Hotărârea nr. 507/2019

Hotãrârea nr. 507 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 450/13.11.2019, privind rectificarea Listei de investiţii aferentă împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la Exim Bank

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 507 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 450/13.11.2019, privind rectificarea Listei de investiții aferentă împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la Exim Bank

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 645/29.11.2019 al domnului primar Adrian Florin Dobre, precum și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr.398/29.11.2019 prin care se propune rectificarea pentru anul 2019 a sumelor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 450/13.11.2019 din Lista de investiții aferente împrumutului contractat de către municipiul Ploiești de la Exim Bank;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 09.12.2019;

Ținând cont de Hotărârile Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice nr. 5212/10.10.2017 și nr.5818/22.08.2019;

Luând act de prevederile:

- art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. 4, lit. b și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

1

Art. 1 Aprobă rectificarea Listei de investiții pentru anul 2019, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă Notele de fundamentare, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul Primăriei Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 09 decembrie 2019.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIT!! ANEXAI


LISTA


obiectivelor de investiții ce beneficiază de finanțare din Credit Exim Bank - Rectificare VHCL

Valoare totala conform SF

Sume aprobate

Sume aprobate HCL 485/2017 credit 78.780.940 lei

Sume aprobate rectificare IV 2019

*

Influenta credit

78.780.940 lei

A

Influenta 2019

Rectificare V 2019

TOTAL 2020

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TarAE-CHEiTuiELi: :-: : : :-:-:-:-: :

: 4i'950:S«8,K

:: m:4s Wiî-.ss

«kîtS.'f.V.'M

: :<18.288.4M:4S

■.■.■55.927:58^48'

. 19:288.4(11,43

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

:o;qo:

ui-2LO(io;o:o

:«M)Q

:<:<-:459:z74;sd

:-:<i,P6L7-2s,5o:

din care

Alic flK-UiiH li ik ilivt vli ii

LLlLiHHMMl

0.00

('.0)

1

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe"

0,00

0,00

0,00

121.000.00

0,00

-929,00

120.071,00

0,00

2

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul"Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

500.000,00

0,00

-19.172,50

480.827,50

0,00

3

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul"Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga

500.000,00

0,00

-39.173,00

460.827,00

0,00

Cap. 66.07.71.01

SANATATE

:

:<-:i’4:73(t.O00;(Hl

:-: : s.8i«;52S,4S

: :A&o

:0;0d

din care

B

Lucrări noi

14.730.000,00

3.819.528,45

0,00

2.000.000,00

0,00

-1.700.000,00

300.000,00

0,00

1

Laborator Radioterapie cu Energii înalte

23/2019

14.730.000,00

3.819.528,45

0,00

2.000.000,00

0,00

-1.700.000,00

300.000,00

0,00

Cap. 70.07.71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

totac :-: :-: :-:-: :-: : :

:: :

: : < X5oo:ojoojd&

din care

A

Lucrări in continuare

14.816.130,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000.00

0,00

0,00

2.500.000,00

0,00

1

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans.9Mai Ploiești

206/31.08.2007

14.816.130,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

2.500.000,00

0,00

B

Lucrări noi

20.737.030,00

0,00

0,00

0.00

___0,00

0,00

0,00

0,00

1

Construire Piața Centrala Agroalimentara”

44/27.02.2017

20.737.030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

:<-79:558.<M9;Sl

<■:<<<< : ::::Xde

:::::'£3.î84i4oii7

:: :ifi.9i8:7i32>8

din care

A

Lucrări in continuare

79.558.009,81

15.473.743.27

0,00

12.684.840,27

0,00

-1.716.127,27

10.968.713,00

0,00

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Etapa 1

156/23.04.2015

6.604.740,00

600.000,00

0,00

725.500,00

0,00

0,00

725.500,00

0,00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Modemizare străzi zona Buna Vestire, inclusiv canalizare

398/30.10.2015

13.920.504,13

399.403,00

0,00

250.000,00

0,00

-44.341,30

205.658,70

X- &

/T 0;CIO

3

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Mimiu : str.Mimiu, Fierarilor, Intrarea Beius, Fabricilor, Astra

