Hotărârea nr. 498/2019

Hotãrârea nr. 498 privind actualizarea evidenței platformelor gospodărești si a terenurilor aferente

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 498

privind actualizarea evidenței platformelor gospodărești si a terenurilor aferente

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 629/25.11.2019 al consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan, precum si Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 375/06.11.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 1743/22.11.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte si sub nr. 381/22.11.2019 la Direcția Economică, referitor la actualizarea evidentei

9                                            7                                                                                                            9

platformelor gospodărești si a terenurilor aferente;

Văzând Avizul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 06.11.2019;

Având în vedere Procesul Verbal de predare - primire bunuri domeniul public al Municipiului Ploiești - platforme gospodărești către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova nr.4191/26.02.2019;

Potrivit prevederilor art. 2, art. 3 și art. 4 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

/X

In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 1 și alin. 2, art. 139, art. 196, art. 286, art.354 și art. 361 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a bunurilor - platforme gospodărești identificate în Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă scoaterea din funcțiune și, după caz, valorificarea sau casarea bunurilor menționate la articolul nr. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă schimbarea destinației din "Teren aferent platformelor gospodărești” în ,"Teren domeniu public” pentru suprafețele de teren aferente platformelor gospodărești care au valoare de inventar și pe care nu mai există platforme gospodărești, bunuri identificate în Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă actualizarea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la platformele gospodărești și terenurile aferente acestora, conform Anexelor 3, 4 și 5 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică si Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 noiembrie 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

p. SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA

Sef Serviciu

Anexa Nr. 1 /<#Situația platformelor gospodărești propuse spre casare (CONT 212.09.01.02. A.08)

Nr crt.

Denumire

Adresa

Nr. inventar

Valoare de inventar (lei)

Supraf. (mp)

0

1

2

3

4

5

1

Platforma gospodăreasca

str. Barcanesti nr.FN

1599

15.674,97

60,5

2

Platforma gospodăreasca

str. Aleea Chimiei, bl. 23 C

1609

7.694,99

29,7

3

Platforma gospodăreasca

str. Theodor Aman,bl.29

1614

7.555,08

29,16

4

Platforma gospodăreasca

str. Cameliei bl.l 14

1645

3.920,03

15,13

5

Platforma gospodăreasca

str. Verii bl. 10

1700

4.627,36

17,86


Anexa Nr.2 /# ^cL

SITUA TI A

\ 6' - ‘I.OllA cu suprafețele de teren aferente platformelor gospodărești care au valoare de inventar si pe care

nu mai exista platforme gospodărești pentru care se schimba destinația din___________

..Teren aferent platforma gospodăreasca" in ..Teren domeniu public”

(CONT 211.01.00.02. A.04)

Nr crt.

Adresa

Nr. inventar

VALOARE de inventar (lei)

SUPR (mp)

0

2

3

4

5

1

Teren domeniu public

str. Barcanesti nr.FN,

1032

26.621,76

60,5

2

Teren domeniu public

str. Aleea Chimiei, bl. 23C

1047

13.068,87

29,7

3

Teren domeniu public

str. Theodor Aman,bl,29

1050

12.831,25

29,16

4

Teren domeniu public

str. Cameliei bl. 114

1083

6.657,64

15,13

5

Teren domeniu public

str. Verii bl. 10

1145

7.858,92

17,86

SITUAȚIA PLATFORMELOR GOSPODĂREȘTI DOMENIUL PUBLIC


AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI (CONT 212.09.01.02.A.08)NR

CR

DENUMIRE

Adresa

NR. INV.

Va loaLe de Sup raf

0

1

2

3

4

c zțSv.

1

Platforma gospodăreasca P 406

str. GHEORGHE GRIGORE

CANTACUZINO, Nr. 230, Bl. 129 C

1551

7.697,36

16

2

Platforma gospodăreasca P 405

str. GHEORGHE GRIGORE

CANTACUZINO, Nr. 0, Bl. 131 D PT 524

1553

8.928,52

20,25

3

Platforma gospodăreasca P 403

aleea BIRUINȚEI, Nr. 1, Bl. 134 A

1554

7.467,60

12

4

Platforma gospodăreasca P 401

str. ZIMBRULUI, Nr. 0, Bl. 133F 133 D

1555

6.791,02

12

5

Platforma gospodăreasca P 402

str. ZIMBRULUI, Nr. 0, Bl. 135 A

1556

7.467,60

12

6

Platforma gospodăreasca P 530

aleea STREJNIC, Nr. 0, Bl. A 6

1558

14.326,82

31,96

7

Platforma gospodăreasca P 526

str. PERSANI, Nr. 0, Bl. 94,

1559

10.566,58

25

8

Platforma gospodăreasca P 525

str. GENERAL EREMIA GRIGORESCU,

Nr. 0, Bl. 95

1560

12.829,92

25

9

Platforma gospodăreasca P 524

str. SOLDAT EROU NICOLAE ARHIP,

Nr. 0, Bl. M 4

1561

13.483,76

25

10

Platforma gospodăreasca P 523

str. SOLDAT EROU NICOLAE ARHIP, Nr. 0, Bl. M7 (6 )

1562

15.854,50

31,96

11

Platforma gospodăreasca P 520

str. SOLDAT EROU NICOLAE ARHIP, Nr. 0, Bl. M 10

1563

12.015,16

25

12

Platforma gospodăreasca P 519

str. SOLDAT EROU NICOLAE ARHIP, Nr. 0, B1.M13

1564

15.650,80

31,96

13

Platforma gospodăreasca P 518

str. SOLDAT EROU NICOLAE ARHIP,

Nr. 0, Bl. M 17

1565

12.984,41

22,09

14

Platforma gospodăreasca P 521

str. GENERAL EREMIA GRIGORESCU, Nr. 0, Bl. 60-59

1566

11.424,16

22,09

15

Platforma gospodăreasca P 522

str. GENERAL EREMIA GRIGORESCU, Nr. 0, Bl. 58-59

1567

7.544,60

16

16

Platforma gospodăreasca P 514

str. GENERAL EREMIA GRIGORESCU, Nr. 0, Bl. 45-48

1568

6.711,93

12

17

Platforma gospodăreasca P 531

str. GENERAL EREMIA GRIGORESCU,

Nr. 0, Bl. 44

1569

8.461,21

16

18

Platforma gospodăreasca P 517

str. ANOTIMPULUI, Nr. 1, Bl. 49

1570

12.770,84

25

19

Platforma gospodăreasca P 515

str. ANOTIMPULUI, Nr. 2, Bl. 43

1571

12.068,80

25

20

Platforma gospodăreasca P 516

str. ANOTIMPULUI, Nr. 0, Bl. Cinema Modem

1572

9.914,47

22,09

21

Platforma gospodăreasca P 511

str. BARAOLTULUI, Nr. 9, Bl. 42 A

1573

7.544,60

16

22

Platforma gospodăreasca P 513

str. BARAOLTULUI, Nr. 13, Bl. 47

1574

8.888,95

16

23

Platforma gospodăreasca P 115

str. ALEXANDRU GLINKA, Nr. 0, Bl. 5 N

1588

12.478,82

32

24

Platforma gospodăreasca P 144

aleea PAJUREI, Nr. 0, Bl. B 1 - B 2

1590

6.441,81

13,68

25

Platforma gospodăreasca P 146

aleea PAJUREI, Nr. 0, Bl. A 7

1591

7.396,45

16,53

26

Platforma gospodăreasca P 132

str. FAT FRUMOS, Nr. 0, Bl. GIOCONDA FI

1592

5.042,66

9

27

Platforma gospodăreasca (spate complex A 4) P 145

str. Bobalna, Nr. 0, Bl. A4 - Pajurei

1593

8.429,04

21,35

28

Platforma gospodăreasca P 130

str. RODICA, Nr. 0, Bl. Rodica

1594

4.265,38

6

29

Platforma gospodăreasca P 143

aleea PAJUREI, Nr. 0, Bl. Al - A2

1595

6.138,68

12,51

30

Platforma gospodăreasca P 142

aleea PAJUREI, Nr. 0, Bl. A3

1596

5.928,82

11,7


NR

CR

DENUMIRE

Adresa

NR.

ÎNV.

Valoare de inventar

Supraf

(mph

0

1

2

3

-5 .

