Hotărârea nr. 504/2019

Hotãrârea nr. 504 privind aprobarea statului de funcţii al Primăriei Municipiului Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

H O T Â R Ă R E A NR. 504

privind aprobarea statului de funcții al Primăriei Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 636/28.11.2019 al Primarului municipiului Ploiești, domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate nr. 538/28.11.2019 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea statului de funcții al Primăriei Municipiului Ploiești ca urmare a transformării gradului profesional a 14 funcții publice de execuție pentru funcționarii publici care au fost declarați „admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, transformării a 4 posturi vacante din serviciul Administrare Parc Municipal Ploiești Vest, respectiv din 3 posturi de muncitor calificat peisagist floricultor în 2 posturi de muncitor calificat pentru ocupația de lucrător în cultura plantelor și un post de muncitor calificat - lucrător calificat în silvicultură și un post de paznic în post de îngrijitor (femeie de serviciu) precum și transformarea gradului profesional din superior în asistent al funcției publice de execuție vacantă de consilier din cadrul Serviciului Intabulări Bunuri din Direcția Gestiune Patrimoniu;

luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.11.2019;

în conformitate cu prevederile art. 478 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/05.07.2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 125 din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată, care reglementează modul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici;

în baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „a” și alin. (3) lit. ”c”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă statul de funcții al Primăriei Municipiului Ploiești, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu 01.12.2019.

Art. 2 începând cu aceeași dată anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr.246/31.07.2019 modificată cu Hotărârile Consiliului Local nr. 367/27.09.2019 și nr.415/31.10.2019 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.Contrasemnează:

p. SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA Sef Serviciu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


STAT DE FUNCȚII


Anexa H.C.L. nr. J Z 72019


Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesion ala

Nivel Studii

conducere

execuție

conducere

execuție

1

PRIMAR

2

VICEPRIMAR

3

VICEPRIMAR

4

SECRETAR GENERAL AL U.A.T.

I

S

5

ADMINISTRATOR PUBLIC

ADMINISTRATOR PUBLIC

S

6

CABINET PRIMAR

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

7

CABINET PRIMAR

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

8

CABINET PRIMAR

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

9

CABINET PRIMAR

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

10

[CABINET PRIMAR

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

11

CABINET PRIMAR

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

12

CABINET VICEPRIMAR 1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

13

CABINET VICEPRIMAR 1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

14

CABINET VICEPRIMAR 2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

15

CABINET VICEPRIMAR 2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

16

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV Grad II

I

S

17

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

SEF SERVICIU Grad II

I

s

18

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER.

I

superior

s

19

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER.

I

superior

s

20

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER.

I

superior

s

21

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER.

I

superior

s

22

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER.

I

superior

s

23

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER.

I

superior

s

24

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER.

I

superior

s

25

COMPARTIMENT CASIERIE

CASIER

M

26

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

SEF SERVICIU Grad II

I

s

27

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

28

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

29

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

30

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

31

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

32

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

33

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

34

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

35

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

-     ■ r

36

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

*

37

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

I

principal

s

38

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

asistent

s

39

DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA

ARHITECT SEF Grad II

I

s

~~Z

•b 3

40

D.G.D.U. DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIR. EXECUTIV ADJ. Grad II

I

s

•* ..z

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesion ala

Nivel Studii

conducere

execuție

conducere

execuție

41

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

SEF SERVICIU Grad II

I

S

42

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER.

I

superior

S

43

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER.

I

superior

s

44

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER.

I

superior

s

45

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER.

I

superior

s

46

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER.

I

superior

s

47

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER.

I

superior

s

48

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER

I

superior

s

49

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER

I

asistent

s

50

COMPARTIMENT GESTIUNE DATE URBANE

CONSILIER.

I

superior

s

51

COMPARTIMENT GESTIUNE DATE URBANE

REFERENT

III

superior

M

52

COMPARTIMENT VERIFICARE SI EVALUARE DOCUMENTAȚII TEHNICE

CONSILIER.