40/27.02.2017

7.231.139,20

2.000.000,00

0,00

1.825.000,00

0,00

0,00

1.825.000,00

£             i. nilHCL

Valoare totaia conform SF

Sume aprobate

Sume aprobate HCL 485/2017 credit 78.780.940 lei

Sume aprobate rectificare IV 2019

Influenta credit

78.780.940 lei

Influenta 2019

Rectificare V 2019

TOTAL 2020

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4

Extindere rețele subterane in municipiu! PIoiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Rafov II: str:Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului

41/27.02.2017

3.305.879,38

1.450.000,00

0,00

1.290.000,00

0,00

-71.785,97

1.218.214,03

0,00

5

Extindere rețele subterane in municipiul PIoiesti-Extindere rețea canalizare si racorduri in Cartier Ploiești Vest-Mitica Apostol si sistem de stocare si evacuare a apelor uzate din cartier în colectorul public din Bdul, Petrolul

485/29.11.2013

27.597.200,00

11.000.000,00

0,00

8.550.000,00

0,00

-1.600.000,00

6.950.000,00

0,00

6

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești, inclusiv racorduri, în Municipiul Ploiești, cartier Albert, străzile Republicii (parțial), Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda (parțial), Prelungirea Buda

128/24.04.2017

1.798.547,10

24.340,27

0,00

44.340,27

0,00

0,00

44.340,27

0,00

7

Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in mun,Ploiești

19.100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I.H

-I.lîMTOtMj.iMi

U.Lt

1

Expertizare tehnica a lucrărilor proiectate, executate si ramase a fi de realizat din cadrul proiectului de investiții - Modernizarea sistemului de colectare si epurare a anelor uzate in mun.Ploiești

0,00

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

0,00

-1.100.000,00

0,00

0,00

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

::<:-2MS7:s9>joo

: . :46.81D.Tl-7 64

:-:-::4:57s-.m,-77

: :-4£O9:7:li7?i8

: :iX2W«H,i3

din care

B

Lucrări noi

90.062.631,41

21.057.597,00

20.489.412,68

33.109.301,76

-10.288.401,43

5.463.665,54

28.284.565,87

10.288.401,43

1

Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (Podul de lemn)

75/27.02.2014

28.211.420,00

4.400.000,00

20.489 412,68

20.489.412,68

-10.288.401,43

7.298.988,75

17.500.000,00

10.288.401,43

2

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

494/16.11.2018

44.273.768,89

0,00

0,00

3.525.676,51

0,00

-35.323,21

3.490.353,30

0,00

3

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul.București 1 si B-dul București 2

340/29.09.2017

7.419.845,83

7.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Modernizare Cartier Buna Vestire, străzile: Petru Musat, Sudorului, Vânători, Soveja, Lupeni, Prut, Spatari, Plevnei, Alexandru cel Bun

362/2018

3.850.596,69

2.996.462,84

0,00

2.996.462,84

0,00

-300.000,00

2.696.462,84

0,00

5

Modernizare str. Cozia

51/26.02.2018

0,00

854.134,16

0,00

1.064.134,16

0,00

0,00

1.064.134,16

0,00

6

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

77/31.03.2017

6.307.000,00

5.807.000,00

0,00

5.033.615,57

0,00

-1.500 000 00

3.533.615 57

0,00

(

117.219.4,885 i

I2.8I2.552JI

1

Achiziție autobuze Euro 6

0,00

0,00

7.288.956,68

0,00

0,00

7.288.956,68

0,00

2

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transpor auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

494/16.11.2018

44.273.768,89

0,00

0,00

1.084.948,28

0,00

0,00

1.084.948,28

0,00

3

Efîcientizarea consumuri energetice in municipiul Ploiești - sistem iluminat public si clădiri publice - sistem iluminat public traseu tramvai 101 - Bdul.Republicii -str.Gh.Doja - str.George Cosbuc - str. Ștefan Greceanu - str.Nicolae Balcescu -str.Ștefan cel Mare - str.Democratiei - Gara de Sud

317/29.08.2018

11.012.127,64

0,00

0,00

500.000,00

0,00

-500.000,00

0,00

0,00

4

Efîcientizarea consumuri energetice in municipiul Ploiești - sistem iluminat public si clădiri publice - sistem iluminat public traseu tramvai 102 - str.Gageni - Sos.Nordului - Sos. Vestului - str.Libertatii (Gara de Vest)

