Hotărârea nr. 494/2019

Hotãrârea nr. 494 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Liceului Tehnologic 1 Mai Municipiul Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 494 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Liceului Tehnologic „1 Mai” Municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 630/26.11.2019 al domnului Primar Adrian Florin Dobre și al consilierilor din comisia de buget-fmanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Sălceanu Claudia-Oana, Andrei Gheorghe, Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia, precum și Raportul de Specialitate nr. 2319/22.11.2019 al Liceului Tehnologic „1 Mai” Municipiul Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Liceului Tehnologic ”1 Mai” Municipiul Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 387/27.11.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.11.2019;

In conformitate cu prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și art. 5 din Ordinul nr.1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice;

în temeiul art. 129 alin. 4, lit. „a” și art. 139 alin. 3, lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Liceului Tehnologic ”1 Mai” Municipiul Ploiești, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Liceul Tehnologic ”1 Mai” Municipiul Ploiești se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 noiembrie 2019.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ!

George Sorin.- Niculae BOTEfez/^|^ A


Contrasemnează:


p. SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA

Sef Serviciu


JUDEȚUL: PRAHOVA

Liceul Tehnologic 1 Mai PLOIEȘTIBUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE IN SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2019

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget HCL 143 07.05.2019

Execuție

31.10.2019

Influente (+/-)

Buget final 2019

TOTAL VENITURI - din care:

411.00

108.70

0.50

411.50

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

150.00

108.70

0.50

150.50

Venituri din concesiuni si închirieri

30,10,05,30

70.00

52.70

0.00

70.00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33,10,

79.50

56.00

0.00

79.50

Taxe si alte venituri din invatamant

33,10,05

4.50

2.80

0.00

4.50

Contribuția elevilor si studenților pentru intemate.camine si cantine

33,10,14

75.00

53.20

0.00

75.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0.50

0.50

1.00

Sume utilizate din excedent

40.10.15

261.00

0.00

261.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

411.00

56.82

0.50

411.50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+85)

361.00

56.82

0.50

361.50

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

363.00

59.92

0.50

363.50

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

16.00

0.00

0.00

16.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

14.00

0.00

0.00

14.00

Salarii de baza

10.01.01

10.00

0.00

0.00

10.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

1.00

0.00

I0.00

1.00

Tichete de vacanta

10.02.06

1.00

0.00

0.00

1.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1.00

0.00

0.00

1.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

1.00

0.00

0.00

1.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

345.00

59.92

0.50

345.50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

152.00

6.84

0.00

152.00

Furnituri de birou

20.01.01

5.00

0.00

0.00

5.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5.00

0.00

0.00

5.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

50.00

0.00

0.00

50.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

10.00

0.00

0.00

10.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

2.00

0.10

0.00

2.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

5.00

0.00

0.00

5.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

20.00

0.00

0.00

20.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

55.00

6.74

0.00

55.00

Reparații curente

20.02

40.00

4.83

0.00

40.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

65.00

41.43

0.00

65.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

65.00

41.43

0.00

65.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

45.00

5.72

0.00

45.00

Uniforme si echipament

20.05.01

5.00

0.00

0.00

5.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

10.00

0.00

0.00

10.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

30.00

5.72

0.00

30.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2.00

0.00

0.00

2.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2.00

0.00

0.00

2.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

3.00

0.00

0.50

3.50

Pregătire profesionala

20.13

6.00

0.00

0.00

6.00

Protecția muncii

20.14

10.00

0.00

0.00

10.00

Alte cheltuieli

20.30

22.00

1.10

0.00

22.00

Reclama si publicitate

20.30.01

6.00

0.50

0.00

6.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

6.00

0.00

0.00

6.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

10.00

0.60

0.00

10.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget HCL 143 07.05.2019

Execuție j,

31.10.2019

Influente (♦/•)

Buget final 2019

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

2.00

0.00

, ) 412.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

2.00

•25 0.Q0

0.00

/£ ' 2.00

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

-2.00

<P^>'

0.00

-2-00

v

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01.01)

85.01

-2.00

-3.1.0

QQQ

C      -2.00

Plăti efectuate In anii precenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

-2.00

-3.10

0.00

-2.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

50.00

0.00

0.00

50.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

50.00

0.00

0.00

50.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

50.00

0.00

0.00

50.00

Active fixe

71.01

50.00

0.00

0.00

50.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

50.00

0.00

0.00

50.00

ORDONATOR TERT1AR DE CREDITE,

DIRECTOR,


CONTABIL t

Ec. Stoica Florina Violeta