I

superior

S

53

COMPARTIMENT VERIFICARE SI EVALUARE DOCUMENTAȚII TEHNICE

CONSILIER.

I

superior

S

54

COMPARTIMENT VERIFICARE SI EVALUARE DOCUMENTAȚII TEHNICE

CONSILIER

I

superior

s

55

COMPARTIMENT VERIFICARE SI EVALUARE DOCUMENTAȚII TEHNICE

CONSILIER

I

asistent.

s

56

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

SEF SERVICIU Grad II

I

s

57

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

superior

s

58

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

superior

s

59

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER

I

superior

s

60

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

superior

s

61

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

superior

s

62

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

superior

s

63

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

asistent.

s

64

COMPARTIMENT DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER

I

superior

s

65

COMPARTIMENT DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER

I

superior

s

66

COMPARTIMENT DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER

I

superior

s

67

COMPARTIMENT DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER

I

superior

s

î*ol

-r r'

68

COMPARTIMENT DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER

I

asistent

s

A, V

69

COMPARTIMENT DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER

I

asistent

s

4

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesion ala

Nivel Studii

conducere

execuție

conducere

execuție

70

COMPARTIMENT DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER

I

debutant

S

71

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

SEF SERVICIU Grad II

I

s

72

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER.

I

superior

s

73

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER.

I

superior

s

74

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER.

I

superior

s

75

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER.

I

superior

s

76

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER

I

superior

s

77

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER

I

superior

s

78

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER

I

principal

s

79

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

80

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

REFERENT

III

superior

M

81

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV Grad II

I

s

82

SERVICIUL CONTRACTE

SEF SERVICIU Grad II

I

s

83

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER

I

superior

s

84

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

s

85

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

s

86

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

s

87

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

s

88

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

s

89

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER.

I

principal

s

90

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER.

I

asistent.

s

91

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER

I

asistent

s

92

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER.

I

asistent.

s

93

SERVICIUL CONTRACTE

REFERENT

III

superior

M

94

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII SI PROGRAME DE FUNCȚIONARE

CONSILIER.

I

superior

s

95

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII SI PROGRAME DE FUNCȚIONARE

CONSILIER

I

superior.

s

96

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII SI PROGRAME DE FUNCȚIONARE

CONSILIER.

I

asistent.

s

97

SERVICIUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

SEF SERVICIU Grad II

I

s

98

SERVICIUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER

I

superior

s

99

SERVICIUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER

I

superior

s

100

SERVICIUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER

I

superior

s

101

SERVICIUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER

I

principal

s

£•/ Z-

V.

102

SERVICIUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER

I

asistent.

s

1 a

• m

.2, '

103

SERVICIUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER

I

debutant

s

-

104

SERVICIUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER

I

debutant

s

szNr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesion ala

Nivel Studii

conducere

execuție

conducere

execuție

105

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIR. EXECUTIV ADJ. Grad II

I

S

106

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

SEF SERVICIU Grad II

I

S

107

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER.

I

superior

s

108

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER.

I

superior

s

109

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER.

I

superior

s

110

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER.

I

superior.

s

111

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER.

I

principal

s

112

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER

I

principal

s

113

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER.

I

asistent.

s

114

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

REFERENT

III

superior

M

115

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

SEF SERVICIU Grad II

I

s

116

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER.

I

superior

s

117

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER.

I

principal

s

118

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER

I

principal

s

119

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER.

I

principal

s

120

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER

I

asistent.

s

121

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER.

I

asistent.

s

122

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER.

I

asistent.

s

123

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

superior

s

124

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

superior

s

125

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

superior

s

126

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER

I

superior

s

127

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

superior

s

128

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

superior

s

129

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

superior

s

130

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

principal

s

131

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

principal

s

132

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER

I

principal

s

133

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

SEF SERVICIU Grad II

I

s

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesion

Nivel Studii

conducere

execuție

conducere

execuție

134

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER.

I

superior

S

135

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER.

I

superior

S

136

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER.