318/29.08.2018

16.472.870,31

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

5

Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

611/20.12.2018

22.775.463,70

0,00

0,00

300.000,00

0,00

-149.675,01

150324,99

0,00

6

Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthal

613/20.12,2018

22.685.458,00

0,00

0,00

294.780,92

0,00

-229.628,42

65.152,50

0,00

7

Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie

0

0,00

0,00

32.130,00

0,00

0,00

32.130,00

0,00

8

SFZPUZ-Modemizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

3.700.000,00

0,00

-8.960,34

3.691.039,66

o,ou

DIRECTOR EXECl T tV MIHAELA lAMANDl', w

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTITE DRUMURI            * TNEGRU MULAI7   J
SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVAT? NITU CARMEN


HL2. M-HCC /vW)


DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII nr. ZW/ / or /!M9


Rectificare V obiectivelor de investiții ce benficiaza de finantre din

Cap.65.02.71.01 - INVAT AMANT

  • 2. Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu,' documentații de licitație pentru obiectivul - Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

In anul 2018 s-a Întocmit studiul de fezabilitate pentru construire grădiniță cu program normal In Municipiul Ploiești - Bdul Petrolului, proiect aflat in evaluare de către ADR Sud Muntenia. Comisia Tehnico-Economica de Avizare a Municipiului Ploiești, Ia data de 21.12.2018 a emis avizul pentru S.F. ■■ Construire grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

Prin Hotararea Consiliului Local nr.618/21.12.2018 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici si documentația tehnico-economica, faza S.F pentru obiectivul de investiții pentru obiectivul “Construire grădiniță cu program prelungit Bulevardul Petrolului ”

Pentru plata serviciilor întocmite de consultant, se propune modificarea denumirii obiectivului si diminuarea sumei prevăzute cu suma de 19.172,50 lei.

Suma prevăzută in buget: 480.827,50 lei.

  • 3. Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documentații de licitație pentru obiectivul -Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga

In anul 2018 s-a întocmit studiul de fezabilitate pentru construire grădiniță cu program normal in Municipiul Ploiești - Aleea Strunga nr. 2B, proiect aflat in evaluare de către ADR Sud Muntenia. Comisia Tehnico-Economica de Avizare a Municipiului Ploiești, la data de 21.12.2018 a emis avizul pentru S.F. - Construire grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr. 2B.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.617/21.12.2018 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici si documentația tehnico-economica, faza S.F pentru obiectivul de investiții „Construire grădiniță cu program normal, inclusiv branșamente utilități -aleea strunga nr. 2 B”.

Pentru plata serviciilor întocmite de consultant, se propune modificarea denumirii obiectivului si diminuarea sumei prevăzute cu suma de 39.173,00 lei.

Suma prevăzută in buget: 460.827,00 lei.

Director Executiv,

Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN


Sef Serviciu

Carmen NITUMihaela I.AMANDI

¥


DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

NR. /W9  / Oft

APROBAT,

PRIMAR

Adrian Florin DOBRE

aW

Rectificare V        Z

obiectivelor de investiții pe anul 2018-2019-Credit Exim Bank


CAP. 66.02.71.01 - SANATATE

B. LUCRĂRI NOI

  • 1. Laborator Radioterapie cu Energii înalte (proiectare si execuție)

Pentru edificarea construcției, la data de 20.08.2019 a fost incheiat contractul de lucrări (inclusiv proiectare). Durata contractului este de 12 luni din care 2 luni proiectare si 10 luni execuție.

Datorita perioadei scurte de realizare a lucrărilor pe anul 2019, se propune diminuarea sumei alocate in anul 2019 cu suma de 1.700.000,00 lei.

Suma prevăzută in buget: 300.000 lei

Director Executiv, Mihaela IAMANDIDirector Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN

Sef serviciu,

Carmen NITU

MUNICIPIUL PLOIEȘTI Direcția Tehnic Investiții Serviciul Investiții

A~.


64 /W MlAdrian Florin DOI


NOTA DE FUNDAMENTARE a obiectivelor de investiții pe anul 2019 - Credit Exim Bank

RECTIFICARE 5

Cap.74.02.71.01 PROTECȚIA MEDIULUI

Cap.A Lucrări in continuare

2. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Modernizare străzi zona Buna Vestire, inclusiv canalizare.

