Hotărârea nr. 506/2019

Hotãrârea nr. 506 privind rectificarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și virările de credite ale bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, pe anul 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 506

privind rectificarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și virările de credite ale bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, pe anul 2019

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 661/06.12.2019 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate nr. 400/06.12.2019 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și virărilor de credite ale bugetelor de venituri și cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și ale bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 09.12.2019;

Având în vedere:

 • -  prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 Legea bugetului de stat pe anul 2019;

 • -  prevederile art. 19 și art. 49, din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. 4, lit. a și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetelor pe anul 2019 a următoarelor instituții de învățământ preuniversitar de stat:

 • -  Centrul de Excelenta conform Anexei nr 1

5

 • -  Colegiul de Artă „Carmen Sylva”, conform Anexei nr. 2

 • -  Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, conform Anexei nr. 3

 • -  Colegiul Național „Al. I .Cuza, conform Anexei nr. 4

 • -  Colegiul Național “ I.L. Caragiale” , conform Anexei nr.5

 • -  Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”, conform Anexei nr. 6

 • -  Colegiul Național „Mihai Viteazul”, conform Anexei nr. 7

 • -  Colegiul Național „Nichita Stănescu”, conform Anexei nr. 8

 • -  Colegiul „Spiru Haref’, conform Anexei nr. 9

 • -  Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii „Victor Slăvescu”

conform Anexei nr. 10

 • -  Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny”, conform Anexei nr. 11

 • -  Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”,conform Anexei nr.12

 • -  Liceul Tehnologic de Transporturi,conform Anexei nr. 13

 • -  Liceul Tehnologic „Elie Radu” conform Anexei nr. 14

 • -  Liceul Tehnologic „1 Mai”, conform Anexei nr. 15

 • -  Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu”, conform Anexei nr. 16

 • -  Liceul Tehnologic „Toma Socolescu”, conform Anexei nr. 17

 • -  Școala gimnaziala „Andrei Muresanu”, conform Anexei nr. 18

 • -  Școala gimnaziala „Anton Pann”, conform Anexei nr. 19

 • -  Școala Gimnaziala „Candiano Popescu”, conform Anexei nr. 20

 • -  Școala gimnazială „Elena Doamna”, conform Anexei nr. 21

 • -  Școala gimnazială „George Coșbuc”, conform Anexei nr. 22

 • -  Școala gimnazială „Emil Palade”, conform Anexei nr. 23

 • -  Școala gimnazială „Grigore Moisil”, conform Anexei nr. 24

 • -  Școala Gimnazială “Henri Mathias Berthelot”, conform Anexei nr. 25

 • -  Școala gimnaziala „I.A Bassarabescu „ conform Anexei nr. 26

 • -  Școala gimnazială „Ioan Grigorescu”,conform Anexei nr. 27

 • -  Școala gimnazială „Mihai Eminescu”, conform Anexei nr. 28

 • -  Școala gimnaziala “Nicolae Bălcescu”, conform Anexei nr. 29

 • -  Școala gimnaziala "Nicolae Iorga”, conform Anexei nr. 30

 • -  Școala gimnaziala “Nicolae Titulescu”, conform Anexei nr. 31

 • -  Școala gimnaziala “Profesor Nicolae Simache”, conform Anexei nr. 32

 • -  Școala gimnaziala “ Radu Stanian”, conform Anexei nr. 33

 • -  Școala gimnaziala “Rareș Vodă”, conform Anexei nr. 34

 • -  Școala gimnaziala “Sfânta Vineri”, conform Anexei nr.35

 • -  Școala gimnaziala “Sfântul Vasile “, conform Anexei nr. 36

 • -  Școala gimnaziala “Toma Caragiu”, conform Anexei nr. 37

 • -  Grădiniță Step by Step cu PP” Dumbrava Minunata”, conform Anexei nr. 38

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr. 21, conform Anexei nr. 39

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr. 23, conform Anexei nr. 40

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr. 28, conform Anexei nr. 41

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr. 30, conform Anexei nr. 42

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr. 32, conform Anexei nr. 43

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr. 33, conform Anexei nr. 44

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr. 35, conform Anexei nr. 45

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr. 3 8, conform Anexei nr .46

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr. 40, conform Anexei nr. 47

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr. 47, conform Anexei nr. 48

 • -  Grădiniță cu program prelungit „Scufița Roșie”, conform Anexei nr. 49

 • -  Grădiniță cu program prelungit “Sf Mucenic Mina”, conform Anexei nr. 50

 • -  Grădiniță cu program prelungit “Sfinții Arhangheli “Mihail și Gavril”, conform Anexei nr. 51

 • -  Grădiniță cu program prelungit si program normal ”Crai Nou”, conform Anexei nr. 52

 • -  Grădiniță Step by Step „Licurici”, conform Anexei nr. 53

Grădinița Step by Step” Rază de Soare”, conform Anexei nr. 54

Art. 2 Aprobă virările de credite pentru instituțiile de învățământ preuniversitar de stat finanțate integral sau parțial din venituri proprii conform anexelor nr. 55, 56, 57, 58 și 59.

Art. 3 Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate din bugetul local și răspund de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 09 decembrie 2019.

JUDEȚUL: PRAHOVA

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENTA


ANEXAIBUGET PE ANUL 2019

SURSA DE FINANȚARE - BUGETUL LOCAL


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET aprobat cf HCL

Influente (+/-)

BUGET 2019 rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

725.00

-165.53

559.47

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

725.00

-165.53

559.47

CHELTUIELI CURENTE (cad 10*20+30*40*50*51SF*5SSF*57+59)

01

725.00

-165.53

559.47

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01*10.02*10.03)

10

550.00

-165.53

384.47

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

533.00

-161.20

371.80

Salarii de baza

10.01.01

206.00

-58.82

147.18

Saterii-de-merit

WtO1-.O2

0.00

Indemfleafe-de-eendusere

40=04^03

0.0Q

Spor de vechime

4^04-04

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01,06

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

Prima de vacanta

10.01,09

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10,01.11

314.00

-96.86

217.14

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

2.00

0.00

2.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

|

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

11.00

-5.52

5.48

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

5.00

-0.65

4.35

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

0.00

0.00

Norme de hrana

10,02.02

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0.00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0.00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0.00

Tichete de vacanta

10.02.06

5.00

-0.65

4.35

Alte drepturi salariale în natura

10.02.30

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

12.00

-3.68

8.32

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.00

Prime de asigurare de viața plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

Contribuția asinuratorie pentru munca

10.03.07

12.00

-3.68

8.32

Gontributli-la-FemfaLde garantare a-ereantelor salariale

1-0:03.07

0.00

0.00

0.00

RTL

20.2

ULII BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06*20.09 la 20.16*20.18 la 7*20.30)

20

72.50

0.00

72.50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

28.50

0.00

28.50

Furnituri de birou

20.01.01

7.00

0.00

7.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

1.00

0.00

1.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20,01.03

0.00

Apa. canal si salubritate

20.01.04

0.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01,07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

4.00

0.00

4.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1.50

0.00

1.50

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

15.00

0.00

15.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 ia 20.04.04)

20.04

G.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectant»

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

1.3.00

0.00

13.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de nat

20.05.03

o.oc

Alte obiecte de inventar

20.05.30

13.00

0,00

13.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

25.00

0.00

25.00

Deulasari interne, detașări, transferări

20.06.01

4.0C

o.oc

4.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

21.00

0.00

21.00

Materiale de laborator

20.09

2.00

0.00

2.00

Cerceta re-dezvoltare

20.10

o.oc

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

o.co

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

3.00

0.00

3.00

Protecția muncii

20.14

1.00

0.00

i.oo|DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET aprobat cf HCL

influente (+/-)

BUGET 2019 rectificat

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

o.oc

Studii si cercetări

[20.16

o.oc

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

o.oc

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

o.oc

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli

20.30

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezenta re

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției rublice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

0.00

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

0.00

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

0.00

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate

30.02.03

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

0.00

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0.00

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

0.00

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

0.00

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

0.00

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

0.00

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

0.00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

0.00

Alte subvenții

40.30

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

0.00

0.00

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0.00

0.00

0.00

Transferuri curente (cod

51.01

0.00

Transferuri către instituții publice

51.01.01

0.00

Acțiuni de sanatate

51.01.03

0.00

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru orotectia copilului

51.01.14

0.00

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru ; ersoane'e cu handicao

51.01.15

0.00

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-tefito'-^le în situații de extremă nificultaie

51.01.24

0.00

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea conliului

51.01.26

0.00

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

0.00

Transferuri din bugetele consiliilor locaie și județene pentru finanțarea unităților de asistență rtiedico-sociale

51.01.39

0.00

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

0.00

Transferuri din bugetele locale ț entru finanțarea camerelor a iricole

51.01.49

0.00

Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de țermoficare

51.01.50

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.18)

55.01

0.00

i Alte transferuri curente interne

55.01.18

0.00

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01

55.02

0.00

Contribuții si cotizații la oroanisme internaționale

55.02.01

0.00

A'te transferuri curente în străinătate

55.02.04 I

0.001

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET aprobat cf HCL

Influente (+/-)

BUGET 1 2019 rectificat

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

102.50

0.00

102.50

[Ajutoare sociale 'cod 57.02.01 la 57.02.04,

57.02

0.00

Autoare sociale in numerar

57.02.01

102.50

0.00

102.50

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

Tichete de cresa

57.02,03

0.00

I

Tichete cadou acordate uentru cheltuieli sociale

57,02.04

0.00

I

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

i Burse

59.01

0.00

ISume aferente oers^anelor cu handicap nein cadrați!

59.40

0.00

(Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

0.00

Asociații si fundații

59.11

0.00

[Susținerea cultelor

59.12

0.00

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0.00

[Despăgubiri civile

59.17

0.00

. Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

0.00

0.00

0.00

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

0.00

|Prourame si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE cod 80+811

79

0.00

0.00

0.00

T

n

titlul xv Împrumuturi cod so.o3*so.os*so.so)

80

0.00

0.00

0.00 I

'împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate inteoral din

80.03

IAlte împrumuturi

80.30

r

■ I

| TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod S1.0H-S1.02)

81

0.00

0.00

o.oo]

Rambursări de credite externe cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06'1

81.01

0.00

0.00,

i Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

-

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

■--- 1

(Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0.00

0.00

I     Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

lDiferen|e de curs aferente datoriei nublice interne

81.02.02

| Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL

84

0.00

0.00

0.00 i

I Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

J              

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00J

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |cod

51

0.00

0.00

0.00

Transferuri de capital cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0.00

0,00,

Transferuri rrentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

i Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii i medicale' ,i echipamente tor de comunicații în uruentă în sănătate

51.02.22

n

[    | Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea

t reparațiilor carnale în sănătate

51.02.23

| Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor i investirii în sănătate

51.02.24

'Cheltuieli neeligibile *•)

56.01.03

[Programe din Fondul Social European iFSE.

56.02

0.00

0.00

Finaniarea naiională **

56.02.01

|    i Finart'area Uniunii Euro: ene **i

56.02.02

i      Cheltuieli neeli tibile **;

56.02.03 I

—----1ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENTA PRAHOVA

PLOIEȘTI, STR. GHEORGHE DOJA NR. 98

CIF 34086147


Nr. 57MW;1'.2O19


NOTA DE FUNDAMENTARE Privind bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016, a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare si cu H.G.R. NR. 30/25.01.2018 s-a procedat la întocmirea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului Județean de Excelenta Prahova pe anul 2019.

Pentru anul 2019 cheltuielile totale sunt în sumă de 559,47 mii lei.

La Titlul I „Cheltuieli de personal” s-a prevăzut suma de 384,47 mii lei suma fiind estimata in concordanta cu execuția pentru jumătate din anul 2018 si avându-se în vedere statul de funcții, transportul cadrelor didactice la si de la locul de munca și legislația în vigoare, precum si majorările prevăzute de legea 15/2018 privind acordarea indemnizației de hrana, de calendarul legii salarizării unitare 153/2017, de OUG 20/2016, actualizările legii 284/ 2010, precum si Organigrama Centrului Județean de Excelenta care cuprinde un număr de 11,30 norme, din care: 1 norma director, 0,5 norma administrator financiar, 1 norma secretar, 0,5 norma inginer de sistem si 8,30 norme cadre didactice de predare.

La Titlul II "Bunuri și servicii” s-a prevăzut suma de 72,5 mii lei, din care:

- art. 20.01 "Bunuri și servicii”: 28,50 mii lei, repartizată astfel:

 • a. furnituri de birou: 7 mii lei, sumă necesară pentru achiziționarea de rechizite de birou, hârtie xerox, file concurs, legitimații elev, diplome, etc.

 • b. materiale pentru curățenie: 1 mie lei, sumă necesară pentru întreținerea corespunzătoare a spațiilor din dotare.

 • c. poștă, telecomunicații, radio, tv, internet: 4 mii lei, sumă ce acoperă cheltuielile telefonice, cheltuielile poștale legate de corespondența cu alte instituții, cablu tv și internet, domeniu/hosting pentru site-ul instituției etc.

 • d. materiale si prestări servicii cu caracter funcțional: 1.5 mii lei necesară pentru plata diferitelor prestări de servicii efectuate de terți (servicii arhivare, diverse materiale etc).

 • e. alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare: 15 mii lei sumă necesară pentru plata diferitelor prestări de servicii efectuate de terți (service copiatoare si imprimante, întreținere calculatoare și site, taxă semnătură electronică).


 • - art. 20.05.30 „ Alte obiecte de inventar’’’'. 13 achiziționarea de obiecte de inventar: laptopuri, imprimante, birou, pentru dotarea claselor si a birourilor.

 • - art. 20.06 - ‘Deplasări’: 25 mii lei, pentru deplasări in tara si străinătate la diverse concursuri;

 • - art. 20.09- 'Materiale de laborator ’: 2 mii lei, pentru dotarea laboratoarelor de chimie, fizica, istorie, geografie, biologie, etc.

 • - art.20.13-Pregatire profesionala: 3 mii lei pentru participarea si absolvirea cursurilor necesare de „Achiziții publice” si buna desfășurare a acestor achiziții prin SEAP, Cursuri de inspector Resurse Umane legate de Edusal, precum si alte cursuri necesare dezvoltării managementului Centrului de Excelenta si eventual atragerii de noi surse de finanțare.

 • - art.20.14- Protecția muncii: 1 mie lei pentru servicii de protecția muncii si prevenirea si stingerea incendiilor la locul de munca.

Titlul IX „Asistenta sociala” avand in vedere execuția anului 2019 necesarul pentru anul 2019 pentru acest titlu este in valoare de 102,5 mii lei, pentru acordarea de premii elevilor cu performante interne si internaționale.

DIRECTOR,

Lica Elena Daniela

CONTABIL ȘEF,

Busu Lferia-Cristina

5|


JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica:

COLEGIUL DE ARTA "CARMEN SYLVA" PLOIEȘTIBUGET PE ANUL 2019 sursa de finanțare: bugetul local Propunere rectificare
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato r

BUGET CF. HCL 143 / 07.05. 2019

io

INFLUIEN TE +/_

L V . y M S?? --BUGET

RECTIFICAT

REALIZAT

29.11.2019

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

425.00

284.53

15.00

440.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

425.00

284.53

15.00

440.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

425.00

284.53

15.00

440.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

12.00

8.87

0.00

12.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

12.00

8.87

0.00

12.00

{Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

12.00

8.87

0.00

12.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

370.00

256.70

15.00

385.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

309.00

236.98

30.00

339.00

Furnituri de birou

20.01.01

7.00

2.52

0.00

7.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

12.00

8.60

0.00

12.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

191.00

161.53

16.00

207.00

Apa, canal si salubritate

20.01,04

31.00

21 28

-2.00

29.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

18.00

12.70

-2.00

16.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

15.00

4.90

-3.00

12.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

35.00

25.45

21.00

56.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20

20.05

16.00

6.29

o.o’o’

16.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

16.00

6.29

16.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

6.00

0.00

-5.00

1.00

I

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

6.00

0.00

-5.00

1.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1.00

0.00

-1.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

15.00

5.11

-3.00

12.00

Protecția muncii

20.14

6.00

4.40

6.00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09

20.30

17.00

3.92

-6.00

11.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

17.00

3.92

-6.00

11.00

TITLULLIX ASISTENTA SOCIALA

57

7.00

0.00

0.00

7.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

36.00

18.96

0.00

36.00

Burse

59.01

36.00

18.96

0.00

36jjol


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF,
Având in vedere execuția la 29.11.2019 si situația estimări plăti pana la sfârșitul anului 2019,bugetul instituției noastre aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.143/07.05.2019 in suma de 425,00 mii lei se majoreaza cu suma de 15,00 mii lei ,ajungând astfel la nivelul sumei de 440,00 mii lei, conform Anexei nr. 1 , după cum urmeaza:

 • •  Titlu! I „Cheltuieli de personal”- conform prevederii inițiale de 12,00 mii

In urma efectuării unor execuții preliminare a cheltuielilor aferente Titlului II „Bunuri si servicii” , s-a constatat necesitatea unor virări de credite , in conformitate cu art.49 din Legea 273/2006-Legea Finanțelor Publice cu modificările si completările si majorarea cu 15.00 mii lei,astfel prevederea inițiala de 370 mii lei devenind ulterior 385.00 mii lei, astfel:

 • •  Titlul II „Bunuri si servicii”- . prevederea de 370,00 mii lei, se majoreaza cu suma de 15,00 mii lei,rezultând un buget rectificat de 385,00 mii lei,astfel:

-furnituri de birou-20.01.01-7,00 mii lei;

-materiale de curatenie-20.01.02-12,00 mii lei;

-incalzit,iluminat si forța motrica-20.01.03-207,00 mii lei;

-apa,canal,salubritate-20.01.04-29,00 mii lei;

-posta,telecomunicații,radio,tv,intemet-20.01.08-16,00 mii lei;

-materiale si prestări servicii cu caracter functional-20.01.09-12,00 mii lei;

-alte bunuri si servicii pt.intretinere si funcționare-20.01.30-56,00 mii lei;

-alte obiecte de inventar-20.05.30-16,00 mii lei;

-deplasări interne,detasari,transferari-20.01.06-1,00 mii lei;

-cârti,publicații si materiale documentare-20.11-0,00 mii lei;

-pregătire profesionala-20.13-12,00 mii lei;

-protecția muncii-20.14-6,00 mii lei;

-alte cheltuieli cu bunuri si servicii-20.30.30-11,00 mii lei.

 • •  Titlul IX „Asistenta sociala”- conform prevederii inițiale de 7,00 mii lei.

 • •  Titlul X „Alte cheltuieli”-conform prevederii inițiale de 36,00 mii lei.


CONTABIL SEF,

Ec. Cristache Manuela

JUDEȚUL: PRAHOVA

ANEXA-T'


COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" PLOIEȘTI

CUI 2845508

BUGETUL PE ANUL 2019 sursa de finanțare: bugetul local

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato

Buget aprobat r conf. HCL nr.

372/ 27.09.2019

Realizat

04.12.2019

Necesa pana la 31.12.20 9+/-

r _ Preveden

conf.

Rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

603.0I

)    477.9

2  30.0

J 633.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

603.01

477.9

2   30.0

)   633.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

603.0(

477.9.

2   30.0(

)   633.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

13.0C

12.56

2.0(

15.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

13.0C

12.56

2.0C

15.00

| Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

13.0C

12.56

2.0C

15.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

o.oc

O.OC

O.OC

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

O.OC

O.OC

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

542.00

437.32

28.00

570.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

439.00

386.12

34.20

473.20

Furnituri de birou

20.01.01

35.00

29.92

0.00

35.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

32.00

22.26

0.00

32.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

195.00

188.74

31.00

226.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

41.00

41.00

7.00

48.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

8.00

8.00

0.00

8.00

Piese de schimb

20.01.06

15.00

10.27

0.00

15.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

19.00

18.25

1.00

20.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

34.00

27.86

0.00

34.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

60.00

39.82

-4.80

55.20

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

5.00

5.00

0.20

5.20

Dezinfectanti

20.04.04

5.00

5.00

0.20

5.20

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

54.00

29.30

0.00

54.00

Uniforme si echipament

20.05.01

10.00

0.96

0.00

10.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

10.00

10.00

0.00

10.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

34.00

18.34

0.00

34.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

3.00

0.60

-1.20

1.80

| Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3.00

0.60

-1.20

1.80

Materiale de laborator

20.09

2.00

0.06

0.00

2.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

7.00

2.15

0.00

7.00

Pregătire profesionala

20.13

13.00

3.06

0.00

13.00

Protecția muncii

20.14

7.00

5.41

-1.00

6.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.1

20.30

12.00

5.62

-4.20

7.80

declama si publicitate

20.30.01

5.00

3.16

-1.20

3.80

3rime de asigurare non-viata

20.30.03

5.00

2.46

-1.00

4.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2.00

0.00

-2.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

>7

15.00

6.74

0.00

15.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

>7.02

15.00

6.74

0.00

15.00

| Ajutoare sociale in numerar

7.02.01

15.00

6.74

0.00

15.00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

"9

33.00

21.30

0.00

33.00

Burse                                                                £

9.01

33.00

21.30

0.00

33.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)                            7

0

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                                          8

4

0.00

0.00

0.00

0.00

ORDONATOR T&RTIAR DE CREDITE, .                        CONTABIL SEF,

S'~'\ //

Prof. Ltipu Simona jz                             Ec. AJexandrpS^u Dorina

JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" PLOIEȘTI

CUI 2845508


BUGETUL PE ANUL 2019 sursa de finanțare: bugetul local


:R TERȚIAR DE CREDITE, îh DIRECTO^IWZ^ V’Ăcpf. Lupu Simona/DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicate

Buget aproba >r cont. HCL nr.

372/ 27.09.201'

Realizat 04.12.201 S

Necesa pana Ic 31.12.2C 9+/-

r _        . .

Prevederi

1     conf.

Rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

603.0

0    477.9

2  30.0

0   633.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

603.0

3    477.9

2  30.0

0   633.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

603.0I

)    477.9

2  30.0

D 633.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

13.0C

12.5

5    2.0(

)     15.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

13.0C

12.5

3    2.0C

15.00

| Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

13.0C

12.5(

3    2.0C

15.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

o.oc

O.OC

) O.OC

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

o.oc

0.0(

O.OC

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

542.00

437.31

28.08

570.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

439.00

386.12

34.20

473.20

Furnituri de birou

20.01.01

35.00

29.92

0.00

35.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

32.00

22.26

0.00

32.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

195.00

188.74

31.00

226.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

41.00

41.00

7.00

48.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

8.00

8.00

0.00

8.00

Piese de schimb

20.01.06

15.00

10.27

0.00

15.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

19.00

18.25

1.00

20.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

34.00

27.86

0.00

34.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

60.00

39.82

-4.80

55.20

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

5.00

5.00

0.20

5.20

Dezinfectanti

20.04.04

5.00

5.00

0.20

5.20

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

54.00

29.30

0.00

54.00

Uniforme si echipament

20.05.01

10.00

0.96

0.00

10.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

10.00

10.00

0.00

10.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

34.00

18.34

0.00

34.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

3.00

0.60

-1.20

1.80

[Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3.00

0.60

-1.20

1.80

Materiale de laborator

20.09

2.00

0.06

0.00

2.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

7.00

2.15

0.00

7.00

Pregătire profesionala

20.13

13.00

3.06

0.00

13.00

Protecția muncii

20.14

7.00

5.41

-1.00

6.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.; i

*0.30

12.00

5.62

-4.20

7.80

declama si publicitate                                                         2

0.30.01

5.00

3.16

-1.20

3.80

f

’rime de asigurare non-viata                                              2

0.30.03

5.00

2.46

-1.00

4.00

Ute cheltuieli cu bunuri si servicii                                                 2

0.30.30

2.00

0.00

-2.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)                          5

7

15.00

6.74

0.00

15.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)                                  5

7.02

15.00

6.74

0.00

15.00

| Ajutoare sociale in numerar                                               5

7.02.01

15.00

6.74

0.00

15.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod                                 5

9

33.00

21.30

0.00

33.00

Burse                                                                5

9.01

33.00

21.30

0.00

33.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)                             7

0

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECȘpțNTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

4

0.00

0.00

0.00

0.00

ORDONATOR


COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU", MUNICIPIUL PLOIEȘTIț/7

Str.Rudului, nr.24, Municipiul Ploiești, jud. Prahova, Tel. 0244/542341; Fax 0244/543794'^^ 'X e-mail: colegiul.madgearu.ploiesti@gmail.com; site: http://www.cevi^p]J;p/ /

12  7

ORDONATOR PRINCIPAL D

x _C O.N>

NOTA DE FUNDAMENTARE privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 143/07.05.2019 s-a aprobat Bugetul de cheltuieli cu sume pentru instituțiile invatamantului preuniversitar de stat, conform Hotarararilor nr. 168 si 169 din 29 martie 2019 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 porivind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev si stabilirea finanțării de baza a unităților de invatamant preuniversitar de stat care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale pe baza costului standard per elev. Acest buget a fost modificat prin HCL 262/31.07.2019 si prin HCL 372/27.09.2019.

Avand in vedere prevederile art.14, alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

- prevederea la Titlul I, “Cheltuieli de personal” in suma de 13 mii lei, conform bugetului aprobat prin HCL 372/27.09.2019, se majoreaza cu 2 mii lei, ajungând la suma de 15 mii lei.

- prevederea la Titlul II, ”Bunuri si servicii” in suma de 542 mii lei, conform bugetului aprobat prin HCL 372/27.09.2019, se majoreaza cu suma de 28 mii lei ajungând la suma de 570 mii lei.

Pe total rectificarea consta in majorarea bugetului aprobat prin HCL 372/27.09.2019 in suma de 603 mii lei cu 30,00 mii lei la Titlul II “Bunuri si servicii”, ajungând astfel la nivelul sumei de 633 mii lei, conform Anexei nr. 1, atașata prezentei

note.C0NTABII7ȘEF,


Ec. Alexandrescu Dorina


JUDEȚUL: PRAHOVA

C.N. ALEXANDRU IOAN CUZA


MUNICIPIUL PLOIEȘTIDENUMIRE INDICATOR

Cod indicator

Ultimul Buget 2019

Influente (+/-)

Buget rectificat 2019

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

496.00

-35.00

461.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

496.00

-35.00

461.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+5

01

496.00

-35.00

461.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.1

10

15.00

-10.00

5.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.3

10.01

15.00

-10.00

5.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

15.00

-10.00

5.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

417.00

0.00

417.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

377.00

-10.00

367.00

Furnituri de birou

20.01.01

13.00

0.00

13.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

9.00

0.00

9.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

209.00

-15.00

194.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

25.00

0.00

25.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

18.00

0.00

18.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

8.00

0.00

8.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

95.00

5.00

100.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05

20.05

23.00

10.00

33.00

Uniforme si echipament

20.05.01

3.00

0.00

3.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20.00

10.00

30.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

3.00

0.00

3.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3.00

0.00

3.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

3.00

0.00

3.00

Pregătire profesionala

20.13

4.00

0.00

4.00

Protecția muncii

20.14

4.00

0.00

4.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+2(

20.30

3.00

0.00

3.00

[Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

3.00

0.00

3.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

19.00

-10.00

9.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

19.00

-10.00

9.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

19.00

-10.00

9.00

H1LULX ALIE CHEL 1UIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

45.00

-15.00

30.00

Burse

59.01

45.00

-15.00

30.00

COLEGIUL NAȚIONAL “ALEXANDRU IO AN CUZA”

Municipiul Ploiești, Județul Prahova COD FISCAL 2845389

TEL.FAX.0344/802070 Str.Trei Ierarhi Nr.10 , cod 100010


NOTĂ DE FUNDAMENTARE


PENTRU RECTIFICARE DE CREDITE

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și plățile efectuate până în luna Octombrie 2019 propunem următoarele modificări:

Bugetul aprobat conform H.C.L. nr. 143/07.05.2019 în sumă de 496,00 mii lei, compus din:

 • -  Cheltuieli de personal 15,00 mii lei

 • -  Cheltuieli cu bunuri și servicii 417,00 mii lei

 • -  Asistență socială 19,00 mii lei

 • -  Alte cheltuieli 45,00 mii lei propunem a se diminua cu suma de 35,00 mii lei astfel:

la Titlul I cu suma de 10,00 mii lei, la Titlul IX cu suma de 10,00 mii lei, la Titlul X cu suma de 10,00 mii lei și modificări între articole, astfel rectificarea constă în:

 • -  diminuarea la încălzit, iluminat și forță motrică cu suma de 1.5,00 mii lei

 • -  majorarea la alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare cu suma de 5,00 mii lei

 • -  majorarea la obiecte de inventor cu 10,00 mii lei

în urma diminuării de credite cu suma de 35,00 mii lei, rezultă un buget în sumă de 461,00 mii lei compus din:

’ Cheltuieli de personal 5,00 mii lei

 • -  Cheltuieli cu bunuri și servicii 417,00 mii lei

 • -  Asistență socială 9,00 mii lei

 • -  Alte cheltuieli 30,00 mii lei


CONTABIL ȘEF,


Ec. Hoabăn Marilena

w


JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

CF 2845419


ANEXA 1


Hcc

BUGET PE ANUL 2019

SURSA DE FINANȚARE - BUGETUL LOCALDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget anual cf.HCL 143/07.05.2019

Influente +/-

Bu§etC

rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

828,00

72,00

900,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

828,00

72,00

900,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

828,00

72,00

900,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

24,00

2,00

26,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

24,00

2,00

26,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

24,00

2,00

26,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

651,00

100,00

751,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

620,00

104,00

724,00

Furnituri de birou

20.01.01

12,00

6,00

18,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

55,00

-35,00

20,001

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

314,00

100,00

414,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

55,00

15,00

70,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

40,00

0,00

40,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

54,00

8,00

62,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

90,00

10,00

100,00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

2,00

-2,00

0,00

Medicamente

20.04.01

2,00

-2,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

15,00

5,00

20,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

15,00

5,00

20,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2,00

-1,00

1,00

Declasări interne, detașări, transferări

20 06.01

2 00

-1 00

1,00

Cârti,publicații si materiale documentare

20.11

3,00

-2,00

1,00

Pregătire profesionala

20.13

7,00

-3,00

4,00

Protecția muncii

20.14

2 00

-1 00

1 00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

40,00

-30,00

10,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

40,00

-30,00

10,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

40 00

-30 00

10 00

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

113,00

0,00

113,001

Burse

59.01

113,00

0,00

113,00


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF


DIRECTOR..'

VZ ■1         3* *• ► \

PROF.BAJENARU CARMEN VERONICA


GRIGORE MAR1AColegiul NaționaTlon Luca Caragiale"

Municipiul Ploiești

Nr.210/06.12.2019

APROBAT,ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2019

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019 și Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, bugetul Colegiului Național "Ion Luca Caragiale" Municipiul Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 143/07.05.2019

La prezenta rectificare s-a avut in vedere previzionarea cheltuielilor până la finele anului, astfel încât instituția să funcționeze în condiții optime și să poată duce la îndeplinire proiectele propuse în programul minimal de activitate.

Rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local consta in aranjarea sumelor prin virări de credite si majorarea cu suma de 72.00 mii lei,astfel

-TITLUL l-CHELTUIELLI DE PERSONAL-majorare cu 2,00 mii lei

-art. 10.01.15-Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

-TITLUL II -BUNURI SI SERVICII

art.20.01.03-lncalzit,iluminat si forța motrica


-TITLUL IX-ASISTENTA SOCIALA

-ART.57.02.01

-majorarea sumei de 24,00 mii lei cu suma de 2.00 mii lei

-majorare cu 100,00 mii lei

- majorarea sumei de 314,00 mii lei cu suma de 100,00 mii lei

-diminuare cu 30,00 mii lei

diminuarea sumei de 40,00 mii lei

cu suma de 30,00 mii lei


CONTABIL ȘEF,

Ec.Grigore Maria


JUDEȚUL: PRAHOVA


COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA"- MUN PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2019

SURSA DE FINANȚARE - BUGETUL LOCALDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2019

REALIZAT

29.11.2019

W &

INFLUENT E

—V

^eItîficat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

550.00

422.21

13.50

563.50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

550.00

422.21

13.50

563.50

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

550.00

422.21

13.50

563.50

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

14.00

12.55

2.50

16.50

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

14.00

12.55

2.50

16.50

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01,15

14.00

12.55

2.50

16.50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.00+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

500.00

381.87

0.00

500.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

429.00;

362.22

49.50

478.50

Furnituri de birou

20.01.01

20.00

6.83

-9.50

10.50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15.00.

10.15

0.00

15.00

încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.03

240.00'

216.58

46.00I

286.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

55.00i

52.89

10.00

65.00

Transport

20.01.07

2.00Î

0.00

-2.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

20.00,

16.37

-1.00

19.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

25.00

14.33

-4.00

21.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

52.001

45.07

10.00

62.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

40.00!

5.63

-34.00

6.00

Uniforme si echipament

20.05.01

10.00!

0.00

-10.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

30.00'

5.63

-24.00

6.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

8.00I

1.97

-6.00

2.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

8.00j

1.97

-6.00

2.00

Pregătire profesionala

20.13

20.00'

11.86

-7.00

13.00

Protecția muncii

20.14

3.00’;

0.19

-2.50

0.50

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

14.00 i

11.53

3.00

17.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

14.00,

11.53

3.00

17.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

14.00:

11.53

3.00

17.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

22.00;

16.26

8.00

30.00

Burse

59.01

22.00!

16.26

8.00

30.00


ORDONATOR TERȚIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF,POPESCU


IULIANAColegiul National Pedagogic „REGINA MARIA”

Municipiul Ploiești

NOTA DE FUNDAMENTARE

,zj-

Privind rectificarea bugetului de cheltuieli ,f A/ .....

avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2019 .',ZA;5%. \ V* A Având in vedere:                                              M

Prevederile HG 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor ^cdpiiior,.țiu cerințe educaționale speciale școlarizați in invatamantul preuniversitar;         %

In urma analizei plăților efectuate la 30.11.2019 si estimării plăților de efectUaU^itru perioada 21.11,2019-31.12.2019(pentru care exista deja facturi emise sau a căror valoare este certa);

 • -   Creșterea prețului gigacaloriei, incepand cu data de 01.11.2019, de la 271,74 lei fara TVA, la 451,38 lei fara TVA, ceea ce reprezintă o creștere cu 66% a costului incalzirii; Menționam ca factura de incalzire aferenta lunii noiembrie 2019, scadenta in decembrie 2019, este in valoare de 57 955 lei, iar factura de energie electrica este in valoare de 14 425 lei;

 • -  Numărul copiilor care au depus dosare valide pentru incadrarea in categoria copiilor cu CES in anul școlar 2019/2020;

Faptul ca bugetul pe anul 2019 a fost fundamentat pe baza numărului de copii cu CES din anul școlar 2018/2019;

Creșterea numărului de copii bursieri pentru anul școlar 2019/2020, fundamentarea bugetului facandu-se la nivelul anului școlar 2018/2019;

Bugetul de cheltuieli pe anul 2019 avand ca sursa de finanțare bugetul local al Colegiului National Pedagogic „Regina Mari a”,aprobat prin HCL 441/31.10.2019, in suma de 550,00 mii lei, din care:

 • -  TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL -14,00 mii lei

 • -  TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE - 500,00 mii lei

 • -  TU LUL IX - AJUTOARE SOCIALE - 14,00 mii lei

TITLUL X =- ALTE CHELTUIELI - 22,00 mii lei

-Se majoreaza cu. suma de cu suma de 13,50 mii lei ANEXEI.

TITLUL 1-Cheltuieli de personal- se majoreaza cu suma de 2,50 mii Iei, conform ANEXEI, astfel:

10.01.15- transport la si de la locul de munca - se majoreaza cu suma de 2,50 mii lei

TITLUL II-Cheltuieli cheltuieli cu bunuri si servicii- se se vireaza credite, conform ANEXEI, astfel:


20.01.01-furnituri de birou - se diminuează cu suma de 9,50 mii lei

20.01.03-incalzit, iluminat, forța motrica - se majoreaza cu suma de 46,00 mii lei

20.u1.04-apa,canal si salubritate - se majoreaza cu suma de 10.00 mii lei

20.01.07 - transport - se diminuează cu suma de 2,00 mii lei

20.01.08 - posta, telecomunicații - se diminuează cu suma de 1,00 mii lei

20.01 .09-materiale si prestări serv cu caracter funcțional - se diminuează cu suma de 5,00 mii lei 20.01,30-alte bunuri si servicii pt intretinere si funcționare -se majoreaza cu suma de 10.00 mii lei 20.05.01- uniforme si echipamente - se diminuează cu suma de 10.00 mii lei 20.0-5.30 - alte ob de inventar - se diminuează cu suma de 24,00 mii lei

20.06.01-deplasări interne,detasari,transferuri - se diminuează cu suma de 6,00 mii lei

 • 20.13- pregatire profesionala - se diminuează cu suma de 7,00 mii lei

 • 20.14- protectia muncii - se diminuează cu suma de 2,50 mii lei

TEI LUL IX-Asistenta sociala - se majoreaza cu suma de 3,00 mii lei, conform ANEXEI, astfel:

57.C2.01- Ajutoare sociale(CES)- se majoreaza cu suma de 3.00 mii lei.

TITLUL X - Alte cheltuieli - se majoreaza cu suma de 8,00 mii lei, conform ANEXA, astfel: 59.5 burse-              cu suma de 8.00 mii lei.


/

PROF. IONESCfCEMfUn

CONTABIL SEF,

EC. POPESC ANA


JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" PLOIEȘTI


ANEXA

frec fh

BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2019*

AVAND CA SURSA BUGETUL LOCAL- ■miț'Je

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat cf.HCL 442/ 31.10.2019

Realizat la

30.11.2019

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

952.00

780.96

44.00

996.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

952.00

780.96

44.00

996.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+

01

952.00

780.96

44.00

996.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10

10

10.00

6.19

0.00

10.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +

10.01

10.00

6.19

0.00

10.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

10.00

6.19

0.00

10.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

692.00

614.13

44.00

736.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

482.60

423.02

-0.20

482.40

Furnituri de birou

20.01.01

16.00

14.05

0.00

16.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

50.00

21.40

-7.00

43.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

278.00

258.86

2.00

280.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

36.00

34.73

4.00

40.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

18.00

14.66

-1.70

16.30

Materiale si prestări de servicii cu caracter

20.01.09

13.00

11.24

-1.70

11.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

71.60

68.08

4.20

75.80

Reparații curente

20.02

110.00

100.39

42.00

152.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.0

20.05

72.00

70.05

8.50

80.50

Alte obiecte de inventar

20.05.30

72.00

70.05

8.50

80.50

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.0:

20.06

1.00

0.12

-0.60

0.40

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

0.12

-0.60

0.40

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

3.00

2.89

-0.10

2.9C

Consultanta si expertiza

20.12

1.40

1.40

0.00

1.40

Pregătire profesionala

20.13

12.00

11.27

-0.70

11.30

Protecția muncii

20.14

8.00

3.16

-4.80

3.20

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.:

20.30

2.00

1.83

-0.10

1.90

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

2.00

1.83

-0.10

1.90

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

70.00

47.12

0.00

70.00

Ajutoare sociale

57.02

70.00

47.12

0.00

70.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

70.00

47.12

0.00

70.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+5

59

180.00

113.52

0.00

180.00

| Burse

59.01

180.00

113.52

0.00

180.00

CONTABIL SEF,

Malacescu MihaelatORDONATOR TERJ

Taga Gabrief


COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTARE

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare si ca urmare a situației din data de 05.12.2019 primita de la Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget - împrumuturi s-a procedat la următoarele modificări:

Bugetul aprobat in suma de 952,00 mii lei, compus din:

Cheltuieli de personal        -in suma de  10,00 mii lei;

Bunuri si servicii            - in suma de 692,00 mii lei;

Ajutoare sociale(ch.sportivi) - in suma de  70,00 mii lei;

Alte cheltuieli ( burse)       - in suma de 180,00 mii lei, propunem a se majora cu suma de 44,00

mii lei, astfel rectificarea consta in:

diminuarea la materiale de curățenie cu suma de 7,00 mii lei

 • -  majorarea la incalzit, iluminat si forța motrica cu suma de 2,00 mii lei

 • -  majorarea la apa,canal si salubritate cu suma de 4,00 mii lei diminuarea la posta, telecomunicații,radio,tv cu suma de 1,70 mii lei

 • -  diminuarea la materiale si prestări de serv.cu caracter funcțional cu suma de 1,70 mii lei

 • -  majorarea la alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare cu suma de 4,20 mii lei majorarea la reparații curente cu suma de 42,00 mii lei

 • -  majorarea la alte obiecte de inventar cu suma de 8,50 mii lei

 • -  diminuarea la deplasări,detasari,transferuri cu suma de 0,60 mii lei

diminuarea la cârti,publicații si materiale documnetare cu suma de 0,10 mii lei

 • -  diminuarea la pregătire profesionala cu suma de 0,70 mii lei

 • -  diminuarea la protecția muncii cu 4,80 mii lei

diminuarea la prime de asigurare non-viata cu suma de 0,10 mii Iei.

In urma majorării de credite rezulta un buget in suma de 996,00 mii lei, compus din:

Cheltuieli de personal        - in suma de  10,00 mii lei;

Bunuri si servicii            - in suma de 736,00 mii lei;

Ajutoare sociale(ch.sportivi) - in suma de 70,00 mii lei;

Alte cheltuieli ( burse)       - in suma de 180,00 mii lei.

DIRECTOR,               ADMINISTRATOR FINANCIAR,

Prof. Taga GaMiel                          Ec. Malacescu Mihaela

COLEGIUL NATIONAL "NICHITA STANESCU" PLOIEȘTI


BUGET RECTIFICAT PE ANUL 2018


sursa de finanțare: bugetul local
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevedere conform

H.C.L.262/

31.07.2019

Realizat

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

30.11.2019

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

477.00

328 03

-38,90

438,10

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE cod 01+80+81+84

477 00

328 03

-38 90

43810

CHELTUIELI CURENTE

01

477 00

328 03

-38 90

438 10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

10,00

674

0 00

10 00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

10 00

6,74

0 00

10,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

10,00

6,74

0,00

10,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

391 00

267 79

-25.50

365 50

Bunuri si servicii

20.01

309,00

232,91

5,00

31400

Furnituri de birou

20.01.Oi”^

27 00

13,161

-3,00

24,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10,00

4,92

-3,00

7,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

160,00

122,30

12,00

172,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

36,00

31,96

3,00

39 00

Posta, telecomunicații radio tv, internet

20.01.08

21,00

16,84

0,00

21,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5,00

2,67

-2,00

3,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

50 00

41,06

-2 00

48,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

39 00

22 88

-7 00

32,00

Uniforme si echipament

20.05.01

5,00

0,00]

-2,00

3 00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

34,00

22 88

-5,00

29,00

Deplasări detasari. transferări

20.06

1300

454

-7.00

6,00

1 Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

13,00

4,54

-7,00

6,00

Materiale de laborator

20.09

3 00

0 00

0,00

3,00

Cârti publicații si materiale documentare

20.11

9,00

1,88

-7,00

2,00

Pregătire rofesionala

20.13

10,00

1,10

-7,00

3,00

Protecția muncii

20.14

5 00

317

-1 00

4,00

Alte cheltuieli

20.30

3,00

1,31

-1,50

1,50

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

3 00

1,31

-1,50

1,50

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

11,00

716

0,00

11 00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

11,00

7,16

0,00

11,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

11,00

7,16

0,00

11,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

65,00

46 34

-13 40

51 60

Burse

59.01

65,00

46,34

-13,40

51,60


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, DIRECTOR,


ADMINISTRATOR FINANCIAR,

COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STRADA NALBEI, NR.3

PRAHOVA

CF.2843949


NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE

ANUL 2019 - BUGET LOCAL

Ca urmare adresei trimisa de Primăria Municipiului Ploiești- Direcția Economica- Serviciul Buget, împrumuturi si in urma efectuării unei execuții preliminare asupra bugetului pe anul 2019, supunem spre aprobare nota de fundamentare privind efectuarea rectificării de buget avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2019, prezentata detaliat in anexa 1 .

In urma calculelor , s-a avut in vedere necesitatea rectificării bugetului pe anul 2019 la sursa de finanțare bugetul local la nivel de capitol si articol de cheltuieli, analizandu-se necesitatea, oportunitatea si eficacitatea fiecărei cheltuieli asigurandu-se condiții normale de funcționare a unitatii noastre

Prezenta rectificare consta in diminuarea cu suma de 25,50 mii lei la "BUNURI SI SERVICII" si diminuarea cu suma de 13,40 mii lei la " ALTE CHELTUIELI " -BURSE, bugetul rectificat ajungând la suma de 438,10 mii lei, astfel:

 • - diminuarea cu suma de 3,00 mii lei la "fumituti de birou", bugetul rectificat ajungând la suma de 24,00 mii lei;

 • - diminuarea cu suma de 3,00 mii lei la "materiale de curățenie", bugetul rectificat ajungând la suma de 7,00 mii lei;

 • - majorarea cu suma de 12.00 mii lei la "încălzit , iluminat si forța motrica", bugetul rectificat ajungând la suma de 172.00,00 mii lei;

 • - majorarea cu suma de 3,00 mii Iei la " apa , canal, salubritate", bugetul rectificat ajungând la suma de 39.00 mii lei;

 • - diminuarea cu suma de 2.00 mii lei la " materiale si prestări servicii cu caracter funcțional", bugetul rectificat ajungând la suma de 3,00 mii lei;

 • - diminuarea cu suma de 2.00 mii lei la " alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare", bugetul actual ajungând la suma de 48.00 mii lei

 • - diminuarea cu suma de 2,00 mii lei la "uniforme si echipamente" , bugetul rectificat ajungând la suma de 3,00 mii lei;

 • - diminuarea cu suma de 5,00 mii lei la "alte obiecte de inventar", bugetul rectificat ajungând la suma de 29,00 mii lei;

 • -  diminuarea cu suma de 7,00 mii lei la " deplasări , detasari, transferări", bugetul rectificat ajungând la suma de 6,00 mii lei;

 • - diminuarea cu suma de 7,00 mii lei la " cârti, pubilicatii si materiale documentare", bugetul rectificat ajungând la suma de 2,00 mii lei;

 • -  diminuarea cu suma de 7,00 mii lei la "pregătire profesionala" , bugetul rectificat ajungând la suma de 3,00 mii lei;

  COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU MUNICIPIUL PLOIEȘTI

  STRADA NALBEI, NR.3

  PRAHOVA

  CF. 2843949

  y-V        *'x-

  V'.o\

- diminuarea cu suma de 1.00 mii lei la "protecția muncii ", bugetul. rectificat

ajungând la suma de 4.00 mii lei;

X’- 1-Q     1 FW'trf ■. V' » i -*• '

 • - diminuarea cu suma de 1,50 mii lei la " alte cheltuieli cu bunuri si servicii", bugetul rectificat ajungând la suma de 1,50 mii lei, astfel:

 • - diminuarea cu suma de 13,40 mii lei la " ALTE CHELTUIELI- BURSE", bugetul rectificat ajungând la suma de 51,60 mii lei.

