Hotărârea nr. 488/2019

Hotãrârea nr. 488 privind înstrăinarea prin vânzare către SC Nord Star Serv SRL Ploiești a suprafeţei de teren curte de 126 m2, având număr cadastral 144377, Carte Funciară nr. 144377 situat în Ploiești, str. Vânători nr. 1

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 488

privind înstrăinarea prin vânzare către S.C. Nord Star Serv S.R.L. Ploiești a suprafeței de teren curte de 126 m2, având număr cadastral 144377, Carte Funciară nr. 144377 situat în Ploiești, str. Vânători nr. 1

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 610/19.11.2019 al consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate comun înregistrat la Direcția Gestiune Patrimoniu sub nr. 383/08.11.2019, la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte sub nr. 1704/18.11.2019 și la Direcția Economică sub nr. 374/19.11.2019 privind aprobarea înstrăinării prin vânzare către S.C. Nord Star Serv S.R.L. Ploiești a suprafeței de teren curte de 126 m.p., având număr cadastral 144377, Carte Funciară nr. 144377 situat în Ploiești, str. Vânători nr. 1;

Luând în considerare procesul verbal și avizul din data de 06.11.2019 ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești -Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere procesul verbal din data de 04.09.2019 al ședinței Comisiei de verificare a solicitărilor și îndeplinire a condițiilor de cumpărare a imobilelor aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești, constituită în baza Dispoziției nr. 6883/13.10.2017, cu modificările și completările ulterioare, emisă de către Primarul Municipiului Ploiești;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 339/11.09.2013 privind reluarea procedurilor de vânzare a spațiilor cu destinația de locuință construite din fondurile statului, imobilelor cu destinația de locuințe preluate în proprietatea statului și a celor achiziționate de municipiul Ploiești, garaje, terenurilor aferente locuințelor, terenurilor curți/grădini închiriate proprietarilor de construcții aferente locuințelor vândute în baza Legii nr. 112/1995 și a terenurilor aferente construcțiilor locuințelor vândute în baza Decretului-Lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992, aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești, modificată prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.261/28.07.2017 și nr. 167/30.05.2019;

Luând în considerare adresa înregistrată la municipiul Ploiești sub nr. 16655/13.08.2019 formulată de către S.C. Nord Star Serv S.R.L. Ploiești;

în temeiul art. 129, alin. 2 lit. c), alin. 6, lit. b) și ale art. 354 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se însușește raportul de evaluare nr. 27/14.03.2019 întocmit de către S.C. Opinion S.R.L. pentru terenul ce aparține domeniului privat al municipiului

Ploiești, în suprafață de 126 m2, având număr cadastral 144377, Carte Funciară nr. 144377 situat în Ploiești, str. Vânători nr. 1, care constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.


Art. 2 Se stabilește valoarea terenului, în suprafață de 126 m2, ce fg înstrăinării prin vânzare, la suma de 64.566 lei, la care se adaugă'3 T.V.A.                                                        ■£

Art. 3 (1) Se aprobă înstrăinarea prin vânzare către S.C. NÎ S.R.L. Ploiești (C.U.I. RO 1354685), a terenului curte în suprafață de 1^6 pijg.ayâpd'* număr cadastral 144377, Carte Funciară nr. 144377 situat în Ploiești, stf^Vânătdri nr. 1, identificat conform planului de amplasament și delimitare - care constituie Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, în următoarele condiții:

 • a)     S.C. Nord Star Serv S.R.L. Ploiești (C.U.I. RO 1354685) va achita suma de 19.369,8 lei, la care se adaugă cota legală de T.V.A., sumă ce reprezintă un avans de 30% din prețul de vânzare al terenului sus menționat. Acest avans se va achita în cel mult 60 de zile de la data aprobării vânzării de către Consiliul Local al municipiului Ploiești;

 • b)     contractul de vânzare - cumpărare ce are ca obiect terenul sus menționat, se va întocmi în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care cumpărătorul face dovada plății avansului;

 • c)     diferența de preț în sumă de 45.196,2 lei, la care se adaugă cota legală de T.V.A., va fi achitată de către S.C. Nord Star Serv S.R.L. Ploiești (C.U.I. RO 1354685) în rate lunare pentru o perioadă de 3 ani, până la ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, sub sancțiunea aplicării obligațiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile fiscale. în cazul neachitării de către cumpărător a prețului de vânzare în rate stabilit, acesta va plăti majorări de întârziere și dobândă în conformitate cu prevederile fiscale din cuantumul obligației neachitate în termen, începând cu ziua următoare de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv;

 • d)     contractul de vânzare - cumpărare se va considera rezolvit de drept conform dispozițiilor Codului Civil, în cazul în care cumpărătorul nu achită ratele lunare în termen de 5 luni consecutiv, sumele plătite cu titlu de rate până la momentul rezolvirii vor rămâne în tot dobândite de vânzător, iar cumpărătorul va pierde dreptul de a folosi imobilul sub orice titlu;

 • e)     cumpărătorul intră în stăpânire de drept și de fapt a bunului cumpărat la data achitării ultimei rate din preț;

 • f)     cumpărătorul are obligația de a suporta cheltuielile aferente efectuării raportului de evaluare până la data perfectării contractului și cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare cumpărare;

 • g)     Municipiul Ploiești va efectua demersurile privind instituirea unei ipoteci în favoarea sa până la achitarea integrală a prețului de vânzare, costurile vor fi achitate de cumpărător.

(2) în cazul nerespectării condițiilor prevăzute la art. 3(1) lit. a) și f), contractul de vânzare - cumpărare nu se va încheia.

Art. 4 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de vânzare - cumpărare în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic Contecios, Achiziții Publice, Contracte, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic Contecios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 noiembrie 2019.


PREȘEDINTExpE ȘEDINȚĂ,  George Sofin Niculae BOTEZ


Contrasemnează:

p. SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA

OPINION SRL
IMTD AWI! A SU

I IM I Rrt V ILMIM, PLOIEȘTI, STR.VÂNĂTORI, NR.l, JUD. PRAHOVA, SUPRAFAȚĂ DE 126 MP, NR.CAD.137477

Nr. Raport

27/14.03.2019


CĂTRE,Municipiul Ploiești

Conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 24856/21.11.2018, avem plăcerea să vă prezentăm Raportul de Evaluare a proprietății imobiliare teren intravilan, situat în Ploiești, Str.Vânători, nr.l, Jud. Prahova, suprafață de 126 mp, Nr.Cad. 144377.

Prin prezenta scrisoare declarăm că nu avem niciun interes prezent sau viitor în legătură cu proprietatea ce face subiectul acestei evaluări, iar angajamentul subsemnaților nu este condiționat de estimări sau de rezultatul evaluării.

Investigațiile, analizele efectuate și concluziile rezultate au avut la bază informațiile și documentele puse la dispoziție de către Municipul Ploiești, precum și datele, documentele și informațiile culese de către evaluator la fața locului în cursul inspecției.

Raportul de evaluare a fost realizat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2018.

Opinion SRL Expert evaluator:


SC OPiNION SRL


Cuprins

Capitolul 1

 • 1.1. Certificarea evaluatorului................................

 • 1.2. Rezumatul concluziilor importante

Capitolul II

 • 2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport

2.2 Identificarea evaluatorului

 • 2.3. Identificarea clientului

2.4.Identificarea utilizatorului

 • 2.5. Scopul evaluării

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat

 • 2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății

 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii

 • 2.10. Amploarea investigației

 • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV.

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor

 • 3.1. Descrierea situației juridice

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente............................................................................. 11

 • 3.3. Date despre aria de piață

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare

 • 3.5. Descrierea terenului

 • 3.6. Date privind impozitele

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile

 • 4.1. Cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber

 • 4.2. Evaluarea terenului

 • 4.2.1. Comparația directă

 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

 • 4.4. Data raportului de evaluare.................................................................................................................22

 • 4.5. Calificările evaluatorilor

ANEXE

SC OPINION SRL


Capitolul I

1.1. Certificarea evaluatoruluiPrin prezenta, în limita cunoștințelor și informațiilor deținute, certificăm că faptele prezentate în acest studiu sunt adevărate și corecte. De asemenea, certificăm că analizele, opiniile și concluziile prezentate sunt limitate de ipotezele considerate și condițiile limitative specifice și sunt analizele, opiniile și concluziile noastre personale, neinfluențate de nici un factor. în plus, certificăm faptul că nu avem nici un interes prezent sau de perspectivă referitor la proprietatea imobiliară care face obiectul prezentului studiu de evaluare și nici un interes sau influență legate de părțile implicate.

Precizăm faptul că onorariul pentru realizarea prezentului studiu nu are nici o legătură cu declararea unei valori (din evaluare) sau interval de valori.

Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele, recomandările și metodologia de lucru ale ANEVAR.

Prezentul raport a fost efectuat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2018 compuse din ediția 2018 a Standardelor la care se adaugă Ghidurile de Evaluare ANEVAR (GEV), ediția 2018. Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

Proprietatea a fost inspectată personal de către evaluator, care a fost însoțit de reprezentanții clientului. Raportul de evaluare a fost întocmit în baza ipotezelor prezentate în cadrul său și în baza estimărilor făcute de evaluator, de asemenea prezentate în cadrul raportului. Prezentul studiu se supune normelor ANEVAR.

