului giratoriu:
 • • 8 cm pavele autoblocante carosabile;

 • • 3 cm strat de poza din nisip;

 • • 10 cm fundație din beton C20/25;

 • • 10 cm fundație din balast.

Lungimi si suprafețe

lungimea sensului giratoriu

60 m

suprafața sensului giratoiru

2.276 mp

borduri 20x25 din beton

200 ml

Preluarea apelor meteorice

Pantele transversale si longitudinale ale drumurilor si platformelor vor asigura scurgerea apelor pluviale către gurile de scurgere proiectate.

Canalizarea apelor

In zona sensului giratoriu se vor amplasa mai multe guri de scurgere care se vor descarcă fie in rețeaua nou proiectata, fie in rețeaua existenta in zona.

Guri de scurgere proiectate

Gurile de scurgere proiectate sunt prevăzute cu sifon si depozit, conform STAS 6701/82 si au rolul de a prelua apele pluviale.

Racordurile gurilor de scurgere se vor executa din PVC SN8 SDR34 cu <j>ext 200/5,9 mm. Conducta de racord a gurii de scurgere cu colectorul de canalizare se va executa din tuburi PVC SN8 SDR34 cu mufe si etansare cu inel, avand diametrul 200/5,9 mm;

Indicatoare, panouri si marcaie rutiere sau de orientare

Indicatoarele prevăzute răspund cerințelor de avertizare, de reglementare (prioritate, restricție si obligație) si de orientare - informare.

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări de semnalizare:

> Marcaje

• marcaje orizontale longitudinale pentru demarcarea benzilor de circulație si pentru delimitarea locurilor de parcare.

Marcajele vor fi permanente, realizate cu vopsea alba sau roșie, după caz.


Lungimile totale sau numărul de marcaje orizontale sunt prezentate in tabelul de mai jbs:-^^ l/ kj


marcaje orizontale longitudinale pentru demarcarea benzilor de circulație si pentru delimitarea locurilor de parcare


> Indicatoare rutiere:
 • •  indicatoare semnalizare banda de mers;

 • •   indicatoare direcție;

 • •   indicatoare treceri de pietoni;

 • •  indicatoare parcare;

 • •  indicatoare diverse.

In total este prevăzut un număr de 23 de indicatoare de diverse tipuri (vezi planul cu semnalizările propuse).

> Semafoare:

 • •  semafoare vehicule;

 • •  semafoare pietoni.

Semafoarele vor fi montate pe stâlpi de metal, cu sau fara consola, amplasați in zona de protecție a drumului.

Descriere

Sens giratoriu

1

Stâlp pentru indicatoare

21

2

Semafor vehicule

16

3

Semafor pietoni

10

4

Semafor tramvai

3

5

Lampa galben intermitent pentru treceri de pietoni

22

6

Consola stâlpi

6

7

Panouri fotovoltaice pentru treceri de pietoni

6

Spatii verzi

Prin proiect este prevăzută amenajarea de spatii verzi (vezi planul de situație) după cum urmeaza:

• spatii verzi inierbate - 432 mp

Instalații electrice

Alimentarea distribuție.


cu energie electrica se va realiza din rețeaua electrica a


operatorului de


gospodăria electrica principala va fi echipat cu bloc de consumului energetic aferent. Blocul de măsură va


măsură pentru constitui limita


Racordul la contorizarea contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului.

Proiectul asigura distribuția energiei electrice in incinta spațiului printr-o rețea de conductoare de joasa tensiune.

Traseele au fost stabilite in afara zonelor care ar periclita integritatea sau buna funcționare a cablurilor prin lovire, coroziune, supraincalzire, curenti vagabonzi etc.

Instalații de iluminat exterior

Instalația electrică de iluminat exterior se va compune din:

 • >  iluminatul căilor de circulație auto;

 • >  iluminatul căilor de circulație pietonală.

Toate corpurile de iluminat sunt cu sursa LED.

Corpurile de iluminat s-au ales în funcție de destinație și de nivelul de iluminare cerut, după cum urmeaza:

 • •  pentru căile de circulație auto se vor folosi corpuri de iluminat cu 60*80 LED-uri, corpul de iluminat va fi în construcție etanșa, IP67 si ele vor fi montate pe stâlpii liniei de contact pentru troleibuze. Acestea vor avea puterea de 150 W si vor fi echipate cu modul de telegestiune.

 • •  Pentru circulația pietonala se vor monta cârje speciale pe stâlpii liniei de contact la o inaltime de aproximativ 6 m iar acestea vor fi in construcție etanșa IP67, 50 W, echipate de asemenea cu module de telegestiune.

 • •   Pentru trecerile pentru pietoni se vor monta stâlpi fotovoltaici.

Traseele electrice pentru iluminat exterior se vor realiza îngropat în pământ cu cablu de cupru armat tip CYABY.

Pozarea cablurilor se va face în șanț cu adâncimea de 80 cm, intre două straturi de nisip cu grosimea de minim 10 cm.

Acestea, după o acoperire parțială cu pământ, se vor marca cu folie avertizoare pe toată lungimea lor, la o distantă de 30*40 cm de cabluri.

Trecerea pe sub căile de circulație auto si/ sau aleile de circulație pietonală se va proteja suplimentar cu tub gofrat cu diametru de 50mm.

Comanda iluminatului exterior se va realiza prin puncte de aprindere, acesta putând funcționa și automat in funcție de un program calendaristic și al activităților zilnice.

Fiecare stâlp de iluminat exterior va fi prevăzut la bază, în propria construcție metalică cu disjunctor de protecție individual; acest spațiu poate adăposti și alte elemente destinate alimentării camerelor de supraveghere video montate pe stâlpi - circuite de protecție a alimentării sau media convertor FO-Cupru cablu de date/ coaxial (a se vedea instalația de supraveghere video).

Camere de supraveghere video

Pentru supravegherea video a stațiilor de troleibuz se vor folosi camere video cu IR in construcție antivandalism.

Datorită distantelor mari între acestea și dispeceratul complexului, s-a adoptat o soluție de centralizare locală a semnalelor video și transmiterea acestora până într-o camera dedicate, cu rol de camera de comunicații.

Datorita distantei de peste 200m, camerele video se vor alimenta cu fibră optică multimode, armată, montata îngropat în pământ alături de un cablu de alimentare electrică.

în acest caz conectarea la camera de supraveghere se va realiza prin intermediul unui media convertor montat în structura stâlpului de iluminat, la baza sa, alături de circuitele de protecție a iluminatului.

In camera de comunicații se vor centraliza toate semnalele de la camerele video'dih'1 complex și din imobil, acestea putând fi înmagazinate pe medii de stocare (rack cu server de stocare dedicat) și păstrate minim 30 zile.

Din instalația de supraveghere se va prelua o comunicație către o matrice video ce va proiecta pentru dispecer imagini din instalația de supraveghere în timp real sau de pe serverele de stocare din camera de comunicații.

J

Din sistem vor putea fi conectate prin rețeaua de date orice persoane cu drepturi corespunzătoare de acces la sistemul de supraveghere oriunde în complex sau chiar în afara acestuia dacă necesitățile o cer (supraveghere firmă de pază într-o locație la distantă, post politie, etc).

Construire clădire cu rol de stafie de așteptare calatori

Arhitectura

Clădirea are o compoziție volumetrica despărțită in doua zone, zona de parcare si îmbarcare pasageri si zona de așteptare, informații si procurare bilete. In loc de volume pline cu ochiuri de ferestre cu dimensiuni reduse, s-a optat pentru un volum simplu cu vitraje generoase, fațade tip pereti-cortina care permit luminii sa pătrundă in interior.

Pentru controlul insoririi excesive a fost prevăzută sticla performanta cu protecție ridicata impotriva efectului de sera, precum si sisteme de parasolare verticale, amplasate in partea superioara a fațadei.

Corpul clădirii consta intr-o singura coaja de beton aparent, cu ferestre înalte, care dezvăluie un corp autonom pe toata inaltimea volumului principal, in interior, prezentat prin panouri de lemn lamelar.

Transparenta clădirii permite urmărirea traficului la nivelul străzii Depoului si spre centrul de interes, intersecția Piața 1 Decembrie 1918.

In interiorul volumului dezvoltat pe o inaltime de +8.40m avem o un corp de clădire P+1E. Schema funcționala a clădirii are ca zona principala sala de așteptare, dezvoltata in volumul dominant.

La parter, in directa legătură cu sala de așteptare, sunt amplasate:

 • •   grupurile sanitare (femei, barbati, persoane cu dizabilitati),

 • •  încăpere pentru mama si copil,

 • •   spațiu destinat materialelor de curățenie,

 • •  Spațiul tehnic cuprinzând incaperi pentru echipamentele sanitare, termice si electrice.

Cu acces separat, din coridorul spre grupurile sanitare destinate publicului:

 • •  camera de bagaje,

 • •   casele de bilete, 2 ghișee si un grup sanitar.

La etaj, cu acces pe scara metalica, sunt amplasate:

 • •   camera cu destinația punct sanitar, dotata cu o masa de consultații, un birou si unitati de depozitare,

Astfel, in urma studiului asupra sitului si al fluxurilor interioare si exterioare din si spre clădire, s-a optat pentru un volum principal care sa exprime in exterior funcțiunea majora a clădirii - aceea de sala de așteptare - in interiorul careia se dezvolta alt volum care sa susțină si sa echilibreze compoziția.

Elemente structurale, nestructurale, finisaje

Structura clădirii are o structura alcatuita din cadre din beton armat.

închiderile exterioare sunt realizate din pereți cortina, si inchideri ale structurii termoizolata cu termosistem compact lipit cu vata minerala bazaltica. Fațadele vor fi finisate cu placari ventilate din bond.

Tamplaria exterioara se va realiza din profile de aluminiu de exterior cu rupere de punte termica, cu geam termopan cu tratament low-e. Pentru controlul insoririi, pe fațada tip perete-cortina se vor monta parasolare verticale. In partea superioara sunt prevăzute ochiuri mobile care permit aerisirea si fluxul de aer ce permite ventilarea naturala pe timpul verii.

Invelitoarea clădirii sălii de așteptare va fi realizata folosindu-se sisteme eficiente, alcătuite din panouri tip sandwich cu miez din vata minerala bazaltica, 15 de cm grosime, si fete din tabla zincata.

La exterior zona de așteptare pe peron va fi protejata împotriva intemperiilor de copertina avand structura metalica si placari ventilate din bond.

La interior pereții de compartimentare vor fi realizați cu structura metalica si placari din gipscarton, cu fonoizolatie din vata minerala bazaltica.

In spatiile umede se vor aplica vopsele epoxidice si pardoseli epoxidice. In zona grupurilor sanitare, compartimentările camerelor WC, se vor face cu panouri HPL. Plafoanele vor fi placate cu gipscarton pe structura metalica, finisate cu zugrăveli lavabile albe de interior. In toate grupurile sanitare si in camerele de curățenie zugrăvelile si placările de gipscarton vor fi rezistente la umezeala.

Plafonul volumului principal va fi realizat din lamele de lemn natural, care va ingloba si corpurile de iluminat. In celelalte spatii, plafoanele sunt realizate din gipscarton casetat, pe structura metalica si inglobeaza corpurile de iluminat, circuitele electrice, sistemele de ventilație.

In birouri, zona caselor de bilete se vor monta finisaje rezistente la uzura, igienice si ușor de intretinut, pardoseli epoxidice, zugrăveli lavabile la pereți si tavane.

In sălile de așteptare amplasate la parter si etaj se vor monta pardoseli cu grad inalt de rezistenta la uzura, antiderapante, astfel la parter se realizează pardoseala din beton amprentat, iar in etaj, din necesitatea unei încărcări ușoare, se va realiza o pardosea de tip covor PVC.

Accesul in zona etajului se va realiza cu o scara fixa metalica, cu o platforma liftanta care poate fi actionata si de persoane cu dizabilitati. Scara va dispune de balustrada realizata

Legătură interior - exterior se face prin zona vitrata a volumului, pe latura scurta.

In exterior, pentru accesul la cota ±0.00 se realizează un pachet de trepte si o rampa pentru accesul persoanelor cu dizabilitati. Pentru a crea continuitatea interior-exterior se va folosi același material al pardoselii finite - beton amprentat - pe toate elementele orizontale din jurul clădirii.

Zona peroanelor este acoperita de coaja clădirii si va fi mobilată corespunzător pentru confortul utilizatorilor clădirii.

Suprafețe si indici urbanistici clădire statie de

Suprafața construita la sol clădire si zona de așteptare peroane exterioare

760 mp

• Clădire sala de așteptare

350 mp

• Zona așteptare peroane exterioare

410 mp

Supratafa desfasurata clădire

860 mp

Volumul clădirii

2.310 mc

Regim de inaltime

P+1E (parțial)

H max

+8.40 m

Categoria de importanta

C

Clasa de importanta

III

Risc de incendiu

Mic

STRUCTURA

Structura este despărțită in trei corpuri, zona de parcare si imbarcare pasageri (corpul C1) si zona de așteptare, informații si procurare bilete (corpurile C2 si C3).

Structura este de tip cadre din beton armat si este formata 2 corpuri principale (C1 si C2) de lungimi comparabile despatite in zona centrala de un rost seismic si de dilatare in zona de suprastructura. Corpul C1 este o structura exterioara, fara pereți, care delimitează " Zona de parcare si imbarcare pasageri".

Corpul C2 este o structura inchisa cu pereți cortina, care inglobeaza si corpul C3. Sub planseul corpului C2 (intre axele 8-10/A-C) se dezvolta o structura din beton armat (C3) independenta P+1E, (Sala de așteptare, birou de informații, procurare bilete).

Cadrele structurii principale (C1, C2) au o singura deschidere de 7,80 m si cate patru travei de 6,00 m pe fiecare tronson. Tronsoanele au regim de inaltime Parter, avand cota terasei +7.40 raportat la cota zero a finitului Parterului.

Corpul C3 are 2 deschideri de 3.00m, respectiv 3.40m si 3 travei de 3.20m, 2.80m, 3.15m. înălțimile de nivel sunt +3,40m Parter si +6.45m Etaj (cota finita a plăcilor). Accesul de la cota +0.00 la cota +3,40 m se face pe o scara exterioara cu o singura grinda de vang.

Infrastructura - Fundații elastice din beton armat, cu tălpi si cuzineți, legate intre ele, ortogonal, cu grinzi de echilibrare din beton armat.

Fundațiile pentru Stâlpii corpurilor C1 si C2 sunt izolate cu talpa si cuzinet, legate intre ele cu grinzi de echilibrare pe ambele direcții. Tălpile au dimensiunile BxL - H=2.50x2.50 m -1.00 m. Cuzineții au dimensiunile bxl - h=1,40x1,40 m -1,20 m.