31

Platforma gospodăreasca P 104

str. INDUSTRIEI, Nr. 0, Bl. 16 A

1597

£8,943,23

-22.5

32

Platforma gospodăreasca P 101

str. INDUSTRIEI, Nr. 0, Bl. 17 B

1598

£065,96

<19,5

33

Platforma gospodăreasca P 103

str. INDUSTRIEI, Nr. 0, Bl. 6 B

1600

-T25,8

34

Platforma gospodăreasca P 102

str. INDUSTRIEI, Nr. 0, Bl. 6 C

1601

^■295,50

20

35

Platforma gospodăreasca P 105

str. INDUSTRIEI, Nr. 0, Bl. 6 A

1602

7.904,28

36

Platforma gospodăreasca P 107

str. BARCANESTI, Nr. 0, Bl. 14 A

1603

14.754,79

—<41,87

37

Platforma gospodăreasca P 211

Str. POȘTEI, Nr. 0, Bl. D

1605

6.839,99

26,4

38

Platforma gospodăreasca P 344

str. CAMELIEI, Nr. 0, Bl. 38 si 41 si 46

1617

5.421,71

10,39

39

Platforma gospodăreasca P 324

str. GAGENI, Nr. 0, Bl. 111 si 126

1618

6.238,49

9

40

Platforma gospodăreasca P 359

intr. BREBENEI, Nr. 0, Bl. 6 sc A si 4 A

1621

6.719,23

9,77

41

Platforma gospodăreasca P 343

Str. -, Nr. Sc 25, Bl. Cresa Bl 46 A si 46

1629

6.226,48

11,47

42

Platforma gospodăreasca P 348

aleea CATINEI, Nr. 0, Bl. 27 A si B

1630

9.982,10

24,7

43

Platforma gospodăreasca P 356

sos. NORDULUI, Nr. 0, Bl. 11 si 14

1632

6.072,42

9,61

44

Platforma gospodăreasca P 333

str. RAPSODIEI, Nr. 0, Bl. 139 si 140

1634

5.880,82

12,35

45

Platforma gospodăreasca P 330

intr. PETUNIEI, Nr. 0, Bl. 106 si 109

1635

8.528,60

19,09

46

Platforma gospodăreasca P 325

str. GAGENI, Nr. 0, Bl. 110 si 125

1636

7.176,14

13,87

47

Platforma gospodăreasca P 323

str. GAGENI, Nr. 0, Bl. 111 si 114

1637

8.111,46

17,48

48

Platforma gospodăreasca P 322

intr. PETUNIEI, Nr. 0, Bl. 109A -128

1638

6.865,23

12,67

49

Platforma gospodăreasca P 328

intr. PETUNIEI, Nr. 0, Bl. 149 SI 150

1639

7.373,05

14,63

50

Platforma gospodăreasca P 340

str. CAMELIEI, Nr. 0, Bl. 52

1644

7.171,21

12,6

51

Platforma gospodăreasca P 326

str. GAGENI, Nr. 0, Bl. 110 -124

1646

6.287,47

10,44

52

Platforma gospodăreasca P 332

str. RAPSODIEI, Nr. 0, Bl. 141

1648

6.660,68

15,36

53

Platforma gospodăreasca P 331

sos. NORDULUI, Nr. 0, Bl. 101

1649

5.385,96

10,44

54

Platforma gospodăreasca P 355

aleea Scorușului, Nr. 0, Bl. 12 A

1650

8.321,33

18,29

55

Platforma gospodăreasca P 336

str. CAMELIEI, Nr. 0, Bl. 70

1653

5.129,46

9,45

56

Platforma gospodăreasca P 311

str. Tâmavei, Nr. 0, Bl. A 3

1657

6.756,42

12,25

57

Platforma gospodăreasca P 312

str. Tâmavei, Nr. 0, Bl. A 4

1658

6.756,42

12,25

58

Platforma gospodăreasca P 439B

b-dl. REPUBLICII, Nr. 0, Bl. 31 B 1

1708

11.236,18

31,35

59

Platforma gospodăreasca P 304A

str. GHEORGHE DOJA, Nr. 0, Bl. 36A

1716

10.852,64

28,06

60

Platforma gospodăreasca P 555

str. BIBESCU VODĂ, Nr. 0, Bl. 2

1718

2.409,54

9,3

61

Platforma gospodăreasca P 546

str. ULIERULUI, Nr. 16, Bl. B 4

1721

6.881,98

14

62

Platforma gospodăreasca P 553

str. TOMA CARAGIU, Nr. 0, Bl. spate

Muzeul de Istorie

1725

6.621,82

15,21

63

Platforma gospodăreasca P547

str. ULIERULUI, Nr. 0, Bl. B 2

1726

6.428,57

12,25

64

Platforma gospodăreasca P 556

str. BASARABILOR, Nr. 0, Bl. spate Bl K

12

1727

2.850,00

11

65

Platforma gospodăreasca P557

str. BASARABILOR, Nr. 0, Bl. spateBl K

10-K11

1728

1.619,32

6,25

66

Platforma gospodăreasca P 437

str. VLAD TEPES, Nr. 0, Bl. 7 A

1729

2.228,18

8,6

67

Platforma gospodăreasca (in spate pe

Str. Bibescu Vodă ) P 550

str. SLT. EROU CALIN CĂTĂLIN, Nr. 0, B1.K14

1730

11.568,92

32,09

68

Platforma gospodăreasca P 528

str. Lacul Bâlea, Nr. 0, Bl. C 1

1733

9.456,53

20

69

Platforma gospodăreasca P 510

str. BARAOLTULUI, Nr. 5, Bl. 40 B

1746

9.953,68

26,4

70

Platforma gospodăreasca P 509

str. înfrățirii, Nr. 0, Bl. 36

1747

10.618,47

23,73

71

Platforma gospodăreasca P 502

str. înfrățirii, Nr. 0, Bl. 23

1748

7.153,64

10,75

72

Platforma gospodăreasca P 501

str. SLT. EROU MOLDOVEANU

MARIAN, Nr. 0, Bl. 16

1749

14.767,24

33,15

73

Platforma gospodăreasca P 503

str. SLT. EROU MOLDOVEANU

MARIAN, Nr. 0, Bl. 19

1750

6.774,03

12,25

74

Platforma gospodăreasca P 504

str. SLT. EROU MOLDOVEANU

MARIAN, Nr. 0, Bl. 20

1751

7.994,68

14,76

75

Platforma gospodăreasca P 505

str. SLT. EROU MOLDOVEANU

MARIAN, Nr. 0, Bl. 21

1752

5.919,27

9,61

NR

CR

DENUMIRE

Adresa

NR. INV.

Valoare de Supraf inventar ■■■ (mp)

0

1

2

3

5wd

76

Platforma gospodăreasca P 506

str. SLT. EROU MOLDOVEANU

MARIAN, Nr. 0, Bl. 22

1753

77

Platforma gospodăreasca P 508

str. SLT. EROU MOLDOVEANU

MARIAN, Nr. 0, Bl. 8

1754

i

78

Platforma gospodăreasca P 427B

sos. VESTULUI, Nr. 0, Bl. 5

1764

¥.597/20

79

Platforma gospodăreasca P 617

intr. DALIEI, Nr. 1, Bl. 15 I

1770

7.2H28

c ÎW’

80

Platforma gospodăreasca P616

intr. DALIEI, Nr. 5, Bl. I 5 H

1771

7.153,29

14,5

81

Platforma gospodăreasca P147

str. Bobalna, Nr. 0, Bl. 1

1781

3.293,79

2,25

82

Platforma gospodăreasca P148

str. Bobalna, Nr. 0, Bl. 1 spate

1782

3.843,06

4,37

83

Platforma gospodăreasca P 149

str. Bobalna, Nr. 0, Bl. 2,

1783

3.545,11

3,22

84

Platforma gospodăreasca P 408B

str. MALU ROȘU, Nr. Trafo 517, Bl. 117

1788

8.052,64

12

85

Platforma gospodăreasca P 409

str. SPATAR MILESCU, Nr. Trafo 518, Bl.

121 E

1789

13.182,15

16

86

Platforma gospodăreasca P 410

str. SPATAR MILESCU, Nr. Trafo 541 , Bl.

125 C

1790

14.833,56

22,09

87

Platforma gospodăreasca P 411

str. DOCTOR CAROL DA VILA, Nr. 122

1791

9.085,24

12

88

Platforma gospodăreasca P 407

str. DOCTOR CAROL DA VILA, Nr. 1, Bl.

119 A

1792

7.606,14

16

89

Platforma gospodăreasca P414

str. VITEJILOR, Nr. Aviatorilor, Bl. 105A 1

PT 5 Dalkia

1793

5.767,32

9

90

Platforma gospodăreasca P413

str. MALU ROȘU, Nr. Trafo 101, Bl. A 1

1794

6.555,39

12

91

Platforma gospodăreasca P 416

str. VITEJILOR, Nr. Spat Milescu , Bl.

Trafo 477 BL 109 ABC

1795

10.728,57

16

92

Platforma gospodăreasca P 419

str. SPATAR MILESCU, Nr. 140

1797

9.488,70

22,09

93

Platforma gospodăreasca P 418

str. Făcliei, Nr. 137B

1798

8.070,81

16

94

Platforma gospodăreasca P 420

str. Făcliei, Nr. 138 G

1799

8.818,27

16

95

Platforma gospodăreasca P 423

str. PANDURI, Nr. Curcubeului, Bl. 2 E 1

1800

9.954,12

16

96

Platforma gospodăreasca P 424

str. PANDURI, Nr. Curcubeului, Bl. 3 B 1

1801

6.838,18

12

97

Platforma gospodăreasca P 422

str. CURCUBEULUI, Nr. 0, Bl. 1 C 1D

1803

14.564,61

31,96

98

Platforma gospodăreasca P 539

str. BAHLUIULUI, Nr. 154

1804

10.573,68

16

99

Platforma gospodăreasca P 540

aleea SILISTEI, Nr. 0, Bl. 157 D

1806

9.488,70

22,09

100

Platforma gospodăreasca P 533

aleea IEZERULUI, Nr. 0, Bl. 132

1807

18.488,48

31,96

101

Platforma gospodăreasca P 535

aleea GODEANU, Nr. 0, Bl. 120

1809

12.353,29

29,24

102

Platforma gospodăreasca

aleea ZAMORA, Nr. 0, Bl. 112-114

1810

11.915,66

25

103

Platforma gospodăreasca P 541

aleea SILISTEI, Nr. 0, Bl. 158

1811

13.542,82

22,09

104

Platforma gospodăreasca P 435

aleea PROFESORILOR, Nr. 0, Bl. 34 A

1812

12.081,45

31,96

105

Platforma gospodăreasca P 412

str. Enachita Vacarescu, Nr. 0, Bl. 101 E

1814

14.874,39

31,96

106

Platforma gospodăreasca P 408

str. MALU ROȘU, Nr. Trafo 516 , Bl. 120 E

1815

10.394,15

16

107

Platforma gospodăreasca P 428

str. SERGENT EROU GHEORGHE

MATEESCU, Nr. 0, Bl. 2

1816

8.369,17

16

108

Platforma gospodăreasca P431

aleea VLASIEI,Nr. 0, Bl. 4

1817

7.950,47

16

109

Platforma gospodăreasca P 432

aleea CODRULUI, Nr. 0, Bl. 1

1818

6.243,47

9

110

Platforma gospodăreasca P 436

str. MALU ROȘU, Nr. 0, Bl. 35 B C

1819

10.064,27

25

111

Platforma gospodăreasca P 433B

str. Stânelor, Nr. 0, Bl. 56

1820

6.955,08

9

112

Platforma gospodăreasca P 433

aleea ELEVILOR, Nr. 0, Bl. 54

1822

12.200,42

31,96

113

Platforma gospodăreasca P 430

aleea VLASIEI, Nr. 0, Bl. 6

1823

7.950,47

16

114

Platforma gospodăreasca P434

aleea RASNOVENILOR, Nr. 1, Bl. 62C

1824

11.906,22

22,09

115

Platforma gospodăreasca P 429B

str. SERGENT EROU GHEORGHE

MATEESCU, Nr. Secelenilor, Bl. 19

1825

7.950,47

16

NR

CR

DENUMIRE

Adresa

NR. INV.

Valoare de-Supraf inventar''/ (mp)<"

0

1

2

3

4

. 5' .