Acest raport de evaluare este confidențial, atât pentru client, cât și pentru evaluator și este valabil numai pentru scopul menționat; nu se acceptă nici o responsabilitate dacă este transmis altei persoane, fie pentru un scop declarat, fie pentru oricare alt scop.

Opinion SRL

Expert evaluator:


r

SCOPIMONSRl1.2. Rezumatul concluziilor importante

OBIECTUL EVALUĂRII

Terem intravilan cu o suprafață de 126 mp,

Nr.Cad. 144377

,LOCALIZARE

Ploiești, Str. Vânători, nr.l, Jud. Prahova

DOMENIU

Privat

PROPRIETAR

Primăria Municipiului Ploiești

ACTE DE PROPRIETATE

HCL nr.l80/30.05.2018 si Anexa 1 emisă de CL Ploiești

SCOPUL EVALUĂRII

Stabilirea valorii de piață a terenului

DESTINATAR RAPORT

Municipiul Ploiești

DATA INSPECȚIEI

15.11.2018

DATA EVALUĂRII

14.03.2019

MONEDA

Euro/Ron

CURS DE REFERINȚĂ

4.7640 LEI/EURO

VALOAREA DE PIAȚĂ

13.553 Euro (64.566 lei) echivalent 107,56 euro/mp

Valorile de piață estimate de către evaluator nu conțin T.V.A.

Capitolul II
 • 2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport

Prezentul reprezintă un raport de evaluare explicativ în formă scrisă.

2.2 Identificarea evaluatorului

Studiul de evaluare este întocmit de către Opinion SRL, cu sediul în Craiova, Str. G.Pleșoianu, nr.26, Bloc 33, Apartament nr.l, județ Dolj, CIF 35629810, J16/291/2016, membru corporativ ANEVAR cu autorizație nr. 0551, prin expert evaluator Andrei Nistorescu nr. Leg. 18397. Cu ocazia efectuării studiului, evaluatorul poate oferi o valoare obiectivă și imparțială. Nu există niciun conflict de interese pentru evaluator. Fiind membru ANEVAR, evaluatorul are competența necesară pentru efectuarea misiunii de evaluare.

2.3. Identificarea clientului

Clientul raportului este Municipiul Ploiești , CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr.lA, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre. Evaluarea se efectuează conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 24857/21.11.2018.

2.4.ldentificarea utilizatorului

Utilizatorul raportului este Municipiul Ploiești, CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr.lA, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre.

 • 2.5. Scopul evaluării

Scopul evaluării este determinarea valorii de piață a bunului imobil.

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat

Proprietatea imobiliare de evaluat, teren intravilan, este situata în Ploiești, str.Vânători, nr. 1, jud. Prahova, nr.cad. 144377.

Terenul are suprafață totală de 126 mp, categorie de folosință curți construcții, conform extrasului de carte funciară nr. 63611/13.07.2018 furnizat de către client. Terenul aparține Primăriei Municipiului Ploiești conform extrasului menționat. Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentantului Municipiului Ploiești, D-l Ștefan Georgian pe baza documentației furnizate.

Locație:


METRO SERVICE S.R.LSlrada

Co'so'<t,,

2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății


ll

1

Is


Proprietarul imobilului este Primăria Municipiului Ploiești conform Hotărârii Âf. 1             8

emis de CL Ploiești menționată și în Extrasul CF nr.63611/13.07.2018, ambele fiind furnizate client. Terenul aparține domeniului privat.

Conform Standardelor de Evaluare 2018, SEV 230 Drepturi asupra proprietății imobiliare:

CI Un drept asupra proprietății imobiliare conferă titularului dreptul de a poseda, a folosi sau ocupa ori de a dispune de teren și construcții. Există trei tipuri de bază ale dreptului asupra proprietății imobiliare:

 • (a) dreptul absolut asupra oricărei suprafețe de teren. Titularul acestui drept are un drept absolut de a poseda și a dispune de teren și de orice construcții existente pe acesta, în mod perpetuu, afectat numai de drepturi subordonate și îngrădiri stabilite prin lege;

 • (b) un drept subordonat care conferă titularului dreptul exclusiv de posesie și de dispoziție de o anumită suprafață de teren sau de clădire, pentru o anumită perioadă, de exemplu, conform clauzelor unui contract de închiriere;

 • (c) un drept de folosință a terenului sau construcțiilor, fără un drept exclusiv de posesie sau de dispoziție, de exemplu, un drept de trecere pe teren sau de folosință numai pentru o anumită activitate.

C3 Deși în diferite țări se utilizează diferite cuvinte și termeni pentru a descrie aceste tipuri de drepturi asupra proprietății imobiliare, conceptele de drept absolut de proprietate, de drept exclusiv asupra proprietății pentru o perioadă limitată de timp sau de drept neexclusiv asupra proprietății pentru un anumit scop sunt comune celor mai multe jurisdicții. Caracteristica terenului și a construcțiilor de a fi imobile semnifică faptul că într-o tranzacție este transferat dreptul deținut de o parte și nu în mod efectiv, terenul și construcțiile. Deci, valoarea se atașează mai degrabă dreptului asupra proprietății imobiliare, decât fizic, terenului și construcțiilor, chiar daca la estimarea valorii unui imobil se tine cont si de caracteristicile fizice ale terenurilor si construcțiilor.

In consecința, prezentul raport de evaluarea estimează valoarea dreptului de proprietate al imobilului, si nu a imobilului văzut in forma fizica.

In acest caz, dreptul de proprietate asupra imobilului nu se extinde si asupra altor imobile aflate pe suprafata/in incinta sa, asupra carora alta persoana deține dreptul de proprietate.

 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia

Tipul valorii estimate este valoarea de piața.

Valoarea de piață este o reprezentare a valorii de schimb, adică suma de bani pe care o proprietate ar aduce-o daca ar fi oferită spre vanzare pe o piață liberă, la data evaluării, conform cerințelor care corespund definiției valorii de piață. Valoarea de piață nu reflectă caracteristicile unui activ care au valoare pentru un anumit proprietar sau cumpărător și care nu sunt disponibile altor cumpărători din piață. Astfel de avantaje se pot referi la caracteristicile fizice, geografice, de natură economică sau juridică ale unui activ. Valoarea de piață impune să nu fie luat în considerare niciun astfel de element, indiferent de moment, sigurul lucru presupus fiind acela că există un cumpărător hotărât, și nu un anumit cumpărător hotărât.

' 7ț                  1

' i care.’

hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acțiqnatfîeciire in


Conform Standardelor de Evaluare 2018 ” Valoarea de piață reprezintă suma estimata un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânL.,, j •.....W j                  1     v              1   .•         1         .   • A               w . •!         ’* • jJ cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

Definiția valorii de piață trebuie aplicată în conformitate cu următorul cadru conceptual:

 • (a)     „suma estimată” se referă la un preț exprimat în unități monetare, plătibile pentru activ, într-o tranzacție nepărtinitoare de piață. Valoarea de piață este prețul cel mai probabil care se poate obține în mod rezonabil pe piață, la data evaluării, în conformitate cu definiția valorii de piață. Acesta este cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil de către vânzător și cel mai avantajos preț obtenabil în mod rezonabil de către cumpărător. Această estimare exclude, în mod explicit, un preț estimat, majorat sau micșorat de clauze sau de situații speciale, cum ar fi o finanțare atipică, operațiuni de vânzare și de lease-back, contraprestații sau concesii speciale acordate de orice persoană asociată cu vânzarea, precum și orice element al valorii disponibile doar unui proprietar sau cumpărător specific.

 • (b) „un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă)” se referă la faptul că valoarea unui activ sau datorie este mai degrabă o sumă de bani estimată decât o sumă de bani predeterminată sau un preț efectiv curent de vânzare. Este prețul dintr-o tranzacție care întrunește toate elementele conținute în definiția valorii de piață la data evaluării.

 • (c) „la data evaluării” cere ca valoarea să fie specifică unui moment, adică la o anumită dată. Deoarece piețele și condițiile de piață se pot modifica, valoarea estimată poate să fie incorectă sau necorespunzătoare pentru o altă dată. Mărimea valorii va reflecta starea și circumstanțele pieței, așa cum sunt ele la data evaluării, și nu cele aferente oricărei alte date.

 • (d) „între un cumpărător hotărât" se referă la un cumpărător care este motivat, dar nu și obligat să cumpere. Acest cumpărător nu este nici nerăbdător, nici decis să cumpere la orice preț. De asemenea, acest cumpărător este unul care achiziționează în conformitate mai degrabă cu realitățile pieței curente și cu așteptările pieței curente decât cu cele ale unei piețe imaginare sau ipotetice, a cărei existență nu poate fi demonstrată sau anticipată. Cumpărătorul ipotetic nu ar plăti un preț mai mare decât prețul cerut pe piață. Proprietarul curent este inclus între cei care formează „piața”.