 • •   Grinzile de echilibrare au dimensiunile 60x220 cm.

 • •   Fundațiile corpului C3 sunt de tip grinzi continue pe cele 2 direcții rec dimensiunile 60x220cm.

Suprastructura - cadre din beton armat

Structura principala C1, C2 (Zona de parcare si îmbarcare pasageri)

 • •   Stâlpi tip coloane, de diametru 65cm, prefabricați, clasa de rezistenta a betonului este C50/60;

 • •   Grinzi transversale cu secțiuni de 40x70cm, respectiv 40x90cm, din beton armat monolit, clasa de rezistenta a betonului C30/37;

 • •   Grinzi longitudinale cu secțiunea de 30x60 cm intre stâlpi si pe zona perimetrala a acoperișului, din beton armat monolit, clasa de rezistenta a betonului 030/37;

 • •  Dimensiunile in plan ale structurii se incadreaza intr-un dreptunghi cu laturile 12.70mx56.05m.

 • •   Placa terasei are grosimea de 13cm si este considerata șaiba rigida.

Corp C3 (Sala de așteptare, birou de informații, procurare bilete}.

 • •   Stâlpi cu secțiunea de 30x40cm, din beton armat monolit, clasa de rezistenta a betonului este C30/37;

 • •   Grinzi cu secțiunea de 30x40cm, din beton armat monolit, clasa de rezistenta a betonului C30/37;

 • •   Dimensiunile in plan ale structurii se incadreaza intr-un dreptunghi cu laturile 8.50mx10.75m.

 • •   Plăcile au grosimea de 13cm si sunt considerate șaiba rigida.

Materiale folosite:

 • •   beton simplu C8/10;

 • •  beton armat C30/37, C50/60;

 • •  otel beton BST500S clasa C;

Platforme de imbarcare/ debarcare pasageri

Aceste platforme se vor amenaja pentru staționarea microbuzelor. Razele de racordare cu strada Piața 1 Decembrie 1918 sunt de 6,00 m.

Platformele de staționare se vor realiza dintr-o structura rigida:

 • • 25 cm beton de ciment BCR 4;

 • •  Hârtie Kraft;

 • • 2 cm strat de nisip;

 • • 20 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

 • • 25 cm strat de fundație de balast;

 • • 7 cm strat de forma din nisip.

Canalizarea apelor

Pe zona aferenta clădire așteptare -Terminal se va executa o rețea de canalizare mixta care va prelua apele menajere si pluviale de la clădire, precum si apele colectate de gurile de scurgere care se vor amplasa in zona.

Gurile de scurgere care sunt mai ușor de conectat de celelalte colectoare de canalizare existente in zona, vor fi conectate la acestea. Pentru conectarea la rețeaua existenta a noului colector care se va executa, va fi necesara subtraversarea liniilor de tramvai, avand in vedere ca rețeaua existenta trece pe sub liniile de tramvai. Conducta PVC Dn315 mm se va poziționa in tub de protecție din OL Dn 500 prin intermediul inelelor distantiere.


Gurile de scurgere proiectate sunt prevăzute cu sifon si depozit, conform au rolul de a prelua apele pluviale.


Racordurile gurilor de scurgere se vor executa din PVC SN8 SDR34 cu 4>ext 200/5$ ffirlv Conducta de racord a gurii de scurgere cu colectorul de canalizare se va executa din tuburi PVC SN8 SDR34 cu mufe si etansare cu inel, avand diametrul 200/5,9 mm;

Rețele de alimentare cu apa

Branșament clădire asteptare-Terminal

Clădirea statie de așteptare este poziționată pe amplasamentul Pieței Gării de Sud, pentru a asigura o comunicare cat mai eficienta cu strada Depoului si pentru a deveni parte integranta din frontul străzii.

Astfel pentru asigurarea necesarului de apa pentru consum igienico -sanitar se realizează un branșament din conducte PEID cu diametrul De 63 mm, prevăzut cu cămin de apometru din beton armat turnat monolit, cămin echipat cu toate fitingurile si armaturile necesare funcționarii in condiții optime de exploatare. Căminul de branșament se amplaseaza în imediata vecinătate a clădirii, conform planului de situație anexat.

Branșamentul aferent clădirii cu sala de așteptare si spatii anexe va fi dimensionat pentru un debit Q=3,6 mc/h.

Din acest branșament va fi alimentata si o cișmea publica amplasata in vecinătatea clădirii. Golirea acesteia se realizează in canalizarea proiectata in zona.

Instalații HVAC

Instalația de incalzire cu radiatoare

Pentru incalzirea incaperilor, se va folosi sistemul de incalzire cu corpuri statice.

Radiatoarele vor fi din otel tip panou, echipate cu robinete montate pe conducta de tur si robinet de reglare pe conducta de retur.

Conductele de distribuție vor fi prevăzute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima.

La trecerea conductelor de la distribuție, prin pereți se vor monta (țevi) mansoane de protecție.

diametrele de țeava pe fiecare tronson nu vor depăși vitezele optime conform normativului 1-13-15, iar pompa de circulație va acoperi pierderile de presiune pe traseul cel mai dezavantajat din punct de vedere hidraulic.

Aerisirea instalației se realizează prin dispozitive manuale de aerisire montate in centrala termica, casetele de distribuție si la radiatoare.

Instalația de ventilare

Ventilarea sălii de așteptare se va face prin intermediul unui recuperator de căldură cu 100% aport de aer proaspăt, prevăzut cu baterie de incalzire cu apa calda alimentat de la instalația de incalzire.

In grupurile sanitare s-a prevăzut o instalație mecanica de evacuare a aerului4 viciat, formata din coloana de ventilare si ventilator de extracție acționat de la inirerupatoarele grupurilor sanitare.

* 7   <

Prepararea agentului de răcire si incalzire

Prepararea agentului termic de incalzire se realizează in camera tehnica de la parterul clădirii cu ajutorul unui schimbător de căldură alimentat de la rețeaua de termoficare a orașului.

Modulul termic - produce agent termic de incalzire apa calda (80/ 60°C) cu agent termic primar apa fierbinte, preluata din rețeaua de termoficare. Modulul termic este complet echipat si automatizat, echipat cu schimbător de căldură in placi, pompe de circulație pe circuitul primar si secundar, vas de expasiune, supape de siguranța, robineti etc.

Distribuția agentului termic apa calda, se realizează prin intermediul unui distribuitor-colector către circuitele de incalzire cu radiatoare si bateria de incalzire a centralelor de tratare a aerului.

Instalația de climatizare

Instalația de climatizare este alcătuită din aparate de aer condiționat montate în incaperile climatizate.

Aparatele funcționează cu freon R417A ecologic, cu clasa energetică minim A, agreat de legislația europeana si naționala.

Sistemul se bazează și în acest caz pe o circulație a freonului prin conducte de cupru, o evaporare în unitatea interioară și o condensare în cea exterioară, însă cu cateva deosebiri privind amplasarea unităților exterioare (în număr foarte mare, afectând arhitectura clădirii) și cu eficiență energetică.

Instalații sanitare
Alimentare cu apa rece

Alimentarea cu apa rece a obiectivului se va efectua de la reteua de apa potabila din zona, prin intermediul unui branșament.

Diametrele conductelor, care formează instalația de distribuție a apei reci, au fost determinate conform STAS 1478/ 1990, in funcție de debitul vehiculat de acestea, de regimul de furnizare a apei, de coeficientul de simultaneitate, de vitezele economice si de presiunea necesara a punctelor de consum.

Instalația de preparare apa calda

Pentru instalația de producere a apei calde menajere pentru consum menajer s-a prevăzut un boiler cu rezistenta electrica.

Boilerul este amplasat in camera tehnica impreuna cu echipamentele perntru incalzire.

Canalizare menajera si pluviala

Apa uzata menajera preluata de la obiectele sanitare este evacuata gravitațional prin


intermediul unei rețele in rețeaua de canalizare locala existenta in zona. |r~£


(Av; A/

Apa pluviala de pe acoperișul construcției este preluata printr-un sistem fornhajdin sifbane/ de terasa si coloane de canalizare si deversată gravitațional in rețeaua de canalizare locala’ existenta in zona.

Instalații electrice

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric general alimentat din rețeaua electrica a operatorului de distribuție.

Racordul la gospodăria electrica principala va fi echipat cu bloc de măsură pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură va constitui limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului.

Pentru diminuarea riscului de incendiu întrerupătorul automat va fi echipat cu dispozitiv diferențial Id max 300 mA, respectiv echipat cu un dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual (DDR) de tip „S”, cu temporizarea tip „S”, cu curentul nominal de funcționare/ diferențial rezidual nominal Id mai mic sau egal cu 300 mA, conform art. 4.2.2.8 din Normativ pentru proiectarea si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ 17-2011.

De asemenea va fi asigurata o alimentare de rezerva dintr-un grup electrogene, ce va alimenta consumatorii vitali in mometul in care este întrerupta alimentarea de baza.

Proiectul asigura distribuția energiei electrice in incinta spațiului printr-o rețea de conductoare de joasa tensiune.

Traseele electrice aferente se vor executa cu cabluri de cupru cu emisie redusa de fum si fara degajări de halogen de tip N2XH.

Traseele sau stabilit in afara zonelor care ar periclita integritatea sau buna funcționare a cablurilor prin lovire, coroziune, supraîncălzire, curenti vagabonzi etc.

Instalații de iluminat

> Instalații de iluminat interior

Corpurile de iluminat alese au caracteristici adecvate funcțiunii si ambientului arhitectural.

Comanda iluminatului se va asigura prin aparataj adecvat din punct de vedere tehnic si estetic spațiului deservit. Comanda se va asigura local pe zone si trepte de iluminare. Aparatele de comanda iluminat se vor monta la o inaltime de 0,80 m fata de nivelul pardoselii finite.

Traseele electrice aferente instalației de iluminat se vor executa conform cerințelor tehnice impuse de specificul funcțional si de finisajele arhitecturale. Acestea se vor executa cu cabluri de cupru cu emisie redusa de fum si fara degajări de halogen de tip N2XH 3x1,5 mmp.

Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalația de protecție a omului împotriva șocurilor electrice prin conductorul de protecție.

Toate circuitele de iluminat interior vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30 mA

fir-r.,

±.. < .''.-''w':;-® ■ i" iîz l ‘ș-<' -'«Xs. î as' <

pentru protejarea oamenilor împotriva șocurilor electrice, direct sau indirect^ptirr' amplasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric.                            x '

\ x>------------

Execuția instalațiilor electrice de iluminat interior se va realiza în conformitate cli : > prevederile din normativul 17-2011 privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor.

>  Instalații de iluminat de siguranța

Lămpile iluminatului de siguranța va funcționa pe toată durata în care sunt prezente persoane în încăperi sau pe căile de evacuare.

> Iluminatul de siguranța de evacuare

în spațiul amenajat va fi prevăzut un sistem unitar de alimentare cu energie electrică pentru iluminatul de siguranța pentru evacuare, stabilit pentru situația cea mai dezavantajoasă.

Iluminatul de siguranța pentru evacuare va fi prevăzut cu lămpi LED cu kit de emergenta si autonomie de 60 min.

Circuitele de alimentare vor fi realizate cu cabluri de cupru cu emisie redusa de fum si fara degajări de halogen de tip N2XH 3x1,5 mmp.

>  Iluminatul de siguranța pentru intervenții

în spațiul amenajat va fi prevăzut un sistem unitar de alimentare cu energie electrică pentru iluminatul de siguranța pentru intervenții, in zona unde sunt butoanele de acționare manuala a iluminatului de siguranța impotriva panicii.

Iluminat de siguranța pentru intervenții va fi prevăzut cu lămpi LED cu kit de emergenta si autonomie de 60 min.

Circuitele de alimentare vor fi realizate cu cabluri de cupru cu emisie redusa de fum si fara degajări de halogen de tip N2XH 3x1,5 mmp.

> Iluminatul de siguranța impotriva panicii

Iluminatul de siguranța antipanica pentru spațiul de birouri se va realiza cu corpuri de iluminat ce vor fi dotate cu kit de emergenta, pentru a asigura o autonomie de funcționare de minimum 60 de minute.

Circuitele de alimentare vor fi realizate cu cabluri de cupru cu emisie redusa de fum si fara degajări de halogen de tip N2XH 5x1,5 mmp.

Instalații de prize

Prizele au fost distribuite pe pereții spatiilor locative in funcție de necesitați. Vor fi montate în locuri dedicate, cu excepția celor de sub întrerupătoare sau comutatoare, care se vor monta pe aceeași verticală cu acestea. Toate prizele vor avea contact de protecție.

Toate circuitele de prize vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30 mA pentru protejarea oamenilor impotriva șocurilor electrice, direct sau indirect, prin amplasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric.


Instalații de curenti slabi.

Circuitele se vor executa din cablu UTP cat 6.


Instalațiile de curenti slabi nu se vor monta la o distanta mai mica de 30 cm fata de cele de curenti tari, acolo unde nu se poate respecta distanta acestea se vor poza in tuburi de protecție metalice.

Branșamentul de curenti slabi va fi realizat de către Beneficiar.

Camere de supraveghere video

Pentru supravegherea video a întregului obiectiv se vor folosi:

 • •  camere exterioare de luat vederi cu IR montate pe stâlpii de iluminat;

 • •  camere interioare de luat vederi cu IR montate în spatiile interioare.

Datorită distantelor mari dintre acestea și Dispeceratul central pentru managementul transportului public, s-a adoptat o soluție de centralizare locală a semnalelor video și de transmitere a acestora până într-o camera dedicata, cu rol de camera de comunicații.

Pentru centralizarea comunicațiilor locale de la camerele de supraveghere exterioare se vor realiza cutii centralizatoare ce au la baza un switch media convertor. Acestea se vor alimenta prin intermediul circuitelor vitale realizate, din ieșirea UPS-ului amplasat în tabloul electric general.

Cutiile vor fi realizate în anvelopă metalică, în construcție etanșă, IP67 și vor fi climatizate (acestea vor adăposti echipamente active). Ele se vor amplasa pe postamente din beton cu acces pe la partea inferioară, prin tuburi de protecție. Accesul la acestea se va face cu cheie și va fi monitorizat (contacte pe ușile de acces ce vor semnaliza deschiderea acestora).

Elementele de conectica de patch-paneluri vor fi securizate cu cheie specială de acces, nepermițând accesul persoanelor neavizate la circuitele de date.

