Hotărârea nr. 496/2019

Hotãrârea nr. 496 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 214/2015 privind reglementarea unor activități desfășurate de Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 249/2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 496

referitoare Ia modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 214/2015 privind reglementarea unor activități desfășurate de Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 249/2019

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 627/22.11.2019 al domnului viceprimar Ganea Cristian Mihai și Raportul de specialitate nr. 24429/22.11.2019 al S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L. prin care se propune aprobarea modificării art. 14 din anexa nr. 2 și art. 5 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local nr.214/2015 privind reglementarea unor activități desfășurate de Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.249/2019;

Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 389/27.11.2019 al Direcției Economice;

Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 7, Comisia Juridică, Ordine Publică, Respectarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești, Petiții și Reclamații, din data de 26.11.2019 și avizul Comisiei de specialitate nr. 2 pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism și promovare operațiuni comerciale, din data de 27.11.2019;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 219/2010 privind înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A. cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Consiliului Local nr. 313/2019 pentru aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. cu influența manoperei orare/unitare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

In conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

In baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 955/2004, pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, modificată;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și

completările ulterioare, Hotărârii de Guvern nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al-vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului publiq^șăffi^ivat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, Ordonanței de Urg^M'^i^iive^ului nt* 1                                                      VAZA Z"1 v*< . vaa ■> V v«. 1 za aaa.IaIa/aza ..zaaaa a Ia 1 a za za 4-za .7z^aa / ****^dlfțC H T 3 I SÎ


nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată,/ completările ulterioare, ale Hotărârii de Guvern nr. 965/2016 pen completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgența ’a^Guvemului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărlr?af<&.Cîiivem nr. 1391/2006;

Conform Legii nr. 155/2010 a Poliției Locale, republicată;

în baza Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

A

In baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. (c) și alin. 6 lit. (a) și art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifică art. 14 din anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local nr.214/2015 modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.249/2019 și va avea următorul conținut:

"Agentul constatator va întocmi câte o „fișă” pentru fiecare vehicul ridicat, în care va înscrie cheltuielile aferente cu privire la inventariere, expertizare, ridicare, transport, depozitare în parcul special amenajat, ridicare și transport la o unitate specializată în vederea valorificării. Pentru aceste operațiuni sunt stabilite următoarele tarife:

 • a) constatare - afișare pe caroseria vehiculului a somației de ridicare și întocmire proces verbal

-17,78 lei ( fără T.V.A. ) / oră

 • b) deplasare autoplatformă PH-09-TLZ pentru ridicare vehicule abandonate sau fără stăpân

 • - 66,25 lei ( fără T.V.A. ) /oră

 • c) deplasare autoplatformă PH-35-ADP pentru ridicare vehicule abandonate sau fără stăpân

 • - 52,09 lei ( fără T.V.A.) /oră

  • d) inventariere

  • e) expertizare

  • f) depozitare

  • - 40,32 lei ( fără T.V.A.) vehicul

  • - 40,32 lei ( fără T.V.A. ) vehicul

  • - 5,04 lei ( fără T.V.A. ) /zi/ vehicul.”

Art. 2 Se modifică art. 5 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local nr.214/2015 modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 249/2019, care va avea următorul conținut:

„Devizele întocmite pentru efectuarea acestor operațiuni vor fi înaintate proprietarului sau deținătorului legal, în urma cererii de restituire și vor fi încasate la

casieria Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. sau în cazul celor trecute în proprietatea privată a Municipiului Ploiești, remise Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, în vederea decontării.”

Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 214/2015 modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.249/2019 rămân nemodificate.

Art. 4 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L și Poliția Locală Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 noiembrie 2019.


PREȘEDINTĂ DE ȘEDINȚĂ, George Sokin iculae BOTEZContrasemnează:

p. SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA

Șef Serviciu