 • (e) „și un vânzător hotărât” nu este nici un vânzător nerăbdător, nici un vânzător forțat să vândă la orice preț, nici unul pregătit pentru a vinde la un preț care este considerat a fi nerezonabil pe piața curentă. Vânzătorul hotărât este motivat să vândă activul, în condițiile pieței, la cel mai bun preț accesibil pe piața liberă, după un marketing adecvat, oricare ar fi acel preț. Circumstanțele faptice ale proprietarului curent nu fac parte din aceste considerații, deoarece vânzătorul hotărât este un proprietar ipotetic.

 • (f) „într-o tranzacție nepărtinitoare” se referă la o tranzacție care are loc între părți care nu au o relație deosebită sau specială, de exemplu, între compania mamă și companiile sucursale sau între proprietar și chiriaș, care ar putea face ca nivelul prețului să nu fie caracteristic pentru piață, sau să fie majorat. Tranzacția la valoarea de piață se presupune că are loc între părți fără o legătură între ele, fiecare acționând în mod independent.

 • (g) „după un marketing adecvat“ înseamnă că activul a fost expus pe piață în modul cel mai adecvat pentru a se efectua cedarea lui la cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil, în conformitate cu definiția valorii de piață. Metoda de vânzare este considerată a fi acea metodă prin care se obține cel mai bun preț pe piața la care vânzătorul are acces. Durata timpului de expunere pe piață nu este o perioadă
fixă, ci va varia în funcție de tipul activului și de condițiile pieței. Singurul criterii! este ac£^'£&țreb^gpă fi existat suficient timp pentru ca activul să fie adus în atenția unui număr adecvat'ij^partî^îpâfiție®i»(ă. Perioada de expunere este situată înainte de data evaluării.                                           *

 • (h) în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent’* esU          atât

cumpărătorul hotărât, cât și vânzătorul hotărât sunt informați, de o manieră rezonabilă, despre natura și caracteristicile activului, despre utilizările curente și cele potențiale ale acestuia, precum și despre starea în care se află piața la data evaluării. Se mai presupune că fiecare parte utilizează acele cunoștințe în mod prudent, pentru a căuta prețul cel mai favorabil corespunzător poziției lor ocupate în tranzacție. Prudența se apreciază prin referire la situația pieței de la data evaluării și neluând în considerare eventualele informații ulterioare acestei date. De exemplu, nu este neapărat imprudent ca un vânzător să vândă activele pe o piață cu prețuri în scădere, la un preț care este mai mic decât prețurile de piață anterioare. în astfel de cazuri, valabile și pentru alte schimburi de pe piețele care înregistrează modificări ale prețurilor, cumpărătorul sau vânzătorul prudent va acționa în conformitate cu cele mai bune informații de piață, disponibile la data evaluării.

 • (i) „și fără constrângere” stabilește faptul că fiecare parte este motivată să încheie tranzacția, dar niciuna nu este nici forțată, nici obligată în mod nejustificat să o facă.

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii

Data la care evaluatorul își exprimă opinia asupra valorii de piață a proprietății este 14,03,2019. Cursul oficial practicat de B.N.R. la data de 14.03.2019 este : 1€ = 4.7640 lei.

 • 2.10. Amploarea investigației

în ziua inspecției, 15.11.2018, evaluatorii Opinion SRL s-au deplasat la adresa imobilului împreună cu reprezentantul Municipiului Ploiești. S-a permis accesul in interior evaluatorilor. Reprezentantul Primăriei Ploiești, în baza documentației și a informațiilor cunoscute, a furnizat toate detaliile solicitate cu privire la bunurile evaluate. Nu au existat alte limitări sau restricții, au fost realizate fotografii precum și un interviu cu reprezentantul Primăriei.

Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentantului Primăriei Ploiești pe baza documentației furnizate. Alte informații au fost preluate din documentele furnizate de Primăria Municipiului Ploiești.

Conform GEV 630 ” De regulă, pentru a fi evaluată, proprietatea imobiliară subiect trebuie inspectată. Neinspectarea sau inspecția parțială a proprietății imobiliare trebuie menționată în raportul de evaluare, inclusiv motivul neefectuării acesteia sau inspectării parțiale, motiv care trebuie să fie bine justificat.” în cazul prezentei lucrări de evaluare, inspecția proprietății a fost permisă de către proprietar și realizată integral.

 • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate

Informațiile utilizate în elaborarea studiului de evaluare au fost obținute din multiple surse: Informații generale:


™ -

scopinonsrl Opmion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551/.©/

 • -  Informații de pe piața imobiliară, agenții imobiliare, ziare, prospectările verificări personale;

 • -  Informații publice de pe internet. Baza de date a evaluatorului.

Informații specifice proprietății:

 • - Extras CF 63611/13.07.2018;

 • - Plan de amplasament si delimitare a imobilului;

 • - Hotărârea nr. 180/30.05.2018 și Anexa 1 emisă de CL Ploiești;

 • - Certificat de Urbanism nr. 1437/01.11.2018.

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale

 • - Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu se respectă aceste cerințe valoarea de piață va fi afectată;

 • - Informațiile și documentele puse la dispoziția evaluatorilor de către beneficiarul lucrării au fost considerate corecte și că reflectă întocmai situația reală a bunurilor;

 • - Evaluatorul nu își asuma nici o responsabilitate cu privire la situația juridică a bunurilor;

 • - Nu au făcut obiectul constatărilor din teren detectarea defectelor ascunse ale bunurilor care ar avea ca efect estimarea unei valori mai mici sau mai mari. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea situații și nici pentru obținerea studiilor de expertiză tehnică necesare pentru descoperirea lor;

 • - Studiul de evaluare analizează implicațiile ce decurg din condițiile de suprafață, nefacându-se nici o analiză de mediu, de subteran sau de adâncime sau vreo evaluare a impactului unor posibile acțiuni trecute de degradare a mediului sau radiații periculoase care ar putea afecta valoarea;

 • - Estimările valorilor de piață ale proprietăților imobiliare care fac obiectul prezentului raport au fost făcute în condițiile în care acestea sunt libere de sarcini;

 • - Se presupune că dreptul de proprietate asupra bunurilor imobiliare evaluate este bun și marketabil;

 • - Informațiile despre evoluțiile pieței imobiliare în localitatea menționata mai sus au fost obținute de la agenții imobiliare active în zonele respective, societăți de construcții, investitori și proprietari -aceste informații sunt considerate de încredere, dar nu li se acordă garanții de acuratețe;

 • - Informațiile privind utilități, și alte asemenea au fost preluate din declarațiile clientului.

 • - Evaluarea a fost întocmită în ipoteza în care, de la data inspecției, nu au intervenit schimbări denatură să influențeze valoarea.

In cazul în care oricare dintre ipotezele utilizate în realizarea prezentului raport se dovedește a fi eronată, evaluatorul își rezervă dreptul de a întocmi un nou raport în baza informațiilor suplimentare furnizate.

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare

Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu este permisă folosirea raportului de către o terță persoana fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului

Acest raport este confidențial, destinat exclusiv beneficiarului și poate fi folosit numai în scopul menționat în raport în condițiile legii (nu se acceptă nici o altă responsabilitate față de o terță persoană care să poată face uz de el).

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV

Prezentul studiu de evaluare este conform cu prevederile Standardelor de Evaluare ANEVAR 2018.

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor
 • 3.1. Descrierea situației juridice

Dreptul deplin de proprietate asupra imobilelor aparține Primăriei Municipiului Ploiești conform

Hotărârii nr.180/30.05.2018 emis de CL Ploiești menționată și în Extrasul CF nr.63611/13.07.2018, ambele fiind furnizate de către client. Terenul aparține domeniului privat.

Conform extrasului de Carte Funciară nr. 63611/13.07.2018 nu există sarcini intabulate.

Nu a fost furnizat Extras de Carte Funciară actualizat.

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

Terenul aparține Primăriei Municipiului Ploiești conform Hotărârii nr.180/30.05.2018 emis de CL

Ploiești menționată și în Extrasul CF nr.63611/13.07.2018, ambele fiind furnizate de către client. Nu au fost furnizate documente de proprietate pentru a proba istoricul proprietății.

 • 3.3. Date despre aria de piață

Piața este definită ca fiind mediul în care bunurile, mărfurile și serviciile sunt schimbate între cumpărători și vânzători, prin mecanismul prețurilor; toate piețele sunt influențate de atitudinile, motivațiile și interacțiunile vânzătorilor și cumpărătorilor care, la rândul lor, se află sub acțiunea unor influențe sociale, economice, fizice, etc.

Analiza ofertei si cererii

s

Oferta reprezintă numărul de proprietăți de același tip care este disponibil pentru vânzare sau pentru închiriere la diferite prețuri, pe o piață dată, într-o anumită perioadă de timp.

Cererea reprezintă numărul de proprietăți de același tip pentru care se manifestă dorința pentru cumpărare sau închiriere, la diferite prețuri, pe o anumită piață, într-un interval de timp.

Tendințele pieței imobiliare pentru perioada următoare s-ar putea caracteriza, pe termen scurt, printr-o stagnare a ofertei și o creștere a cererii.

Echilibrul pieței

Cererea este constantă pe un trend ascendent, oferta relavitv mai mică c fiind influențată de factorii economici curenți. în consecință se poate concluziona tipul proprietății evaluate, se află într-un dezechilibru relativ în favoarea cererii.

