Hotărârea nr. 489/2019

Hotãrârea nr. 489 privind modificarea și completarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 219/2010, cu modificările şi completările ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 489 privind modificarea și completarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 611/19.11.2019 al consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 371/06.11.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 1727/21.11.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic -Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 376/19.11.2019 la Direcția Economică referitor la completarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu Avizul din data de 06.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010 privind înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A., cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin.l și alin. 2 lit. c), art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a) și ale art. 286, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă înscrierea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a bunurilor identificate în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă completarea Anexei F și a Anexei F4 la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu poziții noi, identificate potrivit Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea nr. 219/28.07.2010 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., în sensul completării acesteia cu bunurile identificate potrivit Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 4 Se aprobă completarea Anexei la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., corespunzător prevederilor art.3 din prezenta hotărâre, restul prevederilor contractului rămânând neschimbate.

Art. 5 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare, cuprins în Anexa nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum și orice alte documente necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 noiembrie 2019.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sbrin iNiculae BOTEZ

Anexa nr.l la H.C.L. nr. ^#3 /_2ofâ Completări la "Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești"

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Anexa F4

1.6.7

Loc de joacă B-dul Republicii Cimitirul Sovietic (echipamente/ dotări)

Număr de inventar: 3101

2011

175.762,61

proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr.l 9668/26.10.2011

1.6.7.

Loc de joacă Intrarea Grindului -Complex Cina în fața Scolii nr.23 (echipamente/ dotări)

Număr de inventar: 3102

2011

171.685,79

proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.19667/26.10.2011

1.6.7.

Loc de joacă Zona Malu Roșu în fata Grădiniței nr.21 (echipamente/ dotări)

Număr de inventar: 3103

2011

250.485,06

------

proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor ffiKW&6/26.10.2011

3Ct/ty- JȘ, \

___

I >

1 r

1.6.7

Loc de joacă Str. Cameliei Bl. 111 -ieșire spre Spital (echipamente/ dotări)

Număr de inventar: 3105

2011

48.945,85

proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 19368/20.10.2011

1.6.7.

Loc de joacă str. Cibinului în spatele blocului A8 (echipamente/ dotări)

Număr de inventar: 3106

2011

72.963,87

proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.19370/20.10.2011

1.6.7.

Loc de joacă str. Treistioarei nr.llJ, Cartier Mitică Apostol (echipamente/ dotări)

Număr de inventar: 3115

2012

50.610,53

proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr.13390/27.07.2012

1.6.7.

Loc de joacă str. Târgoviștei nr.HJ (echipamente/ dotări)

Număr de inventar: 3116

2012

53.677,84

proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.13392/27.07.2012

1.6.7.

Loc de joacă str. Cameliei nr.l8J, lângă bl.25 bl.26 (echipamente/ dotări)

Număr de inventar: 3117

2012

114.200,69

proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.14677/23.08.2012

1.6.7.

Loc de joacă str. Cameliei nr.l6J, lângă bl.30-bl.32 (echipamente/ dotări)

