Hotărârea nr. 5/2019

Hotãrârea nr. 5 privind împuternicirea Domnului Primar Adrian Florin Dobre să identifice și să prezinte Consiliului Local strategia de continuare a activității de termoficare în Municipiul Ploiești, începând cu luna mai 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 5 privind împuternicirea Domnului Primar Adrian Florin Dobre să identifice și să prezinte Consiliului Local strategia de continuare a activității de termoficare în Municipiul Ploiești, începând cu luna mai 2019

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 19/16.01.2019 a domnilor consilieri Ganea Cristian-Mihai, Andrei Gheorghe, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Minea Constantin-Gabriel, Stanciu Marilena, Sorescu Florina-Alina și Vîscan Robert-Ionuț, Botez George-Sorin-Niculae și Raportul de specialitate nr. 19/28.01.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte si Raportul de specialitate nr. 329/16.01.2019 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, pentru proiectul de hotărâre privind împuternicirea Domnului Primar Adrian Florin Dobre să identifice și să prezinte Consiliului Local strategia de continuare a activității de termoficare în Municipiul Ploiești, începând cu luna mai 2019.

Ca urmare a Raportului Comisiei de specialitate nr. 3 - Comisia de utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului din data de 16.01.2019 .

în conformitate cu prevederile articolului 8 alineatul 2 litera „a” din Legea nr. 325/2006 a serviciilor publice de alimentare cu energie termică;

A

In temeiul articolului 36 alineatul 2 litera „a” si litera ”d” și alineatul 6 litera „a” și articolul 63 alineatul 5 litera a, a Legii nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se împuternicește Domnul Primar Adrian Florin Dobre să identifice și să prezinte Consiliului Local al Municipiului Ploiești strategia de continuare a activității de termoficare a sistemului de alimentare cu energie termică în Municipiul Ploiești, precum și modalitățile concrete de asigurare a acestei strategii pentru a nu exista deficiențe în realizarea acestui serviciu începând cu luna mai 2019.

(2) Propunerile privind modalitățile concrete de continuare a furnizării serviciului public de termoficare menționat la art. 1 vor fi concretizate și prezentate Consiliului Local până la data de 30 martie 2019.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează aparatele de specialitate din subordinea Primarului Municipiului Ploiești.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 ianuarie 2019


PREȘEDINTA DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin
Contrasemnează: SECRE r “ Laurentni J


TAR i DJ1