116

Platforma gospodăreasca P 427

str. SERGENT EROU GHEORGHE

MATEESCU , Nr. PT 422, Bl. 24

1827

n.3§k®

z

117

Platforma gospodăreasca P 429

aleea SCOLII, Nr. 0, Bl. 23

1828

12.545^8

<wâ£ț>6

118

Platforma gospodăreasca P 622

str. CASIN, Nr. 13, Bl. 16D

1829

6.866,26

119

Platforma gospodăreasca P611

str. Domnișori, Nr. Casin, Bl. 12E

1831

11.072,29

120

Platforma gospodăreasca P606

aleea MUREȘ, Nr. PT 534, Bl. 6 G

1832

8.627,05

16

121

Platforma gospodăreasca P 612

str. FĂGET, Nr. 0, Bl. 121

1833

7.314,49

12

122

Platforma gospodăreasca P 605

str. FRASINET, Nr. 0, Bl. 4 E

1834

7.950,47

16

123

Platforma gospodăreasca P607

str. DOMNIȘORI, Nr. 16, Bl. 7G

1835

10.248,74

22,09

124

Platforma gospodăreasca P 619

str. VORNICEI, Nr. 0, Bl. 62-68

1837

12.988,26

25

125

Platforma gospodăreasca P614

str. Domnișori, Nr. 0, Bl. 9 D

1838

7.950,47

16

126

Platforma gospodăreasca P 621

str. LIBERTĂȚII, Nr. 0, Bl. 89

1839

8.494,78

16

127

Platforma gospodăreasca P 609

str. FRASINET, Nr. 0, Bl. 5 N

1841

10.975,10

25

128

Platforma gospodăreasca P613

str. FĂGET, Nr. 0, Bl. 12 J

1842

7.304,02

12

129

Platforma gospodăreasca P 608

aleea SECIULUI, Nr. 0, Bl. 8 A

1843

7.890,59

9,5

130

Platforma gospodăreasca P 615

str. MUSCEL, Nr. Padina, Bl. 10 E

1844

11.246,95

22,09

131

Platforma gospodăreasca P 533B

aleea CIUCULUI, Nr. 0, Bl. 72

1845

9.010,03

12

132

Platforma gospodăreasca P 425 B

sos. VESTULUI, Nr. 0, Bl. 2

1848

5.819,51

9

133

Platforma gospodăreasca P 425 T

str. Târgovistei, Nr. 0, Bl. 86

1849

5.505,49

9

134

Platforma gospodăreasca P 542

str. CRISTIANUL, Nr. 0, Bl. 150 L

1850

9.572,16

22,09

135

Platforma gospodăreasca P 544

intr. REGIMENTULUI, Nr. 0, Bl. 154 H

1852

10.347,06

25

136

Platforma gospodăreasca P 543

str. SIPOTE, Nr. FN, Bl. 152 I,

1853

13.958,94

31,96

137

Platforma gospodăreasca P 507

sos. VESTULUI, Nr. FN, Bl. 4

1854

7.561,90

12

138

Platforma gospodăreasca P 551

str. SLT. EROU CALIN CĂTĂLIN, Nr. 8, Bl. K3

1861

6.006,20

16

139

Platforma gospodăreasca P 552

str. BASARABILOR, Nr., Bl. TOLSTOI

1862

6.229,03

16

140

Platforma gospodăreasca P 549

str. GRIVITEI, Nr. 0, Bl. H, Sc. C si D

1863

8.432,79

22,09

141

Platforma gospodăreasca P 548

str. GRIVITEI, Nr. 0, Bl. H, Sc. A ,B

1864

7.910,21

20,25

142

Platforma gospodăreasca P 554

str. TOMA CARAGIU, Nr. 0, Bl. spate

Muzeul de Istorie

1865

3.970,94

8

143

Platforma gospodăreasca P 550B

Str. ȘTEFAN GRECEANU, Nr. 11, Bl. K8

1866

4.537,81

12

144

Platforma gospodăreasca P 440

str. LUMINII, Nr. 0, Bl. 30 F G,

1867

6.400,39

22,09

145

Platforma gospodăreasca P 443

str. CLEMENTEI, Nr. 0, Bl. 26 N

1868

5.537,33

16

146

Platforma gospodăreasca P 300

str. 24 IANUARIE, Nr. 3, Bl. F

1869

8.997,83

16

147

Platforma gospodăreasca P 439

str. LAPUSNA, Nr. 8, Bl. 31H

1870

5.537,33

16

148

Platforma gospodăreasca P 442

b-dl. REPUBLICII, Nr. 43, Bl. 31B1

1871

5.923,40

20,25

149

Platforma gospodăreasca P 438

b-dl. REPUBLICII, Nr. 0, Bl. 32 A

1872

6.422,42

20,25

150

Platforma gospodăreasca P 353

str. CIBINULUI, Nr. 1, Bl. 18

1873

7.004,02

20,25

151

Platforma gospodăreasca P 329

intr. PETUNIEI, Nr. 11, Bl. 147,148

1875

6.998,45

20,25

152

Platforma gospodăreasca P 341

str. CAMELIEI, Nr. 0, Bl. 48

1876

6.981,08

16

153

Platforma gospodăreasca P 321

intr. CASTOR, Nr. 5, Bl. G9-G4

1877

6.709,12

16

154

Platforma gospodăreasca P 320

intr. POLUX, Nr. 3, Bl. G11-G15

1878

7.778,30

22,09

155

Platforma gospodăreasca P 319

intr. POLUX, Nr. 0, Bl. G 12- G14

1879

6.430,15

9

156

Platforma gospodăreasca P 302

str. DRAGOS VODĂ, Nr. 0, Bl. 34 E

1882

6.202,00

16

157

Platforma gospodăreasca P 310

intr. GRINDULUI, Nr. 2, Bl. B1,B3

1885

6.569,67

16

158

Platforma gospodăreasca P 316

str. CIBINULUI, Nr. 6, Bl. A9

1886

6.463,00

16

159

Platforma gospodăreasca P 306

intr. GRINDULUI, Nr. 2, Bl. Bl

1887

5.214,24

9

160

Platforma gospodăreasca P 314

str. CIBINULUI, Nr. 3, Bl. A8

1888

7.884,65

21

161

Platforma gospodăreasca P 313

str. CIBINULUI, Nr. 11, Bl. A12

1889

7.828,50

20,25

162

Platforma gospodăreasca P 113

aleea LEVANTICA, Nr. 0, Bl. 13

1898

7.136,38

9

163

Platforma gospodăreasca P 109

aleea LĂCRĂMIOAREI, Nr. 0, Bl. 4

1899

8.191,06

12

164

Platforma gospodăreasca P 117

str. LUPENI, Nr. 1, Bl. M6

1901

6.790,70

12

NR CR

DENUMIRE

Adresa

NR. ÎNV.

Valoarft.de Stipraf inventar^-(mpi O A

r" 0

1

2

3

W

. 12t

/ */

165

Platforma gospodăreasca P 121

str. Cumpătul, Nr. 0, Bl. 11 H

1902

.7)485.77

12

166

Platforma gospodăreasca P 118

str. ȘTEFAN CEL MARE, Nr. 40, Bl. K5

1904

7(ffî0,3fi

■■.c-r ■

167

Platforma gospodăreasca P 123

str. 13 DECEMBRIE, Nr. 13, Bl. G3,4

1905

9.513,84

22M

168

Platforma gospodăreasca P 126

aleea LIBELULEI, Nr. (Milcov), Bl. 3

1906

9.388,5®

c'W'i

169

Platforma gospodăreasca P 124

str. Democrației, Nr. 0, Bl. E

1907

12.113,79

16

170

Platforma gospodăreasca P 131

str. MIHAIEMINESCU, Nr. FN, Bl. 1

1908

8.259,67

16

171

Platforma gospodăreasca P 133

str. CERNICA, Nr. 0, Bl. FI

1910

4.357,63

5

172

Platforma gospodăreasca P 125

str. BOGDAN PETRICEICU HASDEU, Nr.

0, Bl. 2 -6

1911

10.904,37

16

173

Platforma gospodăreasca Pili

aleea LĂCRĂMIOAREI, Nr. 0, Bl. 12-1

1912

5.456,09

9

174

Platforma gospodăreasca P 110

aleea LĂCRĂMIOAREI, Nr. 0, Bl. 2-3

1913

4.875,92

6,3

175

Platforma gospodăreasca P 116

str. ALEXANDRU GLINKA, Nr. 0, Bl. spate PTTR

1914

8.019,79

16

176

Platforma gospodăreasca P 305

str. GLORIEI, Nr. inters MosIonRoata

1916

9.004,64

15,84

177

Platforma gospodăreasca P 410B

str. Cosmonautilor, Nr. 4, Bl. 124

1918

6.936,12

12

178

Platforma gospodăreasca P 203

str. SABINELOR, Nr. 0, Bl. 2 PT 1

1920

14.137,37

31,96

179

Platforma gospodăreasca P 209

str. ARIESULUI, Nr. 0, Bl. 35-38

1921

10.502,70

22,09

180

Platforma gospodăreasca P 210

str. GEORGE TOPÂRCEANU, Nr. 0, Bl. PARC

1923

11.502,81

22,09

181

Platforma gospodăreasca P 206

str. THEODOR AMAN, Nr. 43, Bl. 29C (28 Dl)

1924

10.211,50

25

182

Platforma gospodăreasca P 205

str. GHILCOS, Nr. 0, Bl. 25

1925

9.504,77

22,09

183

Platforma gospodăreasca P 207

str. THEODOR AMAN, Nr. FN, Bl.

30A(29)

1926

11.731,98

31,96

184

Platforma gospodăreasca P 201

str. MIHAI BRAVU, Nr. 157, Bl. 41 (PT 598)

1927

9.897,34

22,09

185

Platforma gospodăreasca P 202

aleea PETROCHIMISTILOR, Nr. 0, Bl. 22

1928

18.102,16

50

186

Platforma gospodareascaCARTIER

NORD P 337

str. CAMELIEI, Nr. 0, Bl. 31 si 64

2006

13.902,43

22,09

187

Platforma gospodăreasca CARTIER

NORDP351

aleea ROMANITEI, Nr. 0, Bl. 22

2007

13.048,01

22,09

188

Platforma gospodăreasca CARTIER

NORD(str. Deditel) P 322B

str. CAMELIEI, Nr. 0, Bl. 116

2008

9.216,85

12,09

189

Platforma gospodăreasca CARTIER

NORD P 335

str. CAMELIEI, Nr. 0, Bl. 133,134,135

2011

11.746,99

25

190

Platforma gospodăreasca CARTIER

NORD P338

str. CAMELIEI, Nr. 0, Bl. 34 si 56

2012

8.867,58

16

191

Platforma gospodareascaCARTIER

NORD P 346

str. CAMELIEI, Nr. 0, Bl. 32A

2013

10.904,48

16

192

Platforma gospodăreasca CARTIER

NORD P 339

str. CAMELIEI, Nr. 0, Bl. 54-34

2014

9.225,63

16

193

Platforma gospodăreasca CARTIER

NORD P 345

str. CAMELIEI, Nr. 0, Bl. GOSTAT

2015

8.793,98

16

194

Platforma gospodăreasca CARTIER

NORD P 354

aleea Scorușului, Nr. 0, Bl. 12B

2016

8.596,00

16

NR

CR

DENUMIRE

Adresa

NR. INV.

Valoare de *Supr invenții (m p)< Ox

0

1

2

3

„5^

195

Platforma gospodăreasca CARTIER

MALU ROȘU P 426B

str. MĂGURII, Nr. 0, Bl. BRANCIOG 49

2019

fa/.