I

superior

s

137

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER.

I

superior

s

138

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER.

I

superior

s

139

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER.

I

superior.

s

140

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER.

I

principal

s

141

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

REFERENT

III

superior

M

142

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

REFERENT

III

superior

M

143

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

DIRECTOR EXECUTIV Grad II

I

S

144

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIR. EXECUTIV ADJ. Grad II

I

S

145

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

SEF SERVICIU Grad II

I

S

146

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

CONSILIER.

I

superior

S

147

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

CONSILIER.

I

superior

S

148

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

CONSILIER.

I

superior

S

149

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

CONSILIER.

I

superior.

s

150

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

CONSILIER.

I

asistent.

s

151

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

CONSILIER

I

asistent.

s

152

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

153

COMPARTIMENT MONITORIZARE SI AVIZARE CONTRACTE UNITATI DE INVATAMANT, SANATATE, CULTE

CONSILIER.

I

superior

S

154

COMPARTIMENT MONITORIZARE SI AVIZARE CONTRACTE UNITATI DE INVATAMANT, SANATATE, CULTE

CONSILIER

I

principal

S

A. /♦<        ”    ---

> 0

' V

155

COMPARTIMENT MONITORIZARE SI AVIZARE CONTRACTE UNITATI DE INVATAMANT, SANATATE, CULTE

CONSILIER.

I

asistent.

S

Lo

u, w

B r

1 / 1* 7

156

SERVICIUL INVESTIȚII

SEF SERVICIU Grad II

I

S

. b

157

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER

I

superior

S

158

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER.

I

superior

s

------------XJ'TȚ

* •

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesion ala

Nivel Studii

conducere

execuție

conducere

execuție

159

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER.

I

superior

S

160

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER.

I

superior

s

161

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER.

I

superior

s

162

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER.

I

superior

s

163

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER.

I

superior

s

164

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

SEF BIROU Grad II

I

s

165

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

CONSILIER.

I

superior

s

166

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

CONSILIER

I

superior

s

167

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

CONSILIER

I

superior

s

168

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

CONSILIER.

I

asistent.

s

169

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

170

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

REFERENT

III

superior

M

171

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

SEF SERVICIU Grad II

I

s

172

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER.

I

superior

s

173

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER.

I

superior

s

174

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER

I

superior

s

175

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER

I

superior

s

176

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER.

I

superior

s

177

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER.

I

superior

s

178

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER.

I

principal

s

179

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER.

I

principal

s

180

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

181

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

REFERENT

III

superior

M

182

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

REFERENT

III

superior

M

183

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

CONSILIER.

I

superior

S

184

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

CONSILIER.

I

superior

S

185

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

CONSILIER.

I

superior

S

186

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

CONSILIER.

I

superior

S

187

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

CONSILIER

I

principal

S

r<7

188

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

DIRECTOR EXECUTIV Grad II

I

S

189

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

SEF SERVICIU Grad II

I

s

ea

3

ț.’

190

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

CONSILIER.

I

superior

s

-------—W1

191

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

CONSILIER.

I

superior

s

“ t/N

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesion ala

Nivel Studii

conducere

execuție

conducere

execuție

192

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

CONSILIER.

I

superior

S

193

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

CONSILIER.

I

superior

S

194

COMPARTIMENT O.N.G.

CONSILIER.

I

asistent.

s

195

COMPARTIMENT O.N.G.

CONSILIER.

I

asistent.

s

196

COMPARTIMENT O.N.G.

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

197

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER.

I

principal

S

198

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER.

I

asistent.

S

199

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER.

I

asistent.

S

200

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER.

I

asistent.

S

201

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER.

I

asistent.

S

202

MANAGERI DE PROIECT PC

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

203

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

204

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

205

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

SEF SERVICIU (S) pc Grad II

grad II

s

206

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

207

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

208

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

209

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

CASIER

M

210

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

CASIER

M

211

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

CASIER

M

212

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

ȘOFER

I

213

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR CALIFICAT-HORTICULTOR

I.