DIRECTOR.

Prof.Dr.Argesanu Carmen

CONTABIL SEF, Marin Vasilica

(fro

\ nV''''       Ă?' /

\O\' V,.          */

JUDEȚUL: PRAHOVA

ANEXA

. Z A Hcc Hi -


Instituția publica:

COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEȘTI BUGET PE ANUL 2019

sursa de finanțare: bugetul local

. mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL

nr. 1

.04.2019

execuție

31.10.2019

Influente

(+/-)

t/

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

682

418.06

-43.6

638.4

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

682

418.06

-43.6

638.4

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

682

418.06

-43.6

638.4

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

14

9.3

2

16

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10,01.16+10.01.30)

10.01

14

9.3

2

16

| Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

14

9.3

2

16

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18

20

611

377.21

-42.4

568.6

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

552

340.8

-52.4

499.6

Furnituri de birou

20.01.01

15

8.57

5

20

Materiale pentru curățenie

20.01.02

12

9.33

4

16

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

380

216.02

-80.2

299.8

Apa, canal si salubritate

20.01.04

63

30.8

-16.2

46.8

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

32

28.11

3

35

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5

4.51

2

7

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

45

43.46

30

75

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2

0

0

2

Dezinfectând

20.04.04

2

0

0

2

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

25

15.51

15

40

Uniforme si echipament

20.05.01

0

0

0

0

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

25

15.51

15

40

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1

0

0

1

IDeplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1

0

0

1

Pregătire profesionala

20.13

10

5

-2

8

Protecția muncii

20.14

6

4.11

0

6

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.3

20.30

15

11.79

-3

12

|Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

15

11.79

-3

12

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

17

10.91

1.6

18.6

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.1

59

40

20.64

-4.8

35.2

burse

59.01

40

20.64

-4.8

35.2

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR ,

Prof. StroeCONTABIL SEF,

Ec. Ilie Mariana Adela

COLEGIUL „SPIRU HARET" PLOIEȘTI

STR.Constructorilor nr.8

PLOIEȘTI, PRAHOVA

CF.2844677

NOTA DE FUNDAMENTAREPRIVIND MAJORAREA PREVEDERILOR BUGETARE LA BUNURI SI SERVICII

PE ANUL 2019

Având in vedere prevederile OUG NR.25/29.03.2018 privind modifcarea si completarea unor acte normative, precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal bugetare, este necesara diminuarea bugetului avand ca sursa de finanțare bugetul local cu suma de 43.6 mii lei de la 682,00 mii lei la 638.4 mii lei astfel:

La cheltuieli de personal suma alocata inițial este de 14.00 mii lei si se majoreaza cu 2.00 mii lei ajungând la 16.00 mii lei.

art.10.01.15 - alocații pentru transportul la si de la locul de munca

La bunuri si servicii suma alocat inițial este de 611,00 mii lei care se diminuează cu 42,4 mii lei devenind 568,6 mii lei. Diminuarea se efectuează conform anexei 1, astfel:

art.20.01.01 - furniture de birou se majoreaza cu suma de 5.00 mii lei devenind 20.00 mii lei

art..20.01.02 - material pentru curățenie se majoreaza cu suma de 4.00 mii lei devenind 16.00 mii lei

art.20.01.03- incalzit. iluminat si forța motrica se diminuează cu suma de 80.20 mii lei devenind 299.8 mii lei

art.20.01.04- apa,canal si salubritate - se diminuează cu suma de 16,20 mii lei devenind 46,80 mii lei

art.20.01.08- posta,telecom..radio,tv.si internet se majoreaza cu suma de 3.00 mii lei devenind 35.00 mii lei

art.20.01.09 - material si prestări servicii se majoreaza cu suma de 5,00 mii lei devenind 7,00 mii lei

art.20.01.30- Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare - se majoreaza cu suma de 30.00 mii lei devenind 75.00 mii lei fiind necesari pentru acoperirea cheltuielilor cu materiale si servicii pentru igienizare săli clasa in școala

art 20.05.30- alte obiecte de inventar -se majoreaza cu suma de 15.00 mii lei devenind 40.00 mii lei fiind necesar achiziționare de banei si scaune pentru clase cat si table.

art 20.13- pregătire profesionala - se diminuează cu suma de 2,00 mii lei devenind 8,00 mii lei

art.20.30.30-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii se diminuează cu suma de 3.00 mii ei devenind 12.00 mii lei

La asistenta sociala- CES - suma se majoreaza cu 1.6 mii lei devenind 18,6 mii lei

La burse suma alocata inițial se diminuează cu suma de 4.80 mii lei devenind 35.2 mii lei


CONTABIL SEF,

Ec.lLIE ADELA


JUDEȚUL: PRAHOVA

LICEUL TEHN. ADM. SI DE SERVICII "VICTOR SLAVESCU

CUI 11065838


ANEXA 10 tft- HCt fe.


BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2019

AVAND CA SURSA BUGETUL LOCALDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat cf.HCL 442/ 31.10.2019

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

496.00

4.00

500.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

481.00

4.00

485.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+

01

481.00

4.00

485.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+1 G

10

19.00

0.00

19.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16

10.01

19.00

0.00

19.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

19.00

19.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

407.00

0.00

407.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30]

20.01

285.00

-1.60

283.40

Furnituri de birou

20.01.01

40.00

-6.00

34.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

12.00

-4.00

8.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

70.00

-14.00

56.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

20.00

20.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

14.00

-1.30

12.70

Materiale si prestări de servicii cu caracter

20.01.09

47.00

-4.00

43.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționar»

20.01.30

82.00

27.70

109.70

Reparații curente

20.02

56.00

5.00

61.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 2(

20.04

3.00

-0.60

2.40

Dezinfectanti

20.04.04

3.00

-0.60

2.40

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.0

20.05

38.00

38.00

Uniforme si echipament

20.05.01

3.00

3.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

35.00

35.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.0

20.06

3.00

-1.20

1.80

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3.00

-1.20

1.80

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2.00

2.00

Pregătire profesionala

20.13

5.00

-1.60

3.40

Protecția muncii

20.14

15.00

15.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

15.00

4.00

19.00

(Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

15.00

4.00

19.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+

59

40.00

40.00

Burse

59.01

40.00

40.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

15.00

0.00

15.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

15.00

0.00

15.00


TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.

71

15.00

0.00

15.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

15.00

0.00

15.0Q

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

15.00

0.00

15^0

v'V


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

SEVASTIAN NCONTABIL SEF,

BURDUCEL LETITIA
LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV SI DE SERVICII “VICTOR SLAVESCU”

NOTA DE FUNDAMENTAREAvând in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare si ca urmare a notificării primite de la Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget - împrumuturi s-a procedat la următoarele modificări:

BUGETUL LOCAL

Bugetul aprobat in suma de 496 mii lei, compus din:

Cheltuieli de personal

- in suma de

19 mii lei;

Bunuri si servicii

- in suma de

407 mii lei;

Asistenta sociala

- in suma de

15 mii lei;

Alte cheltuieli

- in suma de

40 mii lei

Active nefinanciare

- in suma de

15 mii lei

Având in vedere:

 • -   necesitățile privind execuția, până la finele anului

 • -   prevederile Legii 273/29.06.2006 (*actualizată*) privind finanțele publice locale, art. 49, alin. (5) “Virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiași capitol, care nu contravin dispozițiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt în competenta fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu și bugetele instituțiilor și serviciilor publice subordonate, și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor”,

Propunem majorarea la titlul IX ASISTENTA SOCIALA cu suma de 4 mii lei

In urma rectificării s-a majorat la titlul IX ASISTENTA SOCIALA cu suma de 4 mii lei si rezulta următorul buget in suma de 500 mii lei, compus din:


ADMINISTRATOR FINANCIAR,


Ec. Burducel Lețitia

<^7


Cheltuieli de personal

- in suma de

19 mii lei;

Bunuri si servicii

- in suma de

407 mii lei;

Asistenta sociala

- in suma de

19 mii lei;

Alte cheltuieli

- in suma de

40 mii lei;

Active nefinanciare

- in suma de

15 mii lei;

anexaJ | t fi wec


BUGET PE ANUL 2019 sursa de finanțare: bugetul local

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat

cf. HCLnr. 143/

7.05.2019

Realizat la 30.11.2019

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

508.00

338.60

0.00

508.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

508.00

338.60

0.00

508.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

508.00

338.60

0.00

508.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

22.00

9.12

0.00

22.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

22.00

9.12

0.00

22.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

22.00

9.12

0.00

22.00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

438.00

306.37

0.00

438.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

398.00

295.28

-12.00

386.00

Furnituri de birou

20.01.01

5.00

2.15

0.00

5.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5.00

4.06

0.00

5.00

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

190.00

133.58

-30.00

160.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

17.00

15.84

3.00

20.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

25.00

19.88

0.00

25.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3.00

0.54

0.00

3.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

153.00

119.23

15.00

168.00

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

30.00

7.03

12.00

42.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

30.00

7.03

12.00

42.00

Deplasări, detasarl, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2.00

0.22

0.00

2.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2.00

0.22

0 00

2.00

Pregătire profesionala

20.13

4.00

0.85

0.00

4.00

Protecția muncii

20.14

4.00

2.99

0 00

4.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

33.00

18.72

0.00

33.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

33.00

18.72

0.00

33.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

33.00

18.72

0.00

33.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

15.00

4.39

0.00

15.00

Burse

59.01

15.00,

4.39

0.00

15.00

rOR TERȚIAR DE CREDITE,

DIRECTOR,CONTABIL SEF,

Ec. Manole MihaelaANEXA


LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SF APOSTOL ANDREI PLOIEȘTI


BUGET RECTIFICAT PE ANUL 2019 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato r

BUGET

2019

Realizat

29.11.201

9

influente +/-

BUGET rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

610.00

353.07      -1.00

609.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

610.00

353.07

-1.00

609.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

610.00

353.07

-1.00

609.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

54.00

34.64

-13.00

41.00

Cheltuieli salarlale In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

54.00

34.64

-13.00

41.00

jAlocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

54.00

34.64

-13.00

41.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

476.00

249.52

0.00

476.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

440.00

243.94

-47.00

393.00

Furnituri de birou

20.01.01

20.00

17.07

8.00

28.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

20.00

3.04

5.00

25.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

260 00

126.12

-50.00

210.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

75.00

53.52

-10.00

65.0o'

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

15.00

12.47

2.00

17.00

Materiale si prestări de servicii ou caracter funcțional

20.01.09

10.00

7.80

0.00

10.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

40.00

23.92

-2.00

38.00

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.06.01+20.05.03+20.05.

20.05

10.00

4.93

60.00

70.00

|Alte obiecte de inventar

20.05.30

10.00

4.93

60.00

70.00

Materiale de laborator

20.09

5.00

0.00

0.00

5.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1.00

0.00

1.00

2.00

Consultanta sl expertiza

20.12

5.00

0.00

-4.00

1.00

Pregătire profesionala

20.13

15.00

0.65

-10.00

5.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

34.00

27.50

7.00

41.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

34.00

27.50

7.00

41.00

| Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

34.00

27.50

7.00

41.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30>

59

46.00

41.41

5.00

51.00

Burse

59.01

46.00

41.41

5.00

51.00

CONTABIL SEF,

GHITA CARMEN-SILVIANALICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SF APOSTOL ANDREI


NOTA DE FUNDAMENTARE

Urmare plăților efectuate pana la data de29.11.2019 si cheltuielile preconizate a fi efectuate pana la 31.12.2019 transmitem propunerile de rectificare ale bugetului unitatii noastre pentru anul 2019 cu următoarea componenta:

Buget inițial 610.00 mii lei:

 • -   cheltuieli de personal -bunuri si servicii

 • -   asistenta sociala alte cheltuieli burse


transport la si de la locul de munca 54.00 mii lei

suma de                       476.00 mii

suma de                       34.00 mii

-suma de                        46.00 mii

Buget rectificat 609,00 mii lei:

 • -  cheltuieli de personal - transport la si de la locul de munca

diminuare cu suma de 13 mii lei                          41.00 mii Iei

 • -  bunuri si servicii - suma de                        476.00 mii lei

 • -  asistenta sociala -

suplimentare cu suma de 7.00mii lei                       41.00 mii lei

alte cheltuieli burse -suma de

suplimentare cu suma de 5.00mii Iei                        51.00 mii lei

La Titlul II „Bunuri si Servicii” avem modificări survenite la nivel de alineate,fara a fi modificata suma aprobata, conform anexa I atașata.


ADMINISTRATOR FINANCIAR,

Ghita Cațmen-Silviana

BUGETUL LICEULUI TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI PE ANUL 2016 sursa de finanțare: bugetul local


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL 145/ 07.05.2019

Realizat la

20.11.2019

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

308.00

166.00

-2.50

305.50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

308.00

166.00

-2.50

305.50

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

308.00

166.00

-2.50

305.50

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

21.00

9.74

-2.20

18.80

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

21.00

9.74

-2.20

18.80

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

21.00

9.74

-2.20

18.80

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20.27+20,30)

20

273.00

150.18

0.00

273.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

222.00

137.34

-3.60

218.40

Furnituri de birou

20.01.01

5.00

1.82

-0.30

4.70

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5.00

2.07

5.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

92.00

91.81

27.89

119.89

Apa, canal si salubritate

20.01.04

15.00

8.14

-4.00

11.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

27.00

11.25

-4.50

22.50

Piese de schimb

20.01.06

6.00

1.18

6.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

12.00

10.86

1.06

13.06

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

50.00

2.43

-23.75

26.25

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

10.00

7.78

10.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1.00

0.00

-0.30

0.70

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

1.00

-0.30

0.70

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

20.00

4.87

16.40

36.40

Uniforme si echipament

20.05.01

2.00

2.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

18.00

4.87

16.40

34.40

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1.00

0.00

-0.90

0.10

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

-0.90

0.10

Deplasări în străinătate

20.06.02

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

3.00

-3.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

15.00

5.90

-6.00

9.00

Protecția muncii

20.14

4.00

0.21

4.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

7.00

1.86

-2.60

4.40

Reclama si publicitate

20.30.01

2.00

0.78

-1.00

1.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

3.00

0.69

3.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2.00

0.39I

-1.60

0.40

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

7.00

3.85

2.30

9 30

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

7.00

3.85

2.30

9.30

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

7.00

3.85

2.30

9.30

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

7.00

2.23

•2.60

4.40

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


DIRECTOR,

I s? «c m

PROF. CIOBOTARU ANCA

ADMINISTRATOR FINANCIAR

EC. NEDELCU ELENA


MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL PLOIEȘfjX Str. Văleni, Nr.l44G

Telefon/Fax: 0344801862

E-mail: gst.ploiesti@gmail.com

Site: www.lttransporturi.ro

II

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Având în vedere execuția bugetară la data de 20 noiembrie 2019, plățile estimate pentru luna decembrie 2019 propunem rectificarea bugetului unității de învățământ ce are ca sursă de finanțare bugetul local după cum urmează:

 • •  a titlul bugetar „Cheltuieli de personal” rectificarea constă în diminuarea bugetului anual cu suma de 2.200 lei la articolul 10.01.15 „Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă”;

 • •  la titlul bugetar „Cheltuieli materiale” rectificarea constă în virarea de credite bugetare între articole, în conformitate cu prevederile art. 49 din Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, respectiv având în vedere execuția preliminară a cheltuielilor aferente titlului la data de 20 noiembrie 2019 și necesarul plăților de efectuat până la finalul anului 2019;

 • •  la titlul bugetar „Asistență socială” rectificarea constă în majorarea bugetului anual cu suma de 2.300 lei la articolul 57.02 „Ajutoare sociale în numerar” necesară achitării drepturilor cuvenite elevilor cu cerințe educaționale speciale în semestrul I al anului școlar 2019 - 2020;

 • •  la titlul bugetar „Alte cheltuieli” rectificarea constă în diminuarea bugetului anual cu suma de 2.600 lei la articolul 59.01 „Burse”.

în urma rectificării rezultă un buget în sumă de 305.500 lei, structurat astfel:

 • - Cheltuieli de personal - în valoare de 18.800 lei, din care:

- transport la și de la locul de muncă - 18.800 lei,

 • - Cheltuieli materiale - în valoare de 273.000 lei, din care:

 • - bunuri si servicii - 218.400 lei,

 • - obiecte de inventar - 36.4000 lei,

 • - alte cheltuieli materiale - 18.200 lei;

 • - Ajutoare sociale - în valoare de 9.300 lei;

 • - Alte cheltuieli (burse) - în valoare de 4.400 lei.

  DIRECTOR

  PROF. CIOBOTARU ANCAADMINISTRATOR FINANCIAR,

EC. NEDELCU ELENA

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: Liceul Tehnologic Energetic "Elie Radu", Municipiul Ploiești


BUGET PE ANUL 2019 sursa de finanțare bugetul local


Anexa L


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2019 HCL 441 31,10,2019

Realizat

30,11,2019

Influente +/-

BUGET RECTIFICAT

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

702,00

565,83

-14,00

688,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

702,00

565,83

-14,00

688,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

702,00

565,83

-14,00

688,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

37,00

27,10

-3,50

33,50

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

37,00

27,10

-3,50

33,50

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

37,00

27,10

-3,50

33,50

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.00).

10.03

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

610,00

506,48

0,00

610,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

540,00

465,02

0,50

540,50

Furnituri de birou

20.01.01

10,00

9,11

1,00

11,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

33,00

21,79

-4,00

29,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

254,00

217,61

-3,00

251,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

68,00

65,02

7,00

75,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.0B

17,00

14,08

-1,00

16,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

21,00

13,50

-1,50

19,50

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

137,00

123,91

2,00

139,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.3»

20.05

56,00

39,66

4,00

60,00

Uniforme si echicament

20.05.01

3,00

2,43

3 00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

13,00

12 68

13 00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

40,00

24,55

4,00

44,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

-0,50

1,50

Pregătire profesionala

20.13

3,00

1,80

-1,00

2,00

Protecția muncii

20.14

8,00

-2,00

6,00

Alte cheltuieli

20.30

1,00

0,00

-1,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1,00

-1,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

22 00

18 72

2 50

24,50

Ajutoare sociale cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

22.00

18 72

2,50

24,50

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

22,00

18 72

2,50

24 50

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

33,00

13,53

-13,00

20,00

Burse

59.01

33,00

13,53

-13,00

20,00ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF,


director; ;

Ing. Miritescu Ancuta
Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu”, Municipiul Ploiești


NOTA DE FUNDAMENTAREConform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr 143/07.05.2019 prin care s-au aprobat sume instituțiilor invatamantului preuniversitar de stat conform Hotărârii Guvernului nr 72/2013 privind apobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev si stabilirea finanțării de baza a unităților de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale pe baza costului standard per elev, modificata si completata cu H.G.R. nr 169/2019 si avand in vedere solicitarea primita din partea Primăriei Municipiului Ploiești, Serviciul Buget - împrumuturi privind estimarea cheltuielilor pana la sfasitul anului 2019 , bugetul Liceului Tehnologic “Elie Radu”, Municipiul Ploiești pentru activitatea finanțata din bugetul local in suma de 702,00 mii lei se micșorează cu suma de 14,00 mii lei ajungând la 688,00 mii lei conform anexei, astfel:

La Titlul I „ Cheltuieli de personal” - prevederea in suma de 37,00 mii lei se micșorează cu suma de 3,50 mii lei ajungând la 33,50 mii lei.

La Titlul II „Bunuri si servicii” - prevedere in suma de 610,00 mii lei.

La Titlul IX „Asistenta sociala” art 57.02 „Ajutoare sociale” - prevederea in suma de 22,00 mii lei se majoreaza cu suma de 2,50 mii lei ajungând la suma de 24,50 mii lei.