9?74;4,:5î

" ,o‘‘ l

>1:22,d9

196

Platforma gospodăreasca P 602

(str. Amauti bl. T 12 )

4094

1.9I3.3J

3 CA 1

4

X

197

Platforma gospodăreasca P 604

(str. Amauti bl. T 5 )

4095

1.913,31

6

198

Platforma gospodăreasca supraterana-colectare deșeuri selectiv PS 534

(str Stanisoarei (Zarandului) bloc 124-126 )

4096

2.609,46

5,88

199

Platforma gospodăreasca supraterana-colectare deșeuri selectiv- PS 334

(str.Brumarelelor bloc 129)

4097

2.604,49

11,77

200

Platforma gospodăreasca supraterana-colectare deșeuri selectiv PS 532

(str.Cosminele bloc 181 B )

4098

2.609,46

5,85

201

Platforma gospodăreasca supraterana-colectare deșeuri selectiv PS 106

(str Barcanesti)

4099

2.604,49

5,76

202

Platforma gospodăreasca supraterana-colectare deșeuri selectiv PS 347

(str Laurilor bloc 33-37 )

4100

2.604,49

5,8

203

Platforma gospodăreasca supraterana-colectare deșeuri selectiv PS 426

(str.Dealul cu piatra bloc 26 )

4101

2.609,46

5,8

204

Platforma gospodăreasca supraterana-colectare deșeuri selectiv PS 303

(str.Duca Vodă (Iederei) bl.35

4102

2.604,49

5,84

205

Platforma gospodăreasca supraterana-colectare deșeuri selectiv PS 307

str.C-tin Brezeanu bl.22 )

4103

2.604,49

5,66

206

Platforma gospodăreasca supraterana-colectare deșeuri selectiv PS 620

(str.Vomicei bl.84)

4104

2.609,46

5,94

207

Platforma gospodăreasca supraterana-colectare deșeuri selectiv PS 425

(str.Srg.Er.Mateescu Gh. bl.40-42)

4105

2.609,46

6,25

208

Platforma gospodăreasca supraterana-colectare deșeuri selectiv PS 204

(str. Comatei)

4106

2.604,49

5,91

209

Platforma gospodăreasca supraterana-colectare deșeuri selectiv PS 349

(str.Cameliei bl.30)

4107

2.604,49

5,91

210

Platforma gospodăreasca supraterana-colectare deșeuri selectiv PS 108

(str.Lacramioarei bl.7)

4108

2.604,49

5,91

NR

CR

DENUMIRE

Adresa

NR. INV.

Valoare de Supraf inventar , (mp) ■

0

1

2

3

4

211

Platforma gospodăreasca supraterana-colectare deșeuri selectiv PS 527

(str. Lacul Balea bl. 29 )

4109

2.609;4.6

212

Platforma gospodăreasca supraterana-colectare deșeuri selectiv PS 529

(str.Aleea Strejnic bl. A 11 )

4110

2.609,46

5,82

213

Platforma gospodăreasca supraterana-colectare deșeuri selectiv PS 512

(Parc Minerva bl. 73 )

4111

2.609,46

5,9

214

Platforma gospodăreasca supraterana-colectare deșeuri selectiv PS 441

(str.B-dul Republicii bl. 28 A -Sc.14 )

4112

2.609,46

5,65

215

Platforma gospodăreasca supraterana-colectare deșeuri selectiv PS 327

(str.Petuniei bl. 102-103 )

4113

2.604,49

5,87

216

Platforma gospodăreasca supraterana-colectare deșeuri selectiv PS 308 ( str.C-tin Brezeanu -cimitir Viisoara)

( str.C-tin Brezeanu -cimitir Viisoara)

4114

2.604,49

6,59

217

Platforma gospodăreasca supraterana-colectare deșeuri selectiv PS 121

(str.Cumpătului bl.H14)

4115

2.605,41

5,85

218

Platforma gospodăreasca supraterana-colectare deșeuri selectiv PS 301

(str.Costache Negruzzi bl.34 B )

4116

2.605,41

5,88

219

Platforma gospodăreasca supraterana-colectare deșeuri selectiv PS 415 (str.Vitejilor bl. 11 B )

(str.Vitejilor bl. 11 B )

4117

2.609,46

7,17

220

Platforma gospodăreasca supraterana-colectare deșeuri selectiv PS 417

str.Malu Rosu-Gomistilor bl. 141 Al

4118

2.609,46

32

221

Platforma gospodăreasca supraterana-colectare deșeuri selectiv PS 304

( str. Banatului bl.37 A )

4119

2.605,41

5,94

222

Platforma gospodăreasca supraterana-colectare deșeuri selectiv PS 404

( str. Ghe.Gr. Cantacuzino bl. 130 A

4120

2.609,46

5,98

223

Platforma gospodăreasca supraterana-colectare deșeuri selectiv PS 623

( str. Murelor bl. 14 H

4121

2.609,46

5,71

224

Platforma gospodăreasca supraterana-colectare deșeuri selectiv PS 342

(str. Cameliei bl 41-43 )

4122

2.605,41

5,87

225

Platforma gospodăreasca supraterana-colectare deșeuri selectiv PS 358

(Șoseaua Nordului bl.7-11)

4123

2.605,41

7,25

NR

cr

DENUMIRE

Adresa

NR. INV.

Valoare de inventări?

0

1

2

3

.-.<5 -

226

Platforma gospodăreasca supraterana-colectare deșeuri selectiv PS 618

( str.Victoras (Tribunei) bloc 18 H

4124

OQAjS

A-4 z.

227

Platforma gospodăreasca supraterana-colectare deșeuri selectiv PS 601

(str.Aleea Strunga bl.40)

4125

' KJ <V

2.602^

228

Platforma gospodăreasca supraterana-colectare deșeuri selectiv PS 357

(ȘoseauaNordului (Crizantemelor ) bl.l 1 B

4126

2.605,41

6,31

229

Platforma gospodăreasca supraterana-colectare deșeuri selectiv PS 538

( str.Bahluiului bl.141 )

4127

2.602,47

5,84

230

Platforma gospodăreasca supraterana-colectare deșeuri selectiv PS 536

(Aleea Godeanu bl.l 15 )

4128

2.602,47

6,82

231

Platforma gospodăreasca supraterana-colectare deșeuri selectiv PS 352

Nalbei bl.20)

4129

2.605,41

6

232

Platforma gospodăreasca supraterana-colectare deșeuri selectiv PS 545

( Intr.Regimentului bl. 153 ( Cazărmii)

4130

2.602,47

6,02

233

Platforma gospodăreasca supraterana-colectare deșeuri selectiv PS 350

(Cameliei bl.25)

4131

2.605,41

6,94

234

Platforma gospodăreasca supraterana-colectare deșeuri selectiv PS 114

str. Șiret - Intr. Ciprian Porumbescu bl. 15

4132

2.605,41

5,3

235

Platforma gospodăreasca supraterana-colectare deșeuri selectiv PS 309

(str.Grindului (grădiniță 33)

4133

2.605,41

5,73

236

Platforma gospodăreasca supraterana-colectare deșeuri selectiv PS 421

(Podul înalt (Claudiu) bl.4

4134

2.605,41

5,94

237

Platforma gospodăreasca subterana -

deșeuri menajere PS 534

str. Stanisoarei-Zarandului bl. 124-126

4135

212.701,44

11,25

238

Platforma gospodăreasca subterana -

deșeuri menajere PS 334

( Str. Brumarelelor bl. 129 )

4136

212.017,81

11,25

239

Platforma gospodăreasca subterana -

deșeuri menajere PS 532

(str. Cosminele bl.l81 B )

4137

209.815,26

11,25

240

Platforma gospodăreasca subterana -

deșeuri menajere PS 106

(Str. Barcanesti)

4138

208.125,78

11,25

&

NR

CR

DENUMIRE

Adresa

NR. INV.

Valoare-de .SOprafi. inventare/

0

1

2

3

4 '»/,

241

Platforma gospodăreasca subterana -deșeuri menajere PS 347 (str. Laurilor bl. .33 - 37)

str. Laurilor bl. .33 - 37

4139

fcgl ?

209.728,^1.

X *■

\lfe-25

242

Platforma gospodăreasca subterana -deșeuri menajere PS 426 (str. Dealul cu Piatra bl. 26 )

str. Dealul cu Piatra bl. 26

4140

209.718,29

11,25

243

Platforma gospodăreasca subterana -deșeuri menajere PS 303

str. Duca Vodă (lederei) bl.35

4141

207.947,03

11,25

244

Platforma gospodăreasca subterana -deșeuri menajere PS 307

str. C-tin Brezeanu bl.22

4142

209.300,90

11,25

245

Platforma gospodăreasca subterana -deșeuri menajere PS 620

str. Vomicei bl.84

4143

208.800,72

11,25

246

Platforma gospodăreasca subterana -deșeuri menajere PS 425

Str. Srg. Er. Mateescu Gh. bl.40-42

4144

211.363,68

11,25

247

Platforma gospodăreasca subterana -deșeuri menajere PS 204

str. Comatei

4145

212.652,78

11,25

248

Platforma gospodăreasca subterana -deșeuri menajere PS 349

str. Cameliei bl.30

4146

212.287,67

11,25

249

Platforma gospodăreasca subterana -deșeuri menajere PS 108

str. Lăcrămioarei bl.7

4147

211.826,36

11,25

250

Platforma gospodăreasca subterana -deșeuri menajere PS 527

str. Lacul Balea nr. 29

4148

209.448,08

11,25

251

Platforma gospodăreasca subterana -deșeuri menajere PS 529

Aleea Strejnic bl. A 11

4149

209.789,33

11,25

252

Platforma gospodăreasca subterana -deșeuri menajere PS 512

Parc Minerva bl. 73

4150

210.847,87

11,25

253

Platforma gospodăreasca subterana -deșeuri menajere PS 441

Bd. Republicii bl. 28A (Sc. 14 )

4151

209.982,95

11,25

254

Platforma gospodăreasca subterana -deșeuri menajere PS 327

str. Petuniei bl. 102-103)

4152

210.175,92

11,25

255

Platforma gospodăreasca subterana -deșeuri menajere PS 308

str. C-tin Brezeanu ( Cimitir Viisoara)

4153

210.422,39

11,25

256

Platforma gospodăreasca subterana -deșeuri menajere PS 121

str. Cumpătului bl. H 14

4154

210.422,39

11,25

257

Platforma gospodăreasca subterana -deșeuri menajere PS 301

Str. Costache Negruzzi bl.34 B

4155

209.874,87

11,25
NR

CR

DENUMIRE

Adresa

NR. INV.