Număr de inventar: 3118

2012

67.568,97

proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor0 3 nr,.1^5m^.2O12

j.'r-.’ i' f            ‘-prXANEXAF

1.6.7

Pavilion Vară -Parc Aurora Vest

Număr de inventar: 2935

2010

57.089,35

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr.4916/23.11.2010

1.6.7

Pavilion de Vară -Zona Parc Jianu

Număr de inventar: 3167

2013

56.992,18

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.4086/28.02.2013

1.6.7

Pavilion de Vară -B-dul Independenței

Număr de inventar: 3674

2013

55.117,50

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.4088/28.02.2013

1.6.3.2

Gard Aleea Codrului

Număr de inventar: 2972

2011

3.485,21

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr.3 700/24.02.2011

1.6.3.2

Gard str. Spătar Milescu

Număr de inventar: 2988

2011

7.070,72

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 10779/24.06.2011

1.63.2

Gard str. Andrei Muresanu

Număr de inventar:2989

2011

44.907,91

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor 11^/244)6.2011

$'*     r-......1.63.2

Gard str. Cioceanu

Număr de inventar:2991

2011

1.767,68

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 10779/24.06.2011

1.63.2

Gard str. Cibinului

Număr de inventar:2992

2011

1.856,06

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 10779/24.06.2011

1.63.2

Gard Sos. Nordului

Număr de inventar:2993

2011

57.891,51

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 10779/24.06.2011

1.63.2

Gard str. Cibinului

Număr de inventar:2994

2011

12.721,10

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 10779/24.06.2011

1.63.2

Gard str. Malu Roșu-Profi

Număr de inventar:2995

2011

5.943,82

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 10779/24.06.2011

1.63.2

împrejmuire str. Arinului

Număr de inventar:3024

2012

7.989,54

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.3968/01.03.20121.6.3.2

Gard Bariera

București bl. 7A-7B-7C

Număr de inventar:3107

2012

3.994,68

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr.8172/04.05.2012)

1.6.3.2

Gard B-dul Republicii bl.3A, 3B1, 3B2, 3C, 4E, 4D2, 4D1, 4C2, 4C1, 4B2, 4B1, 4A (în spate str. Zidari)

Număr de inventar:3108

2012

38.101,96

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr.3195/06.06.2012

1.6.3.2

Gard str. Ștefan cel Mare (în față bl. K5-K6)

Număr de inventar:3109

2012

3.639,73

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr.3195/06.06.2012

1.6.3.2

Gard str. Ștefan cel Mare bl.K5, K6, K7, K8, K9

Număr de inventar:3110

2012

17.369,34

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr.3195/06.06.2012

1.6.3.2

Gard str. Democrației bl. hl-H4 (în spatele blocurilor)

Număr de inventar:3114

2012

10.204,91

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.14780/24.08.2012

1.6.3.2

Gard str. Mihai Eminescu (în zona locului de joacă în fața blocurilor 2,3,4,5,6,7,8,9,10)

Număr de inventar:3125

2012

55.939,88

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.20701/26.11.2012

1.6.3.2

Gard str. Brebenei bl.3

Număr de inventar:3126

2012

8.821,43

Proces verbal de recepție la tenpinarea
lucrărilor

nr.20701/26.11.2012

1.63.2

Gard Piața 1 Decembrie 1918 (în față la magazinul BIG și pe colț cu str. Veronica Micle)

Număr de inventar:3127

2012

28.051,16

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.20701/26.11.2012

1.63.2

Gard str. Democrației (bl. H2, H3, H4)

Număr de inventar:3128

2012

32.174,49

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.20701/26.11.2012

1.63.2

Gard str. Ciprian Porumbescu bl.14 si bl.15

Număr de inventar:3129

2012

63.886,67

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.20701/26.11.2012

1.63.2

Gard str. Democrației bl. H13 si bl. HI 4

Număr de inventar:3130

2012

16643,27

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.20701/26.11.2012

1.63.2

Gard str.

Democrației bl.M5, M5A, M6, M7, M8 și M9

Număr de inventar:3131

2012

53.353,42

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.20701/26.11.2012

1.63.2

Gard B-dul

Republicii bl.8 și 9 și str. Zidari bl.l3b, 12E și bl.10

Număr de inventar:3132

2012

132.483,93

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.20701/26.11.2012

1.63.2

Gard Aleea Vlăsiei bl.3, bl. 4, bl.5, bl.6,bl.7 și bl.8

Număr de inventar:3133

2012

71.283,88 z<

/ X ’

proces verbal de Sceptic la lerminarea k".......

