Hotărârea nr. 492/2019

Hotãrârea nr. 492 privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru ”Demolare clădiri aflate în proprietatea Municipiului Ploiești (magazie -C2 de la Școala Gimnazială Grigore Moisil, magazie - C5 de la Grădinița cu program prelungit nr. 23 și construcții C3-C4 de pe str. Poștei nr. 23)”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 492

privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru ”Demolare clădiri aflate în proprietatea Municipiului Ploiești (magazie -C2 de la Școala Gimnazială „Grigore Moisil”, magazie - C5 de la Grădinița cu program prelungit nr. 23 și construcții C3-C4 de pe str. Poștei nr. 23)”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 556/04.11.2019 al domnului viceprimar, Cristian Mihai Ganea și Raportul de Specialitate comun înregistrat sub nr. 11054/24.10.2019 la Direcția Tehnic-Investiții, sub nr. 1729/21.11.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 347/30.10.2019 la Direcția Economică, referitor la aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru ”Demolare clădiri (magazie - C2 de la Școala Gimnazială ,”Grigore Moisil”, magazie - C5 de la Grădinița cu program prelungit nr. 23 și construcții C3 - C4 de pe str. Poștei nr.23” aflate în proprietatea municipiului Ploiești;

ținând cont de avizul din data de 27.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport;

având în vedere prevederile art. 42 alin. (1) lit. b din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, ulterior;

în conformitate cu Avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare nr. 20, nr. 21 și nr. 22 din 24.09.2019;

în conformitate cu art. 9 - secțiunea a 4-a din Hotărârea de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare a conținutului cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;

având în vedere prevederile art. 71 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

în temeiul art. 129 alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286, alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă proiectul tehnic și indicatorii tehnico-economici pentru ”Demolare clădiri (magazie C2 de la Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” - anexa nr.l, magazie C5 de la Grădinița cu program prelungit nr. 23 - anexa nr. 2 și construcții C3, C4 de pe str. Poștei nr. 23 - anexa nr. 3” aflate în proprietatea municipiului Ploiești, documentații care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Tehnic-Investiții și Direcția Economică.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 noiembrie 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Niculae BOTE7


Contrasemnează:p. SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA

Șef Serviciu


c&~


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


COMISIA TEHNICO-ECONOMICA DE AVIZARE

AVIZ

Nr. 21/24.09.2019


 • 1.  Obiectiv: “Desființare magazie corp C2 școala nr. 8 “Grigore Moisil” - faza PT

 • 2. Proiectant - S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

 • 3. Beneficiar - S.D.A.U.I.S

In urma examinării se constata ca documentația prezentata :

 • •  corespunde cu tema/ comanda/ contractul de proiectare ;

 • •  satisface exigentele de performanta esențiale - (rezistenta si stabilitate, siguranța in exploatare, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului)

Construcția are structura de rezistenta alcatuita din fundații directe din beton armat, cadre alcătuite din stâlpi si grinzi din profile metalice laminate, inchideri din tabla ondulata si șarpanta din profile metalice laminate cu invelitoare de tabla. Tamplaria este metalica.

Caracteristici tehnice:

 • - regim de inaltime P

 • - suprafața construita 93,60 mp

Factor de putere cos cp 0,92, tensiunea de alimentare Un = 400 V.

Valoarea totala estimata a investiției, fara TVA - 30.049,85 lei fara TVA

Din care C+M = 22.376,72 lei fara TVA

In baza analizei proiectului si a procesului verbal al ședinței din data de 24.09.2019 se acorda :

AVIZ FAVORABIL acestei documentații,


■W.

SECRETAR COMISDr Mariana STOCHITA

e-mail: 6iaconsproiect@ya6oo.com Nr. 473/data 07.12.2012DESFIINȚARE MAGAZIE CORP C2 ȘCOALA NR. 8 „GRIGORE MOISIL"


Beneficiarul investiției: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Elaboratorul documentației: S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. BRAILA

e-maif: 6iaconsproiect@yafioo.com Nr. 473/tfata 07.12.2012


LISTA DE RESPONSABILITĂȚI ȘI SEMNĂTURI


SEF PROIECT


ing. Agrigoroae DorinPROIECTANT


arh. Berbec Constantine-mait: 6iaconsproiect@yafioo.com Wr. 473/data 07.12.2012
 • A. PIESE SCRISE

 • 1. Lista si semnaturile proiectantilor

 • 2. Memoriu

  • 2.1. Date generale

Descrierea construcției care unneaza sa fie desființată:

 • - scurt istoric: anul edificării, meșteri cunoscuti, alte date caracteristice;

 • - descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;

 • - menționarea si descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmeaza a se preleva;

 • - fotografii;

 • - descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de desființare.

 • 3. Caiet de Sarcini

 • 4. Liste de Cantitati

 • 5. Devize cu Valori

 • B. PIESE DESENATE

  Az

  PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

  scara 1:10000

  AO

  PLAN DE SITUAȚIE

  scara 1:500

  A.l

  Plan parter

  1/100

  A.2

  Secțiune transversala

  1/100

  A.3

  Plan invelitoare

  1/100

  A.4

  Fațada principala. Fațada secundara

  1/100

  A.5

  Fațada laterale

  1/100

Fotografii

MEMORIU TEHNIC GENERAL

 • I. DATE DE RECUNOAȘTERE

  1.1. Denumire:

  DESFIINȚARE MAGAZIE CORP C2 ȘCOALA NR. 8 „GRIGORE

  MOISIL"

  I.2.Amplasament:

  Aleea Laurilor Nr. 2A, Municipiul Ploiești, Județul Prahova

  1.3.Beneficiar:

  MUNICIPIUL PLOIEȘTI

  I.4.Elaborator:

  SC BIA CONSPROIECT PROIECT SRL

  I.5.Data elaborării:

  AUGUST 2019

 • II. CONDIȚII DE AMPLASAMENT

 • 11.1. Localitatea Ploiești este situata in zona cu caracteristici seismice ag = 0,35g si Tc=l,6 sec după prevederile Normativului PI00-1/2013.

 • 11.2. încărcarea din zăpada este specifică zonei cu Sok = 2,0 kN/mp după prevederile din codul de proiectare CR 1-1-3-2005.

 • 11.3. încărcarea din acțiunea vântului este specifică zonei cu presiunea de referința qref=0,6 kPa după prevederile din Codul de proiectare NP0-82-04.

 • 11.4. Adâncimea de îngheț este 0.90 m conform STAS 6054-77.

 • III. ELEMENTE DE REFERINȚA

Pentru întocmirea prezentei documentații s-au avut în vedere următoarele norme si legi aflate în vigoare la data întocmirii (august 2019):

 • •  Legea 10/1995 privind calitatea lucrărilor de construcții;

 • •  Normativul P100-1/20013 privind proiectarea antiseismica a construcțiilor;

 • •  „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”, indicativ CR 1-1-3/2012

„Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor”, indicativ CR 1-1-

4/2012;

 • •  STAS 6054 - 77 - Adâncimi maxime de inghet;

 • •  H.G. 907 / 2016 privind etapele de elaborare si conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 • IV. CONȚINUTUL SI SCOPUL DOCUMENTAȚIEI

Scopul prezentei documentații intitulate „ DESFIINȚARE MAGAZIE CORP C2 ȘCOALA

NR. 8 „GRIGORE MOISIL" situata in Aleea Laurilor Nr. 2A, Municipiul Ploiești, Județul Prahova" este de a desființa un imobil de pe amplasament, deoarece este intr-o stare avansata de degradare si nu mai corespunde din punct de vedere funcțional nemaiputand fi utilizat.

Clădirea prezintă avarii structurale majore. Starea de degradare este accentuata din cauza infiltrării apei, datorita absentei hidroizolatiilor, din cauza lipsei jgheaburilor si burlanelor si din direcționarea defectuasa a apelor de pe acoperiș.

Pentru amenajarea unui loc de joaca se impune desființarea Corpului C2 - magazie de la Școala Gimnaziala „Grigore Moisil”.

 • V.BIOGRAFIA CONSTRUCȚIILOR

Clădirea C2 are regimul de inaltime P. Clădirea are destinația de magazie si are o suprafața construita de 93.60 mp si o suprafața desfasurata de 93.60 mp.

Vl descrierea construcțiilor

Durata de viata a imobilului este in prezent depășită iar aceaste clădiri se afla intr-o stare avansata de degradare accentuata.

Structura de rezistenta a imobilului ce se va desființa este formata din:

Construcția C 2 propusa pentru desființare are structura de rezistenta alcatuita din fundații directe din beton armat, cadre alcătuite din stâlpi si grinzi din profile metalice laminate, inchideri din
S.C CONS&RPI'EC'I' S.^L. J09/9/2012 CVI 29523300

str. Poet Qrigore pl [epandrescu, nr. 5, <Brai£a tet/fajQ 0752281879/0339805917

e-mai(: 6iaconsproiect@yahoo.com    tNr. 473/data 07.12.2012   3Nr. 208/data 07.12.2012


<pmiect L d rl B       <Faza\j'^fi. \

V

i__________      '■

tabla ondulata si șarpanta din profite metalice laminate cu invelitoare de tabla. Tampfg?raeste metalica.

Pe parcursul existentei clădirii s-au efectuat lucrări sporadice de intretinere curenta care nu au afectat structura de rezistenta a construcției. Nu au fost realizate modificări ale ansamblului structural.

In prezent clădirea nu este in funcțiune si se afla intr-o stare proasta.

Clădirea este prevăzută cu subsol care are funcțiunea de beci aferent grădiniței.

Indicatorii fizici rezultați sunt:

suprafață totală teren: masurata 12785 mp;

suprafață construită existenta: este de 2616 mp;

suprafață construită propusa: este de 2552.40 mp;

suprafață construită a clădirilor propuse pentru desființare: este de 93.60 mp; suprafață desfășurată existenta: este de 5204 mp;

suprafață desfășurată propusa: este de 5110.40 mp;

suprafață desfășurată a clădirilor propuse pentru desființare este de 93.60 mp; regim de înălțime: P;

Date si indici ce caracterizează investiția;

P.O.T. existent (procent de ocupare a terenului) = AC/ST=20.46 % ;

 • C.U.T. existent (coeficient de utilizare a terenului) = 0.41;

P.O.T. propus (procent de ocupare a terenului) = AC/ST=19.96 %;

C.U.T. propus (coeficient de utilizare a terenului) = 0.40;

Datorita vechimii clădirii, materialele din care sunt executate sunt compromise din punct de vedere al proprietăților fizice si nu se impune recuperarea acestora.

TEHNOLOGIA DE DEMOLARE - Pentru executarea lucrărilor de demolare sunt necesare realizarea unor lucrări pregătitoare care să asigure frontul de lucru liber de orice sarcini.

Lucrări pregătitoare:

• încetarea activităților in timpul executării lucrărilor de demolare.


S.c. CONSPROFECT

J09/9/2012 CVI 29523300

str. (Poet Qrigore /Lktyancfrescu, nr. 5, Braifa. tef/faoQ 0752281879/0339805917


e-maif: 6iaconsproiect@yafioo.com Wr. 473/dala 07.12.2012   Nr. 208/data 07.12.2012

Lucrări de organizare de șantier:

 • •  Semnalizarea punctului de lucru cu panouri de avertizare;

 • •  Limitarea accesului în zona al autovehiculelor și persoanelor;

 • •  Devierea accesului la clădirile din jur;

 • •  Asigurarea utilităților - energic electrica, apa - in regim de organizare de șantier.

Lucrări de demolare

Pentru desfasurarea in bune condiții a lucrărilor de demolare a clădirii si protejarea clădirilor situate in apropiere, se vor lua următoarele masuri si se vor executa următoarele lucrări:

 • •  lucrările vor fi încredințate unei firme specializate in operațiuni de demolare;

 • •  lucrările se vor executa după obținerea autorizației de demolare;

 • •  executantul va intocmi un proiect tehnologic funcție de dotarea acestuia;

 • •   se întrerup utilitățile: apa, gaze, energie electrica;

 • •  inainte de începerea fiecărei etape de demolare se vor indentifica elementele de legătură si se vor proteja in vederea asigurării unui nivel de siguranța ridicat pentru fiecare etapa de demolare;

 • •  desfacerea elementelor structurale se va face in ordinea inversa a montării lor;

 • •  executantul va intocmi un grafic de desfășurare a lucrului, funcție de dotarea acestuia, din care sa rezulte succesiunea operațiilor de demolare.

Se va desface suprastructura clădirii astfel:

 • •  se desface invelitoarea;

 • •  se va demonta șarpanta din profile metalice laminate, primii fiind demontați căpriorii, după aceea grinda ce formează coama si la sfarsit grinzile acoperișului;

 • •  se vor desface pereții;

 • •  se vor demonta stâlpii de susținere a grinzilor.

Pentru desfasurarea in siguranța a lucrărilor de demolare acestea se vor efectua NUMAI din exteriorul clădirii. Taierea profilelor metalice se va face cu excavator dotat cu foarfece de taiere sau manual funcție de dotarea executantului, începând cu grinzile șarpantei.Toate elementele ce vor fi desfăcute vor fi susținute pana la taiere cu o macara amplasata in curte.

SE INTERZICE CU DESAVARSIRE DEMOLAREA CU BAROSUL SI ÎNCEPÂND DE LA

BAZA.

Pentru a preveni producerea de accidente, elementele de rezistenta ale construcției (grinzile șarpantei, pereții, etc.) se vor desface, cadru cu cadru incepand dinspre exterior spre interior, de pe schele montate in exteriorul construcției ce se demolează, materialul rezultat din demolare fiind depozitat in exteriorul acesteia.

Materialul rezultat din demolare va fi depozitat cat mai departe de clădire si, ulterior va fi transportat la o groapa de gunoi autorizata de către o firma atestata sau valorificat prin reciclare. Nu se va evacua si sorta materialului rezultat din demolare in timp ce se lucrează la desfacerea elementelor de structura.

Nu se va lucra concomitent la desfacerea mai multor cadre sau pereți.

Personalul care va lucra la demolare a fost instruit in privința regulilor de protecție a muncii privind lucrul la inaltime, fiind dotat cu centuri de siguranța si casca de protecție si va fi in permanenta supravegheat de către conducătorul lucrării.

Accesul persoanelor in zona de lucru se va face OBLIGATOIU numai insotiti de către personal instruit al constructorului, dotati cu echipamente de protecție, numai după intreruperea operațiunilor de desfacere si NUMAI după evacuarea din zona a materialelor rezultate din demolare.

înainte de începerea lucrărilor de demolare, personalul va fi instruit din punct de vedere al protecției muncii. Se interzice circulația muncitorilor sub zonele de lucru aflate la inaltime. Toate persoanele care vor fi în zona vor purta in mod obligatoriu cască de protecție. în cazul aplicării acestei metode de demolare, se vor lua masuri legate de protejarea seismică a clădirilor învecinate, continuitatea traficului și de menținere în funcțiune a procesului de producție pe timpul demolării.

DURATA DE EXECUȚIE: 30 zile.

W. DATE DESPRE LUCRĂRI TEHNICO - EDILITARE

Amplasamentul a beneficiat de energie electrica. înainte de a se trece la demolarea construcțiilor se vor verifica utilitățile.

 • VIII. PROTECȚIA MEDIULUI


I. Aspectele de mediu specifice lucrării si impacturile asociate;

Prin realizarea lucrărilor propuse se va realiza încadrarea în mod corespunzător în cerințele privind protecție mediului conform reglementărilor în vigoare.

Prin realizarea lucrărilor de desființare, impactul asupra mediului va fi pozitiv. Impactul negativ va fi minim, nefiind afectata sanatatea si siguranța populației din zona si a lucratorilor din construcții la realizarea construcției. Proiectul propune soluții prietenoase pentru mediul înconjurător, lucrările de construcții respectând legislația națională în domeniul protecției mediului și cerințele legislației europene în domeniul mediului.

Astfel, la executarea lucrărilor de desființare se vor lua toate măsurile privind protecția mediului înconjurător prin întreținerea curentă a utilajelor, depozitarea materialelor de construcții în locuri special amenajate care nu vor permite împrăștierea combustibililor, lubrefianților și a reziduurilor la întâmplare. Zgomotul produs de utilaje se va încadra in limitele normale prevăzute de lege, iar praful rezultat si poluarea accidentala nu vor afecta semnificativ zona construcției din punct de vedere al mediului.

Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament in cadrul acestei lucrări, se recomanda ca Evidenta tuturor deșeurilor (valorificabile si nevalorificabile) rezultate va fi valorificata confonn H.G. nr. 856 / 2002, prin Fise de evidenta a deșeurilor, care vor fi predate beneficiarului.

