Hotărârea nr. 500/2019

Hotãrârea nr. 500 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 440/31.10.2019, privind rectificarea Listei de investiţii aferentă împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la B.C.R.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 500

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 440/31.10.2019, privind rectificarea Listei de investiții aferentă împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la B.C.R.

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 634/27.11.2019 al domnului primar Adrian Florin Dobre, precum și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr.392/27.11.2019 prin care se propune rectificarea Listei de investiții aferentă împrumutului contractat de către municipiul Ploiești de la B.C.R.;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.11.2019;

Ținând cont de Hotărârea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice nr. 5780/17.07.2019;

Luând act de prevederile:

- art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. 4, lit. b și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

5

Art. 1 Aprobă rectificarea Listei de investiții finanțată din creditul contractat de la B.C.R, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă Notele de fundamentare, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul Primăriei Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 noiembrie 2019.

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Niculae BOTEZ


> SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA

'                      Sef Serviciu

PROIECTE FONDURI EUROPENE - CREDIT BCR
Nr.crt.

Denumire obiectiv de investiții

Valoare totala (lei)

Total finanțare PMP (lei)

Influenta (lei)

Valoare propusa finanțare (lei)

HCL aprobare Indicatori

1

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transporauto si biciclete {zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

46.302.674,97

3.068.915,67

0,00

3.068.915,67

HCL 494/16.11.2018; HCL

296/2018; HCL 380/2019

2

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești -Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești

2.598.246,04

1.093.324,43

0,00

1.093.324,43

Lot 1

HCL 57/26.02.2018

HCL 60/26.02.2018

9.421.358,15

3.932,865,40

0,00

3.932.865,40

Lot 2

HCL 52/26.02.2018

HCL 53/26.02.2018

HCL 54/26.02.2018

HCL 55/26.02.2018

HCL 56/26.02.2018

HCL 61/26.02.2018

3.897.037,02

1.654.075,77

0,00

1.654.075,77

Lot 3

HCL 58/26.02.2018

hcl 500,16.11.2018

4.743.469,01

2.197.300,52

0,00

2.197.300,52

Lot 4

HCL 62/26.02.2018

HCL 63/26.02.2018

HCL 64/26.02.2018

HCL 65/26.02.2018

3

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mal - sala de sport

1.953.308,49

90.453,70

0,00

90.453,70

HCL 404/04.10.2018

4

Eficientizare energetica Grădiniță cu program prelungit Sf.Mucenic Mina

4.286.791,61

136.623,04

0,00

136.623,04

HCL 406/04.10.2018

5

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala George Cosbuc

1.773.694,59

104.123,98

0,00

104.123,98

HCL 468/31,102018

6

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic de Servicii Sf.Apostol Andrei in municipiul Ploiești

1.283.168,04

77.455,59

0,00

77.455,59

HCL 404/04.10.2018

7

Eficientizare energetica Colegiul National Alexandru loan Cuza

4.529.844,80

131.527,86

0,00

131.527,86

HCL 405/04.10.2018

8

Eficientizare energetica Grădiniță cu program prelungit nr.23

4.140.392,03

123.738,80

0,00

123.738,80

HCL 467/31.10.2017

9

Eflclentizarea consumuri energetice in municipiul Ploiești - sistem iluminat public si clădiri publice - sistem iluminat public traseu tramvai 101 - Bdul.Republicii - str.Gh.Doja - str.George Cosbuc -str.Stefan G recea nu -str.Nicolae Balcescu - str.Stefan cel Mare -str.Democratiei - Gara de Sud

11.478.350,03

739.447,21

0,00

739.447,21

HCL 295/31.07.2013; HCL

327/2019

10

Eficientizarea consumuri energetice in municipiul Ploiești - sistem iluminat public si clădiri publice - sistem iluminat public traseu tramvai 102 -str.Gageni - Sos.Nordului - Sos.Vestului -str.Libertatii (Gara de Vest)

17.786.757,95

1.191.407,11

0,00

1.191.407,11

HCL 239/27.06,2018; HCL

379/2019

11

Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului Tehnologic 1 Mai

14.861.011,90

297.220,21

0,00

297.220,21

543/03.12.2018

12

Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului Sf. Apostol Andrei

7.350.126,36

147.002,49

0,00

147.002,49

544//03.12.2018

13

Construire grădiniță cu program prelungit in Municipiul Ploiești, str. Poștei nr. 23

6.223.202,68

124.464,05

3.236.000,00

3.360.464,05

545/03.12.2018;

275/2019 325/2019

14

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), Inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor- etapa 1

39.157.547,00

3.487.868,58

0,00

3.487.868,58

546/03.12.2018

15

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor - etapa II

90.541.552,50

4.310.006,09

-3.236.000,00

1.074.006,09

547/03.12.2018

16

Modernizare strada Gh. Gr. Cantacuzino in zona pasaj CFR Podul nalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare str. Gh. Gr. Cantacuzino tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

62.742.773,90

2.119.038,34

0,00

2.119.038,34

HCL 495/16.11.2018

17

Construire Grădiniță cu program prelungit B-dul Petrolului nr.16

12.806.170,50

326.795,13

0,00

326.795,13

HCL 618/201818

Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr.2B

12.918.581,00

330.442,78

0,00

330X42,7^ V

lf Azlw/î^is

19

Construire Grădiniță cu program normal nr.20 str. Trestioarei nr.27

3.264.350,00

146.643,55

0,00

f' ..