..............- ;

Sl

k, Page 6 of 16lucrărilor

nr.21112/03.12.2012

1.6.3.2

Gard str. Dealul cu Piatră bl.30

Număr de inventar:3134

2012

38.324,80

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr.21112/03.12.2012

1.6.3.2

Gard str. Malu Roșu (tronson Șoseaua Vestului-str. Aviatorilor-str. Podul înalt)

Număr de inventar:3135

2012

53.030,40

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr.22416/20.12.2012

1.6.3.2

împrejmuire (gard) str. Dealul cu Piatră

Număr de inventar:3171

2013

3.569,20

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr.860/15.02.2013

1.6.3.2

împrejmuire (gard) str. Zidari

Număr de inventar:3172

2013

22.291,05

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.860/15.02.2013

1.6.3.2

Gard str. Arhip

Nicolae

Număr de inventar:3173

2013

15.481,29

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr.860/15.02.2013

1.6.3.2

Gard str. Arinului

Număr de inventar:3174

2013

38.370,30

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr.860/15.02.2013

1.6.3.2

Gard B-dul Republicii

Număr de inventar:3175

2013

86.950,15

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor v nr.860/15.02.2013

1.6.3.2

Gard str. Casin

Număr de inventarul76

2013

20.100,46

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr.860/15.02.2013

1.6.3.2

Gard str. Granitului

Număr de inventar:3177

2013

12.991,67

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr.860/15.02.2013

1.6.3.2

Gard metalic Bariera București

*

Număr de inventar:3178

2013

41.882,39

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 1960/17.04.2013

1.6.3.2

Gard metalic str. Cameliei bl.26

Număr de inventar:3179

2013

99.169,78

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 1960/17.04.2013

1.6.3.2

Gard metalic str. Constantin Brezeanu

Număr de inventar:3180

2013

117.340,50

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1960/17.04.2013

1.6.3.2

Gard metalic str. Constantin Brezeanu

Număr de inventar:3181

2013

186.117,50

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1960/17.04.2013

1.6.3.2

Gard metalic B-dul Republicii nr.l95A bl.l7C

Număr de inventar:3182

2013

15.193,92

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor jttJâfjO/l 7.04.2013

1.6.3.2

Gard metalic Aleea Vlăsiei

Număr de inventar:3183

2013

21-731-W

lc:<' /■<

PrbceOerbal de recepție la^erminarea

1 ...gj

Page 8 of 16lucrărilor

nr. 1960/17.04.2013

1.6.3.2

Gard metalic str.

24 Ianuarie

Număr de inventar: 3184

2013

84.531,81

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 1960/17.04.2013

1.63.2

Gard metalic

Aleea

Râsnovenilor

Număr de inventar:3185

2013

217.197,40

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 1960/17.04.2013

1.6.3.2

Gard metalic Aleea Scolii

Număr de inventar:3186

2013

4.772,71

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 1960/17.04.2013

1.6.3.2

Gard metalic Șoseaua Nordului

Număr de inventar:3187

2013

6.428,54

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 1960/17.04.2013

1.6.3.2

Gard metalic str. Malu Roșu bl.l40E, D

Număr de inventarul88

2013

5.966,02

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 1960/17.04.2013

1.6.3.2

Gard metalic str. Troienelor, bl.45 B sc. B

Număr de inventar:3190

2013

5.020,97

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr.3076/19.06.2013

1.6.3.2

Gard metalic str.

Cameliei, nr.3 bl.40

Număr de inventar:3191

2013

58.384,63

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.307M9.06.2013

1.6.3.2

Gard metalic str.

Cameliei, bl.134

Număr de inventar:3192

2013

79.728,55

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.3479/09.07.2013

1.6.3.2

Gard zona sud B-dul București bl.4A, 4D, 5A, 5H, 9 A, 9E, 10 A, 10 D, 7A, 7B, 7D, 8A, 3A-3E, 2B, 2C, 11A, 11D

Număr de inventar:3649

2015

199.668,29

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1698/01.04.2015

1.6.3.2

Gard Aleea

Codrului bl.1,2

Număr de inventar:3650

2015

23.364,16

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1698/01.04.2015

1.6.3.2

Gard metalic str.