Deseurile nevalorificabile (moloz, sticla, cărămizi, etc), rezultate din lucrare vor fi depozitate selectiv, urmând a fi transportate si eliminate pe baza de contract intre executantul lucrărilor si societăți comerciale nominalizate de Agenția de Protecție a Mediului Județeană, sau vor fi transportate in zone indicate de Autoritățile Locale. In situația in care deseurile nevalorificabile se vor transporta in zonele indicate de Primarii, transportul se va efectua numai cu acceptul scris al acestora si numai după transmiterea la Beneficiar a respectivului accept.

Conform H.G. nr. 1061/2008, pe durata transportului deseurile vor fi insotite de documente, formular de incarnare - descărcare din care sa rezulte: deținătorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de incarcare, locul de destinație, cantitatea de deșeuri.

Documentele justificative privind eliminarea deșeurilor vor fi predate Beneficiarului (facturi, taxe depozitare, formulare incarcare - descărcare).

Deseurile valorificabile rezultate din lucrare (metale feroase si neferoase, etc), vor fi predate beneficiarului la sfârșitul lucrări pe baza de P.V. Predare - Primire împreuna cu Fisele de Evidenta.

S.c. <BIJ1 COfJWPKOVECl S.^L.

J09/9/2012 C^I 29523300 str. (Poet (jrigore ytCeygndrescu, nr. 5, (Rraila tel/fax: 0752281879/0339805917


II. Legislația aplicabila aspectelor de mediu identificate;

Nr.Crt.

DENUMIRE DOCUMENT DE PROVENIENȚĂ EXTERNĂ

Standarc

e Naționale Si Internationale

1.

HG nr. 856/2002 - Hotararea privind evidenta gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cupranzand clasificarea desurilor inclusiv desurile periculoase, completat cu HG 210/28.02.2007;

2.

Legea 265/2005 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 - privind Protecția Mediului;

3.

OUG nr. 195/2005 - privind Protecția Mediului;

4.

Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor.

5.

OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului cu toate completările si modificările ulterioare;

6.

Legea 101/28.06. 2011 pentru prevenirea si sancționarea unor fapte privind degradarea mediului

7.

HGR nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluării cu azbest cu toate completările si modificările ulterioare;

 • IX. NORME PRIVIND SECURITATEA SI S AN ATÂTEA ÎN MUNCA

Lista actelor normative care reglementează problemele legate de protecția muncii este următoarea:

 • •  Legea nr. 319 din 14/07/2006 a securității și sănătății în muncă;

 • •  Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319 /2006 a securității și sănătății în muncă aprobate cu HGR 1425/2006;

 • •  Norme generale de protecție a muncii - 2002, aprobate de MMSS cu Ordinul Nr. 508/20.11.2002 și MSF cu Ordinul Nr.933/25.11.2002;

 • •  Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții, aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 9/N/ 15.03.1993;

 • •  Hotărârea nr. 300/2006 din 02/03/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

 • •  Hotărârea nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă;

 • •  Hotărârea nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă; • •  Hotărârea nr. 1091 din 16 august 2006 privind cerințele minime de securitate'și sănătate pentru locul de muncă;

 • •  Hotărârea nr. 1146 din 30 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.

Măsuri de protecție a muncii

 • - Pentru prevenirea accidentelor de muncă, executantul va respecta măsurile generale de tehnica securității muncii și cele fiecărui utilaj folosit în funcție de tehnologiile adoptate;

 • - La începerea lucrărilor, executantul se va asigura că rețelele de pe amplasament (cabluri electrice, apă, canal etc.) altele decât cele necesare organizării de șantier, nu sunt în funcțiune.

 • X,. MASURI PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU

Toate clădirile si instalațiile din incinta sunt prevăzute cu posibilități de acces a mijloacelor de intervenție PSI.

Lista actelor normative care reglementează problemele legate de riscul de incendiu este următoarea:

 • •  Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

 • •  Norme generale de apărare împotriva incendiilor aprobate cu Ordinul M.A.I. nr. 163/2007;

 • •  Hotărârea Guvernului României nr. 1739/06.12.2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții, și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării de prevenirea și stingerea incendiilor;

 • •  Normele metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă aprobate cu Ordinul M.A.I. nr. 1435/2006;

 • •  Normativ C 300/1994 - aprobat cu Ordinul MLPAT Nr. 20 / N / 11.06.1994 pentru prevenirea și stingerea incendiilor pe durata execuției lucrărilor de construcții și instalații.

 • •  Norme de prevenire și dotare împotriva incendiilor PE 009 / ‘93, voi. 2 .Factorii de risc de incendiu;

 • - Blocarea căilor de acces și intervenție cu diverse materiale, utilaje etc., folosite în timpul execuției lucrărilor de demolare/dezafectare.

Măsurile de prevenire a riscului de incendiu

 • - Respectarea tehnologiei de execuție;

Asigurarea căilor de acces și intervenție - Acestea nu vor fi blocate în nici o situație cu materiale, utilaje etc folosite în timpul execuției lucrărilor de demolare/dezafectare.


S.c. ®IJ4 COSWP^OFECT S.^L. J09/9/2012 CVI 29523300

str. 'Poet Qrigore JA[e.\andrescu, nr. 5, <Braifa tef/faxț 0752281879/0339805917 e-maif: biaconsproiect@yafioo.com Nr. 473/data 07.12.2012


 • XI. PREVEDERI FINALE

La elaboarea prezentei documentații s-a ținut seama de prevederile Legii 50/1991 republicata.


§ BIA

CONSPRO1ECT

\* SRL T / WSF

e-maiC: 6iaconsproiect@ya6oo.com    Wr. 473/da ta 07.12.2012


ANEXA - FOTOGRAFIIe-maif: 6iaconsproiect@yafioo.com    Nr. 473/data 07.12.2012
e-mait: 6iaconsproiect@ya6oo.com    Nr. 473/data 07.12.2012DESFIINȚARE MAGAZIE CORP C2 ȘCOALA NR. 8 „GRIGORE MOISIL"

Beneficiarul investiției: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Elaboratorul documentației: S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. BRAILA

Proiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL

RO 29523300


DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

DESFIINȚARE MAGAZIE CORP C2 ȘCOALA NR.8 "GRIGORE MOISIL "

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 1

0

0

0

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheituieii pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 2

0

0

0

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0

0

0

3.1.1

Studii de teren

0

0

0

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Aite studii specifice

0

0

0

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0

0

0

j.3

Expertiză tehnică

0

0

0

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0

0

0

3.5

Proiectare

0

0

0

3.5.1

Temă de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz generai

0

0

0

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0

0

0

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0

0

03.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

0

/ \ I t o

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0

O- 0

3.7

Consultanță

0

,c 0

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0

0

X 0

. ' i X

3.7.2

Auditul finaciar

0

0

0

3.8

Asistență tehnică

0

0

0

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

0

0

0

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

0

0

0

0.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

0

0

0

3.8.2

Dirigenție de șantier

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 3

0

0

0

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0

0

0

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 4

0

0

0

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0

0

0

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

0

0

0

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0

0

0

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0

0

0

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

0

0

0

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0

0

0

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

0

0

0

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0

0

0

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 5

0

0

0

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice și teste

0

0

0
Data: 19.08.2019


întocmit,

Sef Proiect

Ing. Agrigoroae Dorin


0 O B!A xî .“COWSPROIECT&i SRL *Z W&7

Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap. / subcap. deviz general

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)

Din care: C+M

Lei

Lei

1

2

3

4

1.2

Amenajarea terenului

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0

0

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0

0

3.5

Proiectare

0

0

3.5.1

Temă de proiectare

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

“ol

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0

0

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0

0

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0

0

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

0

0

4.1

Construcții și instalații

0

0

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0

0

4.5

Dotări

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

5.1

Organizare de șantier

0

6

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

0

0

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0

0

6.2

Probe tehnologice și teste

0

0

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

0

0

Taxa pe valoarea adăugată:

0

0

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

0

0

Proiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări

Nr. cap. / subcap. deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

Lei

1

2

3

4.1

Construcții și instalații

0

TOTAL 1

0

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0

TOTAL II

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0

4.5

Dotări

0

4.6

Active necorporale

0

TOTAL III

0

6.2

Probe tehnologice și teste

0

TOTAL IV

0

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

0

Taxa pe valoarea adăugată:

0

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

0


Proiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de Iu

Obiectul: LUCRĂRI DE DEMOLARE MAGAZIE CORP C2

Devizul: Lucrări de demolare

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1.1.1

RPCT26A1

Desfacerea învelitorilor din tablă zincată sau neagră de 0,4-0,5 mm grosime

mp

121

0

0

1.1.2

RPCT17A1

Demontarea grinzilor metalice cu lungime de sub 4 m (ferme șarpanta)

tona

1,54

0

0

1.1.3

RPCT17B1

Demontare structura metalica -stralpi de susținere grinzi

tona

0,82

0

0

1.1.4

RPEG20A1

Demontare tablou distrib metalic , inclusiv instalația electrica

buc

1

0

0

1.1.5

SD38110

Taierea materialelor cu flacara de gaz si oxigen in condiții normale, cu grosimea materialului de 7-10 mm, in plan orizontal cu taiere curba-confectie metalica

buc

68

0

0

1.1.6

nRPCT34A1

Demontarea ușilor și a ferestrelor metalice .

kg

48

0

0

1.1.7

RPCT39XA

Demontarea pereți din tabla zincata

kg

1260

0

0

1.1.8

RPCT20A1

Desfacerea pardoselilor din ciment

mp

93,6

0

0

1.1.9

RPCT09F1

Demolarea elementelor de beton simplu și beton armat cu mijloace mecanice a betonului simplu din fundații si elevații

mc

22,48

0

0

1.1.10

TSC03XF

Sap. mec. cu excavator senile 0,40-0,70mc, motor ard.int.,pamant umid. nat.,dese, in auto, teren cat. II

100 metri cubi

0,78

0

0

1.1.11

AUT3550A1

Buldozer pe pneuri 201-300cp

ora

16

0

0

1.1.12

AUT6728A1

Macara pe pneuri pina la 9,9tf

ora

8

0

0

1.1.13

TRI1AA04A1

Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si mărunte,prin aruncare rampa-vagon categ.1

tona

29,2

0

0

1.1.14

TRB01B15

Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare dese aruncare grupa 1-3 distanta 50m

tona

29,2

0

0

1.1.15

TRA01A10P

Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km

tona

47,8

0

0

Total ore manopera (ore)

0

Total greutate materiale (tone)

0

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratorie pentru munca

%

0

0

0

0

0

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

0

0

0

0

0

Cheltuieli indirecte

%

0

Profit

%

0


rTotal Deviz fara TVA

Total General fara TVA

0

TVA (19%)

0

TOTAL GENERAL (Lei)

0

1 Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;


° BiA

^CONSPROîECT^, t <Ș> SRL      * 7

<^MAAMg2


S.C. (BIA CONSPPOI-ECT S.^L.

J09/9/2012 CVI 29523300 str. (Poet Qrigore JLle^andrescu, nr. 5, <Brai(a teC/fay: 0752281879/0339805917


e-mai[: 6iaconsproiect@yaHoo.com (Nr. 473/data 07.12.2012ffCM Proiect tir. 197/2019 GCSM | tp/za

V ISO 14001

Nr. 208/data 07.12.2012        $‘//iov ftDESFIINȚARE MAGAZIE CORP C2 ȘCOALA NR. 8 „GRIGORE MOISIL"

Beneficiarul investiției: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Elaboratorul documentației: S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. BRAILA

Proiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL

RO 29523300


DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

DESFIINȚARE MAGAZIE CORP C2 ȘCOALA NR.8 "GRIGORE MOISIL "

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (exclusiv

TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

, 1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 1

0

0

0

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 2

0

0

0

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0

0

0

3.1.1

Studii de teren

0

0

0

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

500

95

595

3.3

Expertiză tehnică

0

0

0

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0

0

0

3.5

Proiectare

3990

758,1

4748,1

3.5.1

Temă de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0

0

0

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

1000

190

1190

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0

0

0

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

2990

568,1

3558,71

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0


3.7

Consultanță

0

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0

0

v

'W țm oj

3.7.2

Auditul finaciar

0

w

0'

3.8

Asistență tehnică

700

133

. -853

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

0

0

0

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

0

0

0

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

0

0

0

3.8.2

Dirigenție de șantier

700

133

833

TOTAL CAPITOLUL 3

5190

986,1

6176?T

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

22376,72

4251,58

26628,29

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 4

22376,72

4251,58

26628,29

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0

0

0

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

0

0

0

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0

0

0

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

246,13

0

246,13

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

111,88

0

111,88

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

22,37

0

22,37

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

111,88

0

111,88

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

2237

425,03

2662,03

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 5

2483,13

425,03

2908,16

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice și teste

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 6

0

0

0

TOTAL GENERAL:

30049,85

5662,71

35712,55Z^y'or^523'3% '<5 B^ °co®pRO'£CM k* SBL q, ^/j


Proiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL

RO 29523300

DEVIZ PE OBIECT

al obiectivului de investițiiDESFIINȚARE MAGAZIE CORP C2 ȘCOALA NR.8 "GRIGORE MOISIL "

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si Subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1*

Construcții si Instalații

22376,72

4251,58

26628,29

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

22376,72

4251,58

26628,29

4.1.2.

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3.

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4.

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTAL I - subcap. 4.1

22376,72

4251,58

26628,29

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL II - subcap. 4.2

0.00

0.00

0.00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și juncționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

Total deviz pe obiect

(Total I + Total II + Total III)

22376,72

4251,58

26628,29

Data: 19.08.2019

întocmit,

Ing. Agrigoroae Dorin


Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap. / subcap.

deviz general

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)

Din care: C+M

Lei

Lei

1

2

3

4

1.2

Amenajarea terenului

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0

0

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0

0

3.5

Proiectare

3990

0

3.5.1

Temă de proiectare

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0

0

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

1000

0

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0

0

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

2990

0

4.1

Construcții și instalații

22376,72

22376,72

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0

0

4.5

Dotări

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

5.1

Organizare de șantier

0

0

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

0

0

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0

0

6.2

Probe tehnologice și teste

0

0

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

26366,72

22376,72

Taxa pe valoarea adăugată:

5009,67

4251,57

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

31376,39

26628,29

Proiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL

| Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări

Nr. cap. / subcap.

deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

Lei

1

2

3

4.1

Construcții și instalații

22376,72

TOTAL I

22376,72

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0

TOTAL II

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0

4.5

Dotări

0

4.6

Active necorporale

0

TOTAL III

0

6.2

Probe tehnologice și teste

0

TOTAL IV

0

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

22376,72

Taxa pe valoarea adăugată:

4251,57

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

26628,29

Proiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL

| Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;

£consp*oiecT*.

k* SRL «L

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: LUCRĂRI DE DEMOLARE MAGAZIE CORP C2

Devizul: Lucrări de demolare

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1.1.1

RPCT26A1

Desfacerea învelitorilor din tablă zincată sau neagră de 0,4-0,5 mm grosime

mp

121

6,1

737,96

Material:

0

0

Manopera:

6,1

737,96

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.2

RPCT17A1

Demontarea grinzilor metalice cu lungime de sub 4 m (ferme șarpanta)

tona

1,54

513

790,02

Material:

0

0

Manopera:

513

790,02

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.3

RPCT17B1

Demontare structura metalica -stralpi de susținere grinzi

tona

0,82

475

389,5

Material:

0

0

Manopera:

475

389,5

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.4

RPEG20A1

Demontare tablou distrib metalic , inclusiv instalația electrica

buc

1

321,86

321,86

Material:

0

0

Manopera:

321,86

321,86

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.5

SD38110

Taierea materialelor cu flacara de gaz si oxigen in condiții normale, cu grosimea materialului de 7-10 mm, in plan orizontal cu taiere curba-confectie metalica

buc

68

12,3

836,57

Material:

0

0

Manopera:

12,3

836,57

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1 1.6

RPCT34A1

Demontarea ușilor și a ferestrelor metalice .

kg

48

1,14

54,72

Material:

0

0

Manopera:

1,14

54,72

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.7

RPCT39XA

Demontarea pereți din tabla zincata

kg

1260

1,33

1675,8

Material:

0

0

Manopera:

1,33

1675,8

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.8

RPCT20A1

Desfacerea pardoselilor din ciment

mp

93,6

13,38

1251,96

Material:

0

0

Manopera:

13,38

1251,96

Utilaj:

0

0


Total ore manopera (ore)

423,37

Total greutate materiale (tone)

0
Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

2500

8224,98!

