Hotărârea nr. 502/2019

Hotãrârea nr. 502 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Ploieşti pe anul 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nn 502 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Ploiești pe anul 2019

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 635/27.11.2019 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, precum și Raportul de specialitate nr.3 88/26.11.2019 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2019;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.11.2019;

Având în vedere:

  • -  prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 Legea bugetului de stat pe anul 2019;

  • -  prevederile art. 19 și art. 49, din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. 4, lit. a și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2019, conform Anexei nr. 1 și a notelor de fundamentare aferente.

Art. 2 Se rectifică în mod corespunzător bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești conform notei de fundamentare Nr.DG21102/26.11.2019 și a bugetului de venituri și cheltuieli anexat.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ANEXAI 6 4 HCC Hh . 5O2/eo/0

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 - VENITURI

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 449/13.11,201

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

444,873.19

-240.00

444,633.19

1

VENITURI -TOTAL

0001

444,873.19

-240.00

444,633.19

2

VENITURI PROPRH

0101

373,374.95

-240.00

373,134.95

3

I. VENITURI CURENTE

0002

424,737.00

-240.00

424,497.00

4

A. VENITURI FISCALE

0003

383,393.00

0.00

383,393.00

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

227,215.00

0.00

227,215.00

6

Al.l. IMPOZIT

PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

6,256.00

0.00

6,256.00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

6,256.00

0.00

6,256.00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

6,256.00

6,256.00

9

A1.2. IMPOZIT

PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN

0006

219,624.00

0.00

219,624.00

10

IMPOZIT PE

VENIT

0302

900.00

0.00

900.00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900.00

900.00

12

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

218,724.00

0.00

218,724.00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

208,724.00

208,724.00
14

Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJ PH

040205

10,000.00

10,000.00

15

Al .3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1,335.00

0.00

1,335.00

16

PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

0502

1,335.00

0.00

1,335.00

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1,335.00

1,335.00

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0009

81,121.00

0.00

81,121.00

19

IMPOZITE SI

TAXE PE

PROPRIETATE

0702

81,121.00

0.00

81,121.00

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

66,000.00

0.00

66,000.00

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

16,000.00

16,000.00

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

50,000.00

50,000.00

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

11,021.00

0.00

11,021.00

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4,500.00

4,500.00

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6,500.00

6,500.00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

21.00

21.00

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4,100.00

4,100.00

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

75,057.00

0.00

75,057.00

30

SUME

DEFALCATE DIN

T.V.A.

1102

53,680.00

0.00

53,680.00
32

Sume defalcate din T.V.Aptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

19,137.00

19,137.00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

29,025.00

29,025.00

38

Sume defalcate din T.V.A ptr.finantarea invatamantului particular

110209

5,518.00

5,518.00

39

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

0.00

0.00

0.00

40

Taxe hoteliere

120207

0.00

41

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1502

105.00

0.00

105.00

42

Impozit pe spectacole

150201

105.00

105.00

44

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DEACTIVITATI

1602

21,272.00

0.00

21,272.00

45

Impozit pe mijloacele de transport

160202

16,945.00

0.00

16,945.00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

10,445.00

10,445.00

47

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

6,500.00

6,500.00
48

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

4,247.00

4,247.00

49

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

80.00

80.00

50

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0.00

0.00

0.00

51

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0.00

0.00

0.00

52

Alte impozite si taxe

180250

0.00

53

C. VENITURI NEFISCALE

0012

41,344.00

-240.00

41,104.00

54

CI.

VENITURI

DIN PROPRIETA TE

0013

13,339.00

0.00

13,339.00

55

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

13,339.00

0.00

13,339.00

58

Venituri din concesiuni si închirieri

30020530

12,000.00

12,000.00

59

Venituri din dividende

300208

1,339.00

1,339.00

63

C2.

VÂNZĂRI

DE BUNURI SI SERVICII

0014

28,005.00

-240.00

27,765.00

64

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

11,472.00

-240.00

11,232.00

65

Venituri din prestări de servicii

330208

11,161.00

-240.00

10,921.00

67

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

61.00

61.00
70

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

0.00

71

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

250.00

250.00

72

VENITURI DIN

TAXE ADMINISTRATIV E, ELIBERĂRI

PERMISE

3402

24.00

0.00

24.00

73

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

0.00

74

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

24.00

24.00

75

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

3502

15,300.00

0.00

15,300.00

76

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

15,300.00

15,300.00

79

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

0.00

80

DIVERSE

VENITURI

3602

1,209.00

0.00

1,209.00

81

Venituri din prescripție extinctiva

360201

0.00

83

Taxe speciale

360206

750.00

750.00

84

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

85

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

33.00

33.00

86

Taxa reabilitare termica

360223

345.00

345.00

87

contribuția asociații de proprietari

360231
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

417,223.50

-212.00

417,011.50

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

42,928.39

-880.00

42,048.39

Cheltuieli de personal

10

29,500.00

-1,000.00

28,500.00

Bunuri si servicii

1 20

3,972.59

120.00

4,092.59

Alte transferuri

55,18

1.04

1.04

cheltuieli cf ctr ,1/20 R.A.S.P

8,501.00

8,501.00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

19.20

19.20

Alte cheltuieli

59

958.00

958.00

Sume aferente persoanelor cu handicap

59.40

240.00

240.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-263.44

-263.44

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

43,852.08

1,108.38

44,960.46

Bunuri si servicii - din care:

20

350.00

-120.00

230.00

Bunuri si servicii (alegeri)

20

350.00

-120.00

230.00

Fonduri de rezerva

50

29.23

-21.62

7.61

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

3,510.00

3,510.00

Rambursări de credite - total din care:

81

39,973.00

1,250.00

41,223.00

Rambursare credit B.C.R.

13,970.00

13,970.00

Rambursare credit B.R.D.

14,244.00

14,244.00

Rambursare credit C.E.C.

4,944.00

4,944.00

Rambursare credit EXIM

6,815.00

1,250.00

8,065.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-10.15

-10.15

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8,391.20

250.00

8,641.20

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1.00

1.00

Dobânzi

30

8,390.20

250.00

8,640.20

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

19,186.00

195.00

19,381.00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

26.00

0.00

26.00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

26.00

26.00

Politia Locala - total din care:

19,160.00

195.00

19,355.00

Cheltuieli de personal

10

18,370.00

166.00

18,536.00

Bunuri si servicii

20~~1

790.00

29.00

819.00INVATAMINT

6502

27,169.74

-7.00

27,162.74

v iieîiLiicii uc pui suinii-

10

1 539.00

0.00

1 539.00

Transi ■ort profesori

593.00

593.00

■ 11hiii ■ i-■ |• li mm vi ri*.. l

396.00

396.00

Cheltuieli de personal -Centrul de Excelenta

550.00

550.00

Bunuri si servicii -ari 104,alin

(2) litera b-d din Legea educației naționale nr. 1/2011

20

16,138.50

16,138.50reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat-Primarie

20

1,315.00

-2.00

1,313.00

Transferuri către instituții publice

51

50.00

50.00

r manta rea in vârâm anru.ui particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de

«i... -----:.i~.

55

5,583.00

5,583.00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55,18

142.02

142.02

Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art. 1 alin c.

57

1,164.50

1,164.50

Stimulent educațional legea

248/2015[ ASSC)

57

5.00

-5.00

0.00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1,400.00

1,400.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-167.28

-167.28

SANATATE

6602

12,100.00

-245.00

11,855.00

Cheltuieli de personal -asistenta medicala comunitaraAS SC

10

10,960.00

-240.00

10,720.00

Bunuri si servicii

20

163.00

5.00

168.00

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

163.00

5.00

168.00

Transferuri către instituții publice

51

887.00

0.00

887.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

80.00

80.00

Spitalul Municipal Ploiești

807.00

807.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30.00

30.00

Alte transferuri curente interne

55.18

111.93

111.93

Alte cheltuieli (Centrul de Transfuzie)

57

60.00

-10.00

50.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-111.93

-111.93

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

55,862.76

-449.00

55,413.76

Bunuri si servicii - total- din

care:

20

2,280.49

34.00

2,314.49

iluminat ornamental

1,081.00

1,081.00

spectacole artificii

40.00

40.00

acțiuni culturale

502.50

502.50

bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

656.99

34.00

690.99

Transferuri către instituții publice, din care:

51

53,264.20

-573.00

52,691.20

Casa de Cultura

1,448.20

1,448.20Teatrul "Toma Caragiu"

13,800.00

-273.00

13,527.00

Filarmonica "Paul

Constantinescu"

