Hotărârea nr. 490/2019

Hotãrârea nr. 490 privind modificarea Hotărârii nr. 78/2019 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind transmiterea în administrarea Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti a imobilului – corp C2, situat în Ploieşti, str. Văleni nr. 32


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 490

privind modificarea Hotărârii nr. 78/2019 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind transmiterea în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a imobilului — corp C2, situat în Ploiești, str. Văleni nr. 32

Văzând Referatul de aprobare nr. 603/15.11.2019 al consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 374/06.11.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 1698/15.11.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 361/14.11.2019 la Direcția Economică prin care se propune modificarea Hotărârii nr.78/2019 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind transmiterea în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a imobilului — corp C2, situat în Ploiești, str. Văleni nr. 32;

Având în vedere Avizul din data de 06.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Văzând Hotărârea nr. 78/2019 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind transmiterea în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a imobilului — corp C2, situat în Ploiești, str. Văleni nr. 32;

Având în vedere Contractul de administrare nr. 4654/2007 încheiat între Municipiul Ploiești și Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010 privind înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A., cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile art. 554 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. 1 și alin. 2 lit. c), art. 1 lit. a) și ale art. 286, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. privind Codul administrativ;


HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 78/2019 a Consihufei'Local al municipiului Ploiești privind transmiterea în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a imobilului — corp C2, situat în Ploiești, str. Văleni nr. 32, în sensul că acesta va avea următorul cuprins:

“Se aprobă transmiterea în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a imobilului - corp C2, situat în Ploiești, str. Văleni nr.32, nr.inv.2903, valoare de inventar 601.435,03 lei, înscris în Cartea funciară numărul 124540, cu număr cadastral 124540-C2, în suprafață construită la sol de 121 mp și suprafață construită desfășurată de 363 mp, a suprafeței de teren de 304 mp, precum și a suprafeței de 44 mp indiviz din 88 mp (secțiunea C — zona de acces si folosință comună), identificate potrivit planului - Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea nr. 219/28.07.2010 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., în sensul precizării suprafeței reale aferente imobilului -Teren sediu administrativ Văleni, nr. 32, înscrisă în Cartea funciară nr. 124540 a UAT Ploiești, care se menține în concesiunea acestei societăți, și anume: 1760 mp exclusiv și 44 mp indiviz din 88 mp (secțiunea C - zona de acces și folosință comună).

Art. 3 Se aprobă modificarea Anexei la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare, corespunzător prevederilor art. 2 din prezenta hotărâre, restul prevederilor contractului rămânând neschimbate.

A

Art. 4 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr.14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare, cuprins în Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum și orice alte documente necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 78/2019 a Consiliului Local al municipiului Ploiești rămân neschimbate.

Art. 6 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare și S.C.Servicii de Gospodărire Urbana S.R.L.vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 noiembrie 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  George Sorțn Niițulae BOTEZ


Contrasemnează: p. SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIAȘef Serviciu©Parcare

416 mp

Autoutilitara cu Autoutilitara <45 Autoutilitara de

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NR.______________


ACT ADIȚIONAL NR.___

la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr........../.................,

între :

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr. 1 A, județul Prahova, cod de înregistrare fiscală 2844855, reprezentat prin Primar, Adrian Florin Dobre, în calitate de concedent, pe de o parte,

Și

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. cu sediul în Municipiul Ploiești, str. Văleni, nr. 32, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/1212/01.10.2010, CUI 27449967, reprezentată legal prin domnul Alin Mihael Dănilă, având funcția de Director General, în calitate de concesionar, pe de altă parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifică Anexa la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 cu modificările și completările ulterioare ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., în sensul precizării suprafeței reale aferente imobilului „Teren sediu administrativ Văleni nr.32” înscrisă în Cartea funciară nr. 124540 a UAT Ploiești, care se menține în concesiunea acestei societăți, și anume: 1760 mp exclusiv și 44 mp indiviz din 88 mp (secțiunea C - zona de acces și folosință comună).

Restul clauzelor contractuale prevăzute în contractul de contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a

domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. modificările și completările ulterioare rămân neschimbate.

14782/25          cu

~    -vv A


Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 și s-a incheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

CONCEDENT

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMAR,

Adrian Florin Dobre


CONCESIONAR,

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL Director General

Alin Mihael Dănilă


DIRECȚIA ECONOMICA,

DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta Crăciunoiu


DIRECTOR ECONOMIC


Vizat,

Serviciul Juridic Contencios, Contracte


BIROU JURIDIC-CONTENCIOS


Direcția Gestiune Patrimoniu

p. DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur

Șef Serviciul Publicitate, Valorificare Patrimoniu

SERVICIUL CONTRACTE

SEF SERVICIU, Viorica Pătrașcu

întocmit/red. 2 ex.:

Cristina -Denisa Trofin