7836,2

812,6

19373,78

Cheltuieli indirecte

10,00%

1937,38

Profit

5,00%

1065,56

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

2500

8043,99

7836,2

812,6

19192,79


MP


•A


Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratorie pentru munca

2,25%

0

180,99

0

0

180,99


Total Deviz fara TVA

22376,72


Total General fara TVA

22376,72

TVA (19%)

4251,57

TOTAL GENERAL (Lei)

26628,29

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;


Sco^olEC


O          *

Verificat

4-£4---

f £2 £

Referat nr........

........din..........

................NvtPz,,

cr'm A r'YANTQDD rATCr’

T CDT DD ATI A        " f *-

----


Tel/Fax:0339805917       0752/281879

Mail: biaconsproiect@yahoo.com_______

Specificație


Numele


Sef proiect


Desenat


arh. C. BERBECTITLU PROIECT: DESFIINȚARE MAGAZIE CORP C2 ȘCOALA NR. 8 „GRIGORE MOISIL" Aleea Laurilor Nr. 2A, Muni cipiul Ploiești, Județul Prahova


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA


FAZA:

P.Th.


PLANȘA Az


3845501 of— o

ai

«n

384450J.


3B4400| Șl Ch £IMOBIL SUPUS LUCRĂRILOR DE DESFIINȚARE


leîLi^i îi

SC BiA CONSPROIECT SRL BRAILA


ScO'riSPR°‘fcC l*. k* SBL q,


Verificat


J 9/9/2012 CUI 29523300

 • 7111 - Activitati de arhitectura

 • 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Tel/Fax:0339805917       0752/281879

Mail: biaconsproiect@yahoo.com__i

Specificație


BENEFICIAR:


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


B-dul Republicii Nr. 2, Municipiul Ploiești, Județul Prahova


Numele


Sefproiect ing. D. AGRIGOROAE


TITLU PROIECT: DESFIINȚARE MAGAZIE CORP C2 ȘCOALA NR. 8 „GR1GORE MOISIL" -Meea Laurilor Nr. 2A, Municipiul Ploiești, Județul Prahova


Desenat


arh. C. BERBEC


Data:

2019


PLAN DE SITUAȚIE


PROIECT NR. 197/2019


FAZA:

P.Th.


PLANȘA A0


Secțiune transversala sc.1:100+4.50+3.15


pardoseala beton annat balast 20 cm

SC BIA CONSPROIECT SRL BRAILA

J 9/9/2012 CUI 29523300

 • 7111 - Activitali de arhitectura

 • 7112 - Activitali de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Tel/Fax.0339805917       0752/281879

Mail: biaconsproiect@yahoo.com________


Specificație


Sef proiect


Semnat

J——

ing. D. AGRIGOROAE


Numele


Proiectat


arh. C. BERBECReferat nr................din.................................

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

B-dul Republicii Nr. 2, Municipiul Ploiești, Județul Prahova

PROIECT

NR. 197/2019

TITLU PROIECT:

FAZA:

CORP C2 ȘCOALA NR. 8 „GRIGORE MOISIL"

Aleea Laurilor Nr. 2A, Municipiul Ploiești, Județul Prahova

P.Th.

TITLU PLANȘA:

SECȚIUNE TRANSVERSALA

PLANȘA A2Referat nr.


.din,


SC BIA CONSPROIECT SRL BRAILA

J 9/9/2012 CUI 29523300

 • 7111 - Activitati de arhitectura ? '' j           ti- ( v ■

 • 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Tel/Fax:0339805917       0752/281879

Mail: biaconsproiect@yahoo.com________

Specificație


BENEFICIAR:


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PROIECT

NR. 197/2019


Numele


iSef proiect__ ing. D. AGRIGOROAE


Proiectat


arh. C. BERBECB-dul Republicii Nr. 2, Municipiul Ploiești, Județul Prahova


TITLU PROIECT:

CORP C2 ȘCOALA NR. 8 „GRiGORE MOISIL"

Aleea Laurilor Nr. 2A, Municipiul Ploiești, Județul Prahova


TITLU PLANȘA:


PLAN SUBSOL


FAZA:

P.Th.780

860«rf

f.] < £1

CD

c l g

O | tn C IU 1 _ £ ra aa i s «

Verificat

,gg

cn

*■" 0)

SC BIA C0NSPR01ECT SRL BRAILA J 9/9/2012 CUI 29523300

O ff i r

 • 7111 - Activitati de arhitectura

 • 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Tel/Fax:033980591 7       0752/281879

Mail: biaconsproiect@yahoo.com________

Specificație

Numele

Semnat /

Scara:

Sef proiect

ing. D. AGRIGOROAE

1:100

Proiectat

arh. C. BERBEC

_____

Data:

Desenat

arh. C. BERBEC

OP'

2019

o BîA rV °C0NSPR0iecISRL

Referat nr................din.................................

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

B-dul Republicii Nr. 2, Municipiul Ploiești, Județul Prahova

PROIECT

NR. 197/2019

TITLU PROIECT:

FAZA:

CORP C2 ȘCOALA NR. 8 „GRIGORE MOISIL"

P.Th,

Aleea Laurilor Nr. 2A. Municipiul Ploiești, Județul Praf iova

TITLU PLANȘA:

PLAN INVELITOARE

PLANȘA A3

LEGENDA:

Q TABLA CUTATA

(?) TAMPLARIE METALICA (?) TROTUAR DIN BETON

o gÎ ifk-

i.E i g --c wLg

t!

1

Verificat

iz . -<

SC BIA CONSPROIECT SRL BRAILA J 9/9/2012 CUI 29523300

 • 7111 - Activitati de arhitectura

 • 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Tel/Fax:0339805917       0752/281879

Mail: biaconsproiect@yahoo.com______________|

Specificație

Numele

Semnat /

Scara:

Sef proiect

■■

ing. D. AGRIGOROAE

1:100

Proiectat

arh. C. BERBEC

i C -     ~/

Data:

Desenat

arh. C. BERBEC

2019

Referat nr................din.................................

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

B-dul Republicii Nr. 2, Municipiul Ploiești, Județul Prahova

PROIECT NR. 197/2019

TITLU PROIECT:

CORP C2 ȘCOALA NR. 8 „GRIGORE MOISIL"

Aleea Laurilor Nr. 2A, Municipiul Ploiești, Județul Prahova

FAZA:

P.Th.

TITLU PLANȘA:

FAȚADA PRINCIPALA, SECUNDARA

PLANȘA A4
Verificat
LEGENDA:


(T) TABLA CUTATA

(|) TAMPI.ARIE METALICA ('?) TROTUAR DIN BETONSC BIA CONSPROIECT SRL BRAILA

J 9/9/2012 CUI 29523300

7111- Activitati de arhitectura

7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Tel/Fax:0339805917       0752/281879

Mail: biaconsproiect@yahoo.com

Specificație

Numele

Semnat /

Scara:

Sef proiect

ing. D. AGRIGOROAE

Z 1:100

Proiectat

arh. C. BERBEC

/

(1/

'     Data:

Desenat

arh. C. BERBEC

2019


BENEFICIAR:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

B-dul Republicii Nr, 2, Municipiul Ploiești, Județul Prahova

TITLU PROIECT:

CORP C2 ȘCOALA NR. 8 „GR1GORE MOISIL"

Aleea Laurilor Nr. 2A, Municipiul Ploiești, Județul Prahova I

TITLU PLANȘA:

FAȚADA LATERALA STANGA,DREAPTA


PROIECT

NR. 197/2019


FAZA:

P.Th.


PLANȘA A5


<r$-


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

COMISIA TEHNICO-ECONOMICA DE AVIZARE


AVIZ

Nr. 20/24.09.2019

 • 1. Obiectiv: “Desființare corp C5 - Magazie” - faza PT

 • 2. Proiectant - S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

 • 3. Beneficiar - S.D.A.U.I.S

In urma examinării se constata ca documentația prezentata :

 • •  corespunde cu tema / comanda/ contractul de proiectare ;

 • •  satisface exigentele de performanta esențiale - (rezistenta si stabilitate, siguranța in exploatare, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului)

Construcția are structura de rezistenta alcatuita din fundații directe din beton armat, cadre alcătuite din stâlpi si grinzi din profile metalice laminate, închideri din tabla ondulata si șarpanta din profile metalice laminate cu invelitoare de tabla. Tamplaria este metalica.

Caracteristici:

regim de inaltime P;

suprafața construita 50 mp

Valoarea totala estimata a investiției, fara TVA = 36.016,24 lei fara TVA

Din care C+M = 27.738,13 lei fara TVA

In baza analizei proiectului si a procesului verbal al ședinței din data de 24.09.2019 se acorda :

AVIZ FAVORABIL

acestei documentații,

PREȘEDINTE COMISIE VICEPR1MA Mihai Cristiâti (^AN^A


/

SECRETAR

Mariana STOCHITA

S-C- fim COXStXtOIECT S.^L. J09/9/2012 CVI 29523300 str. (Poet C/rigore JLfațandrescu, nr. 5, (RraiCa teb/fax 0752281879/0339805917

e-maib: biaconsproiect@yahoo.com Xr. 473/da.ta 07.12.2012


DESFIINȚARE CORP C5 - MAGAZIE


Beneficiarul investiției: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Elaboratorul documentației: S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. BRAILA


s.c. qia consppopect

J09/9/2012 CVI 29523300

str. (poet Qrigore Jikyandrescu, nr. 5, (Braita teC/fay: 0752281879/0339805917e-mait: 6iaconsproiect@yaHoo.com Nr. 473/data 07.12.2012Proiect np. 198/2019 ■Tazd.PNri:/ ■


LISTA DE RESPONSABILITĂȚI ȘI SEMNĂTURI


SEF PROIECT


ing. Agrigoroae DorinPROIECTANT

arh. Berbec Constantin • A. PIESE SCRISE

 • 1. Lista si semnaturile proiectantilor

 • 2. Memoriu

2.1. Date generale

Descrierea construcției care urmeaza sa fie desființată:

 • - scurt istoric: anul edificării, meșteri cunoscuti, alte date caracteristice;

 • - descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;

 • - menționarea si descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmeaza a se preleva;

 • - fotografii;

 • - descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de desființare.

 • 3. Caiet de Sarcini

 • 4. Liste de Cantitati

 • 5. Devize cu Valori

 • B. PIESE DESENATE

  Az

  PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

  scara 1:10000

  AO

  PLAN DE SITUAȚIE

  scara 1:500

  A.r

  Plan subsol

  1/100

  A.l

  Plan parter

  1/100

  A.2

  Secțiune transversala

  1/100

  A.3

  Plan invelitoare

  1/100

  A.4

  Fațada principala. Fațada secundara

  1/100

  A.5

  Fațada laterala stanga

  1/100

Fotografii

s.c. <sm cows^oFEcr s.^l.

J09/9/2012 CVI 29523300

str. (Poet Cjngore pltexanctrescu, nr. 5, (Braita tel/fajG 0752281879/0339805917e-mait: 6iaconsproiect@yaftoo.com !Nr. 473/data 07.12.2012


jrGCSMlw TaJp^^iij,       i ■

- 15014001 J                  | J

\            j'/f.

Nr. 208/cfata 07.12.2012MEMORIU TEHNIC GENERAL

 • I. DATE DE RECUNOAȘTERE

  1.1. Denumire:

  DESFIINȚARE CORP C5 - MAGAZIE

  I.2.Amplasament:

  Aleea Rasnovenilor Nr. 46, Municipiul Ploiești, Județul Prahova

  1.3.Beneficiar:

  MUNICIPIUL PLOIEȘTI

  I.4.Elaborator:

  SC BIA CONSPROIECT PROIECT SRL

  I.5.Data elaborării:

  AUGUST 2019

IL CONDIȚII DE AMPLASAMENT

II. 1. Localitatea Ploiești este situata in zona cu caracteristici seismice ag = 0,35g si Tc=l,6 sec după prevederile Normativului PI00-1/2013.

 • 11.2. încărcarea din zăpada este specifică zonei cu Sok = 2,0 kN/mp după prevederile din codul de proiectare CR 1-1-3-2005.

 • 11.3. încărcarea din acțiunea vântului este specifică zonei cu presiunea de referința qref=0,6 kPa după prevederile din Codul de proiectare NP0-82-04.

 • 11.4. Adâncimea de îngheț este 0.90 m conform STAS 6054-77.

 • III. ELEMENTE DE REFERINȚA

Pentru intocmirea prezentei documentații s-au avut în vedere următoarele norme si legi aflate în vigoare Ia data întocmirii (august 2019):

 • •  Legea 10/1995 privind calitatea lucrărilor de construcții;

 • •  Normativul P100-1/20013 privind proiectarea antiseismica a construcțiilor;

 • •  „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”, indicativ CR 1-1-3/2012


~ ....... ■■■■“ ■ ■— ■■■■■■■"■I ■■ ■                            .............W iijiiii iii. nMțiiit a,

„Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilâV'Ahdîcați> Xz ?v* 4/2012;

 • •  STAS 6054 - 77 - Adâncimi maxime de inghet;

 • •  H.G. 907 / 2016 privind etapele de elaborare si conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 • IV. CONȚINUTUL SI SCOPUL DOCUMENTAȚIEI

Scopul prezentei documentații intitulate „DESFIINȚARE CORP C5 - MAGAZIE situata in Aleea Rasnovenilor Nr. 46, Municipiul Ploiești, Județul Prahova" este de a desființa un imobil de pe amplasament, deoarece este intr-o stare avansata de degradare si nu mai corespunde din punct de vedere funcțional nemaiputand fi utilizat.

Clădirea prezintă avarii structurale majore. Starea de degradare este accentuata din cauza infiltrării apei, datorita absentei hidroizolatiilor, din cauza lipsei jgheaburilor si burlanelor si din direcționarea defectuasa a apelor de pe acoperiș.

Pentru eficientizarea energetica a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 23, Municipiul Ploiești a depus o cerere de finanțare, cod proiect 117888, pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin POR 2014-2020, Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon. Se impune desființarea magaziei alipite de corpul principal al clădirii.

 • V.BI06RAFIA CONSTRUCȚIILOR

Clădirea C5 are regimul de inaltime S+P. Clădirea are destinația de magazie si are o suprafața construita de 50 mp si o suprafața desfasurata de 100 mp.

Vl descrierea construcțiilor

Durata de viata a imobilului este in prezent depășită iar aceaste clădiri se afla intr-o stare avansata de degradare accentuata.

Structura de rezistenta a imobilului ce se va desființa este formata din:

'Sw'/'eiXw (Proie^hr.A^/2O'î9\

) r*GCSMl|            v \

^150 14001^ f g/       1/ j *|

■C' Nr. 473/data 07.12.2012    frr. 208/data 07.12.2012

Construcția C 5 propusa pentru desființare are structura de rezistenta aliSatujta directe din beton armat, cadre alcătuite din stâlpi si grinzi din profile metalice laminate, inchideri din tabla ondulata si șarpanta din profile metalice laminate cu invelitoare de tabla. Tamplaria este metalica.

Pe parcursul existentei clădirii s-au efectuat lucrări sporadice de intretinere curenta care nu au afectat structura de rezistenta a construcției. Nu au fost realizate modificări ale ansamblului structural.

In prezent clădirea nu este in funcțiune si se afla intr-o stare proasta.

Clădirea este prevăzută cu subsol care are funcțiunea de beci aferent grădiniței.

Indicatorii fizici rezultați sunt:

suprafață totală teren: masurata 3896 mp;

suprafață construită existenta: este de 984 mp;

suprafață construită propusa: este de 934 mp;

suprafață construită a clădirilor propuse pentru desființare: este de 50 mp; suprafață desfășurată existenta: este de 1978 mp;

suprafață desfășurată propusa: este de 1968 mp;

suprafață desfășurată a clădirilor propuse pentru desființare este de 100 mp; regim de înălțime: S+P;

Date si indici ce caracterizează investiția;

P.O.T. existent (procent de ocupare a terenului) = AC/ST=25.25 % ;

 • C.U.T. existent (coeficient de utilizare a terenului) = 0.51;

P.O.T. propus (procent de ocupare a terenului) = AC/ST=23.97 %;

C.U.T. propus (coeficient de utilizare a terenului) = 0.50;

Datorita vechimii clădirii, materialele din care sunt executate sunt compromise din punct de vedere al proprietăților fizice si nu se impune recuperarea acestora.

TEHNOLOGIA DE DEMOLARE - Pentru executarea lucrărilor de demolare sunt necesare realizarea unor lucrări pregătitoare care să asigure frontul de lucru liber de orice sarcini.

S.c. COfNST^pi^CT S.^L.

J09/9/2012 CUI 29523300 str. (Poet Cjrigore jLkxaiufrescu, nr. 5, <Brai(a tel/fajQ 0752281879/0339805917

e-mai[: 6iaconsproiect@yafioo.com 9fr. 473/fata 07.12.2012


W ISO 9001 $Lucrări pregătitoare:


• încetarea activităților in timpul executării lucrărilor de demolare.

