Hotărârea nr. 491/2019

Hotãrârea nr. 491 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Extindere capacitate cămin de bătrâni“ – faza SF

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 491

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere capacitate cămin de bătrâni“ - faza SF

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 586/11.11.2019 al domnului viceprimar Cristian Mihai Ganea, precum și Raportul de specialitate nr. 11020/23.10.2019 al Direcției Tehnic Investiții, prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere capacitate cămin de bătrâni“ - faza SF;

Având în vedere Raportul de spcialitate nr. 396/27.11.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate nr. 1, buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.11.2019;

Având în vedere prevederile art. 42 alin. (1) lit. b din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

Ținând cont de prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile art. 71 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

în temeiul articolului 129 alineat (1) coroborat cu dipozițiile articolului 139, alineat (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere capacitate cămin de bătrâni“ - faza SF, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Tehnic Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 noiembrie 2019.

Contrasemnează: p.SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA Șef Serviciu


Proiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL

RO 29523300

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

EXTINDERE CAPACITATE CAZARE CĂMIN DE BATRANINr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

189321,22

35971,03

225292,26

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

2511,55

477,19

2988,74

1.4

Cheltuieli pentru reiocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 1

191832,77

36448,23

228281

CAPITOLUL 2

Cheltuiel

pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

5000,00

950,00

5950,00

TOTAL CAPITOLUL 2

5000,00

950,00

5950,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

2700,00

513,00

3213,00

3.1.1

Studii de teren

1500,00

285,00

1785,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

1200,00

228,00

1428,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

3000,00

570,00

3570,00

3.3

Expertiză tehnică

7000,00

1330,00

8330,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

2000,00

380,00

2380,00

3.5

Proiectare

105200,00

19988,00

125188,00

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

16200,00

3078,00

19278,00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

25000,00

4750,00

29750,00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

14000,00

2660,00

16660,00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

50000,00

9500,00

59500,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

1000,00

190,00

1190,00

3.7

Consultanță

4000,00

760,00

4760,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

‘ 0,00

  • ■   M

  • ■ ■ V" J Ș'W

3.7.2

Auditul finaciar

4000,00

760,00

;......4760,00

3.8

Asistență tehnică

61780,00

11738,20

73518,20

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

20593,00

3912,67

24505,67

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

15593,00

2962,67

18555,67

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

5000,00

950,00

5950,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

41187,00

7825,53

49012,53

TOTAL CAPITOLUL 3

186680,00

35469,20

222149,20

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

3175924,60

603425,67

3779350,28

4.1.2

CORP CLĂDIRE - CONSTRUCȚII

2663520,92

506068,98

3169589,90

4.1.3

CORP CLĂDIRE - INSTALAȚII

366955,01

69721,45

436676,46

4.1.4

REȚELE EXTERIOARE

67444,43

12814,44

80258,88

4.1.5

REZERVA INTANGIBILA CU APA

78004,23

14820,8

92825,04

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

20831,83

3958,05

24789,87

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

119260,00

22659,40

141919,40

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

268594,00

51032,86

319626,86

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 4

3584610,43

681075,98

4265686,41

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

38688,96

7350,90

46039,86

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

38688,96

7350,90

46039,86

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

37755,05

0,00

37755,05

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

17161,39

0,00

17161,39

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3432,27

0,00

3432,27

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

17161,39

0,00

17161,39

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

343227

65213,13

408440,13

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 5

419671,01

72564,03

492235,04

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

i A

6.2        Probe tehnologice și teste

0,00

i 0.00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL:

4387794,21

826507,44

5214301,65

din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

3432278,16

652132,85

4084411,01

Data: 25.09.2019

întocmit,

Sef Proiect

Ing. Agrigoroae Dorin

/ Az             > \\

u BIA „O

SCoNSPRO'£CÎ}

' * SRL &