La Titlul XII „Alte cheltuieli”, art 59.01 „Burse” - prevederea in suma de suma de 33,00 mii lei se micșorează cu suma de de 13,00 mii lei ajungând la 20,00 mii lei.ADMINISTRATOR FINANCIAR

Radu Bogdan

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica:

LICEUL TEHNOLOGIC "1 Mai" PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2019 sursa de finanțare: bugetul local


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi HCL442 31.10.2019

DIFERENTE +/-

BUGET RECTIFICAT

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

589,00

3,00

592,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

589,00

3,00

592,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

589,00

3,00

592,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

12,00

3,00

15,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

12,00

3,00

15,00

Salarii de baza

10.01.01

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

0,00

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

0,00

0,00

0,00

Fond de premii

10.01 08

0,00

0,00

0,00

Prima de vacanta

10.01.09

0 00

0 00

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

0,00

" o|oo'

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

0 00

0 00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

0,00

0 00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

12,00

3 00

15 00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0 00

0 00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *

10.02.01

0 00

0,00

0,00

Norme de hrana

10.02.02

0 00

0 00

0 00-

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0,00

0,001

0,00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0,00

0,00

0,00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0,00

0,00

0,00

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0,00

0.00

0 00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,00

0,00

o.ool

Prime de asigurare de viată plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

560,00

0,00

560,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

516,00

-3,00

513,00

Furnituri de birou

20.01.01

10,00

0,00

10,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15,00

-3,00

12,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

340,00

-10,00

330,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

80,00

0,00

80,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

0,00

o,oo'

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0.00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

10 00

0 00

10.00

Materiale si arestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

21 00

0.00

21.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

40,00

10 00

50,00

Reparații curente

20.02

10,00

o.ool

10,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru animaie

20.03.02

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

0,00

oB

Reactivi

20.04.03

0,00

0,00

0,00

Dezinfecta nti

20.04.04

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +20.05.03+20.05.3C

20.05

10,00

3,00

13,00

Uniforme si echipament

20.05,01

0,00

1,00'

1,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi

HCL 442

31.10.2019

DIFERENTE +/-

BUGET

RECTIFICAT^

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,0C

0.0.0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10,00

2,0C

12,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2,00

0,00

2,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2,00

0,00

2,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

0,00

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

0,00

Cerceta re-dezvolta re

20.10

0,00

0,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

0,00

2,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

6,00

0,00

6,00

Protecția muncii

20.14

7,00

0,00

7,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

0,00

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

0,00

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

0,00

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

0,00

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice loca

20.20

0.00

0 00

0 00

Meteorologie

20.21

0,00

0,00

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0 00

0 00

0 00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.2

20.24

0 00

0,00

0 00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

0 00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imorumuturilor interne

20.24.02

0.00

0,00

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

0,00

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

0,00

o.ool

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.3

20.30

7,00

0.00

7.00

Reclama si publicitate

20.30.01

2 00

0 00

2 00

Protocol si reprezentare

20.30.02

1 00

0,00

1.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

0 00

0 00

Chirii

20.30.04

0,00

0 00

0 00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

0,00

000

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției oublice

20.30.07

000

0 00

0 00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

o'oo1

0 00

0 00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

4,00

0.00

4.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL VFONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

IUlul vi r rtAwbrtKUKt iN 1 Rit uni i A h rll ADivtirwș ikh i ihi puri ir.F fmri fu nu

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

7,00

0,00

7,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

7,00

0,00

7.00

iiilulxALieuHELIUIeLi (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

10,00

0,00

10,00

Burse

59.01

10,00

0 00

10.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

000

0,00

0 00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

o.ool

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0 00

0.00

0,00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate In anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

zn

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0 00

0 00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

0 00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0 00

0 00

0 00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

0 00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0,00

0 00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

0,00

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

000

0 00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0,00

0 00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi HCL 442 31.10.2019

DIFERENTE +/-

BUGET RECTIFICAT

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01,01

0,00

0 00

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0 00

0,00

0,00ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF,


DIRECTOR ,

Prof. Neacsu Camelia
LICEUL TEHNOLOGIC “1 MAI”,MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR.B-DUL PETROLULUI NR.16

COD FISCAL 2843884


NOTA DE FUNDAMENTARE


PRIVIND BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019

Bugetul alocat instituției noastre conform HCL nr. 143 /07.05.2019 este de 589 mii lei. In urma propunerii de suplimentare a bugetului cu suma de 31,00 mii lei, respectiv pentru titlul I „Cheltuieli de personal” cu 3,00 mii lei si titlul II „Bunuri si servicii” cu 28,00 mii lei,conform solicitării instituției, bugetul va fi de 620,00 mii lei structurat astfel:

 • •  Cheltuieli de personal

 • •  Bunuri si servicii

 • •  Asistenta sociala

 • •  Alte cheltuieli

15 mii lei; 588,00 mii lei;

7,00 mii lei;

10,00 mii lei.

Suma de 3.00 mii lei pentru titlul I „Cheltuieli de personal” va fi alocata pentru alineatul 10.01.15 - Alocații pentru transportul la si de la locul de munca necesara decontării transportului pentru personalul instituției.

Repartizarea sumei de 28,00 mii lei pe titlul II „Bunuri si servicii” se va face astfel:

-alin.20.01.04 -Apa,canal, si salubritate - 2,00 mii lei-cheltuieli pentru consumul de apa si a serviciilor de salubritate ;

-alin.20.01.09 -Bunuri si servicii cu caracter funcțional -1,00 mii lei - cheltuieli aferente contractelor încheiate pentru funcționarea instituției si desfasurarea procesului de invatamant in condiții optime ;

-alin.20.01.30-Alte bunuri si servicii pentru întreținere -25,00 mii lei -cheltuieli de funcționare si serviciicpentru întreținerea instituției care nu se incadreaza la celelalte articole si alineate;

t

DIRECTOR,

Prof. Neacsu Camelia

CONTABIL SEF, Ec. Stoica Florina


JUDEȚUL: PRAHOVA

LICEUL TEHNOLOGIC LAZAR EDELEANU

NECESAR BUGET MATERIALE PANA LA SFÂRȘITUL ANULUI sursa de finanțare bugetul local


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

prevedere hcl

281/29.08.2019

execuție

30.11.2019

Influente

Buget rectificai

TOTAI. CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

576.00

497.36

50.00

626.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

576.00

497.36

50.00

626.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

576.00

497.36

50.00

626.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

14.00

11.17

0.00

14.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

14.00

11.17

0.00

14.00

[Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

14.00

11.17

0.00

14

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20 201.

20

542.00

474.11

50.00

592.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.301

20.01

474.00

427.77

51.00

525.00

Furnituri de birou

20.01.01

13.00

5.92

-4.00

9.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15.00

9.88

-2.00

13.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

201.00

175.78

0.00

201.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

95.00

92.17

10.00

105.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

25.00

21.96

25.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

25.00

22.08

21.00

46.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

100.00

99.98

26.00

126.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

47.00

39.76

9.00

56.00

Uniforme si echipament

20.05.01

2.00

-1.00

1.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

45.00

39.76

10.00

55.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

3.00

0.85

-2.00

1.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3.00

0.85

-2.00

1.00

Pregătire profesionala

20.13

6.00

1.78

-2.50

3.50

Protecția muncii

20.14

10.00

3.42

-4.50

5.50

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.301

20.30

2.00

0.53

-1.00

1

Reclama si publicitate

20.30.01

2.00

0.53

-1.00

1

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

S9 (11+59.02+59 11 +59.1 2-4-59.15+<țQ. 17+59 2.2.+S9 25+59. VU

59

20.00

12.08

0.00

20.00

Burse

59.01

20.00

12.08

20.00

ORDONATO

CONTABIL SEF,


DIRECT
LICEUL TEHNOLOGIC” LAZAR EDELEANU” PLOIEȘTI

STR.B-DUL PETROLULUI NR.14

COD FISCAL 2843833


NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE CHELTUIELI FINANȚAT DIN BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019

Liceul Tehnologic „Lazar Edeleanu” Ploiești dispune in administrare de o suprafața de 53622.41mp repartizata astfel: școala,ateliere,clădire laboratoare petrochimie,cantina,cămin,sala de sport si alte spatii auxiliare.

Pentru anul 2019 Bugetul instituției noastre este in suma de 576,00 mii lei,din care:

 • -  Titlul 10 Cheltuieli de personal (transport profesori la si de la locul de munca) suma de 14,00 mii lei;

 • -  Titlul 20 Cheltuieli cu bunuri si servicii: 542,00 mii lei.

 • -  Titlul 59 Alte cheltuieli (burse) suma de 20,00 mii lei.

Execuția instituției noastre la data de 30.11.2019 este in suma de 497.36 mii lei.

Problema cu care ne confruntam la ora actuala consta in imposibilitatea plătii facturilor de utilitati pana la sfârșitul anului cu bugetul existent.De asemeni in urma controlului de la ISU Prahova am fost nevoiti sa contactam o firma care sa faca verificări la hidranti.In urma acestor verificări s-au constat ca trebuie remediate o serie de probleme:in cămin coloana de hidranti nu este conectata la sursa de apa,nu exista țeava de refulare,de asemeni in clădirea scolii aceleași probleme de remediat.La hidrantul exterior sunt lipsa o serie de piese care sa asigure funcționarea normala.A mai fost recomandata inlocuirea țevilor de refulare.Pana la sfârșitul anului trebuie efectuata verificarea prizelor de impamantare,verificarea instalației de gaze si a stangatoarelor aflate in dotare.Mai sunt necesare reparații la ușile de la sălile de clasa si inlocuirea feroneriei deteriorate.Au aparut costuri neprevăzute privind medicina muncii pentru elevii care efectuează practica la agenti economici.

Luând in considerare cele relatate,prevederea bugetara pentru Titlul 20 Bunuri si servicii pentru anul 2019 se majoreaza cu suma de 50,00 mii lei, atingând nivelul sumei de 592,00 mii lei,bugetul total devenind 626,00 mii lei,conform anexei 1.


CONTABIL SEF,

Ec.Voinea Dorina

JUDEȚUL: PRAHOVA

LICEUL TEHNOLOGIC 'TOMA .SOCOLESCU


BUGET PE ANUL 2019 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf.

HCL

441/31.10.2019

Influente

(+/-)

SIL

Buget rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

607.00

0.00

607.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

607.00

0.00

607.00

TITLUL 1 CHEL TUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

28.00

-4.00

24.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

28.00

-4.00

24.00

| Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

28.00

-4.00

24.00

TITLULII BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

521.00

4.00

525.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

416.00

-18.00

398.00

Furnituri de birou

20.01.01

10.00

10.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

13.00

13.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

190.00

-27.00

163.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

45.00

45.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

25.00

2.00

27.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

39.00

7.00

46.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

94.00

94.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

50.00

21.30

71.30

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

20.00

-14.00

6.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

30.00

35.30

65.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

5.00

-4.00

1.00

| Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5.00

-4.00

1.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2.00

1.00

3.00

Pregătire profesionala

20.13

6.00

2.00

8.00

Protecția muncii

20.14

7.00

-3.30

3.70

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30

20.30

35.00

5.00

40.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

35.00

i^OO1

40.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

44.00

-7.00

37.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

44.00

-7.00

37.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

14.00

7.00

21.00

Burse

59.01

14.00

7.00

21.00


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF,


DIRECTOR,


$


LICEUL TEHNOLOGIC TOMA SOCOLESCU

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

CUI: 2843868


NOTA DE FUNDAMENTARE

Având in vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale si dispoziția din 21.11.2019 a Consiliului Local , Ploiești , se impune rectificarea bugetului pentru anul 2019 .

Bugetul avand ca sursa de finanțare bugetul local, al instituției noastre , aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 145 / 07.05.2019 , cu modificările ulterioare, la titlul 10 se diminuează cu suma de 4 mii lei, la titlul 20 se majoreaza cu suma de 4 mii lei, la titlul 57 se diminuează cu suma de 7 mii lei, iar la titlul 59 se majoreaza cu suma de 7 mii lei , suma pe total buget ramanand aceeași , conform Anexei 1 anexata .

CONTABIL SEF, Boerescu NicoletaJUDEȚUL: PRAHOVA


BUGET RECTIFICAT PE ANUL 2019 sursa de finanțare: bugetul local


DIRECTOR,CONTABIL Se/

PETREA ELENA LA


CRAMIOARA


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato r

BUGET

2019

Realizat

31.10.2019

influente +/

BUGET rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

306,00

189,00

0,00

306,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

306,00

189,00

0,00

306,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

306,00

189,00

0,00

306,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3,00

2,00

0,00

3,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3,00

2,00

0,00

3,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01,15

3,00

2,00

3,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.13 la 20.27+20.30)

20

233,00

137,00

0,00

233,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

222,00

133,00

-26,00

196,00

Furnituri de birou

20.01.01

15,00

5 00

-4 00

11 00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15,00

13,00

-1,00

14,00

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

112,00

68,00

-8,00

104,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

20,00

13,00

-3,00

17,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

20,00

9,00

-6,00

14,00]

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20 01.09

5,00

4,00

5,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

35,00

21,00

-4,00

31,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.

20.05

5,00

4,00

28,00

33,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

5,00

4,00

28,00

33,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

6,00

0,00

-2,00

4,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

49,00

35,00

0,00

49,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

49,00'

35,00

0,00

49,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

49,00

35,00

49,00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.301

59

21,00

15,00

0,00

21,00

Burse

59.01

21,00

15,00

0,00

21,00

ȘCOALA GIMAZIALA „ANDREI MURESANU”

PLOIEȘTI

C.I.F.: 29169556


NOTA DE FUNDAMENTARE

Urmare plăților efectuate pana la data de 30.11.2019 si cheltuielile preconizate a fi efectuate pana la 31.12.2019 transmitem propunerile de rectificare ale bugetului unitatii noastre pentru anul 2019 cu următoarea componenta:

Buget inițial 306.00 mii lei:

 • -   cheltuieli de personal -bunuri si servicii asistenta sociala alte cheltuieli burse

Buget rectificat 306.00 mii lei:

cheltuieli de personal - transport la si de la locul de munca 3.00 mii iei

 • -  bunuri si servicii - suma de                        253.00 mii lei

 • -  asistenta sociala - suma de                        49.00 mii lei

alte cheltuieli burse -suma de                        21.00 mii lei

transport la si de la locul de munca 3.00 mii lei suma de                      233.00 mii lei

suma de                       49.00 mii lei


La Titlul II „Bunuri si Servicii” avem modificări survenite la nivel de alineate, fara a fi modificata suma aproata, coform anexa I atașata.


ADMINISTRATOR FINANCIAR,

Petrea Elena j/acramioara

JUDEȚUL: PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA „ANTON PANN" PLOIEȘTI

/ZBUGET rectificat ANUL 2019

sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

CF.HCL442/31.

10.2019

realizat

5.11.2019

Influente.

(W-

>>•-

' AH|

Prevederii conform rectificare J

' '•

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

228.00

131.84

0.00

" ■ 228 00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

228.00

131.84

0.00

228.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

228,00

131.84

0.00

228.00

TITLUL 1 CHELTUIELl DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

19.00

7.83

0.00

19.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

19.00

7.83

0.00

19.00

Saiarii de baza

10.01.01

0.00

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta'

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Tond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

0.00

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

19.00

7.83

0.00

19.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa * ,

10.02.01

000

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.00

Prime de asigurare de via(â plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

TITLUL II BUNURI Si SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

150.00

93.68

0.00

150.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

138.00

90.94

1.00

139.00

Furnituri de birou

20.01.01

5.00

1.97

5.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

6,00

2.95

6.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

81.00

51.23

-10.00

71.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

16.00

11.45

16.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

6.00

4.11

6.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3.00

1.58

3.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

21.00

17.65

11.00

32.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04,02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectant!

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

7.00

0.00

0.00

7.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

7.00

2.44

0.00

7.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1.00

0.00

-1.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

-1.00

0.00
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET CF.HCL442/31.

10.2019

realizat

5.11.2019

Influente

(+'-)Z

/<■

Rectificare

Deplasări în străinătate

20.06.02

f *

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvolta re

20.10

A.VCș&o

- /5 W

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

ti

Consultanta si expertiza

20.12

AS»

Pregătire profesionala

20.13

2.00

0.30

1.00

HOV.OO

Protecția muncii

20.14

2.00

-1.00

■ /

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21 I

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea sl combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane sf alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si aîte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli |cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0.00

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedinteiui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

TITLUL III DOBÂNZI {cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

27.00

16.24

0.00

27.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

32.00

14.09

0.00

32.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate In anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADmFnISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 65.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.C1.C1

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01]

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

86.01

JUDEȚUL: PRAHOVA


ȘCOALA GIMNAZIALA CANDIANO POPESCU PLOIEȘTI CIF 29168941

BUGET rectificat ANUL 2019 sursa de finanțare: bugetul local


VOICU MARIANADENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi BUGET 2019 HCL 442/31.10.2019

realizat

03.12.2019

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

236.00

148.60

14.54

250.54

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

236.00

148.60

14.54

250.54

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

236.00

148.60

14.54

250.54

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

14.00

7.39

0.00

14.00

Cheltuieli salariale In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

14.00

7.39

0.00

14.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

14.00

7.39

0.00

14.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

158.00

141.21

14.54

170.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30}

20.01

135.00

93.45

5.00

140.00

Furnituri de birou

20.01.01

2.50

2.27

0.50

3.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3.00

2.70

1.50

4.50

încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.03

75.00

37.96

-5.00

70.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

12.00

11.15

2.00

14,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

11.00

9.39

-1.00

10.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1.00

0.94

0.00

1.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

30.50

29.04

7,00

37.50

Med

icamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1.00

0.00

-0.40

0.60

Dezinfectant!

20.04.04

1.00

0.60

-0.40

0.60

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20,05.03+20.05.30)

20.05

17.40

10.76

8.40

25.80

Uniforme si echipament

20.05.01

0.76

0.76

0.00

0.76

Alte obiecte de inventar

20.05.30

16.64

10.00

8.40

25.04

Pre<

lățire profesionala

^20.13

1.50

1.39

0.00

1.50

Protecția muncii

20.14

3.00

1.78

-1.00

2.00

Alte

cheltuieli icod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30I

20.30

0.10

0.05

0.00

0.10

Reclama si publicitate

20.30.01

0.10

0.05

0.00

0.10

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

21.00

12.30

2.54

23.54

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

21.00

12.30

2.54

23.54

Aiutoare sociale in numerar

57,02.01

21.00

ÎZ301

2.54

23.54

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

43.00

21.48

0.00

43.00

Burse

59.01

43.00

21.48

0.00

43.00

CONTABIL SEF ,

ȘCOALA GIMNAZIALA CANDIANO POPESCU PLOIEȘTI


STR . NUCILOR, NR. 39

CIF 29168941

NR.

AVIZAT,

DIRECȚIA ECONOMICA

NOTA DE FUNDAMENTARE

Suma alocata pe buget local, pe anul 2019 ,Școala Gimnaziala Candiano Popescu, conform HCL 442/31.10.2019 a fost de:

236.00 mii lei + prevedere rectificare suma de 14.54 mii lei= 250.54 mii lei -total buget local rectificat

S-au alocat pentru ;

Titlu I Cheltuieli de personal - transport cadre didactice suma - 14.00 mii lei

Titlu II Bunuri si servicii                            - suma 170.00mii lei

Titlu IX -Asistenta sociala                         - suma - 23.54 mii lei

Titlu X - Burse                                  - suma - 43.00 mii lei

Fundamentarea acestor cheltuieli s-a efectuat in baza unor calcule proprii, analizandu-se necesitatea, oportunitatea si eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurandu-se condiții normale de funcționare a unitatii noastre de invatamant.

 • - 20.01.01 - 3.00 mii lei - suma necesara pentru achiziționarea de rechizite (hârtie Xerox,

dosare, agrafe, bibliorafturi, etc.);

 • - 20.01.02- 4.50 mii lei - suma necesara pentru achiziționarea materialelor destinate menținerii

curățeniei si igienei , întreținere ,in unitatiile de invatamant (detergenti, saci menajeri, mopuri, maturi,                          degresanti, etc.);

 • - 20.01.03 - 70.00 mii lei - suma necesara acoperirii cheltuielilor cu energia electrica, energia

termica si gazele natural;

- 20.01.04 -14.00 mii lei - suma necesara pentru susținerea cheltuielilor cu apa consumata, taxa canal, taxa meteo si plata serviciilor de salubrizare (degajarea gunoiului colectat);

 • - 20.01.08 - 10.00 mii lei - suma necesara pentru acoperirea contractelor pentru servicii de

telefonie fixa, internet,cablu TV si telefonie mobila. Cheltuieli prntru prestații poștale de orice fel (expediții poștale, posta/curierat, mandate, etc.);

 • - 20.01.09 - 1.00 mii lei - suma pentru material si prestări de servicii cu character funcțional, diploma, cataloage, carnete elev;

 • - 20.01.30 -37.50 mii lei - servicii de mentenanta privind evidenta contabila computerizata,

precum si acoperirea cheltuielior de întreținere si funcționare tehnica de calpul/-             *

; A V

 • - revizie analiza risc pentru supraveghere camera video si system prin efracție; j-M

- verificare , încărcare stingatoare, hidranti;servicii mentenanta camera video. -

 • - ISCIR-izare si verificare centrala termica;                        'V

-verificare prize cu impamantare;

 • - servicii de reincarcare/reconditionare consumabile pentru, faxuri;

 • - servicii de arhivare a documentelor;

 • - achiziționare de bunuri pentru intretinre si funcționare (becuri,

vopsea lavabila, ciment, alte consumabile utilizate in execuția lucrărilor;

 • - 20.04.04 - 0.60 mii lei - suma necesara pentru achiziționarea dezinfectanti;

-20.05.01 -0.76 mii lei - suma necesara pentru achiziționarea echipament protective securitate paznici (tonfa,spay paralizant, centura);

 • - 20.05.30 -25.04 mii lei - suma necesara înlocuirii unor obiecte de inventar , sistemului de avertizare la efracție pentru Școala Gimnaziala Candiano Popescu ,locație in str.Nucilor nr.39 si Școala Gimnaziala nrl3, locație in str.Dimitrie Bolintineanu nr.32 ; sistem cu inchidere cartela

- achiziționarea unei aspirator pentru curatania interioara in unitatea de invatamant;

 • - 20.13 -1.50 mii lei - pregătire profesionala -suma necesara pentru inspecție grad , metodisti;

 • - 20.14 - 2.00 mii lei - suma necesara pentru plata serviciilor de P.M. si P.S.I. prestate de

persoane autorizate, precum si servicii de medicina a muncii;

 • - 20.30.01 - 0.10 mii lei - suma necesara pentru publicitate si reclama;

TITLUL IX Asistenta sociala ( ajutoare sociale in numerar) - 23.54 mii lei;

pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa conform Legii 248/2015.

TITLUL X "alte cheltuieli (Burse)- 43.00 mii lei

- cuprinde bursele acordate celor 100 de elevii -cu venituri mici care îndeplinesc condițiile prevăzute in art.13 alin.c.


ADMINISTRATOR FINANCIAR,

JUDEȚUL: PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA "ELENA DOAMNA " PLOIEȘTI

ANEXA


BUGET PE ANUL 2019 sursa de finanțare: bugetul local

ORDONATOR TERT'AR DE CREDITE,CONTABIL ,

Ec. Luca Dorina\mii-lei> ,

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi cf HCLnr 442/31.10.2019

Realizat la

31.10.2019

Influente

(+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

209.00

131.43

-6.00

203.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

209.00

131.43

■5.00

203.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

209.00

131.43

-6.00

203.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

15.00

4.01

-9.00

6.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10,01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

15.00

4.01

-9.00

6.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

15.00

4.01

-9.00

6.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

173.00

110.99

0.00

173.00-

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

151.90

101.77

-0.50

151.40

Furnituri de birou

20.01.01

2.50

0.74

2.50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

12.00

9.67

12.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

90.00

60.12

-2.00

88.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

17.00

10.90

17.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

7.00

4.97

-0.50

6.50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1.00

0.98

1.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

22.40

14.39

2.00

24.40

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

15.00

4.65

1.00

16.00

(Alte obiecte de inventar

20.05.30

15.00

4.65

1.00

16.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1.00

0.00

-0.50

0.50

[Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

-0.50

0.50

Ca^

p. blicatii si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

4.00

2.40

0.00

4.00

Protecția muncii

20.14

1.10

1.07

0.00

1.10

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

12.00

10.56

3.00

15.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

12.00

10.56

3.00

15.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

9.00

5.87

9.00

Burse

59.01

9.00

5.87

9.00

ȘCOALA GIMNAZIALA „ELENA DOAMNA” MUN PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTARE

Urmare adresei primite in data de 21.11,2019 de la Primăria Municipiului Ploiești - Direcția Economica, bugetul local activitatii instituției noastre aprobat prin HCL 143/07.05.2019 si rectificat prin HCL 442/31.10.2019 se modifica ,dupa cum urmeaza :

Titlul I „Cheltuieli de personal este diminuat cu suma de 9.00 mii lei

Titlul IX „Asistenta Sociala „ - este majorat cu suma de 3,00 mii lei

astfel bugetul local al instituției noastre ajungând la suma de 203,00 mii Iei, conform anexei 1.


