Hotărârea nr. 487/2019

Hotãrârea nr. 487 privind înstrăinarea prin vânzare către doamna Moise Graţiela a suprafeţei de teren de 160,771 m.p. indiviz din suprafaţa totală de 1870,00 mp, situată în Ploieşti, str. Tinosu nr. 36, având număr cadastral 127067, Carte Funciară nr.127067

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 487 privind înstrăinarea prin vânzare către doamna Moise Grațiela a suprafeței de teren de 160,771 m.p. indiviz din suprafața totală de 1870,00 m.p., situată în Ploiești, str. Tinosu nr. 36, având număr cadastral 127067, Carte Funciară nr.127067.

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 608/18.11.2019 al consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Vîscan Robert Ionuț, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate comun înregistrat la Direcția Gestiune Patrimoniu sub nr. 382/08.11.2019, la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte sub nr. 1712/19.11.2019 și la Direcția Economică sub nr. 373/19.11.2019 privind aprobarea înstrăinării prin vânzare către doamna Moise Grațiela a suprafeței de teren de 160,771 m.p., indiviz din suprafața totală de 1870,00 m.p., situată în Ploiești, str. Tinosu nr. 36, având nr. cadastral 127067, Carte Funciară nr. 127067;

Luând în considerare procesul-verbal din data de 17.07.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere procesul verbal din data de 06.11.2019 și avizul din data de 06.11.2019 ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

In conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 207/28.06.2011 privind aprobarea protocolului de colaborare între Municipiul Ploiești și Asociația Habitat for Humanity România și Protocolului de Colaborare nr. 3110/04.07.2011;

Având în vedere solicitarea doamnei Moise Grațiela înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 11400/05.06.2019 în calitate de beneficiar al locuinței construită prin intermediul Asociației Habitat for Humanity România;

în temeiul art. 129, alin. 2 lit. c), alin. 6, lit. b) și ale art. 354 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă înstrăinarea prin vânzare către doamna Moise Grațiela a suprafeței de teren de 160,771 m.p., ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești, indiviz din suprafața totală de 1870,00 m.p., situată în Ploiești, str. Tinosu nr. 36, având nr. cadastral 127067, Carte Funciară nr. 127067.

1.1 Prețul de vânzare al cotei indivize de teren în suprafață de 160,771 m.p. este în sumă de 15.696,07 lei (21,61 EURO/m.p. echivalent 97,63 lei/m.p. stabilit în urma raportului de evaluare nr. 7135/2016/23 întocmit de S.C. Danina Star S.R.L.), la care se adaugă T.V.A. și plata se va efectua în următoarele condiții:

  • a) suma de 2.354,41 lei, la care se adaugă T.V.A., valoare ce reprezintă avans de 15% din prețul de vânzare al terenului sus menționat se va achita în cel mult 60 de zile de la data aprobării vânzării de către Consiliul Local al municipiului Ploiești;

  • b) diferența de preț în sumă de 13.341,66 lei, la care se adaugă T.V.A., va fi achitată de către doamna Moise Grațiela în rate lunare pe o perioadă de 5 ani (60 luni) începând cu data semnării contractului de vânzare cumpărare. Plata fiecărei rate se va efectua până la data de 25 a fiecărei luni pe baza facturii fiscale. Depășirea termenului atrage majorări de întârziere în valoare de 2%/lună sau fracțiune de lună, din cuantumul obligației neachitate în termen, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate;

  • c) contractul de vânzare - cumpărare ce are ca obiect terenul sus menționat, se va încheia în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care cumpărătorul face dovada plății;

  • d) cumpărătorul are obligația de a suporta cheltuielile aferente efectuării raportului de evaluare până la perfectarea contractului și cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare cumpărare;

  • e) în cazul nerespectării condițiilor prevăzute la art. 1.1, lit. a), b), c), d), contractul de vânzare-cumpărare nu se va încheia;

  • f) contractul de vânzare - cumpărare ce are ca obiect terenul sus menționat, să fie încheiat în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care cumpărătorul face dovada plății.

Art. 2 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de vânzare - cumpărare în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic - Contecios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contecios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.