12,559.00

-300.00

12,259.00

Club Sportiv Municipal

15,565.00

15,565.00

Administra] ia Parcului C-tin Stere

9,892.00

9,892.00

Susținerea cultelor

59

350.00

90.00

440.00

Alte transferuri curente interne

55.18

18.37

18.37

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-50.30

-50.30ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

80,093.55

226.00

80,319.55

Cheltuieli de personal - total din care:

10

38,116.00

-459.50

37,656.50

Asistenta sociala in caz de invaliditate

16,203.00

-207.00

15,996.00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

12,082.00

-50.00

12,032.00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

735.00

-17.00

718.00

Crese

7,581.00

-155.50

7,425.50

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1,515.00

-30.00

1,485.00

Bunuri si servicii - total din care:

20

5,946.48

-172.00

5,774.48

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

146.00

8.00

154.00

Bunuri si servicii crese

402.50

18.00

420.50

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2,724.00

-168.00

2,556.00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1,757.00

3.00

1,760.00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

521.00

-35.00

486.00

Ajutoare pentru incalzire locuinței taxe poștale)

3.00

3.00

reparații crese (pmp)

39.00

2.00

41.00

Legea 350/2005

60.00

60.00

Alte transferuri curente interne

55,18

293.98

293.98

Asistenta sociala- total din care:

57

35,771.00

872.00

36,643.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

26,846.00

900.00

27,746.00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

3,420.00

3,420.00

Ajutoare pentru incalzirea locuințelor

125.00

7.00

132.00

Asistenta sociale asigurata de

Administrația Servciciilor

Sociale Comunitare

5,380.00

-35.00

5,345.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate ,din care pentru:

59.40

564.50

-14.50

550.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

400.00

400.00

Activitatea proprie Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

30.00

-10.00

20.00

Cantina sociala

5.00

-3.00

2.00Centrul Crese

124.50

-0.50

124.00

Căminul de batrani

5.00

-1.00

4.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-304.43

-304.43

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

43,186.40

-326.00

42,860.40

Cheltuieli de personal

Serviciul Public Finanțe Locale

10

14,171.00

-176.00

13,995.00

Bunuri si servicii- total din care:

20

28,900.00

-150.00

28,750.00

Bunuri si servicii -Serviciul public Finanțe

1,530.00

1,530.00

Alte cheltuieli - total din care:

27,370.00

-150.00

27,220.00

iluminat public

06

8,181.00

8,181.00

întreținere ceasuri publice

34.00

34.00

Reparații curente(fond imobiliar)

414.00

414.00

prestări servicii SGU PI.

18,741.00

-150.00

18,591.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate- SPFL

59.40

116.00

116.00

Alte transferuri curente interne

55,18

5.12

5.12

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-5.72

-5.72PROTECȚIA MEDIULUI

7402

28,156.90

0.00

28,156.90

Bunuri si servicii -total din

care:

20

28,374.00

0.00

28,374.00

Salubritate -total din care:

26,368.00

0.00

26,368.00

Salubritate cai publice si dezajiezire

20,264.00

20,264.00

Dezinsectie,dezinfectie,deratiz

are

4,340.00

4,340.00

Colectare, transport si neutralizare cadavre

415.00

415.00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1,349.00

1,349.00

apa meteo

1.335.00

1,335.00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP-Rampa Teleajen

671.00

671.00

Alte tansferuri

55,18

0.00

0.00

Plăti efectuate in anul precedent recuperate in anul curent

85

-217.10

-217.10

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

8,397.80

0.00

8,397.80

Subvenții-

40

8,397.80

8,397.80


TRANSPORTURI

8402

47,898.68

-84.38

47,814.30

Bunuri si servicii - din care:

20

2,863.38

-84.38

2,779.00

reparații curente străzi

2,000.00

2,000.00Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

629.00

150.00

779.00

Alte transferuri curente interne

55,18

234.38

-234.38

0.00

Subventii/gratuitati (S.C.

Transport Calatori Express SA)

40

39,465.29

-685.00

38,780.29

TVA

7,445.00

685.00

8,130.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-1,874.99

-1,874.99
1

VENITURILE SECȚIUNII

DE FUNCȚIONARE

417,223.50

-212.00

417,011.50

2

I. VENITURI CURENTE

0002

416,980.50

-212.00

416,768.50

3

A. VENITURI FISCALE

0003

383,393.00

0.00

383,393.00

4

Al.

IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL

0004

227,215.00

0.00

227,215.00

5

Al.l. IMPOZIT

PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

6,256.00

0.00

6,256.00

6

IMPOZIT PE PROFIT

0102

6.256.00

0.00

6,256.00

7

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

6,256.00

6,256.00

8

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

219,624.00

0.00

219,624.00

9

IMPOZIT PE

VENIT

0302

900.00

0.00

900.00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900.00

900.00

11

COTE SI SUME

DEFALCATE DIN

IMPOZITUL PE

VENIT

0402

218,724.00

0.00

218,724.00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

208,724.00

208,724.00

13

Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJPH

040205

10,000.00

10,000.00

14

A1.3. ALTE

IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1,335.00

0.00

1,335.00

15

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI

0502

1,335.00

0.00

1,335.00
16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1,335.00

1,335.00

17

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0009

81,121.00

0.00

81,121.00

18

IMPOZITE SI

TAXE PE PROPRIETATE

0702

81,121.00

0.00

81,121.00

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

66,000.00

0.00

66,000.00

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

16,000.00

16,000.00

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

50,000.00

50,000.00

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

11,021.00

0.00

11,021.00

23

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4,500.00

4,500.00

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6,500.00

6,500.00

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

21.00

21.00

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4,100.00

4,100.00

28

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

75,057.00

0.00

75,057.00

29

SUME

DEFALCATE DIN

T.V.A

1102

53,680.00

0.00

53,680.00

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate Ia niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

19,137.00

19,137.00

34

Sume defalcate din

T.V.A ptr. drumuri

110205

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea cugetelor locale

110206

29,025.00

29,025.00
36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

5,518.00

5,518.00

37

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

0.00

0.00

0.00

38

Taxe hoteliere

120207

39

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1502

105.00

0.00

105.00

40

Impozit pe spectacole

150201

105.00

105.00

42

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DEACTIVITATI

1602

21,272.00

0.00

21,272.00

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

16,945.00

0.00

16,945.00

44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

10,445.00

10,445.00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

6,500.00

6,500.00

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

4,247.00

4,247.00

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

80.00

80.00

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

33,587.50

-212.00

33,375.50

52

CI.

VENITURI

DIN

PROPRIETA

TE

0013

13,339.00

0.00

13,339.00
53

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

13,339.00

0.00

13,339.00

56

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

12,000.00

12,000.00

57

Venituri din dividende

300208

1,339.00

1,339.00

59

VENITURI DIN

DOBÂNZI

3102

0.00

0.00

0.00

61

C2.

VÂNZĂRI

DE BUNURI SI SERVICII

0014

20,248.50

-212.00

20,036.50

62

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

11,472.00

-240.00

11,232.00

63

Venituri din prestări de servicii

330208

11,161.00

-240.00

10,921.00

65

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

61.00

61.00

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

250.00

250.00

70

VENITURI DIN

TAXE ADMINISTRATIV E, ELIBERĂRI

PERMISE

3402

24.00

0.00

24.00

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

0.00

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

24.00

24.00

73

AMENZI,

PENALITATI SI CONFISCĂRI

3502

15,300.00

0.00

15,300.00

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

15,300.00

15,300.00

77

Alte amenzi, oenalitati si confiscări

350250

78

DIVERSE

VENITURI

3602

864.00

0.00

864.00

79

Venituri din prescripție extintiva

360201

81

Taxe speciale

360206

750.00

750.00
82

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

33.00

33.00

84

Alte venituri

360250

81.00

81.00

85

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-7,411.50

28.00

-7,383.50

87

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-7,411.50

28.00

-7,383.50

97

IV. SUBVENȚII

0017

243.00

0.00

243.00

98

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

243.00

0.00

243.00

99

SUBVENȚII DE LA

BUGETUL DE

STAT

4202

243.00

0.00

243.00

100

B. Curente

0020

243.00

0.00

243.00

106

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

107

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

243.00

243.00

108

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE


27,649.69

-28.00   27,621.69

I. VENITURI CURENTE

0002

7,411.50

-28.00

7,383.50

C. VENITURI NEFISCALE

0012

7,411.50

-28.00

7,383.50

C2.

