Hotărârea nr. 495/2019

Hotãrârea nr. 495 privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli al Serviciului Public Finante Locale Ploiesti, pe anul 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 495

privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli al SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 631/26.11.2019 al Primarului municipiului Ploiești Dobre Adrian Florin și al consilierilor din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sălceanu Claudia Oana, Sîrbu-Simion Gheorghe, Andrei Gheorghe și Staicu Zoia, precum și raportul de specialitate nr. 133363/25.11.2019 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2019;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 386/26.11.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.11.2019;

în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. 4, lit. “a” și art. 139, alin. 3, lit. “a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de cheltuieli al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești pe anul 2019, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 noiembrie 2019.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sdrin Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

^p. SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA

Sef Serviciu

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE


ANEXA nr.1 la HCLnr...


72019


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019


MII LEI

BUGET RECTIFICAT

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2019 APROBAT PRIN HCL 137/07.05.2019

INFLUENTE

+/-

2019

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

15,817.00

-176.00

15,641.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

15,817.00

-176.00

15,641.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

15,817.00

-176.00

15,641.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

14,171.00

-176.00

13,995.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

13,647.00

-162.00

13,485.00

Salarii de baza

10.01.01

13,077.00

-101.00

12,976.00

Alte sporuri

10.01.06

30.00

0.00

30.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

5.00

0.00

5.00

Indemnizație de hrana

10.01.17

535.00

-61.00

474.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

217.00

-9.00

208.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

0.00

0.00

Norme de hrana

10.02.02

0.00

0.00

0.00

Vouchere de vacanta

10.02.06

217.00

-9.00

208.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

307.00

-5.00

302.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

0.00

0.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

307.00

-5.00

302.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

1,530.00

0.00

1,530.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1,428.00

36.00

1,464.00

Furnituri de birou

20.01.01

100.00

66.00

166.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10.00

5.00

15.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

140.00

14.00

154.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

21.00

-5.00

16.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

5.00

-1.00

4.00

Piese de schimb

20.01.06

14.00

17.00

31.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

378.00

-45.00

333.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

10.00

15.00

25.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

750.00

-30.00

720.00

Reparații curente

20.02

10.00

0.00

10.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

10.00

0.00

10.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10.00

0.00

10.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET RECTIFICAT

BUGET 2019 APROBAT PRIN HCL 137/07.05.2019

INFLUENTE +/-

2019

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

36.00

-15.00

21.00

| Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

36.00

-15.00

21.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

1.00

0.00

1.00

Protecția muncii

20.14

5.00

-1.00

4.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

40.00

-20.00

20.00

Tichete cadou

20.27

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30}

20.30

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

0.00

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

116.00

0.00

116.00

[Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

116.00

116.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30}

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


SEF SERVICIU, FINANCIAR CONTABILITATE,

Ec. DOINAJNITA