Lucrări de organizare de șantier:

 • •  Semnalizarea punctului de lucru cu panouri de avertizare;

 • •  Limitarea accesului în zona al autovehiculelor și persoanelor;

 • •  Devierea accesului la clădirile din jur;

 • •  Asigurarea utilităților - energic electrica, apa - in regim de organizare de șantier.

Lucrări de demolare

Pentru desfasurarea in bune condiții a lucrărilor de demolare a clădirii si protejarea clădirilor situate in apropiere, se vor lua următoarele masuri si se vor executa următoarele lucrări :

 • •  lucrările vor fi incredintate unei firme specializate in operațiuni de demolare;

 • •  lucrările se vor executa după obținerea autorizației de demolare;

 • •  executantul va intocmi un proiect tehnologic funcție de dotarea acestuia;

 • •   se intrerup utilitățile: apa, gaze, energie electrica;

 • •  înainte de începerea fiecărei etape de demolare se vor indentifica elementele de legătură si se vor proteja in vederea asigurării unui nivel de siguranța ridicat pentru fiecare etapa de demolare;

 • •  desfacerea elementelor structurale se va face in ordinea inversa a montării lor;

 • •  executantul va intocmi un grafic de desfășurare a lucrului, funcție de dotarea acestuia, din care sa rezulte succesiunea operațiilor de demolare.

Se va desface suprastructura clădirii astfel:

 • •  se desface invelitoarea;

 • •  se va demonta șarpanta din profile metalice laminate, primii fiind demontați căpriorii, după aceea grinda ce formează coama si la sfarsit grinzile acoperișului;

 • •  se vor desface pereții;

 • •  se vor demonta stâlpii de susținere a grinzilor.


1.


Pentru desfasurarea in siguranța a lucrărilor de demolare acestea se vor etcc^^NLp(|)cEcîin exteriorul clădirii. Taierea profilelor metalice se va face cu excavator dotat cu foarfece de taiere sau manual funcție de dotarea executantului, incepand cu grinzile sarpantei.Toate elementele ce vor fi desfăcute vor fi susținute pana la taiere cu o macara amplasata in curte.

SE INTERZICE CU DESA VARSIRE DEMOLAREA CU BAROSUL SI ÎNCEPÂND DE LA

BAZA.

Pentru a preveni producerea de accidente, elementele de rezistenta ale construcției (grinzile șarpantei, pereții, etc.) se vor desface, cadru cu cadru incepand dinspre exterior spre interior, de pe schele montate in exteriorul construcției ce se demolează, materialul rezultat din demolare fiind depozitat in exteriorul acesteia.

Materialul rezultat din demolare va fi depozitat cat mai departe de clădire si, ulterior va fi transportat la o groapa de gunoi autorizata de către o firma atestata sau valorificat prin reciclare. Nu se va evacua si sorta materialului rezultat din demolare in timp ce se lucrează la desfacerea elementelor de structura.

Nu se va lucra concomitent la desfacerea mai multor cadre sau pereți.

Personalul care va lucra la demolare a fost instruit in privința regulilor de protecție a muncii privind lucrul la inaltime, fiind dotat cu centuri de siguranța si casca de protecție si va fi in permanenta supravegheat de către conducătorul lucrării.

Accesul persoanelor in zona de lucru se va face OBLIGATOIU numai insotiti de către personal instruit al constructorului, dotati cu echipamente de protecție, numai după intreruperea operațiunilor de desfacere si NUMAI după evacuarea din zona a materialelor rezultate din demolare.

înainte de începerea lucrărilor de demolare, personalul va fi instruit din punct de vedere al protecției muncii. Se interzice circulația muncitorilor sub zonele de lucru aflate la inaltime. Toate persoanele care vor fi în zona vor purta in mod obligatoriu cască de protecție. în cazul aplicării acestei metode de demolare, se vor lua masuri legate de protejarea seismică a clădirilor învecinate, continuitatea traficului și de menținere în funcțiune a procesului de producție pe timpul demolării.

DURATA DE EXECUȚIE : 30 zile.

VII. DATE DESPRE LUCRĂRI TEHNICO = EDILITARE

S.c. COtNSJAROPE-CT S.^L.

J09/9/2012 CVI 29523300

str. (Poet (/rigore J/LCeyandrescu, nr. 5, Praila tef/fajQ 0752281879/0339805917

e-maif: 6iaconsproiect@yaHoo.com    Nr. 473/data 07.12.2012
Amplasamentul a beneficiat de energie electrica. înainte de a se trece la demolarea construcțiilor

se vor verifica utilitățile.

Vin. protecția mediului

I. Aspectele de mediu specifice lucrării si impacturile asociate;

Prin realizarea lucrărilor propuse se va realiza încadrarea în mod corespunzător în cerințele privind protecție mediului conform reglementărilor în vigoare.

Prin realizarea lucrărilor de desființare, impactul asupra mediului va fi pozitiv. Impactul negativ va fi minim, nefiind afectata sanatatea si siguranța populației din zona si a lucratorilor din construcții la realizarea construcției. Proiectul propune soluții prietenoase pentru mediu] înconjurător, lucrările de construcții respectând legislația națională în domeniul protecției mediului și cerințele legislației europene în domeniul mediului.

Astfel, la executarea lucrărilor de desființare se vor lua toate măsurile privind protecția mediului înconjurător prin întreținerea curentă a utilajelor, depozitarea materialelor de construcții în locuri special amenajate care nu vor permite împrăștierea combustibililor, lubrefianților și a reziduurilor la întâmplare. Zgomotul produs de utilaje se va incadra in limitele normale prevăzute de lege, iar praful rezultat si poluarea accidentala nu vor afecta semnificativ zona construcției din punct de vedere al mediului.

Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament in cadrul acestei lucrări, se recomanda ca Evidenta tuturor deșeurilor (valorificabile si nevalorificabile) rezultate va fi valorificata conform H.G. nr. 856 / 2002, prin Fise de evidenta a deșeurilor, care vor fi predate beneficiarului.

Deseurile nevalorificabile (moloz, sticla, cărămizi, etc), rezultate din lucrare vor fi depozitate selectiv, urmând a fi transportate si eliminate pe baza de contract intre executantul lucrărilor si societăți comerciale nominalizate de Agenția de Protecție a Mediului Județeană, sau vor fi transportate in zone indicate de Autoritățile Locale. In situația in care deseurile nevalorificabile se vor transporta in zonele indicate de Primarii, transportul se va efectua numai cu acceptul scris al acestora si numai după transmiterea la Beneficiar a respectivului accept.

Conform H.G. nr. 1061/2008, pe durata transportului deseurile vor fi insotite de documente, formular de incarnare - descărcare din care sa rezulte: deținătorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de incarcare, locul de destinație, cantitatea de deșeuri.


Documentele justificative privind eliminarea deșeurilor vor fi predate Benefika^uȚ-|ă^t^jz^e depozitare, formulare incarnare - descărcare).■

Deseurile valorificabile rezultate din lucrare (metale feroase si neferoase, etc), vor fi predate beneficiarului la sfârșitul lucrări pe baza de P.V. Predare - Primire împreuna cu Fisele de Evidenta.

II. Legislația aplicabila aspectelor de mediu identificate;

Nr.Crt.

DENUMIRE DOCUMENT DE PROVENIENȚĂ EXTERNĂ

Standarc

e Naționale Si Internationale

1.

HG nr.856/2002 - Hotararea privind evidenta gestiunii desetirilor si pentru aprobarea listei cupranzand clasificarea desurilor inclusiv desurile periculoase, completat cu HG 210/28.02.2007;

2.

Legea 265/2005 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 - privind Protecția Mediului;

3.

OUG nr. 195/2005 - privind Protecția Mediului;

4.

Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor.

5.

OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului cu toate completările si modificările ulterioare;

6.

Legea 101/28.06. 2011 pentru prevenirea si sancționarea unor fapte privind degradarea mediului

7.

HGR nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluării cu azbest cu toate completările si modificările ulterioare;

DCNORME PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

Lista actelor normative care reglementează problemele legate de protecția muncii este următoarea:

 • •  Legea nr. 319 din 14/07/2006 a securității și sănătății în muncă;

 • •  Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319 /2006 a securității și sănătății în muncă aprobate cu HGR 1425/2006;

 • •  Norme generale de protecție a muncii - 2002, aprobate de MMSS cu Ordinul Nr. 508/20.11.2002 și MSF cu Ordinul Nr.933/25.11.2002;

 • •  Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții, aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 9/N/ 15.03.1993;

 • •  Hotărârea nr. 300/2006 din 02/03/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

Hotărârea nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de șecwîtafe și/sau de sănătate la locul de muncă;

 • •  Hotărârea nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

 • •  Hotărârea nr. 1091 din 16 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă;

• Hotărârea nr. 1146 din 30 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.

Măsuri de protecție a muncii

 • - Pentru prevenirea accidentelor de muncă, executantul va respecta măsurile generale de tehnica securității muncii și cele fiecărui utilaj folosit în funcție de tehnologiile adoptate;

 • - La începerea lucrărilor, executantul se va asigura că rețelele de pe amplasament (cabluri electrice, apă, canal etc.) altele decât cele necesare organizării de șantier, nu sunt în funcțiune.

X. MASURI PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU

Toate clădirile si instalațiile din incinta sunt prevăzute cu posibilități de acces a mijloacelor de intervenție PSI.

Lista actelor normative care reglementează problemele legate de riscul de incendiu este următoarea:

 • •  Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

 • •  Norme generale de apărare împotriva incendiilor aprobate cu Ordinul M.A.I. nr. 163/2007;

 • •  Hotărârea Guvernului României nr. 1739/06.12.2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții, și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării de prevenirea și stingerea incendiilor;

 • •  Normele metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la încendiu și protecția civilă aprobate cu Ordinul M.A.I. nr. 1435/2006;

 • •  Normativ C 300/1994 - aprobat cu Ordinul MLPAT Nr. 20 / N / 11.06.1994 pentru prevenirea și stingerea incendiilor pe durata execuției lucrărilor de construcții și instalații.

 • •  Norme de prevenire și dotare împotriva incendiilor PE 009 / ‘93, voi. 2 .Factorii de risc de incendiu;

- Blocarea căilor de acces și intervenție cu diverse materiale, utilaje etc., folosite în timpul execuției lucrărilor de demolare/dezafectare.


Măsurile de prevenire a riscului de incendiu

- Respectarea tehnologiei de execuție;


Asigurarea căilor de acces și intervenție - Acestea nu vor fi blocate în nici o situație cu materiale,

utilaje etc folosite în timpul execuției lucrărilor de demolare/dezafectare.

XL PREVEDERI FINALE

La elaboarea prezentei documentații s-a ținut seama de prevederile Legii 50/1991 republicata.Nr. 208/data 07.12.2012 'VjANEXA - FOTOGRAFIIiCSM 1

ISO 9001   £


ÎCSMM •*“

ISO 14001 W


e-maif: 6iaoonsproiect@yafioo.com Nr. 473/data 07.12.2012

DESFIINȚARE CORP C5 - MAGAZIE

Beneficiarul investiției: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Elaboratorul documentației: S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. BRAILA

Proiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL

RO 29523300


DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

DESFIINȚARE CORP C5 - MAGAZIE

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 1

0

0

0

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 2

0

0

0

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0

0

0

3.1.1

Studii de teren

0

0

0

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0

0

0

3.3

Expertiză tehnică

0

0

0

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0

0

0

3.5

Proiectare

0

0

0

3.5.1

Temă de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0

0

0

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0

0

0

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0

0

0


3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

0

<0^

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0

'0

3.7

Consultanță

0

0

0

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0

0

0

3.7.2

Auditul finaciar

0

0

0

3.8

Asistență tehnică

0

0

0

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

0

0

0

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

0

0

0

13.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

0

0

0

3.8.2

Dirigenție de șantier

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 3

0

0

0

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0

0

0

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 4

0

0

0

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0

0

0

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

0

0

0

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0

0

0

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0

0

0

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

0

0

0

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0

0

0

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

0

0

0

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0

0

0

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 5

0

0

0

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice și teste

0

0

0


TOTAL CAPITOLUL 6

0

\9'

TOTAL GENERAL:

0

0-

Ac -O

din care: C+M (1.2,1.3,1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

0

0

0

Data: 19.08.2019

întocmit,

Sef Proiect

Ing. Agrigoroae Dorin

Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap. / subcap. deviz general

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)

Din care: C+M

Lei

Lei

1

2

3

4

1.2

Amenajarea terenului

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0

0

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0

0

3.5

Proiectare

0

0

3.5.1

Temă de proiectare

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0

0

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0

0

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0

0

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

0

0

4.1

Construcții și instalații

0

0

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0

0

4.5

Dotări

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

5.1

Organizare de șantier

0

0

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

0

0

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0

0

6.2

Probe tehnologice și teste

0

0

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

0

0

Taxa pe valoarea adăugată:

0

0

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

0

0

Proiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări

Nr. cap. / subcap.

deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

Lei

1

2

3

4.1

Construcții și instalații

ol

TOTAL 1

0

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0

TOTAL II

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0

4.5

Dotări

0

4.6

Active necorporale

0

TOTAL III

0

6.2

Probe tehnologice și teste

0

TOTAL IV

0

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

0

Taxa pe valoarea adăugată:

0

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

0

Proiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: LUCRĂRI DE DEMOLARE CORP C5 - MAGAZIE

Devizul: Lucrări de demolare

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1.1.1

RPCT26A1

Desfacerea învelitorilor din tablă zincată sau neagră de 0,4-0,5 mm grosime

mp

54

0

0

1.1.2

RPCT17A1

Demontarea grinzilor metalice cu lungime de sub 4 m (ferme șarpanta)

tona

0,78

0

0

1.1.3

RPCT17B1

Demontare structura metalica -stralpi de susținere grinzi

tona

0,42

0

0

1.1.4

SD38110

Taierea materialelor cu flacara de gaz si oxigen in condiții normale, cu grosimea materialului de 7-10 mm, in plan orizontal cu taiere curba-confectie metalica

buc

36

0

0

1.1.5

RPCT34A1

Demontarea ușilor și a ferestrelor metalice .

kg

280

0

0

1.1.6

RPCT39XA

Demontarea pereți din tabla zincata

kg

620

0

0

1.1.7

RPCT20A1

Desfacerea pardoselilor din ciment

mp

45,32

0

0

1.1.8

RPCT09F1

Demolarea elementelor de beton simplu și beton armat cu mijloace mecanice a betonului simplu din fundații si elevații

mc

56,2

0

0

1.1.9

TSC03XF

Sap. mec. cu excavator senile 0,40-0,70mc, motor ard.int.,pamant umid. nat.,dese, in auto, teren cat. II

100 metri cubi

0,7

0

0

1.1.10

AUT3550A1

Buldozer pe pneuri 201-300cp

ora

24

0

0

1.1.11

AUT6728A1

Macara pe pneuri pina la 9,9tf

ora

6

0

0

1.1.12

TRI1AA04A1

Incarnarea materialelor, grupa a-usoare si mărunte,prin aruncare rampa-vagon categ.1

tona

29,6

0

0

1.1.13

TRB01B15

Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare dese aruncare grupa 1-3 distanta 50m

tona

29,6

0

0

1.1.14

TRA01A10P

Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km

tona

77

0

0

1.1.15

YC01

Taxa moluz groapa de gunoi

lei

2500

0

0

Total ore manopera (ore)

0

Total greutate materiale (tone)

0

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratorie pentru munca

%

0

0

0

0

0

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

0

0

0

0

0

Cheltuieli indirecte

%

0

Profit

%

0


Total Deviz fara TVA


Total General fara TVA

0

TVA (19%)

0

TOTAL GENERAL (Lei)

0

| Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;


S.C. <BIA CONStP'ZPFECl S.^L.