Valoare de 'Sțfpraf inven tșife- (m p)^

0

1

2

3

4 Jv /

258

Platforma gospodăreasca subterana -deșeuri menajere PS 415

Str. Vitejilor bl. 11 B

4156

209.579..83

V-

IIP

259

Platforma gospodăreasca subterana -deșeuri menajere PS 417

Malu Roșu ( Gomistilor bl. 141 Al)

4157

210.246,71

260

Platforma gospodăreasca subterana -deșeuri menajere PS 304

str. Banatului bl.37A

4158

210.099,47

11,25

261

Platforma gospodăreasca subterana -deșeuri menajere PS 404

Str.Ghe. Gr. Cantacuzino bl,130A

4159

209.988,65

11,25

262

Platforma gospodăreasca subterana -deșeuri menajere PS 623

Str. Murelor bl. 14 H

4160

209.969,24

11,25

263

Platforma gospodăreasca subterana -deșeuri menajere PS 342

Str. Cameliei bl 41-43

4161

210.378,01

11,25

264

Platforma gospodăreasca subterana -deșeuri menajere PS 358

Șoseaua Nordului bl. 7-11

4162

209.396,69

11,25

265

Platforma gospodăreasca subterana -deșeuri menajere PS 618

str. Victoras-Tribunei bl. 18 H

4163

207.355,21

11,25

266

Platforma gospodăreasca subterana -deșeuri menajere PS 601

str. Aleea Strunga bl.40 )

4164

207.712,30

11,25

267

Platforma gospodăreasca subterana -deșeuri menajere PS 357

str. Sos.Nordului -Crizantemelor bl. 11 B

4165

211.134,17

11,25

268

Platforma gospodăreasca subterana -deșeuri menajere PS 538

str. Bahluiului bl. 141

4166

210.376,24

11,25

269

Platforma gospodăreasca subterana -deșeuri menajere PS 536

str. Aleea Godeanu bl.l 15

4167

210.503,55

11,25

270

Platforma gospodăreasca subterana -deșeuri menajere PS 352

str. Nalbei bl.20

4168

209.776,63

11,25

271

Platforma gospodăreasca subterana -deșeuri menajere PS 545

str. Intr. Regimentului bl.l53-Cazarmii

4169

209.922,03

11,25

272

Platforma gospodăreasca subterana -deșeuri menajere PS 350

str. Cameliei bl.25

4170

209.776,63

11,25

273

Platforma gospodăreasca subterana -deșeuri menajere PS 114

str. Șiret (Intr. Ciprian Porumbescu ) bl. 15

4171

209.563,43

11,25

274

Platforma gospodăreasca subterana -deșeuri menajere PS 309

str. Grindului (Grădiniță 33 )

4172

209.470,86

11,25

275

Platforma gospodăreasca subterana -deșeuri menajere PS 421

Podul înalt ( Claudiu) bl.4

4173

210.766,70

11,25

TOTAL

9.993.545,85

4.214,12

SITUAȚIA PLATFORMELOR GOSPODĂREȘTI DOMENIUL PUBLIC ĂL MUNICIPIULUI


PLOIEȘTI (UNITATI ÎNVĂȚĂMÂNT)

(CONT 212.09.01.02.A.15 )Nr. crt

DENUMIRE

Adresa

Nr.

inv

Valoare inventar

' a-", c â SupTaf

(mp)

0

1

2

3

4

5

1

Platforma Gospodăreasca S101-CN NICHITA STANESCU

aleea NALBEI, Nr. 3

1

2.320,65

4

2

Platforma Gospodăreasca SI 10-Sc Ioan Grigorescu

str. IZVOARE, Nr. 81

10

2.411,12

4

  • 3

  • 4

Platforma Gospodăreasca S111-sc. Anton pann

str. LUMINIȘULUI, Nr. 8

11

2.320,65

4

Platforma Gospodăreasca SI 12-sc.SF.Vineri

str. POȘTEI, Nr. 12

12

2.320,65

4

5

Platforma Gospodăreasca SI 13-Candiano Popescu

str. NUCILOR, Nr. 39

13

2.350,06

4

6

Platforma Gospodăreasca SI 14-grad.Raza de Soare

aleea DEDITEL, Nr. 2

14

2.291,96

5

7

Platforma Gospodăreasca SI 15-grad.nr.33

intr. GRINDULUI, Nr. 5

15

2.291,96

5

8

Platforma Gospodăreasca SI 16-grad. Licurici

aleea ARINULUI, Nr. 2

16

2.529,58

4

9

Platforma Gospodăreasca SI 17-grad Dumbrava Minunata

aleea ARINULUI, Nr. 2

17

2.411,12

4

10

Platforma Gospodăreasca SI 18-grad nr.23

aleea RASNOVENILOR, Nr. 45

18

2.411,12

4

11

Platforma Gospodăreasca SI 19-grad Crai Nou

str. Bobalna, Nr. 44

19

1.913,34

11

12

Platforma Gospodăreasca S102-CN IL CARAGIALE

str. GHEORGHE DOJA, Nr. 98

2

2.243,94

4

13

Platforma Gospodăreasca S120-sc Toma Caragiu

str. MINERVA, Nr. 4

20

2.579,54

11

14

Platforma Gospodăreasca S121-sc George Emil Palade

aleea GODEANU, Nr. 4

21

1.336,16

4

15

Platforma Gospodăreasca S122-grad Sf Mina

str. SLT. EROU MOLDOVEANU MARIAN, Nr. 5-7

22

1.803,71

8

16

Platforma Gospodăreasca S123-grad Scufița Roșie

str. MIRCEA CEL BATRAN, Nr. 89

23

1.608,36

5

17

Platforma Gospodăreasca S124-lic.Lazar Edeleanu

b-dl. PETROLULUI, Nr. 14

24

1.410,25

4

18

Platforma Gospodăreasca S 125-lic. 1 Mai

b-dl. PETROLULUI, Nr. 16

25

1.410,25

4

19

Platforma Gospodăreasca S126-lic.Victor Slavescu

str. TELEAJEN, Nr. 11

26

1.410,25

4

20

Platforma Gospodăreasca S127-lic.M. Viteaz

b-dl. INDEPENDENTEI, Nr. 8

27

1.410,25

4

21

Platforma Gospodăreasca S103-CN JEAN

MONNET

str. NICOLAEIORGA, Nr. 7

3

3.791,37

11

22

Platforma Gospodăreasca SI 04-

Lic.Tehn.Transport Auto

str. VĂLENI, Nr. 144

4

2.411,12

4

23

Platforma Gospodăreasca S105-Lic tehn Sf Apostol Andrei

aleea DEDITEL, Nr. 4

5

2.320,65

4

24

Platforma Gospodăreasca S106-Lic tehn Sf Anghel Saligny

str. MIHAIBRAVU, Nr. 149

6

2.320,65

4

25

Platforma Gospodăreasca S107-Grigore Moisil

aleea LAURILOR, Nr. 2A

7

2.529,58

4

26

Platforma Gospodăreasca S108-HM Berthelotl

aleea ARINULUI, Nr. 2

8

2.529,58

4

27

Platforma Gospodăreasca S109-Sf Vasile

b-dl. REPUBLICII, Nr. 145

9

2.411,12

4

TOTAL

59.098,99

136,00


ANEXA nr. 5

SITUAȚIA TERENURILOR AFERENTE PLATFORMELOR GOSPODĂREȘTI- DOMENIUL PL Băc Al Q

Md


MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


I.


5^3

■*.


A. Terenuri care au valoare contabila (CONT 211.01.00.02.A.04)

Nr. crt

DENUMIRE

Adresa

Nr. inv

Valoare '■ Su]praf inventar     mp

0

1

2

3

4

5

1

Teren aferent platforma gospodăreasca

aleea LEVANTICA, Nr. 0, Bl. 13

1004

13.042,46

29,64

2

Teren aferent platforma gospodăreasca

aleea LĂCRĂMIOAREI, Nr. 0, Bl.

4

1005

7.366,09

16,74

3

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. LUPENI, Nr. 0, Bl. M 6

1006

14.270,06

21,12

4

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. Cumpătul, Nr. 0, Bl. 11 H

1007

36.485,97

54

5

Teren aferent platforma gospodăreasca subterana si platforma colectare selectiva P 108

Str. Lăcrămioarei bl.7)

1008

34.841,52

79,18

6

Teren aferent platforma gospodăreasca subterana si platforma colectare selectiva a deșeurilor P 114

(Str. Șiret, bl. 14,15 (Ciprian Porumbescu)

1009

15.251,54

60,03

7

Teren aferent platforma gospodăreasca subterana si platforma colectare selectiva a deșeurilor P 121

( Str. Cumpătul bl H 11)

1010

16.776,79

24,83

8

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. Democrației, Nr. 0, Bl. E

1011

16.911,92

25,03

9

Teren aferent platforma gospodăreasca

str.STEFAN CEL MARE, Nr. 0, Bl. K5

1012

10.716,07

15,86

10

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. 13 DECEMBRIE, Nr. 0, Bl. G3 SI G4

1013

19.695,67

29,15

11

Teren aferent platforma gospodăreasca

aleea LIBELULEI, Nr. 0, Bl. 3

1014

9.438,63

21,45

12

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. BOGDAN PETRICEICU

HASDEU, Nr. 0, Bl. 2 SI 6

1015

10.208,68

23,2

13

Teren aferent platforma gospodăreasca

aleea LĂCRĂMIOAREI, Nr. 0, Bl.

12-1

1016

5.108,73

11,61

14

Teren aferent platforma gospodăreasca

aleea LĂCRĂMIOAREI, Nr. 0, Bl.

2-3, Sc., Et., Ap.

1017

7.247,28

16,47

15

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. ALEXANDRU GLINKA, Nr. 0, Bl. 5N

1018

14.080,94

32

16

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. ALEXANDRU GLINKA, Nr. 0, Bl. spate PTTR

1019

8.910,59

20,25

17

Teren aferent platforma gospodăreasca

aleea PAJUREI, Nr. 0, Bl. Bl - B2

1020

6.01^0

;,..ia.68

18

Teren aferent platforma gospodăreasca

aleea PAJUREI, Nr. 0, Bl. A 7

1021

ar 1.

\'l       ... \

<?P16,53

19

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. MIHAIEMINESCU, Nr. FN, Bl. 1

1022

0,

5.390^

- Ap

20

Teren aferent platforma gospodăreasca

GiocondaF 1

1023

3.960,26

9

21

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. Bobalna, Nr. Pajurei, Bl. spate complex A 4, Sc., Et., Ap.

1024

9.394,63

21,35

22

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. CERNICA, Nr. 0, Bl. FI B

1025

5.390,36

12,25

23

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. ROD1CA, Nr. 0, Bl. Rodica

1026

2.640,18

6

24

Teren aferent platforma gospodăreasca

aleea PAJUREI, Nr. 0, Bl. Al -A 2

1028

5.504,76

12,51

25

Teren aferent platforma gospodăreasca

aleea PAJUREI, Nr. 0, Bl. A 3

1029

5.148,34

11,7

26

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. INDUSTRIEI, Nr. 0, Bl. 16 A

1030

9.900,66

22,5

27

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. INDUSTRIEI, Nr. 0, Bl. 17 B

1031

8.580,57

19,5

28

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. INDUSTRIEI, Nr. 0, Bl. 6 B

1033

11.352,75

25,8

29

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. INDUSTRIEI, Nr. 0, Bl. 6 C

1034

8.800,58

20

30

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. INDUSTRIEI, Nr. 0, Bl. 6 A

1035

8.136,14

18,49

31

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. BARCANESTI, Nr. 0, Bl. 14 A

1036

18.424,02

41,87

32

Teren aferent platforma gospodăreasca subterana si platforma colectare selectiva a deșeurilor P 106

( Str. Barcanesti)

1037

12.752,07

28,98

33

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. GEORGE TOPÂRCEANU, Nr.