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare


Informații generale despre piața imobiliară din România

Conform business24.ro, contextul economic va continua sa fie favorabil tuturor segmentelor pieței imobiliare in anul 2018, cu toate ca situația la nivel macro nu se mai bucura de aceleași fundamente solide comparativ cu anii anteriori, se arata intr-o analiza realizata de o companie de consultanta imobiliara internaționala, remisa vineri AGERPRES.

Situația economica din Romania anului 2017 pune presiune pe așteptările din acest an, ca urmare a înregistrării celor mai bune rezultate din perioada post criza', spun analiștii imobiliari care apreciaza ca Romania poate depăși performantele economice ale celorlalte state din regiunea Europei Centrale si de Est si in 2018, marcand inca un an foarte bun pentru domeniul imobiliar.

Principalele 10 tendințe asociate anului 2018 in analiza realizata de Colliers International vizeaza evoluția pieței de investiții, rezultatele economice mai bune decât in majoritatea tarilor din UE, piața forței de munca, retailul la nivel național, cererea pentru terenuri.

Luând in considerare reducerea stimulentelor fiscale si inasprirea politicii monetare incepand cu 2018, creșterea PIB va încetini pana la un nivel mai sustenabil (spre 5%), insa Romania va continua sa fie una dintre cele mai dinamice economii europene, spun analiștii imobiliari.

Piața de investiții va avea parte de o evoluție spectaculoasa. După acumularea in 2017 a unui volum investitional ușor peste pragul de 0,9 miliarde euro si amanarea unor tranzacții pentru anul viitor, analiștii de la Colliers International se asteapta in 2018 la un volum total de peste 1 miliard de euro.

O alta tendința, migratia (interna si externa) va deveni din ce in ce mai relevanta. Tiparul migratiei interne sugerează o preferința in creștere pentru principalele orașe din Romania - Cluj-Napoca, Timișoara si Iași, in detrimentul Bucurestiului, astfel ca marile companii vor viza extinderea sau înființarea unor birouri in afara Capitalei.

Un alt fenomen important de urmărit este cel al romanilor care lucrează in alte tari si care ar putea începe sa se intoarca in tara in număr mai mare.

In 2018, cererea chiriașilor pe segmentul industrial va fi din ce in ce mai puternica, mai ales in condițiile intensificării comerțului electronic, in timp ce dezvoltările speculative vor creste in număr.

Infrastructura slaba va constitui in continuare o problema. In 2017, au fost livrați 24 km de autostrada, de aproximativ patru ori mai puțin decât au promis autoritățile. Expertii in domeniu avertizează ca 2018 va fi similar, cu promisiuni de cel puțin 156 km.

Piața de birouri din București se va concentra pe noi poli. Livrările de spatii de birouri vor fi mai mari in 2018 fata de anul trecut, iar noii poli - Centru-Vest, Piața Presei/Expozitiei, vor fi absorbiți ușor, insa dezvoltatorii devin mai precauti.

Piața forței de munca va fi mai încordata anul acesta. Dezechilibrul dintre cerere si oferta pe piața forței de munca a crescut, in timp ce absolvenții cu un profil tehnic se dovedesc a fi prea putini in comparație cu nevoile angajatorilor.

In ceea ce privește segmentul de retail, nu au fost anunțate noi proiecte mari pentiii București irig

• •      • • j                           • i •              • • *1                                                                      *1^      \        A”

următorii am, ci doar cateva extinderi. Investițiile se vor concentra asupra îmbunătățirii situatîei,.țp^dor$.v / cu deficit de spatii modeme de retail, inclusiv cele cu o populație sub 100.000-150.000 de locu hori;

Retailul online nu va fi o amenințare pentru centrele comerciale clasice. In proce^sl£ț|eciz'ioiial, romanii doresc de regula sa vada un produs inainte de a-1 achiziționa, ceea ce reprezintă un avantaj pentru mall-uri. Pentru a face fata mai bine viitorului, centrele comerciale trebuie sa se definească drept destinații pentru petrecerea timpului liber: mai mult spațiu va fi alocat zonelor de food court si de servicii precum cinema si terenuri de joaca pentru copii.

Cererea pentru terenuri va continua sa vina din partea segmentului rezidențial: Luând in considerare creșterea salariilor si a intenției de a achiziționa o locuința, proiectele rezidențiale vor continua sa ramana principalele motoare ale cererii pentru terenuri. Proiectele noi de birouri vor atrage probabil cererea pentru proiecte rezidențiale in zonele invecinate.

Informații specific referitoare la piața proprietății subiect

Pentru analizarea pieței de oferte referitoare la vânzări de terenuri în Ploiești, in zona subiect, au fost analizate un număr de 11 proprietăți oferite spre vânzare, cu diferite suprafețe, având aceeași întrebuințare ca și proprietatea subiect. Analiza s-a efectuat utilizând platforme specializate de analize imobiliare (analizeimobiliare.ro).

Valorile variază între 70 euro/mp și 199 euro/mp, în funcție de utilități, amplasare, acces și apropiere de zonele favorabile ale orașului. Prețul mediu a ofertelor analizate este de 118 euro/mp. Analiza detaliată este prezentată mai jos:

9 Harta i Informații Suport Ldîl Distribuția pretuiui/m2


Informații

Proprietatea evaluata

Preț oferta/vanzare (€)

-

Preț (€/mp)

-

Zile piața

-

Suprafața teren (mp)

126

Front stradal

10

Utilitari generale


Aria de piața analizata (11 proprietăți)

medie

minim

maxim

88.000

17.000

749.000

118

70

199

226

19

772

550

186

10.700

12

10

34

Curent, apa, gaz, canalizare

Curent, apa, gaz, canalizare

Curent, apa, gaz, canalizare


Analizele de piață au fost efectuate de evaluator, pe baza ofertelor identificate pe site-urile specializate și utilizând platforme specializate. Ofertele nu au fost ajustate în niciun fel, fiind preluate în forma originală. Din analiză au fost eliminate extremele, rezultând prezentele valori. Mediile au fost calculate folosind diverse metode, conform raționamentului profesional. Studiul de piață încearcă să ofere o imagine de ansamblu a pieței imobiliare din zonă, și nu oferă intervale clare sau obligatorii în care trebuie încadrată valoarea bunului. Valoarea imobilului poate sa difere considerabil față de mediile analizelor de piață, în funcție de caracteristicile specifice. Evaluatorul nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor preluate din anunțuri, acestea aparținând proprietarilor.

 • 3.5. Descrierea terenului

Conform datelor primite de la client terenul este amplasat în intravilanul orașului Ploiești, pe strada Vânători si are o suprafață de 126 mp. Accesul la teren se realizează din stradă asfaltată conform planului de amplasament și delimitare a imobilului și a informațiilor primite cu ocazia inspecției.

Pe suprafața terenului s-au identificat unele bunuri care nu fac obiectul evaluării.

Terenul este situat într-o zonă preponderent rezidențială.

Amenajările terenurilor sunt următoarele :

 • - terenul dispune de utilități complete;

 • - forma terenului este regulată;


sc opinion srl   Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551

/O/' ■ 4^, Descrierea proprietăților este realizată folosind informațiile furnizate .^e către’ rep Municipiului Ploiești și datele culese la fața locului de către evaluator.          ■ -

 • 3.6. Date privind impozitele

Impozitul pe teren este de aproximativ 70 lei pentru intravilanul orașului Ploiești. Impozitul a fost calculat în mod teoretic, fără a fi efectuată o analiză detaliată asupra sa.

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile
 • 4.1. Cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber

Conceptul de cea mai bună utilizare (CMBU) reprezintă alternativa de utilizare a proprietății, selectată din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire și va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare în capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai bună utilizare - elemente teoretice

CMBU- este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare a proprietății evaluate.

CMBU este analizată uzual în situațiile:

 • - cea mai bună utilizare a terenului considerat liber,

 • - cea mai bună utilizare a terenului construit.

CMBU a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească patru criterii:

 • - permisibilă legal;

 • - posibila fizic;

 • - fezabilă financiar;

-care conduce la cea mai mare valoare (maxim productivă);

In analiza celei mai bune utilizări a terenului presupus liber, s-au avut în vedere următorii factori:

 • □     terenul este situat intr-o zonă rezidențiala;

 • □     utilizarea proprietăților din imediata vecinătate si din zona este de proprietăți rezidențiale;

 • □     forma și suprafața terenului pretabile unei construcții de dimensiuni mici

 • □     utilizarea actuala de teren cu destinație rezidențiala

In urma analizei acestor factori, s-a considerat că cea mai buna utilizare a terenului considerat ca fiind liber este aceea de teren liber, cu destinație rezidențiala.

CMBU a terenului construit

Cea mai buna utilizare a unei proprietăți ca fiind construita poate fi continuarea utilizării existente, renovarea sau reabilitarea, extinderea, adaptarea sau conversia la o alta utilizare, demolarea parțiala sau totala, ori o combinație a acestor alternative.