J09/9/2012 CVI 29523300

str. (Poet Cjrigore JAdeyandrescu, nr. 5, <Braiba te(/fa^ 0752281879/0339805917


e-maib: biaconsproiect@yahoo.com Nr. 473/data 07.12.2012
DESFIINȚARE CORP C5 - MAGAZIE

Beneficiarul investiției: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Elaboratorul documentației: S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. BRAILA

Proiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL

RO 29523300


DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

DESFIINȚARE CORP C5 - MAGAZIE

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 1

0

0

0

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 2

0

0

0

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0

0

0

3.1.1

Studii de teren

0

0

0

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

500

95

595

3.3

Expertiză tehnică

0

0

0

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0

0

0

3.5

Proiectare

4000

760

4760

3.5.1

Temă de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0

0

0

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

1000

190

1190

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0

0

0

^0

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

3000

ao c

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0

3.7

Consultanță

0

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0

0

3.7.2

Auditul finaciar

0

0

0

3.8

Asistență tehnică

700

133

833

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

0

0

0

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

0

0

0

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

0

0

0

3.8.2

Dirigenție de șantier

700

133

833

TOTAL CAPITOLUL 3

5200

988

6188

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

27738,13

5270,24

33008,37

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 4

27738,13

5270,24

33008,37

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0

0

0

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

0

0

0

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0

0

0

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

305,11

0

305,11

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

138,69

0

138,69

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

27,73

0

27,73

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -

CSC

138,69

0

138,69

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

2773

526,87

3299,87

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 5

3078,11

526,87

3604,98

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice și teste

0

0

0


TOTAL CAPITOLUL 6

0

TOTAL GENERAL:

36016,24

6785,1 T

’>   42801,35'.

din care: C+M (1.2,1.3,1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

27738,13

5270,24

' i;1,33008^


Data: 19.08.2019


întocmit,

Sef Proiect

Ing. Agrigoroae DorinProiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL

RO 29523300

DEVIZ PE OBIECT

al obiectivului de investiții

DESFIINȚARE CORP C5 - MAGAZIE


Nr. crt.

Denumirea capitolelor si Subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (țara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4

- Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1*

Construcții si Instalații

2 7738,13

5270,24

33008,37

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

27738,13

5270,24

33008,37

4.1.2.

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3.

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4.

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTAL I - subcap. 4.1

27738,13

5270,24

33008,37

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL II - subcap. 4.2

0.00

0.00

0.00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

Total deviz pe obiect

(Total I + Total II + Total III)

27738,13

5270,24

33008,37

Data: 19.08.2019

întocmit,

Ing. Agrigoroae DorinFormularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap. / subcap. deviz general

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)

Din care: C+M

Lei

Lei

1

2

3

4

1.2

Amenajarea terenului

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0

0

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0

0

3.5

Proiectare

4000

0

3.5.1

Temă de proiectare

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0

0

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

1000

0

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0

0

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

3000

0

4.1

Construcții și instalații

27738,13

27738,13

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0

0

4.5

Dotări

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

5.1

Organizare de șantier

0

0

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

0

0

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0

0

6.2

Probe tehnologice și teste

0

0

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

31738,13

27738,13

Taxa pe valoarea adăugată:

6030,24

5270,24

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

37768,37

33008,37

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări

Nr. cap. / subcap. deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

Lei

1

2

3

4.1

Construcții și instalații

27738,13

TOTAL 1

27738,13

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0

TOTAL II

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0

4.5

Dotări

0

4.6

Active necorporale

0

TOTAL III

0

6.2

Probe tehnologice și teste

0

TOTAL IV

0

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

27738,13

Taxa pe valoarea adăugată:

5270,24

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

33008,37

Proiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: LUCRĂRI DE DEMOLARE CORP C5 - MAGAZIE

Devizul: Lucrări de demolare

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1.1.1

RPCT26A1

Desfacerea învelitorilor din tablă zincată sau neagră de 0,4-0,5 mm grosime

mp

54

6,1

329,34

Material:

0

0

Manopera:

6,1

329,34

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.2

RPCT17A1

Demontarea grinzilor metalice cu lungime de sub 4 m ( ferme șarpanta)

tona

0,78

513

400,14

Material:

0

0

Manopera:

513

400,14

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.3

RPCT17B1

Demontare structura metalica -stralpi de susținere grinzi

tona

0,42

475

199,5

Material:

0

0

Manopera:

475

199,5

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.4

SD38110

Taierea materialelor cu flacara de gaz si oxigen in condiții normale, cu grosimea materialului de 7-10 mm, in plan orizontal cu taiere curba-confectie metalica

buc

36

12,3

442,89

Material:

0

0

Manopera:

12,3

442,89

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.5

RPCT34A1

Demontarea ușilor și a ferestrelor metalice

kg

280

1,14

319,2

Material:

0

0

Manopera:

1,14

319,2

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.6

RPCT39XA

Demontarea pereți din tabla zincata

kg

620

1,33

824,6

Material:

0

0

Manopera:

1,33

824,6

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.7

RPCT20A1

Desfacerea pardoselilor din ciment

mp

45,32

13,38

606,18

Material:

0

0

Manopera:

13,38

606,18

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.8

RPCT09F1

Demolarea elementelor de beton simplu și beton armat cu mijloace mecanice a betonului simplu din

mc

56,2

195,15

10967,43

Material:

0

0

Manopera:

35,15

1975,43 i

Total ore manopera (ore)

326,02

Total greutate materiale (tone)

0

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

2500

6194,32

13873

1309

23876,32

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

2500

6333,7

13873

1309

24015,7

Cheltuieli indirecte

10,00%

2401,57

Profit

5,00%

1320,86


Alte cheltuieli directe

'\

.. ■ -J'

ti

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Contribuția asiguratorie pentru munca

2,25%

0

139,37

0

0

îW,ST


[ Total Deviz fara TVA

27738,13


Total General fara TVA

27738,13

TVA (19%)

5270,24

TOTAL GENERAL (Lei)

33008,37

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;

fundații si elevațiiSap. mec. cu excavator senile 0,40-0,70mc, motor ard.int.,pamant umid. nat.,dese, in auto, teren cat. II


Taxa moluz groapa de gunoi


100 metri cubi

29,6


Material: Manopera: Utilaj: Transport:


29,6


Material:

Manopera: Utilaj:

Transport:


___   77

Material: Manopera: Utilaj: Transport:


2500


Material:

Manopera:

Utilaj:_______

Transport:


0,55


Material:

Manopera: Utilaj:

Transport:


365,56

0

365,56 0

0

619,76

0

619,76

0 0

1309,01

0

0,01 o

1309

2500

2500

0

0

0

111,71

_____0^

111,71

0

0

Zr; /

AMPLASAREy^mOW /

------------ 7> ieTț3> f * r^‘

/șț 15            Q?,' j>

Verificat I

SC BIA CONSPROIECT SRL BRAILA

J 9/9/2012 CUI 29523300

 • 7111 - Activitati de arhitectura

 • 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Tel/Fax:0339805917       0752/281879

o B!A "6 w CONSPROiECT ] \* SRL v.//

Referat nr................din.................................

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

B-dul Republicii Nr. 2, Municipiul Ploiești, Județul Prahova

PROIECT

NR. 198/2019

TITLU PROIECT: DESFIINȚARE CORP C5 - MAGAZIE

Aleea Rasnovcnilor Nr. 46, Municipiul Pic,iești, Județul Prahova

FAZA:

P.Th.

TITLU PLANȘA:

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

PLANȘA AzSC BIA CONSPROIECT SRL BRAILA

J 9/9/2012 CUI 29523300

 • 7111 - Activitati de arhitectura

 • 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

TeI/Fax:0339805917       0752/281879


Mail: biaconsproiect@yahoo.com

Specificație

Numele

Semnat /

Sef proiect

ing. D. AGRIGOROAE

Proiectat

arh. C. BERBEC

\B7\

Desenat

arh. C. BERBECScara:

1:500


Data:

2019


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


B-dul Republicii Nr. 2, Municipiul Ploiești, Județul Prahova


TITLU PROIECT:         ~ ..... ~

DESFIINȚARE CORP C5 - MAGAZIE

Aleea RasnovenilorNr. 46, Municipiul Ploiești, Judelui ’ rahova


TITLU PLANȘA:


PLAN DE SITUAȚIE


FAZA:

P.Th.


PLANȘA AO
165

490


130

19.5


20
Verificat

-------

■’î

Referat nr................din.................................

SC BIA CONSPROIECT SRL BRAILA

J 9/9/2012 CUI 29523300

 • 7111 - Activitati de arhitectura

 • 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica lege

Tel/Fax:03398059l7       0752/281879            /

Mail: biaconsproiect@yahoo.com

^&.de acestea

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

B-dul Republicii Nr. 2, Municipiul Ploiești, Județul Prahova

PROIECT NR. 198/2019

Specificație

Numele

Semnat/

Scara:

TITLU PROIECT:

DESFIINȚ ARE CORP C5 - MAGAZIE

Aleea Râșnovenilor Nr. 46, Municipiul Ploiești, Județul Prahova

FAZA:

Sef proiect

ing. D. AGRIGOROAE

1 z-7 /

1:100

P.Th.

Proiectat

arh. C. BERBEC

REX'

Data:

TITLU PLANȘA:

PLANȘA Al’

Desenat

arh. C. BERBEC

2019

PLAN SUBSOL


VerificatSC BIA CONSPRO1ECT SRL BRAILA

J 9/9/2012 CUI 29523300

 • 7111 - Activitati de arhitectura

 • 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Tel/Fax:0339805917       0752/281879

Mail: biaconsproiect@yahoo.com

Specificație          Numele


Sef proiect


Proiectat


arh. C. BERBEC

arh. C. BERBECScara:

1:100

Data:

2019

Referat nr................din..................................

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

B-dul Republicii Nr. 2, Municipiul Ploiești, Județul Prahova

PROIECT

NR. 198/2019

TITLU PROIECT:

FAZA:

P.Th.

DESFIINȚARE CORP C5 - MAGAZIE

Aleea Rasnovenilor Nr. 46, Municipiul Ploiești, Județul Prahova

TITLU PLANȘA:

PLAN PARTER

PLANȘA Al


Verificat


Secțiune transversala
£ -râ cnCONSPROlEC1*

SRL șlSC BIA CONSPROIECT SRL BRAILAi 2 ț

J 9/9/2012 CUI 29523300

 • 7111 - Activitali de arhitectura

 • 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Tel/Fax:0339805917       0752/281879

Mail: biaconsproiect@yahoo.com


Specificație

Numele

Sef proiect

ing. D. AGRIGOROAE

Proiectat

arh. C. BERBECScara:

1:100

Referat nr................din.................................

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

B-dul Republicii Nr. 2, Municipiul Ploiești, Județul Ptahova

PROIECT

NR. 198/2019

TITLU PROIECT:

FAZA:

P.Th.

DESFIINȚARE CORP C5 - MAGAZIE

Aleea Rasnovenilor Nr, 46, Municipiul Ploiești, Județul Prahova

TITLU PLANȘA:

SECȚIUNE TRANSVERSALA

PLANȘA A2

> El ‘•S șg|


SC BIA CONSPRO1ECT SRL BRAILA

J 9/9/2012 CUI 29523300

 • 7111 - Activitati de arhitectura ț o

 • 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Tel/Fax:0339805917       0752/281879


Mail: biacons

proiect@yahoo.cotn

Specificație

Numele

Sef proiect

ing. D. AGRIGOROAE

Proiectat

arh. C. BERBEC

Desenat

arh. C. BERBECTITLU PROIECT:

DESFIINȚARE CORP C5 - MAGAZIE

Aleea Rasnovenilor Nr, 46, Municipiul PI oiesti, Județul Prahova

TITLU PLANȘA:


PLAN INVELITOARE


FAZA:

P.Th.
LEGENDA :


(T) TABLA CUTATA

Ti tamplarie metalica (T) TREPTE METALICETROTUAR DIN BETON
c: |

<

•4—a

c

o

OJ

ra j

c. 1 _ El

(U

O -!

cu

•4—

c

Referat nr.


60 CONSPROiECT •


SC BIA CONSPROIECT SRL BRAILA

J 9/9/2012 CUI 29523300

 • 7111 - Activități de arhitectura

 • 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Tel/Fax:0339805917       0752/281879

Mail: biaconsproiect@yahoo.com

Specificație


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PROIECT

NR 198/2019


B-dul Republicii Nr. 2, Municipiul Ploiești, Județul Prahova


Numele


Sef proiect___ing. D, AGRIGOROAE


Proiectat


arh. C. BERBECTITLU PROIECT:

DESFIINȚ ARE CORP C5 - MAGAZIE

Aleea Rasnovenilor Nr. 46, Municipiul Ploiești, Județul Prahova

TITLU PLANȘA:

FAȚADA PRINCIPALA, SECUNDARA


FAZA:

P.Th.


PLANȘA A4


Fațada laterala, stanga

sc. 1:1001

[3. .

T,

4


LEGENDA:

(?) TABLA CUTATA

(2) TAMPLARIE METALICA I | (?) TREPTE METALICE

(4) TROTUAR DIN BETON _______I


Verificat


SC Bl A CONSPRO1ECT SRL BRAILA

J 9/9/2012 CUI 29523300

 • 7111 - Activitati de arhitectura

 • 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Tel/Fax:0339805917       0752/281879

Mail: biacomproiect uyahoo.com

SpecificațieMUNICIPIUL PLOIEȘTI

B-dul Republicii Nr. 2, Municipiul Ploiești, Județul Prahova


Numele


Sef proiect

Proiectat


arh. C, BERBECTITLU PROIECT:

DESFIINȚARE CORP C5 - MAGAZIE

____       ( Aleea Rasnovenilor Nr. 46, Municipiul Ploiești, Județul Prahova Data:     TITLU PLANȘA:


</ Scara: 1:100


FAZA:

P.Th.tangaC BIA CONSPROIECT SRL BRAILA

9/9/2012 CUI 29523300

 • 7111 - Activitati de arhitectura

 • 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

  el/Fax:0339805917       0752/281879              _

  lail: biaconsproiectgyahoo.com                     /

  ificatie

  Numele

  Semnat /

  Scara:

  iroiect

  ing. D. AGRIGOROAE

  1:100

  setat

  arh. C. BERBEC

  Data:

  mat

  arh. C. BERBEC

  2019

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

B-dul Republicii Nr. 2, Municipiul Ploiești, Județul Prahova

PROIECT

NR. 198/2019

TITLU PROIECT:

DESFIINȚĂRI:1, CORP C5 - MAGAZIE

Aleea Rasnovenilor Nr. 46, Municipiul Ploiești. Județul Prahova

FAZA: P.Th.

TITLU PLANȘA:

FAȚADA LATERALA STANGA

PLANȘA A5

Fațada I

+3.70


s

+2.05

(

3)

±0.00

2

z

—_

LEGENDA:

(P) TABLA CUTATA

(|) TAMPLARIE METALICA

(?) TREPTE METALICE

(4) TROTUAR DIN BETON

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


3 .C^r

flec

COMISIA TEHNICO-ECONOMICA DE AVIZARE


AVIZ

Nr. 22/24.09.2019


 • 1. Obiectiv: “Desființare corp C3 si C4” - faza PT

 • 2. Proiectant - S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

 • 3. Beneficiar - S.D.A.U.I.S

In urma examinării se constata ca documentația prezentata :

 • •  corespunde cu tema/ comanda/ contractul de proiectare ;

 • •  satisface exigentele de performanta esențiale - (rezistenta si stabilitate, siguranța in exploatare, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului)

Obiectivul consta in demolarea unui imobil aflat intr-o stare avansata de degradare situat pe strada Poștei nr. 23, Ploiești.

Corpul C3 are regimul de inaltime P si o suprafața construita de 18,00 mp.

Corpul C4 are regimul de inaltime P si o suprafața construita de 33,00 mp.

Construcția C3 are structura de rezistenta alcatuita din fundații directe din beton armat, zidărie portanta din cărămidă si acoperiș de tip terasa necirculabila cu invelitoare din carton bitumat. Tamplaria este din lemn.

Construcția C4 are structura de rezistenta alcatuita din fundații directe din beton armat, pereți structurali de inchidere si de compartimentare din lemn si șarpanta din lemn. Invelitoarea este din tabla zincata. Tamplaria este din lemn.

Valoarea totala estimata a investiției, fara TVA = 31.860,25 lei fara TVA

Din care C+M = 23.907,29 lei fara TVA

In baza analizei proiectului si a procesului verbal al ședinței din data de 24.09.2019 se acorda :

AVIZ FAVORABIL acestei documentații,e-mait: 6iaconsproiect@yafioo.com Nr. 473/cfata 07.12.2012
Beneficiarul investiției: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Elaboratorul documentației: S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. BRAILA S.c. ®I.A CONS<PJtOI<ECT s.^l. J09/9/2012 CVI 29523300 str. Poet Qrigore Jllexandrescu, nr. 5, <Brai(a te[/fajQ 0752281879/0339805917

e-maiC: lhaconsproiect@yafioo.com    27r. 473fdata 07.12.2012
LISTA DE RESPONSABILITĂȚI ȘI SEMNĂTURI

SEF PROIECTing. Agrigoroae DorinPROIECTANT


arh. Berbec ConstantinS.C. CONSP^OFECT S.PJd

J09/9/2012 C&I 29523300

str. Poet C/ripore Jtteyandrescu, nr. 5, Pradae-mai[: 6iaconsproiect@yaHoo.com Nr. 473/data 07.12.2012   fNr. 208/data 07.12.2012

BORDEROU

 • A. PIESE SCRISE

 • 1. Lista si semnaturile proiectantilor

 • 2. Memoriu

2.1. Date generale

Descrierea construcției care urmeaza sa fie desființată:

 • - scurt istoric: anul edificării, meșteri cunoscuti, alte date caracteristice;

 • - descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;

 • - menționarea si descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmeaza a se preleva;

 • - fotografii;

 • - descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de desființare.

 • 3. Caiet de Sarcini

 • 4. Liste de Cantitati

 • 5. Devize cu Valori

 • B. PIESE DESENATE

  Az

  PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

  scara 1:10000

  AO

  PLAN DE SITUAȚIE

  scara 1:500

  Corp C3

  A.l

  Plan parter

  1/100

  A.2

  Secțiune transversala

  1/100

  A.3

  Plan invelitoare

  1/100

  A.4

  Fațada principala. Fațada secundara

  1/100

  A.5

  Fațada laterale

  1/100

Corp C4

A.l

Plan parter

1/100

A.2

Secțiune transversala

1/100

A.3

Plan invelitoare

1/100

A.4

Fațada principala. Fațada secundara

1/100

A.5

Fațada laterale

1/100

Fotografii


S.c. <BIA CONS^OIECT S.^L. fJOO/9/2012 CVI 29523300              i 1

str. (Poet C/rigore /Lkxflndrescu, nr. 5, (Rraifa 1 tel/fax: 0752281879/0339805917 e-mail: 6iaconsproiect@yafioo.com Wr. 473/data 07.12.2012

MEMORIU TEHNIC GENERAL


 • I. DATE DE RECUNOAȘTERE

  1.1. Denumire:

  DESFIINȚARE CORP C3 SI C4

  I.2.Amplasament:

  Strada Poștei Nr. 23, Municipiul Ploiești, Județul Prahova

  1.3.Beneficiar:

  MUNICIPIUL PLOIEȘTI

  I.4.Elaborator:

  SC BIA CONSPROIECT PROIECT SRL

  1.5.Data elaborării:

  AUGUST 2019

 • II. . CONDIȚII DE AMPLASAMENT

II. 1. Localitatea Ploiești este situata in zona cu caracteristici seismice ag = 0,35g si Tc=l,6 sec după prevederile Normativului P100-1/2013.

 • 11.2. încărcarea din zăpada este specifică zonei cu Sok = 2,0 kN/mp după prevederile din codul de proiectare CR 1-1-3-2005.

 • 11.3. încărcarea din acțiunea vântului este specifică zonei cu presiunea de referința qref=0,6 kPa după prevederile din Codul de proiectare NP0-82-04.

 • 11.4. Adâncimea de îngheț este 0.90 m conform STAS 6054-77.

 • III. ELEMENTE DE REFERINȚA

Pentru întocmirea prezentei documentații s-au avut în vedere următoarele norme si legi aflate în vigoare la data întocmirii (august 2019):

 • •  Legea 10/1995 privind calitatea lucrărilor de construcții;

 • • Normativul PI00-1/20013 privind proiectarea antiseismica a construcțiilor;„Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilo ^.indicativ

,/‘r                         i

4/2012;

>S^.L O 5

• STAS 6054 - 77 - Adâncimi maxime de inghet;

• H.G. 907 / 2016 privind etapele de elaborare si conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

iV. CONȚINUTUL SI SCOPUL DOCUMENTAȚIEI

Scopul prezentei documentații intitulate „DESFIINȚARE CORP C3 SI C4 situate in Strada Poștei Nr. 23, Municipiul Ploiești, Județul Prahova" este de a desființa doua imobile de pe amplasament, deoarece se prezintă intr-o stare avansata de degradare si nu mai corespunde din punct de vedere funcțional nemaiputand fi utilizat.

Clădirile prezintă avarii structurale majore. Starea de degradare este accentuata din cauza infiltrării apei, datorita absentei hidroizolatiilor, din cauza lipsei jgheaburilor si burlanelor si din direcționarea defectuasa a apelor de pe acoperiș.

Pentru construirea unei Grădinițe cu Program Normal, se impune desființarea corpurilor C3 si C4, care sunt neutilizate.

V.BIOSRAFIĂ CONSTRUCȚIILOR

 • I. Clădirea C3:

Clădirea C3 are regimul de inaltime P. Clădirea are destinația de anexa si are o suprafața construita de 18 mp si o suprafața desfasurata de 18 mp.

 • II. Clădirea C4:

Clădirea C4 are regimul de inaltime P. Clădirea are destinația de magazie si are o suprafața construita de 33 mp si o suprafața desfasurata de 33 mp.

Vi. descrierea construcțiilor

Durata de viata a imobilului este in prezent depășită iar aceaste clădiri se afla intr-o stare avansata de degradare accentuata.

S.C. COftyP^OFECT S.^L.

J09/9/2012 CVI 29523300

str. Poet Cjrigore Jlfeyantirescu, nr. 5, <Braifa tel/fajQ 0752281879/0339805917
Structura de rezistenta a imobilului ce se va desființa este formata din:

I. Clădirea C3:
Construcția C 3 propusa pentru desființare are structura de rezistenta alcatuita din fundații


directe din beton armat, zidărie portanta din cărămidă si acoperiș de tip terasa necirculabila cu invelitoare din carton bituminat. Tamplaria este lemn.

Pe parcursul existentei clădirii s-au efectuat lucrări sporadice de intretinere curenta care nu au afectat structura de rezistenta a construcției. Nu au fost realizate modificări ale ansamblului structural.

In prezent clădirea nu este in funcțiune si se afla intr-o stare proasta.

II. Clădirea C4:

Construcția C 4 propusa pentru desființare are structura de rezistenta alcatuita fundații directe din beton armat, pereți structurali de inchidere si de compartimentare din lemn si șarpanta din lemn. Invelitoarea este din tabla zincata. Tamplaria este din lemn.

Pe parcursul existentei clădirii s-au efectuat lucrări sporadice de intretinere curenta care nu au afectat structura de rezistenta a construcției. Nu au fost realizate modificări ale ansamblului structural.

In prezent clădirea nu este in funcțiune si se afla intr-o stare proasta.

Indicatorii fizici rezultați sunt:

suprafață totală teren: masurata 3896 mp;

suprafață construită existenta:este de 984 mp;

suprafață construită propusa: este de 934 mp;

suprafață construită a clădirilor propuse pentru desființare: este de 50 mp; suprafață desfășurată existenta: este de 1978 mp;

suprafață desfășurată propusa: este de 1968 mp;

suprafață desfășurată a clădirilor propuse pentru desființare este de 100 mp; regim de înălțime: P;

Date si indici ce caracterizează investiția:

P.O.T. existent (procent de ocupare a terenului) = AC/ST=25.25 % ;

 • C.U.T. existent (coeficient de utilizare a terenului) = 0.51;

P.O.T. propus (procent de ocupare a terenului) = AC/ST=23.97 % ;

C.U.T. propus (coeficient de utilizare a terenului) = 0.50;


S.C. (BIA CONSP'PPPECI' S.P.L. J09/9/2012 CVl 29523300 str. Poet Cjrigore Atexandrescu, nr. 5, Prada te[/fatQ 0752281879/0339805917 e-mait: 6iaconsproiect@yahoo.com Nr. 473/data 07.12.2012 Nr. 208/data 07.12.2012

Datorita vechimii clădirii, materialele din care sunt executate sunt vedere al proprietăților fizice si nu se impune recuperarea acestora.

TEmOLQglA DE DEMOLARE - Pentru executarea lucrărilor de demolare sunt necesare realizarea unor lucrări pregătitoare care să asigure frontul de lucru liber de orice sarcini.

Lucrări pregătitoare:

• încetarea activităților in timpul executării lucrărilor de demolare.

Lucrări de organizare de șantier:

 • •  Semnalizarea punctului de lucru cu panouri de avertizare;

 • •  Limitarea accesului în zona al autovehiculelor și persoanelor;

 • •  Devierea accesului la clădirile din jur;

 • •  Asigurarea utilităților - energic electrica, apa - in regim de organizare de șantier.

Lucrări de demolare

Pentru desfasurarea in bune condiții a lucrărilor de demolare a clădirii si protejarea clădirilor situate in apropiere, se vor lua următoarele masuri si se vor executa următoarele lucrări :

 • •  lucrările vor fi încredințate unei firme specializate in operațiuni de demolare;

 • •  lucrările se vor executa după obținerea autorizației de demolare;

 • •  executantul va intocmi un proiect tehnologic funcție de dotarea acestuia;

 • •   se intrerup utilitățile: apa, gaze, energie electrica;

 • •  inainte de începerea fiecărei etape de demolare se vor indentifica elementele de legătură si se vor proteja in vederea asigurării unui nivel de siguranța ridicat pentru fiecare etapa de demolare;

 • •  desfacerea elementelor structurale se va face in ordinea inversa a montării lor;

 • •  executantul va intocmi un grafic de desfășurare a lucrului, funcție de dotarea acestuia, din care sa rezulte succesiunea operațiilor de demolare.

Se va desface suprastructura clădirii astfel:

 • •  se desface invelitoarea;

 • •  se va demonta șarpanta din profile metalice laminate, primii fiind demontați, căpriorii, di^al

'V. aceea grinda ce formează coama si la sfarsit grinzile acoperișului;               ’ o$jr

 • •  se vor desface pereții;

• se vor demonta stâlpii de susținere a grinzilor.

Pentru desfasurarea in siguranța a lucrărilor de demolare acestea se vor efectua NUMAI din exteriorul clădirii. Taierea profilelor metalice se va face cu excavator dotat cu foarfece de taiere sau manual funcție de dotarea executantului, incepand cu grinzile sarpantei.Toate elementele ce vor fi desfăcute vor fi susținute pana la taiere cu o macara amplasata in curte.

SE INTERZICE CU DESAVARSIRE DEMOLAREA CU BAROSUL SI ÎNCEPÂND DE LA

BAZA.

Pentru a preveni producerea de accidente, elementele de rezistenta ale construcției (grinzile șarpantei, pereții, etc.) se vor desface, cadru cu cadru incepand dinspre exterior spre interior, de pe schele montate in exteriorul construcției ce se demolează, materialul rezultat din demolare fiind depozitat in exteriorul acesteia.

Materialul rezultat din demolare va fi depozitat cat mai departe de clădire si, ulterior va fi transportat la o groapa de gunoi autorizata de către o firma atestata sau valorificat prin reciclare. Nu se va evacua si sorta materialului rezultat din demolare in timp ce se lucrează la desfacerea elementelor de structura.

Nu se va lucra concomitent la desfacerea mai multor cadre sau pereți.

Personalul care va lucra la demolare a fost instruit in privința regulilor de protecție a muncii privind lucrul la inaltime, fiind dotat cu centuri de siguranța si casca de protecție si va fi in permanenta supravegheat de către conducătorul lucrării.

Accesul persoanelor in zona de lucru se va face 0BL1GAT0IU numai insotiti de către personal instruit al constructorului, dotati cu echipamente de protecție, numai după intreruperea operațiunilor de desfacere si NUMAI după evacuarea din zona a materialelor rezultate din demolare.

înainte de începerea lucrărilor de demolare, personalul va fi instruit din punct de vedere al protecției muncii. Se interzice circulația muncitorilor sub zonele de lucru aflate la inaltime. Toate persoanele care vor fi în zona vor purta in mod obligatoriu cască de protecție. în cazul aplicării acestei metode de demolare, se vor lua masuri legate de protejarea seismică a clădirilor învecinate, continuitatea traficului și de menținere în funcțiune a procesului de producție pe timpul demolării.

DURATĂ DE EXECUȚIE ; 30 zile.


VIL DATE DESPRE LUCRĂRI TEHNICO - EDILITARE

Amplasamentul a beneficiat de energie electrica. înainte de a se trece la demolarea construcțiilor se vor verifica utilitățile.

Viii, protecția mediului

I. Aspectele de mediu specifice lucrării si impacturile asociate;

Prin realizarea lucrărilor propuse se va realiza încadrarea în mod corespunzător în cerințele privind protecție mediului conform reglementărilor în vigoare.

Prin realizarea lucrărilor de desființare, impactul asupra mediului va fi pozitiv. Impactul negativ va fi minim, nefîind afectata sanatatea si siguranța populației din zona si a lucratorilor din construcții la realizarea construcției. Proiectul propune soluții prietenoase pentru mediul înconjurător, lucrările de construcții respectând legislația națională în domeniul protecției mediului și cerințele legislației europene în domeniul mediului.

Astfel, la executarea lucrărilor de desființare se vor lua toate măsurile privind protecția mediului înconjurător prin întreținerea curentă a utilajelor, depozitarea materialelor de construcții în locuri special amenajate care nu vor permite împrăștierea combustibililor, lubrefianților și a reziduurilor la întâmplare. Zgomotul produs de utilaje se va incadra in limitele normale prevăzute de lege, iar praful rezultat si poluarea accidentala nu vor afecta semnificativ zona construcției din punct de vedere al mediului.

Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament in cadrul acestei lucrări, se recomanda ca Evidenta tuturor deșeurilor (valorificabile si nevalorificabile) rezultate va fi valorificata conform H.G. nr. 856 / 2002, prin Fise de evidenta a deșeurilor, care vor fi predate beneficiarului.

Deseurile nevalorificabile (moloz, sticla, cărămizi, etc), rezultate din lucrare vor fi depozitate selectiv, urmând a fi transportate si eliminate pe baza de contract intre executantul lucrărilor si societăți comerciale nominalizate de Agenția de Protecție a Mediului Județeană, sau vor fi transportate in zone indicate de Autoritățile Locale. In situația in care deseurile nevalorificabile se vor transporta in zonele


S.C- consproiect s.^l. J09/9/2012 CVI 29523300 str. (Poet Cjripore ptlexandrescu, nr. 5, (Braita teC/fay: 0752281879/0339805917 e-mail: 6iaconsproiect@yaHoo.com Nr. 473/diata 07.12.2012


(Proiect nr. d99fi2019

Taza:          4

&X /\ '\/k '.

"iOX '   .-V

Nr. 208/data 0712.2012 r| /C fi/fi ' j


»    n»r-,mr^,1111-111. nnM—W   ■ înniiiM—— r

indicate de Primarii, transportul se va efectua numai cu acceptul scris al acestora si numai după trânsiriîterea i.           _____________.......... ........                                                              < %'


la Beneficiar a respectivului accept.                                                              f[Jfo c*

Conform H.G. nr. 1061/2008, pe durata transportului deseurile vor fi insotite de documente, formular de incarnare - descărcare din care sa rezulte: deținătorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de incarnare, locui de destinație, cantitatea de deșeuri.

Documentele justificative privind eliminarea deșeurilor vor fi predate Beneficiarului (facturi, taxe depozitare, formulare incarcare - descărcare).

Deseurile valorificabile rezultate din lucrare (metale feroase si neferoase, etc), vor fi predate beneficiarului la sfârșitul lucrări pe baza de P.V. Predare - Primire impreuna cu Fisele de Evidenta.

II. Legislația aplicabila aspectelor de mediu identificate;

Nr.Crt.

DENUMIRE DOCUMENT DE PROVENIENȚĂ EXTERNĂ

Standarc

e Naționale Si Internationale

1.

HG nr.856/2002 - Hotararea privind evidenta gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cupranzand clasificarea desurilor inclusiv desurile periculoase, completat cu HG 210/28.02.2007;

2.

Legea 265/2005 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 - privind Protecția Mediului;

3.

OUG nr. 195/2005 - privind Protecția Mediului;

4.

Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor.

5.

OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului cu toate completările si modificările ulterioare;

6.

Legea 101/28.06. 2011 pentru prevenirea si sancționarea unor fapte privind degradarea mediului

7.

HGR nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluării cu azbest cu toate completările si modificările ulterioare;

IX. NORME PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA îi MUSCA

Lista actelor normative care reglementează problemele legate de protecția muncii este următoarea:

 • •  Legea nr. 319 din 14/07/2006 a securității și sănătății în muncă;

 • •  Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319 /2006 a securității și sănătății în muncă aprobate cu HGR 1425/2006;

S.c. && CONS^OI^CT S.<^L.

J09/9/2012 CVI 29523300

str. (poet Cjhgore fifexandrescu, nr. 5, (Braifa tef/faoQ 0752281879/0339805917

e-mai(: 6iaconsproiect@yafioo.com    Nr. 473/data 07.12.2012
(proiect nrJ99/20d9.

(Fazd/tp/tfic^

, ■. bal


• Norme generale de protecție a muncii - 2002, aprobate de MMSS cu Ordinul’Nr.