0, Bl. PARC

1041

15.049,00

34,2

34

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. ARIESULUI, Nr. 0, Bl.

35,37,38

1042

14.292,15

32,48

35

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. MIHAI BRAVU, Nr. 157, Bl.

41

1043

14.292,15

32,48

36

Teren aferent platforma gospodăreasca

aleea PETROCHIMISTILOR, Bl.

22

1044

5.390,36

12,25

37

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. SABINELOR, Nr. 0, Bl. 2 PT 1

1045

5.390,36

12,25

38

Teren aferent platforma gospodăreasca subterana si platforma colectare selectiva a deșeurilor P 204

(str. CORNATEL ,BL 60B-60C )

1046

17.495,57

39,76


39

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. GHILCOS, Nr. 0, Bl. 25

1048

7$^55

40

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. THEODOR AMAN, Nr. 0, Bl.

30

1049

41

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. THEODOR AMAN, Nr. 0, Bl.

28 D

1051

14.W«

CLĂ J6

42

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. CAMELIEI, Nr. 0, Bl. 34 si 56

1053

5.861,19

13,32

43

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. CAMELIEI, Nr. 0, Bl. 31 si 64

1054

6.376,02

14,49

44

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. CAMELIEI, Nr. 0, Bl. 38 si 41 si 46

1055

4.571,90

10,39

45

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. GAGENI, Nr. 0, Bl. 111 si 126

1056

3.960,26

9

46

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. PETUNIEI, Nr. 0, Bl. 147-148

1057

10.397,89

23,63

47

Teren aferent platforma gospodăreasca subterana si platforma colectare selectiva a deșeurilor P 342

( Str. Cameliei bl. 41 )

1058

14.564,96

33,1

48

Teren aferent platforma gospodăreasca

intr. BREBENEI, Nr. 0, Bl. 6 sc A si 4 A

1059

4.299,09

9,77

49

Teren aferent platforma gospodăreasca subterana si platforma colectare selectiva a deșeurilor P 352

(Aleea Nalbei bl. 20 )

1060

19.902,52

45,23

50

Teren aferent platforma gospodăreasca

aleea CIMBRULUI, Nr. 0, Bl. 18

1061

7.722,51

17,55

51

Teren aferent platforma gospodăreasca subterana si platforma colectare selectiva a deșeurilor P 357

( Sos Nordului - Aleea Crizantemelor bl. 11 B )

1062

13.222,87

30,05

52

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. CAMELIEI, Nr. 0, Bl. 34 SI 39

1063

5.781,99

13,14

53

Teren aferent platforma gospodăreasca subterana si platforma colectare selectiva a deșeurilor P 358

Sos. Nordului bl. 7 -11 (Interex)

1064

15.357,01

34,9

54

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. CAMELIEI, Nr. 0, Bl. 32 si 32 A

1065

6.688,44

15,2

55

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. CAMELIEI, Nr. 0, Bl. Gostat, Sc., Et., Ap.

1066

4.897,52

11,13

56

Teren aferent platforma gospodăreasca

Str. Arinului bl.46 ,46A

1067

5.047,13

11,47

57

Teren aferent platforma gospodăreasca

aleea CATINEI, Nr. 0, Bl. 27 A si B , Sc., Et., Ap.

1068

10.868,72

24,7

58

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. CAMELIEI, Nr. 0, Bl. 116, Sc., Et., Ap.

1069

5.456,36

12,459

Teren aferent platforma gospodăreasca

sos. NORDULUI, Nr. 0, Bl. 11 si 14 , Sc., Et., Ap.

1070

4.228;68

Aș •

.9,61

60

Teren aferent platforma gospodăreasca

aleea ROMANITEI, Nr. 0, Bl. 21 si 22 , Sc., Et., Ap.

1071

- .

61

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. RAPSODIEI, Nr. 0, Bl. 139 si 140, Sc., Et., Ap.

1072

5.431.36

''

a/12.35

62

Teren aferent platforma gospodăreasca

intr. PETUNIEI, Nr. 0, Bl. 106 si 109, Sc., Et., Ap.

1073

8.400,16

63

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. GAGENI, Nr. 0, Bl. 110 si 125, Sc., Et., Ap.

1074

6.103,21

13,87

64

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. GAGENI, Nr. 0, Bl. 111 si 114, Sc., Et., Ap.

1075

7.691,71

17,48

65

Teren aferent platforma gospodăreasca

intr. PETUNIEI, Nr. 0, Bl. 109A -128, Sc., Et., Ap.

1076

5.575,17

12,67

66

Teren aferent platforma gospodăreasca

intr. PETUNIEI, Nr. 0, Bl. 149 SI 150, Sc., Et., Ap.

1077

6.437,63

14,63

67

Teren aferent platforma gospodăreasca

aleea Scorușului, Nr. 0, Bl. 12B sc A si BL 13, Sc., Et., Ap.

1078

5.297,95

12,04

68

Teren aferent platforma gospodăreasca subterana si platforma colectare selectiva a deșeurilor P 327

( Str. Petuniei bl 102-103 )

1079

13.918,13

31,63

69

Teren aferent platforma gospodăreasca subterana si platforma colectare selectiva a deșeurilor P 347

( Str. Laurilor bl 35-37)

1080

16.043,47

36,46

70

Teren aferent platforma gospodăreasca subterana si platforma colectare selectiva a deșeurilor P 349

( Str. Catinei - Str. Cameliei bl.30)

1081

20.144,54

45,78

71

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. CAMELIEI, Nr. 0, Bl. 52, Sc., Et., Ap.

1082

5.544,37

12,6

72

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. GAGENI, Nr. 0, Bl. 110 -124, Sc., Et., Ap.

1084

4.593,90

10,44

73

Teren aferent platforma gospodăreasca subterana si platforma colectare selectiva a deșeurilor P 334

(Aleea Brumarelelor bl. 129)

1085

27.603,04

62,73

74

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. RAPSODIEI, Nr. 0, Bl. 141, Sc. , Et., Ap.

1086

6.758,85

15,36

75

Teren aferent platforma gospodăreasca

sos. NORDULUI, Nr. 0, Bl. 101, Sc. , Et., Ap.

1087

4.593,90

10,44

76

Teren aferent platforma gospodăreasca

aleea Scorușului, Nr. 0, Bl. 12 A , Sc., Et., Ap.

1088

8.048,13

18,29

77

Teren aferent platforma gospodăreasca subterana si platforma colectare selectiva a deșeurilor P 350

( str. Cameliei bl .25 )

1089

14.133,73

32,12

78

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. CAMELIEI, Nr. 0, Bl. 48, Sc., Et., Ap.

1090

5.390/6

. o.'

^54*2.25

79

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. CAMELIEI, Nr. 0, Bl. 134, Sc., Et., Ap.

1091

18.0^9

ii 2 =

80

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. CAMELIEI, Nr. 0, Bl. 70, Sc., Et., Ap.

1092

4.1MM

\/ ■

•v

^.45

81

Teren aferent platforma gospodăreasca subterana si platforma colectare selectiva a deșeurilor P 307

( Str. Predeal / C-tin Brezeanu bl.

22)

1093

14.525,37

-pTaS

33,01

82

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. CONSTANTIN BREZEANU, Nr. INT MOS ION , Bl. D 3 , Sc., Et., Ap.

1094

13.161,28

29,91

83

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. CIBINULUI, Nr. 0, Bl. A 12, Sc., Et., Ap.

1095

16.831,12

38,25

84

Teren aferent platforma gospodăreasca subterana si platforma colectare selectiva a deșeurilor P 308

( Str. C-tin Brezeanu -Cimitirul Viisoara)

1097

15.392,23

34,98

85

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. Tâmavei, Nr. 0, Bl. A 3, Sc., Et., Ap.

1098

5.390,36

12,25

86

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. Tâmavei, Nr. 0, Bl. A 4, Sc., Et., Ap.

1099

5.390,36

12,25

87

Teren aferent platforma gospodăreasca

intr. GRINDULUI, Nr. 0, Bl. B2 ,B

3, Sc., Et., Ap.

1100

5.390,36

12,25

88

Teren aferent platforma gospodăreasca subterana si platforma colectare selectiva a deșeurilor P 309

( Str. Grindului -Școala Postliceala Sanitara (Grădiniță 33))

1101

26.542,57

60,32

89

Teren aferent platforma gospodăreasca

intr. GRINDULUI, Nr. 0, Bl. B 1, Sc., Et., Ap.

1102

5.390,36

12,25

90

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. CIBINULUI, Nr. 0, Bl. A 8, A 14, Sc., Et., Ap.

1103

16.699,11

37,95

91

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. CIBINULUI, Nr. 0, Bl. A 11, Sc., Et., Ap.

1104

5.390,36

12,25

92

Teren aferent platforma gospodăreasca

intr. CASTOR, Nr. 0, Bl. G 9 - G 4, Sc., Et., Ap.

1105

12.435,22

28,26

93

Teren aferent platforma gospodăreasca

intr. POLUX, Nr. 0, Bl. G 11 si G15 , Sc., Et., Ap.

1106

5.390,36

12,25

94

Teren aferent platforma gospodăreasca

intr. POLUX, Nr. 0, Bl. G 12, Sc., Et., Ap,

1107

5.390,36

12,25

95

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. MALU ROȘU, Nr. 0, Bl. 35 B C , Sc., Et., Ap.

1108

20.945,39

47,6

96

Teren aferent platforma gospodăreasca

aleea PROFESORILOR, Nr. 0, Bl.

34 A , Sc., Et., Ap.

1109

18.019,19

40,95

97

Teren aferent platforma gospodăreasca

aleea ELEVILOR, Nr. 0, Bl. 54, Sc. , Et., Ap.

1110

10.904,65

42,9

98

Teren aferent platforma gospodăreasca

aleea RASNOVENILOR, Nr. 1, Bl.

62C, Sc., Et., Ap.

1111

5.8^

99

Teren aferent platforma gospodăreasca

aleea SCOLII, Nr. 0, Bl. 23, Sc., Et., Ap.

1112

5.390,3Î6

100

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. SERGENT EROU GHEORGHE MATEESCU, Nr. 0,

Bl. 19, Sc., Et., Ap.

1113

13.676,11

a'

-■t C A V ..