Cea mai buna utilizare a unei proprietari imobiliare trebuie sa îndeplinească patru criterii. Ea trebuie sa fie: permisibilă legal, posibila fizic, fezabila financiar, maxim productive.

Atunci când ia decizia de a constitui un drept de proprietate asupra terenului, proprietarul nu tine intotdeauna cont de principiile eficientei economice, putând avea ca prioritate interesul public.


Ținând seama de aceste considerente cea mai buna utilizare va fi determina construit pentru proprietatea imobiliara existenta - proprietate de tip rezidențial.

Prin prisma criteriilor ce definesc noțiunea CMBU aceasta abordare estcfj îndeplinește condiția de fizic posibila, este fezabila financiar si este maxim productiva.

 • 4.2. Evaluarea terenului

Terenul are valoare pentru că oferă utilitate potențială (spre exemplu ca și construcție, ca amplasament pentru o structură, facilitate de recreere, exploatare agricolă sau drept de trecere pentru căi de transport). Dacă terenul are utilitate pentru o anumită utilizare și există cerere pentru acea utilizare, terenul are valoare pentru o categorie particulară de utilizatori.

Pe lângă utilitatea de bază a terenului, există multe principii și mulți factori care trebuie luați în considerare la evaluarea terenului.

în evaluarea oricărui tip de proprietate trebuie descris de fiecare dată și analizat atât terenul cât și amplasamentul.

Amplasamentul este un teren îmbunătățit/amenajat astfel încât să fie pregătit pentru o anumită utilizare (singulară sau mixtă).

O descriere a terenului sau a amplasamentului cuprinde o listă detaliată de date reale, incluzând o descriere a bunului imobil, alte date oficiale înregistrate și informațiile caracteristicilor fizice.

Principiile evaluării care influențează valoarea terenului sunt:

anticiparea;

schimbarea;

cererea și oferta;

 • -   substituția;

 • -   echilibrul;

Valoarea terenului este afectată în mod substanțial de interacțiunea dintre cerere și ofertă, dar utilizarea economică a unei parcele de teren determină valoarea acesteia pe o anumită piață.

Tehnicile de evaluare a terenului liber, utilizate în cadrul studiului de evaluare sunt:

 • -  Comparația directă;

4.2.1. Comparația directă

Evaluarea amplasamentului a fost efectuată prin metoda comparațiilor vânzărilor, limitată de insuficiența de informații credibile și adecvate privind vânzări comparabile.

Metoda analizează, compară și ajustează tranzacțiile și alte date cu importanță valorică pentru loturi similare.

Ea este o metodă globală care aplică informațiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piața imobiliară, reflectate în mass-media sau alte surse de informare și se bazează pe valorile unitare rezultate în urma tranzacțiilor cu terenuri efectuate în zonă.

Procesul de comparare ia în considerare asemănările și deosebirile între terenul „de evaluat” și proprietățile similare cu proprietatea în cauză, și care au fost vândute recent, sau au fost oferite spre vânzare.

)&. ’

Dat fiind faptul că în perioada actuală când tranzacțiile atat cu terenuri cât și alte4ipur('d® proprietăți imobiliare sunt greu identificabile și dificil de probat, în special în zona Ploiești, evaMățtoruba identificat și utilizat oferte de vânzare și terenuri.                                               'o«?V

Analiza comparativă a proprietăților și tranzacțiilor se concentrează pe asemănările și diferepțgle :are afectează valoarea, care pot include diferențe în ceea ce privește:

 • -   Drepturile de proprietate evaluate;

 • -  Condiții de vanzare;

 • -   Condițiile de finanțare;

 • -  Cheltuieli necesare imediat după vânzare;

 • -  Condițiile de piață la data evaluării;

 • -  Localizarea (poziția)/ tip/ zonare;

 • -  Caracteristici fizice;

 • -  Utilități;

 • -  Cea mai bună utilizare;

In vederea aplicării metodei s-a analizat piața imobiliară a Orașului Ploiești urmărind identificarea unor tranzacții cu terenuri în zona intravilană a acestuia.

întrucât în ultimul an evaluatorul nu a identificat tranzacții, s-au avut în vedere mai multe oferte de vânzare de terenuri din zone apropiate proprietarii de evaluat.

In cadrul aplicării metodei s-a aplicat în unele cazuri o ajustare de negociere asupra prețului de oferta, informația fiind obtinuța din discuții cu proprietarii.

Terenurile oferite drept comparabile care fac obiectul studiului au fost terenuri libere sau cu construcții demolabile..

Elementele de comparație luate în calcul la aceasta tehnică au fost: Drepturi de proprietate; Condiții de vânzare; Condiții de finanțare; Condiții de vânzare; Cheltuieli necesare imediat după vânzare; Condiții de piață la data evaluării; Localizare (poziție)/ tip/ zonare; Suprafață; Front stradal; Acces teren; CMBU; Utilități.

Prezentarea comparabilelor, cu caracteristicile fiecăreia este prezentată în tabelul de mai jos.

ABORDARE PRIN PIAȚA, METODA COMPARAȚIILOR DE PIAȚA (TEREN)

ELEMENTE DE COMPARAȚIE

Subiect

PROPRIETĂȚI COMPARABILE

A

B

C

Suprafața teren (mp)

126,00

420

499

280

Preț (oferta/vanzare) (EURO/mp)

138,10

125,00

125,00

Date disponibile

Oferta

Oferta

Oferta

Marja negociere (%)

-10%

-10%

-10%

Marja negociere (EURO/mp)

-14

-13

-13

Preț corectat (EURO/mp)

124,29

112,50

112,50

Motivare corecție

Ca urmare a discuțiilor avute cu proprietarii/agentii, am aplicat o ajustare negativa de 10% , in funcție de vechimea ofertelor si disponibilitatea de negociere a ofertantilor , reprezentând maija de negociere. Aceasta a fost obtinuta prin aplicarea analizei datelor secundare rezultând in urma prelucrării informațiilor obținute de la ofertanti si agenti imobiliari.

Ajustări specifice tranzacției

Drepturi de proprietate

Deplin

Deplin

Deplin

Ueplin^ &

Ajustare (%)

0%

o%

opT^ 5

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0;00<>^o

Preț ajustat (EURO/mp)

124,29

112,50

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Condiții de finanțare

Normale

Normale

Normale

Normale

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Preț ajustat (EURO/mp)

124,29

112,50

112,50

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Condiții de vanzare

Independent

Independent

Independent

Independent

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Preț ajustat (EURO/mp)

124,29

112,50

112,50

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Cheltuieli necesare imediat după cumpărare

Liber

Liber

Liber

Construcție aprox 70 mp

Ajustare (EURO)

0,00

0,00

6,75

Ajustare (%)

0%

0%

6%

Preț ajustat (EURO)

124,29

112,50

119,25

Motivare ajustare

S-a aplicat o ajustare de 27 euro/mp construcțiilor demolabile, conform ofertei de preț atașata. Suma rezultata s-a impartit la suprafața terenului analizat rezultând ajustarea pe mp de teren

Condiții de piața

martie 2019

martie 2019

martie 2019

martie 2019

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Preț ajustat (EURO/mp)

124,29

112,50

119,25

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Ajustări specifice proprietății

Localizare

Vanatori, nr.l

Superior,Zon a Sud

Similar, str. Lupeni

Similar, str. Tinerimii

Ajustare (%)

-10%

-10%

-10%

Ajustare (EURO/mp)

-12,43

-11,25

-11,69

Motivare ajustare

S-a aplicat ajustări negative de 10% tuturor comparabilelor deoarece sunt situate intr-o zona mai favorabila

Drum acces

asfalt

Asfalt

Asfaltat

Asfaltat

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00


CARACTERISTICI

COMPARABI  e - •

A

B

s . HOVX. xsț/ /  ,

OFERTA

OFERTA

DENUMIRE

teren intravilan

teren intravilan

teren intravilan

teren intravilan

LOCALIZARE

Ploiești

Ploiești

Ploiești

Hoiesti

AMPLASAMENT

Vanatori, nr.1

Zona Prestij

Str. Lupeni

Str Tinerimii

PROPRIETAR

Mun. Ploiești

persoana fizic;

persoana fizica

persoana fizica

suprafața

126,00

420

499

280

data inspecției

nov. 18

mar. 19

mar. 19

mar. 19

pret/mp-oferta

?

138,10

125,00

125,00

valoare oferta

?

58000

62375

35000

id anunț

''164036577

'1461887

'177150120

contact

0726259033

744360602

721335608

alte caracteristici

liber

liber

Construcție demolabila aprox 70 mpscopiwnsrl Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551 7^ Az

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

'■ & \

m s;1

Utilități

Complete

Complete

Complete

^e^îete

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Suprafața

126,00

420

499

280

Ajustare (%)

7%

9%

0%

Ajustare (EURO/mp)

8,10

10,00

0,00

Motivație ajustare

S-a analizat diferența intre comp. C si Comp B, rezultând 6,75 euro pentru o diferența de suprafața de aprox. 250 mp.Pentru comparabila A s-a aplicat o ajustare de pozitiva de 8,1 euro/mp, pentru comparabila B s-a aplicat o ajustare pozitiva de 10 euro/mp. Ajustările s-au determinat proporțional pentru fiecare diferența de suprafața.