Traseele de la stâlpii de iluminat, pe care se vor monta camerele de supraveghere până la cutiile centralizatoare, se pot executa în mai multe moduri:

 • •  pentru distante scurte, sub 200 m, cu cablu coaxial, RG59 tras în tub de protecție PEHD cu 0min=32 mm, însoțit pe tot parcursul de un cablu de alimentare electrică;

 • •  pentru distante foarte scurte, sub 100 m, cu cablu de date SFTP 4*2*0,5 mm, tras în tub de protecție PEHD cu 0min=32 mm, însoțit pe tot parcursul de un cablu de alimentare electrică, sau folosind o pereche din cablul de date pentru alimentarea electrică, alimentare over IP;

 • •  pentru distante lungi, peste 200 m, cu fibră optică multimode, armată, montata îngropat în pământ alături de un cablu de alimentare electrică. în acest caz conectarea la camera de supraveghere se va realiza prin intermediul unui media convertor montat în structura stâlpului de iluminat, la baza sa, alături de circuitele de protecție a iluminatului.

Folosirea celor trei modalități de racordare a camerelor de supraveghere face flexibilă alegerea camerelor de supraveghere, acestea putând fi clasice, IP, dome, cu PTZ, cu sau fără tun de iluminare IR.

Amplasarea exactă a camerelor de luat vederi se va face ținându-se cont de acoperirea întregului spațiu, după terminarea construcțiilor si analiza tuturor structurilor corrjnlfeWluiMSf ,ZA iA,'

In principal camerele video exterioare vor supraveghea căile de acces au^optrărțl^și/ ieșirile din complex, precum și parcările.                                              'x. a

In camera de comunicații se vor centraliza toate semnalele de la camerelecvideo din complex și din imobil, acestea putând fi înmagazinate pe medii de stocare (rack Syj^erver de stocare dedicat) și păstrate minim 30 zile.

Din instalația de supraveghere se va prelua o comunicație către o matrice video ce va proiecta pentru dispecer imagini din instalația de supraveghere în timp real sau de pe serverele de stocare din camera de comunicații.

Din sistem vor putea fi conectate prin rețeaua de date orice persoane cu drepturi corespunzătoare de acces la sistemul de supraveghere oriunde în complex sau chiar în afara acestuia, dacă necesitățile o cer (supraveghere firmă de pază într-o locație la distantă, post politie etc.).

Control acces

Accesul în/ din incinta va fi securizat, făcându-se cu o bariera comandata prin intermediul unor cititoare de cârd sau cititoare de proximitate RFID (Radio-Frequency IDentification) cu distanta lunga de citire 10*15 m amplasate direct la bordul mașinilor.

In spațiile importante din incinta, accesul se va face securizat, cu cititoare de cartela.

Toate punctele de control acces se vor conecta între ele, se vor semnaliza în dispecerat, iar toate disfuncționalitățile se vor trata de personal specializat.

întregul sistem va fi centralizat, cârdurile vor avea siguranță mărită, de tip smart-card sau similar, soluțiile de implementare vor prevedea anti-passback iar ieșirile de siguranță vor fi integrate în sistem.

Alimentarea întregului sistem se va face din sursa de alimentare vitală de rang I, prin intermediul UPS-ului.

Instalația de protecție impotriva descărcărilor atmosferice

Pentru protecția impotriva trăsnetului, statia de așteptare va fi echipata cu instalație de paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare.

Instalații de priză de pământ

Protecția se va face conform SR EN 61140-2002 prin legarea părților metalice ale utilajelor care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care, în mod accidental, pot ajunge sub tensiune la conductorul de protecție din circuitele care le alimentează.

Priza de pământ se va conecta la bara de echipotențializare, la tablourile electrice, respectiv la toate echipamentele (electrice sau neelectrice) pentru care este necesară o astfel de legătură.

Conductorul neutru se va conecta la bornele special prevăzute în tablourile electrice.

Tablourile electrice vor fi conectate la priza de pământ prin intermediul celui de-al 5-lea


conductor al cablului de alimentare precum și prin platbanda de Ol Zn 25x4.mmp cte..la ' priza de pământ.

priza de pământ.


Legarea la pământ este o măsura de protecție împotriva tensiunilor de^ati?^^^ periculoase, impotriva apariției scânteilor, a arcului electric sau a unui pUnCti>pu_jo^ temperatura foarte ridicata, create de o defecțiune electrica sau de curenți va^>g^\ impotriva apariției de scântei provocate de descărcarea sarcinii electrostatice precum sT impotriva apariției tensiunii electrice la construcțiile metalice exterioare (in raport cu masa generala a pământului) asociate cu un echipament electric.

în cazul în care valoarea rezistenței prizei de pământ nu este sub valoarea de 4Q sau de 1Q pentru cazul in care instalația este comuna cu cea de paratrăsnet, va fi prevăzută o piesă metalică de legătură pentru conectarea unei noi prize de pământ artificiale (ce se va lega în două locuri cu priza de pamant) sau se vor folosi masuri artificiale pentru imbunatatirea rezistentei de dispersie prin folosirea de exemplu a bentonitei.

Priza de pamant va fi realizata cu electrozi orizontali de tip cruce cu lungimea de 2,5 m, montati îngropat in pamant la adancimea de 1 m, care se vor interconecta prin platbanda de otel zincat Ol Zn 40x4 mm.

Fluidizarea traficului in zona Piața 1 Decembrie 1918 si eliminarea conflictului intre traficul motorizat si cel pietonal;

Structura

Pasajul subteran

Pasajul subteran din beton armat este prevăzut cu patru guri de acces si patru lifturi.

Acest pasaj subteran va face legătură intre Gara de Sud si Clădirea statie de așteptare. Tunelul are o lungime totala de 130m, adancimea de fundare fiind la -5,65 m fata de cota terenului amenajat.

Dimensiuni interioare ale tunelului:
 • •  Lungime: 130m;

 • •  Lățime: 4.00m, respectiv 4.40m;

 • •  înălțime: 2.90 m;

Elemente structurale:
 • •  Radier din beton armat, de grosime 40 cm;

 • •  Pereți din beton armat, de grosimi de 35cm, respectiv 25cm;

 • •  Placa din beton armat, de grosime 40 cm.

Gurile de acces

Sunt patru guri de acces, doua simple si doua duble. Ele fac accesul de la cota terenului natural +/- 0,00 m la cota radierului tunelului -5,05 m.

Dimensiuni utile:

a) Gura de acces simpla (spre Statia de așteptare)
 • •  Lungime: 5,50 m;

 • •  Lățime: 4,40 m;

 • •  înălțime: 5,05 m.

b) Gura de acces simpla (spre Statia de Troleibuz)
 • •  Lungime: 5,50 m;


 • •  Lățime: 3,20 m;

 • •  înălțime: 5,05 m.

c) Gura de acces dubla
 • •  Lungime: 12,50 m;

 • •  Lățime: 4,00 m;

 • •  înălțime: 5,05m.

Elemente structurale:
 • •  Radier din beton armat, cu grosimea de 40cm;

 • •  Pereți din beton armat, de grosimi de 35cm respectiv 25cm;

 • •  Rampe din beton armat, cu grosimea de 15 cm, cu trepte cu latimea de 30 cm si inaltimea de 15 cm. Aceste rampe sunt prevăzute cu doua podește intermediare din beton armat, cu grosimea de 15 cm, latimea de 1,25 cm.

Golurile de lift

Golurile de lift sunt construcții din beton armat, cu dimensiunile interioare 1,80mx1,60m înglobate in interiorul structurilor gurilor de acces in pasaj.

Pereții au grosimea de 20 cm.

Toate lucrările de executare a tunelului, a gurilor de acces si a puțurilor lifturilor, se vor face la adăpostul unei incinte din piloti secant, de dimensiuni 60 cm, încastrați in teren de la cota finala a săpăturii -5,65 m. De la cota săpăturii, acești piloti se dezvolta pana la cota -0.50m, aceștia fiind solidarizați printr-o grinda de coronament din beton armat de secțiune 70x90 cm.

Materiale folosite:
 • •  Beton simplu C8/10;

 • •  Beton armat 035/45;

 • •  Beton piloti primari C16/20;

 • •  Otel beton BST500S clasa C;

 • •  Confecție metalica - S355;

Canalizarea apelor

La intrarea in pasajele pietonale au fost prevăzute rigole Dn 250 mm care preiau apele din zona, astfel incat apa din zona pietonala sa nu ajunga in pasaje.

Pentru preluarea apelor care ar putea sa ajunga accidental in pasajele pietonale, la interior (cota -6,90 m) au fost prevăzute de asemenea rigole de colectare a apelor care vor fi dirijate la o basa, de unde vor fi pompate prin intermediul unor pompe de basa la rețeaua de canalizare ce se va executa in zona.

Instalații electrice

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric alimentat din rețeaua electrica a operatorului de distribuție.

Racordul la gospodăria electrica principala va fi echipat cu bloc de măsură pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură va constitui limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului.


1^7 ~ '■

Traseele electrice aferente se vor executa cu cabluri de cupru cu emisie redusa d£'fum si fara degajări de halogen de tip N2XH.                                          \

¥

Traseele sunt stabilite in afara zonelor care ar periclita integritatea sau buna funcționare/^ cablurilor prin lovire, coroziune, supraincalzire, curenti vagabonzi etc. Când evifâ'reâacestor zone nu a fost posibila s-au luat masuri corespunzătoare de protecție.

Instalații de iluminat

Corpurile de iluminat alese au caracteristici adecvate funcțiunii si ambientului arhitectural.

Comanda iluminatului se va asigura prin aparataj adecvat din punct de vedere tehnic si estetic cu spațiul deservit, local pe zone si trepte de iluminare. Aparatele de comanda iluminat se vor monta la o înălțime de 0,80 m fata de nivelul pardoselii finite.

Traseele electrice aferente instalației de iluminat se vor executa conform cerințelor tehnice impuse de specificul funcțional si de finisajele arhitecturale.

Acestea se vor executa cu cabluri de cupru cu emisie redusa de fum si fara degajări de halogen de tip N2XH 3x1,5 mmp.

Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalația de protecție a omului împotriva șocurilor electrice prin conductorul de protecție.

Toate circuitele de iluminat interior vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30 mA pentru protejarea oamenilor împotriva șocurilor electrice, direct sau indirect, prin amplasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric.

 • >  Instalații de iluminat de siguranța

Lămpile iluminatului de siguranța trebuie să fie în funcțiune pe toată durata în care sunt prezente persoane în încăperile sau pe căile de evacuare.

> Iluminat de siguranța de evacuare

în spațiul amenajat va fi prevăzut un sistem unitar de alimentare cu energie electrică pentru iluminatul de siguranța pentru evacuare, stabilit pentru situația cea mai dezavantajoasă.

Iluminatul de siguranța pentru evacuare va fi prevăzut cu lămpi LED cu kit de emergenta si autonomie de 60 min.

Circuitele de alimentare vor fi realizate cu cabluri de cupru cu emisie redusa de fum si fara degajări de halogen de tip N2XH 3x1,5 mmp.

> Iluminat de siguranța pentru intervenții

în spațiul amenajat va fi prevăzut un sistem unitar de alimentare cu energie electrică pentru iluminatul de siguranța pentru intervenții, in zona unde sunt butoanele manuale de incendiu si cele pentru acționarea manuala a iluminatului de siguranța impotriva panicii.

Iluminatul de siguranța pentru intervenții va fi prevăzut cu lămpi LED cu kit de emergenta si autonomie de 60 min.


Circuitele de alimentare vor fi realizate cu cabluri de cupru cu emisie redusa dș fi m si fara degajări de halogen de tip N2XH 3x1,5 mmp.

> Iluminat de siguranța împotriva panicii

Iluminatul de siguranța antipanica pentru spațiul de birouri se va realiza^'^o intermediul unor corpuri de iluminat ce vor fi dotate cu kit de emergenta, pentru a asigura o autonomie de funcționare de minimum 60 de minute.

Circuitele de alimentare vor fi realizate cu cabluri de cupru cu emisie redusa de fum si fara degajări de halogen de tip N2XH 5x1,5 mmp.

> Instalații de prize si forța

Din tabloul electric care deservește pasajul pietonal se vor alimenta ascensoarele si pompele pentru evacuarea apelor pluviale.

Se vor monta de asemenea prize pentru lucrări de mentenanata si intervenții. Toate prizele vor avea contact de protecție.

Toate circuitele de prize vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30 mA pentru protejarea oamenilor împotriva șocurilor electrice, direct sau indirect, prin amplasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric.

Execuția instalațiilor electrice de prize se va realiza în conformitate cu prevederile din normativul 17-2011 privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor.

Camere de supraveghere video

Pentru supravegherea video a întregului obiectiv se vor folosi camere video in construcție antivandalism.

Datorită distantelor mari dintre acestea și Dispeceratul central pentru managementul transportului public, s-a adoptat o soluție de centralizare locală a semnalelor video și de transmitere a acestora până într-o camera dedicata, cu rol de camera de comunicații.

Datorita distantei peste 200 m, camerele video se vor alimenta cu fibră optică multimode, armată, montata îngropat în pământ alături de un cablu de alimentare electrică.

în acest caz conectarea la camera de supraveghere se va realiza prin intermediul unui media convertor montat în structura stâlpului de iluminat, la baza sa, alături de circuitele de protecție a iluminatului.

In principal camerele video exterioare supraveghează intrările și ieșirile din pasaj.

In camera de comunicații se vor centraliza toate semnalele de la camerele video din complex și din imobil, acestea putând fi înmagazinate pe medii de stocare (rack cu server de stocare dedicat) și păstrate minim 30 zile.

Din instalația de supraveghere se va prelua o comunicație către o matrice video ce va proiecta pentru dispecer imagini din instalația de supraveghere în timp real sau de pe serverele de stocare din camera de comunicații.

Din sistem vor putea fi conectate prin rețeaua de date orice persoane cu drepturi

Instalații de priză de pământ                                           \c'/

Protecția se va face conform SR EN 61140-2002 prin legarea părților metalice ale utilajelor care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care, în mod accidental, pot ajunge sub tensiune la conductorul de protecție din circuitele care le alimentează.

Priza de pământ se va conecta la bara de echipotențializare, la tablourile electrice, respectiv la toate echipamentele (electrice sau neelectrice) pentru care este necesară o astfel de legătură.

Conductorul neutru se va conecta la bornele special prevăzute în tablourile electrice.

Tablourile electrice vor fi conectate la priza de pământ prin intermediul celui de-al 5-lea conductor al cablului de alimentare precum și prin platbanda de Ol Zn 25x4 mmp de la priza de pământ.

Legarea la pământ este o măsura de protecție împotriva tensiunilor de atingere periculoase, împotriva apariției scânteilor, a arcului electric sau a unui punct cu o temperatura foarte ridicata, create de o defecțiune electrica sau de curenți vagabonzi, împotriva apariției de scântei provocate de descărcarea sarcinii electrostatice precum si impotriva apariției tensiunii electrice la construcțiile metalice exterioare (in raport cu masa generala a pământului) asociate cu un echipament electric.