ADMINISTRATOR FINANCIAR, Ec. Dorina Luca


ȘCOALA GIMNAZIALA „ELENA DOAMNA


PROCES VERBAL

Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale „Elena Doamna” Ploiești a luat in discuție adresa primita in data de 21.11.2019 de la Direcția Economica a Primăriei Municipiului Ploiești privind modificarea prevederilor bugetare anuale , după cum urmeaza :

 • -  Titlul I „Cheltuieli de personal „- este diminuat cu suma de 9.00 mii lei

 • -  Titlul IX „Asistenta Sociala „ - este majorat cu suma de 3,00 mii lei

astfel bugetul local al instituției noastre ajungând la suma de 203,00 mii lei, conform anexei 1.

, pentru care a emis aviz favorabil.

DIRECTOR,

JUDEȚUL: PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA "GEORGE COSBUC" PLOIEȘTI


BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2019

AVAND CA SURSA BUGETUL LOCALmii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat cf.HCL 442/31.10.2019

Realizat la

30.11.2019

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

323,00

232,57

5,00

328,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

323,00

232,57

5,00

328,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF<

01

323,00

232,57

5,00

328,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+1C

10

6,00

4,21

0,00

6,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16

10.01

6,00

4,21

0,00

6,00

|Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

6,00

4,21

0,00

6,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

240,00

187,16

15,00

255,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

182,00

165,42

24,60

206,60

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

2 59

2,00

5,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

56,00

53,87

3,60

59,60

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

56,00

44,48

-3,00

53,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

9,00

8,13

1,00

10,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

8,00

6,72

0,00

8,00

IVIcllt?! IdlU bl plt^blclll Ut? bUIVIUII Cu UdfdClUr fi .nr-hAn-J

20.01.09

5,00

4,77

0,00

5,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționari

20.01.30

45,00

44,86

21,00

66,00

Reparații curente

20.02

36,00

12,62

0,00

36,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.0

20.05

7,00

5,25

0,00

7,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

7,00

5,25

0,00

7,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.0

20.06

1,00

0,06

-0,90

0,10

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1,00

0,06

-0,90

0,10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

0,00

-2,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

3,00

0,00

-3,00

0,00

Protecția muncii

20.14

9,00

3,81

-3,70

5,30

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

37,00

15,37

■10,00

27,00

Ajutoare sociale

57,02

37,00

15,37

-10,00

27,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

37,00

15,37

-10,00

27,00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+

59

40,00

25,83

0,00

40,00

| Burse

59.01

40,00

25,83

0,00

40,00


ORDONATOR TE

AvadanelCONTABIL ȘEF,
Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare si ca urmare a situației din data de 05.12.2019 primita de la Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget - împrumuturi s-a procedat la următoarele modificări:

Bugetul aprobat in suma de 323,00 mii lei, compus din:


Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii Asistenta sociala (ces) Alte cheltuieli (burse) mii lei, rectificarea constând in:


 • - in suma de

 • - in suma de -in suma de

 • - in suma de


6,00 mii lei;

240,00 mii lei;

37,00 mii lei;

40,00 mii lei,, propunem a se majora cu suma de 5,00


 • -  majorarea la furnituri de birou cu suma de 2,00 mii lei

 • -  majorarea la materiale de curățenie cu suma de 3,60 mii lei

 • -  diminuare la incalzit,iluminat si forța motrica cu suma de 3,00 mii lei

 • -  majorarea la apa,canal si salubritate cu suma de 1,00 mii lei

 • -  majorarea la alte bunuri si servicii intretinere si funcționare cu suma de 21,00 mii lei

 • -  diminuare la deplasări interne,detasari, transferări cu suma de 0,90 mii lei

 • -  diminuaare la cârti, publicații si materiale documentare cu suma de 2,00 mii lei diminuarea la pregătire profesionala cu suma de 3,00 mii lei

 • -  diminuare la protecția muncii cu suma de 3,70 mii lei diminuarea la ajutoare sociale(ces) cu suma de 10,00 mii Iei.

In urma majorării de credite rezulta un buget in suma de 328,00 mii lei compus din: Cheltuieli de personal        - in suma de 6,00 mii lei;

Bunuri si servicii

Asistenta sociala (ces) Alte cheltuieli (burse)


 • - in suma de

 • - in suma de

 • - in suma de


255,00 mii lei;

27,00 mii lei;

40,00 mii lei.

DIRECTOR,

Prof. Avadanei Daniela

ADMINISTRATOR FINAiXCIAR,


Ec. Malacescu MihdelaJUDEȚUL PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA "GEORGE EMIL PALADE" PLOIEȘTI

ftet sofi/fag

ANEXA ....

BUGET PE ANUL 2019 - sursa de finanțare bugetul local PROPUNERE RECTIFICARE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato r

BUGET APROBAT HCL 143/ 07.05.2019

REALIZAT la 31.10.2019

INFLUENTE

PREVEDERI

CONFORM RECTIFICARE

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

387.00

229.29

-9.13

377.87

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

387.00

229.29

-9.13

377.87

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55

01

387.00

229.29

-9.13

377.87

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

10.00

5.30

-3,13

6.87

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +1(

10.01

10.00

5.30

-3.13

6.87

| Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

10.00

5.30

-3.13

6.87

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.08+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

322.00

192.69

0.00

322.00

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

256.00

168.74

-6.50

249.50

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

2.92

0.00

3.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

13.00

9.00

2.00

15.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

160.00

106.00

-10.00

150.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

25.00

21.70

2.00

27.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

8.00

5.93

-0.50

7.50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

17.00

5.73

0.00

17.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

30.00

17.46

0.00

30.00

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+

20.05

30.00

22.37

8.83

38.83

Uniforme si echipament

20.05.01

1.00

-1.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

29.00

22.37

9.83

38.83

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

3.00

0.00

-2.00

1.00

|Deplasari interne, detașări, transferări

20.06.01

3.00

0.00

-2.00

1.00

Pregătire profesionala

20.13

7.00

1.13

0.00

7.00

Protecția muncii

20.14

2.00

0.00

-0.33

1.67

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.

20.30

24.00

0.45

0.00

24.00

| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

24.00

0.45

0.00

24.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

17.00

8.25

-4.00

13.00

Alutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

17.00

8.25

-4.00

13.00

A:utoare sociale in numerar

57.02.01

17.00

8.25

-4.00

13.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.

59

38.00

23.05

-2.00

36.00

Burse

59.01

38.00

23.05

-2.00

36.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, DIRECTOR,CONTABIL SEF,

GHIORLAN CONSTANTA

ȘCOALA GIMNAZIALA „GEORGE EMIL PALADE” MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ALEEA GODEANU, NR.4

Nr. 2705 DIN 25.11.2019

VIZAT,

DIRECȚIA ECONOMICA

NOTA DE FUNDAMENTARE

Având in vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice , cu modificările si completările ulterioare, solicitam ca bugetul Scolii Gimnaziale „George Emil Palade”, Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local aprobat prin HCL nr. 143/07.05.2019, in suma de 486,00 mii lei se rectifica prin diminuare cu suma de 9,13 mii lei ajungând la nivelul de 377,87 mii lei, astfel:

 • - TITLUL I „ Cheltuieli de personal” in suma de 10,00 mii lei se diminuează cu suma de 3,13 mii lei ajungând la nivelul de 6,87 mii lei;

-TITLUL II „Bunuri si servicii” in suma de 322,00 lei ramane neschimbat.In cadrul acestui titlu se vor face virări de credite, potrivit art.49 din Legea 273/2006 Legea finanțelor publice cu modificările si completările ulterioare.

Solicitam aprobarea virărilor de credite conform Anexei nr. 1, in cadrul aceluiași titlu, in trimestrul IV.

-TITLUL IX „ASISTENTA SOCIALA” in suma de 17,00 mii lei se diminuează cu suma de 4,00 mii lei ajungând la nivelul de 13,00 mii lei.

 • - TITLUL X „BURSE” in suma de 38,00 mii lei se diminuează cu suma de 2,00 mii lei, ajungând la nivelul de 36,00 mii lei.


ADMINISTRATOR FINANCIAR GHIORLAN CONSTANTA

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: ȘCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE MOISIL" PLOIEȘTI

Aleea Laurilor nr.2A

CIF 2845117


ANEXA 1^1 t &-

[{ei

BUGET PE ANUL 2019 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat HCL143/07.

05.2019

X

Influente’

(+/-)^

... ■■."’/

Buget'

3 rectificat

*■                  i ■.        <

realizat

31.10.2019

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚ1UNEA DE DEZVOLTARE)

483.00

288.80

-34.00

449.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4B3.00

288.80

-34.00

449.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

483.00

288.80

-34.00

449.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

25.00

10.14

-4.00

21.00

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

25.00

10.14

-4.00

21.00

| Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

25.00

10.14

-4 00

21.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

398.00

242.02

-30.00

368.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

346.00

221.01

-16.00

330.00

Furnituri de birou

20.01.01

6 00

4.97

0.00

6.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10.00

5.85

0.00

10.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

183.00

106.31

-30 00

153.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

28.00

23.79

8 00

36.00

Transport

20.01.07

28.00

18.75

9.00I

37.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

20.00

15.16

0 00

20.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5.00

2.46

-2.50

2.50

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

66.00

43.72

-0.50

65.50

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.3

20.05

19.00

10.60

-3.00

16.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

16.00

10.60

0.00

16.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

6.00

0.10

-5.00

1.00

Pregătire profesionala

20.13

10.00

2.49

0.00

10.00

Protecția muncii

20.14

6.00

3.97

-1.00

5.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.:

20.30

6.00

3.85

0.00

6.00

|[Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

6.00

3.85

0.00

6.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

32.00

19.94

0.00

32.00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

28.00

16.70

0.00

28.00

Burse

59.01

28 00

16.70

I

0.00

28.00ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF,


DIRECTOR,

Prof. Marcu AndaȘCOALA GIMNAZIALA „GRIGORE MOISIL” MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Nr.^f./ 22.11.2019

NOTA DE FUNDAMENTARE

In baza solicitării emisa de Serviciul Buget,imprumuturi prevederile bugetare anuale la cheltuielile de personal si cheltuielile cu bunuri si servicii se vor modifica cu respectarea prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare astfel:

Bugetul inițial al instituției noastre aprobat prin Hotararea Consililui Local nr. 143/07.05.2019 in suma de 483,00 mii lei se diminuează la titlul I Cheltuieli de personal cu suma de 4.00 mii lei si la titlul II Bunuri si servicii se diminuează cu suma de 30,00 mii lei ajungând astfel la nivelul sumei de 449.00 mii lei, astfel:

Titlul I Cheltuieli de personal se modifica :

- art. 10.01.15 se diminuează cu suma 4,00 mii lei;

La titlul II Bunuri si servicii se modifica:

 • - art 20.01.03 încălzit, iluminat se diminuează cu 30,00 mii lei.

 • - art 20.01.04 Apa, canal, salubritate se majoreaza cu 8,00 mii lei;

 • - art 20.01.07 Transport se majoreaza cu 9,00 mii lei.

 • - art 20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional se diminuează cu 2,50 mii lei.

 • - art 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare se diminuează cu 0,50 mii lei.

 • - art 20.05.01 Uniforme si echipamente se diminuează cu 3,00 mii lei.

 • - art 20.06.01 Deplasări interne ,detasari,transferări se diminuează cu 5,00 mii lei.

 • - art 20.14 Protecția muncii se diminuează cu 1,00 mii lei.

DIRECTOR, Prof Marcu Anda

CONTABIL,

Dragulin Mariana

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica:

ȘCOALA GIMNAZIALA "HENRI MATHIAS BERTHELOT", PLOIEȘTI

BUGET PE ANUL 2019 sursa de finanțare: bugetul local

RECTIFICARE DECEMBRIE 2019

ANEXA


CIN-mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET APROBAT HCL 145/07.05. 2019

Realizat

31.10.2019

Influent e (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

407,00

257,00

-12,00

395,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

407,00

257,00

-12,00

395,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

407,00

257,00

-12,00

395,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

6,00

6,00

7,00

7,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

6,00

6,00

1,00

7,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

6,00

6,00

1,00

7,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

332,00

213,00

-1,00

331,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

258,00

191,00

4,00

262,00

Furnituri de birou

20.01.01

10,00

5 00

0 00

10 00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15,00

8,00

0,00

15,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

100,00

74,00

0,00

100,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

20,00

18,00

0,00

20,00

Transport

20.01.07

35,00

28,00

0,00

35,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

3,00

2,00

0,00

3,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

15,00

1,00

-7,00

8,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

60,00

55,00

11,00

71,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

53,00

15,00

3,00

56,00

Uniforme si echipament

20.05.01

2,00

1,00

0,00

2,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

51,00

14,00

3,00

54,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2,00

1,00

0,00

2,00

I Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2,00

1,00

0,00

2,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

0,00

0,00

2,00

Pregătire profesionala

20.13

10,00

4,00

-3,00

7,00

Protecția muncii

20.14

7 00

2 00

-5 00

2,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

27,00

12,00

-10,00

17,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

<*î.Lj:n igxcfi I7xcn       țgxim -ani

59

42,00

26,00

■2,00

40,00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,
Școala Gimnazială


‘'Henri Mathias Berthelot,,

Str. Arinului nr.2- Ploiești, Jud. Prahova

Telefon/fax 0244 567394, e-mail:henri_berthelot@yahoo.com

Data

NOTĂ DE FUNDAMENTARE


Urmare a situației privind necesarul de fonduri bănești trimisă către Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget-împrumuturi din 05.12.2019, respectând prevederile Legii nr 273/2006 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare, a OUG 57/2019 - Codul Administrativ, bugetul inițial al Școlii Gimnaziale „ Henri Mathias Berthelot” Ploiești având ca sursă de finanțare bugetul local aprobat prin HCL nr 145/07.05.2019, constituit la nivelul sumei de 407,00 mii lei se rectifică prin diminuare cu suma de 12,00 mii lei, la Titlul IX, „ ASISTENȚĂ SOCIALĂ” și Titlul X, „ ALTE CHELTUIELI”, ajungând la suma de 395,00 mii lei. Suma rectificată din bugetul local care urmează a se diminua, aferentă activității instituției noastre pentru anul 2019 din cheltuielile de funcționare - asistență socială și alte cheltuieli - burse, se compune astfel, respectiv :

Diminuare la:

Titlul IX, „ ASISTENȚĂ SOCIALĂ” alocații hrană și îmbrăcăminte copii cu CES - suma de -10,00 mii lei

Titlul X, „ ALTE CHELTUIELI”- burse de merit, boală, sociale și copii orfani - suma de 2,00 mii lei

DIRECK

Ordonator terțiar di? Direcfe


■?

credite,

Profesor Irina IA re c ri i a djt O S C A

7/L


ADMINISTRATOR FINANCIAR,


Administrator financiar,

Maria


agdalena CRĂCIUNICĂ

/J I I             /


JUDEȚUL: PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA „I.A. BASSARABESCU" PLOIEȘTI                                                  ANEXA$ Qy CÂ-

BUGET rectificat ANUL 2019

sursadefina nta re: b u g etu l I o c a I                            / ?;' Â .■$£’ ?           \

____

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi BUGET 2019

realizat

31.10.2019

Influente

(+/-)J;-

„Prevederi/ conform

■ ■ rectificare

Ac / /GO. ț

(

8

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

374.00

200.08

9.00

Â383.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

374.00

200.08

9.00

383.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

374.00

200.08

9.00

383.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

13.00

4.36

-3.00

10.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

13.00

4.36

-3.00

10.00

Alocații entru trans ortul la si de la locul de munca

10.01.15

13.00

4.36

-3.00

10.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.19 la

20.27+20.30>

20

291.00

136.22

15.00

306.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

232.00

125.75

15.00

247.00

Furnituri de birou

20.01,01

13.00

1.08

3.00

16.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

25.00

8.45

3.00

28.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

81.00

66.38

10.00

91.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

18.00

8.20

-3.00

15.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

7.00

2.93

-1.00

6.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

25.00

5.25

0.00

25.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

63.00

33.46

3.00

66.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

21.00

15.00

36.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

21.00

7.45

15.00

36.00

Deplasări, de ta sari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

6.00

5.99

3.00

9.00,

I Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

6.00

5.99

3.00

9.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5.00

0.00

-3.00

2.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

23.00

3.43

-15.00

8.00

Protecția muncii

20.14

4.00

1.05

0.00

4.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA {cod 57.02)

57

46.00

28.65

-6.00

40.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

24.00

11.21

3.00

27.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

CONTABIL SEF ,

BALANESCU LILIANA


MATEI ANDREEA

ȘCOALA GIMNAZIALA LA. BASSARABESCU PLOIEȘTI

STR. ALEEA STRUNGA, NR 2

CUI 29165830

NR. 3213 /05.12.2019


NOTA DE FUNDAMENTARE RECTIFICARE BUGET 2019

Valoarea bugetului propus pentru anul 2019 este de:       374.00 MII LEI, iar

bugetul rectificat este de 383.00 mii lei

din care:

TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL =

10.00 MII LEI, care cuprinde :


- Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

13.00 mii lei;

NR.

CRT.

DENUMIRE INDICATOR

EXPLICAȚII

BUGET

PROPUS

Buget rectificat

Cheltuieli salariate

13.00

10.00

3.

10.01.15 transport

Transport cadre

13.00

10.00

Total cheltuieli de personal

13.00

10.00

TITLUL II - BUNURI SI SERVICII = 291.00 MII LEI

NR.

CRT.

DENUMIRE INDICATOR

EXPLICAȚII

BUGET aprobat

Buget rectificat

1.

Furnituri de birou

Hârtie Xerox,dosare, pixuri etc.

13.00

16.00

2.

Materiale de curățenie

Materiale pt igienizare si curățenie

25.00

28.00

3.

încălzit, iluminat

Consum energie termica

81.00

91.00

4.

Apa, salubritate

Consum apa, canal, salubritate

18.00

15.00

5.

Telefon,          internet,

telefonie mobila

7.00

6.00

6.

Material    si    prestări

servicii cu character funcțional

Material pt examene, carnete elevi, cataloage, diploma școlare etc

25.00

25.00

7.

Alte bunuri si servicii pt intretinere si funcționare

Mat intretinere, reparații inc. sting, impamantari prize, taxe acreditare, taxe revizii, camera supraveghere etc

63.00 ;

& ;

11; ' W

66.00

■/' iU-

..c

8.

Obiecte de inventar

Scaune școlare, dulapuri pt Săli de clase etc

21.frfe

wSOiO?"'

1 u f ■ '

9.

Pregătire profesionala

Pregătire prof pt cadre didactice si personal nedidactic

23.00

8.00

10

Deplasări interne

6.00

9.00

11.

Cârti si publicații

5.00

2.00

12

Medicina muncii

Servicii de medicina muncii

4.00

4.00

TOTAL

TITLUL IX - AJUTOARE SOCIALE 40.00 MII LEI

TITLUL X - BURSE = 27.00 mii lei

Totalul bugetului rectificat pe anul 2019 avand ca sursa de finanțare bugetul local este de 383.00 mii lei.

DIRECTOR,


ADM. FINANCIAR,

PROF. MATEI ANDREEA CLAUDIA

BALANESCU LILIANA


JUDEȚUL: PRAHOVA

ANEXA 1_4_ 6

Hv Sog/toJ9


SCOLA GIMNAZIALA "IOAN GRIGORESCU"

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BUGET PE ANUL 2019 sursa de finanțare: bugetul local

DENUMIRE INDICATOR

Cod indicator

ultimul Buget 2019

Influente (+/-)

Buget rectificat 2019

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

180.00

13.00

193.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

180.00

13.00

193.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+5Î

01

180.00

13.00

193.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

5.00

-5.00

0.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

5.00

-5.00

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

5.00

-5.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

124.00

10.00

134.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

114.00

8.00

122.00

Furnituri de birou

20.01.01

5.00

0.00

5.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2.00

2.00

4.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

80.00

0.00

80.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

10.00

0.00

10.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

6.00

0.00

6.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2.00

1.00

3.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

9.00

5.00

14.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+

20.05

6.00

3.00

9.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

6.00

3.00

9.00

Pregătire profesionala

20.13

1.00

0.00

1.00

Protecția muncii

20.14

2.00

0.00

2.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.

20.30

1.00

-1.00

0.00

|Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.00

-1.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

40.00

0.00

40.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

40.00

0.00

40.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

40.00

0.00

40.00

TTTLUL X ALTE CHELTUIELI (COd

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

11.00

8.00

19.00

Burse

59.01

11.00

8.00

19.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


ȘCOALA GIMNAZIALĂ * IO AN GRIGORESCU” MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR.IZVOARE NR.81 COD FISCAL 29168526 TELZFAX 0244/574332-J \ O

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

PENTRU RECTIFICARE DE CREDITE

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare având în vedere plățile efectuate până în luna Octombrie 2019 propunem următoarele modificări:

Bugetul aprobat conform H.C.L. nr. 143/07.05.2019 în sumă de 180,00 mii lei, compus din:

 • -  Cheltuieli de personal 5,00 mii lei

 • -  Cheltuieli cu bunuri și servicii 124,00 mii lei

 • -  Asistență socială 40,00 mii lei

 • -  Alte cheltuieli 11,00 mii lei

propunem a se majora cu suma de 13,00 mii lei la Titlul II cu suma de 10,00 mii lei și la Titlul X cu suma de 8,00 mii lei, astfel rectificarea constă în:

 • -  majorarea la materiale pentru curățenie suma de 2,00 mii lei

 • -  majorarea la materiale și prestări servicii cu caracter funcțional cu suma de 1,00 mii lei

 • -  majorarea la alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare cu suma de 5,00 mii lei

A

In urma majorării de credite cu suma de 13,00 mii lei, rezultă un buget în sumă de 193,00 mii lei compus din:

 • -  Cheltuieli de personal 0,00 mii lei

 • -  Cheltuieli cu bunuri și servicii 134,00 mii lei

 • -  Asistență socială 40,00 mii lei

 • -  Alte cheltuieli 19,00 mii lei

- Active nefinanciare 0,00 mii lei

DIRECTOR/te^^\         CONTABIL ȘEF,

Prof. Angelesou; Adina,’ v                  Ec.Hoaban Marilena

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica:

ȘCOALA GIMNAZIALA" MIHAI EMINESCU" PLOIEȘTI

BUGET PE ANUL 2019 sursa de finanțare: bugetul local Propunere rectificare

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato r

BUGET CF.HCL 442/31.1

0.2019

INFLU ENTE +/-

BUGET RECTIFICAT

REALIZA RILA 31.10.201 9

Necesar pana la 31.12.2019

I K-JT ML Vt IUL |        țO L-M I lUIILM L/C.