214

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR CALIFICAT -HORTICULTOR

I.

215

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR CALIFICAT -HORTICULTOR

I.

216

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

Muncitor calif, plantații si amenajare zona verde

I.

217

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

Muncitor calif, plantații si amenajare zona verde

I.

218

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

Muncitor calif, plantații si amenajară.; zona verde             .

•'-? > O '

219

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

Muncitor calif, plantații sLarhenajarejj zona verde               'i-~!

\ A • I

%

220

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

Muncitor calif, plantații și amenajare zona verde              •' '    vSS

:.W I

&

221

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

Muncitor calif, plantații si amenajare zona verde                   .

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesion ala

Nivel Studii

conducere

execuție

conducere

execuție

222

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

Muncitor calif, plantații si amenajare zona verde

1.

223

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

Muncitor calificat in silvicultura

1.

224

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUCITOR CALIFICAT CULTURA PLANTE

1.

225

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUCITOR CALIFICAT CULTURA PLANTE

1.

226

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR CĂLIFICAT-ELECTRICIAN

1.

227

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR CALIFICAT-INSTALATOR

1.

228

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR CALIFICAT LACATUS MECANIC

1.

229

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR CALIFICAT-ELECTROMECANIC

1.

230

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

1

231

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

1

232

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

1

233

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

1

234

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

1

235

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

1

236

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

1

237

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

1

238

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

1

239

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

1

240

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

1

241

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

1

242

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

__________1

243

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

,4 , v- /j

y"

244

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC                 / j

245

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

,i                                                  1

b

246

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

----------* b-

1

....         A

..

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesion

Nivel Studii

conducere

execuție

conducere

execuție

247

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

I

248

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

I

249

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

-

250

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

J

251

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

.1

252

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

J

253

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

J

254

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

ADMINISTRATOR

1

,M

255

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

REFERENT pc

IA

M

256

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

REFERENT pc

IA

M

257

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

258

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

PAZNIC

1

259

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

PAZNIC

1

260

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

PAZNIC

1

261

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

DIRECTOR EXECUTIV Grad II

I

S

262

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE, MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE

SEF SERVICIU Grad II

I

S

263

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE, MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE

CONSILIER

I

superior

s

,-A '.vei .’2 .

-

264

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE, MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE

CONSILIER

I

superior

s

H W

SI m 5 1

A-

’*)

265

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE, MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE

CONSILIER

I

superior

s

------—W

--------------------W r

/

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesion

Nivel Studii

conducere

execuție

conducere

execuție

266

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE, MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE

CONSILIER

I

superior

S

267

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE, MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE

CONSILIER

I

superior

S

268

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE, MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE

CONSILIER

I

superior

S

269

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE, MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE

CONSILIER

I

principal

S

270

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE, MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE

CONSILIER

I

principal

S

271

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE, MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE

CONSILIER

I

asistent

S

272

COMPARTIMENT PROTECȚIA MUNCII SI PROTECȚIE CIVILA

CONSILIER.

I

superior

S

273

COMPARTIMENT PROTECȚIA MUNCII SI PROTECȚIE CIVILA

CONSILIER.

I

superior

S

274

COMPARTIMENT PROTECȚIA MUNCII SI PROTECȚIE CIVILA

CONSILIER.

I

superior

S

275

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER.

I

superior

s

276

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER.

I

superior

s

277

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER

I

superior

s

278

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER

I

superior

S

279

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

REFERENT

III

principal

M

280

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

SEF SERVICIU Grad II

I

S

281

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER.

I

superior

s

282

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER.

I

superior

S

283

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER.

I

superior

s

«

7

284

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER.

I

superior

s

/<S      „

X

285

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

principal

s

>

a

286

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFICAT- j*O INSTALATOR         ‘>r $

287

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFICAT-MECĂNIC

-------------X*

'■

z

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesion ala

Nivel Studii

conducere

execuție

conducere

execuție

288

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFICAT.

1.