Cătinei bl. 37E și bl. 37 F

Număr de inventar:3673

2013

83.070,33

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr.5073/11.10.2013

1.6.3.2

împrejmuire spațiu verde str. Aleea Vitioarei nr.2 bl.45

Număr de inventar:2886

2009

7.362,02

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr.35/18.09.2009

1.6.3.2

Gard împrejmuitor Intrarea Polux zona nord

Număr de inventar:2954

2010

6.525,82

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.5600/02.12.2010

1.6.3.2

Gard împrejmuitor-lângă Cinema Modern

Număr de inventar:2955

2010

2.188,53   —

--------------ZS.--'

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.^Q/02.12.20101.63.2

Gard împrejmuitor B-dul Republicii, str. Elena Doamna, Catedrala Sf. Ioan

Număr de inventar:2956

2010

7.465,25

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.5600/02.12.2010

1.6.3.2

Gard sens giratoriu Catedrală Sf.

Ioan- Al Medica Berlin

Număr de inventar:2957

2010

1.591,66

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.5600/02.12.2010

1.6.3.2

Gard protecție zonă verde Al-Medica Berlin-Parc Dendrologic

Număr de inventar:2958

2010

6.920,28

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.5600/02.12.2010

1.6.3.2

Gard protecție str.

Malu Roșu, str.

Podul înalt

Număr de inventar:2960

2010

29.592,84

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.3699/06.12.2010

1.6.3.2

Gard protecție Intrarea Polux 2

Număr de inventar:2961

2010

4.631,40

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.3699/06.12.2010

1.6.3.2

Gard protecție str. Erou Călin Cătălin

Număr de inventar:2962

2010

15.825,81

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr.3699/06.12.2010

1.6.3.2

Gard protecție str. Ghe. Grigore Cantacuzino

Număr de inventar:2965

2011

38.442,52

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor rtn2040/28.01.2011

1.63.2

Gard Șoseaua Vestului

Număr de inventar:2969

2011

19.168,67

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.3700/24.02.2011

1.63.2

Gard str. Găgeni

Număr de inventar:2970

2011

75.585,56

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.3700/24.02.2011

1.63.2

Gard str.Ana Ipătescu

Număr de inventar:2971

2011

3.703,04

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.3700/24.02.2011

13.7.2

Alei cimitir Mihai Bravu

Număr de inventar:2934

2010

105.374,41

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr.121/05.10.2010

13.7.2

Alei cimitir Bolovani

Număr de inventar:3136

2012

816.836, 83

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr.22416/20.12.2012

13.7.2

Platformă asfaltată din str. Mareșal Averescu

Număr de inventar:2968

2011

170.654,09

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.2040/28.01.2011

1.7.1.2

Rețea iluminat /Parc Rapsodiei Cina

Număr de inventar: 1210

2000

68.786,81

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .

Proces verbal nr.19811/28.10.2011 de predare-preluare a bunurilor ce nu fac

- obiectul ctr. de

delgare cu SC SGU

SRL

1.7.1.2

Rețea iluminat

•9

ext./Parc Cina

Număr de inventar: 1211

2000

176.094,24

Proces verbal nr.19811/28.10.2011 de predare-preluare a bunurilor ce nu fac obiectul ctr. de delgare cu SC SGU SRL

1.8.15

Instalație de udare prin aspersie -sens giratoriu Caraiman

Număr de inventar:2966

2011

9.117,80

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.2040/28.01.2011

1.8.15

Instalație de udare prin aspersie -sens giratoriu Caraiman

Număr de inventar:2959

2010

9.117,80

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.5600/02.12.2010

1.8.15

Instalație udare Pistă Atletism

Număr de inventar:2996

2011

11.485,05

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 10779/24.06.2011

1.8.15

Copertină metalică

Număr de inventar:2997

2011

4.4813,48

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 10779/24.06.2011

3.4

Set aparate fitness -Parc Cameliei

Număr de inventar:3348

2011

24.818,60

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor :®X>W09.05.20113.4

Set aparate fitness -B-dul Independenței

Număr de inventar:3347

2011

24.818,60

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.10384/09.05.2011

3.4

Set aparate fitness

-Loc de joacă 9 Mai

Număr de inventar:3346

2011

24.818,60

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.10384/09.05.2011

3.4

Set aparate fitness -Parc Tineretului

Număr de inventar:3345

2011

24.818,60

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.10384/09.05.2011

3.4

Set aparate fitness -Parc Dendrologic

Număr de inventar:3344

2011

24.818,60

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.10384/09.05.2011

1.6.3.2

A împrejmuire metal pentru animale de companie- str. Laurilor

Număr de inventar: 2796

2007

5.221,55

Hotărârea

nr. 123/2010 a Consiliului Local al municipiului Ploiești;