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

343,00

214,43

138,34

10,00

353,00

ocu puntAuc r uriGȚiwriARE

A14.RH4.B14. RAI

343,00

214,43

138,34

10,00

353,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55S

01

343,00

214,43

138,34

10,00

353,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02^

10

7,00

3,41

3,59

0,00

7,00

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.(

10.01

7,00

3,41

3,59

0,00

7,00

| Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

7,00

3,41

3,59

0,00

7,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

267,00

158,52

108,25

0,00

267,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

218,00

13029

89 71

2 00

220 00

Furnituri de birou

20.01.01

5,00

2,32

2,68

0,00

5,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

8,00

5,26

2,74

0,00

8,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

133,00

81,13

50,87

-1,00

132,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

20,00

15,21

10,79

6,00

26,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

12,00

4,67

2,33

-5,00

7,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

10,00

2,74

5,26

-2,00

8,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

30,00

18,96

34,17

4,00

34,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +21

20.05

30,00

19,28

13,72

3,00

33,00

| Alte obiecte de inventar

20.05.30

30,00

19,28

13,72

3,00

33,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

3,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1 Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3,00

0,00

1,00

-2,00

1,00

Pregătire profesionala

20.13

5,00

1,81

2,19

-1,00

4,00

Protecția muncii

20.14

3,00

1.77

0.00

-1,00

2,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.0'

20.30

8,00

5,37

1 631

-1 00

700

(Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

8 00

5.37

1 63

-1,00

700

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

36,00

27,15

26,94

5,00

41,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

36,00

27,15

13.85

5,00

41.00

TITLUL X AL TE~UHEL 1 Uit LI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.3

59

33,00

25,35

15,00

5,00

38,00

I Burse

59.01

33,00

25,35

12,65

5,00

38,00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


DIRECTOR,


CONTABIL SEF,

Ec.Dumitrascu MadalinaȘCOALA GIMNAZIALA”MIHAI EMINESCU” MUNICIPIUL PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTARE

Având in vedere redimensionarea cheltuielilor pentru asistenta sociala si burse si execuția la 31.10.2019,bugetul instituției noastre aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr 143/07.05.2019 in suma de 36,00 mii lei la asisitenta sociala si 33,00 mii lei la burse,se majoreaza cu suma de 5,00 mii lei la asistenta sociala cat si la burse,ajungând astfel la nivelul sumei de 41,00 mii lei asistenta sociala,respectiv 38,00 mii lei la burse conform Anexei nr.l , după cum urmeaza:

 • •  Titlul IX „Asistenta sociala”- 41,00 mii lei.

 • •  Titlul X „Alte cheltuieli”-burse - 38,00 mii lei.

In urma efectuării unor execuții preliminare a cheltuielilor aferente Titlului II „Bunuri si servicii” , s-a constatat necesitatea unor virări de credite , in conformitate cu art.49 din Legea 273/2006-Legea Finanțelor Publice cu modificările si completările ulterioare astfel:

• Titlul II „Bunuri si servicii”- conform prevederii inițiale de 267,00 mii lei.

-furnituri de birou-20.01.01-5,00 mii lei;

-materiale de curatenie-20.01.02-8,00 mii lei;

-incalzit,iluminat si forța motrica-20.01.03-132,00 mii lei;

-apa,canal,salubritate-20.01.04-26,00 mii lei;

-posta,telecomunicații,radio,tv,intemet-20.01.08-7,00 mii lei;

-materiale si prestări servicii cu caracter functional-20.01.09-8,00 mii lei;

-alte bunuri si servicii ptintretinere si fiinctionare-20.01.30-34,00 mii lei;

-alte obiecte de inventar-20.05.30-33,00 mii lei;

-deplasări interne,detasari,transferari-20.01.06-1,00 mii lei;

-pregătire profesionala-20.13-4,00 mii lei;

-protecția muncii-20.14-2,00 mii lei;

-alte cheltuieli cu bunuri si servicii-20.30.30-7,00 mii lei.


CONTABIL SEF, Ec. Dumitrascu Madaiina

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU” PLOIEȘTI

Str. Aleea Scolii nr.2

CIF 29170372


ANEXA< A-     & îqtybtf


BUGET PE ANUL 2019 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conf. HCL 442/ 31.11.2019

Influente (+/-)

Buget conf rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

288.00

9.70

297.70

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

288.00

9.70

297.70

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

288.00

9.70

297.70

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2.00

3.30

5.30

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2.00

3.30

5.30

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

2.00

3.30

5.30

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

244.00

4.00

248.00

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

220.20

4.00

224.20

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

3.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

18.00

18.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

108.20

108.20

Apa, canal si salubritate

20.01.04

33.00

33.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

5.00

5.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3.00

3.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

50.00

4.00

54.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.3

20.05

19.00

0.00

19.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

19.00

19.00

Pregătire profesionala

20.13

2.30

2.30

Protecția muncii

20.14

2.50

2.50

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

14.00

-1.70

12.30

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

ca n+ + CG/i-}+« i-r+Rc,                    ix+go

59

28.00

4.10

32.10
ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


DIRECTOR,


Prof. Cristea Elena


CONTABIL SEF,

Roșea Elena
ȘCOALA GIMNAZIALA

„NICOLAE BALCESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI Str. Aleea Scolii, nr. 2


NOTA DE FUNDAMENTARE

Suma alocata din bugetul local pentru activitatea instituției noastre pentru anul 2019 in suma de 288,00 mii lei este defalcata astfel:

 • -  cheltuieli de personal 2,00 mii lei

Transport - 2,00 mii lei

 • -  bunuri si servicii - 244,00 mii lei

 • -  asistenta sociala -14,00 mii lei

 • -  burse - 28,00 mii lei

Urmare redimensionarii cheltuielilor nr. 1626/14.11.209 transmisa Primăriei Municipiului Ploiești, respectând prevederile art.14, alin 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare „Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata, potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare", Direcția Economica a Primăriei Municipiului Ploiești, ne-a comunicat modificarea prin majorare a prevederilor bugetare cu suma de 9,70 mii lei, (din care „cheltuieli de personal” 3,30 mii lei, „bunuri si servicii” 4,00 mii lei, asistenta sociala -1,70 mii lei, „burse” 4,10 mii lei), ajungând astfel la suma de 297,70 mii lei.

Acestea sunt detaliate in Anexa nr. 1.

DIRECTOR, Prof. Cristea Elena

ADM. FINANCIAR, Roșea ElenaJUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica:

ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE IORGA", PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2019 sursa de finanțare: bugetul local

RECTIFICARE DECEMBRIE 2019


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET APROBAT HCL 145/07.05.

2019

Realizat

30.11.2019

Influent

e

(+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

368,00

236,00

16,00

384,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

368,00

236,00

16,00

384,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

368,00

236,00

16,00

384,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

11,00

8,00

0,00

11,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

11,00

8,00

0,00

11,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

11,00

8,00

0,00

11,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

284,00

197,00

0,00

284,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

243,00

174,00

0,00

243,00

Furnituri de birou

20.01.01

6 00

4 00

5 00

11 00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10,00

10,00

0,00

10,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

160,00

109,00

-10,00

150,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

22,00

17,00

0,00

22,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

10,00|

5,00

-4,00

6,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5,00

2,00

-2,00

3,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

30,00

27,00

11,00

41,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

20,00

15,00

10,00

30,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20,00

15,00

10,00

30,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

4,00

2,00

-1,00

3,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

4,00

2,00

-1,00

3,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

3,00

3,00

0,00

3,00

Pregătire profesionala

20.13

6,00

1,00

-3,00

3,00

Protecția muncii

20.14

3 00

2 00

-1 00

2 00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

5 00

0 00

0.00

0,00

I Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

5,00

oool

-5.00I

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

45,00

12,00

9,00

54,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

45,00

40,00

9,00

54,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

45,00

40,00

9,00'

54,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

no                     ■r-Tu.r:ri       <7^0 oo.cn       im

59

28,00

19,00

7,00

35,00

Burse

59.01

28,00

19,00

7‘OoT

35,00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” MUNICIPIUL PLOIEȘT

STR. MINERVA, NR. 4, PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Urmare a situației privind necesarul de fonduri bănești trimisă către Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget-împrumuturi din 05.12.2019, respectând prevederile Legii nr 273/2006 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare, a OUG 57/2019 - Codul Administrativ, bugetul inițial al Școlii Gimnaziale „ Nicolae Iorga” Ploiești având ca sursă de finanțare bugetul local aprobat prin HCL nr 145/07.05.2019, constituit la nivelul sumei de 368,00 mii lei se rectifică prin majorarare cu suma de 16,00 mii lei, la Titlul IX, „ ASISTENȚĂ SOCIALĂ” și Titlul X, „ ALTE CHELTUIELI”, ajungând la suma de 384,00 mii Iei. Suma rectificată din bugetul local care urmează a se majora, aferentă activității instituției noastre pentru anul 2019 din cheltuielile de funcționare - asistență socială și alte cheltuieli - burse, se compune astfel, respectiv :

Majorare la:

Titlul IX, „ ASISTENȚĂ SOCIALĂ” alocații hrană și îmbrăcăminte copii cu CES - suma de - 9,00 mii lei

Titlul X, „ ALTE CHELTUIELI”- burse de merit, boală, sociale și copii orfani - suma de 7,00 mii lei

Director,
Magdalena CRĂCIUNICĂ


JUDEȚUL: PRAHOVA

Școala Gimnaziala NICOLAE TITULESCU


tfr Hc( Kx'&oe/W


BUGET PE ANUL 2019 SI ESTIMĂRI PE ANII 2020-2022 SURSA DE FINANȚARE - BUGETUL LOCAL


MII LEI

DENUMIREA INDICATORILO R

Cod indicator

Buget conf HCL 502/ 28.11.2019

Execuție la

29.11.2019

Influenta +/

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

306.00

164.32

-5.53

300.47

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

306.00

164.32

-5.53

300.47

UIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+

01

306.00

164.32

-5.53

300.47

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01*11

10

8.00

0.00

0.00

8.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16

10.01

8.00

0.00

0.00

8.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

8.00

8.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 ia 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

212.00

122.07

0.00

212.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30>

20.01

172.00

120.37

5.50

177.50

Furnituri de birou

20.01.01

5.00

2.24

-2.00

3.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10.00

0.00

4.50

14.50

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

102.00

75.10

-10.00

92.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

18.00

15.09

-1.00

17.00

Piese de schimb

20.01.06

1.00

0.00

-1.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

14.00

10.00

-2.00

12.00

ivbiiitn ttutf    pi       i Lfts s«?i vimi uu Udi tri.wr

20.01.09

0.00

0.00

: si î>tîiv»rfii pei iifu n liitfiiittfit? si

20.01.30

22.00

17.94

17.00

39.00

Reparații curente

20.02

22.00

-12.00

10.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.0

20.05

18.00

1.70

5.65

23.65

| Alte obiecte de inventar

20.05.30

18.00

1.70

5.65

23.65

Protecția muncii

20.14

0.00

0.00

0.85

0.B5

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

36.00

17.28

-2.50

33.50

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

36.00

17.28

-2.50

33.50

I Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

36.00

17.28

-2.50

33.50

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

50.00

24.97

-3.03

46.97

Burse

59.01

50.00

24.97

-3.03

46.97ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

/W-BIRECTOR, *j\ / *pțj^ruț^:-NlM|ă^i


CONTABIL SEF, Ec Barbu Irina

Școala Gimnaziala NICOLAE TITULESC

Ploiești, str Popa Farcas nr 23

VIZAT.

DIRECȚIA ECONOMICA,

NOTA DE FUNDAMENTARE

PENTRU VIRĂRI DE CREDITE BUGET LOCAL

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local a fost aprobat conform H.C.L. nr. 145 / 07.05.2019, rectificat ulterior, in valoare de 306 mii lei structurat astfel:

 • -   Cheltuieli de personal 8 mii lei

 • -   Cheltuieli cu bunuri si servicii 212 mii lei

 • -   Asistenta sociala 36 mii lei

 • -   Alte cheltuieli 50 mii lei

In urma analizării plăților efectuate si a redimensionarii cheltuielilor la data de 31.10.2019, avand in vedere prevederile art XII alin (10) din OUG 25/2018, bugetul Scolii Gimnaziale NICOLAE TITULESCU se va diminua cu suma de 2,50 mii lei la titlul IX Asistenta sociala, se va micșora cu 3,03 mii lei la titlul X Alte cheltuieli - Burse

Avand in vedere: necesitățile privind execuția la data de 29.11.2019, prevederile Legii 273/29.06.2006 (*actualizată*) privind finanțele publice locale, art. 49, alin. (5) “Virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiași capitol, care nu contravin dispozițiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt în competenta fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu și bugetele instituțiilor și serviciilor publice subordonate, și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor”, propunem diminuarea/majorarea sumelor pe articole si alineate, prin virări de credite in trimestrul IV, fara a se influenta trimestrialitate si valoarea totala a bugetului si a titlurilor componente, conform Anexei atașate.


CONTABIL SEF,

JUDEȚUL PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA "PROFESOR NICOLAE SIMACHE" PLOIEȘTI


ANEXA .h/Q


BUGET PE ANUL 2019-sursa de finanțare bugetul local PROPUNERE RECTIFICAREDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET APROBAT HCL143/ 07.05.2019

REALIZAT

CO

INFLUENTE PREVEDERE^

(+/-)

CONFORM RECTIFICARE

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

522.00

0.00

522.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

522.00

0.00

0.00

522.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

522.00

0.00

0.00

522.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

8.00

0.00

0.00

8.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

8.00

0.00

0.00

8.00

Salarii de baza

10.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10,01.15

8.00

0.00

8.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

0.00

0.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

399.00

0.00

0.00

399.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

336.15

0.00

0.00

336.15

Furnituri de birou

20.01.01

12.00

0.00

12.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

18.00

0.00

18.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

196.25

0.00

196.25

Apa, canal si salubritate

20.01.04

68.29

0.00

68.29

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

11.36

0.00

11.36

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3.00

0.00

3.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

27.25

0.00

27.25

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+21

20.05

52.35

0.00

0.00

52.35

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

52.35

5235

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

0.00

|Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

0.00

0.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET APROBAT HCL143/ 07.05.2019

REALIZAT

INFLUENTE PREVEDERI-

(+/-)

i

^eBjificXr^

Deplasări în străinătate

20.06.02

î /AOoo

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

<z\ o.oo

Cârti, publicații sl materiale documentare

20.11

0.00

0.00

X0,00

Consultanta si expertiza

20.12

cXotoo

Pregătire profesionala

20.13

5.00

'"5.00

Protecția muncii

20.14

5.00

0.00

5.00

Muniție, furnituri sl armament de natura activelor fixe pentru arma'

20.15

0.00

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șl servicii de Interes public local, in baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autorltati publi

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea sl combaterea Inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane sl alte costuri aferente împrumuturilor cod 20.24.01

*20.24

0.00

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.0

20.30

0.50

0.001

0.50

| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.50

0.00

0.50

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

67

80.00

0.00

0.00

80.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04^

57.02

80.00

0.00

0.00

80.00

A’utoare sociale in numerar

57.02.01

80.00

0.00

0.00

80.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01 +59.02+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

35.00

0.00

0.00

35.00

Burse

59.01

35.00

35.00

'Sume aferente persoanelor cu handicap neancdrate

59.40

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! sl recuperate In anul curent

85.01

0.00

I

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.301

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini echiramente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

0.00

H

0.00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

34

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedentl si recuperate in anul curent

35.01ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, DIRECTOR,

PROF. DRAGOMIRESCU GABRIELSTOICESCU ELENA
JUDEȚUL: PRAHOVA

Școala Gimnaziala RADU STANIAN


BUGET PE ANUL 2019

SURSA DE FINANȚARE - BUGETUL LOCAL


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conf HCL 502/ 28.11.2019

Execuție la

29.11.2019

Influente + /-

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

306.00

219.36

17.40

323.40

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

306.00

219.36

17.40

323.40

TUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+S

01

306.00

219.36

17.40

323.40

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.1

10

11.00

5.44

0.00

11.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +1

10.01

11.00

5.44

0.00

11.00

{Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

11.00

5.44

0.00

11.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

235.00

169.52

0.00

235.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

182.00

145.26

-1.00

181.00

Furnituri de birou

20.01.01

4.00

0.92

0.00

4.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5.95

4.91

1.00

6.95

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

114.41

93.94

-2.00

112.41

Apa, canal si salubritate

20.01.04

14.77

11.85

0.00

14.77

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

7.87

7.68

0.60

8.47

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2.00

1.36

-0.60

1.40

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

33.00

24.60

0.00

33.00

Reparații curente

20.02

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01

20.05

38.00

21.86

9.10

47.101

| Alte obiecte de inventar

20.05.30

38.00

21.86

9.10

47.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2.00

0.00

2.00

4.00

Pregătire profesionala

20.13

10.00

0.00

-9.50

0.50

Protecția muncii

20.14

3.00

2.40

-0.60

2.40

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

15.00

10.50

-0.90

14.10

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

15.00

10.50

-0.90

14.10

| Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

15.00

10.50

-0.90

14.10

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

45.00

33.90

18.30

63.30

| Burse

59.01

45.00

33.90

18.30

63.30ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,CONTABIL SEF, Ec Barbu IrinaȘcoala Gimnaziala RADUSTANIAN

Ploiești, str Bobalna nr 76

Tel/fax 0244.525865

R O &

APROBATIV-;--

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITi :


VIZAT,

DIRECȚIA ECONOMICA,

NOTA DE FUNDAMENTARE

PENTRU VIRĂRI DE CREDITE BUGET LOCAL

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local a fost aprobat conform H.C.L. nr. 145 / 07.05.2019, rectificat ulterior, in valoare de 306 mii lei structurat astfel:

 • -   Cheltuieli de personal 11 mii lei

 • -   Cheltuieli cu bunuri si servicii 235 mii lei

 • -   Asistenta sociala 15 mii lei

Alte cheltuieli 45 mii lei

In urma analizării plăților efectuate si a redimensionarii cheltuielilor la data de 31.10.2019, avand in vedere prevederile art XII alin (10) din OUG 25/2018, bugetul Scolii Gimnaziale RADU STANIAN se va diminua cu suma de 0,90 mii lei la titlul IX Asistenta sociala, se va majora cu 18,30 mii lei la titlul X Alte cheltuieli - Burse

Avand in vedere: necesitățile privind execuția la data de 29.11.2019, prevederile Legii 273/29.06.2006 (*actualizată*) privind finanțele publice locale, art. 49, alin. (5) “Virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiași capitol, care nu contravin dispozițiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt în competenta fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu și bugetele instituțiilor și serviciilor publice subordonate, și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor”, propunem diminuarea/majorarea sumelor pe articole si alineate, prin virări de credite in trimestrul IV, fara a se influenta trimestrialitate si valoarea totala a bugetului si a titlurilor componente, conform Anexei atașate.

DIRECTOR,


CONTABIL SEF,

JUDEȚUL: PRAHOVA


ȘCOALA GIMNAZIALA " RARES VODĂ" PLOIEȘTI

BUGET PE ANUL 2019 sursa de finanțare: bugetul local

ORDONATOR-TERȚIAR DE CREDITE,mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi cf

HCLnr

442/31.10.2019

Realizat la

31.10.2019

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

222.00

136.79

-18.00

204.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

222.00

136.79

-18.00

204.00

CHELTUIELI CURENTE (cad 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

222.00

136.79

-18.00

204.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

5.00

2.65

0.00

5.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

5.00

2.65

0.00

5.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

5.C0

2.65

0.00

5.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

161.00

107.73

0.00

161.00

Bunuri sr servicii .'cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

140.00

94.22

2.85

142.85

Furnituri de birou

20.01.01

4 00

3.73

1.30

5.30

Materiale pentru curățenie

20.01 02

4.00

3.00

2.00

6.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

78.00

60.53

2.00

80.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

24.00

11.97

-7.00

17.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

3.00

2.69

0.50

3.50

Materiale si restari de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

27.00

12.30

4 05

31.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

15.00

11.07

0.00

15.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

15.00

11.07

0.00

15.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1.00

0.00

-1.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

0.00

-1.00

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

2.00

1.12

-0.25

1.75

Protecția muncii

20.14

3.00

1.32

-1.60

1.40

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

42.00

16.96

-18.00

24.00

Autoare sociale in numerar

57.02.01

42.00

16.96

-18.00

24.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01 +59.02+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

14.00

9.45

0.00

14.00

Burse

59.01

14.00

9.45

0.00

14.00

CONTABIL ,

Ec. Maxim Niculina

Școala Gimnazială „RAREȘ VODĂ”

Str. Vornicul Boldur Nr. 3 Municipiul Ploiești

Tel/Fax: 0244 - 575021

E-mail: scraresvoda@yahoo.com

CUI; 29168607 NR.NOTA DE FUNDAMENTARE

Urmare adresei primite in data de 21.11.2019 de la Primăria Municipiului Ploiești - Direcția Economica, bugetul local activitatii instituției noastre aprobat prin HCL 143/07.05.2019 si rectificat prin HCL 442/31.10.2019 in suma de 222 mii lei se modifica ,dupa cum urmeaza :

Titlul I „Cheltuieli de personal „- este in suma de 5.00 mii lei

Titlul II „Bunuri si servicii este in suma de 161.00 mii lei

Titlul IX „Asistenta Sociala „ - este diminuat cu suma de 18,00 mii lei,rezultând un buget de 24 mii lei

Titlul X „Alte cheltuieli „ - este in suma de 14,00 mii lei

astfel bugetul local al instituției noastre ajungând la suma de 204,00 mii lei, conform anexei 1.

DIRECTOR,


Prof. Dumitrache Ion

t


ADMINISTRATOR FINANCIAR, Ec. Maxim Niculina


JUDEȚUL: PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA „SFANTA VINERI" PLOIEȘTI


BUGET rectificat ANUL 2019

sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi BUGET 2019

realizat

31.10.2019

d1 Influente?

(+/-)

\îr0yed6rF ^■conform,, > rectificare

° t L O

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

451,00

255.45

27.00

478.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

451.00

255,45

27.00

478.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

451.00

255.45

27.00

478.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

10.00

3.20

•2.00

8.00

Cheltuieli salariale In bani (cod 10.01,01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

10,00

3.20

-2.00

8.00

Alocații pentru transportul la si de la lacul de munca

10.01.15

10.00

3.20

-2.00

8.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

402.00

223.26

10.00

412.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20,01

344.00

188.22

-26.00

318.00

Furnituri de birou

20.01.01

25.00

7.11

0.00

25.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

20.00

5.63

-5.00

15.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20,01.03

110.00

92.42

5.00

115.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

28.00

18.26

0.00

28.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

20.00

17.15

5.00

25.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

25.00

8.58

-5.00

20.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20,01.30

116.00

39.07

-26.00

90.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

25.00

16.26

36.00

61.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

25,00

16.26

36.00

61.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

3.00

1.11

0.00

3.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3.00

1.11

0.00

3.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5.00

2.00

-2.00

3.00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

20.00

12.81

20.00

Protecția muncii

20.14

5.00

2.86

2.00

7.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

24.00

16.84

4.00

28.00

llTLUL X ALft UHtLIUItLI (CO"3

59.01+59.02+59.11+59.12+59.154-59.17+59 22+59.25+59.301

59

15.00

12.15

15.00

30.00ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, PROF. TINA ELENA ENECONTABIL SEF ,

BALANESCU LILIANAȘCOALA GIMNAZIALA SFANTA VINERIPLOIESTI

STR. POȘTEI NR 19

COD FISCAL: 29170984

NR. ^J%/05.12.2019


NOTA DE FUNDAMENTARE RECTIFICARE BUGET 2019 buget local -

Școala Gimnaziala „SFANTA VINERTTloiesti funcționează cu un număr de 1227 elevi, avand ca forme de invatamant: invatamant preșcolar, invatamant primar si invatamant gimnazial.