în cazul în care valoarea rezistenței prizei de pământ nu este sub valoarea de 4Q va fi prevăzută o piesă metalică de legătură pentru conectarea unei noi prize de pământ artificiale (ce se va lega în două locuri cu priza de pamant) sau se vor folosi masuri artificiale pentru imbunatatirea rezistentei de dispersie prin folosirea de exemplu a bentonitei.

Priza de pamant va fi realizata cu electrozi orizontali de tip cruce cu lungimea de 2,5 m, montati îngropat in pamant la adancimea de 1 m, care se vor interconecta cu platbanda de otel zincat OL Zn 40x4 mm.

Amenajare parcare de transfer de tip park&ride in zona Gara de Vest si zona Piața 1 Decembrie 1918
Drumuri si platforme

In imediata vecinatata a Gării de Vest se va amenaja o parcare pentru autovehiculele proprietate personala, in regim de „24 hours parking”, „EZ parking” si „park & ride”, cu o capacitate de 50 locuri si 2 locuri pentru persoane cu dizabilitati.

In Piața 1 Decembrie 1918 se va amenaja o zona de parcare de tip park & ride, cu o capacitate de 26 locuri si 2 locuri pentru persoane cu dizabilitati.

Traseul in olan

Locurile de parcare vor fi incadrate de borduri 20x25 din beton.

Profilul transversal tip

aleea din incinta parcării

5,00 m - 5,80 m lățime

trotuare

2,00 m lățime si 2% panta transversala

Lungimi si suprafețe

suprafața parcare

1.929 mp

borduri 20x25 din beton

249 ml

borduri 10x15 din beton

203 ml

Structura rutiera

Structura rutiera a fost dimensionata considerând ca factori principali traficul si ciclurile repetate de inghet - dezgheț.

•  Structura rutiera pentru amenajarea parcării de tip park&ride:
 • • 25 cm beton de ciment BCR 4;

 • •  Hârtie Kraft;

 • • 2 cm strat de nisip;

 • • 20 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

 • • 25 cm strat de fundație de balast;

 • • 7 cm strat de forma din nisip.

•  Trotuare:
 • •  4 cm beton asfaltic EB 8 rul 50/70 (BA 8);

 • •  12 cm balast stabilizat cu ciment 4%;

 • •  5 cm nisip pilonat;

 • •  variabil umplutura pamant compactat.

Preluarea apelor meteorice

Pantele transversale si longitudinale ale drumurilor si platformelor vor asigura scurgerea apelor pluviale către guri de scurgere proiectate.

înainte de descărcarea apelor pluviale colectate de pe suprafața parcărilor din aceasta zona, acestea vor trece prin separatoarele de hidrocarburi prevăzute SH4 si SH5.

Indicatoare, panouri si marcaje rutiere sau de orientare

Indicatoarele prevăzute răspund cerințelor de avertizare, de reglementare (prioritate, restricție si obligație) si de orientare - informare.

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări de semnalizare:

> Marcaje:
 • •  marcaje orizontale longitudinale pentru demarcarea benzilor de circulație si pentru delimitarea locurilor de parcare;

 • •  marcaje orizontale transversale;

 • •  marcaje orizontale de ghidare;

 • •  marcaje orizontale de orientare - informare;

 • •  marcaje tactile.

Marcajele vor fi permanente, realizate cu vopsea alba sau roșie, după caz.


Lungimile totale sau numărul de marcaje orizontale sunt prezentate in tabelul de;r

marcaje orizontale longitudinale pentru demarcarea benzilor de circulație si pentru delimitarea locurilor de parcare

280 ml

marcaje orizontale transversale

5 mp

marcaje orizontale de ghidare

15,64 mp

marcaje orizontale de orientare - informare

6 buc

marcaj tactil

134 buc

< o c

> Indicatoare rutiere:
 • •  indicatoare semnalizare banda de mers;

 • •   indicatoare direcție;

 • •   indicatoare treceri pentru pietoni;

 • •  indicatoare parcare;

 • •  indicatoare diverse.

In total este prevăzut un număr de 5 indicatoare de diverse tipuri (vezi planul cu semnalizările propuse).

Descriere

Park&ride

1

Stâlp pentru indicatoare

4

2

Lampa galben intermitent pentru treceri de pietoni

4

Spatii verzi

Prin proiect este prevăzută amenajarea de spatii verzi (vezi planul de situație) după cum urmeaza:

 • •  spatii verzi inierbate -171 mp

 • •  arbori platanus x hybrid (platan) - 4 bucăți

Instalații electrice

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric general alimentat din rețeaua electrica a operatorului de distribuție.

Racordul la gospodăria electrica principala va fi echipat cu bloc de măsură pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură va constitui limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului.

Proiectul asigura distribuția energiei electrice in incinta printr-o rețea de conductoare de joasa tensiune.

Traseele au fost stabilite in afara zonelor care ar periclita integritatea sau buna funcționare a cablurilor prin lovire, coroziune, supraincalzire, curenti vagabonzi, etc. Când evitarea acestor zone nu a fost posibila s-au lua masuri corespunzătoare de protecție.

Instalații de iluminat exterior

Pentru căile de circulație auto și iluminatul parcărilor se vor folosi corpuri de iluminat cu 6080 LED-uri, în construcție etanșa, IP67, iar înălțimea stâlpului va fi de 7 m.

Traseele electrice pentru iluminat exterior se vor realiza îngropat în pământ cu cablu de cupru armat tip CYABY


Pozarea cablurilor se va face în șanț cu adâncimea de 80 cm, intre două straturi de^iișîp^tp grosimea de minim 10 cm. Acestea, după o acoperire parțială cu pământ, se vor marca cu" folie avertizoare pe toată lungimea lor, la o distantă de 30-40cm de cabluri.

c a

Comanda iluminatului exterior se va realiza prin puncte de aprindere, acesta putând funcționa și automat in funcție de un program calendaristic și al activităților zilnice.

Fiecare stâlp de iluminat exterior va fi prevăzut la bază, în propria construcție metalică cu disjunctor de protecție individual; acest spațiu poate adăposti și alte elemente destinate alimentării camerelor de supraveghere video montate pe stâlpi - circuite de protecție a alimentării sau media convertor FO-Cupru cablu de date/ coaxial (a se vedea instalația de supraveghere video).

Instalații de forța

Se vor executa electroalimentari distincte ale barierelor auto.

Camere de supraveghere video

Pentru supravegherea video se vor folosi camere video cu IR in construcție antivandalism.

Datorită distantelor mari dintre acestea și Dispeceratul central pentru managementul transportului public, s-a adoptat o soluție de centralizare locală a semnalelor video și de transmitere a acestora până într-o camera dedicata, cu rol de camera de comunicații.

Datorita distantei peste 200 m, camerele video se vor alimenta cu fibră optică multimode, armată, montata îngropat în pământ alături de un cablu de alimentare electrică.

în acest caz conectarea la camera de supraveghere se va realiza prin intermediul unui media convertor montat în structura stâlpului de iluminat, la baza sa, alături de circuitele de protecție a iluminatului.

Amplasarea exactă a camerelor de luat vederi se va face ținându-se cont de acoperirea întregului obiectiv.

In camera de comunicații se vor centraliza toate semnalele de la camerele video din complex și din imobil, acestea putând fi înmagazinate pe medii de stocare (rack cu server de stocare dedicat) și păstrate minim 30 zile.

Din instalația de supraveghere se va prelua o comunicație către o matrice video ce va proiecta pentru dispecer, imagini din instalația de supraveghere în timp real sau de pe serverele de stocare din camera de comunicații.

>

Din sistem vor putea fi conectate prin rețeaua de date orice persoane cu drepturi corespunzătoare de acces la sistemul de supraveghere oriunde în complex sau chiar în afara acestuia dacă necesitățile o cer (supraveghere firmă de pază într-o locație la distantă, post politie etc.).

Control acces

Accesul în/ din incinta va fi securizat, făcându-se cu o bariera comandata t rin intermediul


unor cititoare de cârd sau cititoare de proximitate RFID (Radio-Frequency IDentifio^ți distanta lunga de citire 10*15 m amplasate direct la bordul mașinilor.

V;.

Toate punctele de control acces se vor conecta între ele, se vor semnaliza în dispecerat;.! iar toate disfuncționalitățile se vor trata de personal specializat.                           ‘^•5-'= întregul sistem va fi centralizat, cârdurile vor avea siguranță mărită, de tip smart-card sau similar, soluțiile de implementare vor prevedea anti-passback iar ieșirile de siguranță vor fi integrate în sistem.

Alimentarea întregului sistem se va face din sursa de alimentare vitală de rang I, prin intermediul UPS-ului.

Instalații de priză de pământ

Protecția se face conform SR EN 61140-2002 prin legarea părților metalice ale utilajelor, care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care în mod accidental, pot ajunge sub tensiune, la conductorul de protecție din circuitele care le alimentează.

Priza de pământ se va conecta la bara de echipotențializare, la tablourile electrice, respectiv la toate echipamentele (electrice sau neelectrice) pentru care este necesară o astfel de legătură.

Conductorul neutru se va conecta la bornele special prevăzute în tablourile electrice.

Tablourile electrice vor fi conectate la priza de pământ prin intermediul celui de-al 5-lea conductor al cablului de alimentare precum și prin platbanda de Ol Zn 25x4 mmp de la priza de pământ.

Legarea la pământ este o măsura de protecție împotriva tensiunilor de atingere periculoase, împotriva apariției scânteilor, a arcului electric sau a unui punct cu o temperatura foarte ridicata, create de o defecțiune electrica sau de curenți vagabonzi, impotriva apariției de scântei provocate de descărcarea sarcinii electrostatice precum si impotriva apariției tensiunii electrice la construcțiile metalice exterioare (in raport cu masa generala a pământului) asociate cu un echipament electric.

în cazul în care valoarea rezistenței prizei de pământ nu este sub valoarea de 4Q va fi prevăzută o piesă metalică de legătură pentru conectarea unei noi prize de pământ artificiale (ce se va lega în două locuri cu priza de pamant) sau se vor folosi masuri artificiale pentru imbunatatirea rezistentei de dispersie prin folosirea de exemplu a bentonitei.

Priza de pamant pentru va fi realizata cu electrozi orizontali de tip cruce cu lungimea de 2,5 m, montati ingropat in pamant la adancimea de 1 m, care se vor interconecta cu platbanda de otel zincat Ol Zn 40x4 mm.

Modernizare si extindere rețea de contact pentru mijlocul de transport in comun de tip troleibuz, legătură Piața 1 Decembrie 1918 - Gara de Vest

Prezentul proiect tratează lucrările de modernizare a liniei de contact pentru troleibuz, alimentarea liniei aeriene de contact, alimentare cu tensiune auxiliară cofreți și cabluri de comunicație din fibră optică din cadrul proiectului de prelungire a transportului public între Gara de Sud și Gara de Vest.

/iNTERGR^.

Sij


Linia aeriana de contact

permită^rcuiș^a’..


Linia aeriană de contact trebuie concepută și construită astfel încât să | troleibuzelor cu viteză sporită - 50 km/h în linie curentă și 30 km/h în interiorul bucilor d întoarcere.                                                                                 l

Linia aeriană de contact troleibuz se va construi în soluție compensată, susținută de traversee din cablu multifilar de oțel inox, precum și cu ajutorul consolelor din material electroizolant.

Pentru prinderea firului de contact și susținerea acestuia la poziție se folosesc suspensii cu pendul, izolante. Aceste suspensii sunt de mai multe feluri, definite în funcție de modul de prindere - pe consolă sau traverseu - și de unghiul de deviație al firului - de la 0° corespunzător aliniamentului, pană la 30°, unghiul maxim ce poate fi obținut în zone de curbă.

Din punct de vedere constructiv, aceste pendule constituie un paralelogram deformabil, astfel încât clema de suspensie a firului de contact este în permanență perpendiculară pe firul de contact.

La cel mult 500 m se prevăd legături echipotențiale între sensurile de circulație pentru polaritatea pozitivă, respectiv negativă.

Firul de contact se va poziționa în formă de zig-zag cu pasul egal cu 2, la o distanță între polarități de 0,7 m.

De asemenea vor fi prevăzute și cablurile pentru conectarea centrelor de alimentare (cofreți) la rețeaua electrică de contact.

Stâlpii rețelei de contact

Stâlpii ce susțin suspensia firului de contact vor fi metalici circulari, demontabili și se vor folosi de asemenea ca suporți pentru lămpile de iluminat.

La alegerea locului de amplasare a stâlpilor rețelelor de contact se va ține seama de următoarele considerații:

 • •  Se vor asigura, pe cat posibil, deschideri longitudinale egale;

 • •  în jurul stâlpilor va trebui să existe spații suficiente necesare exploatării.

Fiecare stâlp nou va fi prevăzut cu priză de pământ artificială, iar rezistența de dispersie a acesteia trebuie să fie Rp < 10Q.

Centre de alimentare si intoarcere telecomandate

Linia de contact va fi împărțită în mai multe sectoare, fiecare sector fiind alimentat dintr-un centru, prin cabluri de alimentare, de la bara pozitivă a substației. Secțiunile sunt separate din punct de vedere electric prin izolatoare de secțiune.

Centrele de alimentare și de întoarcere sunt realizate din cofreți comuni care conțin un separator cu motor pentru cablul pozitiv și un separator fără motor pentru cablul negativ sau de întoarcere.

Toți separatorii cu motor vor fi alimentați din substație prin intermediul unor cabluri de curent alternativ, iar comanda acestora se va face c rin fibră optică - tot din substație.


Pentru alimentarea rețelei aeriene de contact se vor folosi cabluri de cupru cu secțiunea de 400 mmp sau 500 mmp pană la cofreți. Tipul de cablu va fi stabilit în cadrul proiectului tehnic.

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

Indicatori maximali respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj

(C+M), în conformitate cu devizul general;

Specificație

UM

Valoare

Valoare totala inclusiv TVA

Lei

42.255.561,00

C+M inclusiv TVA

Lei

32.586.603,00

Valoare totala exclusiv TVA

Lei

35.232.700,00

C+M exclusiv TVA

Lei

27.383.700,00

Indicatori minimali respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/ capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și

reglementările tehnice în vigoare;

Specificație

UM

Valoare

Statie capat de linie

buc

1

Număr locuri parcare de tip „park and ride”

locuri

80

Număr locuri parcare/ preluare biciclete

locuri

20

Lungime drumuri incinta

ml

836

Suprafața utila clădire statie capat de linie

mp

547

• Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat / operare stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Indicator

Valoare

Valoarea ERR

8,02%

Rezultat așteptat

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare estimata la finalul implementării proiectului

Lungimea liniilor de troleibuz modernizate /extinse (km)

202 ml

0,871

Stații     de     transport     public

construite/modernizate/reabilitate (nr.),

3

7

Lungimea benzilor separate pentru mijloacele de transport public construite/modernizate/ reabilitate/ extinse (km)

0

0,153

Suprafața infrastructurii rutiere (cu statut de stradă urbană) configurate/ reconfigurate pe care se suprapun

0

8.642 mp

^TE^GROUP

Rezultat așteptat

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare estimată la finalul implementării proiectului

benzi separate ale transportului public           de           călători

construite/extinse/modernizate (mp)

K.i

Stații/puncte de reîncărcare electrica instalate (nr.);

0

2

Lungimea pistelor pentru biciclete construite (km), după caz;

0

0,544

Suprafața     traseelor/     zonelor

pietonale    construite/modernizate/

extinse (mp)

5.139 mp

5.293 mp

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr);

0

22 buc

Parcări de transfer de tip „park and ride” construite (nr./nr.locuri)

0

2 parcari/ 80 locuri

Sisteme de închiriere de biciclete („bike-sharing”/ ”bike rentai") create (nr.)

0

2

• Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

Durata de realizare a investiției este de 24 luni (de la semnarea contractului de finanțare).

 • 5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

CERINȚA A - REZISTENȚĂ MECANICĂ Șl STABILITATE

Structura de rezistență a fost concepută si calculată în conformitate cu normele și normativele în vigoare. S-au avut în vedere metode de calcul și analiză moderne, analiza statică echivalentă si analiza modala. La abordarea calcului seismic s-a utilizat normativul de calcul antiseismic P100-1/2013.

Au fost luate în analiză recomandări și încadrări ale construcției în acord cu prevederile din normative, iar calculele s-au efectuat în raport cu acestea

CERINȚA B - SECURITATE LA INCENDIU____

C

lădirea se încadrează astfel:

 • • Categoria C normală de importanță conform HGR nr. 766/1997

 • •  grad II de rezistență la foc.

 • •  risc mic de incendiu - încăperile cu risc mijlociu nu depășesc 30% din totalul construcției

J

Elementele constructive îndeplinesc condițiile stabilite în tab. 2.1.9/P118-99 iar pereții căilor de evacuare îndeplinesc condițiile stabilite în tab. 4.2.65/P118-99. Căile de evacuare sunt în conformitate cu cap. 2.6, 3.6 si 4.2 din P118/99. Lațimea căilor de evacuare este de minim 1.20 m. La nivelul parterului evacuarea se face prin uși in doua canate, fiecare avand 100 cm lățime.CERINȚA C - IGIENA SĂNĂTATE Șl MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Sunt asigurate condițiile de microclimat normate conform STAS 6221 si 6646 (iluminat natural si artificial) si STAS 6472 (încălzire), astfel:

 • •   spațiile interioare au suprafețe vitrate dotate cu ochiuri mobile si fante de aerisire pentru ventilație naturală permanentă

 • •   iluminatul natural se asigura prin suprafețele de ferestre existente, iluminatul artificial este prevăzut cu lumina generală și lumina locală

 • •   sunt prevăzute grupuri sanitare separate pe sexe, si pentru persoane cu dizabilitati, dimensionate corespunzător pentru asigurarea necesarului intregii clădiri; ventilarea acestora se face in mod natural sau mecanizat acolo unde nu este posibila ventilarea naturala.

 • •   protecția utilizatorilor impotriva electrocutării prin atingere accidentala s-a asigurat prin legarea la nul si la pamant conform STAS 12604. Tipul corpurilor de iluminat si nivelele de iluminare s-au ales astfel incat sa nu afecteze vederea utilizatorilor.

 • •  sunt asigurate condițiile de microclimat normate conform STAS 6221 si 6646 (iluminat natural si artificial) si STAS 6472 (incalzire).

 • •   încălzirea spatiilor auxiliare sălii de așteptare se face cu corpuri statice din otel cu agent termic provenit de la rețeaua existenta in zona. In sala de așteptare incalzirea se face cu sistem de climatizare cu unitate de tratare a aerului.

 • •  apa calda menajera se prepara local, in spațiul termic amplasat in interiorul caldirii.

 • •   cerințele de igiena se asigura prin utilizarea unor finisaje lavabile, ușor de intretinut, care nu atrag praful.

 • •   condițiile de calitate prevăzute pentru apa potabila distribuita prin instalațiile sanitare sunt cele din STAS 1342-91.

 • •   in grupurile sanitare este asigurata ventilația naturala sau mecanizata acolo unde nu sunt ferestre pentru evacuarea aerului viciat. S-au respectat prevederile normativului I5 privind proiectarea si executarea instalațiilor de ventilare si NP 008 privind puritatea aerului.

 • •  apele uzate menajere si apele pluviale sunt evacuate la rețeaua publica de canalizare.

Refacerea si protecția mediului
 • •   Colectarea reziduurilor menajere se face in recipienti închiși si se depozitează pe o platforma special amenajata din incinta. Deseurile reciclabile se colectează si se depozitează distinct, pe platforma amenajata. Ridicarea si transportul cu autospeciale se face periodic, conform unui orar prestabilit al firmei de salubritate, nepermitandu-se staționarea atat de indelungata pe platforma incat sa fie nocive pentru mediu.

 • •  Canalizarea apelor uzate menajere este directionata către rețeaua publia de canalizare.

 • •   Nu exista surse de zgomote si vibrații, nu exista surse de radiații sau pericole de poluare a apelor sau aerului.

CERINȚA D - SIGURANȚĂ Șl ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE

Asigurata prin realizarea criteriilor de performante generale determinate de normele in vigoare si anume:

^NTERGROUP

CERINȚA C - IGIENĂTsĂNĂTATE Șl MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

CE I Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranța in utilizare                                                                   _ '■ <

 • -   C 239 Normativ pentru adaptarea construcțiilor de locuit, a construcțiilor Si locurilor publice la cerințele persoanelor cu handicap.

 • -  STAS 2965 Scări prescripții generale de proiectare

 • -  STAS 6131 înălțimi de siguranța si alcătuirea parapetelor

 • -   NP 063- 02 Normativ privind criteriile de performanță specifice rampelor și scărilor pentru circulația pietonală în construcții

Siguranța la circulația pedestra:

 • •   la exterior

 • •   se va prevedea iluminat adecvat pe traseele de circulație din jurul clădirii si in zona acceselor

•. peronul este protejat contra intemperiilor

 • •   la interior

 • •  grupurile sanitare sunt dotate, pe sexe, corespunzător cu numărul de persoane deservite, usi cu gol de trecere minim 0.80m, spatii de trecere dimensionate si dotate corespunzător

 • •   ușile interioare nu au praguri

 • •   ușile coridoarelor se deschid in sensul ieșirii din clădire

 • •   pardoselile sunt antiderapante si rezistente la uzura si întreținere

 • •   pereții de pe caile de evacuare sunt plani, netezi, fara asperitati

 • •  balustradele si parapetele scărilor sunt dimensionate pentru asigurarea siguranței circulației conform STAS 6131-79 si NP 063-02

 • •  scările de evacuare au latimea rampei de 120cm, cu mana curenta la 100cm.

Finisajele din spatiile exterioare si interioare sunt corespunzătoare pentru siguranța in exploatare. Accesul persoanelor cu dizabilitati se face pe rampa realizata in exterior, pentru preluarea diferenței de nivel de 1,05m intre cota terenului amenajat si cota zero a clădirii. In interiorul clădirii accesul persoanelor cu dizabilitati este favorizat in toate spatiile de la nivelul parterului, inclusiv in etaj, prin intermediul unei platforme liftante montata pe balustrada metalica a scării de acces.

CERIN A E - PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Protecția fata de zgomotul stradal se asigura prin grosimi corespunzătoare ale pereților exteriori si geamuri termoizolante.

Tamplaria exterioara este din profil tip perete cortina, din aluminiu, cu rupere de punte termica, cu geam termoizolant cu tratament low-e.

La interior sunt respectate grosimile corespunzătoare ale pereților de compartimentare si ale planseelor in conformitate cu STAS 6156 privind protecția impotriva zgomotului.

Activitatea desfasurata in clădire nu produce zgomote sau vibrații peste limitele normale.

Masurile generale pentru protecția acustica sunt:

 • •   amplasarea la distanta de sursele producătoare de zgomot sau vibrații;

 • •   separarea spatiilor interioare producătoare de zgomot fata de cele cu cerințe deosebite de protecție (s rațiile tehnice fata de spatiile de birouri).


CERINȚA F - ECONOMIA DE ENERGIE șl IZOLAREA TERMICĂ

Lucrările de termoizolare propuse acoperă întreaga suprafața a anvelopei clădirii, astfel un consum scăzut de energie termica necesara asigurării climatului intern, normelor in vigoare.

Elementele de termoizolatie propuse, cu următoarele caracteristici:

 • •  Termosistem fațada cu element termoizolant vata minerala bazaltica 10 cm grosime, conductivitatea termica minim 0.042 W/mK

 • •  Termoizolare acoperiș cu vata minerala bazaltica 15 cm grosime, conductivitatea termica minim 0.042 W/mK

 • •  Termoizolare soclu cu polistiren extrudat 6 cm grosime, conductivitatea termica minim 0.038 W/mK

 • •  Termoizolare intrados planseu pe sol cu polistiren extrudat 5 cm grosime, conductivitatea termica minim 0.038 W/mK

 • •  vor asigura rezistente termice corectate pe elementele de construcție ale anvelopei clădirii conforme cu rezistentele minime normate.

Conductele care vehiculează agent termic apă caldă vor fi termoizolate pentru asigurarea unor pierderi minime, respectându-se normele C 142 - instrucțiuni tehnice pentru executarea și recepționarea termoizolațiilor la elementele de instalații și PE 924 (E-35) - Prescripții pentru calculul izolațiilor termice ale instalațiilor.

Corpurile de iluminat cu LED vor asigura economii in consumul anual de energie electrica. Izolare hidrofugă: se asigură hidroizolarea pe contura clădirii împotriva infiltrațiilor.

CERINȚA G - UTILIZAREA SUSTENABILA LA A RESURSELOR NATURALE_________

Amplasarea panourilor fotovoltaice si solare conduce la realizarea de economii de energie primara, provenita din arderea combustibililor clasici, deci la protejarea resurselor de energie naturale, neregenerabile.

Se va implementa un sistem de proceduri interne pentru micșorarea pierderilor de energie din cauza utilizării necorespunzatoare a clădirii (ex. montare de sisteme de autoinchidere la ușile de acces, senzori la corpurile de iluminat din casa scării si spatiile comune, etc.)

Soluțiile tehnice adoptate se conformează STAS 10144/1-90 si STAS 10144/2-91 - Străzi, Trotuare, Alei de pietoni si Piste de biciclisti - prescripții de proiectare.

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Activitățile propuse in cadrul prezentului proiect nu intra sub incidența ajutorului de stat.

Beneficiarul proiectului - UAT Municipiul Ploiești, reprezintă o autoritate publica locala.

In cadrul apelului de proiecte POR/2017/4/4.1/1, se vor lua in calcul următoarele rate de cofinantare:

• rata de cofinantare acordata prin Fondul European de Dezvoltare Regionala este de 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, iar rata de cofinantare din bugetul de stat reprezintă 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Rata de cofinantare a beneficiarului este de 2%.

________ ___* y      „1^ ,’      Z’’ "’ _ S '"

ra Beneficiarul va suporta, pe langa contribuția proprie la costurile eligibile ale proiecțwuksi costurile neeligibile ale proiectului.                                                                — *

Sursa de finanțare

Valoare (lei)

Bugetul POR 2014-2020 - axa 4.1

37.202.916,80

Contribuție proprie, din care:

5.052.644,20

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

759.243,20

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

4.293.401,00

 • 6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

  • 6.1    Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Certificat de urbanism nr. 273/31.03.2017.

Certificat de urbanism nr. 1766/17.12.2018.

 • 6.2    Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Extras CF atașat.

 • 6.3   Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului măsuri de diminuare â impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică

Prezentat in anexa

 • 6.4    Avize conforme privind asigurarea utilităților

Aviz E distribuție - Aviz Amplasament favorabil nr. 221222102/11.06.2018

 • 6.5   Studiu topografic vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prezentat in anexa

 • 6.6    Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

 • a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

Atașat

 • b) studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

Nu este cazul.

 • c) raport de diagnostic arheologic. în cazul intervențiilor în situri arheologice;

Nu este cazul.

 • d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

Nu este cazul.

e) studii de specialitate necesare în funcție de

Conform certificat de urbanism nr.273/31.03.2017:

Aviz de alimentare cu apa (APA NOVA)

07.06.2018                         A

Aviz de canalizare (APA NOVA)

07.06.2018

Aviz de alimentare cu energie electrica (SDEE MUNTENIA NORD)

Nr.6539/25.05.2017

Aviz de alimentare cu energie termica (VEOLIA)

C17-1418/28.06.2018

Aviz de gaze naturale (DISTRIGAZ SUD REȚELE)

Nr.313.066.173/12.09.2018

Aviz telefonizare (TELEKOM)

Nr. 100/05/03/01 /PH/1381 /19.07.2018

Aviz transport urban (Transport Calatori Express)

Nr.85/03.10.2018

Aviz RASP

Nr.7150/10.10.2018

Aviz Politia Rutiera Ploiești

Nr.673704/04.07.2017

Aviz Comisia Municipala pentru transport si siguranța circulației

Nr.3151/18.09.2017

Aviz SNCFR

Nr.R.2/5/115/07.03.2018

Autorizație CFR Condiționată

Nr.L.3/4/97/2017-2018

Aviz Mediu

Nr.12781/12.12.2017

Aviz DTI

Nr. 139/26.06.2017


Conform certificat de urbanism nr.1766/17 12.2018:

Aviz de alimentare cu apa (APA NOVA)

492/19.12.2018

Aviz de canalizare (APA NOVA)

492/19.12.2018

Aviz de alimentare cu energie electrica (SDEE MUNTENIA NORD)

Nr. 17402/19.12.2018

Aviz de alimentare cu energie termica (VEOLIA)

C17-1418/28.06.2018

Aviz de gaze naturale (DISTRIGAZ SUD REȚELE)

Nr.DGSR33749/313.413.873/19.12.2018

Aviz telefonizare (TELEKOM)

Nr. 100/05/02/02/01 /03/PH/2259/20.12.2018

Aviz transport urban (Transport Calatori Express)

Nr.85/03.10.2018

Aviz RASP

Nr.599/19.12.2018

Aviz Politia Rutiera Ploiești

Nr.243746/21.12.2018

 • 7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

7.1 Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

Entitatea responsabilă cu implementarea investiției propuse este PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI.