Proces verbal nr.19678/27.10.2011 de predare-preluare a bunurilor ce nu fac obiectul ctr. de delegare cu SC SGU SRL

1.6.3.2

A

împrejmuire metal pentru animale de

Număr de inventar: 2797

2007

6.191,26    -

. 0

Hotărârea

nr. 123/2010 a ^P^sSIiului Local al munfc^iiilui Ploiești;

companie- Aleea Scolii Malu Roșu

■> ,

Proces verbal

nr. 19678/27.10.2011 de predare-preluare a bunurilor ce nu fac obiectul ctr. de delegare cu SC SGU SRL

1.6.3.2

împrejmuire metal pentru animale de companie- str. Baraolt (Parc Aurora)

Număr de inventar: 2798

2007

5.455,34

Hotărârea nr. 123/2010 a Consiliului Local al municipiului Ploiești;

Proces verbal

nr. 19678/27.10.2011 de predare-preluare a bunurilor ce nu fac obiectul ctr. de delegare cu SC SGU SRL

1.6.3.2

împrejmuire metal pentru animale de companie- Parc 9 Mai

Număr de inventar: 2799

2007

7.832,32

■'X

Hotărârea

nr. 123/2010 a Consiliului Local al municipiului Ploiești; Proces verbal

nr. 19678/27.10.2011 de predare-preluare a bunurilor ce nu fac obiectul ctr. de delcgare^u SC SGU

...........\1.6.3.2

împrejmuire metal pentru animale de companie- Aleea Iezerului (Parc Câineni)

Număr de inventar: 2800

2007

8.951,23

Hotărârea

nr. 123/2010 a Consiliului Local al municipiului Ploiești; Proces verbal

nr. 19678/27.10.2011 de predare-preluare a bunurilor ce nu fac obiectul ctr. de delegare cu SC SGU SRL

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin TĂBLRCĂ

ȘEF SERVICIUL,

INVENTARIERE ȘI EVIDENȚĂ BUNURI, Gabriela MÎNDRUȚIU

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NR.____


ACT ADIȚIONAL NR.__

la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010

A

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr........../.................,

între :

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr. 1 A, județul Prahova, cod de înregistrare fiscală 2844855, reprezentat prin Primar, Adrian Florin Dobre, în calitate de concedent, pe de o parte,

Și

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. cu sediul în Municipiul Ploiești, str. Văleni, nr. 32, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/1212/01.10.2010, CUI 27449967, reprezentată legal prin domnul Alin Mihael Dănilă, având funcția de Director General, în calitate de concesionar, pe de altă parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se completează Anexa la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, ce cuprinde lista bunurilor aparținând domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. cu bunurile prevăzute în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr........../.................,

Restul clauzelor contractuale prevăzute în contractul de contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, cu modificările și completările ulterioare rămân neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul dd' «delegare1 ă gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrai^ a ] domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25. incheiat în 2 (două) exemplare, câte unul câte unul pentru fiecare parte^^g^--

CONCEDENT

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMAR,

Adrian Florin Dobre


CONCESIONAR,

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL Director General Alin Mihael Dănilă


DIRECȚIA ECONOMICA,

DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta Crăciunoiu


DIRECTOR ECONOMIC


Vizat,

Serviciul Juridic Contencios, Contracte


BIROU JURIDIC-CONTENCIOS


p. DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur

Șef Serviciul Publicitate, Valorificare Patrimoniu

SERVICIUL CONTRACTE

SEF SERVICIU, Viorica Pătrașcu

întocmit/rcd. 2 ex. : Cristina -Denisa Trofin