Valoarea bugetului aprobat pentru anul 2019 este de:      451.00 MII LEI

din care:

TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL =  10.00 MII LEI, care cuprinde :

Alocații pentru transportulla si de la locul de munca

9.00 mii lei;

NR. CRT.

DENUMIRE INDICATOR

EXPLICAȚII

BUGET aprobat

Buget rectificat

Cheltuieli salariate

10.00

8.00

3.

10.01.15 transport

Transport cadre

10.00

8.00

Total cheltuieli de personal

10.00

8.00

TITLUL II - BUNURI SI SERVICII = 486.00 MII LEI

NR.

CRT.

DENUMIRE INDICATOR

EXPLICAȚII

BUGET aprobat

Buget rectificat

1.

Furnituri de birou

Hârtie Xerox,dosare, pixuri etc.

25.00

25.00

2.

Materiale de curățenie

Materiale          pt

igienizare si curățenie

20.00

15.00

3.

încălzit, iluminat

Consum     energie

termica

110.00

115.00

4.

Apa, salubritate

Consum apa, canal, salubritate

28.00

28.00

5.

Telefon, internet, telefonie mobila

20.00

2..

6.

Material si prestări servicii cu character funcțional

Material pt examene, carnete         elevi,

cataloage, diploma școlare etc

25-!W

•-

x

..                                          . .        ••     V,. '

20.IH) .

T.W L-

• • <   .     o'v

7.

Alte bunuri si servicii pt intretinere si funcționare

Mat       intretinere,

reparații inc. sting, impamantari prize, taxe acreditare, taxe revizii, mentenanta programe informatice, etc

116.00

— 90.00

8.

Obiecte de inventar

Scaune       școlare,

dulapuri pt Săli de clase etc

25.00

61.00

9.

Pregătire profesionala

Pregătire prof pt cadre didactice si personal nedidactic

20.00

20.00

9.1.

Deplasări interne

3.00

3.00

9.2

Cârti si publicații

5.00

3.00

10.

Medicina muncii

Servicii de medicina muncii

5.00

7.00

TOTAL

402.00

412.00

TITLUL IX - AJUTOARE SOCIALE 28.00 MII LEI reprezentând CES- s-a suplimentat cu 4.00 mii lei

TITLUL X - BURSE = 30.00 mii lei- s-a suplimentat cu 15.00 mii lei.

Totalul bugetului local rectificat pe anul 2019 avand ca sursa de finanțare bugetul local este de 478.00 mii lei.

ADM. FINANCIAR,

BALANESCU LILIANA


JUDEȚUL: PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA "SFANȚUL VAS1LE " PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2019 sursa de finanțare: bugetul local


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi cf

HCL nr 143 /07.05.2019

Realizat la

31.10.2019

Influente

(+/-)

Bugef rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

624.00

275.09

-65.24

558.76

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

624.00

275.09

-65.24

558.76

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

624.00

275.09

■65.24

558.76

TITLUL / CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

5.00

2.22

•1.28

3.72

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01,16 +10.01.30)

10.01

5.00

222

-1.28

3.72

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

5.00

2.22

-1.28

3.72

TITLUL ll BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

488.00

196.32

■70.00

418.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

374.00

178.32

-65.50

308.50

Furnituri de birou

20.01.01

8.00

2.67

-1.00

7.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

18.00

8.44

18.00

încălzit, Iluminat si forța metrica

20.01.03

186.00

98.70

-40.50

145.50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

64.00

27.94

-18.00

46.00

Piese de schimb

20.01.06

2.00

2.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

8.00

3.94

-3.00

5.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

9,00

5.72

-3.00

6.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

81.00

30.91

-2.00

79.00

Bur

n di. natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

54.00

12.04

54.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

54.00

12.04

54.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

3.00

0.00

-3.00

0.00

_

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3.00

-3 00

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

4.00

4.00

Pregătire profesionala

20.13

10.00

3.51

10.00

Protecția muncii

20.14

4.00

2.451

-1.50

2.50

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30,

20.30

39.00

0.00

0.00

39.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

39.00

0.00

39.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

18.00

16.04

6.04

24.04

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

18.00

16.04

6.04

24.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

113.00

60.51

113.00

Burse

59.01

113.00

60,51

113.00
ORDONATOR


Prof.dr MariCONTABIL SEF ,ȘCOALA GIMNAZIALA „SFANȚUL VASILE” MUN PLOIEȘTINOTA DE FUNDAMENTARE

Urmare adresei primite din data de 22.11.2019 de la Primăria Municipiului Ploiești - Direcția Economica, bugetul local activitatii instituției noastre aprobat prin HCL 143/07.05.2019, se modifica după cum urmeaza:

Titlul I „Cheltuieli de peronal” - este diminuat cu suma de Titlul II „Bunuri si servicii” - este diminuat cu suma de

Titlul IX”Asistenta sociala „   - este majorat cu suma de

1.28 mii lei 70,00 mii lei

6.04 mii lei


astfel bugetul local al instituției noastre ajungând la suma de 558.76 mii lei, conform anexei 1.

DIRECTO Prof. drADMINISTRATOR FINANCIAR,
OALA GIMNAZIALA „SFANȚUL VASILE „PLOIEȘTI


PROCES VERBAL

de Administrație al Scolii Gimnaziale „Sfanțul Vasile”         a

‘ me adresa primita in data de 22.11.2019 de la Direcția Economica a Primăriei \kmi iești pjivind modificarea prevederilor bugetare anuale , după cum urmeaza :

1 „Cheltuieli de peronal” - este diminuat cu suma de Titlul II „Bunuri si servicii” - este diminuat cu suma de Titlul IX”Asistenta sociala „   - este majorat cu suma de

1.28 mii iei

70.00 mii lei

6.04 mii lei


bugetul local al instituției noastre ajungând la suma de 558.76 mii lei, conform anexei -imu a emis aviz favorabil.

A DIRECTOR,

Prof. dr Marian lonescu Ovidiu

JUDEȚUL: PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA TOMA CARAGIU PLOIEȘTI PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2019 sursa de finanțare: bugetul local rectificaremii

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2019

Influente (+/-)

Buget rectificat 2019

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

357,00

-10,33

346,67

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

357,00

-10,33

346,67

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

357,00

-10,33

346,67

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

10,00

3,15

13,15

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

10,00

3,15

13,15

| Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

10,00

3,15

13,15

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

287,00

-8,83

278,17

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.301

20.01

235,00

-16,83

218,17^

Furnituri de birou

20.01.01

9 00

3 00

12,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15,00

-3,00

12,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

93,00

-3,83

89,17

Apa, canal si salubritate

20.01.04

19,00

1,00

20,00

Transport

20.01.07

45,00

0,00

45,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

7,00

-2,00

5,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3,00

-2,00

1,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

44,00

-10,00

34,00

Reparații curente

20.02

0,00

15,00

15,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2,00

-1,00

1,00

| Dezinfectând

20.04.04

2,00

-1,00

1,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

40,00

-3,30

36,70

Alte obiecte de inventar

20.05.30

40,00

-3,30

36,70

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1,00

0,00

1,00

| Deplasați interne, detașări, transferări

20.06.01

1,00

0,00

1,00

Pregătire profesionala

20.13

5,00

-1,70

3,30

Protecția muncii

20.14

2 00

0 00

2 00

Alte cheltuieli icod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

2,00

-1.00

1.00

| Reclama si publicitate

20.30.01

2 00

-1,00

1,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

28,00

6,07

34,07

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

28,00

6,07

34,07

| Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

28,00

6,07

34,07

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+69.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

32,00

-10,72

21,28

Burse

59.01

32,00

-10,72

21,28DIRECTOR prof TAICUTU RODICA


CONTABIL SEF,
ȘCOALA GIMNAZIALA TOMA CARAGIU


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Cui:29169530

NOTA DE FUNDAMENTARE


Prin HCL nr. 143/07.05.2019 s-au aprobat sume pentru instituțiile invatamantului preuniversitar de stat conform HG nr. 169/2019 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev si stabilirea finanțării de baza a unităților de invatamant.

Având in vedere redimensionarea cheltuielilor prin care solicitam suplimentarea la cheltuieli de personal si diminuarea cheltuielilor pentru bunuri si servicii, pentru acoperirea cheltuielilor estimate a se efectua in trimestrul IV urmând ca pe parcursul execuției bugetare sa fie alocate sumele necesare desfășurării activitatii.

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

Bugetul local aprobat prin Hotararea de Consiliu Local 143/07.05.2019 in suma de 357,00 mii lei se majoreaza cu suma de 3,15 mii Iei la cheltuieli de personal (transport) si se diminuează cu suma de 8,83 mii lei la bunuri si servicii si cu suma de 10,72 mii lei la burse si se majoreaza la ajutoare sociale cu suma de 6,07 mii lei conform Anexei nr. 1 alaturata.

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local are in componenta sa:

Bugetul aprobat in suma de 357,00 mii lei, compus din:

-Cheltuieli de personal - in suma de 10,00 mii lei;

 • - Bunuri si servicii - in suma de 287,00 mii lei;

 • - Ajutoare sociale- in suma de 28,00 mii lei;

 • - Burse- in suma de 32,00 mii lei;

In urma rectificării rezulta un buget in suma de 346,67 mii lei compus din:

-Cheltuieli de personal - in suma de 13,15 mii lei;

-Bunuri si servicii - in suma de 278,17 mii lei;

-Ajutoare sociale- in suma de 34,07 mii lei;

 • - Burse- in suma de 21,28 mii lei;JUDEȚUL PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP CU P.P. "DUMBRAVA MINUNATA"

CF: 29170380

SITUAȚIE PRIVIND NECESARUL PE ANUL 2019

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevedere conform HCL 442/31.10.

2019

Execuție

31.10.2019

Plăti estimate de efectuat noimbrie -decembrie 2019

Prevedere neutilizata/ necesar prevedere

Prevedere totala an

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

200.00

137.19

67.81

-5.00

205.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

200.00

137.19

67.81

-5.00

205.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+5

01

200.00

137.19

67.81

-5.00

205.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.

10

9.00

5.17

3.83

0.00

9.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 Ia 10.01.1

10.01

9.00

5.17

3.83

0.00

9.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de mun<

10.01.15

9.00

5.17

3.83

0.00

9.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la Oft+’fl HI hi NI lAfcM IX la Nl 27+ ’/l »>

20

178.00

124.97

58.03

-5.00

183.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.3

20.01

144.00

97.18

44.82

2.00

142.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

0.50

1.50

1.00

2.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

26.00

13.67

12.33

0.00

26.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

50.00

35.01

13.99

1.00

49.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

19.00

12.96

6.04

0.00

19.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta telecomunicații radio, tv, internet

20.01.08

19.00

13.96

5.04

0.00

19.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter

20.01.09

0.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functio

20.01.30

27.00

21.08

5.92

0.00

27.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la

20.04

3.00

1.22

0.78

1.00

2.00

Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

3.00

1.22

0.78

1.00

2.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.0‘

20.05

24.00

23.87

8.13

-8.00

32.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

5.00

4.95

0.05

0.05

5.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

19.00

18.92

8.08

-8.00

27.00

Pregătire profesionala

20.13

4.00

0.58

3.42

0.00

4.00

Protecția muncii

20.14

3.00

2.12

0.88

0.00

3.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

13.00

7.05

5.95

0.00

13.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 ia 57.02.04)

57.02

13.00

7.05

5.95

0.00

13.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

13.00

7.05

5.95

0.00

13.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.001

0.00

Tichete de crcsa

57.02.03

0.00

0.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,
GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP CU P.P “DUMBRAVA MINUNATA”

CUI 29170380

STR ARINULUI NR.2

TEL/FAX: 0244/534940

NR.


NOTA DE FUNDAMENTARE

Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, bugetul instituției aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.449/13.11.2019 in valoare totala de 200,00 mii lei, structurat astfel: -Titlul I Cheltuieli de personal(alocatii pentru transport) in valoare de 9,00 mii lei, Titlul II Bunuri si servicii in valoare de 178,00 mii lei si Titlul IX Asistenta sociala in valoare de 13,00 mii lei, va solicitam majorarea acestuia cu suma de 5,00 mii lei la titlul II Bunuri si servicii, ajungând la un buget total de 205.00 mii lei.

Suma fiind necesara la subcapitolul “Alte obiecte de inventar” 20.05.30 pentru achiziționarea unor obiecte deteriorate( mașina de spalat rufe, aspirator, canapea pt.copii si obiecte de inventar pentru bucătărie).

DIRECTOR,ADMINISTRATOR FINANCIAR,

Tamas Livia

BUGET PE ANUL 2019 - sursa de finanțare bugetul local


ANEXAI          ^(566/20^


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL nr.

143/07.05.201

9

Influente (+/-)

V

Prevederi conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

B3.00

-1.60

81.40

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

83.00

-1.60

81.40

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

83.00

-1.60

81.40

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3.00

-1.60

1.40

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3.00

-1.60

1.40

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

3.00

-1.60

1.40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

80.00

0.00

80.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

66.00

0.40

66.40

Furnituri de birou

20.01.01

1.00

-0.27

0.73

Materiale pentru curățenie

20.01.02

9.00

0.00

9.00

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

38.00

-1.43

36.57

Apa, canal si salubritate

20.01.04

7.00

-0.90

6.10

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

4.00

0.00

4.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

7.00

3.00

10.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2.001

0.00

2.00

[Dezinfectanti

20.04.04

2.00

0.00

2.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

3.00

3.00

6.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

3.00

3.00

6.00

Pregătire profesionala

20.13

3.00

-1.90

1.10

Protecția muncii

20.14

5.00

-0.90

4.10

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

1.00

-0.60

0.40

Reclama si publicitate

20.30.01

1.00

-0.60

0.40
ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,CONTABIL SEF,

EC. NEAGU VASILICA


GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 21 MUNICIPIUL PLOIEȘTINOTA DE FUNDAMENTARE


In baza adresei emisa de Serviciul Buget, împrumuturi si luând in considerare necesitatea suplimentarii alocațiilor bugetare la bunuri si servicii pentru anul 2019, in vederea susținerii cheltuielilor de intretinere si funcționare, cu respectarea prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, s-a procedat la următoarele modificări:


- bugetul instituției noastre aprobat prin Hotararea Consililui Local nr. 143/07.05,2019 in suma de 83 mii lei se diminuează la cheltuieli de personal cu suma de 1.60 mii lei si la bunuri si servicii ramane neschimbat, ajungând la nivelul de 81.4 mii lei avand următoarele virări intre articole astfel:


- art. 100115


se diminuează cu suma de 1.60 mii lei


- art. 200101


se diminuează cu suma de 0.27 mii lei


- art. 200103


se diminuează cu suma de 1.43 mii lei


- art. 200104


se diminuează cu suma de 0.90 mii lei


 • - art. 200130 se majoreaza cu suma de 3 mii lei, necesara pentru achiziționarea unor materiale de intretinere si plata anumitor servicii (serviciul de asistenta pentru programele informatice, mentenanta imprimante, încărcare hidranti ctc);

 • - art. 200530 se majoreaza cu suma de 3 mii lei, necesara pentru achiziționarea de : fisete metalice depozitare.

 • - art. 201300 se diminuează cu suma de 1.90 mii lei

 • - art. 201400 se diminuează cu suma de 0.9 mii lei


- art. 20.30.01


se diminuează cu suma de 0.6 mii leiAdm. financiar, Ec. Neagu VasilicaJUDEȚUL PRAHOVA

Instituția publica: Grădiniță cu program prelungit nr 21 Ploiești

C.LF.: 29170941

Nr. l^J/14.11.2019

SITUAȚIE ESTIMĂRI PLĂTI - BUGETUL LOCAL

mii iei

DENUMIRE INDICATOR

Prevederi an 2019 cfHd 145/07.05.2019

Execuție trezorerie la 31.10.2019

Plăti estimate de efectuat noiembrie-decembrie

Prevedere neutilizata/ necesar prevedere

1 Prevedere totala an

1

2

3

4=1-(2+3)

5=1-4

TOTAL - din care:

83.00

54.35

27.05

1.60

81.40

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10), din care:

3.00

0.64

0.76

1.60

1.40

transport cadre

3.00

0.64

0.76

1.60

1.40

TITLUL H BUNURI SI SERVICU (20)

80.00

53.71

26.29

0.00

80.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCLALA (57), din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CES (HG 423/16,06,2016) (HG 904/15,10,2014)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI - burse (59)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Administrator financiar,

Ec. Neagu Vasilica

BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2018 SURSA DE FINANȚARE: BUGETUL LOCALDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevedere conform HCL nr.442/ 31.10.2019

Realizat

30.11.2019

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

212.00

185.97

8.67

220.67

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

212.00

185.97

8.67

220.67

CHELTUIELI CURENTEfcod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

212.00

185.97

8.67

220.67

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

13.67

11.75

0.00

13.67

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

13.06

11.59

0.00

13.06

Salarii de baza

10.01.01

6.06

6.06

0.00

6.06

Alocații pentru transportul la si de Ia locul de munca

10.01.15

6.41

4.94

0.00

6.41

Indemnizație de hrana

10.01.17

0.59

0.59

0.00

0.59

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.61

0.16

0.00

0.61

Contribuția asigurător ie pentru munca

10.03.07

0.61

0.16

0.00

0.61

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

176.33

158.92

11.17

187.50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

150.33

139.65

8.52

158.85

Furnituri de birou

20.01.01

2.00

1.50

-0.50

1.50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

22.00

19.60

0.60

22.60

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

78.33

75.02

7.92

86.25

Apa, canal si salubritate

20.01.04

14.00

12.49

-0.50

13.50

Posta, telecomunicații, radio tv internet

20.01.08

9.00

7.80

-0.50

8.50

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

25.00

23.24

1.50

26.50

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 Ia 20.04.04)

20.04

3.50

2.99

0.00

3.50

| Dezinfectând

20.04.04

3.50

2.99

0.00

3.50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.01

20.05

16.00

13.00

3.00

19.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

16.001

13.00

3.00

19.00

Dei

ilasari. detasari transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.10

0.10

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

0.00

0.10

0.10

Pregătire profesionala

20.13

1.50

0.00

-0.65

0.85

Protecția muncii

20.14

2.50

1.681

-0.50

2.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+2

20.30

2.50

1.60

0.70

3.20

I Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2.50

1.60

0.70

3.20

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

22.00

15.30

-2.50

19.50

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

22.00

15.30

-2.50

19.50'

! Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

22.00

15.30

-2.50

19.50


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,
GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 23,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NR 752/DATA 05.12.2019

NOTA DE FUNDAMENTARE

MAJORARE PREVEDERE BUGETARA PE ANUL 2019

Având in vedere:

 • - redimensionarea cheltuielilor efectuata de unitatea noastra in luna noiembrie 2019, prin care solicitam suplimentarea cheltuielilor pentru bunuri si servicii;

 • - analiza plăților efectuate la data de 22.11.2019;

 • - este necesar să facem precizarea că instituția noastră se află în imposibilitatea, pana in luna decembrie 2019, a angajării și plății cheltuielilor de întreținere și funcționare;

 • - respectând prevederile art.14, alin.4 din Legea nr.273/20016 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; este necesara întocmirea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2019 al Grădiniței cu Program Prelungit nr 23, Municipiul Ploiești.

Bugetul instituției noastre pentru anul 2019, aprobat conform H.C.L. nr.442/31.10.2019, de 212.00 mii lei, din care:

- cheltuieli de personal                                                13.67 mii lei:

 • - cheltuieli cu salariile si contribuțiile aferente              7.26 mii lei

 • - alocații pentru transportul la si de la locul de munca 6.41 mii lei

- bunuri si servicii                                                   176.33 mii lei

ajutoare sociale                                               22.00 mii lei

- Titlul I „Cheltuieli de personal” cu suma de 13.67 mii lei ramane Ia aceiași valoare iar la Titlul II “Bunuri si servicii” se majoreaza cu suma de 11.17 mii lei si ajutoare sociale ces se micșorează la suma de 19.50 mii lei , ajungând astfel la 220.67 mii lei, din care:

- cheltuieli de personal                                               13.67 mii lei:

- cheltuieli cu salariile si contribuțiile aferente               7.26 mii lei - alocații pentru transportul la si de la locul de munca 6.41 mii lei

 • -  bunuri si servicii                                                    187.50 mii lei

 • -  ajutoare sociale CES                                          19.50 mii lei

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești micsorarea/majorarea prevederilor bugetare avand ca sursa de finanțare bugetul local, pe anul 2019, al GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR 23 , MUNICIPIUL PLOIEȘTI.

Director,


Ad-tor financiar,

BUGET PE ANUL 2019 sursa de finanțare: bugetul local rectificare

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET CF HCL143/ 07.05.201

9

Influente

(+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

171.00

21.04

192.04

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

171.00

21.04

192.04

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

171.00

21.04

192.04

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

5.00

1.00

6.00

Cheltuieli salarlale In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

5.00

1.00

6.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

5.00

1.00

6.001

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

166.00

20.04

186.04

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

156.00

20.00

176.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

0.00

3.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

18.00

0.00

18.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

96.00

19.00

115.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

12.00

1.00

13.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

12.00

12.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

15.00

0.00

15.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2.00

0.00

2.00

Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectant!

20.04.04

2.00

0.00

2.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

2.00

0.00

2.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2.00

0.00

2.00

Pregătire profesionala

20.13

1.00

-0.76

0.24

Protecția muncii

20.14

5.00

0.80

5.80CONTABIL SEF, Ec.STOICA ROXANAGRĂDINIȚĂ CU PP NR 28,MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR.MARASESTI,NR 58

CUI 14374579


NOTA DE FUNDAMENTARE

Rectificarea bugetului ,este impusa de necesitatea majorării alocațiilor bugetare la cheltuieli de bunuri si servicii, al instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2019 ,conform redimensionare, emisa de Primăria Municipiului Ploiești,Serviciul Buget,împrumuturi.

Bugetul local aprobat prin HCL 143/07.05.2019 in suma del71,00 mii lei ,se majoreaza cu suma de 21.04 mii lei la cheltuieli de bunuri si servicii,ajungând astfel la nivelul sumei de 192,04 mii lei,conform anexei 1.

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local are in component sa:

Bugetul aprobat in suma de 171,00 mii lei compus din:

-Cheltuieli de personal in suma de 5 mii lei

-Bunuri si servicii in suma de 166 mii lei

Propunem majorarea cu suma de 21.04 mii lei la cheltuieli bunuri materiale,astfel rectificarea consta in:

-majorarea la 10.01.15 cu suma de 1.00 mii lei

-majorarea la 20.01.03 cu suma de 19,00 mii lei

-majorarea la 20.01.04 cu suma de 1,00 mii lei

-diminuarea la 20.13 cu suma de -0,76 mii lei

-majorarea la 20.14 cu suma de 0.80 mii lei

In urma majorării a rezultat un buget in suma de 192.04 mii lei compus din:

Cheltuieli de personal in suma de 6 mii lei

Bunuri si servicii in suma de 186.04 mii lei


CONTABIL SEF,

Ec. STOICA ROXANA

BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2019

SURSA DE FINANȚARE: BUGETUL LOCAL


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL nr.442/ 31.10.2019

Execuție trezorerie Ia 31.10.2019

Influente

(+/-)

Buget rectificat 2019

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

82.00

54.94

5.44

87.44

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

82.00

54.94

5.44

87.44

CHELTUIELI CURENTE(cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

82.00

54.94

5.44

87.44

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10.01+10.02+10.03)

10

2.00

0.00

-1.50

0.50

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 ia 10.01.16 +10.01..