Beneficiarul a desemna prin intermediul unei dispoziții persoanele care vor constitui Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP). Aceasta va fi constituită din următoarele posturi: Manager de Proiect, Asistent manager, Responsabil Tehnic, Responsabil Economic, Responsabil achiziții publice si Responsabil juridic. Relația dintre Managerul de Proiect și Responsabili este una de subordonare, în timp ce între Responsabili trebuie să existe o relație de coordonare.

Membrii selectați pentru constituirea UlP-ului vor fi angajați ai Beneficiarului. DȘșemnâreâ^, lor va fi realizată strict în baza competențelor și experienței anterioare, asumate prin^j intermediul CV-urilor, în condițiil respectării Legii 202/2002 privind egalitatea de femei și bărbați, precum și cele ale OUG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea/t'țțîtjii'^rj’1^ formelor de discriminare.                                                             '

în măsura în care se va observa lipsa persoanelor care dețin competențele și experiența necesare pentru implementarea proiectului, solicitantul va opta pentru achiziția serviciilor de consultanță în managementul proiectelor. Furnizorul de servicii de consultanță, care va selectat prin procedura de achiziție publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, trebuie să pună la dispoziția beneficiarului specialiști cu experiență demonstrabilă în implementarea proiectelor similare, care să ocupe cele trei posturi descrise anterior.

în ceea ce privește atribuțiile acestora, menționăm, pe scurt, următoarele îndatoriri de o importanță crescută:

1.     Managerul de Proiect:
 • -  coordonează întreaga echipă care se ocupă de implementarea proiectului;

 • -   verifică, stabilește și menține legături strânse de colaborare printr-o comunicare eficientă și permanență cu părțile implicate în implementarea proiectului; răspunde de buna desfășurare a tuturor activităților din cadrul proiectului (conform graficului activităților);

 • -   coordonează, planifică și răspunde de organizarea eficientă a activităților aprobate prin proiect, conform graficului de implementare;

 • -   conduce ședințele de monitorizare a progresului proiectului;

asigura și răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea și oportunitatea operațiunilor legate de implementarea proiectului;

 • -   asigura și răspunde pentru buna desfășurare a activităților și întocmirea documentelor solicitate în cadrul procesului de derulare și implementare a proiectului;

 • -  soluționează problemele care pot să apară ca situații neprevăzute, pe parcusul implementării proiectului.

 • -   evaluează rezultatele implementării proiectului conform graficului de activități aprobat și asigură derularea continuă și fără probleme a desfășurării activităților

 • -   urmărește executarea la termen și de buna calitate a sarcinilor trasate către echipa de management a proiectului;

 • -   urmărește respectarea obligațiilor asumate prin contractele cu terții și autoritatea de management, referitoare la prezentul proiect.

 • -   monitorizează respectarea tuturor cerințelor finanțatorului pe parcursul implementării proiectului, conform contractului de finanțare și anexelor acestuia, instrucțiunilor specifice și legislației aplicabile în materie de achiziții publice

 • -   participă la toate vizitele de monitorizare ale reprezentanților finanțatorului precum și ai beneficiarului;

 • -   participă la ședințele lunare de monitorizare a progresului în cadrul cărora se va analiză evoluția proiectului din punctul de vedere al cheltuielilor, utilizării resurselor, implementării activităților, obținerii rezultatelor și managementul riscurilor;

2.     Asistent Managerul:
 • -   participa la ședințele lunare de progres în cadrul cărora se va analiza evoluția proiectului din punctul de vedere al cheltuielilor, utilizării resurselor, implementării activităților, obținerii rezultatelor și managementul riscurilor; oferă suport in pregătirea vizitelor in teren ale reprezentanților ADR;

asigura activitati de secretariat in pregătirea dosarelor documentelor pentru audit; a dosarelor de plata;

oferă asistenta in implementarea unui sistem de arhivare documentelor;

asista ceilalți membrii UIP in vederea respectării regulilor identitate vizuala în conformitate cu Contractul de finanțare;


asigura suport pentru întocmirea notelor informative, comunicăriilor oficiale, respectiv a actelor adiționale ale contractului de finanțare încheiat între beneficiar și finanțator;

participa la ședințele de monitorizare a progresului proiectului.


3. Responsabilul tehnic:
 • -  va supraveghea bună desfasurarare a proiectului din punct de vedere tehnic;

 • -   va urmări executarea la termen și de bună calitate a sarcinilor trasate de managerul de proiect;

 • -   va urmări conformitatea lucrărilor, echipamentelor și serviciilor propuse a fi achiziționate;

 • -  participă la elaborarea rapoartelor de progres împreună cu managerul de proiect, diriginții de șantier;

participă la elaborarea rapoartelor pentru vizite pe teren împreună cu managerul de proiect, diriginții de șantier și proiectant

 • -   va verifica respectarea concordanței dintre caietul de sarcini, oferta tehnică și situații de lucrări/ facturi/ procese verbale de recepție pentru toate contractele ce urmează să fie atribuite pe parcursul implementării proiectului

participă la ședințele de monitorizare a progresului proiectului și, la cerere, la vizitele de monitorizare ale reprezentanților finanțatorilor;

urmărește executarea la termen a lucrariilor și serviciilor achiziționate în cadrul proiectului;

4. Responsabilul economic:
 • -   asigură îndeplinirea tuturor obligațiilor, de natură financiară, rezultate că urmare a derulării proiectului în cauză.

 • -   urmărește și verifică eligibilitatea tuturor cheltuielilor efectuate, asigura controlul costurilor proiectului;

 • -   verifică și avizează rapoartele de natură financiară, trimise de contractori și, pe baza acestora, elaborează cererile de rambursare adresate finanțatorului.

 • -   supraveghează și certifica încadrarea în bugetul proiectului a tuturor acțiunilor generatoare de cheltuieli, aferente proiectului.

 • -   monitorizează efectuarea plăților către terți;

 • -   asigură, din punct de vedere financiar, respectarea obligațiilor asumate prin contractul de finanțare încheiat cu autoritatea de management;

 • -   asigură coerentă financiară a proiectului (corelarea plăților cu graficul activităților).

 • -   verifică asigurarea realizării cash-flow-ului pentru toată durata de implementare a proiectului;

participă la ședințele de monitorizare a progresului proiectului;

 • -   participă, la solicitare, la vizitele de monitorizare ale reprezentanților finanțatorului.


  5.


Responsabil Achiziții Publice

participa la evaluarea ofertelor primite in cadrul licitaților si la ibtogmireade rapoarte către instituțiile avizate; va urmări indeplinirea tuturor procedurilor necesare achiziționării de lucrări si servicii necesare realizării profecț$IUifÂva respecta obligațiile asumate prin contractul de finanatre încheiat cu autoritatea de' management; va executa la termen si de buna calitate sarcinile trasate; participa la ședințele de monitorizare a progresului proiectului.

6. Responsabil Juridic:
 • -   Menține strânse legături cu Autoritatea de Management privind stadiul implementării proiectului în domeniul juridic;

 • -   avizează, din punctul de vedere al legalității, încheierea contractelor necesare pentru realizarea activităților proiectului, cât și a actelor juridice subsecvente acestora;

 • -   oferă consiliere echipei proiectului privind legislația națională și europeană aplicabilă;

avizează legal documentele juridice elaborate în cadrul proiectului; participă la ședințele periodice care vor avea drept scop evaluarea activităților întreprinse, analiza rezultatelor obținute și căile de rezolvare a eventualelor probleme apărute;

 • -   asigură organizarea documentației și a fișierelor informatice într-o manieră care să permită păstrarea lor pe o perioada de cinci ani după închiderea oficiala a programului sau finalizarea proiectului, oricare intervine ultima si posibilitatea accesării acestora în condiții optime de către organismele abilitate să verifice sau să realizeze auditul implementării proiectului

 • 7.2 Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

Asa cum s-a mai precizat in cuprinsul prezentului Studiu de fezabilitate, durata de implementare a obiectivului de investiții este de 24 luni calendaristice (de la data semnării contractului de finanțare).

Graficul de implementare a investiției a fost detaliat la punctul 3.5, in cadrul caruia au fost reprezentate activitatile care se vor derula pe perioada de implementare a proiectului.

Eșalonarea investiției pe ani este indicata in continuare:

Activitatea

- -

Vafaan totota (Lei cu TVA)

.ActiV. J.T

^ctiwateo «pregătireaproiectului ae investit» tn baza contractului nr. 014352 1 28,08,2013

%

Subactiv. 1.1.1

Elabora re si revizuire studii de teren cf HG 28, inckjstv studiu de trafic

360132^768

81.5937231

-

Subactiv. 1.1.2

Elaborare si revizuire expertiza tefnica

1.431,5533

264,44

-

is®co

Subactiv. 1.1.

Obținerea Certificaturi de urbanism, Obținerea de avize/acorduri/autorizatii faza SFcuTVA

1.3739091

1.648,68

-

3.C226003

îubactiv, l.l.5

Obținerea Certificaturi de urbanism, Obținerea de avize/acorduri/autorizatii faza SF fara TVA

-

-

Subactiv. 1.1 j6

Elaborarea SF

675334,1538

12.905,85

828240,C0

Subactiv. 1.1.7

Elaborarea Cererii de finanțare

360733,00

3CD733CD

1

Activ. 11.1

Asistenta tehnica >h evaluarea proiectului si semnarea contractului de finanțare

-

-

-

Subaetiv. 11.1.1

Asistenta tehnica in evaluarea proiectuU

-

1.1350815

1362Q9185

1475800

Activ. 11.2

ctfvitatea depregatirea ttumentatifior 'eat      si far-ularea procecii-^or de

achtritie

-

Subactiv. 11.2.1

Elaborarea documentaților de atribuire, derilarea procedurilor deatriburesi semnarea contractelor cu prestatori /furnizori pentru servicii si execuție lucrări si furnizare echipamente/dotari

-

7389900

7389800

Activ. 11.3

Reatttarea DTAC, PT+CSvDDE, fnclustv verificarea proiectării

-

-

-

5ubactiv. 11.3.2

Obținerea avuebr cu TVA

-

1.856,40

1.86840

Subactiv. 11.3.3

Intocrrrea :> siobtrerea iuțnrizatiei de oretructie; 'ea-area PT+CS+DDE, incLsiv verificarea proiectării

734.349,00

734.349,00

ActiV. 11.4

Prestarea servKitlor de asistenta tehnica din partea proiectantului

k

-

-

-

Subaetiv. 11.4.1

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

-

87.002^2

136.717,78

223720,00

Activ. 11.5

Prestarea serviciilor de dirigentie desantier

-

-

Subactiv. 11.5,1

Prestarea serviciiibr de dirigentie de șantier

65838300

9027,68

16830800

Activ. 11.6

Activitatea de realizarea tivestftiei de baza

-

-

Subactiv. II.6.1

Obținerea terenukji

-

Subactiv, II .6.2

Construcții si iretalatii

11.954.151,61

1878509539

33739247,00

Subactiv. II j6.3

Cheltuieli pentru infrastructura rutiera, poduri, pasaje

-

-

Subactiv. II A.4

Racordarea la utiUtati

87.46500

87.46500

Subactiv. II .6.5

Amenajare teren

637.9^00

S7.9S,a)

Subactiv. IIA A

Amenajare teren pentru protecția mediuLi si aducerea la starea inițiala

-

41.76900

41.76900

Subactiv. II A.7

Cheltuieli pentru relocarea/pratectia utilitatior

274.17800

274.17800

Subactiv. II A.7

Livrare echipamente/dotari

-

3007.011,00

3007.011,00

Subactiv. II .6.8

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

133.83333

21816867

357.00Q.tD

Subactiv. II .6.9

Organizare de șantier - cheltuieli conexe

iga93d,oo

314.160,00

514.083,00

Subactiv. HZ.10

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

114294,44

17960556

298903,03

Subactiv. II .6.11

Cheltuieli diverse si neprevăzute

123284QC0

1.S3722QC0

317Q16Q00

Subactiv. 11.6.12

Certificat energetic

1.78500

1.78500

Act A», li.7

Managementul proiectului

-

Subactiv. 11.7.1

Monitorizarea implementării proiectuLii si a contractelor de achiziție hcheiatesi activitatea de raportare in cadrul proiectului; Activitatea de sobei ta re cereri de plata si/sau rambursare a cheltuielilor proiectului, inctaiv intoenrirea si depunerea cererii de rambursare finale

-

7854QOO

7854QC0

157.083,00

Acttv. 11.8

eru area actMtattor ae ti fer mare si put 'iritate in exiru1 proiectuu, ineusiv promovarea proiectul ut

-

Subactiv. 11,8.1

Derularea activ Stativ obligatorii de informare si publicitate in cadrul proiectului

9.313M

850896

17.85Q00!

Subactiv. II .8.2

Activitati da promovare a obiectivukji de investiții

-

8984500

8984500

ActiV. 11.9

uditarea proiectului

-

-

-

Subactiv. 11.9.1

Realizare rapoarte de audit ritermediar si audit final

7.497,00

916300

1666Q00

TOTAL GEWRAL

1X138.481,90

607.280,79

13.620,92

15.697.934,37

24.898.243,03

42.255.561,00

7.3 Strategia de exploatare/ operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

Proiectul de investiții propus spre implementare isi demonstrează potențialul de autosustinere financiara in perioada de exploatare/operare.

Acest lucru se poate observa din tabelul privind sustenabilitatea financiara prezentat in cadrul Anexei 1 - Scenariul I Recomandat.

Obiectivul de investiție pentru care se solicită sprijinul financiar nerambursabil se va susține financiar, după incetarea finanțării solicitate prin prezenta cerere de finanțare, prin alocari de resurse financiare, in funcție de necesitățile aparute pe parcursul operării si intretinerii investiției.

W

A             ' Ă

Resursele financiare necesare funcționarii infrastructurii nou create se constituie dinvșffi|uri^ ' de exploatare si, in completare, din transferuri de la bugetul local al Municipiului Ploiesfi,<i^ĂHo'5^\. conformitate cu prevederile legale in vigoare.                                              ■;

Referitor la intretinerea investiției se va urmări programul de întreținere ce va fi prezentat de către executanti/furnizori in cartea tehnica a investiției. In acest sens, consiliul local va fi informat din timp in scopul alocării sumelor necesare intretinerii / reparațiilor.

Pentru a evita vandalizarea echipamentelor sau a lucrărilor se va asigura supravegherea video si fizica permanenta, mai ales in perimetrul terminalului multimodal.

