Hotărârea nr. 49/2019

Hotãrârea nr. 49 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploieşti a imobilului Podul de Lemn, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării acestuia


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 49 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești a imobilului Podul de Lemn, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestuia

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 67/11.02.2019 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr.45/08.02.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 273/21.02.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr.30/20.02.2019 la Direcția Economică, referitor la trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești a imobilului Podul de Lemn, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestuia;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 51/25.02.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 06.02.2019;

Luând în considerare faptul că imobilul ce face obiectul prezentei hotărâri face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, Anexa A, Al, poziția 383;

în conformitate cu prevederile art. 3, art. 4 și art. 10 (2) ale Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 2, art. 3 și art. 4 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

Potrivit adresei S.R.I.D. nr. 2149/2018, DT 13381/2018 transmisă de către Direcția Tehnic Investiții;

în temeiul art. 36, alin. 2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești a imobilului Podul de Lemn, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestuia.

Art. 2 Se aprobă modificarea Anexei A, Al la Hotărârea nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, în sensul eliminării poziției nr. 383 - Podul de Lemn.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Tehnic -Investiții din cadrul Primăriei municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.