10.01

2.00

0.00

-1.50

0.50

| Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

2.00

0.00

-1.50

0.50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

80.00

54.94

6.94

86.94

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

75.00

51.38

-1.50

73.50

Furnituri de birou

20.01.01

2.00

0.85

0.00

2.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

12.00

7.17

0.00

12.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

33.00

25.94

1.50

34.50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

7.00

5.64

2.00

9.00

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

5.00

3.82

0.00

5.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

16.00

7.96

-5.00

11.00

Reparații curente

20.02

0.001

0.00

7.20

7.20

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 ia 20.04.04)

20.04

2.00

1.96

0.24

2.24

| Dezinfectând

20.04.04

2.00

1.96

0.24

2.24

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.0:

20.05

1.00

0.78

1.50

2.50

| Alte obiecte de inventar

20.05.30

1.00

0.78

1.50

2.50

Protecția muncii

20.14

2.00

0.82

-0.50

1.50

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR,

PROF. GHITA ELENA ADINA


ADMINISTRATOR FINANCIAR, EC. BENCHE CRISTINA
GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30,


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NR. 712 DATA 22.11.2019

APROBAT

ORDONATOR PRINCIPAL DES^REJMTf

O


VIZAT,

DIRECȚIA ECONOMICA

NOTA DE FUNDAMENTARE

MAJORARE PREVEDERE BUGETARA PE ANUL 2019

Având in vedere:

 • - situația plăților estimate de efectuat in perioada noiembrie-decembrie 2019, prin care solicitam suplimentarea cheltuielilor pentru bunuri si servicii;

 • - analiza plăților efectuate la data de 31.10.2019;

 • - respectând prevederile art.14, alin.4 din Legea nr.273/20016 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, este necesara intocmirea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2019 al Grădiniței cu Program Prelungit nr.30, Municipiul Ploiești, conform anexei atașate.

Bugetul instituției noastre pentru anul 2019, aprobat conform H.C.L. nr.442/31.10.2019, de 82,00 mii lei, din care:

cheltuieli de personal                                                2,00 mii lei:

 • - alocații pentru transportul la si de la locul de munca 2,00 mii lei

 • -   bunuri si servicii                                                   80,00 mii lei

se diminuează la Titlul I „Cheltuieli de personal” cu suma de 1,50 mii lei si se majoreaza la Titlul II „Bunuri si servicii” cu suma de 6,94 mii lei, fiind de 87,44 mii lei, din care: cheltuieli de personal                                                0,50 mii lei:

 • - alocații pentru transportul la si de la locul de munca 0,50 mii lei

 • -  bunuri si servicii                                                     86,94 mii lei

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești rectificarea prevederilor bugetare avand ca sursa de finanțare bugetul local, pe anul 2019, al GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30, MUNICIPIUL PLOIEȘTI.


Ad-tor financiar, Ec. Beuclie Cristina

JUDEȚUL: PRAHOVA

Grădiniță cu program prelungit nr 32


<yc>€/2oj5


BUGET PE ANUL 2019

SURSA DE FINANȚARE - BUGETUL LOCALDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conf HCL 502/28.11.

2019

Execuție la 29.11.2019

Influente + /-

•■’V'- > -+Uri.

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

281,00

203,73

-31,90

185,50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

281,00

203,73

-31,90

185,50

TUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+S

01

281,00

203,73

-31,90

185,50

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.

10

121,00

85,30

-31,90

25,50

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +1

10.01

115,00

80,63

-30,57

25,50

Salarii de baza

10.01.01

97,00

71,50

-25,50

25,50

Alte sporuri

10.01.06

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

6,00

2,20

0,00

0,00

Indemnizații de hrana

10.01.17

12,00

6,93

-5,07

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+

10.02

3,00

2,90

-0,10

0,00

Tichete de vacanta

10.02.06

3,00

2,90

-0,10

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

3,00

1,77

-1,23

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

3,00

1,77

-1,23

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

160,00

118,43

0,00

160,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

134,00

111,30

3,70

137,70

Furnituri de birou

20.01.01

2,00

0,82

0,70

2,70

Materiale pentru curățenie

20.01.02

16,00

8,45

0,00

16,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

83,00

81,88

7,50

90,50

Apa, canai si salubritate

20.01.04

12,00

6,45

-3,00

9,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

7,00

4,71

-1,50

5,50

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

14,00

8,99

0,00

14,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 2O.<

20.04

2,00

0,98

0,00

2,00

Dezinfecta nti

20.04.04

2,00

0,98

0,00

2,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01

20.05

12,00

1,77

3,00

15,00

Uniforme si echipament

20.05.01

2,00

0,00

2,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

5,00

-2,00

3,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

5,00

1,77

5,00

10,00

Consultanta si expertiza

20.12

4,00

-4,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

4,00

2,26

-0,90

3,10

Protecția muncii

20.14

3,00

2,12

-0,80

2,20

Alte cheltuieli

20.30

1,00

0,00

-1,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1,00

0,00

-1,00

0,00


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR,

^o\

I

—- • > /


Prof Barbu Gabriela

Gj


CONTABIL SEF, Ec Barbu IrinaGrădiniță cu program prelungit nr 32

Ploiești,

CUI 29181312

APROBAT;

ORDONATOR PRINCIPALVIZAT,

DIRECȚIA ECONOMICA,

NOTA DE FUNDAMENTARE

PENTRU VIRĂRI DE CREDITE BUGET LOCAL

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local a fost aprobat conform H.C.L. nr. 145 / 07.05.2019, rectificat ulterior, in valoare de 281 mii lei structurat astfel:

Cheltuieli de personal 121 mii lei

Cheltuieli cu bunuri si servicii 160 mii lei

In urma analizării plăților efectuate si a redimensionarii cheltuielilor la data de 31.10.2019, avand in vedere prevederile art XII alin (10) din OUG 25/2018, bugetul Grădiniței cu program prelungit nr 32 se va diminua cu suma de 31,90 mii lei la titlul 1 Cheltuieli de personal.

Avand in vedere: necesitățile privind execuția la data de 31.10.2019, prevederile Legii 273/29.06.2006 (*actualizată*) privind finanțele publice locale, art. 49, alin. (5) “Virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiași capitol, care nu contravin dispozițiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt în competenta fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu și bugetele instituțiilor și serviciilor publice subordonate, și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor”, propunem diminuarea/majorarea sumelor pe articole si alineate, prin virări de credite in trimestrul IV, fara a se influenta trimestrialitate si valoarea totala a bugetului si a titlurilor componente, conform Anexei atașate.

CONTABIL SEF,


JUDEȚUL: PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ CU P.P NR 33, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

4'7^ C +


% ? ■'

BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2018

/„ a;                        • \

SURSA DE FINANȚARE: BUGETUL LOCAL

v         ■■■'' m'i le<

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevedere conform HCL nr.442/ 31.10.2019

Realizat

30.11.2019

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

110.00

94.58

2.70

112.70

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

110.00

94.58

2.70

112.70

CHELTUIELI CURENTE(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

110.00

94.58

2.70

112.70

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

15.00

13.70

0.00

15.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

14.73

13.43

0.00

14.73

Salarii de baza

10.01.01

10.59

10.59'

0.00

10.59

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

2.99

1.691

0.00

2.99

Indemnizație de hrana

10.01.17

1.15

1.15

0.00

1.15

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.27

0.27'

0.00

0.27

| Contribuția asigurători e pentru munca

10.03.07

0.27

0.27

0.00

0.27

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

95.00

80.88

0.00

95.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

82.50

70.91

-0.40

82.10

Furnituri de birou

20.01.01

1.50

1.48

0.00

1.50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

13.00

11.37

-1.60

11.40

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

41.50

33.83

-0.90

40.60

Apa, canal si salubritate

20.01.04

9.00

7.68

0.00

9.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

5.50

4.61

-0.40

5.10

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

12.00

11.94

2.50

14.50

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1.50

1.23

-0.25

1.25

| Dezinfectând

20.04.04

1.50

1.23

-0.25

1.25

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.0:

20.05

5.50

5.00

1.50

7.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

5.50

5.00

1.50

7.00

Pregătire profesionala

20.13

1.00

0.65

0.20

1.20

Protecția muncii

20.14

2.50

1.37

-0.85

1.65

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20,30.09+2

20.30

2.00

1,72

-0.20

LfiU

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2.00

1.72

-0.20

1.80

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

2.70

2.70

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

0.00

2.70

2.70

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

0.00

2.70

2.70GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NR. 383 / DATA 05.12.2019


NOTA DE FUNDAMENTARE

MAJORARE PREVEDERE BUGETARA PE ANUL 2019

Având in vedere:

 • - redimensionarea cheltuielilor realizata de unitatea noastra in luna noiembrie 2019, prin care solicitam suplimentarea cheltuielilor pentru bunuri si servicii;

 • - analiza plăților efectuate la data de 22.11.2019;

 • - este necesar să facem precizarea că instituția noastră se află în imposibilitatea, pana in luna decembrie 2019, a angajării și plății cheltuielilor de întreținere și funcționare;

 • - respectând prevederile art.14, alin.4 din Legea nr.273/20016 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; este necesara întocmirea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2019 al Grădiniței cu Program Prelungit nr 33, Municipiul Ploiești.

Bugetul instituției noastre pentru anul 2019, aprobat conform H.C.L. nr. 442/31.10.2019, de 110.00 mii lei, din care:

- cheltuieli de personal                                               15,00 mii lei:

- cheltuieli cu salariile si contribuțiile aferente              12.01 mii lei

- alocații pentru transportul la si de la locul de munca bunuri si servicii

ajutoare sociale

2.99 mii lei 95,00 mii lei

0.00 mii lei


la Titlul I “Cheltuieli de personal “ se micșorează cu suma de 0 lei iar

La Titlul II “Bunuri si servicii”se majoreaza cu suma de 0 lei si la ajutoare sociale ces se majoreaza cu suma de 0.00 lei, ajungând astfel la 112.70 lei

cheltuieli de personal

- cheltuieli cu salariile si contribuțiile aferente

15.00 mii lei:

12.01 mii lei

- alocații pentru transportul la si de la locul de munca

2.99 mii lei

95.00 mii lei


- bunuri si servicii


- ajutoare sociale CES                                            2.70 mii lei

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești majorarea prevederilor bugetare avand ca sursa de finanțare bugetul local, pe anul 2019, al GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33 , MUNICIPIUL PLOIEȘTI.

Ad-tor fi Ec. Lungu
7'  ' Anexa nr.l

.                                                                                                                                                                iy **o                         ••.. \r\          /.■',1't

Municipiul Ploiești                                                                            !>-•?! .

Instituția publica GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 35                            l           / Cj

V*/

SITUAȚIE ESTIMĂRI PLĂTI - BUGETUL LOCAL -----V

M /• RtoitV f l V -:

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat conf. HCL nr. 372/ 27.09.2019

Execuție 04.12.2019

Necesar pana la 31.12.2019

Prevedere conf. rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

145.00

120.81

37.00

182.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

145.00

120.81

37.00

182.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

145.00

120.81

37.00

182.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4.00

3.34

0.00

4.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

4.00

3.34

0.00

4.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01 15

4.00

3.34

0.00

4.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

t i i i-ui- tt DU/ium o*           (vi/tr xw.vr /a 4v.Uutav.vj ia

an fcxon 10 m on      mi

20

137.00

114.54

32.80

169.80

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

114.00

100.95

29.80

143.80

Furnituri de birou

20.01.01

4.00

2.27

0.00

4.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5.00

4.60

3.00

8.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

68.00

59.66

15.00

83.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

11.00

10.64

3.80

14.80

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

11.00

10.01

1.00

12.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5.00

3.90

1.00

6.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

10.00

9.87

6.00

16.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

4.00

2.61

0.50

4.50

[Dezinfectând

20.04.04

4.00

2.61

0.50

4.50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.

20.05

11.00

5.17

0.00

11.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

11.00

5.17

0.00

11.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

3.00

1.85

0.00

3.00

Protecția muncii

20.14

2.00

1.55

0.50

2.50

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20

20.30

3.00

2.41

2.00

5.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

3.00

2.41

2.00

5.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

4.00

2.93

4.20

8.20

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

4.00

2.93

4.20

8.20

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

4.00

2.93

4.20

8.20

l/ILUL A MLtL. VnLL.1 UttLI țUUU

CQ A1XCO flOxCQ nxco      icxco 17ako oo-lco Hxca

59

0.00

0.00

0.00

0.00

Burse

59.01

0.00

0.00

0.00

0.00

DIRECTOR

Prof. Pirlea Rodica Mioara

CONTABIL SEF, Alexandrescu DorinaMINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE


GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 35

CUI 29170933; PLOIEȘTI, STR. MARAMUREȘ NR. 27

ORDONATOR PRINCIP Al'DE CREDITE

NOTA DE FUNDAMENTARE privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 143/07.05.2019 s-a aprobat Bugetul de cheltuieli cu sume pentru instituțiile invatamantului preuniversitar de stat, conform Hotarararilor nr. 168 si 169 din 29 martie 2019 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 porivind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev si stabilirea finanțării de baza a unităților de invatamant preuniversitar de stat care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale pe baza costului standard per elev. Acest buget a fost modificat prin HCL 262/31.07.2019 si prin HCL 372/27.09.2019.

Avand in vedere prevederile art.14, alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

 • - prevederea la Titlul II, ”Bunuri si servicii” in suma de 137 mii lei, conform bugetului aprobat prin HCL 372/27.09.2019, se majoreaza cu suma de 32,80 mii lei ajungând la suma de 169,80 mii lei.

 • - prevederea la Titlul IX, “Asistenta sociala” in suma de 4 mii lei, conform bugetului aprobat prin HCL 372/27.09.2019, se majoreaza cu suma de 4,20 mii lei ajungând la suma de 8,20 mii lei.

Pe total rectificarea consta in majorarea bugetului aprobat prin HCL 372/27.09.2019 in suma de 145 mii lei cu 26,20 mii lei la Titlul II “Bunuri si service si la Titlul IX “Asistenta sociala” ajungând astfel la nivelul sumei de 182,00 mii lei, conform Anexei nr. 1, atașata prezentei note.


ADMINISTRATOR FINANCIAR,

JUDEȚUL: PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.38 PLOIEȘTI CIF 29169963


BUGET rectificat ANUL 2019 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

i

Cod indicator

Prevederi BUGET 2019 HCL 442/31.10.2019

• 4 ''4*

Prevederi conform rectificare

05.12.2019

(+/-)

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

113.00

96.00

6.00

119.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

113.00

96.00

6.00

119.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+S9)

01

113.00

96.00

6.00

119.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

5.00

3.20

0.00

5.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10,01

5.00

3.20

0.00

5.00

| Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

5.00

3.20

0.00

5.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

108.00

92.80

6.00

114.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

98.85

86.68

6.75

105.60

Furnituri de birou

20.01.01

2.00

1.83

0.00

2.00

Materiale pentru curățenie

20.01,02

11.00

6.12

-2.00

9.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

59.85

55.03

3.75

63.60

Apa, canal si salubritate

20.01.04

10.00

8.41

0.00

10.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

1.50

1.50

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

4.50

4.07

0.00

4.50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5.50

5.22

0.00

5.50

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

6.00

6.00

3.50

9.50

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20,04

1.65

1.40

-0.15

1.50

Medicamente

20.04.01

0.50

0.41

0.00

0.50

Materiile sanitare

20.04.02

0.15

0.00

-0.15

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

1.00

0.99

0.00

1.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

2.00

1.78

1.75

3.75

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2.00

1.78

1.75

3.75

Deplasări

20,06.01

0.50

0.00

-0.50

0.00

Pregătire profesionala

20.13

2.00

0.95

-1.05

0.95

Protecția muncii

20.14

3.00

1.99

-0.80

2.20
PROF.JIANU ROSSANA E


CONTABIL SEF ,

VOICU MARIANAGRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.38 PLOIEȘTI


STR . POȘTEI, NR. 23

CIF 29169963

NR. _______ J05.12.2019


APROBAT,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE


AVIZAT,

DIRECȚIA ECONOMICA

NOTA DE FUNDAMENTARE

Suma alocata pe buget local, pe anul 2019 ,GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.38 PLOIEȘTI, conform HCL 442/31.10.2019 a fost de:

113.00 mii lei + prevedere rectificare suma de 6.00 mii lei= 119.00 mii lei -total buget local rectificat conform anexai.

S-au alocat pentru:

Titlu I Cheltuieli de personal - transport cadre didactice suma -  5.00 mii lei

Titlu IIBunuri si servicii                             -suma 114.00miilei

Fundamentarea acestor cheltuieli s-a efectuat in baza unor calcule proprii, analizandu-se necesitatea, oportunitatea si eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurandu-se condiții normale de funcționare a unitatii noastre .

 • - 20.01.01 - 2.00 mii lei - suma necesara pentru achiziționarea de rechizite (hârtie Xerox,

dosare, agrafe, bibliorafturi, etc.);

 • - 20.01.02- 9.00 mii lei - suma necesara pentru achiziționarea materialelor destinate menținerii

curățeniei si igienei , întreținere ,in unitatiile de invatamant (detergenti, saci menajeri, mopuri, maturi,                          degresanti, etc.);

 • - 20.01.03 - 63.60 mii lei - suma necesara acoperirii cheltuielilor cu energia electrica, energia

termica si gazele natural;

- 20.01.04 -10.00 mii lei - suma necesara pentru susținerea cheltuielilor cu apa consumata, taxa canal, taxa meteo si plata serviciilor de salubrizare (degajarea gunoiului colectat);

-20.01.07-1.50 mii lei - suma necesara transport hrana preparata conform contract de la locația din str.Postei la sucursala Rares Vodă;

 • - 20.01.08 - 4.50 mii lei - suma necesara pentru acoperirea contractelor pentru servicii de

telefonie fixa, internet,cablu TV si telefonie mobila. Cheltuieli prntru prestații poștale de orice fel (expediții poștale, posta/curierat, mandate, etc.);

- 20.01.09 - 5.50 mii lei - suma pentru material si prestări de servicii cu character funcțional-^

...            ■        ' ’        <3

-20.01.30 -9.50 mii lei - servicii de mentenanta privind evidenta contabila/ computerizata, precum si acoperirea cheltuielior de întreținere si funcționare tehnica decalcul;.'' •

- revizie analiza risc pentru supraveghere camera video;


VS*?_____

- verificare, încărcare stingatoare, hidranti;servicii mentenanta camera video - ISCIR-izare si verificare centrala termica;

-verificare prize cu impamantare;

- servicii de reincarcare/reconditionare consumabile pentru, faxuri;

- servicii de arhivare a documentelor;

- achiziționare de bunuri pentru intretinre si funcționare (becuri,

»            vopsea lavabila, ciment, alte consumabile utilizate in execuția lucrarilor;materiale

întreținere;

-20.04.01 -0.50 mii lei-suma necesara pentru medicamente uzuale , pentru acordare prim ajutor;

 • - 20.04.04 -1.00 mii lei - suma necesara pentru achiziționarea dezinfectanti;

 • - 20.05.30 -3.75 mii lei - suma necesara pentru achizionarea scaunele,patuturi, imprimanta color;

- achiziționarea unei aspirator pentru curatania interioara in unitatea ,

 • - 20.13 - 0.95 mii lei —suma necesara pentru pregătire profesionala ;

 • - 20.14 - 2.20 mii lei - suma necesara pentru plata serviciilor de P.M. si P.S.I. prestate de

persoane autorizate, precum si servicii de medicina a muncii;

DIRECTOR,


ADMINISTRATOR FINANCIAR,

Ec Voicu Mariana
CUI:29170992


BUGET PE ANUL 2019sursa de finanțare: bugetul local

rectificare

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2019

Influente (+/-)

Buget rectificat 2019

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

138,00

11,33

149,33

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

138,00

11,33

149,33

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

138,00

11,33

149,33

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

8,00

-3,67

4,33

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

8,00

-3,67

4,33

| Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

8,00

-3,67

4,33

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

130,00

15,00

145,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

109,00

15,00

124.00

Furnituri de birou

20.01.01

4 00

-1 00

3 00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

14,00

0,00

14,00

încălzit, Iluminat sl forța motrica

20.01.03

59,00

14,00

73,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

16,00

2,00

18,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

4,00

1,00

5,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

12,00

-1,00

11,00

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

4,00

0,00

4,00

| Dezinfectanti

20.04.04

4 00

0,00

4,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

9,00

0,00

9,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

9,00

0,00

9,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

2,00

0,00

2,00

Protecția muncii

20.14

5,00

0 00

5 00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

1 00

0,00

1,00

| Reclama si publicitate

20.30.01

1,00

0 00

1 00


CONTABIL SEF,

Ec.TUDOR RAMONA GABRIELA


GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 40

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Str .Anotimpului, Nr.l


Cui:29170992

Kt 326/J/.&o/y


NOTA DE FUNDAMENTARE

Prin HCL nr. 143/07.05.2019 s-au aprobat sume pentru instituțiile invatamantului preuniversitar de stat conform HG nr. 169/2019 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev si stabilirea finanțării de baza a unităților de invatamant.

Având in vedere redimensionarea cheltuielilor prin care solicitam diminuarea la cheltuieli de personal si suplimentarea cheltuielilor pentru bunuri si servicii, pentru acoperirea cheltuielilor estimate a se efectua in trimestrul IV urmând ca pe parcursul execuției bugetare sa fie alocate sumele necesare desfășurării activitatii.

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

Bugetul local aprobat prin Hotararea de Consiliu Local 143/07.05.2019 in suma de 138,00 mii lei se diminuează cu suma de 3,67 mii lei la cheltuieli de personal si se majoreaza cu suma de 15,00 mii lei la cheltuieli cu bunuri si servicii ajungând astfel la nivelul sumei de 149,33 mii lei conform Anexei nr. 1 alaturata.

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local are in componenta sa:

Bugetul aprobat in suma de 138,00 mii lei, compus din:

-Cheltuieli de personal - in suma de 8,00 mii lei;

- Bunuri si servicii - in suma de 130,00 mii lei;

In urma rectificării rezulta un buget in suma de 149,33 mii lei compus din:

-Cheltuieli de personal - in suma de 4.33 mii lei;

-Bunuri si servicii - in suma de 145,00 mii lei;

DIRECTOR,

Prof. Mihailescu Irina Florența

ADM-FINANCIAR,

Ec. Tudor Ramona Gabriela

ANEXAI


BUGET PE ANUL 2019 - sursa de finanțare bugetul local


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator