Hotărârea nr. 503/2019

Hotãrârea nr. 503 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Extindere laborator de radiologie şi imagistică medicală, bloc operator şi scară evacuare exterioară din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești – faza DALI

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR.503

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere laborator de radiologie și imagistică medicală, bloc operator și scară evacuare exterioară din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești64 - faza DALI

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 633/27.11.2019 al domnului primar Adrian Florin Dobre, precum și Raportul de specialitate nr. 7304/27.11.2019 al Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin care se propune aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere laborator de radiologie și imagistică medicală, bloc operator și scară evacuare exterioară66 - faza DALI;

Având în vedere Raportul de Specialitate nr. 12766/27.11.2019 al Direcției Tehnic Investiții;

Ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.11.2019;

Având în vedere prevederile art. 42 alin. (1) lit. b din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

Ținând cont de prevederile art. 10 alin (4) din Hotărârea de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile art. 71 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

în temeiul articolului 129 alineat (1) coroborat cu dipozițiile articolului 139, alineat (1) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere laborator de radiologie și imagistică medicală, bloc operator și scară evacuare exterioară din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești” - faza DALI, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Spitalul de Pediatrie Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 noiembrie 2019.


Contrasemnează:

PREȘEDINTE 1)1 ȘEDINȚĂ, George Soiiin Niculae BOTEZ


p. SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA

Sef Serviciu
sos. BERCENJ 41, Bl. 108, Sc. 1, Ap.39, scct4,SScu'RESTI: email Jo


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Al INVESTIȚIEI


Valoarea totala a investiției cu T.V.A.

Valoare totala / lucrări de C+M

Valoarea investiției fara T.V.A.

Valoare totala / lucrări de C+M


12.542.581,47 lei / 5.925.587,47 lei


10.548.729,91 lei 7 4.979.484,88 lei


Eșalonarea investiției:

12 luni: 10.548.729,91 lei (fara T.V.A.)

Valoarea de investiție in EURO a fost stabilita conform cursului valutar inforEuro aferent lunii noiembrie 2019,1 EURO = 4,7577 RON).

Costul total cu investiția de baza este de 9.337.927,60 lei (fara TVA).

Costul cu investiția de baza se compune din:

4.898.987,50 lei

1.765.300,00 lei

2.658.390,10 lei


  • - costuri pentru construcții si instalații:

  • - costuri pentru montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale:

  • - costuri pentru dotări:

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI (LUNI)

  • - Organizare de șantier: 1 luna

  • - Execuția propriu-zisa (extindere lab. imagistica, si bloc operator, realizare scara exterioara de evacuare): 12 luni

Recepție la terminarea lucrărilor, probe reglaj, instruire personal: conform HG 444/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 273/1994.

Eșalonarea costurilor coroborat cu graficul de realizare a investiției


Luni

12

Luna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Organizare de șantier

Execuția propriu-zisa (extindere lab. imagistica, si bloc operator, realizare scara exterioara de evacuare)

Asistenta tehnica pe perioada de execuție

sos. BERCENI41, Bl. 108. Sc. 1. Ap.39, sect.4, BUCUREȘTI; enTah: rone5cu-.y@ggill.com ' «Tf,-. ‘-ț.!   \ *

-----------------------------------------------------------------}     .(ga—u», <». 5


(8) ANEXE:

______8.1. Deviz general__

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

EXTINDERE LABORATOR DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA, BLOC OPERATOR SI SCARA EVACUARE EXTERIOARA

DIN CADRUL SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

5.500,00

1.045,00

6.545,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

10.000,00

1.900,00

11.900,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

45.000,00

8.550,00

53.550,00

TOTAL CAPITOL 1

60.500,00

11.495,00

71.995,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

12.000,00

2.280,00

14.280,00

3.1.1

Studii de teren

12.000,00

2.280,00

14.280,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

6,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

4.800,00

912,00

5.712,00

3.3

Expertizare tehnică

16.000,00

3.040,00

19.040,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

8.500,00

1.615,00

10.115,00

3.5

Proiectare

101.500,00

19.285,00

120.785,00

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

4.000,00

760,00

4.760,00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

12.500,00

2.375,00

14.875,00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

75.000,00

14.250,00

89.250,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

4.180,00

26.180,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (9.5%*1.2,

1.3,1.4,2, 3.5, 3.8, 4)

766.874,31

145.706,12

' • *• >>.

912.580,43

* ”•         /l" /•

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

12.605,00

2.394,95

'     ■ 714.999,95

TOTAL CAPITOL 5

884.001,02

157.553,07

-  ■'1.041.554,09

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.500

1.235

7.735

6.2

Probe tehnologice și teste

9.000

1.710

10.710

TOTAL CAPITOL 6

15.500

2.945

18.445

TOTAL GENERAL

10.548.729,91

1.993.851,56

12.542.581,47

Din care C+M (1.2,1.3, 2, 4.1, 4.2 și 5.1.1)

4.979.484,88

946.102,13

5.925.587,00

curs InfoEuro       1 euro =    RON    4,7765