Hotărârea nr. 497/2019

Hotãrârea nr. 497 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea apartamentului nr. 1 din imobilul situat în Ploiești, str. Romană nr. 43

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 497

privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea apartamentului nr. 1 din imobilul situat în Ploiești, str. Romană nr. 43

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de Aprobare nr. 628/25.11.2019 al consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1742/22.11.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 396/20.11.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 379/22.11.2019 la Direcția Economică, referitor la proiectul de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea apartamentului nr. 1 din imobilul situat în Ploiești, str. Romana nr. 43;

Luând în considerare Avizul din data de 20.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în conformitate cu art. 4 alin. (8) din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată și actualizată;

în temeiul prevederilor art. 129 alin.l, alin.7 lit. j), art. 139 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea apartamentului nr. 1 din imobilul situat în Ploiești, str. Romana nr. 43, imobil înscris în Lista Monumentelor Istorice sub denumirea "Casa Tiseanu” - cod LMI/2015 PH-II-m-B-16293, apartament înscris în cartea funciară nr. 126143-C1-U2 având numărul cadastral 126143-C1-U2, care se compune din două camere și dependințe cu suprafața utilă măsurată de 81,08 mp în exclusivitate, pivniță cu suprafața utilă măsurată de 13,15 mp, verandă în indiviziune în cotă de 45,32% și terenul în suprafață de 82,68 mp care reprezintă o cotă indiviză de 45,32% din terenul de sub construcții, la valoarea de 60.000 euro.

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.