Având in vedere faptul ca lucarile se vor desfasura si in anul 2020, propunem redistribuirea sumei de 44.341,00 lei, inclusiv TVA.

Informații financiare

Credit angajament 2019: 250.000,00 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 205.658,70 lei, inclusiv TVA.

  • 3. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Rafov II: str:Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului.

Având in vedere faptul ca lucarile se vor desfasura si in anul 2020, propunem redistribuirea sumei de 71.785,97 lei, inclusiv TVA.

Informații financiare

Credit angajament 2019: 1.290.000,00 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 1.218.214,03 lei, inclusiv TVA.

5.Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare si racorduri in Cartier Ploiești Vest-Mitica Apostol si sistem de stocare si evacuare a apelor uzate din cartier in colectorul public din Bdul. Petrolul

Având in vedere faptul ca lucarile se vor desfasura si in anul 2020, propunem redistribuirea sumei de 1.600.000,00 lei, inclusiv TVA.

Informații financiare

Credit angajament 2019: 8.550.000,00 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 6.950.000,00 lei, inclusiv TVA.

C.Alte cheltuieli de investiții

1. Expertizare tehnica a lucrărilor proiectate, executate si din cadrul proiectului de investiții - Modernizare instalație a apelor uzate in mun.Ploiesti.


Având in vedere faptul ca lucarile se vor desfasura si in anul 2020, propunem redistribuirea sumei de 1.100.000,00 lei, inclusiv TVA.

Informații financiare

Credit angajament 2019: 1.100.000,00 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 0,00 lei, inclusiv TVA.

DIRECTOR EXECUTIV

Mihaela ^MANDI

SEF SERVICIU INVESTIȚII Mariana STOCHITA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI Direcția Tehnic Investiții Serviciul Reparștii si Investiții Drumuri

APROBAT PRIMAR Adrian Flori


NOTA DE FUNDAMENTAREa obiectivelor de investiții pe anul 2018-2019 - Credit Exim Bank

RECTIFICARE 5


Cap.84.02.71.01 TRANSPORTURI

Cap.B - Lucrări noi

Creare pasaj de trecere intre strada Depoului si strada Mimiului-Podul de lemn

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări, inclusiv proiectare, nr.21615/17.10.2018 incheiat cu Asocierea SC Europan Prod S.A (lider asociere)-SC Dalex Grup SRL, SC Daria Const SRL, SC Vio-Top SRL, SC Road Construct SRL, SC Ria Design Consulting SRL.

Termenul de execuție a lucrărilor de creare pasaj este de 12 luni incepand cu data de 15.05.2019, conform ordinului de incepere nr.10081/17.05.2019.

Având in vedere graficul de excutie si stadiul fizic de realizare a lucrărilor, propunem alocarea sumei de 17.500.000 lei, inclusiv TVA, in anul 2019, si a sumei de 10.288.401,43 lei, inclusiv TVA, in anul 2020.

Informații financiare

Buget rectificat 2019: 17.500.000 lei, inclusiv TVA;

Buget 2020: 10.288.401,43 lei, inclusiv TVA.

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

In vederea corelării sumelor aprobate si situațiile aferente documentațiilor elaborate, propunem redistribuirea sumei de 35.323,21 lei, inclusiv TVA.

Informații financiare

Credit angajament 2019: 3.525.676,51 lei, inclusiv TVA;

Buget rectificat: 3.490.353,30 lei, inclusiv TVA.


Modernizare Cartier Buna Vestire, străzile: Petru M Vanatori, Soveja, Lupeni, Prut, Spatari, Plevnei, Alexandru cel Bun)

In vederea corelării sumelor aprobate si situațiile aferente lucrărilor executate, propunem redistribuirea sumei de 300.000 lei, inclusiv TVA

Informații financiare

Credit angajament 2019: 2.996.462,84 lei, inclusiv TVA;

Buget rectificat: 2.696.462,84 lei, inclusiv TVA.

Cap.C - Alte cheltuieli de investiții

Eficientizare consumuri energetice in municipiul Ploiești - sistem iluminat public si clădiri publice - sistem iluminat public traseu tramvai 101- B-dul.Republicii - str.Gh.Doja - str.George Cosbuc - str.Stefan Greceanu - str.Nicolae Balcescu - str.Stefan cel Mare - str.Democratici - Gara de Sud

In vederea corelării sumelor aprobate si situațiile aferente documentațiilor elaborate, propunem redistribuirea sumei de 500.000 lei, inclusiv TVA.