Deschidere (ml)

10,02

15

43,14

13

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Relieful/forma terenului

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Utilizare

rezidențial

rezidențial

rezidențial

rezidențial

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Regim de inaltime zonal

P+2

Similar

Similar

Similar

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00■*$

SC OPINION SRL

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

3* ( w

W; '3«l

Ajustare neta pentru caracteritici specifice proprietății

-4,33

VS.O v Da

-14,69 o-

Preț ajustat (EURO/mp)

119,96

111,25

W,56

Ajustare totală netă (EURO)

-4,33

-1,25

-4,94

Ajustare totală netă (%)

-3%

-1%

-4%

Ajustare totală brută (EURO)

20,53

21,25

18,44

Ajustare totală brută (%)

14,87%

17,00%

14,75%

Suprafața teren (mp)

126,00

mp

Valoarea estimata (EURO/mp)

107,56

EURO/mp

VALOARE ESTIMATA (EURO)

13.553

EURO

* cea mai mica ajustare totala bruta s-a

efectuat pentru comparabila:

C


Conform tehnicii comparației directe, valoarea estimată a terenului este de 107,56 euro/mp, adică

13.553 euro / 64.566 lei.Valoarea nu include TVA.

 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valoni

Reconcilierea evaluării unei proprietăți imobiliare reprezintă analiza rezultatelor și concluziilor aplicate care conduc la estimarea valorii finale a proprietății.

In urma aplicării abordărilor, metodelor și tehnicilor de evaluare pentru teren au fost obținute următoarele valori:

Abordarea prin comparație directă :

1. Valoare de piață teren = 107,56 euro/mp, adică 13.553 euro / 64.566 lei

Valoarea de piață teren 126 mp = 107,56 euro/mp, adică 13.553 euro / 64.566 lei Pentru reconcilierea rezultatelor, s-a procedat la revizuirea întregii lucrări și a datelor folosite. Datele utilizate sunt autentice, pertinente și suficiente, fiind obținute din surse de încredere. Pentru a justifica valoarea aleasă de evaluator, este necesar să prezentăm următoarele considerente : Urmând criteriile prevăzute în analiza și reconcilierea rezultatelor:

 • - adecvarea metodelor: cea mai adecvată din punct de vedere al scopului întocmirii raportului este metoda comparației directe; conform standardelor în vigoare, nu a fost necesară utilizarea unei a doua metode dacă au fost identificate suficiente informații pentru comparația directă.

 • - precizia: calculele și informațiile primite și utilizate la metodele utilizate sunt corecte;

 • - cantitatea și calitatea informațiilor: se observă că cele mai multe informații de piață au fost utlizate la comparația directă, acestea provenind și din surse de încredere.

Referitor la această valoare pot fi precizate următoarele:

 • - Valoarea a fost exprimată și este valabilă în condițiile și prevederile prezentului raport;

 • - Valoarea nu ține seama de responsabilitățile de mediu și de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • - Valoarea este o predicție;

 • - Valoarea este subiectivă;

 • - Evaluarea este o opinie asupra unei valori.


scopinionsrl Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551

- Imobilele au fost evaluate strict în ipotezele prezentate în raport și folosin cadrul acestuia.

 • 4.4. Data raportului de evaluare

Data raportului de evaluare este 14.03.2019.

 • 4.5. Calificările evaluatorilor

Prezentul raport a fost întocmit de evaluator autorizați, membru titular ANEVAR, cu specialitatea EPI.

Opinion SRL

Evaluator autorizat:

Andrei Nistorescu


SC OPINION SALANEXE

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 180


privind modificarea poziției 1220 referitoare Ia imobilul situat în Ploiești, str. Vânători nr. 1 din Anexa nr. 1 Ia Hotărârea Consiliului Local al municipiului

Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan precum și Raportul de specialitate nr. 152/15.05.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune modificarea poziției 1220 referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Vânători nr. 1 din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului )           Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în

„Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”;

în conformitate cu Raportul din data de 15.05.2018. al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că imobilul din str. Vânători nr. 1 care face obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. (2), litera c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Aprobă modificarea poziției 1220 referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Vânători nr. 1 Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”, conform Anexei nr.l ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Imobilul, situat în Ploiești str. Vânători nr. 1 (teren în suprafață de 126 m.p.), proprietatea Municipiului Ploiești, menționat la poziția 1220 din Anexa

nr.l la .Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/20#6^piiAii includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc dorne^ municipiului Ploiești”, se identifică potrivit planului de amplasament/ele _ întocmit de către P.F.A. Nica Niculâe care constituie Anexa nr. 2' șă ifa0<^t integrantă din prezenta hotărâre.                                         \ 'Wit

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Ploiești nr. 267/2006 rămân neschimbate.

Art 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce Ha îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce ia cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri


Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2018


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Xj.

George-SorM-NicMae-BOTE^WZ^-.v \ .v

'WJl

VW-

W*.


Contrasemnează:


eonrrasemneaza.

SECRETAR, /

’\ *\ T          ȚJITj/

/

-v Ai/’ . t z


\Laurcnpu DIT

Dm

I- ~


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL INTABULĂRI BUNURI COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV


TABEL

Privind modificarea poziției 1220 referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Vânători nr. ldin Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”

> DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur

lDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo FlorinJJjahirca

■7'


Serviciul Intabulări Bunuri, Șef Serviciu, Madălin Negoiță


NR, CRT.

ADRESĂ IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf. (mp)

OBS.      :

1220

S.C. Nord Star Serv S.R.L.

Teren curte

126

Imobil aflat în domeniul privat al municipiului

Ploiești     j

Intocnw.

Ffachner Bogdan 7?

DavidNicolali

('


PLAN DX AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL MOBILULUI SCARA 1: 200


Ne. cedestnl

Stțjafcr* rmirxta * haobSuid (tap)

Adrtsa imobilului

126 mp

INTRAVILAN, MUN. PLOIEȘTI

STR. VÂNĂTORI. NR.1


Nr. Cartea Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAI)

1 . ..

PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA
NORD


j«4WA. □jttrifentOkniJixfcrcti

Wr prerie

Ceiejotwdc ■fciktrâite.

SiipntAui (mp)

McKl'OtL

1

cxj

126

împrejmuit tu jratd de metal, l*nn ci limiU cimsfrucfic

_

Total

126

B. Date leferifanr» H «cau-iou

Cod

DalifJKu

Soptafila cwatxutab wl

(mp)

Atatfuai

Total
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 144377 Ploiești


A. Partea I. Descrierea Imobilului

TEREN Intravilan

Adresa; Loc. Ploiești, StrVanatori, Nr. 1, ]ud. Prahova

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

144377

126

Teren împrejmuit;

Imobil aflat in domeniul privat al municipiului Ploiești .

B. Partea li. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

63611 / 13/07/2018

Act Administrativ nr. 180, din 30/05/2018 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI;

q, înscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL PLOIEȘTI, C1F:2844855, (domeniul privat)


C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Pagina 1 din 3

■ r ‘i


Anexa Nr. 1 La Partea I


TerenNr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

♦; *    4--

144377

126

Imobil aflat in domeniul privat al municipiului Ploiești.Date referitoare la teren


Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr, topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

126

-

-

-

Imobil aflat In domeniul privat al municipiului Ploiești


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<- (m)

1

2

10.016

2

3

3.174

3

4

4.298

4

5

8.985

5

6

4.325

6

7

1.092


Pagina 2 din 3


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

i- (m)

7

8

0.881

8

9

0.109

9

10

3.355

10

11

1.634

11

12

3.085

12

13

0.939

13

14

2.55

14

15

0.957

15

16

3.76

16

17

5.0161

17

1

1.041** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, Iar informațiile prezentate sunt -susceptibile-deorice modificare,-in-condttitle-fegl-i.

S-a achitat tariful de 0 RON, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 211.Data soluționării,

07-08-2018

Data eliberării,

Pagina 3 din 3

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr. 3O8333_ din 16-10-2018

CERTIFICAT DE URBANISM

Nn        1437       Din: ----

In scopul:

SCOPUL SPECIFICAT DE SOLICITANT IN CEREREA PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM: RELAȚII PRIVIND REGLEMENTĂRILE URBANISTICE PENTRU TEREN IN STRADA VANATORI

Ca urmare cererii adresate de             __ MUNICIPIUL PLOIEȘTI

cu domicilhil\sediul in județul__PRAHOVA__, localitatea____________PLOIEȘTI__

satul_________________________2_________________________,sectorul    . cod postai __________100066__________

strada_______________B-DL. REPUBLICn_______________,nr. 1      >1__-

sc. - et. - ap. -     , tel./fax ________0244516699________, e-mail         Ploiesti.ro

înregistrata la nr.           308333_________ din 16-10-2018

Pentru imobilul — teren si/sau construcții — situat in județul Prahova, Municipiul Ploiești, satul__-_________________________> sectorul cod postai:

strada_______________VANATORI_______________>nr. 1 s bl. _____ -

sc. ~    . et. *__. ao. -    . sau identificat prin:                    _____________-___

in temeiul reglementarilor documentației de urbanism nr. _________209   __/

faza FUG aprobata prin Hotărârile Consiliului Local nr. 209/1999 si 38272009____________________

in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICA:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Terenul nr.cadastral 144377 format din teren in suprafața de 126 mp se afla situat in intravilanul municipiului Ploiești si aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești, conform Hotărârii nr.180 din 30.05.2018.