Pentru a creste gradul de utilizare al terminalului si a atinge scopul propus se vor organiza sesiuni de informare publica prin intermediul presei scrise sau audio-vizuale sau prin intermediul flyerelor prin care se vor prezenta avantajele utilizării facilităților oferite de transportul public in raport cu utilizarea mijloacelor de transport personale.

7.4 Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

Având in vedere ca zona de terminal multimodal va fi administrata de către operatorul de transport public se recomanda ca acesta sa numească un manager de terminal, cu calificare in domeniul transportului public.

De asemenea pentru a evita degradarea lucrărilor sau a echipamentelor este necesar a se realiza la timp toate lucrările de intretinere evidențiate in cartea tehnica. Este recomandabil ca sa se achiziționeze la nivelul operatorului o aplicație software de tip „asset management” - gestiunea bunurilor

8. CONCLUZII SI RECOMANDĂRI

Pe parcursul acestui document au fost identificate si evaluate soluțiile tehnico-economice de realizarea a investiției precum si identificarea surselor de finanțare pentru aceasta.

Consideram ca soluțiile alese sunt cele mai bune pentru amplasamentul studiat si recomandam elaborarea documentațiilor de proiectare aferente etapei III - “Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor” si respectiv Etapa IV “Proiect tehnic de execuție” in conformitate cu prevederile Art.1 din HG 907/2016.

De asemenea recomandam aprobarea indicatorilor tehnico-economici definiți in cadrul acestui document de către beneficiar.

ANEXA 1 - Scenariul I Recomandat

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et. 1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI-RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55


DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE SI DE TRANSPORT PUBLIC INTRE GARA DE SUD SI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR - Etapa I

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

536.100.00

101.859,00

637.959,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

35.100,00

6.669,00

41.769,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

230.400,00

43.775,00

274.176,00

Total capitol 1

801.600,00

152.304,00

953.904,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

73.500.00

13.965,00

87.465,00

Total capitol 2

73.500,00

13.965,00

87.465,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

371.400,00

70.566,00

441.966,00

3.1.1

Studii teren

360.400.00

68.476,00

428.876,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

-

-

3.1.3

Alte studii specifice (studiu de trafic, anchete)

11.000,00

2.090,00

13.090.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4.100,00

779,00

4.879,00

3.3

Expertizare tehnica

1.400,00

266,00

1.666,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1.500,00

285,00

1.785,00

3.5

Proiectare

1.313.100,00

249.489,00

1.562.589,00

3.5.1

Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz qeneral

696.000,00

132.240,00

828.240,00

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

41.000,00

7.790,00

48.790,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

28.500,00

5.415,00

33.915,00

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

547.600 00

104.044,00

651.644,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

62.100,00

11.799,00

73.899,00

3.7

Consultanta

469.100,00

89.129,00

558.229,00

3.7.1

Consultanta obținere finanțare

310.700,00

59.033,00

369.733,00

3.7.2

Asistenta pe perioada evaluării

12.400,00

2.356,00

14.756,00

3.7.3

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

132.000,00

25.080,00

157.080,00

3.7.4

Auditul financiar

14.000,00

2.660,00

16.660,00

3.8

Asistenta tehnica

319.400,00

60.686,00

380.086,00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

188.000,00

35.720,00

223.720.00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

150.400,00

28576,00

178.976,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

37.600,00

7.144,00

44.744,00

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA .

lei

lei

lei

1

2

3

4

3.8.2

Dirigentie de șantier

131.400 00

24.966.00

156.366 00

Total capitol 3

2.542.100,00

482.999 00

3.025.099,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

25.831.300,00

4.907.947 00

30.739.247,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnoloqice si funcționale

377.300.00

71.687,00

448.987,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1.053.300 00

200.127 00

1.253.427,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

1.096.300 00

208.297,00

1.304.597 00

4.6

Active necorporale

-

-

-

Total capitol 4

28.358.200,00

5.388.058.00

33.746.258,00

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

732.000,00

139.080,00

871.080,00

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

300.000,00

57.000,00

357.000,00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

432.000,00

82.080 00

514.080,00

5.2

Comisioane, cote taxe costul creditului

293.900,00

-

293.900,00

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

130.700,00

130.700 00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

26.200 00

-

26.200,00

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -CSC

137.000.00

137.000,00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

-

-

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

2.664.000,00

506.160 00

3.170.160 00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

90.500,00

17.195,00

107.695,00

Total capitol 5

3.780.400,00

662.435,00

4.442.835,00

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste

Total capitol 6

-

-

TOTAL GENERAL

35.555.800,00

6.699.761,00

42.255.561,00

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

27.383.700,00

5.202.903,00

32.586.603,00


Decembrie 2019

Elaborator:

Intergroup Engineering SRL

Beneficiar:

UAT Municipiul PloieștiProiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI - RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55


DEVIZUL Capitolului 1.2 - Dezafectări

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Subcap. 1.2 - Amenajarea terenului

I

Cheltuieli cu amenajarea terenului

1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare - dezafectare conducte existente

30.700,00

5.833,00

36.533,00

2

Dezafectare conducte existente

110.600,00

21.014,00

131.614,00

3

Dezafectare trama stradala existenta

61.700,00

11.723,00

73.423,00

4

Dezafectare clădiri

333.100,00

63.289,00

396.389,00

TOTALI

536.100,00

101.859,00

637.959,00

Total deviz subcap. 1.2

536.100,00

101.859,00

637.959,00

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI - RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55DEVIZUL Subcapitolului 1.3 - Amenajare mediu

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Subcap. 1.3 - Amenajarea de mediu

I

Cheltuieli cu amenajarea mediului

1

Amenajări peisagistice

31.500,00

5.985,00

37.485,00

TOTAL I - subcap. 1.3

31.500,00

5.985,00

37.485,00

Total deviz subcap. 1.3

31.500,00

5.985,00

37.485,00

* In cadrul subcap.4.1 - Construcții si instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcții si specialități de instalații, in funcție de tipul si specificul obiectului.

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI - RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55


DEVIZUL Subcapitolului 1.4 - Devieri/protejari ratele edilitare

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Subcap. 1.4 - Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

I

Cheltuieli cu lucrări de relocare / protecție

1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

33.100,00

6.289,00

39.389,00

2

Devieri rețele electrice

24.500,00

4.655,00

29.155,00

3

Devieri rețele comunicații

37.000,00

7.030,00

44.030,00

4

Devieri / protejări rețele TC si SCB CFR

-

-

-

5

Devieri/protejari rețele gaze naturale

-

-

-

6

Deviere conducta agent termic

-

-

-

7

Rețea alimentare cu apa

106.400,00

20.216,00

126.616,00

8

Rețea canalizare pluviala

29.400,00

5.586,00

34.986,00

TOTAL I

230.400,00

43.776,00

274.176,00

II

MONTAJ

1

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II

-

-

III

PROCURARE

1

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

2

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

3

Dotări

-

-

-

4

Active corporale

-

-

-

TOTAL III

-

-

-

Total deviz subcap. 1.4 (I + II + III)

230.400,00

43.776,00

274.176,00

* In cadrul subcap.4.1 - Construcții si instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/ subdomenii de construcții si specialități de instalații, in funcție de tipul si specificul obiectului.

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI-R013215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55


DEVIZUL Capitolului 2 - Branșamente

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

13.600,00

2.584,00

16.184,00

2

Branșamente

59.900,00

11.381,00

71.281,00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

73.500,00

13.965,00

87.465,00

II

MONTAJ

1

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

1

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

2

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

3

Dotări

-

-

4

Active corporale

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

-

-

-

Total deviz cap. 2 (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

73.500,00

13.965,00

87.465,00

* In cadrul subcap.4.1 - Construcții si instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/ subdomenii de construcții si specialități de instalații, in funcție de tipul si specificul obiectului.

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


DEVIZUL Obiectului 01 - Amenajare Piața 1 Decembrie

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

1.108.200,00

210.558,00

1.318.758,00

4.1.2

Rezistență

94.900,00

18.031,00

112.931,00

4.1.3

Sistem rutier si semnalizare

3.563.000,00

676.970,00

4.239.970,00

4.1.4

Amenajare peisagistica

4.600,00

874,00

5.474,00

4.1.5

Instalații curenti slabi

256.300,00

48.697,00

304.997,00

4.1.6

Instalații electrice

481.600,00

91.504,00

573.104,00

4.1.7

Rețea canalizare pluviala

115.400,00

21.926,00

137.326,00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

5.624.000,00

1.068.560,00

6.692.560,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

164.700,00

31.293,00

195.993,00

TOTAL II - subcap. 4.2

164.700,00

31.293,00

195.993,00

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

44.300,00

8.417,00

52.717,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

369.100,00

70.129,00

439.229,00

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

413.400,00

78.546,00

491.946,00

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 ♦ TOTAL II + TOTAL III)

6.202.100,00

1.178.399,00

7.380.499,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


DEVIZUL Obiectului 02 - Amenajare Piața Vestului

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

1

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

408.800,00

77.672,00

486.472,00

4.1.2

Sistem rutier si semnalizare

1.605.700,00

305.083,00

1.910.783,00

4.1.3

Amenajare peisagistica

12.600,00

2.394,00

14.994,00

4.1.4

Instalații curenti slabi

202.600,00

38.494,00

241.094,00

4.1.5

Instalații electrice

443.400,00

84.246,00

527.646,00

4.1.6

Rețea irigații

136.300,00

25.897,00

162.197,00

4.1.7

Rețea canalizare pluviala

106.600,00

20.254,00

126.854,00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

2.916.000,00

554.040,00

3.470.040,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

157.200,00

29.868,00

187.068,00

TOTAL II - subcap. 4.2

157.200,00

29.868,00

187.068,00

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

87.900,00

16.701,00

104.601,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

160.900,00

30.571,00

191.471,00

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

248.800,00

47.272,00

296.072,00

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

3.322.000,00

631.180,00

3.953.180,00 |

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax; 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro

DEVIZUL Obiectului 03 - Statie de așteptare

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

168.600,00

32.034,00

200.634,00

4.1.2

Rezistență

1.254.000.00

238.260.00

1.492.260,00

4.1.3

Sistem rutier si trotuare

80.800,00

15.352,00

96.152,00

4.1.4

Arhitectura

1.627.600,00

309.244,00

1.936.844,00

4.1.5

Instalații curenti slabi

331.900,00

63.061,00

394.961,00

4.1.6

Instalații electrice

415.800,00

79.002,00

494.802,00

4.1.7

Instalații sanitare

38.800,00

7.372,00

46.172,00

4.1.8

Instalații termice

140.000,00

26.600,00

166.600,00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

4.057.500,00

770.925,00

4.828.425,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

4.000,00

760,00

4.760,00

TOTAL II - subcap. 4.2

4.000,00

760,00

4.760,00

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

286.500,00

54.435,00

340.935,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

123.400,00

23.446,00

146.846,00

4.6

Active corporale

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

409.900,00

77.881,00

487.781,00

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

4.471.400.00

849.566,00

5.320.966,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et. 1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


DEVIZUL Obiectului 04 - Park & Ride Piața Vestului

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

151.000,00

28.690,00

179.690,00

4.1.2

Sistem rutier si semnalizare

531.500,00

100.985,00

632.485.00

4.1.3

Amenajare peisagistica

2.300,00

437,00

2.737,00

4.1.4

Instalații curenti slabi

372.100,00

70.699,00

442.799,00

4.1.5

Instalații electrice

226.700,00

43.073,00

269.773,00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

1.283.600,00

243.884,00

1.527.484,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

10.200,00

1.938,00

12.138,00

TOTAL II - subcap. 4.2

10.200,00

1.938,00

12.138,00

HI

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

190.000,00

36.100,00

226.100,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

8.200,00

1.558,00

9.758,00

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

198.200,00

37.658,00

235.858,00

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

1.492.000,00

283.480,00

1.775.480,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


DEVIZUL Obiectului 05 - Pasaj pietonal

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

525.100,00

99.769,00

624.869,00

4.1.2

Rezistență

8.731.000,00

1.658.890,00

10.389.890,00

4.1.3

Arhitectura

1.501.700,00

285.323,00

1.787.023,00

4.1.4

Instalații curenti slabi

149.700,00

28.443,00

178.143,00

4.1.5

Instalații electrice

125.300,00

23.807,00

149.107,00

4.1.6

Instalații canalizare pluviala

15.400,00

2.926,00

18.326,00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

11.048.200,00

2.099.158,00

13.147.358,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

2.500,00

475,00

2.975,00

TOTAL II - subcap. 4.2

2.500,00

475,00

2.975,00

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

29.000,00

5.510,00

34.510,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

434.700,00

82.593,00

517.293,00

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

463.700,00

88.103,00

551.803,00

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

11.514.400,00

2.187.736,00

13.702.136,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


DEVIZUL Obiectului 06 - Infrastructura rețea contact

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

1

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Elemente de rezistenta (stâlpi) rețea de contact

119.300,00

22.667,00

141.967,00

4.1.2

Instalație electrica - rețea de contact

164.000,00

31.160,00

195.160,00

4.1.3

Instalație electrica - cabluri de alimentare CC

68.100,00

12.939,00

81.039,00

4.1.4

Instalație electrica - cabluri TC

19.700,00

3.743,00

23.443,00

4.1.5

Instalație electrica - puncte de injecție si bucle

26.600,00

5.054,00

31.654,00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

397.700,00

75.563,00

473.263,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

4.2.1

Montaj statie de curent continuu

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

397.700,00

75.563,00

473.263,00


Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


DEVIZUL Obiectului 07 - Rețea de alimentare cu apa

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

259.700,00

49.343,00

309.043,00

4.1.2

Rețea de alimentare cu apa - cămine si hidranti

244.600,00

46.474,00

291.074,00

4.1.3

Rețea de alimentare cu apa - instalații

-

-

-

TOTAL 1 - subcap. 4.1

504.300,00

95.817,00

600.117,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

200,00

38,00

238,00

TOTAL II • subcap. 4.2

200,00

38,00

238,00

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

1.500,00

285,00

1.785,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

1.500,00

285,00

1.785,00

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

506.000,00

96.140,00

602.140,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.roDEVIZUL Obiectului 08 - Statii calatori

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

4.1.2

Rezistență

4.1.3

Arhitectura

4.1.4

Instalații curenti slabi

-

4.1.5

Instalații electrice

4.1.6

Instalații canalizare pluviala

TOTAL 1 - subcap. 4.1

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

38.500,00

7.315,00

45.815,00

TOTAL II - subcap. 4.2

38.500,00

7.315,00

45.815,00

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

414.400,00

78.736,00

493.136,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

414.400,00

78.736,00

493.136,00

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

452.600,00

85.994,00

538.594,00


lei/an                                                  14.994,00        18.326,00