VÂNZĂRI

DE BUNURI SI SERVICII

0014

7,411.50

-28.00

7,383.50

DIVERSE VENITURI

3602

345.00

0.00

345.00

Taxa reabilitare termica

360223

345.00

345.00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

7,411.50

-28.00

7,383.50

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

7,411.50

-28.00

7,383.50

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

2,317.95

0.00

2,317.95

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

2,317.95

0.00

2,317.95

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

2,316.95

2,316.95

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1.00

1.00

IV. SUBVENȚII

0017

17,575.24

0.00

17,575.24

ii v r.! VI 1T17E

LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI

0018

8,804.24

0.00

8,804.24

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

8,804.24

0.00

8,804.24

A. De capital

0019

8,804.24

0.00

8,804.24

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

Subvenții de la BS pentru finanțarea echipamentelor medicale in sanatate

42021601

1,981.00

1,981.00

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

6,083.44

6,083.44

Subvenții de la BS proiecte UE

420269

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43023902

739.80

739.80

Fond social FSE

48.02.02

8,771.00

0.00

8,771.00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

8,771.00

8,771.00
JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLODEȘTI


BUGET LOCAL PE ANUL 2019   - CHELTUIELI -


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere conf. HCL 449/13.11.2019

Influente (+/-)

Prevederi rectificate

448,335.19

-240.0C

448 095.19

CHELTUIELI - TOTAL

5002

448,335.19

-240.00

448,095.19

A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUNI EXTERNE

5102

45,542.74

-880.00

44,662.74

Cheltuieli de personal (salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

29,500.00

-1,000.00

28,500.00

Bunuri si servicii (utilitari primărie, patrimoniu, urbanism. Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitării, asigurări obligatorii a locuințelor

20

3,972.59

120.00

4,092.59

cheltuieli cf. ctr.1/20 R.A.S.P

20

8,501.00

8,501.00

Alte transferuri

55,18

1.04

1.04

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

19.20

19.20

Proiecte finanțate prin FSE

58

2,589.00

2,589.00

Alte cheltuieli (cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59

958.00

958.00

. Sume aferente persoanrlor cu handicap neincadrate

59,40

240.00

240.00

Active nefinanciare

71

25.35

25.35

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

-263.44

-263.44

ALTE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

44,280.08

1,108.38

45,388.46

Bunuri si servicii (alegeri )

20

350.00

-120.00

230.00

Fonduri de rezerva

50

29.23

-21.62

7.61

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-functonare

51

3,510.00

3,510.00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-dezvoltare

51

0.00

0.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

428.00

428.00
Active nefinanciare

71

0.00

Rambursări de credite - total din care:

81

39,973.00

1,250.00

41,223.00

Rambursare credit Alpha Bank

0.00

Rambursare credit B.C.R.

13,970.00

13,970.00

Rambursare credit B.R.D.

14,244.00

14,244.00

Rambursare credit C.E.C.

4,944.00

4,944.00

Rambursare credit EXIM

6,815.00

1,250.00

8,065.00

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul c urent-functionare

85

-10.15

-10.15

TRA NZA CTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8,391.20

250.00

8,641.20

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1.00

1.00

Dobânzi

30

8,390.20

250.00

8,640.20

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

19,281.74

195.00

19,476.74

Protecția civila TOTAL-din care:

121.74

0.00

121.74

Bunuri si servicii (Protecția civila)

20

26.00

26.00

Active nefinanciare primărie

71

95.74

95.74

Politia Locala - total, din

care:

19,160.00

195.00

19,355.00

Cheltuieli de personal

10

18,370.00

166.00

18,536.00

Bunuri si servicii

20

790.00

29.00

819.00

Active nefînanciare (Protecția civila)

71

0.00

INVATAMINT

6502

30,514.95

-7.00

30,507.95

Cheltuieli de personal-TOTAL

10

1,539.00

0.00

1,539.00

Transport profesori

593.00

593.00

Cheltuieli de personal-

cf.HCL84/2016

396.00

396.00

Cheltuieli de personal- Centrul de excelenta

550.00

550.00

Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr. 1/2011;

20

16,138.50

16,138.50

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat -Primărie

20

1,315.00

-2.00

1,313.00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

50.00

50.00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.

55

5,583.00

5,583.00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55.18

142.02

142.02

Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unitarilor de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l aline.

57

1,164.50

1,164.50

Stimulent educațional legea 248/2015IASSC)

57

5.00

-5.00

0.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,107.00

3,107.00

Alte cheltuieli (burse scolare,actiuni cu caracter științific si cultural)

59

1,400.00

1,400.00

Active nefînanciare

71

223.21

223.21

. Active nefinanciare Lic.

Victor Slavescu

15.00

15.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-167.28

-167.28SANATATE

6602

15,451.00

-223.00

15,228.00

Cheltuieli de personal -asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

10,960.00

-240.00

10,720.00

L-MiiiU11 ? 1 >U| VICili -njUtl, Ulir

20

163.00

5.00

168.00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

163.00

5.00

168.00

Alte transferuri curente interne

55.18

111.93

111.93

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

887.00

0.00

887.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

80.00

80.00

Spitalul Municipal Ploiești

807.00

807.00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60.00

-10.00

50.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30.00

30.00

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

3,340.00

0.00

3,340.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

300.00

300.00

Spitalul Municipal Ploiești

3,040.00

3,040.00

Active nefinanciare Primărie

71

11.00

11.00

Active nefinanciare ASSC cabinete

71

22.00

22.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-111.93

-111.93

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

59,031.17

-499.00

58,532.17Bunuri si servicii -total, din

care:

20

2,280.49

34.00

2,314.49

Iluminat ornamental

1,081.00

1,081.00

Spectacole artificii

40.00

40.00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

656.99

34.00

690.99

Acțiuni culturale

502.50

502.50

Susținerea cultelor

59

350.00

90.00

440.00

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care;

51

53,264.20

-573.00

52,691.20

Casa de Cultura

1,448.20

1,448.20

Teatrul "Toma Caragiu"

13,800.00

-273.00

13,527.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

12,559.00

-300.00

12,259.00

Club Sportiv Municipal

15,565.00

15,565.00

Administrația Parcului C-tin

Stere

9,892.00

9,892.00

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care;

51

2,778.00

-50.00

2,728.00

Teatrul "Toma Caragiu"

75.00

-50.00

25.00

Filarmonica "Paul

Constantinescu"

287.00

287.00

Administrația Parcului C-tin Stere

2,416.00

2,416.00

Active nefinanciare

71

390.41

390.41

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-50.30

-50.30

Alte transferuri interne

55,18

18.371

18.37

Alte transferuri pentru investiții

55,13

4.20

4.20

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-4.20

-4.20

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

80,264.55

226.00

80,490.55

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

38,116.00

-459.50

37,656.50

Asistenta sociala in caz de invaliditate

16,203.00

-207.00

15,996.00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor

Sociale Comunitare

12,082.00

-50.00

12,032.00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

735.00

-17.00

718.00

Cheltuieli de personal Centrul

Crese

7,581.00

-155.50

7,425.50

Cheltuieli de personal

Căminul de batrani

1,515.00

-30.00

1,485.00

Bunuri si servicii - total, din

care:

20

5,652.50

-172.00

5,480.50

Reparații crese

39.00

2.00

41.00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

146.00

8.00

154.00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2,724.00

-168.00

2,556.00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1,757.00

3.00

1,760.00
Bunuri si servicii Căminul de batrani

521.00

-35.00

486.00

Ajutoare pentru încălzire locuințe (taxe poștalei

3.00

3.00

Bunuri si servicii crese

402.50

18.00

420.50

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si încurajarea participării active a cetățenilor la viata comunitarii, conformLegeii 350/2005

60.00

60.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care pentru:

59.40

564.50

-14.50

550.00

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

400.00

400.00

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor

Sociale Comunitare

30.00

-10.00

20.00

c) Cantina sociala

5.00

-3.00

2.00

d) Centrul Crese

124.50

-0.50

124.00

d) Căminul de batrani

5.00

-1.00

4.00

Alte transferuri interne

55,18

293.98

293.98

Asistenta sociala- total din

care:

57

35,771.00

872.00

36,643.00

Asistenta sociala în caz de invaliditate

26,846.00

900.00

27,746.00

Ajutoare pentru încălzire locuințe

125.00

7.00

132.00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

3,420.00

3,420.00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5,380.00

-35.00

5,345.00

Active nefinanciare - total din care:

71

171.00

0.00

171.00

Active nefinanciare primărie

40.00

40.00

Active nefinanciare Cantina sociala

0.00

Active nefinanciare Căminul de batrani

0.00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

131.00

131.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-304.43

-304.43LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

54,068.91

-326.00

53,742.91

Cheltuieli de personal

Serviciul Public Finanțe

Locale

10

14,171.00

-176.00

13,995.00

Bunuri si servicii- total din

care:

20

28,900.00

-150.00

28,750.00

Bunuri si servicii - Serviciul

Public Finanțe Locale

1,530.00

1,530.00

Bunuri si servicii - Primărie, din :

27,370.00

-150.00

27,220.00

Iluminat public

8,181.00

8,181.00

întreținere ceasuri publice

34.00

34.00Reparații curente fond imobiliar

414.00

414.00

Total prestări SGU

18,741.00

-150.00

18,591.00

Alte transferuri curente interne

55.18

5.12

5.12

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,009.00

3,009.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate_SPFL

59.40

116.00

116.00

Active nefinanciare Primărie

71

7,903.71

7,903.71

Alte transferuri pentru investiții

55.13

323.17

323.17

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-5.72

-5.72

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-353.37

-353.37PROTECȚIA MEDIULUI

7402

30,673.79

0.00

30,673.79

Bunuri si servicii -total din

care:

20

28,374.00

0.00

28,374.00

Salubritate - total, din care:

26,368.00

0.00

26,368.00

Salubritate cai publice si dezapezire

20,264.00

20,264.00

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare

4,340.00

4,340.00

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

415.00

415.00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1,349.00

1,349.00

Apa meteo

1,335.00

1,335.00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP-Rampa Teleajen

671.00

671.00

Alte transferuri pentru funcționare

55.18

0.00

Active nefinanciare

71

2,516.89

2,516.89

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-217.10

-217.10

Alte transferuri pentru

investiții

55.13

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0.00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

8,718.38

0.00

8,718.38Subvenții- dif de preț si tarif la en. termica livrata populației total, din care:

40

8,397.80

8,397.80

Subvenție

8,397.80

8,397.80

Suma aprobata conform HCL nr.421/21.12.2016 -recuperare diferente modificare preț combustibil

0.00

Active nefinanciare

71

320.58

320.58

TRANSPORTURI

8402

52,116.68

-84.38

52,032.30

Bunuri si servicii -total, din care:

20

2,629.00

150.00

2,T19.00

Reparații curente străzi

2,000.00

2,000.00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

629.00

150.00

779.00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.18

234.38

-234.38

0.00

Subvenții/ gratuitati (S.C.

Transport Calatori Express

S.A.)

40

39,465.29

-685.00

38,780.29

TVA

7 445.00

685.00

8.130.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

240.00

240.00

Active nefinanciare

71

3,978.00

3,978.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-1,874.99

-1,874.99

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

31,111.69

-28.00

31,083.69

A UTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

2,614.35

0.00

2,614.35

Proiecte finanțate prin FSE

58

2,589.00

2,589.00

Active nefinanciare

71

25.35

25.35

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

428.00

0.00

428.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

428.00

428.00

Active nefînanciare

71

0.00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

95.74

0.00

95.74

Active nefînanciare(Protectia civila)

71

95.74

95.74

Active nefînanciare(Politia

Locala)

0.00

INVATAMANT

6502

3.345.21

0.00

3,345.21

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,107.00

3,107.00

Active nefînanciare Victor Slavescu

71

15.00

15.00

Active nefinanciare

71

223.21

223.21SANATATE

6602

3,351.00

22.00

3,373.00

Active nefînanciare

71

11.00

11.00

Active ne 1 inaciare ASSC

r ratai nu-T.' * nni*iJi.nrj In»

71

22.00

22.00

Transferuri către instituții publice( finanțare secțiune de dezvoltare)-total, din care:

51

3,340.00

0.00

3,340.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

300.00

300.00

; Spitalul Municipal Ploiești

3,040.00

3,040.00

CULTURA, REC.REERESI

RELIGIE

6702

3,168.41

-50.00

3,118.41

Transferuri către instituții publice(finantare secțiunea de dezvoltare)-total, din care:

51

2,778.00

-50.00

2,728.00

TeatruPToma Caragiu"

75.001

-50.00

25.00

Filarmonica "Paul

Constantinescu"

287.00

287.00

CjjrsI de ciiîtiTfn

0 OII

Club Sportiv Municipal

0.00

Administrația Parcului C-tin Stere

2,416.00

2,416.00

Active nefinanciare

71

390.41

390.41

Alte transferuri pentru investiții

55,13

4.20

4.20

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-4.20

-4.20

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

2 516.89

0.00

2.516.89

Active nefînanciare

71

2,516.89

2,516.89

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

320.58

0.00

320.58

Active nefinanciare

71

320.58

320.58

TRANSPORTURI

8402

4,218.00

0.00

4,218.00

Active nefînanciare

71

3,978.00

3,978.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

240.00

240.00

ASIGURĂRI SI

ASISTENTA SOCIALA

6802

171.00

0.00

171.00

Active nefinanciare

71

171.00

0.00

171.00

Active nefînanciare primărie

40.00

40.00Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

131.00

131.00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

10,882.51

0.00

10,882.51

Active nefinanciare primărie

71

7,903.71

7,903.71

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,009.00

3,009.00

55,13

323.17

323.17

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-353.37

-353.37

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

0$ /J?NOTA DE FUNDAMENTARECapitolul 67.02-71 Cultura, Recreere si Religie

Unităților de cult li se acorda sprijin financiar sub forme de sume alocate din bugetul local, in condițiile legii, cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unifâtile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din Romania, a prevederilor Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de Guvern nr.82/2001, aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 1470/2002, precum si a Procedurii privind alocarea de sprijin financiar.

Prin adresa inregistrata la Municipiul Ploiești sub nr.23173/18.11.2019, conducerea Parohiei „Maica Precista” solicita sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de consolidare si restaurare a bisericii parohiale.

Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze a luat act de solicitarea parohiei si a propus alocarea sumei de 90,00 mii lei.

Acordarea, din bugetul local, de sprijin financiar unităților de cult reprezintă o cheltuiala bugetara.

Director Executiv, Mihaela IAMANDI


Director Executiv Adjunct, Madalma CRĂCIUNMUNICIPIUL PLOIEȘTI

g£:i69/&./l. •a>l9Notă de fundamentare
privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2019

în conformitate cu prevederile Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României (republicată);

Având în vedere prevederile HG nr. 485/09.07.2019 pentru stabilirea datei alegerilor pentru Președintele României din anul 2019 ;

Ținând cont de prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ (art.155, alin.2, lit.b , art 156 alin.l și alin.2);

Luând în considerare că prin HCL nr. 274 / 23.08.2019 a fost aprobată, pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2019, suma de 350 mii lei, execuția fiind la data de 30.10.2019 de 76 mii lei, iar facturile care vor veni pentru alegerile pentru Președintele României din anul 2019 vor fi în valoare de aproximativ 80 mii lei, estimăm că suma de 120 mii lei nu mai este necesară, fapt pentru care propunem ca suma alocată pentru organizarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2019 să fie diminuată cu 120 mii lei.


Nume, prenume    i     Funcția publică

a .Semnătura       I          Data

ELABORAT _       1

D1CK Daniela Valeria |         Consilier

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

/XbZ l 2^//. 20/3


Nr.


K'-'                         S ■*

APROBATEI p.Primar^'^ji?" Cristian MiKai GA

ViceDrimalNOTA DE FUNDAMENTARE
Municipiul Ploiești, in anul 2017, a organizat procedura de achiziție publica simplificata, pe loturi, privind atribuirea de acorduri-cadru de lucrări avand ca obiect. «Reparații curente la unitățile de invatamant preuniversitar din Municipiul Ploiești: Lot 1 - Colegii/Licee, Lot. 2 - Scoli si Lot 3 - Grădinițe si crese». In urma finalizării procedurii de achiziție publica s-au Încheiat 3 (trei) acorduri-cadru de lucrări.

In anul 2019, pentru decontarea lucrărilor de reparații curente la unitati de invatamant (inclusiv crese) a fost, alocata suma de 1.354.000 lei, distribuita astfel:

  • -  capitol 65.02, subcapitol 03.01 (grădinițe) suma de 210.000,00 lei;

  • -  capitol 65.02, subcapitol 04.01 (scoli) suma de 635.000,00 lei;

  • -  capitol 65.02, subcapitol 04.02 (licee) suma de 470.000,00 lei;

  • -  capitol 68.11, subcapitol 20.02 (crese) suma de 39.000,00 lei.

Conform prevederilor art.129, alin.4, lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local aproba, virările de credite.