Conform PUG si RLU zona este protejata din punct de vedere arhitectural.

3. REGIMUL TEHNIC

UTR-E-9; Lmx; POT = 50%; CUT = 1,5;

 • - suprafața teren = 126 mp;

 • - parcela neconstruibila; • - regim de inaltime mixt;

 • - distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, vor respecta Codul civil;

 • - distanta minima intre construcțiile amplasate pe aceeași parcela este egala cu jumătate din inaltimea construcției celei mai înalte, dar nu mai mica de 3,0 m pentru a permite întreținerea acestora, accesul mijloacelor de stingere a incendiilor, precum si a mijloacelor de salvare;

 • - distanta intre clădiri amplasate pe parcele alăturate, va fi mai mare sau cel puțin egala cu inaltimea celei mai inalte dintre ele, pentru a nu se umbri reciproc - conform OMS nr.l 19/2014 (in cazul in care nu se respecta aceasta condiție se va întocmi obligatoriu un Studiu de insorire, care se va analiza la faza de autorizație de construire, in funcție de


amplasamentul propus prin proiect);

- spatii verzi: se va respecta art.34 din RGU; eliberarea autorizațiilor de construire va fi condiționată de obligația menținerii sau realizării de spatii verzi si plantate in cadrul parcelei respective, dimensionate conform anexei nr. 6 din RGU in raport cu funcțiunea clădirii;


 • - se va asigura accesul auto si pietonal din str.Vanatori;

 • - număr de parcaje necesare conform Anexei nr.5 din HGR 525/1996;

 • - tereiul are posibilitatea racordării la utilitățile existente in zona.


Împrejmuirea va avea Hmax=l,80 m (pentru persoane fizice) si 1,20 m (pentru persoane juridice) la aliniament si va fi de preferința transparenta, iar posterior si laterale va avea Hmax=2,00 m si va fi de preferința opaca.Orice modificare a reglementarilor urbanistice menționate mai sus, se va realiza in conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Documentația urbanistica PUG si RLU a localității este valabila pana la aprobarea documentației noului Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, conform HCL nr.382/24.11,2009.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:

ALTE SCOPURI - RELAȚII SI INFORMAȚII -

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE SAU AUTORIZAȚIE DE DESFIINȚARE SI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autoritarii competente pentru protecția mediului:


In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la t___

elaborarea anumitor planuri si programe in legătura cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul Ia justiție, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decidă, după caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investiției publice/private in lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

In vederea satisfacerii cerinielor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protecția mediului Stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului si al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției in acord cu rezultatele consultării publice.

In aceste condiții:


După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protecția mediului in vederea evaluării inițiale a investiției si stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autoritarii competente pentru protecția mediului.


In situația in care autoritatea competenta pentru protectia mediului Stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autoritarii administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.
In situația in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunța la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autoritarii administrației publice competente.

5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITA DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat Ia zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata);

 • c) documentația tehnica - D.T., după caz:

□ D.T.A.C.                □ D.T.O.E.                 □ D.T.A.D.

d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1). avize si acorduri privind utilitățile urbane si infrastructura:

□ alimentare cu ap

□ gaze naturale

Alte avize/acorduri

□ canalizare

□ telefonizare

□ alimentare cu energie electric

□ salubritate

□ alimentare cu energie termic

□ transport urban

d.2) avize st acorduri privind: □ securitatea la incendiu

□ protecție civila

□ sanaiatea populației

d.3) avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale si / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

d.4) Studii de specialitate

 • e) punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului (copie);

- nu este cazul

 • f) dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania (nu este cazul);

 • g) documentele de plata ale următoarelor taxe (copie):

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 12 luni de la data emiterii.

p. SECRETAR,

MIHAELA ZAHARIA ȘEFWVICIIJ


/ARHITECT SEJ.

CRISTINA 0ER UA


/director ADJUNCT,

RITA-MARCELAN'EAGU


oo. Contul meu


ADAUGAANUNȚ NOU

■               A.


< Înapoi Anunțuri Ploiești > Imobiliare Ploiești > Terenuri Ploiești

Următorul anunț

58 000 €


K3 Contact prin Storia.ro


L 0726 259 033

0726 371 880

0725 555 000


Ploiești, județ Prahova

V Vezi pe hartaValentina Simona

Pe site din ian 2013


Anunțurile utilizatorului


Teren 420mp zona Sud

Ploiești, Județ Prahova Adaugat La 14:37,26 ianuarie 2019, Număr anunț: 164036577 îmi place 0 11 Distribuie |

Raportează


Promovează anunțul          Actualizează anunțul

Oferit de

Agenție              Extravilan / intravilan Intravilan

420 m2


Suprafața utila

Vând teren zona Sud Ploiești

APLICA

Terenul este intravilan.

Suprafața teren: 420mp

Deschidere teren - 2 deschideri: una de 15 ml si una de 12 ml Terenul fiind pe colt.

Toate utilitățile prezente.

Preț: 138 Furo/mn

Prin utilizarea serviciilor noastre, îți exprimi acordul cu privire la faptul că folosim module cookie și alte tehnologii similare în scopul îmbunătățirii și al personalizării conținutului nostru, în vederea analizării traficului, a furnizării de publicitate și a protecției anti-spam și anti-malware, precum și împotriva utilizării neautorizate. Afla mai multe detalii.

Click aici pentru a modifica setările în ceea ce privește partenerii de publicitate ai OLX

< înapoi

îmi place O |1 Distribuie |

Vizualizari:1076


Următorul anunț


Anunțurile utilizatorului Valentina Simona


Toate anunțurile utilizatorului


Garsoniera Cantacuzino Decomandata


200 €
85 000€


Vila ultracentral Ploiești

750 000 €Case de vanzare

19 mai


Teren ultracentral Ploiești 1700mp

680 000 €

Terenuri

19 mai

NegociabilApartament 3 camere Cina

3 camere

19 mai


50 000€


Arata mai multe anunțurile utilizatorului


Aplicații mobile

Căutări frecvente

Anunțuri promovate

Harta site

Harta județelor

ANPC

Parteneri ▼


Ajutor & Contact

Descoperă OLX.ro

OLX pentru profesionist'

Livrare cu verificare

Condiții de utilizare

Politica de confidențialitate Cariere in OLX

Setări publicitate

Publicitate


Descarcă aplicația pentru telefonul tau


Prin utilizarea serviciilor noastre, îți exprimi acordul cu privire la faptul că folosim module cookie și alte tehnologii similare în scopul îmbunătățirii și al personalizării conținutului nostru, în vederea analizării traficului, a furnizării de publicitate și a protecției anti-spam și anti-malware, precum și împotriva utilizării neautorizate. Afla mai multe detalii

Click aici pentru a modifica setările în ceea ce privește partenerii de publicitate ai OLX


Vânzări închirieri Ansambluri Rezidențiale Agenții / dezvoltatori Cazare


Terenuri


Vânzare


Ploiești


Anunțuri Județul Prahova / Anunțuri Ploiești / Anunțuri Terenuri in Ploiești0744360602


TRIMITE MESAJ


SALVEAZĂ ANUNȚUL


VÂNZARE

Teren, intravilan, str.Lupeni, cu 2 deschideri mari 499mp

62.500 EUR

ID 1461887
Aplicația HomeZZ.ro

♦ INSTALEAZĂ ACUM

1^* Google Play ® App Store


Zona                            Lupeni Suprafață teren                   499 m1

Tip teren                          Construibil Clasificare teren                    Intravilan

Teren intravilan de vanzare, situat pe

str.Lupeni-Ploiesti, 499mp, 2

deschideri(19,35ml si 43,14ml) la doua străzi.

imprejmuit, toate utilitățile.

P0T=50%

CUT=1,05

REGIM ÎNĂLȚIME P+1-2

Utilizări permise= locuințe individuale, servicii profesionale, sociale, comerț, activitati nepoluante, anexe gospodărești, instituții publice.

Autentificare

uiasincare teren: intravilan

Nr.fronturi stradale:2

Localizare: latitudine 44.9292995° nordică, longitudine 26.0412958° estică

Destinație: rezidențial, comercial, de vacanta


Creare Cont ĂJt         —LADAtKjA.ANUNT’J,

Agentia>< lrru>bfliarâs


'Marotei-

companie’


Utilități: Apa, Canalizare, Gaz, Curent, Utilitati in zona

Alte caracteristici: Oportunitate de investitite, La sosea, Acces auto, Teren împrejmuit

Vecinătăți: Poarta 4 A Uzinei 1 Mai

Alte detalii zonă: Amenajare străzi (asfaltate, betonate), Mijloace de transport. Iluminat stradal

0744360602

TRIMITE MESAJ

SALVEAZĂ ANUNȚUL


Alte detalii preț: Vânzare: 62.500 EUR; Comision: 2%


Aplicația HomeZZ.ro
Stații de tren

Dimbu

Gara de Nord

Gara Crâng

Distanță

2.6 kilometri

2.9 kilometri

4.4 kilometri


DISTRIBUIE PE FACEBOOK

RAPORTEAZĂ ANUNȚUL

Calculator Rate Standard (dobânda fixă)


Valoarea locuinței Durata creditului Rata dobânzii AvansLUNI% Calculează0744360602


TRIMITE MESAJ


SALVEAZĂ ANUNȚUL


Rata lunară 0 EUR

Contactează utilizatorul

Teren, intravilan, str.Lupeni, cu 2 deschideri mari 499mp

Adresa ta de emailNumărul tau de telefon


07xx - AFIȘEAZĂ


Care este prețul final?