Lei/an         12.86138930       41412,00  4BX74XB:i,32   73.756.666,29
714.405,23 16.074,12


10.811 16

17.SM4> >


11X327 38


7.029 96

11.247 93 wj»1-645.762,4/8


1X45.762X8


1X45.762 ,SB


1X45.762 4.8


13.620. '2    1X81.245,92


13.620 72


13.620 «2


13X20 >2


279.93242

1.701.313,50


15.697X34 37

13.996.62 P 87

1.701.313^0


1-412.014,Ui 479X0 78 932.703,50


24X98.243 03

23X65.539.13

932.703 10


l

Lri an

0

0

0

0

1.495.807 05

i 531 wr*

1X88.569 14

1.606.229 58

1.644.982 83

ționaQ

Lei/an

0

0

0

0

Lei/an Lei/an

1.645.762,6B

4X45.762,68

13.620,92 -13.620,92

15.697.934,37 -15.697X34,37

24.898.243,03 -24X98.243,03

tt'lii

Lei/o»

-1.645.762,68

13X20X2

-15X97X34 ‘7

-24X98X43 J3

0

0

Lei/an

1.645.762,68

13.620 92

15.697.934,37

24.898.243,03

Lei/an

1X45.762 *8

13X20,52

15X97.93 4 37

24X98.243 03

0

0

Lei i an10M0142


11.702 35

UDUJ1


12 175,12


1..7*4,57


J2.418 62


12.667,00


30.807,52

11.235 90


949.420,08


27.334,16

27*34*6


1.684*43,72


27.880*4


29.587 37

2M«*J


32.026,32


1.109UÎ*-


1034*5*1


l.a«4.U74A1.684.643 72
--

1.003.092 20

72.260 79

1.107.494 85

83.004 93

1.222.763 80

787.074 31

808.379,33

830.404,77

852.987,89

876.142,16

900.075,68

924.616,07

949.778,06

975.782,83

1.002.447 88

1.029.789,21

1.058X42,00

1.087.012,98

461.425 24

470.653 75

480.066 82

489.668 16

499.461 52

509.450 75

519.639 77

530.032 56

540.633 21

551.445 88

562.474 79

573.724 29

585.198 78

22.969, SS

23.429,28

23.897,86

24.375,32

24.363 34

25.360,60

25.867,82

26335,17

26.912 SS

27.451,13

28.00D.16

28.560,16

29.131 6

227436163

1302462 35

1406X30.24

1367.0314b

1400467 2

2342381 8

1470.123,6b

1.506.195 79

154332- -1

1464349 82

2.843.127 6

1.66032645

1.701343 .2

1395315 39

1339 X3547

14.87223 78

1236.261 al

1286.784 >9

1338X35 49

1392.451 76

1451495 5

1512342,06

13754(4,04

1X39.546 .0

1.706206 06

1.787356 8

g

441.271,44

43037*48

9722IM6

111.(*(48

2484M46

199X1039

114.M941

12(49734

1313 (M*

14U294»

192.00445

182.7*8.26

17048744

674.520,00

699.340,00

732.555,00

765.770,00

798.985,00

832,200,00

865.415,00

898.630,00

931X45,00

965.060,00

998.275,00

1.031.490,00

1.064.705,00

254,48

259 57

264 76

270,06

275 46

280 97

286,59

292,32

29B17

304,13

31021

316,42

322 75

1.734,00

1.658,01

1.406,00

1.154,00

902,00

650,00

398,02

421,00

444,00

467,00

490,00

514,34

52740

4.399,74

4290.10

3.71M1

331249

2,499,04

133 W»

1.11*35

143149

1429,27

.....

1430,27

1M4.77

142349

3493J8

636

608

516

424

332

240

146

155

164

173

1B2

189

193

6,918

7 056

7,197

7,341

7 488

7 638

7,791

7,946

8 105

8 267

8,433

8601

8,773

13I33«2A>

2JU0J71J5

2 379499,61

921940149

130921142

349032245

145941239

1X33X76JI

441542943

4499429,7*

4387.92032

4X7 9 251.75

427347147

674.52D

699.340 00

732.555,00

765.770 00

798.985 00

832.200 00

865.415 00

898.630 0

931.845,00

965.060 00

998.275 00

1.031.490,00

1 06-1 705.30

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

2.480 <•

2.505,28

2.530,34

2.555 64

2.591,20

2.607 01

2.633,08

2.659,41

2.686 00

2.712,86

2.739,99

2.767 39

2.795.1:6

0 258

0,261

0,264

0,266

0,269

0,272

0,274

0,277

0,280

0 283

0,285

0288

0,291

660,17

666,77

673,44

680,17

686,97

693,84

700,78

707,79

714,87

722,02

729,24

736,53

743,89

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

13712M.92

139937440

144941230

1362.77927

1X*<4MX3

14041441

145843240

149140146

1J2S4ÎJ49

1.759442,16

1.7*5.141,00

UU1M342

lMJM4.lt)

4 78

4 88

4.97

5.D7

5 17

5 28

5J8

5 49

5.60

5,71

5 93

5 34

6 06

729

766

804

844

844

844

844

844

844

844

844

844

844

1.271.984 82

1363.274 60

1.459.522 50

1.562.778 27

1.594.033 83

1.625.91451

1.658.432 80

1.691.60146

1.72543349

1.759.942,16

1.795.141.00

1.831.043 B2

1.867.664,70

iîssaw.

24383

24.883

24.BB3

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.383

24.BB3

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.191562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193X62

22.193.562

22.193362

229.641

229.641

229.641

229.641

229.641

229.641

229.641

229.641

229.641

229.641

229.641

229641

229.641

259

259

259

259

259

259

259

2S9

259

259

259

259

259

I 50

150

150

1 50

1 50

150

1 50

1.50

1.50

1,50

1 50

1,50

1.50

4.502.658 52

4.547.685 11

4.593.161 96

4.639.093,58

4.685.484,51

4.732.339 36

4.779.662 75

4.B27.459 38

4.875.733,97

4.924.49131

4.973.736 22

5.023.473,59

5.073.708,32

9X76X82


 • II. 267311


11385X6312393.724


14355X55103192,0322

0

2244161

B184 745832

589.865,99


607.708,16


23.348,25

8.515 I

626.028,06


23.815 22

8.685 7 2 ,

644.837,67


111.698 37


113.932 34


116.210,99


118.535,21


120.30c 32


130.872,45


133.489 90


1442193,76


Le'/an


1394.793.10


1.184.793 <0


1384.793,10


1.104,793 30


■1.184,793 30 ■1484.793,30


1.184.793 30

1.184.793 30


744-20251


A

a.

3

LâaAS..


1495 107^


1531.768,34


1529.125,72

191.635 72

1437490.50


1.273.334 51

340.63051

932.70340


175 64.234.t7

9581.76146   17.031.530 n7


11.019.25166


1437.490 .0


932.703 O


1.531.768 04


9.776 3 0 -9.77640


11.019,251 67

-11.019.251. 97


-9.77650 -11.019 J51,97.


17564.234 57

-17564534^7

-17564534.' 7


9.776 30

9.776.30


11.019.251 66 11J119J51 66


17564.234 57

17564.23427


24.29152

8.859 43 664.363,09


24.777,35 9.036 62 684.411,59


25.272,90

9.217 35

704596,28


25.77836 940170


726357,51


26.293 92

9.589 73

748.291,19


26.319,80 9.781 53


27.356 20

9.977 16


794.174,48


27503,32

10.176 70

818.163,46


29.030,62

10.587 84


894.567,75


15858752


88072,79


917.29854


26J9M9 !


1568.56914 I. 13H»27»^I   1^44582^3 ■


1 £8454* 72


1JÎI ru.DS


189851157


IJUU.547^
351430 62

1.254.798 95


33 114,55

1.30 868,28


m I9Ș.27

15*4 71145


1.684.643 72


295 nțjj >4711162 JC


.809.745,54


1.853.495 11


1

16


218.527 0

1.726.059 99


192496 82

1.799,249 82


IM297.II


nțgwi*!


>>■>», 19


I MB.'i > i,5*

1.898.511 57


1.991.746 65


2.040.270,08


I 7 DM537,75

2.089537 7S


/ tunui


2193583X0

2.193.083 02
10.391 35


6.624,48

10.599 18


6.756 97

10.811 16


7.029,96

11.247.93


24.757,39

MJM

1.608X81X7 .


1X47.103X3


474.446 71

1134434 366


1.600.281,07


,157.123,05


25.757,59

M.Î1738


26.27274


1X86211,34   1.726224/3


480.98106

1.205.230 28


471.425,67

1.254.798,95


1.906.715 10

1.358.478 45


!■!/*>

k.S43J»5,»5

J4JM '906.17

54ABT-M049

lei/an

34S3X62 7 7

31.BS5X8

3387.26126

3.157.625 76

Lei/an

133.571,55

694.855,23

1.111.981,39

A

Lei/an

3.850.391 22

31.855 38

3.302.406 03

2.045.644 37

lei/an

10.528368 72

31.855 ‘8

38X45.167

57X44.713/5

Lei/an

6.670.577,50

34.742.76140

55.599 069,59

lei/an

3.850.391,22

31.855 3B

3.302.406 03

2.045.644,37

LCTULUITOTAL tTAPA

1 M

And 1

And 2

Anul 3

Ard 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Ard 9

Anul 10

ri/nr

(1

Q

t xoe BBl

1 K4,’ »03,M

imunei

1 7»J »rz./w

1245 141,55

Lei. an

0

0

0

1 608 881 07

1.647.103 3

1.686.21134

1.726.224 63

1.767.377 78

3.265.193 55

ioneli

Lei/an

0

0

0

0

Lei/an

10.528,668 72

31.855 38

30X45.167,43

57.644.713 94

_    lei an

■ 10328.66'72

31.855 «

■38X45267 43

-57X44.713,114

Sf.(ii

lei/an

■10X28X6* 72

■31X55'8

-38X45 2 67 43

-57X44.713 94

0

0

Lei/an

10.528.668 72

31.855 38

38.045.167 43

57.644.713 95

Le</an

10.528.668 72

31255J8

38X45 26743

57344.713.J5

0

0

LC./M

Le- an

0A

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

liTATE riNANCIAHĂ

UM

And 1

*bl 2

Acul 3

And 4

Ar 1.15

Ard 6

Ar.ț.17

Acul 3

Ar>d •

Ard lu

Lei/an

0

o

0

0

953305.1098

972.372 1

1.012.798,56

1.054.452 90

1.097.360 30

1.141.578,53

lei an

..

Lei/an

0

0

0

0

953 3 05 4098

972372.11

1X12.79* 56

1.05 445 2/0

1.0973 68 10

1241X78,53

Lei/an

8.847.62 0.77

26.769,23

32.021.532,20

48.520.769,80

Lei/an

1.468.632,06

1.503.084/40

1.538327,38

1.574378,84

1.611436,73

2.872.630,35

Lei/an

8347X20,77

26.769/3

32X21.532 20

48X20.769,80

1.468X32,06

1X03 X84/IO

1X38327 38

1.574378/4

1311436,73

2.872.630 35

ici an

8.047X20 77

-26.769 13

-32X21.532,20

-48X20.76030

■515325 17

530.712/8

■52SS28.2

519X25,04

514X60» 3

-1.731.051 01

100

0 96

0 92

0 89

0 35

0 82

0 79

0 76

0 73

0 70

lei/an

-B.84732 0.77

-25.739/4

-29 X05.706,54

■43234.787 x7

-440302,71

436206

415333,06

-39520"99

-375324,76

-1.216214 04

%

-u_.sk

Lei

-80X07287 84

_

IfTATE A CAPITALULUI

LM_______,

Ard )

Ai'i.i 2

And 3

Arul 4

Anul 5

And 6

Anul 7

And «

And 9

Aliltl 1®

Lei/an

0

0

0

9533061098

972.372 31

1X12.798 56

1.054.452 90

1X97.368 30

1.141578 53

Lei/an

Lei/an

0

0

0

0

953305 2 898

9723 72 21

1.012.79- 56

1254452,70

1.097358 .-0

1241578,53

ji fara TVA

Lei/an

133.571,55

694.855 23

1.111.98139

Lei an

1.468.632 06

1.503X84 0

1338327 38

1.574378 84

1.611.436 73

2.872.630 35

lei/an

133X71 55

694,855 .'

1.111.981 J9

1.468X32 J6

1X03X8440

1X38327 38

1X74378,44

1311436 73

2X72330 35

lei > an

-133X71,55

040

694X55,23

-141108139

-515325.17

-530.712.01

-52SS20U2

-519X25,94

-514X68-3

-1.731X51 1

1,00

0,96

0 92

0/9

0,35

0,82

0,79

0,76

0,73

0 70

Lei/an

■133X7155

000

-642432 72

-988X4721

440X02 71

436206?.

41533346

-395200,99

-375324.76

-1.216214,04
%

lei


-3-17%

-3229X11/2
Arul 11        And 12        Ard I»        Altul 14        Ard li        Anul 16        And 17    1 And 18        Anul t9         Ard 70         And 21         AiuJ22

1.187.120 28

1.236.69143

1.287.772 72

1.340400,40

1.394.620,31

1.450.470 58

1.511.974,64

1.575.356,32

1.640.670 87;    1.707.965 42     1.777.297 98     1,861.829 25

1.187 J 20^8

1J 36.691 4 3

1287.772 72

134040040

1394.62011

1450.470 = 8

1311374 «i

1375356,12

1340370 87 i   1.707.96547    1.777.297,98    1361329 J5

1.688.129 46

1.816.116 90

1.768.777,84

1.810.501 86

3.203.99315

1.897.268 81

1.942.161 75

1.988306 24

2.136.74S 18 I. ■ 4■. ■JrtJ.S-J ZJf,            2.184.28398

1 £88.129 46

1316.116,90

1.768.777,B4

1310.5 01,-i6

32O3J93.L5

1397.268 *

134246175

1388306,74

2.136.745.1*7 '4375.10^4*——-4JJ3.r?4,K.; t 2384283 8

-501.009 18

579425 <7

-481 DOS.'.3

-470.101 45

-130937234

-446.798 . 2

-430.187 11

-412349 3

-496 BțC,iOj<^’/367D^']22C-'   356485,4*"    -32245*73

0,68

0,65

0,62

0 60

0 58

0,56

0 53

0 51

/ffffHirir — /‘61 T7 0 44

■338463 85

•376.383 73

-300434 8

-28233.1 75

-1.044.86 7 73

-248091.! 9

-229380/41

-211397,44

-2 ’1,-761?!} i    -84-rr)ț7»4^..  ’ -W2i5is,10      -14130; 7

ira -Mhhttti

A*"     1                                ' '**

A^&xTjfcw /ir ’