508/20.11.2002 și MSF cu Ordinul Nr.933/25.11.2002;

• Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții, aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 9/N/ 15.03.1993;

 • •  Hotărârea nr. 300/2006 din 02/03/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

 • •  Hotărârea nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă;

 • •  Hotărârea nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

 • •  Hotărârea nr. 1091 din 16 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă;

 • •  Hotărârea nr. 1146 din 30 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.

Măsuri de protecție a muncii

 • - Pentru prevenirea accidentelor de muncă, executantul va respecta măsurile generale de tehnica securității muncii și cele fiecărui utilaj folosit în funcție de tehnologiile adoptate;

 • - La începerea lucrărilor, executantul se va asigura că rețelele de pe amplasament (cabluri electrice, apă, canal etc.) altele decât cele necesare organizării de șantier, nu sunt în funcțiune.

X. MASURI PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU

Toate clădirile si instalațiile din incinta sunt prevăzute cu posibilități de acces a mijloacelor de intervenție PSI.

Lista actelor normative care reglementează problemele legate de riscul de incendiu este următoarea:

 • •  Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

 • •  Norme generale de apărare împotriva incendiilor aprobate cu Ordinul M.A.I. nr. 163/2007;

 • •  Hotărârea Guvernului României nr. 1739/06.12.2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții, și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării de prevenirea și stingerea incendiilor;

 • •  Normele metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă aprobate cu Ordinul M.A.I. nr. 1435/2006;


 • •  Normativ C 300/1994 - aprobat cu Ordinul MLPAT Nr. 20 / N / 11.06.1

și stingerea incendiilor pe durata execuției lucrărilor de construcții și instalățE^'îfu^vvP w

 • •  Norme de prevenire și dotare împotriva incendiilor PE 009 / ‘93, voi. 2 .Factorii de risc de

incendiu;

- Blocarea căilor de acces și intervenție cu diverse materiale, utilaje etc., folosite în timpul execuției lucrărilor de demolare/dezafectare.

Măsurile de prevenire a riscului de incendiu

- Respectarea tehnologiei de execuție;

Asigurarea căilor de acces și intervenție - Acestea nu vor fi blocate în nici o situație cu materiale, utilaje etc folosite în timpul execuției lucrărilor de demolare/dezafectare.

XI. PREVEDERI FINALE

La elaboarea prezentei documentații s-a ținut seama de prevederile Legii 50/1991 republicata.ANEXA - FOTOGRAFII - CLĂDIRE C3S-C- <BIA CO!XS<P^OI‘ECT S-^E.

J09/9/2012 CVI 29523300 str. (Poet Qrigore ^Ce^andrescu, nr. 5, Braifa te[/faoQ 0752281879/0339805917


e-maiC: fnaconsproiect@yaf.oo.com Wr. 473/data 07.12.2012ANEXA - FOTOGRAFII - CLĂDIRE C4
S.c. && CONSP^OKECT S.<RJ2. J09/9/2012 Ct>I 29523300 str. Poet Cjhgore Tlkyandrescu., nr. 5, Prada teC/faț 0752281879/0339805917 e-mait: 6iaionsproiect@yahoo.com Nr. 473/data 07.12.2012
S.C. CONSțpcROFECT S.^L.

J09/9/2012 CVl 29523300

str. Poet C/rtgore ftCexancCrescu, nr. 5, (Braila tel/fay: 0752281879/0339805917


e-mai[: 6iaconsproiect@yahoo.com Wr. 473/data 07.12.2012

DESFIINȚARE CORP C3 SI C4

Beneficiarul investiției: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Elaboratorul documentației: S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. BRAILA

Proiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL

RO 29523300

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

DESFIINȚARE CORP C3 SI C4Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 1

0

0

0

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 2

0

0

0

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0

0

0

3.1.1

Studii de teren

0

0

0

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0

0

0

3.3

Expertiză tehnică

0

0

0

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0

0

0

3.5

Proiectare

0

0

0

3.5.1

Temă de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0

0

0

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0

0

0

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0

0

0

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

0

0

0

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0


3.7

Consultanță

0

/-■•.'■o/

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0

1

3.7.2

Auditul finaciar

0

0

3.8

Asistență tehnică

0

0

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

0

0

-=w -~ 0

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

0

0

0

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Con st

0

0

0

3.8.2

Dirigenție de șantier

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 3

0

0

0

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0

0

0

4.1.1

Lucrări de demolare Corp C3

0

0

0

4.1.2

Lucrări de demolare Corp C4

0

0

0

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 4

0

0

0

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0

0

0

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

0

0

0

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0

0

0

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0

0

0

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

0

0

0

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0

0

0

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

0

0

0

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0

0

0

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 5

0

0

0

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice și teste

0

0

0
întocmit,

Sef Proiect

Ing. Agrigoroae Dorin
Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv               3l j^1

Nr. cap. / subcap. deviz general

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)

Din care: C+M

Lei

Lei

1

2

3

4

1.2

Amenajarea terenului

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0

0

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0

0

3.5

Proiectare

0

0

3.5.1

Temă de proiectare

0

TI

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0

0

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0

0

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0

0

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

0

0

4.1

Construcții și instalații

0

0

4.1.1

Lucrări de demolare Corp C3

0

0

4.1.2

Lucrări de demolare Corp C4

0

0

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0

0

4.5

Dotări

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

5.1

Organizare de șantier

0

0

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

0

0

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0

0

6.2

Probe tehnologice și teste

0

0

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

0

0

Taxa pe valoarea adăugată:

0

0

ITOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

0

0


Proiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL
-----—/ • - " Ci

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări

Nr. cap. 1 subcap.

deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

Lei

1

2

3

4.1

Construcții și instalații

0

4.1.1

Lucrări de demolare Corp C3

0

4.1.2

Lucrări de demolare Corp C4

0

TOTAL I

0

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0

TOTAL II

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0

4.5

Dotări

0

4.6

Active necorporale

0

TOTAL III

0

6.2

Probe tehnologice și teste

0

TOTAL IV

0

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

“Ti

Taxa pe valoarea adăugată:

0

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

0


Proiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL


Raport generat cu^programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;


o BIA

" CONSPROIECT

SRL
Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: LUCRĂRI DE DEMOLARE CORP C3 SI C4

Devizul: Lucrări de demolare Corp C3

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1.1.1

RPCT26D1

Desfacerea învelitorilor din carton bitumat sau împislitură din fibre de sticlă bitumata, în 1 sau 2 straturi

mp

25,52

0

0

1.1.2

RPCT09G1

Demolarea elementelor de beton simplu și beton armat cu mijloace mecanice a betonului armat din pereți, trepte, grinzi, stâlpi, plăci si prefabricate

mc

2,16

0

0

1.1.3

RPCT03XD

Demolarea zidurilor din cărămidă cu mortar ciment volum peste 0,500 mc

metru cub

14,04

0

0

1.1.4

RPCT33XA

Demontarea ușilor si ferestrelor din lemn

metru patrat

1,89

0

0

1.1.5

RPCT20A1

Desfacerea pardoselilor din ciment

mp

13,28

0

0

1.1.6

RPCT09F1

Demolarea elementelor de beton simplu și beton armat cu mijloace mecanice a betonului simplu din fundații si elevații

mc

9,82

0

0

1.1.7

TSC03XF

Sap. mec. cu excavator senile 0,40-0,70mc, motor ard.int.,pamant umid. nat.,dese, in auto, teren cat. II

100 metri cubi

0,26

0

0

1.1.8

AUT3550A1

Buldozer pe pneuri 201-300cp

ora

12

0

0

1.1.9

TRI1AA04A1

Incarnarea materialelor, grupa a-usoare si mărunte,prin aruncare rampa-vagon categ. 1

tona

14,8

0

0

1.1.10

TRB01B15

Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare dese aruncare grupa 1-3 distanta 50m

tona

14,8

0

0

1.1.11

TRA01A10P

Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km

tona

57,6

0

0

1.1.12

YC01

Taxa moluz groapa de gunoi

lei

2500

0

0

1.1.13

TSE01C1

Nivelarea manuala a terenurilor

100 mp

0,2

0

0

Total greutate materiale (tone)

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

0

0

0

0

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratorie pentru munca

%

0

0

0

0

0

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

0

0

0

0

0

Cheltuieli indirecte

%

0

Profit

%

0

| Total Deviz fara TVA

Obiectul: LUCRĂRI DE DEMOLARE CORP C3 SI C4

Devizul: Lucrări de demolare Corp C4

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1.2.1

RPCT26A1

Desfacerea învelitorilor din tablă zincată sau neagră de 0,4-0,5 mm grosime

mp

58

0

0

1.2.2

RPCT25E1

Desfacerea șarpantelor din lemn și a elementelor componente a șarpantelor ușoare

mp

58

0

0

1.2.3

RPCT02XE

Demolarea pereților executați din lemn

metru patrat

56,5

0

0

1.2.4

RPCT20A1

Desfacerea pardoselilor din ciment

mp

30,74

0

0

1.2.5

RPCT33XA

Demontarea ușilor si ferestrelor din lemn

metru patrat

4,86

0

0

1.2.6

RPCT09F1

Demolarea elementelor de beton simplu și beton armat cu mijloace mecanice a betonului simplu din fundații si elevații

mc

10,15

0

0

1.2.7

TSC03XF

Sap. mec. cu excavator senile 0,40-0,70mc, motor ard.int.,pamant umid. nat.,dese, in auto, teren cat. II

100 metri cubi

0,33

0

0

1.2.8

AUT3550A1

Buldozer pe pneuri 201-300cp

ora

12

0

0

1.2.9

TRI1AA04A1

Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si mărunte,prin aruncare rampa-vagon categ.1

tona

17,1

0

0

Total ore manopera (ore)

0

Total greutate materiale (tone)

0

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratorie pentru munca

%

0

0

0

0

0

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

0

0

0

0

0

Cheltuieli indirecte

%

0

Profit

%

0


1.2.10

TRB01B15

Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare dese aruncare grupa 1-3 distanta 50m

tona

17,1

1.2.11

TRA01A10P

Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km

tona

48,9

-VA

_U

1.2.12

YC01

Taxa moluz groapa de gunoi

lei

2500

0

0

1.2.13

TSE01C1

Nivelarea manuala a terenurilor

100 mp

0,42

0

0


Total Deviz fara TVA

Total General fara TVA

0

TVA (19%)

0

TOTAL GENERAL (Lei)

0


S.c. <BIA CONSiPPOIdC'T S.P^L.

J09/9/2012 CUI 29523300 str. (Poet Qrigore JÂlexandrescu, nr. 5, H raita te[/faxț 0752281879/0339805917
DESFIINȚARE CORP C3 SI C4

Beneficiarul investiției: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Elaboratorul documentației: S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. BRAILA

Proiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL

RO 29523300

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investițiiDESFIINȚARE CORP C3 SI C4

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (exclusiv

TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 1

0

0

0

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 2

0

0

0

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0

0

0

3.1.1

Studii de teren

0

0

0

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

500

95

595

3.3

Expertiză tehnică

0

0

Ol

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0

0

0

3.5

Proiectare

4000

760

4760

3.5.1

Temă de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0

0

0

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

1000

190

1190

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0

0

0

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

3000

570

3570

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0


3.7

Consultanță

0

0

VW

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0

0

&■

3.7.2

Auditul finaciar

0

0

”■’=S=z-: Q

3.8

Asistență tehnică

800

152

952

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

0

0

0

3.8.1 1

pe perioada de execuție a lucrărilor

0

0

0

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

0

0

0

3.8.2

Dirigenție de șantier

800

152

952

TOTAL CAPITOLUL 3

5300

1007

6307

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

23907,29

4542,38

28449,67

4.1.1

Lucrări de demolare Corp C3

12756,08

2423,65

15179,73

4.1.2

Lucrări de demolare Corp C4

11151,21

2118,73

13269,94

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 4

23907,29

4542,38

28449,67

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0

0

0

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

0

0

0

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0

0

0

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

262,96

0

262,96

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

119,53

0

119,53

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

23,9

0

23,9

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

119,53

0

119,53

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

2390

454,1

2844,1

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 5

2652,96

454,1

3107,06

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice și teste

0

0

0întocmit,

Sef Proiect

Ing. Agrigoroae DorinProiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL

RO 29523300

DEVIZ PE OBIECT

al obiectivului de investiții


DESFIINȚARE CORP C3 SI C4 -CORP C3-

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si Subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 — Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1*

Construcții si Instalații

12756,08

2423,65

15179,73

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

12756,08

2423,65

15179,73

4.1.2.

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3.

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4.

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTAL I- subcap. 4.1

12756,08

2423,65

15179,73

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL II - subcap. 4.2

0.00

0.00

0.00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

Total deviz pe obiect

(Total I + Total II + Total III)

12756,08

2423,65

15179,73

Data: 19.08.2019

întocmit,

Ing. Agrigoroae Dorin

lua CONSPROIECT Ml O SRL *//

Sd - RO'A^

Proiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL

RO 29523300

DEVIZ PE OBIECT al obiectivului de investiții

DESFIINȚARE CORP C3 SI C4

-CORP C4-


Nr. crt.

Denumirea capitolelor si Subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1*

Construcții si Instalații

11151,21

2118,73

13269,94

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

11151,21

2118,73

13269,94

4.1.2.

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3.

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4.

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTAL I - subcap. 4.1

11151,21

2118,73

13269,94

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL II - subcap. 4.2

0.00

0.00

0.00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

Total deviz pe obiect

(Total I + Total II + Total III)

11151,21

2118,73

13269,94

Data: 19.08.2019

întocmit,

Ing. Agrigoroae Dorin


fo BîA

*consproject&

Cp SRL ww

---—--—-----—------

■'■yjr         pîi

Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap. / subcap.

deviz general

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)

Din care: C+M

Lei

Lei

1

2

3

4

1.2

Amenajarea terenului

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0

0

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0

0

3.5

Proiectare

4000

0

3.5.1

Temă de proiectare

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0

0

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

1000

0

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0

0

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

3000

0

4.1

Construcții și instalații

23907,29

23907,29

4.1.1

Lucrări de demolare Corp C3

12756,08

12756,08

4.1.2

Lucrări de demolare Corp C4

11151,21

11151,21

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0

0

4.5

Dotări

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

5.1

Organizare de șantier

0

0

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

0

0

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0

0

6.2

Probe tehnologice și teste

0

0

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

27907,29

23907,29

Taxa pe valoarea adăugată:

5302,38

4542,38

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

33209,67

28449,67


Proiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;

o B!A

OT CONSPROIECT >*)Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări55'*.