Ținând cont de valorile contractelor subsecvente de lucrări Încheiate pentru anul 2019 si de plata facturilor lucrărilor de reparații curente efectuate se propune următoarele virări de credite:

  • - capitol 65.02, subcapitol 04.01 (scoli) se diminuează cu suma de 7.582 lei de la 635.000,00 lei la 627.418,00 Iei;

  • - capitol 65.02, subcapitol 04.02 (licee) se majoreza cu suma de 682,00 lei de la 470.000 lei la 470.682,00 lei; *

-capitol 68.11, subcapitol 20.02 (crese) se majoreaza cu suma de 2.000 lei, de la 39.000,00 lei ia 41.000,00 lei;

-capitol 65.02, subcapitol 03.01 (grădinițe) se majoreaza cu suma de 4.900 lei de la 210.000 lei la 214.900,00 lei.

Director Executiv,


Mihaela IAMANDIDirector Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN

d/M ic—-

Sef serviciu, Carmen NITU

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

Nr. 1208 din data 13.10.2019PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI ALOCAT OBIECTIVULUI „PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST” PE ANUL 2019

Având in vedere posibilitățile financiare ale Municipiului Ploiești, a fost alocata suma de 657,00 mii lei cu TVA la Titlul II - Cheltuieli cu bunuri si servicii - pentru obiectivul “PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST”, aprobata prin HCL nr. 372/27.09.2019. Ținând cont de facturile de energie electrica de valori mari, se propune majorarea bugetului la articolul 20.01 aliniatul 03 -încălzit, iluminat si forța motrica, cu suma de 34,00 de mii lei cu TVA, ajungandu-se la valoarea de 691,00 mii lei cu TVA.

Bugetul rectificat se va prezenta astfel:                                              -mii lei-

DENUMIREA INDICATORILOR

BUGET

HCLNR. 372/ 27.09.2019

Execuție bugetara la data de 12.11.2019

Facturi neachitate si lucrări executate si nefacturate

Influențe trimestrul

IV

(+/-)

Prevede re finală

Cod indicator

Denumire / tip cheltuieli

Suma

Procent

(%)

20.01.01

Furnituri de birou

5,00

3,63

72,60

0,00

- 1,37

3,63

20.01.02

Materiale pentru curățenie

15,00

14,99

99,93

0,00

+ 1,37

16,37

20.01.03

încălzit, iluminat și forța motrică

348,00

334,85

96,22

46,25

+ 34,00

382,00

20.01.04

Apa, canal și salubritate

3,00

2,25

75,00

0,00

0,00

3,00

20.01.05

Carburanți și lubrifianți

62,00

36,17

58,34

4,56

-17,50

44,50

20.01.06

Piese de schimb

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

5,00

0,86

17,20

4,14

0,00

5,00 ,

20.01.30

150,00

95,47

63,64

47.29

15,00

167,50

20.05.30

Alte obiecte de inventar

45,00

15.97

35,49

12,62

4,06

46,56

20.14

Protecția muncii

20,00

0

0,00

15,95

0,00

20,00

20.30.03

Prime de asigurare non-viață

3,00

1,43

47,66

0

-1,56

1,44

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.00

0,46

46,00

0

0,00

1,00

TOTAL:

657,00

506,08

75,24

130,81

+34,00

691,00

20.01.01 - Furnituri de birou: diminuarea sumei cu 1,37 mii lei;

20.01.02 - Materiale pentru curățenie: se majoreaza cu suma de 1,37 mii lei, bani ce vor fi folosiți pentru achiziționarea de produse de curățenie (detergent pardoseli, detergent curatare


wc, curatare chiuvete, săpun lichid, prosoape pliate, etc.) pentru grupuril posturile de paza si birouri;

20.01.03 - încălzit, iluminat si forța motrica: iluminat ambiental, poh grupuri de pompare apa, chiller patinoar, grup pompare instalație de irigații..

Suma prevăzută inițial: 25 mii lei /luna x 12 luni = 300,00 mii lei/an;       e °/eșt»

Suma prevăzută la data de 27.09.2019: 348,00 mii lei

Consumul real in perioada 01 .01 .2019 - 30.09.2019 a fost in cuantum de 359,03 mii lei;

Consumul estimat pentru lunile noiembrie si decembrie este de 80 mii lei;

De plătit: 1) factura nr. 9501820396/06.10.2019 (APMPV nr. 1111/17.10.2019) aferenta perioadei 01.09.2019-31.09.2019 in cuantum de 24.171,46 lei;

2) factura nr. 9504494225/01.11.2019 (APMPV nr.1204/13.11.2019) aferenta perioadei 01.10.2019-31.10.2019 in cuantum de 22.084,17 lei.

Suma necesara prin rectificare bugetara: 34 mii lei.

  • •  20.01.05 - Carburanți și lubrifianți: se diminuaza suma cu 17,5 mii lei;

  • •  20.01.30 - Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare: se majoreaza cu suma de 15,00 mii lei necesari pentru achiziția de cherestea, vopsea, grund, ciment, prelungitoare, discuri abrazive, spirale, plase pentru terenurile de tenis, cuie, șuruburi, piulițe, bazin wc, racord frexibil wc, conexpand, dibluri si a altor materiale de intretinere necesare organizării evenimentului "Orășelul Copiilor".

•  20.05.30 - Alte obiecte de inventar: se majoreaza cu suma de 4,06 mii lei necesari pentru

achiziția de urgenta a 13 stingatoare pentru înlocuirea celor vechi, deoarece acestea nu mai corespund din pune de vedere tehnic, achiziția unei mașini de spalat sub presiune si a altor obicte de inventar ce vor fi folosite la organizarea evenimentelor desfășurate cu ocazia sărbătorilor de iama.

•  20.30.03 - Prime de asigurare non-viață: se diminuează cu suma de 1,56 mii lei.

Cheltuielile aferente salarizării personalului intra in grija SERVICIULUI RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV.

Sumele prevăzute in prezenta propunere sunt cu T.V.A.

întocmit:

Radu Elena - AdeJina

Sef Serviciu Administrare Parc Municipal Ploiești Vest,


S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751. Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro;

Nr.DC^02/26Wta

tc * ' , i

Aprdhăt,--;^^

Adrian Florin Dobre

Către : Primăria Ploiești


Direcția Economică

A

In atenția : Doamnei director executiv Nicoleta Crăciunoiu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, al SC Transport Călători Express SA Ploiești pentru anul 2019

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanțele publice locale modificată și completată și Legii Bugetului de Stat pentru anul 2019 nr. 50/ 15.03.2019, se propune o rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești cu suma de -559 mii lei la capitolul „Subvenții, conform prevederilor legale în vigoare”, realizându-se astfel armonizarea cu bugetul local, conform HCL nr.449/13.11.2019.

Având în vedere cele prezentate mai sus, subvenția totală aprobată pentru anul 2019 în sumă de 44.775,29 mii lei, se va aloca pentru:

-transport persoane cu dizabilități: 5.310 mii lei;

-transport pensionari, elevi, studenți, cetățeni de onoare, etc: 39.465,29 mii lei.

Sumele propuse pentru rectificat sunt conform anexelor 1 și 2 la Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2019 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

I.VENITURI TOTALE:

Acest indicator rămâne nemodificat.

l.Veniturile totale din exploatare - anexa nr.2:

-la rd. 3 pct.a). Venituri din producția vândută se rectifica în plus cu suma de 469,75 mii lei;

-la rd.9 pct.c). Venituri din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, se rectifică în minus cu suma de -469,75 mii lei, subvenție fără TVA, de la bugetul local al Municipiului Ploiești pentru acoperirea subvenției pentru transportul

-categoriilor sociale defavorizate: pensionari și persoane fără venituri, veterani, luptători în revoluție, cetățeni de onoare, elevi cu domiciliul în municipiul Ploiești,


-la rd.10 pct.c). 1.1 Subvenții conform prevederilor legale în minus cu suma de -559 mii lei, subvenție cu TVA, de la bugetul local i

II.CHELTUIELI TOTALE:

Nu se rectifică.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2019, conform art.10 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 este prezentat în anexa nr.l și 2 la prezenta notă de fundamentare respectiv:

- Anexa nr.l - Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019;

-Anexa nr.2 -Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;

Pentru buna funcționare a serviciului de transport public local, conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, respectiv pentru continuarea activității societății, in condiții normale, fără blocaje, se impun măsuri urgente, intrucat trebuie achitate datoriile către salariati, respectiv diferența de salariu din luna octombrie, care avea termen de plata 15.11.2019 .

