Hotărârea nr. 501/2019

Hotãrârea nr. 501 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiesti pe anul 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 501 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIEȘTI pe anul 2019

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând referatul de aprobare nr. 632/27.11.2019 al domnului primar Adrian-Florin Dobre și al consilierilor din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe, Andrei Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana și Zoia Staicu, precum și Raportul de Specialitate nr. 7278/26.11.2019 al Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2019;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 393/27.11.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul comisiei de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.11.2019;

în conformitate cu prevederile:

o Legii nr. 50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019;

o Legii nr. 47/2019 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;

o Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, art. 19 și 49;

în temeiul art. 129 alin. (4) lit. (a) și art. 139 alin. (3) lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2019, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Spitalul de Pediatrie Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 noiembrie 2019.


PRESEDIN George Sorin


Contrasemnează:

p. SECRETAR GENERAL, A Mihaela ZAHARIA

Șef Serviciu

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : Consiliul Local Ploiestl-Primaria Municipiului Ploiești

Membrii CA

Si^if^irrto^'Gheorghe ^^^rfescu Roxart^qAnrîreea ^bragpniir £anȚ?erț L ^îa"a


Instituția publică: SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

Formular: | 11/06 |

BUGETULPEANUL 2019 PROPUNERE DE RECTIFICARE


- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Buget aprobat

Buget realizat 31.10.2019

Influiente

BVC in urma rectificării

7-

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.17+43.10)

00.01

59058

36236

59058

I. VENITURI CURENTE

00.02

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

35

26

c

35

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

35

26

0

35

Venituri din concesiuni si inchirieri <cod 30.10.05.30)

30.10.05

35

26

c

35

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

36

26

c

35

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.1

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

24919

19449

0

24919

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21 +33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

23450

17980

0

23450

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

0

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

0

Contribuția elevilor si studenților pentru Internate, cămine si cantine

33.10.14

0

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare sl conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

0

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice sl sportive

33.10.19

0

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

20000

15561

0

20000

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

3100

2178

0

3100

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0

0

0

0

Alte venituri din prestări de servicii sl alte activitati

33.10.50

350

241

0

350

Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.32+36.10.50)

36.10

0

0

0

0

Alte venituri

36.10.50

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)

37.10

1469

1469

0

1469

Donații șl sponsorizări")

37.10.01

1469

1469

0

1469

Vărsămlnte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

37.10.03

-1469

0

0

-1469

Vărsămlnte din secțiunea de funcționare

37.10.04

1469

0

0

1469

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

40.10

10000

0

0

10000

Sume utilizate din excedentul anului precedent

40.10.15

10000

0

0

10000

Sume utilizate din excedentul anului precedent

40.10.15.02

10000

0

0

10000

Alte operațiuni financiare

41.10

3206

0

0

3206

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

41.10.06

3206

0

0

3206

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

20898

16761

0

20898

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.70)

42.10

518

518

0

518

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursablle (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020”")

42.10.70

518

518

0

518

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

(C0d43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31 la 43.10.33+43.10.35+ 43.10.36)

43.10

20380

16243

0

20380

Subvenții pentru Instituții publice

43.10.09

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

80

80

0

80

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

300

20

0

300

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

0

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salarlale

43.10.33

20000

16143

0

20000

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE]

59058

31214

0

59058

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

48771

31124

0

48771

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

46771

31124

0

46771

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

32457

24456

0

32457

Cheltuieli salarlale In bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

31307

23540

0

31307

mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat

Buget realizat 31.10.2019?

’BvCin urma

■3JretStaarii

Salarii de baza

10.01.01

2000C

1S9GP4

■/ f A.ifejt;

’i ’<           20000

Indemnizație de conducere

10.01.03

V'„?