’3T,O8

101

Teren aferent platforma gospodăreasca subterana si platforma colectare selectiva a deșeurilor P 426

( Str. Dealul cu Piatra bl. 26 )

1114

14.864,18

33,78

102

Teren aferent platforma gospodăreasca subterana si platforma colectare selectiva a deșeurilor P 425

(str. SERGENT EROU

GHEORGHE MATEESCU bl. 40-

42)

1115

13.759,71

31,27

103

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. SERGENT EROU GHEORGHE MATEESCU, Nr. 0,

Bl. 24, Sc., Et., Ap.

1116

17.724,37

40,28

104

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. SERGENT EROU GHEORGHE MATEESCU , Nr. 0, Bl. 2, Sc., Et., Ap.

1117

8.536,57

19,4

105

Teren aferent platforma gospodăreasca

aleea VLASIEI, Nr. 0, Bl. 6, Sc., Et., Ap.

1118

11.158,55

43,92

106

Teren aferent platforma gospodăreasca

aleea CODRULUI, Nr. 0, Bl. 1, Sc. , Et., Ap.

1119

3.112,30

12,25

107

Teren aferent platforma gospodăreasca

aleea VLASIEI, Nr. 0, Bl. 4, Sc., Et., Ap.

1120

8.523,89

33,55

108

Teren aferent platforma gospodăreasca (Curcubeului)

str. PANDURI, Nr. 0, Bl. 3H 1, Sc. , Et-, Ap.

1121

11.013,94

25,03

109

Teren aferent platforma gospodăreasca (Curcubeului)

str. PANDURI, Nr. 0, Bl. 2 E 1 , Sc. , Et., Ap.

1122

10.327,68

40,63

110

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 0, Bl. 1 C, Sc., Et., Ap.

1123

47.343,92

70,07

111

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 0, Bl. 131 SI 132, Sc., Et., Ap.

1124

18.199,61

41,36

112

Teren aferent platforma gospodăreasca subterana si platforma colectare selectiva a deșeurilor P 404

(str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO bl,130A,130 B )

1125

9.548,64

21,7

113

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. GHEORGHE GRIGORE

CANTACUZINO, Nr. 0, Bl. 129A si 129 C , Sc., Et., Ap.

1126

19.691,31

44,75

114

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. DOCTOR CAROL DAVILA, Nr. 2, Bl. 119C,Sc.,Et. ,Ap.

1127

13.310,79

30,25

115

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. DOCTOR CAROL DA VILA, Nr. 0, Bl. 123 C - D , Sc., Et., Ap.

1128

13.310,79

30,25

116

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. SPATAR MILESCU, Nr. 3A, Bl. 121E, Sc., Et., Ap.

1129

20.817,27

'* A

• 30,81

117

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. SPATAR MILESCU, Nr. 0, Bl.

125 C, Sc., Et., Ap.

1130

22.296,98

118

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. MALU ROȘU, Nr. 0, Bl. 120E, Sc., Et., Ap.

1131

13.557,30

30,81

119

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. Enachita Vacarescu, Nr. 0, Bl.

101 E, Sc., Et. , Ap.

1132

13.068,87

29,7

120

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. VITEJILOR, Nr. Spatar Milescu, Bl. 109 A,B , C, Sc., Et., Ap.

1133

14.168,95

32,2

121

Teren aferent platforma gospodăreasca subterana si platforma colectare selectiva a deșeurilor P 415

( Str. Vitejilor bl.l 10 B )

1134

15.867,45

36,06

122

Teren aferent platforma gospodăreasca subterana si platforma colectare selectiva a deșeurilor P 417

( Str. Malu Roșu bl. 141 Al (Gomistilor)

1135

17.209,55

39,11

123

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. MALU ROȘU, Nr. 0, Bl. 101B1

1136

13.306,49

30,24

124

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. VITEJILOR, Nr. 0, Bl. 105 A 1 PT5,

1137

13.060,07

29,68

125

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. SPATAR MILESCU, Nr. 0, Bl.

140 G - H, Sc., Et., Ap.

1138

22.134,82

32,76

126

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. ZIMBRULUI, Nr. 0, Bl. 133F 133 D , Sc., Et., Ap.

1139

13.799,31

31,36

127

Teren aferent platforma gospodăreasca

aleea BIRUINȚEI, Nr. 1, Bl. 134 A , Sc., Et., Ap.

1140

14.652,97

33,3

128

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. Făcliei, Nr. 0, Bl. 137 B , Sc., Et., Ap.

1141

19.062,07

43,32

129

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. Făcliei, Nr. 0, Bl. 138 G, Sc., Et., Ap.

1142

21.319,41

48,45

130

Teren aferent platforma gospodăreasca subterana si platforma colectare selectiva a deșeurilor P 421

( Str. Podul înalt bl.4 )

1143

12.523,23

28,46

131

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. ZIMBRULUI, Nr. 0, Bl. 135 A , Sc., Et., Ap.

1144

18.199,61

41,36

132

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. SIPOTE, Nr. 0, Bl. 152 J, Sc., Et., Ap.

1146

7.682,93

30,24

133

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. CRISTIANUL, Nr. 0, Bl. 150 L , Sc., Et., Ap.

1147

4.430,89

17,44

___In' ■■

134

Teren aferent platforma gospodăreasca subterana si platforma colectare selectiva a deșeurilor P 545

Str. Cazărmii bl. 153 (Regimentului )

1148

-

-z-'

135

Teren aferent platforma gospodăreasca

intr. REGIMENTULUI, Nr. 0, Bl.

154 H, Sc., Et., Ap.

1149

4-

13.799,<

■'ÎSj's

136

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. VENIAMIN COSTACHE, Nr.

0, Bl. 27 G, Sc., Et., Ap.

1150

14.776,81

21,87

137

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. LAPUSNA, Nr. 0, Bl. 5, Sc., Et., Ap.

1151

20.628,09

30,53

138

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. CLEMENTEI, Nr. 0, Bl. 26 N, Sc., Et., Ap.

1152

5.390,36

12,25

139

Teren aferent platforma gospodăreasca subterana si platforma colectare selectiva a deșeurilor P 441

( Bd. Republicii bl. 28 A- Școala nr.14)

1153

20.736,19

30,69

140

Teren aferent platforma gospodăreasca

b-dl. REPUBLICII, Nr. 0, Bl. 31 B

1, Sc., Et., Ap.

1154

31.113,13

31,35

141

Teren aferent platforma gospodăreasca

Republicii, Nr. 0, Bl. 32 A, Sc., Et. , Ap.

1155

13.552,90

30,8

142

Teren aferent platforma gospodăreasca

b-dl. REPUBLICII, Nr. 0, Bl. 26 P Căminelor, Sc., Et., Ap.

1156

22.269,95

32,96

143

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. LUMINII, Nr. 0, Bl. 30 F - G, Sc., Et., Ap.

1157

20.432,14

30,24

144

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. ALEXANDRU ODOBESCU, Nr. 2, Bl. 29 D, Sc., Et., Ap.

1159

19.702,42

29,16

145

Teren aferent platforma gospodăreasca subterana si platforma colectare selectiva a deșeurilor P 301

( Str. Costache Negruzzi bl. 34B )

1160

17.486,76

39,74

146

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. DRAGOS VODĂ, Nr. 0, Bl. 34 E, Sc., Et., Ap.

1161

13.552,90

30,8

147

Teren aferent platforma gospodăreasca subterana si platforma colectare selectiva a deșeurilor P 303

(Str. Duca Vodă bl. 35 ( fost Iederei ))

1162

17.594,35

26,04

148

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. GHEORGHE DOJA, Nr. 0, Bl. 36A (Națiunii), Sc., Et., Ap.

1163

18.959,19

28,06

149

Teren aferent platforma gospodăreasca subterana si platforma colectare selectiva a deșeurilor P 304

( Str. Banatului bl 37 A )

1164

18.682,16

27,65

150

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. BIBESCU VODĂ, Nr. 0, Bl. 2, Sc., Et., Ap.

1165

6.283,69

9,3

151

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. GRTVITEI, Nr. 0, Bl. H, Sc. A si E , Et., Ap.

1166

12.628,20

18,69

152

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. GRIVITEI, Nr. 0, Bl. H, Sc. C si D , Et., Ap.

1167

11.29704

ii--Si 1

......\

153

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. ULDERULUI, Nr. 16, Bl. B 4, Sc., Et., Ap.

1168

U-T’

9.459,33

-<3^-14

154

Teren aferent platforma gospodăreasca

Str. ȘTEFAN GRECEANU, Nr. 0, Bl. K 8 , Sc., Et., Ap.

1169

8.249,88

' £-<2,21

155

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. BASARABILOR, Nr., Bl. TOLSTOI, Sc., Et., Ap.

1171

6.810,71

10,08

156

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. TOMA CARAGIU, Nr. 0, Bl. spate Muzeul de Istorie , Sc., Et., Ap.

1172

10.276,88

15,21

157

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. TOMA CARAGIU, Nr. 0, Bl. spre magazin Poiana , Sc., Et., Ap.

1173

8.276,91

12,25

158

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. ULIERULUI, Nr. 0, Bl. B 2 , Sc., Et., Ap.

1174

8.276,91

12,25

159

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. SLT. EROU CALIN

CĂTĂLIN, Nr. 0, Bl. K 2 - K 3, Sc. , Et., Ap.

1175

8.276,91

12,25

160

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. 24 IANUARIE, Nr. 3, Bl. F, Sc. , Et-, Ap.

1176

8.276,91

12,25

161

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. BASARABILOR, Nr. 0, Bl. spate Bl K 12, Sc., Et., Ap.

1177

7.432,33

11

162

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. BASARABILOR, Nr. 0, Bl. spateBl K 10 - K 11 , Sc., Et., Ap.

1178

4.222,91

6,25

163

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. VLAD TEPES, Nr. 0, Bl. 7 A, Sc., Et., Ap.

1179

3.784,25

8,6

164

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. SLT. EROU CALIN

CĂTĂLIN, Nr. 0, Bl. K 14, Sc., Et. , Ap.

1180

21.682,12

32,09

165

Teren aferent platforma gospodăreasca

aleea STREJNIC, Nr. 0, Bl. A 6 PT 206 , Sc., Et., Ap.

1181

3.112,30

12,25

166

Teren aferent platforma gospodăreasca subterana si platforma colectare selectiva a deșeurilor P 529

( Str. Strejnic bl. A 11)

1182

18.956,47

43,08

167

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. PERSANI, Nr. 0, Bl. 94, Sc., Et., Ap.

1183

5.390,36

12,25

168

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. SOLDAT EROU NICOLAE ARHIP, Nr. 0, Bl. M4, Sc., Et., Ap.

1184

3.112,30

12,25

169

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. SOLDAT EROU NICOLAE ARHIP, Nr. 0, Bl. M 10, Sc., Et., Ap.

1185

3.112,30

12,25

170

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. ANOTIMPULUI, Nr. 1, Bl. 49, Sc., Et., Ap.