Astfel, vă solicităm ca din diferența bugetată neutilizată de 3.685,29 mii lei reprezentând Subventii/gratuitati SC TCE, sa transferați suma de 685,29 mii lei la subcapitolul TVA, sumă reprezentând regularizare TVA aferentă anului 2010, conform titlului executoriu (decizia 26/ 2019 a Curții de Apel Ploiești), pentru a fi virata in contul SC TCE SA Ploiești, urmând ca restul de suma bugetată de 3.000 mii lei să acopere diferența de tarif si gratuitati până la finele anului 2019, după cum urmează:

mii lei

Buget aprobat (HCL TCE nr. 406/2019 și

HCL PMP

nr.449/2019)

încasări

Diferență buget neutilizat

Necesar până la 31.12.2019

Diferența de suplimentat/ transferat

Total:      46.910,29

din care:

43.225,0

3.685,29

3.685,29

0

subvenții: 39.465,29

35.780,0

3.685,29

3.000,00

-685,29

35.480,0 subvenții

300,0 plată executor judecătoresc

TVA:     7.445,00

7.445,0

685,29

685,29

Față de cele prezentate propunem spre analiză și avizare în regim de urgență nota de fundamentare privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, al SC Transport Călători Express SA Ploiești pentru arftil 2019, parte integrantă din rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Ploiești pe anul 2019.


Director Financiar, ec. Monica Tănase


S.C. Transport Câlâtori Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 024-4 543751 . Fax: 0244 513228, e-mail: offics@ratph.ro, www.ratph.ro

Anexa nr. 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

2018

2019

din care:

Aprobat

HCL

nr.

563/2018

Realizat

Aprobat, armonizat

Realizat

9 luni

Diferente de rectificat +/-

Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019

%

%

conform HG/Ordin comun HCL nr.406/ 2019

conf.

H.C.A.

TrimI

Trim II

Trim 111

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

7

X

8

9*

8/5*100

10=

8/6*100

11

12

13

14

I.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

73.368,0

70.892,0

81.623,00

51.861,0

81.623,00

115,1

100,0

20.406,00

20.635,00

20.378,00

20.204,00

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd.llb + rd. 12 + rd.

13 + rd. 14), din care:

2

73.368,0

70.892,0

81.623,00

51.861,0

81.623,00

115,1

100,0

20.406,00

20.635,00

20.378,00

20.204,00

a)

din producția vândută

(rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

36.393,0

31.215,0

43.149,39

23.889,0

469,75

43.619,14

139,7

101,1

10.575,00

10.625,00

10.325,00

12.094,14

al)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

31.303,0

25.553,0

37.449,39

19.830,0

469,75

37.919,14

148,4

101,3

9.150,00

9.200,00

8.900,00

10.669,14

a3)

din redevențe și chirii

6

a4)

alte venituri

7

5.090,0

5.662,0

5.700,00

4.059,0

5.700,00

100,7

100,0

1.425,00

1.425,00

1.425,00

1.425,00

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:

9

36.975,0

39.677,0

38.473,61

27.972,0

-469,75

38.003,86

95,8

98,8

9.831,00

10.010,00

10.053,00

,3'8.109,86

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

cl.l

subvenții cu TVA

44.001,0

47.215,0

45.784,29

33.286,0

-559,00

45.225,29

95,8

98,8

11.699,00

11.912,00

11.964,00

9.650.29

cl.2

subvenții fara TVA

36.975,0

39.677,0

38.473,61

27.972,0

-469,75

38.003,86

95,8

98,8

9.831,00

10.010,00

10.053,00

8,109.86

INDICATORI

Nr. rd.

2018

2019

din care:

Aprobat HCL nr.

563/2018

Realizat

Aprobat, armonizat

Realizat

9 luni

Diferente de rectificat +/-

Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019

%

%

conform HG/Ordin comun HCL nr.406/ 2019

conf.

H.C.A.

TrimI

TrimII

TrimlII

TrimlV

0

1

2

3

4

5

6

7

X

8

9= 8/5*100

10=

8/6*100

11

12

13

14

subvenții de la CLM cu TVA, din care:

38,218,0

41.512,0

40.024,29

29.097,0

-559,00

39.465,29

95,1

98,6

10.265,00

10.472,00

10.532,00

8.196,29

cl.3

TVA

6.102,0

6.628,0

6.390,68

4.646,0

-89,25

6.301,43

95,1

98,6

1.639,00

1.672,00

1.682,00

1.308,43

subvenții (compensare tarif pt. categorii defavorizate)

10

32.116,0

34.884,0

33.633,61

24.451,0

-469,75

33.163,86

95,1

98,6

8.626,00

8.800,00

8.850,00

6.887,86

subvenții de la ASSC cu TVA, din care:

5.359,0

5.347,0

5.310,0

3.986,0

5.310,00

99,3

100,0

1.321,00

1.327,00

1.319,00

1.343,00

cl.4

TVA

856,0

853,0

848,0

636,0

848,00

99,4

100,0

211,00

212,00

211,00

214,00

subvenții pt.persoane cu dizabilitați cf. Legii nr.448/2006

4.503,0

4.494,0

4.462,0

3.350,0

4.462,00

99,3

100,0

1.110,00

1.115,00

1.108,00

1.129,00

cl.5

subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești cu TVA, din care:

424,0

356,0

450,0

203,0

450,00

126,4

100,0

113,00

113,00

113,00

111,00

TVA

68,0

57,0

72,0

32,0

72,00

126,3

100,0

18,00

18,00

18,00

18,00

subvenții (compensare tarif pt.categorii defavorizate)

356,0

299,0

378,0

171,0

378,00

126,4

100,0

95,00

95,00

95,00

93,00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din

14

fl)

din amenzi și penalități

15

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd.

19), din care:

16

- active corporale

17

- active nccorporale

18

13)

din subvenții pentru investiții

19

xW

f4)

din valorificarea certificatelor

CO2

20

f5)

alte venituri

21

---

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

re.

a)

din imobilizări financiare

23
INDICATORI

Nr.

rd.

2018

2019

din care:

Aprobat

HCL

nr.

563/2018

Realizat

Aprobat, armonizat

Realizat

9 luni

Diferente de rectificat +/-

Propunere rectificare 2019 conform HCL, nr.449/2019

%

%

conform IIG/Ordin comun HCL nr.406/ 2019

conf.

H.C.A.

Trim I

Trim fi

Trim UI

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

7

X

8

9= 8/5*100

10-

8/6*100

11

12

13

14

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

73.368,0

75.974,0

81.623,0

59.725,0

81.623,0

107,4

100,0

19.992,0

20.265,0

20.498,0

20.868,0

1

Cheltuieli de exploatare

(rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:

30

73.368,0

75.974,0

81.623,0

59.725,0

81.623,0

107,4

100,0

19.992,0

20.265,0

20.498,0

20.868,0

A. Cheltuieli eu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

31

16.497,0

17.421,0

18.375,0

13.222,0

18.375,0

105,5

100,0

4.597,0

4.596,0

4.597,0

4.585,0

Al

Cheltuieli privind stocurile

(rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

32

13.177,0

13.849,0

14.473,0

10.301,0

14.473,0

104,5

100,0

3.619,0

3.619,0

3.619,0

3.616,0

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

9.031,0

10.055,0

10.528,0

7.556,0

10.528,0

104,7

100,0

2.633,0

2.633,0

2.633,0

2.629,0

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

1.371,0

1.687,0

1.750,0

1.268,0

1.750,0

103,7

100,0

438,0

438,0

438,0

436,0

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

7.432,0

8.121,0

8.500,0

6.118,0

8.500,0

104,7

100,0

2.125,0

2.125,0

2.125,0

2.125,0

b3)

alte cheltuieli materiale consumabile

36.1

228,0

247,0

278,0

170,0

278,0

112,6

100,0

70,0

70,0

70,0

68,0

o)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

105,0

112,0

125,0

120,0

125,0

111,6

100,0

31,0

31,0

31,0

32,0

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

3.981,0

3.624,0

3.760,0

2.615,0

3.760,0

103,8

100,0

940,0

940,0

940,0

940,0

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

60,0

58,0

60,0

10,0

60,0

103,4

100,0

15,0

15,0

15,0

15,0

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți

(rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

40

897,0

1.025,0

1.135,0

873,0

1.135,0

110,7

100,0

284,0

284,0

284,4

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

347,0

334,0

350,0

381,0

350,0

104,8

100,0

88,0

88,0

Z. •■. j' c 86-0

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

42

F;

UXX

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

/ ,x.

b2)

privat

44

■ »

Page 1

INDICATORI

Nr. rd.