Aplicația HomeZZ.ro

♦ INSTALEAZĂ ACUM

►'* Google Play ® App Store


ID 1461887

Nu sunt robot


reCAPTCHA

Confidențialitate - Termeni


TRIMITE MESAJ
0744360602TRIMITE MESAJ


SALVEAZĂ ANUNȚULVEZI TOATE ANUNȚURILE


Anunțuri similare

c

Teren, intravilan, str.Lup...

Terenuri | 499 m2

62.500 EUR

9 Ploiești, Prahova

Lupenl

Aplicația HomeZZ.ro

4 INSTALEAZĂ ACUM L

1^* Google Play S App Store


2/5/2019


Abonare la newsletter


adresa de email


ABONMarda

COMPANIE


0744360602

Secțiuni HomeZZ.ro

De ajutor

TRIMITE MESAJ

Apartamente de vânzare

Apartamente de închiriat

Promovarea anunțurilor

Câmp;

Garsoniere de vânzare

Garsoniere de închiriat

Aplicații: Android și iOS

Anten;

Case-Vile de vânzare

Case-Vile de închiriat

Verificare telefon

Intact

SALVEAZĂ ANUNȚUL

Terenuri de vânzare

Terenuri de închiriat

Ajutor

ANPC

Birouri - Spații comerciale de

Birouri - Spații comerciale de

Reguli de utilizare

Terme

vânzare

închiriat

Harta județelor

Politica de cookies

Hartă site

Politic3 Ha

Clasamentul orașelor și cartierelor din România, după 16 criterii de calitate

Servicii pentru agenții

confid'

Documentație pentru agenții

Contai

Urmărește-ne pe:

© Intact Media Group


Termenii și condițiile de pe site au fost actualizate. Detaliile complete sun


t riierxnrtihiL

Aplicația HomeZZ.ro

£ INSTALEAZĂ ACUM L

Google Play ® App Store


< înapoi Anunțuri Ploiești > Imobiliare Ploiești > Terenuri Ploiești


Salveaza ca favoritVând teren intravilan Ploiești

Ploiești, județ Prahova Adăugat La 21:56,27 ianuarie 2019, Număr anunț: 177150120

îmi placa 0 l; Distribuie
34 999 €


K3 Trimite mesaj


0721335 608


Ploiești, județ Prahova Vezi pe hartaTiberiu

Pe site din feb 2015


Anunțurile utilizatorului


Raportează


Promovează anunțul

Actualizează anunțul

Oferit de


Proprietar


Extravilan / intravilan Intravilan


Suprafața utila


2B0m2


Vanzare teren intravilan, 280 mp, forma regulata ideal pentru construcție rezidențiala, situat in zona Democrației pe strada Tinerimii.

Acesta are deschidere la strada de 13 ml. Pe teren se afla doua construcții demolabile, cu autorizația de demolare obtinuta.

In zona urmeaza sa se construiască un mall si un cartier de locuințe, pe locul fostei uzine Upetrom.

Utilitati: apa, gaze, lumina, canalizare langa gard.
îmi place 0~| [ Distribuie |


Vizualizari:507


Mesajul tau


f finAdăugă fișier

Fișierele acceptate sunt: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, txt, xls, docx, xlsx, odt

Fișierul poate aveam maxim 2 MB

Q TrimiteAnunțurile utilizatorului Tiberiu


Vând teren intravilan Ploiești

Terenuri

21 ian

34 999 €


Aplicații mobile

Căutări frecvente

Anunțuri promovate

Harta site

Harta județelor

ANPC

Parteneri ▼


Ajutor & Contact

Descoperă OLX.ro

O LX pentru profesioniști

Livrare cu verificare

Condiții de utilizare

Politică de confidențialitate

Cariere in OLX

Setări publicitate

Publicitate


Descarcă aplicația pentru telefonul tauCase la roșu, case la cheie, amenajari interioare, exterioare, demolări, termoizolatii, hidroizolatii, alpinism utilitar. Contacteaz£-'ng^:’t>724.


OGonstruct

just bwtWUgs


SERVICII PRETURI MANOPERA PRETURI DEMOLĂRI CASE PROIECTE


INFO UTILE CONTACT


Preturi demolări case


Serviciu


Preț


Demolat si carat moloz casa paianta


100 lei / mp de amprenta casa


Demolat si carat moloz casa bca/caramida tara stâlpi beton, fara placa beton


130 lei / mp de amprenta casa


Demolat si carat moloz casa bca/caramida cu stâlpi beton, fara placa beton


170 lei/ mp de amprenta casa


Demolat si carat moloz casa bea/ cărămidă cu stâlpi si placa beton fara centuri


200 lei / mp de amprenta casa


Demolat si carat moloz casa bea/ cărămidă cu stâlpi, placa beton, centuri


250 lei / mp de amprenta casa


Preturile nu includ TVA si sunt valabile in Ploiești si in Jurul acestuia la o distanta maxima de 10 km.


Preturile sunt valabile doar pentru locațiile unde avem acces la casa cu buldoexcavatorul, in cazul in care demolarea se face manual preturile cresc considerabil.


Exemplu de calcul demolare:


Casa de 50 mp construiti amprenta la sol de cărămidă fara stâlpi beton si fara placa inmultit cu 130 lei / mp = 6500 lei


In prețul acesta intra:


Demolarea acoperișului, al tavanului, pereților, pardoselii, elevației, scoaterea fundației din pamant si caratul acestora din curtea dvs.

La final se face o nivelare a terenului cu buldoexcavatorul.

Pentru alte detalii nu ezitati sa ne contactați.


Info utile: Acte necesare pentru autorizația de demolare sau desființare


Contact

Despre noi

« Adresa: Bdul. Republicii Nr. 23, Ploiești, Prahova

CSConstruct este o firma ce activeaza in domeniul construcțiilor civile cat si

C Telefon: 0724.916.059

in cel al construcțiilor industriale. Punem la dispoziția dientilor noștri o gama larga de soluții profesionale pentru proiecte diverse, incepand cu

S Email:

amenajari interioare sau construcții de dimensiuni mici, pana la construcții specifice industriei grele.


Copyright ® 2019 CSConstruct | Construcții case, amenajari interioarePLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMIT ARE AL IMOBILULUI

SCARA 1: 200


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

126 mp

INTRAVILAN, MUN. PLOIEȘTI

STR. VANATORI, NB. 1 , JUD. PRAHOVA


Nr. Cartea Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

PLOIEȘTIA. Date referitoare la teren.


Nr. parcela


Categorie de folosința


Suprafața (mp)


Mențiuni


1           CC


Total


126


126


împrejmuit cu gard de metal, lemn beton si limita construcție

Nota:* «Imobil aflat in domeniul privat al municipiului Ploiești»


B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol

(mp)

Mențiuni

z

Total

Suprafața totala masurata a imobilului =126 mp__

Suprafața teren din acte = 126 mp

^0 J.c'tOPMASI.’R 1 SERV S.R.I..

#    ,f-S<Tia RO-b43 nr. »765

.e? &  %

/    ,‘EESscuțjȘt; NICA®tICULAE

it                   ’’’

x 'a Conurm eXecirat-sț^has^prftfhiqr la teren 7“^ \ corecfj$3iuaâ mto/L^ijaf dociSdențați^      % _ .

ycadastraie si caiyșj^dent^^ade^fâ^           ,

^jȘMafrțgE         ti'!'    B!

Scmjiaiumsi siîmpila"T”^I>'''L y.

Data: 07.2018   '%                 .'ț ?

.....

Stampila BCPI1

REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuala a terenului: curti-constructii.

Destinația stabilita prin planurile urbanistice actuale:

"L" - zona locuințe;

"Lmx" - predominant rezidențiala cu regim de inaltime mixt.

Utilizări permise:

 • - locuințe;

 • - instituții publice aferente zonelor rezidențiale;

 • - servicii profesionale, sociale si profesionale, comerț;

 • - activitati nepoluante;

 • - anexe gospodărești cu regim de inaltime P.

Utilizări permise cu condiții: oricare din funcțiunile permise cu condiția existentei unui proiect elaborat conform Legii nr.50/1991, republicata, Legii nr.10/1995.

Utilizări interzise:

 • - orice unitari economice poluante si care generează trafic intens;

locuințe pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafața minima si front la strada conform art.3O din R.G.U.

Regimul fiscal este retlementat de Legea 227/2015 - Cod fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

Terenul se incadreaza in zona valorica B, conform H.C.L, nr.553/2011 si nr.361/2012.