1^3,55

■ncl 610/2!'f^.îâl8

20

Modernizarea str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov-limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

59.862.836,00

456.502,98

0,00

\Hcf^/20.p^gJ.Ș

21

Regenerare urbana In zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthal

22.685.458,00

553.885,74

0,00

553-ȘȘ5,$<?fc,

22

Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiestl-Cartier Rafov

22.775.463,70

551.021,06

0,00

551.021,06^

~?hll-Sf&20.12.2018

23

Reabilitare baza materiala si transport depou tramvaie - Gageni

47.239.420,61

1.045.527,83

0,00

1.045.527,83

hcl 813/20.12.2018

24

Reabilitare baza materiala transport auto-autobaza troleibuze si autobuze: construire clădire cu funcțiune administrativa, centrala termica, gospodărie de apa, magazie, post alimentare autobuze electrice, clădire Întreținere si reparații autobuze electrice, clădire pentru parcarea si incarnarea autobuzelor electrice, parcare acoperita pentru trolee noi; reabilitare, recompartimentare, modernizare, refacere acoperiș c6-spalatorie si vopsitorie si c7-hala intretinere

44.219.201,70

976.630,45

0,00

976.630,45

HCL 614/20.12.2018

25

Achiziție mijloace de transport - troleibuze

47.690.600,00

170.000,00

0,00

170.000,00

HCL 122/2019

26

Achiziție mijloace de transport - tramvaie

190.493.000,00

3.200.000,00

0,00

3.200.000,00

HCL 123/2019

27

Achiziție mijloace de transport - autobuze electrice

30.759.000,00

1.229.000,00

0,00

1.229.000,00

HCL 54/2019

829.785.388,58

34.013.308,36

0,00

34.013.308,36


DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

DIRECTOR EXECUTIV

DANIELA CROITORU


DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII


NR._ W / &//-W

RECTIFICARE 2

PROIECTE EUROPENE - CREDIT BCR

IS.Construire grădiniță cu program prelungit iu Municipiul Ploiești, sin Poștei iir.23

Având in vedere oportunitatea de finanțare nerambursabila oferita de Uniunea Europeana prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4-Sprijinirea dezvoltării urbane durabile-Prioritatea de investiții 4.4 Obiectiv Specific 4.4.Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, Municipiul Ploiești a încheiat la data dec 13.11.2019 contractul de finanțare nr.4932 avand ca obiect contruire Grădiniță cu program prelungit str. Poștei nr.23.

Contribuția proprie in proiect a Municipiului Ploiești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in cuantum de 3.356.893,09 lei, cat si contribuția proprie de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in cuntum de, 57.326,19 lei reprezentând cofmantarea proiectului.

Fata de cele prezentate mai sus, pentru achiziția activitatilor prevăzute in bugetul cererii de finanțare, necesare a fi realizate, se propune alocarea sumei de 3.236.000,00 lei.

Suma prevăzută in buget: 3.360.464,05 lei.

Director Executiv, Mihaela IAMANDIDirector Executiv Adjunct, Madalraa CRĂCIUN

Sef serviciu, Carmen NITU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Serviciul Reparații si Investiții Drumuri

2. Hec tk .Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor - etapa II

Proiectul “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor”- etapa II va conține un pachet de masuri care vor contribui la promovarea si imbunatatirea transportului public de calatori si/sau a modurilor nemotorizate de transport, implicit la incurajarea si facilitarea transferului către acestea de la transportul individual cu autoturisme.

Amplasamentul se afla in intravilanul Municipiului Ploiești, conform Planului Urbanistic General. Traseul se desfasoara in axa arterelor străbătute: strada Libertății, strada Libertății (tronson II), strada Depoului (tronson II), strada Rudului, strada Depoului, Piața 1 Decembrie 1918 si tranzitează zone industriale si rezidențiale.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 547/03.12.2018 s-a aprobat actualizarea si revizuirea indicatorilor tehnico-economici și documentația tehnico- economică, faza Studiu de Fezabilitate, în vederea finanțării obiectivului de investiții în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4 e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1


C+M = 60.267.788 lei, inclusiv TVA.                           —

Contribuția proprie in proiect a Municipiului Ploiești reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului in cuantum de 6.904.407,09 lei.

întrucât documentația se afla in evaluare tehnico economica la Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, propunem redistribuirea sumei de 3.236.000 lei, inclusiv TVA.

Suma totala propusa la finanțare este de 1.074.006,09 lei.

DIRECTOR EXECUTIV Mihaela IAMANDI

SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Mihail NEGRU