2018

Aprobat

HCL

nr.

563/2018

Realizat

Aprobat, armonizat

Realizat

9 luni

conform HG/Ordin comun HCL nr.406/ 2019

conf.

H.C.A.

0

1

2

3

4

5

6

7

o)

prime de asigurare

45

550,0

691,0

785,0

492,0

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

46

2.423,0

2.547,0

2.767,0

2.048,0

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

287,0

361,0

450,0

370,0

bl)

cheltuieli privind consultanta juridică

49

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50

1,0

2,0

3,0

7,0

el)

cheltuieli de protocol, din care:

51

l,o

2,0

3,0

7,0

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch. de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 4 rd. 59 +rd. 61), din care:

57


2019

din care:

Diferente de rectificat +/-

Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019

%

%

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

X

8

9= 8/5*100

10= 8/6*100

11

12

13

14

785,0

113,6

100,0

196,0

196,0

196,0

197,0

2.767,0

108,6

100,0

694,0

693,0

694,0

686,0

450,0

124,7

100,0

113,0

113,0

113,0

111,0

3,0

150,0

100,0

1,0

1,0

1,0

3,0

150,0

100,0

1,0

1,0

1,0

i’/âț

FI t-£

-

.7INDICATORI

2018

2019

din care:

Nr.

rd.

Aprobat

HCL

nr.

563/2018

Aprobat, armonizat

Realizat

9 luni

Diferente de rectificat +/-

Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019

%

%

Realizat

conform HG/Ordin comun HCL nr.406/ 2019

conf.

H.C.A.

TrimI

Trim II

Trim III

Trim IV

2

3

4

5

6

7

X

8

9= 8/5*100

10= 8/6*100

11

12

13

14

dl)

ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate

58

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

59

d3)

- pentru cluburile sportive

60

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

11,0

12,0

15,0

10,0

15,0

125,0

100,0

4,0

4,0

4,0

3,0

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd.

66), din care:

64

-interna

65

-externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

110,0

108,0

115,0

80,0

115,0

106,5

100,0

29,0

29,0

29,0

28,0

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

12,0

12,0

15,0

79,0

15,0

125,0

100,0

4,0

4,0

4,0

3,0

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

1.483,0

1.237,0

1.354,0

1.028,0

1.354,0

109,5

100,0

339,0

339,0

339,0

337,0

il)

cheltuieli de asigurare și pază

70

550,0

462,0

501,0

573,0

501,0

108,4

100,0

125,0

125,0

125,0

126,0

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

95,0

25,0

104,0

49,0

104,0

416,0

100,0

26,0

26,0

o

•Mu

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

13,0

0,0

5,0

5,0

\y* ’?>

Wy?

, /• ’ '' ■ 5,0

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

-INDICATORI

Nr.

rd.

2018

2019

din care:

Aprobat

I1CL

nr.

563/2018

Realizat

Aprobat, armonizat

Realizat

9 luni

Diferente de rectificat +/-

Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019

%

%

conform HG/Ordin comun HCL nr.406/ 2019

conf.

H.C.A.

Trim I

Trim fi

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

7

X

8

9= 8/5*100

10= 8/6*100

11

12

13

14

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

JL

alte cheltuieli

78

519,0

815,0

815,0

474,0

815,0

100,0

100,0

204,0

204,0

204,0

203,0

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:

79

1.704,0

1.221,0

1.260,0

806,0

1.260,0

103,2

100,0

315,0

315,0

315,0

315,0

a)

eh. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

bunurilor publice și resursele minerale

81

5,0

5,0

5,0

3,0

5,0

100,0

100,0

2,0

3,0

o)

ch. cu taxa de licență

82

44,0

37,0

44,0

44,0

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

23,0

0,0

23,0

23,0

e)

ch. cu taxa de mediu

84

2,0

8,0

8,0

1,0

8,0

100,0

100,0

8,0

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

335,0

478,0

699,0

214,0

699,0

146,2

100,0

175,0

175,0

175,0

174,0

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

86

49.792,0

51.379,0

56.510,0

41.569,0

56.510,0

110,0

100,0

13.710,0

13.984,0

14.216,0

14.600,0

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)

87

48.197,0

49.735,0

54,769,0

40.274,0

54.769,0

110,1

100,0

13.277,0

13.551,0

13.778,0

14.163,0

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88

47.413,0

49.009,0

52.907,0

39.363,0

52.907,0

108,0

100,0

13.227,0

13.227,0

13.227,0

I

13,226,0

a) salarii de bază

89

27.056,0

26.327,0

26.796,0

20.284,0

26.796,0

101,8

100,0

6.699,0

6.699,0

6.699,0

6.699'X>

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

20.357,0

22.682,0

26.111,0

19.079,0

26.111,0

6.528,0

6.528,0

i

'Q

6.528,0 r-

' 'a

c) alte bonificații (conform CCM) -prime pensionari anticipate

91

A

----"—î—-
INDICATORI

Nr. rd.

2018

2019

din care:

Aprobat iicl nr. 563/2018

Realizat

Aprobat, annonizat

Realizat

9 luni

Diferente de rectificat +/-

Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019

%

%

conform HG/Ordin comun HCL nr.406/ 2019

conf.

H.C.A.

Trim I

TrimH

Trim III

Trim IV

2

3

4

5

6

7

X

8

9=

8/5*100

10=

8/6*100

11

12

13

14

d)cheltuieli cu salariile aferente personalului pe per. determinată

91,1

e)cheltuieli cu salariile personalului cf. HG1091/2014/hgl017/2015

91,2

f) plăti compensatorii 2018

91,3

C2

Bonusuri

(rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

784,0

726,0

1.862,0

911,0

0,0

1.862,0

256,5

100,0

50,0

324,0

551,0

937,0

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

250,0

199,0

200,0

191,0

200,0

100,5

100,0

50,0

50,0

50,0

50,0

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

419,0

412,0

410,0

270,0

410,0

99,5

100,0

274,0

136,0

b) tichete de masă;

96

115,0

115,0

1.252,0

450,0

1.252,0

1.088,7

100,0

0,0

0,0

501,0

751,0

c) vouchere de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

I R

aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

ța

VINDICATORI

Nr. rd.

2018

2019

din care:

Aprobat HCI.

nr.

563/2018

Aprobat, armonizat

Realizat

9 luni

Diferente de rectificat +/-

Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019

%

%

Realizat

conform IIG/Ordin comun HCL nr.406/ 2019

conf.

H.C.A.

TrimI

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

7

X

8

9=

8/5*100

1O=

8/6*100

11

12

13

14

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe dc conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:

104

527,0

530,0

539,0

400,0

539,0

101,7

100,0

132,0

132,0

137,0

138,0

a) pentru directori/directorat

105

345,0

345,0

357,0

264,0

357,0

103,5

100,0

86,0

86,0

92,0

93,0

- componenta fixă

106

- componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de administrațic/consiliul dc supraveghere, din care:

108

168,0

171,0

168,0

126,0

168,0

98,2

100,0

42,0

42,0

42,0

42,0

- componenta fixă

109

- componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

14,0

14,0

14,0

10,0

14,0

4,0

4,0,

3,0

3,0

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

1.068,0

1.114,0

1.202,0

895,0

1.202,0

107,9

100,0

301,0

301,0

301,0

299,0

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115

+ rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:

114

5.375,0

5.953,0

5.478,0

4.128,0

5.478,0

92,0

100,0

1.370,0

1.370,0

1.370,0

1.368,0

a)

cheltuieli cu majorări și penalități

(rd. 122 + rd. 123), din care:

115

687,0

1.293,0

690,0

528,0

690,0

53,4

100,0

173,0

173,0

173,0

171,0

- către bugetul general consolidat

116

- către alți creditori

117

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

X

.. XX. •

d)

alte cheltuieli

120

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

4.688,0

4.660,0

4.788,0

3.600,0

4.788,0

102,7

100,0

1.197,0

1.197,0

V, ■ fi?197,0

l 19), 0

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:

122

Q

. /

■e

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

INDICATORI

Nr.

rd.

2018

2019

din care:

Aprobat

HCL.

nr.

563/2018

Realizat

Aprobat, armonizat

Realizat

9 luni

Diferente de rectificat +/-

Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019

%

%

conform HG/Ordin comun HCL nr.406/ 2019

conf.

H.C.A.

