Hotărârea nr. 493/2019

Hotãrârea nr. 493 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI, Ploieşti, str. Mihai Eminescu nr. 4 – 6

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 493

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL «EXTINDERE SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI” Ploiești, str. Mihai Eminescu nr. 4 - 6

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 560/06.11.2019 al domnului primar Adrian Florin Dobre și al consilierilor Sălceanu Claudia Oana, Vîscan Robert Ionuț, Dănescu Ștefan, Mateescu Marius Nicolae, Bolocan Iulian și Văduva Sorin, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului Local de Urbanism aferent "Extindere Spitalul de Pediatrie Ploiești”, str. Mihai Eminescu nr. 4-6, Ploiești;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr. 309195/06.11.2019 și văzând documentația Plan Urbanistic Zonal "Extindere Spitalul de Pediatrie Ploiești”, str. Mihai Eminescu nr. 4-6, Ploiești întocmit de S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI -urb. Vladimir Valeriu CAZAN;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr. 020 din 25.10.2019, aviz care a stat la baza fundamentării avizului favorabil al Arhitectului Șef nr. 010/28.10.2019;

Ținând cont de Avizul comisiei de specialitate nr. 4 "Comisia pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură” din data de 30.10.2019;

în baza Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr. 316 din data de 30.08.2017 9

privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

în conformitate cu art. 47 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. (1) și alin. (6), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent "Extindere Spitalul de Pediatrie Ploiești", str. Mihai Eminescu nr. 4-6, Ploiești, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent specificate la art. 1 sunt valabile până la aprobarea actualizării Plan Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism aferent ale Municipiului Ploiești.

Art. 3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 noiembrie 2019.


Contrasemnează:

p. SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA

Șef Serviciu