X \    o

Spor de vechime

10.01.04

■rp

, o

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

500C

3824

/ *5000

Alte sporuri

10.01.06

300C

15.96

/ *> 3000

Ore suplimentare

10.01.07

V3' o

Fond de premii

10.01.08

273

a

% ..</    273

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

2000

1401

a

2000

Indemnizații plătite unor persoane din afara unltatii

10.01.12

7

5

0

7

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

indemnizație de hrana

10.01.17

1027

810

0

1027

Alte drepturi salarlale in bani

10.01.30

0

0

0

0

Cheltuieli salarlale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

500

396

0

500

Tichete de masa*|

10.02.01

0

0

0

0

Norme de hrana

10.02.02

0

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0

Vouchere de vacanță

10.02.06

500

396

0

500

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

650

520

0

650

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0

Fond de solidaritate

10.03.07

650

520

0

650

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

14174

6580

0

14174

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

3770

2478

250

4020

Furnituri de birou

20.01.01

60

26

0

60

Materiale pentru curățenie

20.01.02

200

153

50

250

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

450

238

0

450

Apa, canal si salubritate

20.01.04

130

93

0

130

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

20

13

0

20

Piese de schimb

20.01.06

50

5

0

50

Transport

20.01.07

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

60

30

0

60

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1800

1346

200

2000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1000

574

0

1000

Reparații curente

20.02

200

154

150

350

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

490

253

0

490

Hrana pentru oameni

20.03.01

490

253

0

490

Hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

8530

3272

-400

8130

Medicamente

20.04.01

6830

2165

-600

6230

Materiale sanitare

20.04.02

600

407

100

700

Reactivi

20.04.03

900

604

100

1000

Dezinfectând

20.04.04

200

96

0

200

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

824

208

0

824

Uniforme si echipament

20.05.01

200

62

0

200

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

200

42

0

200

Alte obiecte de inventar

20.05.30

424

104

0

424

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

80

66

0

80

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

80

66

0

80

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

0

Cerceta re-dezvoltare

20.10

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

10

0

0

10

Consultanta sl expertiza

20.12

0

Pregătire profesionala

20.13

50

31

0

50

Protecția muncii

20.14

30

22

0

30

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0

Studii si cercetări

20.16

0

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șl servicii de Interes public local, in baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0

Reabilitare Infrastructura program Inundații pentru autoritatl publice locale

20.20

0

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat

Buget realizat / 31.10.231^

WC iți urma

*/-

— X o

Prevenirea si combaterea Inundațiilor si înghețurilor

20.23

/ " - -

\        o

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

C

ttr C

j    3 ’p-' h

h o

h 1    i

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

V

/ >.■ 0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

V

/ •. ' t 0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea Intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

* 0

Tichete cadou

20.27

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

190

96

0

190

Reclama si publicitate

20.30.01

20

11

0

20

Protocol si reprezentare

20.30.02

0

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0

Chirii

20.30.04

100

49

0

100

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

70

36

0

70

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

140

88

0

140

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocate de calamitStila naturale

59.02

0

Programe pentru tineret

59.08

0

Asociații sl fundații

59.11

0

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

0

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

0

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

0

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

0

Programe si proiecte privind prevenirea sl combaterea discriminării

59.30

0

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

140

88

0

140

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

titlul xvi Împrumuturi (cod 80.03+80.30)

80

0

0

0

0

împrumuturi pentru instltutll sl servicii publice sau activitati finanțate Integral din venituri proprii

80.03

0

Alte imprumuturi

80.30

0

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

0j

0

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

0

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

0

Rambursați de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

0

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

0

Rambursări de credite Interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

0

0

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

0

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

0

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

X

X

X

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

X

X

X

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

X

X

X

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

0

Excedent 92.01.96

92.01

0

J

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

0

Deficit 93.01.96

93.01

0

I Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

12287

90

0

12287

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

12287

90

0

12287

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

12287

90

0

12287

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

12287

90

0

12287

Construcții

71.01.01

2269

10

0

2269

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

9605

80

0

9605

Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

71.01.03

33

0

0

33

Alte active fixe

71.01.30

380

0

0

380

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

0

0

0

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

0

0

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0

0

0

I Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0

TITLUL XV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

75

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

0

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat

Buget realizat 31.10.2019^

y 4nțiu>ente

BVC incinta “-■nectifidarlf ■

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

f

ț'.YW

; 0

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

X

X

. .......■ •

x P

Plăti efectuate in anii precedentl sl recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

X

X

■> < z' X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de dezvoltare a bufetului local

85.01.02

X

X

X

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

X

X

X

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

0

Excedent (92.01.97)

92.01

0

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

0

Deficit (93.01.97)

93.01

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

0


MANAGER

Dr. Visean Cătălin