Informații financiare

Credit angajament 2019: 500.000 lei, inclusiv TVA;

Buget rectificat: 0 lei.

Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiești - Cartier Rafov

In vederea corelării sumelor aprobate si situațiile aferente documentațiilor elaborate, propunem redistribuirea sumei de 149.675,01 lei, inclusiv TVA.

Informații financiare

Credit angajament 2019: 300.000 lei, inclusiv TVA;

Buget rectificat: 150.324,99 lei, inclusiv TVA.

Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiești - Cartier Pictor Rosenthal

In vederea corelării sumelor aprobate si situațiile aferente documentațiilor elaborate, propunem redistribuirea sumei de 229.628,42 lei, inclusiv TVA.

Informații financiare

Credit angajament 2019: 294.780,92 lei, inclusiv TVA;

Buget rectificat: 65.152,50 lei, inclusiv TVA


SF/PUZ-Modernizare rețea rutiera / stradala: lărgirea Ia 4 benzh^|r> Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

In vederea corelării sumelor aprobate si situațiile aferente documentațiilor elaborate, propunem redistribuirea sumei de 8.960,34 lei, inclusiv TVA.

Informații financiare

Credit angajament 2019: 3.700.000 lei, inclusiv TVA;

Buget rectificat: 3.691.039,66 lei, inclusiv TVA.


SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI


Direcția Tehnic Investiții

Biroul Mobilitate și Trafic Urban Tel: 0244 / 51 66 99, interior: 508

BMTU 3467/29.11.2019 zr. /2391 /iM- io/f

CAP: 84.02.71.01

Transporturi

B. Lucrări noi

6. Lucrări de upurade a sistemului de semaforizare in intersecții

Având in vedere faptul ca proiectul privind “Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare pentru un număr de 13 intersecții si 5 treceri pietonale in municipiul Ploiești”, ca termenul de finalizare a lucrărilor a fost stabilit prin Ordinul de începere Lucrări nr. 19604/09.10.2019, pana la data de 10.12.2019, iar condițiile meteo nu sunt propice execuției anumitor tipuri de lucrări (asfaltare, execuția legaturilor de alimentare cu energie electrica a semafoarelor si a automatului), solicitam diminuarea valorii contractului nr. 20204/2018 cu suma de 1.500.000 lei, respectiv de la suma de 5.033.615,57 la suma de 3.533.615,57 lei.

Cu stima

Director Executiv, Mihaela lamandi

V r

Nume, prenume

Funcția publică

\qnna[ura

Data

ELABORAT

Bogdan Voinea

Referent

VERIFICAT

SefBMTO

32—----


REGIAAUTO.NQMA DE SERVKJJI RJByCE Adresa: Flata Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova Telefon: +4 0244-541.071

Fax:   +40244-513.070

E-mait: jmmiBMMffiKteS&ffî

Web:   www.rasp.ro


NOTA DE FUNDAMENPRIMARA

FLORI"


Având in vedere ca:

- a fost demarata procedura de licitație intocmindu-se o documentație care are ca titlul: “expertizare tehnica a lucrărilor proiectate, executate si ramase a fi de realizat din cadrul proiectului de investiții «MODERNIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SI EPURARE A APELOR UZATE IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI »

si

ținând cont ca aceasta titulatura nu corespunde cu titulatura din prevederea bugetara conform Hotărârii Consiliului Local nr. 150/30.05.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 55/27.02.2019 (E.T. - Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in municipiul Ploiești), privind rectificarea Listei de investiții aferente împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la Exim Bank,

va rugam sa fiți de acord cu modificarea acesteia conform documentației întocmite, respectiv înlocuirea prin rectificare bugetara cu următoarea formulare: "expertizare tehnica a lucrărilor proiectate, executate si ramase a fi de realizat din cadrul proiectului de investiții « MODERNIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SI EPURARE A APELOR UZATE IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI »”, la aceeași prevedere bugetara inițiala.

DIRECTOR, Râul PETRESCU


DIRECTOR TEHNIC, ing. Vasile lONESCU


întocmit,

lonelia Rohat x

Cod F-13-05/3/0