1186

5.390,36

12,25

171

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. ANOTIMPULUI, Nr. 0, Bl. Modem , Sc., Et., Ap.

1187

5.390,36

172

Teren aferent platforma gospodăreasca subterana si platforma colectare selectiva a deșeurilor P 512

( Str. Minerva bl. 73- Parc )

1189

9.953X6:

22,62

PtoisS1

173

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. SLT. EROU MOLDOVEANU MARIAN, Nr. 0, Bl. 19, Sc., Et., Ap.

1190

5.390,36

12,25

174

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. General Eremia Grigorescu Bl.

58- 59 Sc., Et., Ap.

1191

5.390,36

12,25

175

Teren aferent platforma gospodăreasca subterana si platforma colectare selectiva a deșeurilor P 527

( Str. Lacul Balea bl. 29 )

1192

14.146,93

32,15

176

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. Lacul Bâlea, Nr. 0, Bl. C 1, Sc., Et., Ap.

1193

5.081,31

20

177

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. GENERAL EREMIA GRIGORESCU, Nr. 0, Bl. 95, Sc., Et., Ap.

1194

9.146,35

36

178

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. SOLDAT EROU NICOLAE ARHIP, Nr. 0, Bl. M 7, Sc., Et., Ap.

1195

8.292,69

32,64

179

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. SOLDAT EROU NICOLAE ARHIP, Nr. 0, Bl. M 13 , Sc., Et., Ap.

1196

8.025,93

31,59

180

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. SOLDAT EROU NICOLAE ARHIP, Nr. 0, Bl. M 17, Sc., Et., Ap.

1197

8.025,93

31,59

181

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. ANOTIMPULUI, Nr. 2, Bl. 43, Sc., Et., Ap.

1198

10.450,69

23,75

182

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. GENERAL EREMIA GRIGORESCU, Nr. 0, Bl. 44, Sc., Et., Ap.

1199

10.428,69

23,7

183

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. GENERAL EREMIA GRIGORESCU, Nr. 0, BL 45, Sc., Et., Ap.

1200

10.428,69

23,7

184

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. GENERAL EREMIA GRIGORESCU, Bl. 59-60

1201

8.910,59

20,25

185

Teren aferent platforma gospodăreasca

str.Baraoltului, Nr. FN, Bl. 42 B, Sc., Et., Ap.

1202

2.210,37

8,7

186

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. BARAOLTULUI, Nr. 5, Bl. 40 B, Sc., Et., Ap.

1203

11.616,77

26,4

187

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. înfrățirii, Nr. 0, Bl. 36, Sc., Et., Ap.

1204

10.441,89

23,73

188

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. înfrățirii, Nr. 0, Bl. 23, Sc., Et.,

_

1205

4.730,31

10,75

189

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. SLT. EROU MOLDOVEANU MARIAN, Nr. 0, Bl. 16, Se., Et., Ap.

1206

«o

190

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. SLT. EROU MOLDOVEANU MARIAN, Nr. 0, Bl. 20, Sc., Et., Ap.

1207

'-j.

\^494.83

' 1/36/

191

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. SLT. EROU MOLDOVEANU MARIAN, Nr. 0, Bl. 21, Sc., Et., Ap.

1208

4.228,68

9,61

192

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. SLT. EROU MOLDOVEANU MARIAN, Nr. 0, Bl. 22, Sc., Et., Ap.

1209

16.927,93

38,47

193

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. SLT. EROU MOLDOVEANU

MARIAN, Nr. 0, Bl. 8, Sc., Et., Ap.

1210

10.441,89

23,73

194

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. BARAOLTULUI, Nr. 13, Bl.

47, Sc., Et., Ap.

1211

8.646,57

19,65

195

Teren aferent platforma gospodăreasca

aleea ZAMORA, Nr. 0, Bl. 112, Sc. , Et., Ap.

1212

18.481,22

42

196

Teren aferent platforma gospodăreasca subterana si platforma colectare selectiva a deșeurilor P 536

( Str. Aleea Godeanu bl. 115)

1213

14.274,55

32,44

197

Teren aferent platforma gospodăreasca

aleea GODEANU, Nr. 1, Bl. 121, Sc., Et., Ap.

1214

9.900,66

22,5

198

Teren aferent platforma gospodăreasca

aleea IEZERULUI, Nr. 0, Bl. 132, Sc., Et., Ap.

1216

11.000,73

25

199

Teren aferent platforma gospodăreasca subterana si platforma colectare selectiva a deșeurilor P 532

( Str. Cosminele bl. 181 B )

1217

11.250,01

44,28

200

Teren aferent platforma gospodăreasca

aleea SILISTEI, Nr. 0, Bl. 160, Sc., Et., Ap.

1218

11.000,73

25

201

Teren aferent platforma gospodăreasca

aleea SILISTEI, Nr. 0, BL 158, Sc., Et., Ap.

1219

11.000,73

25

202

Teren aferent platforma gospodăreasca subterana si platforma colectare selectiva a deșeurilor P 538

( Str. Bahluiului bl. 141 )

1220

17.209,54

39,11

203

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. BAHLUIULUI, Nr. 13, Bl. 154, Sc., Et., Ap.

1221

5.390,36

12,25

204

Teren aferent platforma gospodăreasca

sos. VESTULUI, Nr. 0, Bl. 5, Sc., Et., Ap.

1222

6.600,44

15

205

Teren aferent platforma gospodăreasca

sos. VESTULUI, Nr. 0, Bl. 2, Sc., Et., Ap.

1223

8.527,77

19,38

206

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. Târgovistei, Nr. 0, Bl. 86, Sc., Et., Ap.

1224

5.390,36

12,25

207

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. FRASINET, Nr. 0, Bl. 5 N, Sc. , Et., Ap.

1226

16.94(0

3J$

208

Teren aferent platforma gospodăreasca

aleea SECIULUI, Nr. 0, Bl. 8 A , Sc., Et., Ap.

1227

14.29&5&

209

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. CASIN, Nr. 0, Bl. 16 D, Sc., Et., Ap.

1228

5.3<$,^

210

Teren aferent platforma gospodăreasca subterana si platforma colectare selectiva a deșeurilor P 618

( Str. Victoras bl. 18H)

1229

11.502,36

26,14

211

Teren aferent platforma gospodăreasca

intr. DALIEI, Nr. 1, Bl. 15 I, Sc., Et., Ap.

1230

6.618,04

15,04

212

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. VORNICEI, Nr. 0, Bl. 68 A, Sc. , Et., Ap.

1231

5.390,36

12,25

213

Teren aferent platforma gospodăreasca subterana si platforma colectare selectiva a deșeurilor P 620

( Str. Vomicei nr.5. bl.81 )

1232

23.255,55

52,85

214

Teren aferent platforma gospodăreasca subterana si platforma colectare selectiva a deșeurilor P 601

(Aleea Strunga bl.40 )

1233

14.476,97

32,9

215

Teren aferent platforma gospodăreasca

P604

Aleea Amauti Bl. T 5

1234

5.390,36

12,25

216

Teren aferent platforma gospodăreasca

P602

Aleea Amauti Bl. T 12

1235

5.390,36

12,25

217

Teren aferent platforma gospodăreasca

aleea PRISLOP, Nr. 0, Bl. 6, Sc., Et., Ap.

1237

5.390,36

12,25

218

Teren aferent platforma gospodăreasca

intr. DALIEI, Nr. 5, Bl. I 5 H, Sc., Et., Ap.

1238

6.380,42

14,5

219

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. LIBERTĂȚII, Nr. 0, Bl. 89, Sc. , Et. , Ap.

1239

11.326,36

25,74

220

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. MUSCEL, Nr. 0, Bl. Padina bl 10 E , Sc., Et., Ap.

1240

15.577,03

35,4

221

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. FĂGET, Nr. 0,Bl. 12 J , Sc., Et., Ap.

1241

18.824,45

42,78

222

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. FĂGET, Nr. 0, Bl. 121, Sc., Et., Ap.

1242

14.296,55

32,49

223

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. Domnișori, Nr. Casin , Bl. 12 E , Sc., Et., Ap.

1243

13.794,91

31,35

224

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. Domnișori, Nr. 0, Bl. 9 D , Sc., Et., Ap.

1244

15.577,03

35,4

225

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. Domnișori, Nr. 0, Bl. 7 G , Sc., Et., Ap.

1245

14.520,96

33

226

Teren aferent platforma gospodăreasca

aleea MUREȘ, Nr. 0, Bl. 6 G, Sc., Et., Ap.

1246

11.827,99

26,88

227

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. FRASINET, Nr. 0, Bl. 4 E , Sc. , Et., Ap.

1247

14.296,55

32,49

B. Terenuri evidențiate cantitativ

Nr. crt

DENUMIRE

Adresa

Nr. inv

Valoare    Supraf

inventar     mp

0

1

2

3

4

5

238

Teren aferent platforma gospodăreasca

Aleea Stănișoarei, bloc 124-126 (Zarandului) Platforma subterana 534

-

-

56,71

239

Teren aferent platforma gospodăreasca

Str. Murelor, bloc 14H Platforma subterana 623

33,51

240

Teren aferent platforma gospodăreasca

Bd. Republicii, bloc 28A-Școala nr.

14 colectare selectiva -P441

5,65

241

Teren aferent platforma gospodăreasca

Aleea Strunga, bloc 40 colectare selectiva -P601

16,3

TOTAL

-

117,17


228

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. Bobalna, Nr. 0, Bl. 1, Sc., Et., Ap.

1248

9?W

229

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. Bobalna, Nr. 0, Bl. 1 spate , Sc. , Et., Ap.

1249

1

1.922^31

230

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. Bobalna, Nr. 0, Bl. 2, Sc., Et., Aa

1250

1.41'6^

231

Teren aferent platforma gospodăreasca

intr. CONSTRUCTORILOR, Nr. 0, Bl. 6, Sc., Et., Ap.

1251

440,03

1

232

Teren aferent platforma gospodăreasca

intr. CONSTRUCTORILOR, Nr. 0, Bl. 2, Sc., Et., Ap.

1252

1.320,09

3

233

Teren aferent platforma gospodăreasca

intr. CONSTRUCTORILOR, Nr. 0, Bl. 4, Sc., Et., Ap.

1253

1.320,09

3

234

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. FRĂȚIEI, Nr. 1, Bl. cămin TCM, Sc., Et., Ap.

1254

1.320,09

3

235

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. FRĂȚIEI, Nr. 3, Bl. cămin UZUC , Sc., Et., Ap.

1255

1.320,09

3

236

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. FRĂȚIEI, Nr. 4, Bl. cămin UZUC , Sc., Et., Ap.

1256

1.320,09

3

237

Teren aferent platforma gospodăreasca

str. COZIA, Nr. 0, Bl. Garsoniere , Sc., Et., Ap.

1257

1.320,09

3

Total terenuri cu valoare contabila

2.607.676,67

5697,73