289

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

-

290

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

-

291

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE

SERVICIU)

-

292

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE

SERVICIU)

293

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE

SERVICIU)

-

294

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE

SERVICIU)

-

295

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

-

296

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

297

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

1

298

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

1

299

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

1

300

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

1

301

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

1

302

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

1

303

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

1

304

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

1

305

SERVICIUL INFORMATICA

SEF SERVICIU Grad II

I

S

306

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER.

I

superior

s

307

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER.

I

superior

s

308

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER.

I

superior

s

309

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER.

I

superior

s

310

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER

I

superior

s

311

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER

I

principal

s

312

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER.

I

asistent.

s

313

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER

I

asistent

s

314

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

SEF SERVICIU Grad II

I

s

315

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior.

s

316

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior.

s

317

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

s

318

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

s

319

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

s

320

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

s

1 N

HV£r •    -

321

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

s

VĂ . • r--?.     , f

' O

oX

322

COMPARTIMENTUL MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE

CONSILIER

I

superior

s

j        ■ k

■!nts

- . \

[V

323

COMPARTIMENTUL MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE

CONSILIER

I

superior

s

wpl

324

COMPARTIMENT EXPERT LOCAL RROMI

INSPECTOR DE SPECIALITATE \

IA .

SNr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesion ala

Nivel Studii

conducere

execuție

conducere

execuție

325

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

SEF SERVICIU Grad II

I

S

326

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

I

superior

s

327

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

I

superior

S

328

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

I

superior

s

329

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

I

superior

S

330

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

superior

s

331

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

I

superior

s

332

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

I

superior

s

333

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

I

superior

s

334

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

I

asistent

s

335

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

REFERENT

III

superior

M

336

COMPARTIMENT SECRETARIAT, REGISTRATURA, ARHIVA

ARHIVAR

M

337

COMPARTIMENT SECRETARIAT, REGISTRATURA, ARHIVA

ARHIVAR

M

338

COMPARTIMENT SECRETARIAT, REGISTRATURA, ARHIVA

ARHIVAR

M

339

COMPARTIMENT SECRETARIAT, REGISTRATURA, ARHIVA

CURIER

340

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV Grad II

I

s

341

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

SEF SERVICIU Grad II

I

s

342

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER.

I

superior

s

343

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER.

I

superior

s

v*''

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesion ala

Nivel Studii

conducere

execuție

conducere

execuție

344

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER.

I

superior

S

345

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER

I

superior

S

346

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER.

I

superior

S

347

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER

I

superior

s

348

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER.

I

asistent

s

349

COMPARTIMENT MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER

I

superior

s

350

COMPARTIMENT MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER

I

superior

s

351

COMPARTIMENT MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER

I

superior

s

352

COMPARTIMENT MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER

I

principal

s

353

COMPARTIMENT MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER

I

asistent

s

354

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

SEF SERVICIU Grad II

I

s

355

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC.

I

superior

s

356

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC.

I

superior

s

357

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC.

I

superior

s

358

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC.

I

superior

s

359

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC.

I

superior

s

360

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC.

I

superior

s

361

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC.

I

superior

s

362

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC.

I

superior

s

363

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC.

I

principal

s

364

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC.

I

principal

s

365

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC.

I

principal

s

■ <-<>' < /O-t,/ MS

'.-77

366

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC.

I

asistent.

s

-------W

367

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER

I

superior

s

' ■

--

j

368

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIR. EXECUTIV ADJ. Grad II

I

s

■stv-

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesion ata

Nivel Studii

conducere

execuție

conducere

execuție

369

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

SEF SERVICIU Grad II

I

S

370

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

I

superior

S

371

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

I

superior

s

372

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

I

superior

s

373

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

I

superior

s

374

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

I

superior

s

375

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

I

superior

s

376

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

I

superior

s

377

COMPARTIMENT ACHIZIȚII BUNURI

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

I

superior

s

378

COMPARTIMENT ACHIZIȚII BUNURI

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

I

superior.

s

379

COMPARTIMENT ACHIZIȚII BUNURI

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

I

principal

s