Nr. cap. / subcap. deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

Lei

1

2

3

4.1

Construcții și instalații

23907,29

4.1.1

Lucrări de demolare Corp C3

12756,08

4.1.2

Lucrări de demolare Corp C4

11151,21

TOTAL 1

23907,29

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0

TOTAL II

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0

4.5

Dotări

0

4.6

Active necorporale

0

TOTAL III

0

6.2

Probe tehnologice și teste

0

TOTAL IV

0

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

23907,29

Taxa pe valoarea adăugată:

4542,38

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

28449,67

Proiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL

I Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;


§ BSA n

03 CONSPROIECT

\* SRL

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: LUCRĂRI DE DEMOLARE CORP C3 SI C4

Devizul: Lucrări de demolare Corp C3

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1.1.1

RPCT26D1

Desfacerea învelitorilor din carton bitumat sau împislitură din fibre de sticlă bitumata, în 1 sau 2 straturi

mp

25,52

4,37

111,52

Material:

0

0

Manopera:

4,37

111,52

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.2

RPCT09G1

Demolarea elementelor de beton simplu și beton armat cu mijloace mecanice a betonului armat din pereți, trepte, grinzi, stâlpi, plăci si prefabricate

mc

2,16

147,57

318,75

Material:

0

0

Manopera:

127,27

274,9

Utilaj:

20,3

43,85

Transport:

0

0

1 1.3

RPCT03XD

Demolarea zidurilor din cărămidă cu mortar ciment volum peste 0,500 mc

metru cub

14,04

163,14

2290,44

Material:

0

0

Manopera:

163,14

2290,44

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.4

RPCT33XA

Demontarea usiior si ferestrelor din lemn

metru patrat

1,89

6,84

12,93

Material:

0

0

Manopera:

6,84

12,93

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1 1.5

RPCT20A1

Desfacerea pardoselilor din ciment

mp

13,28

13,38

177,63

Material:

0

0

Manopera:

13,38

177,63

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.6

RPCT09F1

Demolarea elementelor de beton simplu și beton armat cu mijloace mecanice a betonului simplu din fundații si elevații

mc

9,82

195,15

1916,37

Material:

0

0

Manopera:

35,15

345,17

Utilaj:

160

1571,2

Transport:

0

0

1.1.7

TSC03XF

Sap. mec. cu excavator senile 0,40-0,70mc, motor ard.int.,pamant umid. nat.,dese, in auto, teren cat. II

100 metri

0,26

1230

319,8

Material:

0

0

cubi

Manopera:

0

0

Utilaj:

1230

319,8

Transport:

0

0

1.1.8

AUT3550A1

Buldozer pe pneuri 201-300cp

ora

12

150

1800

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

Transport:

sw

1.1.9

TRI1AA04A1

Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si mărunte,prin aruncare rampa-vagon categ.1

tona

14,8

12,35*

Material:

0

Manopera:

12,35

182,78

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.10

TRB01B15

Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare dese aruncare grupa 1-3 distanta 50m

tona

14,8

20,94

309,88

Material:

0

0

Manopera:

20,94

309,88

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1 1 11

TRA01A10P

Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km

tona

57,6

17

979,21

Material:

0

0

Manopera:

0

0,01

Utilaj:

0

0

Transport:

17

979,2

1.1.12

YC01

Taxa moluz groapa de gunoi

lei

2500

1

2500

Material:

1

2500

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.13

TSE01C1

Nivelarea manuala a terenurilor

100 mp

0,2

203,11

40,62

Material:

0

0

Manopera:

203,11

40,62

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

Total ore manopera (ore)

173

Total greutate materiale (tone)

0

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

2500

3745,89

3734,85

979,2

10959,94

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratorie pentru munca

2,25%

0

84,28

0

0

84,28

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

2500

3830,17

3734,85

979,2

11044,22

Cheltuieli indirecte

10,00%

1104,42

Profit

5,00%

607,43'

Obiectul: LUCRĂRI DE DEMOLĂRE CORP C3 SI C4                     ,

Devizul: Lucrări de demolare Corp C4                                             ' Tș-

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA 'Financiara

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

PretulV unitar (Lei)

. ™,.....Prețul

total (Lei)

1.2.1

RPCT26A1

Desfacerea învelitorilor din tablă zincată sau neagră de 0,4-0,5 mm grosime

mp

58

6,1

353,73

Material:

0

0

Manopera:

6,1

353,73

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.2

RPCT25E1

Desfacerea șarpantelor din lemn și a elementelor componente a șarpantelor ușoare

mp

58

6,78

393,04

Material:

0

0

Manopera:

6,78

393,04

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.3

RPCT02XE

Demolarea pereților executați din lemn

metru patrat

56,5

4,18

236,17

Material:

0

0

Manopera:

4,18

236,17

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.4

RPCT20A1

Desfacerea pardoselilor din ciment

mp

30,74

13,38

411,17

Material:

0

0

Manopera:

13,38

411,17

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.5

RPCT33XA

Demontarea ușilor si ferestrelor din lemn

metru patrat

4,86

6,84

33,24

Material:

0

0

Manopera:

6,84

33,24

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.6

RPCT09F1

Demolarea elementelor de beton simplu și beton armat cu mijloace mecanice a betonului simplu din fundații si elevații

mc

10,15

195,15

1980,77

Material:

0

0

Manopera:

35,15

356,77

Utilaj:

160

1624

Transport:

0

0

1.2.7

TSC03XF

Sap. mec. cu excavator senile 0,40-0,70mc, motor ard.int.,pamant umid. nat.,dese, in auto, teren cat. II

100 metri cubi

0,33

1230

405,9

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

12301

405,9

Transport:

0

0

1.2.8

AUT3550A1

Buldozer pe pneuri 201-300cp

ora

12

150

1800

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

150

1800

Transport:

0

0

1.2.9

TRI1AA04A1

Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si mărunte,prin aruncare rampa-vagon categ.1

tona

17,1

12,35

211,18

Material:

0

0

Manopera:

12,35

211,18

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.10

TRB01B15

Transportul materialelor cu

tona

17,1

20,94

358,04

roaba pe pneuri inc aruncare dese aruncare grupa 1-3 distanta 50m


Taxa moluz groapa de gunoi
Total ore manopera (ore)

128,35

Total greutate materiale (tone)

0

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

2500

2438,66

3829,9

831,3

9599,86

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratorie pentru munca

2,25%

0

54,87

0

0

54,87|

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

2500

2493,53

3829,9

831,3

9654,73

Cheltuieli indirecte

10,00%

965,47

Profit

5,00%

531,01

Total Deviz fara TVA

Total General fara TVA

23907,29

TVA (19%)

4542,38

TOTAL GENERAL (Lei)

28449,67

| Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
SC BIA CONSPROIECT SRI BRAILA J 9/9/2012 CUI 29523300

7111 - Activitati de arhitectura

7112- Activitati de inginerie si consuli Tel/Fax:O3398O5917       0752/281879

Mail: biaconsproiect@yahoo.i:om

Specificație          Numele

ine. D. AGRIGOROAEIMOBILE SUPUSE LUCRĂRILOR DE DESFIINȚARE


§ BIA F «>COWSPROIECTF \* SRL *L


Verificat


SC BIA CONSPROIECT SRL BRAILA

J 9/9/2012 CUI 29523300

 • 7111 - Activitati de arhitectura

 • 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acesteia/ n

Tel/Fax:0339805917       0752/281879

Mail: biaconsproiect@yahoo.i,:om_______

Specificație


Referat nr,

T7

,/

!


BENEFICIAR:


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PROIECT

NR. 199/2019


B-dul Republicii Nr. 2, Municipiul Ploiești, Județul Prahova


Numele


Sef proiect


mg. D. AGRIGOROAE


ti ,! :

Scara:

1:500


TITLU PROIECT: 'DESFIINȚARE CORP C3 SI C4

Strada Poștei Nr. 23, Municipiul Ploiești, Județul Prahova


FAZA:

P.Th.


Proiectat


arh. C. BERBEC


Desenat


arh. C. BERBEC


Data:

2019


TITLU P LANSA:


PLAN DE SITUAȚIE


PLANȘA AO360

/

/


oo


ANEXA 1

S: 8,68 mp


r-


*25


c

00ANEXA 2


S: 4,65 mp

50     90     50

360


Verificat

SC BIA CONSPROIECT SRL BRAILA

J 9/9/2012 CUI 29523300

« 1 1*! fc'li

■■ii O

~< =>

m t»

793

Q

-,2 zF

> o » K i

13       I

t

P Z3

O

£ 1

ZJ

&

 • 7111 - Activitati de arhitectura

 • 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de,acestea

Tel/Fax:0339805917       0752/281879              / /

Mail: biaconsproiect@yahoo.com

li       /

/

Specificație

Numele

Semnat /

Z Scara:

Sef proiect

ing. D. AGRIGOROAE

Nz/z

/     1:50

Proiectat

arh. C. BERBEC

Data:

Desenat

arh. C. BERBEC

2019

$ B’.A IE}

“CONSPRO^CT

SRL ș .

Referat nr................din.................................

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

B-dul Republicii Nr. 2, Municipiul Ploiești, Județul Prahova

PROIECT

NR. 199/2019

TITLU PROIECT:

DESFIINȚARE CORP C3 SI C4

| Strada Poștei Nr. 23, Municipiul Ploiești, Județul Prahova

FAZA:

P.Th.

TITLU PLANȘA:

CORP C3: PLAN PARTER

PLANȘA Al

±2.70Verificat

SC B1A CONSPRO1ECT SRL BRAILA 7/

J 9/9Z2012 CUI 29523300

 • 7111 - Activități de arhitectura .___

 • 7112 - Activități de inginerie si consultanta tehnica legale de acestea

Tel/Fax:0339805917       0752/281879

Mail: biaconsproiect@yahoo.com

Specificație          Numele


Referat nr.


BENEFICIAR:


.din.


Sef proiect


ing. D. AGRIGOROAE


Proiectat


arh. C. BERBEC


Desenat


arh C BERBECcara:

1:50


-sjU^proiect MUNICIPIUL PLOIEȘTI

A O

B-dul Republicii Nr. 2, Municipiul Ploiești, Județul PtahoVjP''"'

_

/' r. .-

1


TITLU PROIECT:

DESFIINȚARE CORP C3 SI C4

Strada Poștei Nr. 23, Municipiul Ploiești, Judeti

TITLU PLANȘA:


CORP C3: SECȚIUNE


Nft^l99/2019

V.


PAZA1

.PLANȘA A2o

00

O

00 un


x____440


. ȚA' O B'** .r-rT5’* SqO1’SPR°‘ *1

WW


7111 - Activitati de arhitectura


7112 - Activitati de inginerie si consuli

Tel/Fax:03398059l7       0752/281879

MaiL biaconsproiect@yahoo.com_______

Specificație


Sef proiect
Scara:

1:50

Referat nr................din.................................

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

B-dul Republicii Nr. 2, Municipiul Ploiești, Județul Prahova

PROIECT

NR. 199/2019

TITLU PROIECT:

FAZA:

P.Th.

DESFIINȚARE CORP C3 SI C4

Strada Poștei Nr. 23, Municipiul Ploiești, Județul Prahova

TITLU PLANȘA:

CORP C3: PLAN INVELITOARE

PLANȘA A3


±2.70

--

±0.00 • 1.  ZIDĂRIE DIN CĂRĂMIDĂ

 • 2.  TAMPLARIE DIN LEMN

 • 3.  ACOPERI S DIN BETON

  /Az            <\1

  o       _O

  °CONSPrO'EC * \* SRL _vZ


Verificat

SC BIACONSPROIECT SRL 8RAILA          t   \

J 9/9/2012 CUI 29523300

 • 7111 - Activitati de arhitectura

 • 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Tel/Fax:0339805917       0752/281879           Z~1

Mail: biaconsproieci@jyahoo.com                  /

Specificație

Numele

Semnaf '

Scara:

1:50

Sef proiect

Proiectat

ing. D. AGRIGOROAE

arh. C. BERBEC

Data:

2019

Desenat

arh. C. BERBEC

' Referat nr................din.................................

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

B-dul Republicii Nr. 2, Municipiul Ploiești, Județul Prahova

-

PROIECT

NR. 199/2019

. .

■TITLU PROIECT:

DESFIINȚARE CORP C3 SI C4

| Strada Poștei Nr. 23, Municipiul Ploiești, Județul Prahova

FAZA:

P.Th.

TITLU PLANȘA:

CORPUS :TSTSDA PRINCIPALA,

SECUNDARA

PLANȘA A4


ZIDĂRIE DIN CĂRĂMIDĂ TAMPLARIE DIN LEMN _ ACOPERIȘ DIN BETON

C0V'.spr0'£C


SC Bl A CONSPROIECT SRL BRAILA

J 9/9/2012 CUI 29523300

 • 7111 - Activitati de arhitectura

 • 7112 - Acti vitali de inginerie si consultanta tehnica leg

Tel/Fax:0339805917       0752/281879

Mail: biaconsproiect@yahoo.com________Specificație


Numele


Sef proiect

Proiectat


ing. D. AGRIGOROAE


arh. C. BERBECScara:

1:50

Referat nr................din.................................

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

B-dul Republicii Nr. 2, Municipiul Ploiești, Județul Prahova

PROIECT

NR. 199/2019

TITLU PROIECT:

DESFIINȚARE CORP C3 SI C4

Strada Poștei Nr. 23, Municipiul Ploiești, Județul Prahova

FAZA:

P.Th.

TITLU PLANȘA:

CORPT3: FAȚADA LATERALA STANGA, DREAPTA

PLANȘA A5MAGAZIE

S: 30,74 mp


Verificat

....... L. 1 793

Referat nr................din.................................

SC BIA CONSPROIECT SRL BRAILA

J 9/9/2012 CUI 29523300

 • 7111 - Activitati de arhitectura

 • 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Tel/Fax:0339805917       0752/281879

Mail: biaconsproiect@yahoo.com                  /

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

B-dul Republicii Nr. 2, Municipiul Ploiești, Județul Prahova

PROIECT

NR. 199/2019

Specificație

Numele

Semnat ./     Scara;

TITLU PROIECT:

DESFIINȚARE COR P C3 SI C4

Strada Poștei Nr. 23, Municipiul Ploiești, Județul Prahova

FAZA:

P.Th.

Sef proiect

ing. D. AGRIGOROAE

1:50

Proiectat

arh. C. BERBEC

//     Data:

TITLU PLANȘA:

PLANȘA Al

Desenat

arh. 0. BERBEC

2019

CORP C4: PLAN PARTER


f -41A AWECTUh .. flN ROMANAVerificat„i


Referat nr.


SC Bl A CONSPRO1ECT SRL BRA1LA

J 9/9/2012 CUI 29523300

 • 7111 - Activitati de arhitectura

 • 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica tcgațc^ș.^cestca

Tei/Fax:0339805917       0752/281879

Mail: biaconsproiect@yahoo.com


Specificație

Numele

’ Sef proiect

ing. D. AGR1GOROAE

Proiectat

arh.C. BERBECI Desenat


arh. C. BERBEC


BENEFICIAR:MUNICIPIUL PLOIEȘTI


5

/■ \/ / aJ

Scara:

1:50

TITLU PROIECT: DESFIINȚARE CORP C3 SI C4

Strada Poștei Nr. 23, Municipiul Ploiești, Județul Prahova

FAZA: P.Th.

Data:

TITLU PLANȘA:

/ f

2019

CORP C4: SECȚIUNE

PLANȘA A2570cn

oo


N

N

O

7--

<--------------7

Li

i1

7

i

n

11

i

i

i

11

ACOPERIȘ DIN TABL A

u

l'

, 1

I

5°                    i'

n

11

CD

11

un

i

oo

1

1

J

r ii

ii

d

1 1

1

ll

1

n

1 1

1 1

Ll - -

r - _ d _ _         □     el JJ


570
.din.


SC BIA CONSPROIECT SRL BRAILA

J 9/9/2012 CUI 29523300

 • 7111 - Activitati de arhitectura

 • 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Tel/Fax:0339805917       0752/281879            7 /

Mail: biaconsproiect@yahoo.com_______ V / /

Specificație


BENEFICIAR:


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Numele

Sef proiect

ing. D. AGRIGOROAE

Proiectat ____

arh. C. BERBEC

arh. C. BERBEC

Desenat


Semnat

----/


Scara:

1:50


Data:

2019PROIECT

NR. 199/2019


B-dul Republicii Nr. 2, Municipiul Ploiești, Județul Prahova


TITLU PROIECT:

DESFIINȚARE CORP C3 SI C4

Strada Poștei Nr. 23, Municipiul Ploiești, Județul Prahova

TITLU PLANȘA:

CORP C4: PLAN INVELITOARE


FAZA:

P.Th.


PLANȘA A3+2.50

----'SE

±0.00


1.

2.

3.


PERE ȚI DIN LEMN TAMPLARIE DIN LEMN


ACOPERIȘ DIN TABLA

uj 4

-r Za

Is

j

cO

107

1 ZOI

C UJ ra co 1 7 A'

© ț c. !

751

551 i

3 j

Verificat

c-» . $"

LC__L____ 1

jq

SC BIA CONSPROIECT SRL BRAILA _ . J -

J 9/9/2012 CUI 29523300

7111 - Activitati de arhitectura

7112- Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Tel/Fax:0339805917       0752/281879

Mail: biaconsproiect@yahoo.com                     /")

Specificație

Numele

Semnat /

7

*      Scara:

1:50

Sef proiect

ing. D. AGRIGOROAE

Proiectat

arh. C. BERBEC

Data:

Desenat

arh. C. BERBEC

2019


Referat nr..din.


MUNICIPIUL PLOIEȘTIPROIECT

NR. 199/2019


B-dul Republicii Nr. 2, Municipiul Ploiești, Județul Prahova


TITLU PROIECT:

DESFIINȚARE CORP C3 SI C4

Strada Poștei Nr. 23, Municipiul Ploiești. Județul Prahova TITLU PLANȘA:

CORFCdȚTATADA PRINCIPALA FAȚADA SECUNDARA


FAZA:

P.Th.

PEREȚI DIN LEMN TAMPLARIE DIN LEMN ACOPERIȘ DIN TABLA
Specificație

Numele

Semnat /

Sef proiect

ing. D. AGRIGOROAE

7 /

Proiectat

arh. C. BERBEC

Desenat

arh. C. BERBEC


.din.

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

B-dul Republicii Nr. 2, Municipiul Ploiești, Județul Prahova

PROIECT

NR. 199/2019

TITLU PROIECT:

FAZA:

P.Th.

DESFIINȚARE CORP C3 SI C4

Strada Poștei Nr. 23, Municipiul Ploiești. Județul Prahova

TITLU PLANȘA:

CORP C4:TSTĂDA LATERALA DREAPTA, STANGA

PLANȘA A5


1

 „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”, indicativ CR 1-1-3/2012