TrimI

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

7

X

8

9= 8/5*100

10=

8/6*100

11

12

13

14

fl. 1)

participarea la profit a salariaților

124

fi. 2)

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

125

£2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

f2. 1)

din anularea provizioanelor (rd. 128+ rd. 129+ rd. 1 30), din care:

127

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:

131

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

' 3

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

;

o)

alte cheltuieli financiare

138

\ <ț

3

Cheltuieli extraordinare

139

\ 4

in

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)

140

0,0

-5.082,0

0,0

-7.864,0

0,0

414,0

370,0

-120,0

| venituri neimpozabile

141DEDICATORI

2018

2019

din care:

Nr. rd.

Aprobat

HCL

nr.

563/2018

Realizat

Aprobat, armonizat

Realizat

9 luni

Diferente de rectificat +/-

Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019

%

%

conform HG/Ordin comun HCL nr.406/ 2019

conf.

H.C.A.

TrimI

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

7

X

8

9=

8/5*100

10-

8/6*100

11

12

13

14

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)

144

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

b)

la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)

147

48.197,0

49.735,0

54.769,0

40.274,0

54.769,0

a)

sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, numai pentru personalul care intra sub incidența acestor reglementari;

148

b)

sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor dc natura salariala aferente reîntregirii acestora, pentru intregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/si a creșterii numărului de personal in anul 2017;

149

243,0

0,0

0,0

c)

sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale;

150

7.298,0

0,0

0,0

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

47.413,0

49.009,0

52.907,0

39.363,0

52.907,0

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

927,0

899,0

930,0

930,0

930,0

5

Nr. mediu de salariați

153

939,0

919,0

914,0

903,01

914,0


INDICATORI

Nr. rd.

2018

2019

din care:

Aprobat

HCL

nr.

563/2018

Realizat

Aprobat, armonizat

Realizat

9 luni

Diferente de rectificat +/-

Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019

%

%

conform HG/Ordin comun HCL nr.406/ 2019

conf.

H.C.A.

Trim I

TrimII

Trim III

Trim IV

1

2

3

4

5

6

7

X

8

9*

8/5*100

10=

8/6*100

11

12

13

14

Nr. mediu de salariați fără conducere

936,0

916,0

911,0

900,0

911,0

6

a)

(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd.

1531/12*1000

154

4.268,8

4.458,6

4.991,7

4.948,5

4.991,7

X

X

X

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

3.619,7

4.524,7

5.010,0

4.972,1

5.010,0

X

X

X

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)

156

78,1

77,1

89,3

57,4

89,3

X

X

X

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

X

X

X

o)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153

158

X

X

X

el)

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care

159

X

X

X

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

X

X

X

- preț mediu (p)

161

X

X

X

- valoare = QPF x p

162

X

X

X

- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2

163

X

X

X

1 .1

8

Plăți restante

164

3.216,0

3.908,0

3.900,0

7.295,0

3.900,0

9

Creanțe restante, din care:

165

3.000,0

486,0

500,0

490,0

500,0

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

——1

- de la operatori cu capital

167

—w

- de la bugetul de stat

168

-------P

ige 11--

X

X
INDICATORI

Nr. rd.

2018

2019

din care:

Aprobat

HCL

nr.

563/2018

Realizat

Aprobat, armonizat

Realizat

9 luni

Diferente de rectificat +/-

Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019

%

%

conform HG/Ordin comun HCL nr.406/ 2019

conf.

H.C.A.

TrimI

Trim II

Trim IU

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

7

X

8

9= 8/5*100

10=

8/6*100

11

12

13

14

- de la bugetul local

169

- de la alte entități

170

3.000,0

486,0

500,0

490,0

500,0

10

Credite pentru finanțarea activității curei ite (soldul rămas de ramtț irsa l

171Director Financi ec. Monica Tânt


Page 12
Anexa nr. 1


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2019INDICATORI_________________2__________

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) Venituri totale din exploatare, din care:

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, cu TVA

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, fără TVA

subvenții de la CLM cu TVA, din care:aprobat cf. HCL nr. 406/2019
81.623,00


100,00


83.500,00


85.350,00


102,30


45.784,29


38.473,61


-559,00


-469,7545.225,29


38.003,86


98,78


98,78


98,60


47.661,50


40.051,30


41.769,00


48.710,05


40.932,43


42.687,92


105(39

1INDICATORI

Nr.

rd.

BVC aprobat cf. HCL nr. 406/2019

Diferente de rectificat +/-

Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019

%

Estimări an

2020

Estimări an

2021

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

X

5

6 = 5/4

7

8

9

10

a.l

TVA

6.390,68

-89,25

6.301,43

98,60

6.669,00

6.815,72

105,83

102,20

subvenții (compensare tarif ptcategorii defavorizate)

3

33.633,61

-469,75

33.163,86

98,60

35.100,00

35.872,20

105,84

102,20

subvenții de la ASSC cu TVA, din care:

5.310,0

5.310,00

100,00

5.432,10

5.551,61

102,30

102,20

a.2

TVA

848,0

848,00

100,00

867,50

886,59

102,30

102,20

subvenții pt.persoane cu dizabilitați cf. Legii nr.448/2006

4.462,0

4.462,00

100,00

4.564,60

4.665,02

102,30

102,20

a.3

subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești cu TVA, din care:

450,0

450,00

100,00

460,40

470,53

102,31

102,20

TVA

72,0

72,00

100,00

73,70

75,30

102,36

102,17

subvenții (compensare tarif pt.categorii defavorizate)

378,0

378,00

100,00

386,70

395,21

102,30

102,20

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

81.623,0

81.623,0

100,0

83.500,0

85.350,0

104,6

= 102,2

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

81.623,0

81.623,0

100,0

83.500,0

85.350,0

102,3

102,2

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

18.375,0

18.375,0

100,0

18.769,0

19.183,0

102,1

102,2

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

1.260,0

1.260,0

100,0

1.289,0

1.317,0

102,3

102,2

cheltuieli cu personalul, din care:

11

56.510,0

56.510,0

100,0

57.839,0

59.111,0

102,4

102,2

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC aprobat cf.

HCL nr. 406/2019

Diferente de rectificat +/-

Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019

%

Estimări an

2020

Estimări an

2021

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

X

5

6 = 5/4

7

8

9

10

C.

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)

12

54.769,0

54.769,0

100,0

56.029,0

57.262,0

102,3

102,2

CI

ch. cu salariile

13

52.907,0

52.907,0

100,0

55.376,0

56.567,0

104,7

102,2

C2

bonusuri

14

1.862,0

1.862,0

100,0

653,0

695,0

35,1

106,4

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

539,0

539,0

100,0

551,0

563,0

102,2

102,2

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

1.202,0

1.202,0

100,0

1.259,0

1.286,0

104,7

102,1

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

5.478,0

5.478,0

100,0

5.603,0

5.739,0

102,3

102,4

2

Cheltuieli financiare

20

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0,0

0,0

0,0

0,0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

Eao.

3

V


INDICATORI


__2___

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi_______

Alte repartizări prevăzute de lege Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 2929


Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință_________________

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:
INDICATORI

Nr.

rd.

BVC aprobat cf. HCL nr.

406/2019

Diferente de rectificat +/-

Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019

%

Estimări an

2020

Estimări an

2021

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

X

5

6 = 5/4

7

8

9

10

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul ncrepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

2.624,0

2.624,0

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

A

2

Surse proprii

2.624,0

2.624,0

1.918,0

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC aprobat cf.

HCL nr. 406/2019

Diferente de rectificat +/-

Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019

%

Estimări an

2020

Estimări an

2021

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

X

5

6 = 5/4

7

8

9

10

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

712,0

712,0

432,0

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

930,0

930,0

930,0

920,0

2

Nr. mediu de salariați total

914,0

914,0

925,0

912,0

Nr. mediu de salariați fara conducere

49

911,0

911,0

922,0

909,0

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

4.991,7

4.991,7

100,0

5.040,1

5.225,2

101,0

103,7

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

5.010,0

5.010,0

100,0

5.058,6

5.244,4

101,0

103,7

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)

52

89,3

89,3

100,0

90,3

93,6

101,1

103,7

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

/v)

• • •>>INDICATORI

Nr.

rd.

BVC aprobat cf.

HCL nr.

406/2019

Diferente de rectificat +/-

Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019

%

Estimări an

2020

Estimări an

2021

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

X

5

6 = 5/4

7

8

9

10

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. I)xl000

55

1.000,0

1.000,0

1.000,0

1.000,0

9

Plăți restante

-

56

3.900,0

3.900,0

10

Creanțe restante

t

57

500,0

500,0
Șef sera BTV ec. Camelia Cercrfl